تعبیر خواب ازدواج

دیدن ازدواج در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ازدواج در خواب چیست؟

marriage ازدواج کردن

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویچگی‌های خوب خواهد بود، گاهی به اتحاد انرچی و غرایز شما اشاره می‌کندف مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

تعبیر دیدن ازدواج در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج کردن

تعبیر خواب ازدواج کردن

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:

 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

کتاب سرزمین رویاها

 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیرخواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

تعبیر خواب ازدواج مجدد

بسیاری از زنان متاهل ممکن است در خواب تصاویری با مضمون ازدواج مجدد شوهرانشان و یا خیانت آن‌ها مشاهده ‌کنند. البته افرادی هم هستند که رویاهایی درباره ازدواج مجدد خود و یا اختیار کردن همسر دیگری ببینند. اکثر این خواب‌ها باعث پریشانی و دل نگرانی فرد رویابین خواهد شد که در ادامه به تحلیل و بررسی این‌گونه رویاها خواهیم پرداخت.

دسته اول

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم

در مورد دسته اول و دیدن گرفتن همسر دوم توسط شوهر می‌توان این‌گونه بیان کرد که در واقع این خواب نسبتی با شوهر فرد رویابین نخواهد داشت و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری است. در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی می‌کنید و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید. آیا احساس می‌کنید آن فرد بهتر از شماست؟ خوش‌تیپ‌تر، زیباتر، لاغرتر، ثروتمند‌تر، باهوش‌تر یا در هزاران مورد دیگر بهتر از شماست؟

از نظر کارل گوستاو یونگ دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

دسته دوم

دیدن رویای ازدواج مجدد خود فرد بیننده خواب

روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

به نقل از ستاره.

تعبیر خواب «ازدواج» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ازدواج» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

114 دیدگاه

 1. سلام من دختر ۱۷ ساله هستم که توی خواب دیدم توی خونه خودمون عروسی هست ، اما افراد زیادی نیست مثل عروسی های خودمانی. بعد عروس رو نمیشناختم ولی داماد بابام بود ؛حتی مامانم هم کنارش بود و همون خوشحال بودیم.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که این خواب برای ایشان خیر نیست و در تعبیر خواب عروسی امده است که نشان از ان دارد که برای ان فرد مشکلی ایجاد شود و این خود برای ایشان خیر نیست.
   حتما صدقه بدهید و به ایشان بگویید در انتخاب هایشان دقیق باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 2. شقایق در

  سلام من خواب دیدم بک زن شوهر دارم در صورتیکه من مجردم الان خیلی هم شاد بودم و احساس خوشبختی میکردم بعد یهو خواب میبینم که باردارم و بچم خیلی یهویی دنیا میادش زایمانم و نمیبینمااا و بچه پسره منتظرم چشاشو باز کنه چشاش عسلیه ولی من میگم واییی چشاش ابیه و اینا یه پسر بچه ی فوقالعاده خوشگل بچم اینه بهش شیر میدم از یه طرف دیگه هم مثل اینه که من دکترم یا پرستار نمیدونممم از بیمارستان با شوهرم میریم که بریم خونمون وقتی میرسیم به خونمون اولش تو حیاطمون که کلی سبز دراز میکشیم شوهرم پاشو دراز میکنه که من سرمو رو پاش بزارم میخوابیم بعد پا میشیم میریم تو خونه میشه تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   خواب شما نشان از رویا و آمال و آرزوهای شما است که دوست دارید در واقعیت آنها را ببینید و ناخودا گاهتان آن را به شکل های متفاوت به شما نشان خواهد داد و اینکه این خواب تنها آلمان قابل تعبیر آن این است که باردار بودن برای فرد مجرد نشان بر خوبی نیست و نشان از عملی است که در عالم واقعیت ناپسند است و باید از آن دوری کرد و اینکه به تعابیر معبران غربی بارداری نشان از موقعیتی است که هنوز برای انجام آن زمان نیاز است. و اینکه فرزند پسر در خواب خوب است و زیبا بدون آن نشان بر خبر خوب است و این هم بدانید خواب شما از لحاظ روانشناسی خواب بر این معنی است که شما در حالت روحی خوبی این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. مریم۱ در

  با سلام
  من خواب دیدم که شوهرم با دختر خانمی که تقریبا میشناختمش ازدواج مجدد کرده.مراسم ازدواج طبقه پایین منزل ما یعنی خونه پدرشوهرم بود.همه خوشحال بودن خودمم اولش خوشحال بودم.همسرم رو کنار اون دختر دیدم ولی بعد اومد کنار من و شب رو پیش من موند ولی انگار مراسم عروسی تموم نشده بود.بعد باهم غذایی خوردیم ولی من یکدفهه یادم افتاد که همسرم شب دوم باید با اون دختر بره حجله و تو خواب کلی گریه کردم و با گریه بیدار شدم.البته وقتی بیدار شدم ساعت نه صب بود.لطفا بگید تعبیر خواب من چیست؟؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در وهله ی اول بدانید که ممکن است این خواب به درون شما اشاره داشته باشد و فاقد تعبیر باشد و در مرحله ی بعدی هم باید بدانید که دیدن این خواب و دیدن عروسی در خواب برای شخصی دیگر اصلا خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به دست خودتان برای شما مشکلی پیش نیاید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 4. با سلام ،
  من مرد متاهلی هستم در عالم خواب دیدم . به خانه (مرد بزرگ و سرشناس،پولدار از یک مذهب و قوم دیگر رفتم که چند فرزند پسر خشن داشت و یک دختری داشت.که خبر نداشتند من متاهلم و اوضاع طوری رقم خورد که همه راغب بودند با این دختر ازدواج کنم.از یک طرف مجبور به ازدواج شده بودم از یک طرف می ترسیدم که می فهمند که زن و بچه دارم اوضاع بدتر میشه.( البته در جوانی دلباخته دختری از همان مذهب و قوم بودم)

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر پیشرفت کاری دارد این خواب به تعبیر معبران به این معنی است و اینکه احتمالا ناخوداگاهتان بر حسب قدیم برای شما لحظاتی را یادآوری کرده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. سلام
  من خانوم متهلی هستم
  خواب دیدم ازدواج مجدد کردم با یکی از اقوام دورم، ولی در خواب انگار از همسر فعلی ام جداد شده بودم
  توی مراسمم بودیم، نه مراسم عروسی حتی عقد هم نکرده بودم انگار مراسمی برای جشن بود، انگار خواستگاری بود ، که یهو پشیمون شدم گفتم من ازدواج نمیکمم رفتم اطلاع بدم که هیچ کس نبود

