استخاره سوره ق آیه 16

جواب استخاره صفحه 519

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • تیجه استخاره: انجام نده
  • نتیجه کلی: بد است آن چه در نظر شما است با آن چه اتفاق خواهد افتاد تفاوت بسیار داردترک شود.
  • نتیجه ازدواج: زندگی پر دغدغه و تلخی خواهید داشت انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه معامله: دچار ضرر و زیان خواهید شد و اعتبارتان زیر سوال می رود انجام ندهید.
  • سوره: ق
  • آیه: 16

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره ق آیه 16

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ


ترجمه: و ما انسان را خلق کرده‌ایم و از وساوس و اندیشه‌های نفس او کاملا آگاهیم که ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم.


✜ صفحات استخاره با قرآن

استخاره صفحه 1استخاره صفحه 3استخاره صفحه 5استخاره صفحه 7
استخاره صفحه 9استخاره صفحه 11استخاره صفحه 13استخاره صفحه 15
استخاره صفحه 17استخاره صفحه 19استخاره صفحه 21استخاره صفحه 23
استخاره صفحه 25استخاره صفحه 27استخاره صفحه 29استخاره صفحه 31
استخاره صفحه 33استخاره صفحه 35استخاره صفحه 37استخاره صفحه 39
استخاره صفحه 41استخاره صفحه 43استخاره صفحه 45استخاره صفحه 47
استخاره صفحه 49استخاره صفحه 51استخاره صفحه 53استخاره صفحه 55
استخاره صفحه 57استخاره صفحه 59استخاره صفحه 61استخاره صفحه 63
استخاره صفحه 65استخاره صفحه 67استخاره صفحه 69استخاره صفحه 71
استخاره صفحه 73استخاره صفحه 75استخاره صفحه 77استخاره صفحه 79
استخاره صفحه 81استخاره صفحه 83استخاره صفحه 85استخاره صفحه 87
استخاره صفحه 89استخاره صفحه 91استخاره صفحه 93استخاره صفحه 95
استخاره صفحه 97استخاره صفحه 99استخاره صفحه 101استخاره صفحه 103
استخاره صفحه 105استخاره صفحه 107استخاره صفحه 109استخاره صفحه 111
استخاره صفحه 113استخاره صفحه 115استخاره صفحه 117استخاره صفحه 119
استخاره صفحه 121استخاره صفحه 123استخاره صفحه 125استخاره صفحه 127
استخاره صفحه 129استخاره صفحه 131استخاره صفحه 133استخاره صفحه 135
استخاره صفحه 137استخاره صفحه 139استخاره صفحه 141استخاره صفحه 143
استخاره صفحه 145استخاره صفحه 147استخاره صفحه 149استخاره صفحه 151
استخاره صفحه 153استخاره صفحه 155استخاره صفحه 157استخاره صفحه 159
استخاره صفحه 161استخاره صفحه 163استخاره صفحه 165استخاره صفحه 167
استخاره صفحه 169استخاره صفحه 171استخاره صفحه 173استخاره صفحه 175
استخاره صفحه 177استخاره صفحه 179استخاره صفحه 181استخاره صفحه 183
استخاره صفحه 185استخاره صفحه 187استخاره صفحه 189استخاره صفحه 191
استخاره صفحه 193استخاره صفحه 195استخاره صفحه 197استخاره صفحه 199
استخاره صفحه 201استخاره صفحه 203استخاره صفحه 205استخاره صفحه 207
استخاره صفحه 209استخاره صفحه 210استخاره صفحه 213استخاره صفحه 215
استخاره صفحه 217استخاره صفحه 219استخاره صفحه 221استخاره صفحه 223
استخاره صفحه 225استخاره صفحه 227استخاره صفحه 229استخاره صفحه 231
استخاره صفحه 233استخاره صفحه 235استخاره صفحه 237استخاره صفحه 239
استخاره صفحه 241استخاره صفحه 243استخاره صفحه 245استخاره صفحه 247
استخاره صفحه 249استخاره صفحه 251استخاره صفحه 253استخاره صفحه 255
استخاره صفحه 257استخاره صفحه 259استخاره صفحه 261استخاره صفحه 263
