استخاره سوره حجر آیه ۹۱

جواب استخاره صفحه ۲۶۷

✜ جواب استخاره با قرآن شما
  • نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
  • نتیجه کلی:   بسیار بد است شما را می خواهند تا به اهداف خودشان برسند حتما ترک شود.
  • نتیجه ازدواج:   بهیچ وجه در شان شما نیستند انجام ندهید بشدت پشیمان خواهید شد.
  • نتیجه معامله:   انجام ندهید که ضرر زیادی در انتظار شما است.
  • سوره:   حجر
  • آیه:   91

برای تکرار استخاره با قرآن، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره مجدد

☀ ترجمه استخاره سوره حجر آیه ۹۱

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ


ترجمه: آنان که قرآن را (به میل خود و غرض فاسد خویش) جزء جزء و پاره پاره کردند (بعضی را قبول و بعضی را رد کردند).