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود ناراحتی است که به خانواده شما خواهد رسید و اما به زودی رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 6. معصوممم در

  سلام من متاهل هستم وخواب دیدم ک بامردی ازدواج کردم وقتی ک وارداتاق شدم وسایل اتاق کهنه وخراب ودیوارهای اتاق گچ وخراب بودهمه ب مراسم ازدواجم امده بودن ک بیرون خواب اتاقم رادیدم ک دربیابان ساخته شده ولی وقتی وارداتاق میشدم خانه کامل بودولی همچی کهنه

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این معنی است که دیدن اثاث خانه در رویا و خواب نشانه طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون منزل در شما شکل گرفته‌اند، به خصوص اگر در خواب یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خودرا دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان رابا ان‌ها مبلمان و فرش میکنید. این خواب و یا رویاها می تواند درباره باورهایی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنت ان پروراندید.
   تعبیر خواب اثاث منزل از دیدگاه آنلی بیتون این است که نشانگر اتفاقات ناخوشایند است و دوم آن که به معنی این است که خودتان را پیر و قدیمی باور دارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. خانم رستگاری در

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  متأسفانه پاسخم را از قسمت نظرات دریافت نکردم
  تقریبا حدود ساعت سه یا چهار صبح بود که خواب دیدم یکی از افراد اقواممان به خواستگاری ام امده و من و خانواده ام در خواب قبول کردیم . و نامزد کردیم او پسری خوب است و یادم میاید خوابم در سه روز طول کشید مرتب بع دیدار من میامد ولی روز اخر به من گفت دوستت دارم و حلقه نامزدی داد
  حتی شبد به فکر همچین چیزی نبودم و من هیچ حسی هم به اون اقا ندارم و نداشتم
  #من درخواب متوجه دیدن خواب بودم
  چون قدرت این را دارم اگر در حین خواب ، خوابی میبینم میفهمم .
  و خلاصه خوابم کمی طولانی بود نمشد همه انرا تعریف کنم
  ممنون میشم تعبیر خوابم را بگید .
  منتظر پاسخ شما هستم!
  متشکرم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و خواستگاری برای ان اقا نشان از پیشرفت کاری است و برای شما نشان از سعادت و پیشرفت دارد و اینکه شما حلقه دریافت کرده اید دریافت کرده اید نشان بر خیر است . و احتمالا به معنی خواستگار برای شما است .
   سربلند و پیروز باشید .

 8. سلام در خواب دیدم مادرم ازدواج کرده ولی پدرم در حال حاضر در قید حیات هستند و شوهر خاله ام هم پیام داده به مادرم که اگر می خواستی ازدواج کنی می گفتی تا برایت مورد بهتری بهتر کنیم و
  …..

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت باشد که ایشان را خیری خواهد رسید که ممکن است دیگران از بابت آن خوشحال نشوند و در مورد این خواب نگرانی وجود ندارد و نباید از بابت ان مشغولیت ذهنی برای شما پیش بیاید زیرا تماما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 9. ناشناس در

  سلام روز بخیر،خانم متاهلی هستم ک گاهی توخوابم کسایی رو میبینم ک قبلا همبازی بچگیام بودن و دوست دارن بمن نزدیک بشن و بامن ازدواج کنن
  من میگم ان شاء الله خیره اما واقعا اذیت میشم تو بیداری وقتی متاهلم چرا همچین خوابی میبینم مخصوصا این ک متاهل هستیم من و همبازی های بچگیم ومنم بچه دارم.

  دورادور خبر داشتم درمورد حسشون نسبت بهم
  لطفا جواب بدید خیلی آشفته میشم وقتی همچین خوابی میبینم

  • یاسین صداقت در

   باسلام
   این خواب به همان احساسات شما باز می گردد و دارای تعبیر نیست و باید بدانید که اسراری که در ذهن شما هست را ناخوداگاهتان به صورت خواب به شما نشان خواهد داد و این برای شما مشکلی ندارد و نباید از بابت آن نگران باشید و فقط بدانید که به این معنا خواهد بود که در ناخوداگاهتان این موضوع برای شما ازار دهنده شده است و باید در صورت ایجاد ازار ذهنی به روانکاو مراجه کنید.
   سربلند و یپروز باشید

 10. سلام
  من بعد از خواندن‌نماز صبح خواب دیدم که یک فرد مشهور به خانه پدربزرگم اومدند و به ایشون گفتن که ۵ سال پیش دل دختری رو شکستن و حالا میخوان بااون دختر ازدواج کنن(منظورشون من بودم)،پدربزرگمم قبول کرد تا صیغه ای بین ما بخونه،من هم به ایشون علاقه داشتم و خوشحال بودم،همه هم راضی بودن،البته قبل از خواندن صیغه از خواب بیدار شدم،تعبیرش چیه؟؟
  ممنون از شما

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   اینکه در خواب شما این اتفاق نیفتاده است خیر است و بدانید که در تعبیر خواب امده است که به این معنا می تواند باشد که شما را خیری خواهد رسید.
   مشهور بودن فرد هم به معنای اندازه ی آن خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 11. زهرا طباطبائي در

  سلام من تو ساعت ۴ اینا ی شب دیدم ک بابام اینا گفتن بیا بریم بگردیم بعد منم بد خلقی کردم ۳ ساله پسر خالم منو میخواد منم اونو میخوام اما بابام و داداشم نمیذارن
  منم خیلی بد خلقی میکنم تو خونه خیلی
  بعد بابام اومد گوشه ی حیاط پیشم گفت چرا این همه بد اخلاقی و بد خلقی میکنیو اینا بعد منم با بغض گفتم هیچی گفت راستش منو عمه ات ازین وصلت راضی نیستیم عمه ام حسوده میگه اول دختر عمه ام ک بچه طلاقه ازدواج کنه بعد من ۲ ماه پیش هم فال گرفته بودم گفته بودن این عمه ام به بابام زبون بند گذاشته تو خونتون و به مامانتم خورونده بعد منم عبی شدم ک به عمه ام چه و اینا قاتی کردم گریه کردم بابامو تهدید کردم بعد دعوا و اینا داداشم اومد من هی بابامو تهدید میوردمو اینا اینم بهم تشر میزد و اینا منم فقط گریه میکردم با صدای گریه هام و اینا از خواب پریدم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر نداردو نشان از استرس های درونی شما از این موضوع است که در خواب به شکل دیگری ان ها را دیده اید و از بابت این خواب نگران نباشید و سعی در حل کردن این موضوع داشته باشید
   سربلند و پیروز باشید

