محاسبه حروف ابجد

آموزش کامل تبدیل اسم به عدد و حرف ابجد

یکی از انواع روشهای طالع یا فال بینی، روشی است که به طریق محاسبه ابجدی صورت می‎گیرد.

برای این منظور ابتدا بایستی شخص، نام خود و مادرش را به حروف جداگانه بنویسد، سپس اعداد ابجدی آن حروف را زیر آنها نوشته و اعداد این حروف را جمع نماید. آنگاه حاصل جمع را دوازده – دوازده کم کرده عدد باقی مانده را (که عدد ماه ولد او محسوب می‎شود) به قسمت بروج دوازده گانه (اگر مرد باشد، در قسمت مردان واگر زن باشد، در قسمت زنان) برده آن طالع را که طالع اوست، بخواند.

اکنون نام و نام مادر کسی را که مایل است با او ازدواج یا شراکت کند، به دستور فوق نوشته اعداد آن را محاسبه کرده دوازده – دوازده کم کند و عدد باقی مانده را به بروج دوازده گانه برده طالع او را بخواند.

حال پس از مطالعه طالع خود و طالع فرد مورد نظر، می‎تواند طالع مشترک خود و شخص مورد نظر را مطالعه نموده، نیک و بد آن را دریابد.

به طور مثال اگر عدد باقی مانده از اعداد نام و نام مادر شماره 3 باشد، طالع سومین ماه از سال یعنی خرداد ماه را مطالعه می‎کنید. اگر عدد باقی مانده از نام و نام مادر شخص مورد نظر شما 8 باشد طالع ماه هشتم از سال یعنی آبان ماه را مطالعه میکنید. آنگاه طالع مشترک متولدین خرداد و آبان ماه را مطالعه نمایید.

حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد استفاده قرار بگیرد، به شرح ذیل است:

اعداد ابجد اسم
شماره ابجد حروف اسم خود را از جدول زیر بیابید
الف1
ب2
ج3
د4
ه5
و6
ز7
ح8
ط9
ی1
ک2
ل3
م4
ن5
س6
ع7
ف8
ص9
ق1
ر2
ش3
ت4
ث5
خ6
ذ7
ض8
ظ9
غ1

پس از یافتن اعداد ابجد به قسمت فال ابجد مراجعه کنید و فال خودتان و شریکتان را بررسی کنید.

کلیک کنید>> فال ابجد


تذکر مهم: در حروف ابجد، چهار حرف فارسی (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت این حروف از اعداد حروف ابجدی 2 ب برای حرف پ و 3 ج برای چ و 7 ز برای حرف ژ و 2 ک برای حرف گ استفاده نمایید.


مثال از نحوه محاسبه حروف ابجد اسم

یک مثال برای شما: فرض کنیم نام شما (علی) و نام مادرتان فاطمه است. حرو ف این دو نام ر به ترتیب ذیل به طور جداگانه می‎نویسیم و عدد هر حرف را نیز در زیر یا در کنار آن می‎نویسیم.

(7 ع + 3 ل + 1 ی + 8 ف + 1 ا + 9 ط + 4 م + 5 ه) جمع اعداد 38 می‎شود. دوازده کسر کردیم 2 باقی ماند. این عدد ماه تولد شما، یعنی اردیبهشت ماه است. شما بایستی فال متولدین اردیبهشت را مطالعه نمایید.

حال فرض می‎کنیم اسم شخصی که مایلید با او ازدواج یا شراکت کنید، (طاهره) و نام مادرش شهین است. حروف و اعداد این دو نام را به ترتیب ذیل نوشته جمع می‎کنیم.

(9 ط + 1 ا + 5 ه + 2 ر + 5 ه + 3 ش + 5 ه + 1 ی + 5 ن) جمع اعداد حروف 36 می‎شود. دوازده دوازده کم کردیم 12 باقی ماند. این عدد ماه تولد شخص مورد نظر شماست. یعنی ماه اسفند. طالع مربوط به این ماه را مطالعه کنید.

حال پس از مطالعه طالع ماه خود (اردیبهشت) و ماه تولد شخص مورد نظر (ماه اسفند) طالع ابجد مشترک متولدین اردیبهشت با متولدین اسفند را مطالعه کرده نیک و بد آن را دریابید.