استخاره صفحه 265استخاره صفحه 267استخاره صفحه 269استخاره صفحه 271
استخاره صفحه 273استخاره صفحه 275استخاره صفحه 277استخاره صفحه 279
استخاره صفحه 281استخاره صفحه 283استخاره صفحه 285استخاره صفحه 287
استخاره صفحه 289استخاره صفحه 291استخاره صفحه 293استخاره صفحه 295
استخاره صفحه 297استخاره صفحه 299استخاره صفحه 201استخاره صفحه 203
استخاره صفحه 205استخاره صفحه 207استخاره صفحه 209استخاره صفحه 211
استخاره صفحه 213استخاره صفحه 215استخاره صفحه 317استخاره صفحه 319
استخاره صفحه 321استخاره صفحه 323استخاره صفحه 325استخاره صفحه 327
استخاره صفحه 329استخاره صفحه 331استخاره صفحه 333استخاره صفحه 335
استخاره صفحه 337استخاره صفحه 339استخاره صفحه 341استخاره صفحه 343
استخاره صفحه 345استخاره صفحه 347استخاره صفحه 349استخاره صفحه 351
استخاره صفحه 353استخاره صفحه 355استخاره صفحه 357استخاره صفحه 359
استخاره صفحه 361استخاره صفحه 363استخاره صفحه 365استخاره صفحه 367
استخاره صفحه 369استخاره صفحه 371استخاره صفحه 373استخاره صفحه 375
استخاره صفحه 377استخاره صفحه 379استخاره صفحه 381استخاره صفحه 383
استخاره صفحه 385استخاره صفحه 387استخاره صفحه 389استخاره صفحه 391
استخاره صفحه 393استخاره صفحه 395استخاره صفحه 397استخاره صفحه 399
استخاره صفحه 401استخاره صفحه 403استخاره صفحه 405استخاره صفحه 407
استخاره صفحه 409استخاره صفحه 410استخاره صفحه 413استخاره صفحه 415
استخاره صفحه 417استخاره صفحه 419استخاره صفحه 421استخاره صفحه 423
استخاره صفحه 425استخاره صفحه 427استخاره صفحه 429استخاره صفحه 431
استخاره صفحه 433استخاره صفحه 435استخاره صفحه 437استخاره صفحه 439
استخاره صفحه 441استخاره صفحه 443استخاره صفحه 445استخاره صفحه 447
استخاره صفحه 449استخاره صفحه 451استخاره صفحه 453استخاره صفحه 455
استخاره صفحه 457استخاره صفحه 459استخاره صفحه 461استخاره صفحه 463
استخاره صفحه 465استخاره صفحه 467استخاره صفحه 469استخاره صفحه 471
استخاره صفحه 473استخاره صفحه 475استخاره صفحه 477استخاره صفحه 479
استخاره صفحه 481استخاره صفحه 483استخاره صفحه 485استخاره صفحه 487
استخاره صفحه 489استخاره صفحه 491استخاره صفحه 493استخاره صفحه 495
استخاره صفحه 497استخاره صفحه 499استخاره صفحه 401استخاره صفحه 403
استخاره صفحه 405استخاره صفحه 407استخاره صفحه 409استخاره صفحه 411
استخاره صفحه 413استخاره صفحه 415استخاره صفحه 517استخاره صفحه 519
استخاره صفحه 521استخاره صفحه 523استخاره صفحه 525استخاره صفحه 527
استخاره صفحه 529استخاره صفحه 531استخاره صفحه 533استخاره صفحه 535
استخاره صفحه 537استخاره صفحه 539استخاره صفحه 541استخاره صفحه 543
استخاره صفحه 545استخاره صفحه 547استخاره صفحه 549استخاره صفحه 551
استخاره صفحه 553استخاره صفحه 555استخاره صفحه 557استخاره صفحه 559
استخاره صفحه 561استخاره صفحه 563استخاره صفحه 565استخاره صفحه 567
استخاره صفحه 569استخاره صفحه 571استخاره صفحه 573استخاره صفحه 575
استخاره صفحه 577استخاره صفحه 579استخاره صفحه 581استخاره صفحه 583
استخاره صفحه 585استخاره صفحه 587استخاره صفحه 589استخاره صفحه 591
استخاره صفحه 593استخاره صفحه 595استخاره صفحه 597استخاره صفحه 599
استخاره صفحه 601استخاره صفحه 603