 12. بانو ملکه در

  دختری مجرد هستم .
  حوالی طلوع آفتاب بود که خواب ديدم كه فردی که به او علاقه مندم و از علاقه ی او خبری ندارم؛
  مادرش در یک مراسم معمولی ناگهان یک چادر سفید سر یکی از دختران فامیل ما کرده به منظور گرفتن اون دختر برای پسرش.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   خواب شما نمی‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد و بدون شک این خواب به علت ترس از دست دادن آن فرد دیده اید و اگر برای آن راه حل نیابید با مشکل روبرو خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 13. سلام من مجرد هستم دوستم خواب ديده كه من رو ديده و حلقه دستم بوده و از اين كه من ازدواج كردم خوشحال بوده.
  تعبيرش چى هست؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان از تعهد و وفا داری شما نسبت به شریک عاطفی تان در آینده است و اینکه می‌تواند نشان بر خیر هم باشد برای شمااا.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. سلام من دوروز پشت هم خواب دیدم که شوهرم فوت شده وازاین بابت خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم و دلتنگش بودم وتوخواب برادرشوهرم که هنوز مجرد هستن رو میدیدم واین حس رو داشتم که قراره بااون ازدواج کنم از یه طرف ناراحت بودم به خاطر مرگ شوهرم از یه طرف خیالم راحت بود بابت اینکه بالاخره عموی بچمه و دخترم زیر دست غریبه بزرگ نمیشه

  خودمم برا این موضوع رضایت داشتم ولی همش با خودم میگفتم که برادرشوهرم با خانم هایی ارتباط داشته (صیغه یا دوستی ،که این موضوع رو هم فقط من وهمسرم میدونیم)وایا اینارو دیگه ادامه نمیده بااین قضیه ها مشکلی ندارم ودوباره با خودم میگفتم نه دیگه فرض کن طلاق گرفته تو هم که شوهرت خدا بیامرز شده

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این صورت میتواند تعبیر شود که نشان از طول عمر برای همسرتان است و از طرفی اشتغال ذهنی شما را نسبت به ایشان نشان می دهد وبرای شما نشان می دهد که از کارهای برادر همسرتان ممکن است بسیار اکراه داشته باشید و این خود برای شما اگاهی است تا اگر میتوانید از ایشان بخواهید که ان کار را نکنند.
   سربلند و پیروز باشید

 15. با سلام و سپاس
  من دختر عقد کرده ای هستم
  خواب دیدم که با وجود همسرم خانواده من به خواستگارم جواب مثبت داده اند و به من میگویند باید با ایشون ازدواج کنم و من میگویم که من همسرم را دارم او را چکار کنم و آنها اصرار میکنند که باید با او ازدواج کنم و مادر بزرگم به من دو کفن هدیه میدهد تعبیر چیست ؟متشکرم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب اصلا تعبیر خیری ندارد وباید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به واسطه ی اشخاص اطرافتان در مسئله ای وارد نشوید که پایان آن برای شما خیر نیست و حتما از ان متضرر خواهید شد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 16. معصومه در

  سلام من الان چند ماهه نشون شدم و قراره اگه کارا ردیف بشه با کسی که دوسش هم دارم عقد کنم اما الان دو شبه پشت سرهم خواب میبینم که ب عقد یکی دیگه درمیام و از شدت ناراحتی میخوام بمیرم و نمیدونم چیکار کنم و به کسی که دوسش دارم نمیدونم چی بگم و اصلا از اون ازدواج رضایتی ندارم همش ترس اضطراب انگار دنیا رو سرم خراب شده.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است و اینکه اول از ترس و استرس قبل از مراسمتان است و اینکه اطلا جای نگرانی نیست و باید به خدمت شما عرض کنم که اگر عقد خود را با نامزدتان میدیدید نشان بر بدی داشت برایتان . و اینکه این خواب خوب است و ترسی به دل نداشته باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 17. محبوبه در

  سلام ممنون از شما براي پاسخگويي به خوابهاي اشفته، پدر بنده دوماهي هست كه به رحمت خدا رفتند، خوابشونو زياد ميبينم اين مدت، ديشب به خوابم اومدن من رفتم كنارش نشستم گفتم از زندگي من بگو چي ميشه، گفت شوهرت دوستت نداره ميخواد بره زن بگيره ازش جدا شو من ساعت ٣ صبح بيدار شدم وبدنم شروع به لرزش كرد خيلي تاثير گذاشته خوابم تعبيرش چي ميشه لطفا راهنمايي كنيد ممنونم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر ندارد دوست عزیز و از بابت ان نگران نباشید.
   طبیعت این خواب به این شکل است که برای شما طبیعتا اولین تکیه گاه ان مرحوم بوده است و پس از ایشان همرستان و اینکه ایشان را از دست داده اید ناخوداگاه شما طبیعتا به دنبال توجیه ان است که نشان دهد که شما ایشان را هم از دست خواهید داد واین فقط به معنا ترس است و اصلا جای نگرانی ندارد.
   برای ایشان خیراتی بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 18. سلام
  من مدت 3 ساله که از خانمم جدا شدم و به خاطر دختر 16 ساله ای که داریم با هم صحبت میکنیم من خانمم رو خیلی دوست دارم و الانم دوست دارم دوباره با هم ازدواج کنیم و همسر یه سری شرایط گذاشته و دارم انجام میدم که ایشالله زندگیمان درست بشه ولی نمیخوام این توضیحات تو تعبیر اختلالی ایجاد کنه
  من خواب دیدم خانمم که الان 3 ساله طلاق گرفته با یه پسر دیگه ازدواج کرده و من ازدواجشان رو می دیدم ولی هیچ کاری از دستم بر نمیومد و خیلی ناراحت بودم
  لطف کنید تعبیر درست شو بهم بگید
  چون خیلی برام مهمه
  ممنون

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   دوست عزیز این خواب ها معمولا فاقد تعبیر هستند و باید بدانید که این خواب می تواند از احساس شما به ایشان سر رشته بگیرد و بدانید که حتی اگر هم تعبیر داشته باشد خیر است و نشان از عافیتی برای ایشان دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 19. علیرضا علی اکبرزاده در

  سلام بنده در خواب دیدم که،دوستم دختر کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ولی به مسائلی قبول نمیکنن،دوست دخترم داره ازدواج میکنه ،جشن هم تو خونه ی ماست ،منم توی اتاق نشستم بیرون نمیام،نه عروس نه داماد رو دیدم ،فقط میدونم که عروسی دوستمه،میان بهم میگن که بیا برقص .

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد ونشان از ترس های درونی شما از این اتفاق است که همیشه ناخوداگاه شما به ان فکر می کند.
   سربلند و پیروز باشید

 20. خواب دیدم که زن بنده(مدتی هست که قهر هستیم و رفته) براش خواستگار اومده بود بنده برای ممانعت از ازدواج همسرم به خواستگار میگویم که ایشان طی مدتی کوتاه سه مرتبه ازدواج کرده مورد مناسبی نیست این در حالی هست که همسر بنده کنار شوهر دیگری بعد از من هست در حین این صحبتها خودش را خیس کرد و با حالت بغض و ناراحتی نشسته بود

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از جدایی دائمی و یا احتمالا طلاق معنی میشود و اینکه نشان از سه طلاقه شدن میتواند باشد و اینکه همسرتان از غم رها خواهد شد و ناراحتیش به شادی ختم خواهد شد و اینکه احتمالا این شادی از پی جدا شدن از شما است .
   سربلند و پیروز باشید .

 21. با سلام و تشکر
  من دختر عقد کرده ای هستم و هنوز عروسی نکردم خواب دیدم مراسم عروسی من است در یک روستا و از آرایش و مراسم در روستا راضی نیستم و ناراحتم تعبیر چیست ممنونم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد و چون شما به این اتفاق نزدیک هستید طبیعتا نسبت به ان استرس دارید و این خود در خواب برای شما نمایان شده است و اصلا هم جای نگرانی ندارد.
   سربنلد و پیروز باشید

 22. سلام، خسته نباشید، دیشب خواب دیدم خواهرم که شوهر داره و دوتابچه داره با یه پیرمرد ازدواج کرده و از اون پیرمرد بارداره، تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام تعبیر خواب شما به گفتهمعبران نشان از این دارد که خواهر با همسرشان زندگی روحی خوبی دارند و تا زمان پیری با هم زندگی خواهند کرد و این که باردار بودن ایشان نشان بر این دارد که مساله ذهن خواهرتان را درگیر خود کرده است که به فکر حل ان میباشد اما به ایشان اگاهی دهید که فعلا زمان حل ان موضوع نیست و باید مقداری صبر کنند .
   سربلند و پیروز باشید .

 23. سلام .
  من متاهل ودارای دو فرزند هستم. اگر خواهرم که او هم خودش متاهل است بیش از ده بار در زمانهای مختلف خواب ببیند که من دارم ازدواج مجدد میکنم این تکرار خواب تعبیری داره؟
  ممنون

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   خوابهای زیاد تکرار میشوند نشان از ترس فرد از موضوعی است که بیننده دارد و این که باید ایمن موضوع روشن شود که خواهرتان از چه موضوعی هراس دارند که این خواب را بارها دیده اند و اینکه تعبیر این خواب به نحوه و شکل های ترسیمی در خواب مربوط است و این که صرفا ازدواج باشد تعبیر بدی نیست و مربوط به بیشرفت در مسیر کاری دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 24. ازهار در

  سلام و عرض ادب
  خواب ديدم كه دختر عموم و خاله ام كه دوستاي بچگي هم هستن و هر دو متأهل و بچه دارن با هم ديگه ازدواج كردن ولي تو خواب يكي شونو ديدم ، پدرم هم با دو ميرف سمت عروس رو سرش سبزي ميريخت!
  خواهش ميكنم جواب بدين خيلي برام مهمه.
  با تشكر

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   همانگونه که معبران بیان کرده اند عروسی در خواب تعبیر خوبی نمیتواند داشته باشد و نشان از خبر بد است برای شما و اینکه پدرتان در مراسم شاد بوده است خوب نیست و ولی نشان از این دارد که پدرتان فری هستن که نیتشان برای اطرافیان خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 25. سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم پیش شوهر سابق و مادرش هستم. البته شوهر سابقم توی یه اتاق خیلی کوچیک بود من و مادرش جلوی در نشسته بودیم. یه کم اسم ها رو قاطی کرده بودم و فکر کنم اشتباهی شوهر سابقم رو با اسم دوست پسرم صدا کردم . اونم خیلی ناراحت بود . مادرش به من میگفت تو نباید اینا رو بهش می گفتی (اینکه چی گفته بودم رو تو خواب ندیدم) و منم به مادرش گفتم توی این مدت هیچ وقت بهش نگفتم الانم گفتم ، چون خودش مجبورم کرده. همون موقع شوهر سابقم با محبت به من لبخند زد.توی خواب باهم ازدواج کرده بودیم و زن و شوهر بودیم.

  در واقعیت اصلا بهش فکر نمی کنم اما نمی دونم چرا بعضی شب ها به خوابم میاد.

  دستتون درد نکنه
  ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   دلیل دیدن اینگونه خوابها تنها ناخوداگاه شما است که بین احساسات و افکار بیندده میخواهد تعالی برقرار کند و این تصاویر را در خواب به شما نشان میدهد . و اینکه خواب شما نمیتوتند تعبیر خاصی داشته باشد و اینکه المان خاصی در ان برای تعریف نیست و تعبیر بدی هم ندارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 26. سلام من خواب دیدم دخترعموم با یه مرد مسن ازدواج کرده منم تو جشنش انقد گریه میکنم حد نداره .اخه منو دخترعموم مث خواهریم بعد تو واقعیت اون تازه نامزد کرده ولی تو خوابم باجشنش با شوهرش نبود اون مرد مسن بود تعبیر خوابم چیه میشه راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که دختر عمویتان انتخاب خوبی داشته اند و انشالله با این فرد تا زمان پیری زندگی خواهند کرد و این که عاقبت به خیر خواهند شد انشالله . و اینکه در مسیر زندگیتان برای شما هم اتفاق های خوبی خواهد افتاد که شادی و خوشحالیتان در این مسیر جریان خواهد داشت .
   سربلند و پیروز باشید .

 27. باسلام
  مردی مجرد هستم در خواب دیدم قرار است شب با کسی که عاشقش هستم ازدواج کنم ودر حال آماده شدن بودم و به آرایشگاه رفته بودم و پدرم با پدر عروس صحبت میکرد که هردو می گفتند سن شان کم است و …. . وبعد یکجا پدرم گفت که من اصرار می کردم . تعبیرشو بهم بگین؟ ممنون

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب خواستگاری و یا زن گرفتن برای مردان نشان از پیشرفت در کارهای شما دارد که شما در حال انجام ان ها هستید و باید در حال حاضر در انتخاب مسیرتان بیشتر دقت کنید و نشان از مخالفت دو پزرگتر در خواب به معنی دقت در انتخاب است که نباید به صورت عجولانه تصمیم بگیرید . و اینکه شما در مسیرتانسعادت را خواهید دید اما با دقت بیشتر و تمرکز بهتر بر کارهایتان انشالله .
   سربلند و پیروز باشید .

 28. سلام خسته نباشین
  من پسری مجرد هستم اما خواب دیدم با زنی متاهل که دوستش دارم ازدواج کردم و هردو خوشحال هستیم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   اگر در واقعیت ان شخص وجود دارد که خواب تعبیری ندارد ولی اگر وجود نداردنشان از ان دارد که به عملی ناصالح دست خواهید زد که باید از ان پرهیز کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. شوهرم نزدیک سحرخواب می بینن که مراسم عروسیشان هست وعروس رانمی شناسدفقط طایفه اش معلوم است زمان عقدپدرش وپدربزرگش رامی بیند(هردومردهاند)که مز گویندقران بخوان واشاره به سوره محمدکه نام خودش هم محمداست می کنن که بخواندشوهرم نمی تواندبخواندسپس پدرش شروع به خواندن سوره محمدباصوت بسیارزیبامی کندوهزایه ۸اشاره می کندکه توبخوان…
  دراخرمی بیندمهمانان راخوشامدمی گویدوجای نشستن به انهانشان می دهد

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج مردی که متاهل است امده است که خیر و فزونی برای ایشان دارد و این خود بسیار خیر است.
   اما در اشاره ی بعدی خواب باید عرض کنم که حتما دلیل و علت این خیر و برکتی برای ایشان مشخص شده است و این خود در این ایات است که باید بدان توجه کرد و همچنین باید بدانید که ممکن است این خیر و برکتی که در انتظار ایشان است از طرف آن دو نفر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 30. سلام من متاهل هستم خواب دیدم که دارم با شوهرم ازدواج میکنم لباس عروس پوشیدم و توی آرایشگاه هستم و دارن آرایشم میکنن و موهام رو درست میکنن بعد دیدم که شوهرم اومد دنبالم که بریم یکی که نمیشناختم بهم گفت شنیدی که برادرت فوت شده خیلی ناراحت شدم به همسرم گفتم منو ببر اونجا بعد یهو رفتیم یه خونه خیلی داغون با همون لباس عروس بودم برادرم اونجا افتاده بود و مرده بود خیلی ناراحت بودم تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شماتا استانه یک اتفاق ناگوار با همسرتان پیش رفته اید و اینکه به وسیله اطرافیان این مشکل برایتان حل شده است و اینکه در اینده احتمال بر این دارد که خبری خوب به شما برسد و این که فوت نزدیکان در خواب نشان از طول عمر ان شخص و فرد بیننده خواب است . خورسند باشید که خواب شما نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 31. سلام من زنی متاهل هستم که تازگیا مشکل خانوادگی دارم و میخوام از همسرم جدا بشم توی خواب میدیدم که از همسرم جدا شدم و با یکی از خاستگارای قبلیم که خیلی دوسم داشت ازدواج کردم و خیلی ام خوشحالم بعد توی خواب دیدم که حالت تهوع دارم و میفهمم که باردارم و همه بهم میگن بچه ت سه چهار قلو میشهمیشه تعبیرشو بهم بگین؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب از دو حالت خارج نیست. اول انکه به علت اتفاقات اخیری که برای شما پیش امده است این خواب را دیده اید و این خود به معنای این ایده ال ذهنی برای شماست و نمیتواند تعبیر داشته باشد.
   اما اگر فرض بر تعبیر داشته باشیم باز هم بسیار خیر است و ممکن است از اینده ای احتمالی به همین شکل خبر بدهد.
   سربلند و پیروز باشید

 32. همین الان درخواب دیدم از یه جای تاریک کنار رودخانه گذشتیم و برادرم گفت اینجا باغ هستش هرچی گفتم چراغ ها رو روشن کن نکرد بعد به مکانی رسیدیم و وارد شدیم شبیه مغازه لوازم مبلمان و تزیناتی بود خانمی دیدم همراه با دختر وپسر کوچیک البته دستمال نداشت و موهاش بور بود کمی از لباسش بدن نما بود قصد او کردم ولب امتناع کرد بعد از چند بار به من گفت بیا بریم بیرون رفتم منو برد همان جای تاریک ولی بعد از اینکه به تاریکی رسیدم چیزی از دور به من نزدیک میشه و با سرعت از کنارم چندین بار میاد و میره خواستم سنگی بهش بزنم ولی سریع دور میشه نظر شما اساتید محترم درباره این خواب چیست؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب فقط یک حالت میتواند داشته باشد و ان به این صورت است که شما را در اینده ی نه چندان دور در وضعیتی که خودتان هم نمیدانید که ایا به صلاحتان است و یا نه موقعیتی پیش می اید که وسوسه برای انجام ان و ارتکاب ان سبب گمراهی شماست و از این رو باید در انجام اعمالی که در اینده ی نه چندان دور قصد ان را دارید بسیار اگاه و دقیق باشید و از هر عملی خودداری کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 33. باقری در

  سلام من ازدواج کردم انا در خواب آقای عالی رو دیدم که ازشون خواستم من را به کنیزی قبول کنن و تیشون لبخندی زد و پذیرفت

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشانه از موقعیتی دارد که در اینده ی نه چندان دور ممکن است برای شما پیش بیاید.از این رو باید هشیار باشید تا این فرصت از دست شما نرود.
   سربلند و پیروز باشید

 34. با سلام.
  من خواب دیدیم در تدارک عروسی خواهرم که متاهل هست هستم. حتی شوهرش هم کمک میکرد و همه خوشحال بودن ولی شوهرش را ندیدم.

  • یاسین صداقت در

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از هدف های شما است و ربطی به آن افراد ندارد. شما اهدافی دارید که برای رسیدن به آنها در حال برنامه ریزی هستید که آنها را به مقصد میرسانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 35. باسلام
  من مجردم . دیشب خواب دیدم با یک مردی ازدواج کردم که کلی دختر ۱۶،۱۷ ساله داشت و من هر دقیقه باید به ساز یکی از اونا میرقصیدم و از این ازدواج خوشحال نبودم و یادم میاد کلی نقشه برای خلاص شدن از اونا میکشیدم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   دیدن ازدواج برای دختران مجرد بسیار عادی است و معمولا تعبیر ندارد اما برای شما باید عرض کنم ممکن است به این معنا باشد که شما با شخصی اشنا شوید و ایراداتی واضح داشته باشند اما شما از ان ها ضرف نظر کنید.از همین رو باید نسبت به روابطی که در اینده برای شما دست خواهد داد بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده عقلانیت شما فدای احساساتتان نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 36. من دیشب خواب دیدم همعروسم داره با یه مرد دیگه ازدواج می کنه لباس خشکل تن کرده و خیلی هم خوشحاله درصورتیکه تو خواب هم معلوم بود که شوهر داره ولی خودش می گفت می تونم دو تا شوهر داشته باشم . چیه تعبیر این خواب لطفا راهنماییم کنید نگرانم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد.
   اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
   سربلند و پیروز باشید

 37. باعرض سلام و ادب
  من زنی متأهل هستم ، خواب دیدم که همه اعضای فامیل برای عروسی من دارن تدارکات می بینن و همه چیز رو آماده میکنن ، بعد دیدم که عروسی من با یک شخصی هستش که سالها قبل خواستگارم بود و بهش جواب رد دادم. اما تو خواب من بهش گفته بودم بیا بامن ازدواج کن ، من خودم رو تو لباس عروسی دیدم و اون شخص هم کنارم بود برام طلا و جواهر هم آورده بود ، اما هیچکس در مراسم عروسی ما شرکت نکرده بود حتی اقوام خودم و اون شخص گفت همه مخالف این ازدواج بودن ، من هم خیلی غمگین بودم ، تو آینه خودم زو نگاه کردم و دیدم اصلا مثل عروس آرایش نشدم و شروع کردم به آرایش خودم ، بعد از کمی صحبت اون شخص رو بغل کردم و گفتم من تورو بخاطر اینکه به آرامش برسیم خواستم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که اگر زنی ببیند که دوباره ازدواج کند و بنشناسد دلیل بر ان است که خسرانی شما را حاصل شود که باید بسیار اگاه باشد اما در تعابیر نیز امده است که ارایش کردن در خواب به معنای خیر است برای زنان و این یعنی اینکه در کل تعبیر خواب شما به این شکل خواهد بود که شما را مشکلی پیش خواهد آمد اما از عهده ی ان بر خواهد امد و به اسودگی می رسید.
   از این رو بسیار آگاه باشید تا خدای ناکرده خسران بزرگی نبینید.
   حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب آرایش کردن آلامتو

 38. سلام من زنی شوهردار هستم که خواب دیدم منو وهمعروسم دوباره می خواهیم ازدواج کنیم که ناگهان ماری از پیشم ردشد ولی سگ اون را تیکه تیکه کرد خلاصه سوار ماشین شدیم ولی این مار دوباره وارد ماشین شد من در ترس موندم وندونستم که چکار کنم فقط می گفتم اینجا مار است حالا مارو نیش می زنه خلاصه وارد مراسم عروسی شدیم که من در ترس موندم وفقط قران تو دستم بود ولی اون همعروسم مشغول رقصیدن بود بعد شوهرم اومد ومنو برد بهم گفت مگه ماعروسی نکردیم تو اینجا چکار می کنی ورفتیم واز ترس مار راحت شدم ولی خواستم تفسیرشو بدونم بی زحمت

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.
   تعبیر مار هم در خواب به معنای دشمنی بسیار قوی و فریبنده است و تعبیر سگ هم در خواب به گفته ی معبیرن غربی دوستی نیکو است که دشمن شما را دور می کند که در اینجا همسر شماست و این خواب میتواند نوید مشکلی را دهد که برای شما پیش خواهد امد اما تنها راه چاره حفظ وحدت شما و همسرتان است تا پس از ان به خیری عظیم دست پیدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب مار الامتو

 39. سلام
  زنی متاهل هستم و خواب ازدواج مجددخود با یکی از آشنایان را دیدم که همسر خودم نبود و مادرم در حال آمده کردن من برای مراسم عروسی بود ولی در خواب می‌دانستم که همسر من کس دیگری بود
  ولی مراسم عروسی راندیدم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   به گفته ی ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب ازدواج زن شوهر دار امده است که اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.
   انشالله که برای شما هم خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 40. سلام.پسرم عروسی کرده دوساله ولی من چنبار تا حالا خواب عروسیشو دیدم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در برخی از تعابیر این خواب به خیر نیامده است اما در اینجا به گفته ی ابن سیرین میتوان گفت که ایشان به بزرگی و جاه خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. سلام خواب دیدم خواهر بزرگم که متاهل و بچه داره برای جشن ازدواجش کارهایی از قبیل رفتن به آرایشگاه و غ را تدارک دیده و قراره مراسم همون شب برگزار بشه و پدرم اورا در این مراسم قراره همراهی کنه(حال فعلی پدرم خوب ن) فردای مراسم از خواهرم پرس و جو کردم و آون راضی و خوشحال بود تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب زن شوهر دار در این شرایطی که شما تعریف میکنید به معنای خیر و برکت و فراخی زندگی برای ایشان است و به طبع هرکس هم ککه ایشان را در این امر یاری نموده است از ان بی بهره نخواهد بود و این برای پدر شما نیز صادق خواهد بود که انشالله به شفای نفس خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 42. سلام .خواهرم حامله است خواب دیدم که با یکی از فامیلهامون ازدواج کرده و وضع مالی خوبی هم ندارند.تو خوابم تعجب میکردم که چرا خواهرم از شوهرش جدا شده و حتی دخترش رو رها کرده و با این فرد که از همه نظر از شوهرش کمتره و وضعیت مالیش هم اصلا خوب نیست ازدواج کرده.ممنون میشم اگر تعبیرش رو بنویسین.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   دیدن ازدواج خیلی عالی در خواب اصلا تعبیر خوبی ندارد و اینکه شما ایشان را دیده اید که آن گونه ازدواجی کرده اند به معنای نیک است و گوشزدی نیز به شما میتواند باشد و برای آگاهی سازی شخص بیننده خواب دیده باشید که در آن حدود اخلاقتان به شما گوشزد شده است اما بدانید که تعبیر این خواب برای خواهرتان نیکو است و برای شما هم که شخص بیننده ی خوابید میتواند به معنای آگاهی رسانی فقط باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 43. سلام خانم متاهلی هستم که سه ساله ازدواج کردم وبچه دارم خواب دیدم دوباره باشوهر خودم عروسی کردم ولی توخواب یادم نبود ازدواج کردیم قبلا خوشحال بودیم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر های خواب نیز مشخص است دیدن عشق و ازدواج و علاقه در خواب به معنای زیادت این مفهمو است و اگر شما در خواب دیدهد اید که دوباره با همسرتان مزدوج شده اید به معنای شیرینی این احساس برای شما سات و این به معناست که عشق و علاقه ی شما به همسرتان بیشتر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 44. درود ، من خواب دیدم برای دوستم که متاهله خواستگار معرفی کردم اونهم داره آماده میشه برای اومدن خواستگار .البته خود آقای خواستگار رو توی خواب نداشتم . توی خواب به نظرم نمیاد که دوستم متاهله . ممنون میشم تعبیر این خواب رو بفرمایید . سپاس

 45. ماریا در

  سلام من خانمی متاهل هستم دیشب خواب دیدم پسری زیبا به خواستگاریم امده ومراسم بله برون در قبرستان گرفته واش کشک هم به مهمانها میده تعبیر چیه

 46. سلام من متاهلم و یه بچه یه ماهه دارم دیشب خواب دیدم من دوباره لباس عروس دارمو منتظرم ک شوهرم بیاد دنبالم بریم عروسی خودمون منم تو ارایشگاه منتظرشم و بهش زنگ میزنمو میگم بیا دنبالم اون مست کرده ایا این خواب من خوبه یا بد؟

 47. پینار در

  سلام من متاهلم دوفرزند دارم خواب دیدم که تو خونه مادرمم هستم با مارم داریم اماده میشیم من دارم میرمم ازدواج کنم لباس سفید برتن دارمو دارم کفشمو میپوشم منو مادرم داریم میریم ..البته مادرمم فوت شدن …تو خوابریادمم نمیاد که با همسر خودم دارم ازدواج میکنم یا با کسی دیگه تو خابمم با خودم میگم که من یه بار ازدواج کرده بودم اخه ..حالا داشتم با مادرم تو حیاط خونمو ن میرفتیم که از خواب پاشدم مراسم عروسی رو ندیدم ..میشه بگین تعبیرش چی میشه خیلی دلهره دارم

 48. پینار در

  سلام من دوفرزند دارم متاهل هستم من خواب دیدم که تو خونه مادرمم هستم لباس سفید میپوشمو با مادرمم داریم میریم عروسی خودم از یک طرف میگم با شوهر خودم دارم ازدواج میکنم از طرفی هم یادم نیس که دارم میرم با کی ازدواج کنم لطفا جواب بدین خیلی دلهره دارم

 49. سلام. من متاهل هستم. خداب دیدم عروس زیبایی هستم و جشن عروسی بسیار مجلل و شادی داشتم که البته با خواهرم مشترک بود و اونم زیبا و شیک شده بود. توی خواب مجرد بودم و ازدواج مجددی نبود. داماد بود اما داماد رو ندیدم و حس بدی هم بهش نداشتم.
  با ساقدوشهای زیادی کلی رقصیدیم و بسیار با شکوه و شاد بودیم.
  ممنونم از تعبیرتون.

 50. ناشناس در

  سلام
  در خواب دیدم پدرم میخواست برام زن بگیره.
  البته زن اشنا و متاهل بود.

 51. من خواب ديدم كسي كه دوستش دارم و سالهاي قبل رابطه مون بهم خورده قراره با يه دختر ازدواج كنه كه انگار دختره نمي تونه بچه دار بشه.مي شه لطفا تعبيرش رو بگيد

 52. ملیکا در

  سلام من ۵ساله ازدواج کردم و ۲تا فرزند دارم.مدتیه همش خواب میبینم با یه شخص خاص که میشناسم و متاهل هم هست عقد کردم.هیچ مراسمی هم توی خواب نمیبینم.میشه لطفا خواب منو تعبیر کنید

 53. سلام من مجردم در خواب دیدم با یه خانم شوهر دار رفتیم حلقه بخریم و حلقه خریدیم و تو دستمون کردیم، حلقه طلا نبود و رنگش سفید بود
  کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 54. سلام من متاهل هستم چند شبه خواب میبینیم همسرم با خانوادش میان خواستگاریم.انگار توی خوابم هنوز ازدواج‌نکردم و استرس دارم ازینکه داره خواستگار میاد برام

 55. سلام.خسته نباشید.من چندوقت پیش عاشق دختر همسایمون شدم که 3سال از من بزرگتره.یک شب خواب دیدم که من چون به بازیگری علاقه داشتم ،پدر همین دختر در این رشته هنری مقامی کسب کرده( که البته درواقعیت اون شغل دیگه ای داره) وما ویک سری دیگه برای همین موضوع به خونه اونها رفته بودیم. دیدم که من واون دختر بافاصله ای روی دومبل نشسته بودیم ویک دختر از فامیل ما هم( که قبلا دوست اون بود) وسط ما نشسته بود.اون دختر داشت خیار پوست میکند ومن در همون لحظه بهش نگاه کردم واون هم به من خیار تعارف کرد.
  چند شب بعد خواب دیدم که من ازدواج کرده ام با دختری که ازنظر قیافه شکل دختر موردنظر من نیست ولی اسمش همون اسمه.والبته تپل هم هست.ما داشتیم از خونه بیرون میرفتیم که نمیدونم سرچی ولی چون من روی همسرم حساس بودم باچند نفر سر اون دعوام شد.دعوا تموم شد من تنها رفتم تا جایی و برگشتم .دیدم باغ کنارخونمون شلوغ شده و همونهایی که باهاشون دعوام شده بود دم درب اونجا هستند.فهمیدم که همسرم حالش بد شده و داخل باغه .فکر کردم کار همین آدماست ولی فهمیدم حال همسرم بد شده وهمون ها رسونده بودنش داخل باغ.در اون موقع دیدم که یکی از همسایه ها به خاطر همین گمان بدم داره با افسوس برام سرتکون میده.رفتم داخل باغ دیدم همسرم دراز به دراز وسط باغ بیهوشه.جالبتر اینکه خواهر کوچولوی همون دختری که دوستش دارم نگران بالای سر همسرم بود وپدر همون دختر(دختر موردعلاقه ام)هم از بالکون داشت نگاهمون میکرد.در اون موقع دیدم همسرم به هوش اومد وفهمیدم که علت حال بد وظاهرا اون چاقی اش، بارداریه. پدر دختر مورد علاقه ام هم در اون موقع از ما بایه حالت خاصی روی برگرداند و رفت.
  یک شبه دیگه هم خواب دیدم دخترمورد علاقم که البته شکسته تر از الانش شده بود، نامزد کرده که البته نمیشناختمش وبا نامزدش داره سوار ماشین میشه،در اون لحظه اون منا دید و یک نگاه عمیقی مثل اینکه از علاقه من به خودش با خبر باشه انداخت و سپس سوار ماشین شد.
  ممنون از راهنماییتون.

 56. مژگان در

  سلام زنی متاهل و دارای فرزند هستم هر چند وقت یکبار خواب میبینم که یا برام خاستگار اومده و از خانواده شوهرم منو خاستگاری کرده یا مراسم نامزدیم هست با شخص دیگری البته با حضور خانواده همسرم و خود همسرم.گاهی خاستگار را در خواب میبینم گاهی نمیبینم و خیلی هم احساس بد و نارضایتی دارم و حس اجبار در خواب و در آخر هم مراسم ها به هم میخورند.
  چون خیلی تکرار شونده‌هست خوابم نگرانم لطفا بفرمایید تعبیرش چیه

 57. فاطمه در

  سلام من خانمی متاهل هستم دیشب در خواب دیدم عده ای برا خواستگاری به خانه مادر بزرگم آمدن و من خیلی ناراضی بودم و پسره را ندیدم

 58. من مدتی است از مغازه ای خاص خرید های کارم را انجام میدهم دیشب در خواب دیدم ان دو اقا که مغازه متعلق به انها است هردو غیر مستقیم از من درخواست ازدواج میکنند و میدانند من دختر دوساله دارم و بعد در خواب انها را در خانه مادرم دیدم که شب را انجا خوابیده بودند،تعبیر چیست؟

 59. سلام. نزدیک صبح خواب دیدم که مادرم بعد از زمینه چینی در حضور همسرم از من خواست که یه نوزاد را به فرزندخواندگی قبول کنم بعد فهمیدم که این بچه همسرمه از مردی دیگر ….تعبیرش چیه؟

 60. من و شوهرم مشکل داریم و الان خیلی وقته که ندیدمش. و در همین مدت هم کسب و کار خوب و پر رونقی دارم. و خواب دیدم که دوباره میخام ازدواج کنم. و داماد رو می‌شناختم. ولی مجلس و عروسی رو ندیدم. بر اساس این تعبیر خواب خیلی با حال و روز این روزهای من مطابقت داره. عالیه

 61. با سلام. خواب دیدم که یکی از اقوام که در جوانی فوت کردند داماد شده است و من هم در مراسم حضور داشتم و خیلی خوشحال بودم و شادی میکردم. لطفا تعبیر این خواب چه میشود.
  ساعت و زمان خ اب دیدن حدودا ۱۰ صبح بود.

 62. من هم همان خواب معصومه خانومو دیدم دیدم با کس دیگری به غیر از شوهرخودم ازدواج میکنم وهمینطور داماد را شناختم و مراسم عروسی راهم دیدم تعبیرش را بفرمایید

 63. معصوم در

  سلام من خواب دیدم خواهرم که متاهل هست با یه مرد متاهل ازدواج میکنه تو عالم خواب هردو متاهل بودن و تصمیم به اردواج گرفتن معنیش چیه لطفا همینجا جوابم بدین ممنون دسترسی به رمز ایمیلم ندارم

 64. دیشب خواب دیوم مادر خانومم لباس عروس بر تم کرده و قصد دارد با پیرمردی عرب ازدواج کند و خودش هم خیلی راغب به این ازدواج بود در صورتی که پدر خانومم حی و حتظر هستند و به خاطر همین من رفتم با خانواده طرف صحبت کنم که این داستان سر نگیرد
  تعبیرش چیست
  با سپاس فراوان

 65. ستاره در

  من خواب دیدم کسی که قبلا خواستگارم بود و بنا به دلایلی رابطه ما به ازدواج ختم نشد، مجددا به خواستگاری آمدند و ما هردو در کنار هم نشسته بودیم.انگارکه مثلا مراسم بله برون یا عقدی چیزی بود همه دعوت بودن منزل ما.هر دو خوشحال بودیم. تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟؟؟

 66. سلام من خانمی متاهل هستم و دیشب خواب ازدواج مجدد با فردی غریبه را دیدم و همینطور شاهد مجلس عروسی خود هم بودم… تعبیرش چیست؟؟

  • مهدیه در

   سلام
   زنی متاهلم که درخواب دیدم دختر مجردی هستم ویکی از آشنایان که به تازگی ازدواج کرده آمده خواستگاریم و عقد کردیم.وخانمش هم آمد که من خیلی نگران بودم اگر متوجه بشه چه اتفاقی میوفته‌.
   تعبیرش چیست؟ممنون از شما

   • یاسین صداقت در

    با سلام
    همانگونه که در متن نیز امده است این خواب بدین شکل تعبیر خواهد شد که شما اگر در این خواب مراسم عروستان را دیه اید باید کمی اگاه تر رفتار کنید و اگر ندیده اید هم برای شما و هم فرد دیکری که در خواب بوده است خیر و روزی در راه خواهد بود.
    سربلندو پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید