تعبیر خواب ازدواج

دیدن ازدواج در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ازدواج در خواب چیست؟

تعبير خواب ازدواج كردن زن شوهردار

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است.

اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویچگی‌های خوب خواهد بود، گاهی به اتحاد انرچی و غرایز شما اشاره می‌کندف مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر.


تعبیر خواب ازدواج کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.

اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.

اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.


تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:

 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

کتاب سرزمین رویاها

 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید.

دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد.

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.


تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.


تعبیر خواب ازدواج مجدد

بسیاری از زنان متاهل ممکن است در خواب تصاویری با مضمون ازدواج مجدد شوهرانشان و یا خیانت آن‌ها مشاهده ‌کنند. البته افرادی هم هستند که رویاهایی درباره ازدواج مجدد خود و یا اختیار کردن همسر دیگری ببینند.

اکثر این خواب‌ها باعث پریشانی و دل نگرانی فرد رویابین خواهد شد که در ادامه به تحلیل و بررسی این‌گونه رویاها خواهیم پرداخت.

دسته اول

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم

در مورد دسته اول و دیدن گرفتن همسر دوم توسط شوهر می‌توان این‌گونه بیان کرد که در واقع این خواب نسبتی با شوهر فرد رویابین نخواهد داشت و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری است.

در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی می‌کنید و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید.

آیا احساس می‌کنید آن فرد بهتر از شماست؟ خوش‌تیپ‌تر، زیباتر، لاغرتر، ثروتمند‌تر، باهوش‌تر یا در هزاران مورد دیگر بهتر از شماست؟

از نظر کارل گوستاو یونگ دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد.

اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

دسته دوم

ازدواج مجدد خود فرد بیننده خواب

روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

☺ تعبیر خواب «ازدواج» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ازدواج» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


697 دیدگاه

 1. ناشناس

  سلام من مجردم خواب دیدم که با پسرعمه ام که (چند وقت دیگه عروسیشه منو هم قبلا خیلی میخواست ولی من دوسش نداشتم)با چند نفر از کساییکه نمیشناختمشون اما یکیشونو یادمه بازیگر بود میریم یه شهر دیگه تا عقد کنیم منم اصلا خوشحال نیستم و میخواستم وقتی عاقد میپرسه جواب منفی بدم
  میشه برام تعبیر کنین ممنونم.

 2. زین‌العابدین مسلمی

  سلام من خواب دیدم با زن سابق ام دوباره به خاستگاری اش رفتم این تعبیراش چیست

 3. پیشداد

  با سلام
  من با یه غریبه ۶سال ازدواج کردم
  در خواب دیدم شوهرم پسرعموم هست بعد رفته با دخترخالش ازدواج کرده بعد تو خواب اونو بوس کرد بعد رو من انگار هوو اورده تعبیرش چی میتونه باشه

 4. حسن پور

  سلام من خانمی متاهل هستم هر چند وقت یک بار خواب میبینم شوهرم ازدواج کرده یا دنبال زن دیگری هست واین موضوع رو خودش بی هیچ خجالتی برام بیان می‌کنه ومن تو خواب فقط گریه میکنم تعبیرش چیه ؟ممنون میشم جواب بدید

 5. حسن پور

  سلام من خانمی متاهل هستم هر چند وقت یک بار خواب میبینم شوهرم ازدواج کرده یا دنبال زن دیگری هست واین موضوع رو خودش بی هیچ خجالتی برام بیان می‌کنه ومن تو خواب فقط گریه میکنم تعبیرش چیه ؟

 6. باران حمیدی

  سلام.. من متاهلم.. خواب دیدم شوهر دیگری دارم.. هیچ مراسمی ندیدم.. فقط یک شخص غریبه دراتاق بعنوان شوهرم بود. و شوهر واقعیم خندان برای تبریک ب دیدنم امده.. ومن بسیار گریه میکردم ک من فقط شوهر خودم میخوام… واز ازدواج مجدد بسیار ناراحت…

 7. نوید

  باسلام و درود
  من خواب دیدم همسایه مون و همسرش در عرض چند دقیقه از هم جدا شدن و خانومه با یکی دیگه ازدواج کرد
  اولش خوشحال شدم که به خواسته اش رسیده
  ولی بعد چن ساعت عصبی بودم چرا بچه و شوهرش و ول کرده
  چون دخترش میدونم بهشون وابسته است
  و در تلاش بودم پیداش کنم راضیشون کنم برگردن سراغ زندگی شون با مرده حرف زدم گفت لیاقتش همونه، ولی معلوم بود از ته دل ناراحت بود.
  ولی زنه رو پیدا نمیکردم

 8. بهزادعظیم زاده

  باسلام خوبید سال نو مبارک باد
  نتیجه تعبیرخواب خودم رامیخوام بدونم،چگونه میتونم بپرسم؟
  ۰۹۱۲۵۹۹۴۰۶۳شماره تماس،واتس آپ،تلگرام،ایتا،روبیکا دارم
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
  باسپاس فراوان از شما

 9. سعید

  سلام من مرد متأهلی هستم که خواب دیدم که دوست سرمایه دار مذهبی و بازاری متأهلم که مرد متین و خردمندی است با دختری مجرد از فامیل همسرم که شمالی و به قولی بسیار امروزی و متفاوت با منش دوستم هست، نامزد کرده و اظهار گله بی توجهی از همسر اولش دارد و هم ایشان و عروس خانم از این ازدواج بسیار خرسند هستند، تعبیر برای من خواب بیننده و دوستم و دختر فامیل چیست؟

 10. ح. ب

  سلام
  من خواب دیدم پسر خالم مجبور شده بود زنشو طلاق بده ( مثل اینکه فهمیده بودن خواهر برادرن)، هردو خیلی ناراحت بودن، من مجردم، پسرخالم انگار مجبور شده بود با من ازدواج کنه و به من پیشنهاد داده بود، زنشم از این قضیه خبر داشت و راضی بود و سعی می کرد منو راضی کنه! من اخر قبول نکردم، گریه می کردم ، اون داغداره، من لیاقت ی زندگی شاد و جدید رو دارم و اینکه درکل اصلا اونو نمی خوام

 11. ح. ب

  سلام خواب دیدم پسرخالم مجبور بود زنشو طلاق بده (مثل اینکه فهمیده بودن خواهر برادرن)، هردوشونم خیلی ناراحت بودن و بعد باید میومد با من ازدواج می کرد، خانمش هم کامل خبر داشت و مجبور بود رضایت بده، من مجردم. من داشتم گریه می کردم واسه این پیشنهاد و می گفتم نمی خوام زنش بشم، اون الان داغداره، درکل من اصلا نمی خوامش، من حقم ی زندگی جدید و شاده

 12. آذر

  سلام من زنی مطلقه هستم 26ساله ک ی سخصی توی زندگیمه ولی دیشب خواب دیدم ک ازدواج کردم با کس دیگه ای و شخصی ک دوس دارم ازم ناراحته و منم دیگه کم به زنگاش جواب میدم میلی به بودن باهاش ندارم
  و فقط منتظرم ک شوهرم ک جای دیگه ای هس برگرده تاببینمش تو خواب حالم خوب بود ولی حالا پریشونم

 13. عباس

  سلام خواب دیدم ازدواج کردم اما زنم دوستم نداره و ازم دوری می کونه

 14. فاطمه

  راستش منو ب اجبار شوهر دادن اصلا از این وصلت راضی نیستم چون کسی دیگع رو دوس داشتم دیشب خواب دیدم از نامزدم جدا شدم و با ی پسر دیگع قرار نامزد کنم تعجبم اینجاس چرا اون پسری ک قبلن دوسش داشتم رو داخل خواب هیچ علاقی بهش نداشتم فق ب این فکر میکردم ک از شر نامزدم خلاص شم و با این پسر ازدواج کنم ممنون میشم تعبیرش کنید

 15. بهروز معبود

  سلام تعبیر من مرد و متاهلم. خواب دیدم زنم با برادرش میخواهند ازدواج کنند. به برادر خانمم اعتراض کردم چطور امکان داله چنین چیزی فقط ارام میگفت مشکلی نیست و من هر چی میگفتم پیامدهای این کار رو میدونین میگفتن اره مشکلی نیست. برادر خانمم بسیار انسان مومنی است و زندگی من و خانمم هم بسیار خوب و شیرین است. خواهشا تعبیر این خواب رو بفرمایید. ممنون.

 16. محمد طاها

  سلام و درود من خواب دیدم که خانمم با برادرش قراره ازدواج کنه و رفته بود که لباس و … بپوشه برن محضر انگار، برادر خانمم هم ارام یه گوشه نشسته بود و من اعتراض کردم اصلا مگر میشه یه زن دو شوهر داشته باشه و اونم یکی ازشون برادرش باشه؟ بعد بمن گفتن شما نگران نباش ما فکر اونجا رو کردیم و مشکلی پیش نمیاد… من همش میگفتم اصلا به پیامدهاش فکر کردین؟ لازم به ذکر است که من و همسرم زندگی خوبی داریم و این برادر همسرم هم یک بسیار انسان مومن و خوب و نیکویی هستن. اگر تعبیر داره ممنون میشم لطف کنین. تشکر.

 17. Y z

  سلام ووقت بخیر من زن متاهل هستم وچهار فرزند دارم امروز قبل از اذان صبح خواب دیدم که عروس یک خانواده دیگری هستم اصلا عروسی رو ندیدم وداماد رو هم نمیشناسم ولی این اقا خیلی وضع مالییش خوبه ممنون میشم جواب بدین

 18. السا

  سلام روزتون بخیر
  من متاهل هستم ولی یه مدته چندبار خواب دیدم دارم ازدواج میکنم و تو خوابم میدونم که شوهر دارم ولی با مرد دیگه دارم ازدواج میکنم و مامانم خیلی اصرار به این کار داره و من مخالفم تو خواب، میشه لطفا تعبیرش رو بگید

 19. ارتمیس

  سلام وقت بخیر ، مادرم خواب دیده که خالم (چند مدت پیش فوت شده) دوباره میخواد عقد کنه و انگشتر عقد دستشه اما مدام میترسه و نگرانه که مبادا کسی انگشتر رو ازش ببره ، و در اخر مادرم رو صدا میزنه و میگه انگشترم رو ….. برد .

 20. مهدی

  سلام من ۳ ۴ روز هست خواب میبینم هرشبم خواب متفاوت دیشب نیز مثل شبای قبل خواب دیدم که با جوانای فامیل داریم تو سر کوچه مادربزرگم اینا میگردیم ک مردی ک لباس سیاه بر تن داشت و یک اسب قهوه ای داشت رد میشد و دنبال ما می آمد ک یکی از ما بعد از فاصله گرفتن از اون مرد گفت پخش شین همتون منکه داشتم فاصله میگرفتم دیدم یک شی نورانی مثل منور به اسمان رفت تو خواب احساس میکردم اعلام جنگ هست و من زیر‌درختی قایم شده بودم. تعبیرش چیست؟
  با سپاس از شما

 21. Zahra

  سلام خسته نباشید.خواب دیدم باشاطرنونوایمون که خودش یه دخترداره ازدواج میکنم خودم هم متاهلم دوتاپسردارم دامادمردم روتویِ یه سالن بزرگی دعوت کرده بود وخوشحال بود ولی من ناراحت بودم گریه میکردم گفتم اشتباه میکنم میخوام بااین آقا ازدواج کنم خودش یه دخترداره نمیتونم واردزندگیه اینابشم سالن خیلی شلوغ بود وقتی داماد میگفت بایدعروس واردسالن بشه خجالت میکشیدم وگریه میکردم پسرم هم اومده بودامادهم خوشتیپ بودکت وشلوارپوشیده بوداونجا خواستم ببینم تعبیرش چی هست

 22. سمیرا

  با سلام. من چند سال پیش خواستگاری داستم که کارمون نشد. و بعد از چند سال ابن پسر مجرده. دو سه شب پیش خواب دیدم که بله برونم هست. شلوغ همه بودن. من اومدم داخل دیدم همون آقا با خانوادش و زن برادراش و عمو و…. اومدن. مثل اینکه کارمون شده بود میخواستن مهریه تعیبن کنن. من یه سرهمی قرمز پوشیده بودم و خوشکل شده بودم. لباسمم نو بود. رفتم نشستم کنار زن داداشش . خیلی با هم حرف زدیم. یه جوری انگار من زن داداششو یه عمر که میشناسم.
  مجردم
  تعبیرشو لطف میکنید

 23. آسمانه

  سلام خواب دیدم انگار مراسم عقدم بود خیلی ساده و بی سر و صدا.فقط انگار همگی جمع شده بودن در خانه هایی که معلوم نبود کجا بودن و من حاضر نشدم لباس اجاره ای یا قرضی از کسی بپوشم و گفتم لباس های خودم بهترن همون دفعه اول که لباس قرضی پوشیدم بسمه آخرم این شد این بار لباس خودم رو می پوشم هر جقدر کهنه باشه.سرتا پا سفید پوشیده بودم .لباس های خودم لود شلوارم کهنه بود اما تیپ م خیلی قشنگ شده بود و راضی بودم پاپوش و دمپایی سفیدی هم از وسایلم پیدا کردم اول کفتم کوچیک هستن و دخترم استفاده میکرده اما پوشیدم و اندازه سد و خیلی قشنگ و شیک شدن. در خانه ای فامیل و برادر عقب مانده م و پدرم مشغول غذاخوردن لندن. غذا کباب لود و من آماده شده بودم که برم برای عقد.اما نمیدونستم داماد کیه و اصلا ندیدمش. داماد اصلا در خوابم نبود فقط میدونستم عقد دوممه و اطلاع داشتم که تصمیم گرفتم دوباره عقد کنم با کسی دیگه غیر از شوهرم اما نمی دونستم کیه

 24. مهرداد

  سلام خواب دیدم عروسی یکی از آشنا هاست توی روستای خودمون من هم دعوت بودم به عروسی ولی هیچکسو نمی شناختم و عروسی ای هم ندیدم فقط اونجا یکی از همکلاسی های قدیم خودم رو با مادرش دیدم لباس قرمزی پوشیده بود همکلاسیم دختره خودم پسر آرایش زیادی داشت با این که عروسی بود ولی شاد نبود هر چقدر باهاش حرف زدم حرف نمی زد بامن کنار مادرش بود مادرش باهام حرف زد در ضمن کنار اون ها یکی بود اون هم بامن حرف می زد ولی صداشو نمی شنیدم وقتی به خودم امدم دیدم تنهام و هیشکی نیست. در ادمه اون خواب دیدم روستای ما با روستای بغل برسر آبی که از کوه اون روستا میاد دعوا می کنن آبش خیلی زلال بود بقیش یادم نیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر می تواند نشانی از ان باشد که شما در ذهن خود ترس عمیقی از تنها ماندن دارید و این برای شما ممکن است تلنگری باشد که ترس خود را کنترل کنید و بدانید که این برای شما دائمی نخواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 25. معصومه خانم

  با سلام
  همسر موقت من خواب دیده ، میخواد صیغه عقد برادرم و دوست دخترش رو بخونه اما من اجازه نمیدم و میگم اول باید برای خودمون رو بخونی ، و در همین حین پدر و مادرم هم بیرون نشستن و منتظر تا همسر موقت من براشون صیغه عقد بخونه .
  لازم به ذکر هست که برادرم و دوست دخترش سر یک سری مسائل چند ماه پیش از هم جدا شدند اما هنوز دختر خانم ، برادر من رو دوست داره و پدر و مادر خودم هم خیلی با هم اوضاعشون اوکی نیست .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر نشانی از ان است که با توجه به شرایط موجود در زندگی شما این موضوع برایتان پیش امده است که می تواند نشانی از ان باشد که شما در ذهن خود دوست دارید که شرایط به خوبی پیش برود و در خواب ان را به واقعیت می بینید.
   سربلند پیروز باشید

 26. سارا

  سلام صبح بخیر، بنده متاهل هستم دم صبح خواب دیدم عروسیم، لباس سفید تنم بود موهام کوتاه خواب دیدم آرایشگر موی بلند به موهام وصل کرد و بافت بلند بود پر پشت خیلی قشنگ شده بودم، آرایشم کرد و یه چیزی پاشید روی لبهام که روژم ثابت بمونه پاک نشه، داماد رو ندیدم و نمیدونستم کی ولی نگاه های سنگین مردا به خودم رو حس میکردم انگار که حیف بودم خودم هم ناراحت به نظر می‌رسیدم یه تیکه ورق آهن مثل خط کش دستم بود که فشارش میدادم در آخر ورق آهن مچاله شده رو جلو چشم یکی از همون نگاهای سنگین انداختم زمین. هیچ کدوم از اون مردها رو نمی شناختم فقط فکر کنم مردی دستم رو گرفته بود همراهیم می‌کرد که همسرم بود. ممنون از تعبیر تون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اولا این خواب بیشتر به ان ماند که در ناخوداگاه شما شکل گرفته است و از طرفی می تواند تعبیری نداشته باشد و نشان از خشمی در درون شما باشد که به نسبت ازدواجتان داشته اید و این برای شما خوب نیست و باید ان را رفع کنید و بدانید که می تواند نشان از ان باشد که باید با مشاور حتما صحبت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. بانو

  سلام خسته نباشید
  من در خواب حالت عادی خودم رو دیدم که همسر شوهرم هستم اما احساس کردم که قبل از همسرم با فردی که دوستش داشتم ازدواج کرده و جدا شدم ( درصورتیکه من ایشون رو فراموش کرده بودم ) اما خودم به یاد نمی‌آوردم و شخص دیگه ای تو خواب بهم یادآوری کرد و من بیشتر دوست داشتم با ایشون باشم
  خوابم تعبیری داره ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   معمولا در خواب های ما وقتی کسی که در گذشته ما بوده است را می بینیم به این صورت است که دوباره خود را در گذشته بینیم و احساس کنیم که دوست داشته ایم شرایط به شکل دیگری باشد و از این رو این خواب ها از ناخوداگاه ما می اید و دارای تعبیر عینی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 28. یگانه

  سلام من اختلاف دارم باهمسرم دیشب خواب دیدم پسر خواهر شوهرم که تازه یکماه ازدواج کرده دوباره جشن عروسیشه ولباس خوب مجلسی پوشیدیم ارایشگاه رفتیم وبراتبریک به عروس وداماد که رفتیم دختر جاریم که مجرد با داماد روبوسی که میکردن از هم لب میگرفتن که باعث ناراحتی عروس شد ومن با عروس مشعول رقص که بودم یدفعه همه رفتن از عروسی وفقط چند نفر موند منو دخترمو عروس من هرچقدر میگشتم هیچکدوم از اشناها وفامیل پیدا نمیکردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن بوسیدن در خواب به خیر امده است اما اینکه در خواب شما به شکلی برای شما غیر ملموس بوده است بسیار طبیعی است. اما این خواب هم می تواند نشانه ای از مشکلی برای ایشان باشد که در تعبیر خواب دوباره ازدواج کردن مردان به خیر نیامده است. صدقه ای دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. همتا

  سلام. خانمی متاهل هستم که مدام خواب میبینم که با شخص دیگری (که بیشتر مواقع پسر عمه ام هست) ازدواج کردم و خیلی خوشحالم.
  تعبیرش چی هست ؟

 30. همتا

  سلام. زنی متاهل هستم. حدود دو ماه است که مدام خواب میبینم که با پسر عمه ام یا شخص دیگری ازدواج کردم و خیلی خوشحالم . تعبیرش چی هست ؟

 31. رضا

  سلام
  مرد متاهل هستم در خواب دیدم در یک شب سه زن را به عقد بنده درآوردند!در خواب این مسئله برایم عادی بود …..
  چه تعبیری میتواند داشته باشد؟ ممنون

 32. فاطمه قویم

  سلام، من دو شبه که خواب میبینم دارم ازدواج میکنم، در صورتیکه من متاهلم و دو تا پسر هم دارم.
  تو هر دو خواب شوهرم کنارم بود و در جریان این ازدواج بود، حتی تو خواب دوم پسرامم بودن، تو خواب اول داماد رو نمیشناختم ولی از ازدواجم خوشحال بودم، ولی تو خواب دوم داماد یکی از اقوام دورمون بود که فعلا خارج زندگی میکنه (من هیچوقت حسی نسبت به اون نداشتم و سالهاست که در مورد اونها حرفی هم تو خونمون گفته نشده) و بچه هامم بغلش میکرد و باهاشون بازی میکرد. البته تو هیچکدوم از خوابهام با داماد نکاح نکردم و لباس عروس تنم نکردم، فقط در حد جواب بله دادن بود و منم داشتم ناز دخترایی رو میکردم که تازه نامزد شدند، تو خواب خیلی خوشحال بودم ازین ازدواج، ولی از وقتی بیدار شدم، خیلی حالم بده، من عاشق شوهرم و بچه هامم، حالم از خودم بهم میخوره که چنین خوابی دیدم، لطفاً بگین تعبیرش چیه؟؟؟

 33. فائزه

  سلام من زنی متاهل هستم قبل از ظهر خواب دیدم که خانه پدرم بودم و فردی که کرد بود و مال و ثروت زیادی داشت به خاستگاریم امد و پدرم اصرار داشت با اون شخص ازدواج کنم ولی من دائم میگفتم ک همسر خودمو دوسدارم و راضی نیسم ازش جدا بشم و با خاستگارم ازدواج کنم یهو از خواب پریدم و بعد ک باز خوابیدیم ادامش دیدم ک ادن شخص ازدواج کرده و ما ب خانشان رفتیم و مادر پسره و زن همون خاستگارم ازمون پذیرایی میکنن و روی خوش نشان میدن بهمون ولی دائم میخواستن مالشونو ب رخ ما بکشن

 34. Ali

  با سلام
  من مرد متاهل و دارای فرزند هستم در خواب دیدم که با زن خودم ازدواج میکنم و فامیل دارن عروس را می آورن و میبینم که همسر خودم است و ما در مینی بوس نشستیم اما من نه خوشحالم و نه ناراحت و مشغول کار و تجارت خودم هستم. و از اینکه عروسی ام است و من کچل هستم ناراحت نیستم اما یک حالت خجالت دارم. هوا هم دارد برف می بارد و من می گویم هیچ وقت برف نمیاد و حالا ما خواستیم عروسی کنیم برف اومد.فصل هم فصل پاییز است. محیط هم محیط زندگی فعلی ام نیست و در منزل شهرستان و زادگاهم اتفاق می افتد

  این روزا مساله ای کاری ذهنم را درگیر کرده و شب هم خسته خوابیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب کاملا در ناخوداگاه شما رخ داده است و دارای تعبیر ان چنانی برای شما نیست و باید بدانید که می تواند گذشته را به شکل های دیگری که حال از ان انتظار دارید به شما نشان دهد که این کار در ناخوداگاه ما بسیار اتفاق می افتد.
   سربلند و پیروز باشید

 35. Sima

  سلام من یه خانم 27ساله هستم و متاهل خواب دیدم که دارم با یه پسری که در زمان مجردی باهاش دوست بودم ازدواج میکنم اما بعد از ازدواجم که باهم زیر یه سقف رفتیم یادم افتاد که من شوهر دارم و خیلی پشیمون بودم از ازدواجم و ازش جدا شدم و همون موقع اون پسر دختری دیگر را به همسری خوددر آورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که برای شما تعبیر عینی ندارد وبیشتر به ناخوداگاه شما باز می گردد که در ان شما چیز هایی که در گذشته را از دست داده اید دوباره در خواب به صورتی که به دست اورده اید می بینید.
   سربلند و پیروز باشید

 36. غلامرضا

  سلام ودرود
  درخواب دیدم بله برون همسرمه واز من مخفیش میکردن ومن فعمیدم ووارد بله برون شدم پدر وبرادر همسرم از این قضیه راضی بودن اما مادر زنم گریه میکرد وهمسرم هم با پررویی از این قضیه راضی بود ودرعین حال میدونست که هنوز زن منه ومن هم کمی تهدیدشون کردم واز مجلسشون اومدم بیرون ودر فضای آزاد یه حالتی بود که میتونستم تو هوا پرواز کنم وپرواز کردم وبعدش اومدم نشستم رو زمین،البته من همیشه در خواب میبینم که پرواز میکنم وهمیشه حس خیلی عالیی از پرواز کردن توی خواب دارم،ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید،

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن اینکه زنی متاهل دوباره ازدواج کند در تعابیر خواب به خیر امده است و ممکن است نشانی از ان باشد که ایشان رزقی عظیم یابیند ک شما نباید از ان مماننعت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 37. M

  سلام خسته نباشید،
  زنی متهل هستم چهار بچه دارم، در خاب دیدم که پسرم با خدمت کارم دعوا میکرد و یکی از اقوام داشت اون هارو جدا میکرد بعد از این ک جدا شون کرد خودش رفت، و من گریه کنان پیش مادرم رفتم ک ناگهان مردی در اتاق رو باز کرد و من رو بزور با خودش برد و میگفت تو زن میشی و میریم خارج، من فقط جیغو داد میکردم وقتی میخاست با من عقد کند من با جیغ گفتم من هنوز طلاق نگرفتم و نمیتوانی با من ازدواج کنی ولی گوش نکرد و من فرار کردم تو ی اتاق ولی جای فرار نداشت بعد دیدم ی لباس خوب تنمه و ی هفته گذشته

 38. MH

  من چند ماهه که متاهل شدم و تو خواب دیدم که با همسر
  (زن خودم) دوباره مراسم عروسی و ازدواج گرفته شده و

  تعبیرش رو متوجه نشدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند فقط اشاره ای به دورانی از زندگی شما باشد که در ان لذت برده اید و ناخوداگاه ما به صورت معمول لحظات خوب و بد را به ما نشان می دهد و از این رو می تواند دارای تعبیر نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 39. فرهاد

  سلام من خواب دیدم که همسرم با فرد دیگری داره ازدواج میکنه منم تو جشن عروسی دعوت بودم همسرمو با لباس عروس دیدم که خیلی هم زیبا بود ولی تو جشن جن وپری هم خیلی بود که اکثریت داشتن گدای میکردن یا گارسونی و پسرم هم تو مجلس بود که خیلی از جن ها که کلا شبیه انسان بودن میترسید ولی کلا کنار من بود خیلی پرشون شدم از دیدن این خواب لطفا جواب بدین ،،،،چند دقیقه پیش این خوابو دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما میتواند بر این صورت باشد کە شما از موضوعی ترس دارید و ان ایست کە ترس از دست دادن همسرتان است و اینکە اینکە افرادی بە شما چشم خیر دارن از انها دریغ نفرماید و صدقە دهید کە خیرتان افزون شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. رضا مرتضوی

  سلام
  مرد متاهل هستم، خواب دیدم در حال صحبت کردن با همسر دوستم برای ازدواج هستم و ظاهرا دوستم درحال ازدواج با همسر من بود. (به مراسم عروسی کشیده نشد)
  در خواب حالم خوب بود ولی بعد از بیدار شدن ب شدت ترسیده بودم.

 41. عسل

  سلام
  من متاهل هستم ولی هر چند وقت یکبار خواب میبینم که پسری که قبلا دوسم داشته توی خوابم میاد و خیلی هم ناراحته از اینکه باهاش ازدواج نکردم خیلی غمگینه و منم توی خواب حس خیلی بدی پیدا میکنم چون همسرم رو دوست دارم احساس گناه میکنم که این آقا باهام صحبت میکنه و اینکه ابراز علاقه میکنه
  تعبیر خوابم چیه؟

 42. طاهره

  سلام من یه زن متاهل هستم که سه فرزنددارم اما خواب دیدم که عروس میشدم ولباس عروس خیلی قشنگی به تن کردم وهمه میگفتن چقدرقشنگ شدی بعدیه نفر میگفت لوازم ارایش دست دوم که استفاده نکردین چون شوگون نداره اوناهم میگفتن نه اما دروغ میگفتن.. شوهرمم ندیدم ونمیدونستم کیه بعدم که اماده شدم باهمون جمعی که بودیم رفتیم دم در منتظربودیم تابیان ببرنمون تومجلس عروسی. فقطم تواون خواب عمه شوهرم برام اشنابود ویجوری بودکه انگاری اون مادرشوهرم بود وخوشحال بودم که اون مادرشوهرمه واخلاقش خوبه مهربونه.. ممنون میشم جواب بدین چون خیلی ذهنمو درگیر کرده..

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب به خیر امده است و ممکن است نشانی از ان باشد که برای شما یا عزتی رسد و یا مالی که هر دو خیر است و از طرفی هم می تواند به ایشان مربوط باشد./
   سربلند و پیروز باشید

 43. Kimia

  سلام من زنی متاهل هستم خواب دیدم که میخواستم از شوهر اولم جدابشم بعد با یه مردی که اصلا ندیدمش ازدواج کنم بعد مجلس عروسی بر پا شد خودم به دستای خودم حنا میزنم بعد یه سینی پر از النگو و انگشتر آوردند که خودم داشتم اونارو دستم میکردم بعد بهم گفتن دست نکن تا داماد دستت کنه بعد عروسی بهم خورد یه حوض بزرگ بود که توش لجن گرفته و سیاه بود انگشترم داخلش افتاد دویدم انگشترمو از داخلش در آوردم بعد که داشتم میرفتم یه مرد سفیدپوش قد بلند بهم گفت اینکارو نکن شوهر اولت تورو خیلی میخواد تو با اون خوشبخت میشی

 44. Nima

  سلام
  پسری مجرد هستم ۳۰ ساله .خواب دیدم با زنی متاهل و آشنا دارم عروسی میکنم و لباس سفید و شیک مثل عروسی معمولی بود.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر به ایشان میلی در واقعیت ندارید می تواند به این معنا باشد که ایشان را کاری خیر در راه است و اما برای شما خوب نیست و می تواند سببی بر مشکلی در اینده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 45. عسل اریان

  سلام من متاهل هستم و خواب دیدم ک رفتم خونه مادرم ک متوجه شدم خانوادم در تدارک عروسی برام هستم و لباس برام دوختن
  خود عروسی یا اینکه داماد کیه مشخص نبود فقط من هم درخواب فکر نمی‌کردم متاهلم
  تعبیرش چی؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج زن متاهل امده است که ممکن است خیر باشد و نشان از ان باشد که ایشان را خیری و عافیتی در راه است.
   سربلند و پیروز باشید

 46. فاطمه قویم

  سلام، من یه زن متاهلم و دو تا بچه دارم. دیشب خواب دیدم که لباس عروس تنمه و رفتم آرایشگاه که واسه عروسی خودم آماده بشم، نفهمیدم داماد کیه و به مجلس هم نرسیدم، فقط یادمه لباس عروس خیلی بهم میومد و همه تعریف می‌کردند. تعبیرش چیه؟

 47. آیدا

  سلام من خواب دیدم عمه ام با اینکه شوهر داره خبر ازدواجش برامون آوردن میشه بگید چه معنی داره؟

 48. ساناز

  سلام دختر مجردی هستم خواب دیدم متاهل شدم (عقد و عروسی را ندیدم فقط میدونستم متاهل شدم) نمیدونستم همسرم چه کسی هست فقط میدونستم چند مردی ک رو به روم بودن یکیشون همسرم هست، و یک خانم جوان زیبا و چاق کنارم بودن و خودشون رو جاری من معرفی کردن
  این خواب تعبیری داره؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها برای دختران به شکل طبیعی امده است و گفته شده است دارای تعبیر نیستند واما می تواند خیری برای شما در اینده را نشان دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 49. بهار

  سلام خواب دیدم برادرم که قبلا زن داشته و طلاق داده بوده و با کسه دیگه ازدواج کرده العان در خواب از همسر دومش رضایت گرفته که دوباره با خانم اولش هم ازدواج کند دوباره میشه لطفا برام تعبیر کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به این معنا باشد که ایشان در گذشته ی خویش جا مانده اند و ممکن است به گذشته ی خود باز گردند.
   سربلند و پیروز باشید

 50. پریسا

  سلام من متاهلم وخواب دیدم که با پسرخاله خودم که فوت کرده دارم ازدواج میکنم ولی توی خوابم اصلا حضور نداشت فقط اسمش میومد میشه لطف کنید تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج زن متاهل امده است که می تواند نشان از ازدیاد معاش باشد و این خیر است، اما در تعبیر خواب ازدواج با مرده مشخص نیست که تعبیر به همین صورت است و یا خیر.
   سربلند و پیروز باشید

 51. سمیرا

  سلام. امروز صبح بعد از اذان ینی ۵.۶صبح خواب دیدم من در واقعیت به اقایی علاقه مندم اما ارتباطی ندارم باهاش.‌بهم گفتن مراسم عقدش هست.کارت پخش کردن . و خانواده دختره خیلی خوبن اما دختره خبلی زشته. من خیلی ناراحت شدم. همش میگفتم چرا؟ الانم که از خواب بیدار شدم از شدت ناراحتی کلافه ام

 52. مریم

  سلام من خواب دیدم در خوابم زن داداشم علاوه بر اینکه زن داداشم هست با یک مرد دیگر هم ازدواج کرده و دوتا شوهر دارد من اعتراض کردم که نمی‌شود دوتا شوهر داشت برادر من گفت اگه واقعی عروسی کنن من طلاقش میدهم و کمی جروبحث شد مادرم گریان بود و شدید گریه کرده بود درحال نماز شد مادرم،زن داداشم و مادرش هم درحال نماز شدن که مادرش در حین نماز صحبت کرد و بحث رو ادامه می‌داد درخواب بشدت ناراحت بودیم ما اما زن داداشم و مادرش خوشحال بودن از ازدواج دوباره دخترش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج کردن زن متاهل امده است که می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که به ایشان خیری رسد که خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 53. یاسربابایی

  سلام من شوهر دارم و دوتا بچه ولی از زندگیم راضی نیستم خواب دیدم ازدواج کردم شوهرمم حضور داشت و حتی بچه هامم بودن عروسی نبود فقط تو خواب میگفتم دارن منو برا یکی دیگه عقد میکنن از این موضوع خوشحال بودم که شوهر مهربونی گیرم اومده

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب ازدواج زن متاهل آمده است که می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده تغییری در زندگی خود بینید و رزقی شامل حال شما شود و ازاین رو خوابی بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 54. الهام

  سلام ، خانمی متاهل هستم خواب دیدم تو مهمونی از طرف یکی از اقوام متوجه شدم ک طلاق گرفتم و دوباره ازدواج کردم ، شوکه شدم و ناراحت بودم ک چطور و سر چی کارمون به طلاق کشیده و از پشت پنجره شوهر جدیدم رو نشونم دادن ک برام آشنا نبود ، خیلی فکرم درگیره میشه لطفا تعبیرشو بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر خلاف آن چه که ممکن است به شما دست داده است تعبیری خیر دارد و از این رو از بابت آن نگران نباشید و بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که خیری به شما رسد و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 55. Sans

  سلام لطفا جواب بدید
  من متاهلم خواب دیدم یه نفر اومده خونمون غیرمستقیم داره ازم خواستگاری میکنه تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب به خیر نیامده است و نشان از مریضی و یا بیماری امده است و می تواند برای شما خیر نباشد و از این رو بسیار باید اگاه باشید و حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 56. محمد

  سلام
  خواب دیدم: پدر زنم که همسر اولش فوت کرده و زن دوم اختیار کرده، دوباره داماد شده و زن سومش در لباس عروسی بود.
  بفرمایید تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن عروسی برای مردان و زنان خیر نیست و در برخی تعابیر نشان از پایان عمر بوده است و به همین دلیل برای ایشان صدقه دهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 57. یونا

  سلام یعنی
  تعبیری خواب من معنای بدی ندار یعنی ازدواج کردن با پسر کی ازش متنفرم تعبیری بدی ندار

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تتعبیر خواب عروسی کردن زن ها در خواب به خیر نیامده است و بیشتر به نشانه ی مشکلی برای انان اشاره شده است، اما لزوما می تواند دارای معنی نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 58. یونا

  سلام دختر مجرد ۱۷ سالم هست من خواب دیدم کی با پسر خاله کی در واقعی چند روز پیش با دختر خالم ازدواج کرد بود خواب دیدم که پسر خالم از دختر خالم تلاق گرفته بود و میخواست کی با من ازدواج کن من دلم نمی‌خواست کی با اون ازدواج کنم ولی مادر و پدرم با ازدواج به پسر خالم رضایت داد منم به خاطر مادر و پدرم بهاش ازدواج کردم اول خالم خیلی از ازدواجم با پسرش خوشحال بود ولی آخرش خیلی ازم بدش میومد دختر خالم کی از پسر خالم تلاق گرفته بود اومد بهم گفت کی یونا دختر خاله الان فهمیدی کی من چی حالی داشتم بعدش من یه پسر به دنیا آوردم پسرم خیلی گریه میکرد چون گرسنه بود من شیر نداشتم ولی یهو سینم شیر کرد و پسر سیر شد و خوابید پسر خالم منو خیلی دوست داشت ولی خالم هی ازم کار میکشید و خیلی بهام بد رفتار میکرد لطفاً تعبیری خوایم رو بگید اخی من خیلی نگرانم چند بار این خواب رو دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها برای دخترانی در سن شما می توانند نشانه های بلوغ باشند و دارای تعبیر نیستند و بدانید که دیدن شیر دادن به فرزند در خواب برای دختران بسیار طبیعی است و دارای هیچ تعبیری نیست و از طرفی هم ازدواج کردن در خواب برای دختران در این سن نشان از رسیدن به ان مهم است.
   سربلند و پیروز باشید

 59. مهندس

  سلام
  خانمی متاهل و دارای فرزند هستم. دیشب خواب میدیدم که با فردی که پیر است و او را می‌شناسم ازدواج میکنم. این فرد از نظر حرفه ای که من در این وجه ایشان را میشناسم فرد موجهی است. اما همسرم هم کنارم هست و من بسیار از این ازدواج دوباره ناراحتم. لباس عروس به تن نداشتم فقط دلم همانجا برای همسرم بسیار تنگ شده بود‌. لازم به ذکر است که بعد از ازدواج دیدم که بسیار متمول هستم و واقعا از ثروت و نعمت بی نیاز شدم. ممنون میشم تعبیر این خواب را بفرمایید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   همانگونه که در بالا هم خوانده اید، ازدواج کردن برای زنان خیر نیست و می تواند خبر از غمی دهد و از این رو باید بسیار دقیق باشد و حتما هم صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 60. پریا

  سلام و وقت بخیر، بنده بعد از طلوع آفتاب این خواب رادیده ام، البته متاهل هستم و دو فرزند دارم.
  خواب : به من میگویند که مراسمی هست و بیا، بعد رفتن متوجه میشوم که میخواهند بنده را با اقایی مجددا مزدوج کنند، البته ایشون در خواب پسرخاله همسرم هست ولی در واقعیت همسرم جنین پسرخاله ای ندارد، من برای اولین بار ایشونو میبینم و خیلی ازشون خوشم نمی آید. حتی به ارایشگاه هم میروم ولی لباس سفید به تن نمیکنم و دیگه به حز اون یک بار ابشونو ندیدم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است برای شما به این معنا باشد که شما در اینده نه جندان دور ممکن است با وجهی دیگر از همسرتان مواجه شوید که برای شما شوکه کننده است و این نشان بر بد بودن ان نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 61. شیوا

  با سلام
  من متاهل هستم وخواب دیدم یه جای شلوغ که خانواده هم هستن(خیلی تاریک و مبهم بود این قسمتش) دارم با پیرمردی که خیلی پیره ازدواج میکنم و همسرم سمت چپم نشسته وخوشحاله، ومیگفتم چجوری میتونی منوبااین پیرمردببینی و خوشحال باشی،اما همسرم کمکم میکرد که خوشحال باشم و راضی باشم،فرداش من همش فکر میکردم که چجوری دیشب به این بله گفتم و اصلا یادم نمیومد که بهش بله گفته باشم،حالم خیلی بد بود تا اینکه دیدم پیره مرده از شدت پیری مرد،منم خوشحال شده بودم که باهاش همخوابی نداشتم و از دستش راحت شدم و میتونم فقط با همسرم باشم دوباره.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما از ایشان چیزی بیاموزید و این برای شما خیر است. از این رو اگر عروسی برای شما رخ نداده باشد خیر است و از طرف دیگر هم می تواند نشان از ترس شما از دست دادن ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 62. م.د

  سلام مجردم دیشب خواب دیدم که برای آشنایی و عقده طور سنتی با پدر و مادرم رفتیم به شهر (تبریز ) اون آقا که انگار پدر مادرم میشناختنشون وقتی رسیدیم خواستن خطبه عقد یا صیغه بخونن که نمیدونم چیشد خونده نشد و قرار شد بعدا بخونن واینکه موقعه مراسم لباس صورتی روشن تنم بود که یکم باز بود و جایی از بدن معلوم شد این آقا دیدن و انگار عصبانی شدن از این موضوع منم توی اون مراسم انگار از شخص دیگه ایی خوشم اومد که آشنای این آقا بود خانوادم راضی بودن انگار به این ازدواج ولی خودم نه دوس نداشتم .
  میشه بگید تعبیرش چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در زندگی خود مجرد هستید دیدن این خواب برای شما تعبیری ندارد و اگر نه می توان برای شما خیر نباشد و از این رو حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 63. محنا

  سلام مادرم خواب دیده است که دارد عدوسی می‌کند و خودش ناراحت است و نمی‌خواهد وپدر مادرش که فوت شده اند اورا تشویق به عروسی می‌کنند و زن برادرش که زنده است اورا آرایش می‌کند وداماد را نمی‌شناسد و همچنین نمی‌داند متاهل است

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب به خیر نیامده است و میتواند نشان از ان باشد که برای ایشان ممکن است در اینده خدای ناکرده مشکلی پیش بیاید و از این رو حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 64. فاطمه

  یکی از فامیل های ما ک پسر هس و متاهل هس خواب دیده که داره ازدواج میکنه اون آماده شدع ب خودش رسیده ک بره پیش عروس تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج برای مردان به خیر امده است و می تواند نشان از فرجی در زندگی ایشان باشد و از این رو از بابت این خواب نگران نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 65. بانومسافر

  سلام محترم من یک زن متاهل هستم که سه فرزنددارم و از همان سال اول عروسی ام همیشه خواب میبینم که که با کسی دیگری ازدواج میکنم ویا همیشه میبینم که کسی بهم عاشق شده و ازم خواستگاری میکندگاهی ها در خوب خوش هستم گاهی ها بسیار ناراحت وغمگین که نمیخواهم عروسی دیگری بکنم چون شوهرم را دوست دارم …و دیگه این که من همیشه به خواب هاسکی میبینم که درس می‌خواندم و در امتحانات مدرسه هستم از این دو نوع خوابها را همیشه تکرارمیبینم اگر لطف کنید که این خوابهایم به من چه پیامی میدهند سپاس گذارتان میشم تشکر…

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب هایی که تکرار می شوند در راسته ی خواب های دارای تعبیر قرار نمیگیرند و این خواب ها معمولا اشاره ای به ناخوداگاه شما دارند که باید با متخصص در باره ی آن ها و علت دیده شد نآن صحبت کنید و از این رو از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 66. صبا

  من خواب دیدم با پسر عموم که اصلا ازش خوشم نمیاد ازدواج کردم بعد شبم بود اونجام دعوت بودیم منم خیلی ناراحت بودم از این تصمیمم که چکار کنم مراسم به هم بخوره که فامیل های دیگمون هم دعوت بودن بعد یکی از پسر عمه هام عصبانی بود اومد بهم گفت این چه کاری بوده کردی یکاری کن بهم بخوره (من از پسر عمم خیلی خوشم میاد)

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما دارای تعبیر نیست و با توحه به ترسی که برای از دست دادن ان شخص دارید، ناخوداگاهتان شما را در این شرایط قرار داده است.
   سربلند و پیروز باشید

 67. صبامحمدی

  سلام من یه دختر ۱۵ساله مجردم خاله م تاالان دوبار خواب دیده منو به زور میخوان شوهر بدن منم میگفتم نیمخام شوهر کنم توبار دوم به اجبار ازدواج کردم ومیخوام طلاقم بگیرم اما اون مرده طلاقم نمیده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج امده است که خیر است و می تواند نشان از ان باشد که ایامی خیر در پیش دارید و بر خلاف انچه که در خواب دیده اید و به زور کاری را انجام دهید این خواب خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 68. سهیلا

  سلام من یک زن متاهل هستم خواب دیدم که بابرادر شوهرقبلی خودم ازدواج میکنم وخیلی هم منو دوست داردوجماع میکند شوهر اولم فوت کرده معنی این خوابم چی هست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است در ذهن خودتان ایشان را پرورش داده اید و از این رو به این صورت خواب دیده اید و ازطرفی هم ممکن است نشان از ان باشد که هنوز ایشان در ذهن شما باقی مانده است که الگوهای در دسترس از ایشان را در خواب مال خود می دانید.
   سربلند و پیروز باشید

 69. Zahra

  سلام من و نامزدم بعد از ۵ سال قراره به زودی باهم ازدواج کنیم دوبار هست که خواب دیدم با اشخاصی غیر از ایشون ازدواج کردم که اصن تصویرشون واضح نیس تو خواب خیلی احساس ناراحتی داشتم میشه و نام ایشون رو میوردم نگرانم میشه لطفا تعبیرشو بفرمایین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تکرار خواب ها نشان از بی تعبیری ان هاست و باید در ناخوداگاه خود به دنبال ان بگردید . در این خواب هم برای شما می تواند به این معنا باشد که ترس از دست دادن ایشان را دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 70. امیر

  سلام من خواب دیدم که با دوستم در مورد این که نامزد عموم که هنوز ازدواج نکردن خیلی دختر مودب باحیایی هست حرف میزدم و می خواستم که باهاش ازدواج کنم.تعبیرش چیه؟

 71. سعید مشهد

  سلام خواب دیدم مامان رفت خواستگاری یک دختر خانم که پدر شهید شده ومادرم کفت دختر خانم خوبی وخوشگل هست ماهم با ایشون عقد کردیم .یک عقد خیلی ساده.

 72. مهزیار

  سلام
  بنده پسر 21ساله مجرد هستم
  بعد از نماز صبح خواب دیدم
  در اتاق بزرگی با اقوام خوابیده ایم (زن و مرد نامحرم البته با فاصله)و من چند مرتبه به گمانم به حمام رفتم بعد بیرون مثلا در حیاط رفتم و نمی دانم چه شد ……
  برگشتم و دیدم در همان جا مثل حالت مهمانی همه دود تا دود نشست اند بعد به من گفتن مجلس عقد تو با فلان خانوم است (خانومی که از فامیل های خیلی نزدیک ما است متاهل است و بچه دارد)کنار من شوهر واقعی اش بود که به او نگاه کردم ببینم نظرش چیست! می خندید انکار مشکلی نداشت در خواب گمان بردم طلاق گرفته اند که ازدواج من با آن زن درست باشید (از نظر شرعی ) در این میان خاله ام آمد و تذکر داد درباره حمام رفتنم بعد صحنه عوض شد و دیدم آن شوهر اصلی آن خانوم پلیس است(اما در عالم واقع پلیس نیست) و در حین ورود به خانه ای تیر می خورد صحنه بعد دیدم در تختی خوابیده و قرار است از دنیا برود اماهمه معمولی برخورد می کنند من گوشی اما را به آن خانوم دادم که عکسی از من و او به یادگاری بگیرد و حالت های دیگر که یادم نیست
  بعد صحنه عوض شد و وارد خانه مادر بزرگم شدم با کت و خانوم ها دو تا دور خانه نشسته بودند در ابتدا معمولی وارد شدم اما بعد خانوم گفت ما محرمی بعد چادر از سر کشید در حالی که دخترش کنارش بود و خودش در حال کاری مثل جارو زدن یا چیزی مثل آن بود با استقبال و لبخند به من دست داد بعد دود خانه چرخیدم و کسانی که به بنده محرم بودن یا به دلیل این ازدواج محرم شدن دست دادم بعد مرد ها در حال آوردن قابلمه بودن که به آنها کمک کردم
  بخشید طولانی شد هرچی گشتم کامل در در نظرات پاسخ داده نشده بود

 73. F

  سلام
  من دختری مجرد هستم و تقریباً مذهبی و تقریبا احساسی
  تو خواب دیدم که یه بچه حدودا یه ساله دارم و متاهل بودم و داشتم از دست کسی که یادم نیس فرار می کردم و شب بود وتو خیابونی بودم که بعدا تو خواب دیگم اونجا رو دیده بودم و چون فرار کرده بودم پولی نداشتم رفتم و چیزی برای خوردن نداشتم و رفتم تو فروشگاهی که نزدیک بود و مادرم و خواهرم رو دیدم که نگران دنبال من می کردن اونجا پنهان شدم ولی پیدام کردند و من از ترس این اتفاقا رفتم بقل مادرم و گریه کردم مادرم هم گفت نگران نباش و یکم پول داد بهم و گفتند که باید زود بریم وگرنه شک می کنم اونایی که دنبالم بودند. بعد من رفتم تو قسمت غذا ها مخصوص کودک و چند تا چیز برداشتم و رفتم به سمت صندوق که یه آقایی رو دیدم همسرم بودند و چهرشون آشنا بود ولی متوجه نشدم که تو واقعیت کی هستن و آیا دیدمشون یا نه و سریع صورتم رو پوشوندم و تو صف وایسادم و همسرم رو به صندوق دار با بغض گفت که برای این خانوم هم با من حساب کنید و منم بغض کردم چون می دونستم نمی دونه بیاد نزدیکم چون اونایی که دنبالم بودن می فهمیدن .بعدش انگار با یکی از دوستاش اومدن بود و دوستش بیرون بود و با فامیلیش صداش کرد و من فامیلش رو تا چند روز یادم بود و الان یادم نیست وقتی دوستش صداش کرد و رفت منم رفتم بیرون و یواش پستش می رفتم

 74. بهار

  سلام من متاهلم در عالم خواب دیدم یه داماد که نمیشناسم اومده خواستگاری ومادرم هم در تدارک آماده کردن کارهاس وبعدش دختر کوچکم هم اونجا دیدم که قرار بود با ما زندگی کنه ولی دامادگفت دختر بزرگت پیش باباش میمونه.وقتی به مادرم نگاه کردم اون مادرم نبود. ولی میدونستم که شوهر دارم و تعجب از اینکه چطور اینها بااینکه من متاهلم اومدن خواستگاری ومثل یه حالت اجبار برای قبول کردن وبله دادن برام پیش اومده بود .تعبیرش چیه؟

 75. اسیه

  سلام .من زن متاهلم دوتا پسردارم خواب دیدم دارم ازدواج میکنم بایه مردی که میشناسمش تعجب کرده بودم اون اغا اولش خوشحال بود تو مراسم بودیم همه ی فامیل بودن من لباس عروس سفیدخوشگلی تنم بود.داشتیم میرفتیم توخونه که متوجه شدم دامادناراضیه داره بایکی یه حرفایی میزنه منم ناراضی بودم چون دوستش نداشتم نمیدونم چی شدازاون مراسم رفتم پیش دوستم دیدم گوشی دوستم پیام اومد برادرش بوددرست از جزییات پیام یادم نیست ولی مفهومش این بودکه چراصبرنکردی بیام بگیرمت حالا بگو نرو پیش اون مرده ازدواج کن من میام ….درست همون لحظه مردم میامدن تبریک میگفتن کادو میدادن که با داداش دوستم ازدواج کردم …لطفا تعبیرش

 76. ملیکا

  سلام من در ساعت 10صبح خواب دیدم ک با شوهر خاله خودم ک ازش خوشم نمیاد ازدواج کردیم و من بسیار ناراحت بودم و گریع میکردم و پیش پدر و مادرم رفتم و گفتم ک نمخام و عروسیو تموم کنید مادرم گفت نمیشه و پدرم گفت نمیشه و دیشب عقد کردین و من خیلی گریه میکردمو و میگفتم ک نمیخام

 77. سهیلا

  سلام ،ببخشید من دیشب خواب دیدم همسر برادرم میخواد با یک مرد دیگه عقد کنه و اون مرد رو هم من نمی‌شناختم ،ولی برادرم هم خونه بود ،من داشتم زنداداشم رو آماده میکردم که برن عقد کنند ولی خودم نرفتم ،و فردای روز عقد رفتم خونه ی زنداداشم دیدم خیلی خوشحاله و داره خونه ی جدیدش رو مرتب می‌کنه و میچینه ،و ما هم خیلی خوشحال بودیم میشه بی زحمت تعبیر خوابم رو بفرمایید خیلی نگرانم چون در واقیعت زنداداشم بیمار هستش و سرطان داره

 78. نگین

  سلام من مجرد هستم . خواب میدیدم که ازدواج کردم یه بچه دارم و بچه ای دیگه ای هم حامله ام دوست خیلی قدیمی هم منو دید تویه خواب جویای وضعیتم شد وکلی تعجب که چرا انقدر زود ازدواج کردی و بچه دار شدی امکانش هست تعبیرش رو بهم بگید

 79. همتا

  سلام. من متاهل هستم اما خواب دیدم با پسرِ همسایه‌ی مادرم ازدواج کردم و از او باردارم

  همسایه‌ی مادرم خیلی دوست داشت که من عروسش بشوم

 80. هستی

  باسلام
  من متاهلم دوسال هست عقدکرده هستم بعدازطلوع افتاب خواب دیدم من رو به شهری دیگربردندو درکوچه ای بن بست وخانه ای بادرهایی ک مثل پنجره و زندان بود مهمان کردند انجا خواستگارقبلیم بودوشناختم و بعدبه شهر خودم بازگشتم و خانه پدربزرگ و مادربزرگم ک فوت کردن عقد من با یکی ازخواستگارهای دیگم ک در واقعیت ازدواج کرده و بچه دارد ، بود ومادرم به جای من بله گفت و من فقط گریه میکردم وخودم رامیزدم و تو خواب اگاه بودم ک متاهلم و شوهرم در اتاق دیگربود و رنگ صورتش سفیدعین گچ شده بود.دوروزپیش درمورد این دو خواستگارسابق من بامادرم صحبت میکردیم وبانامزدم قهرهستم ممکن هست ک ازاضطراب و ناراحتی این خواب رادیده باشم راهنمایی کنید ممنونم تعبیرخوابم چیست؟

 81. .zahra

  سلام من مجردم. خواب دیدم عروسیم بود همون موقع که ازدواج کردم بعدش شوهرم که بهم خیانت کرد و همش سعی میکردم ازش طلاق بگیرم.

 82. ساره

  من کسی را دوست دارم که زن دارد و خواب دیدم که ان پسر با زن خود عروسی میکند و هم گریان میکنند و لباس های کهنه بر تن دارند و تاریکی است و من میخواهم مجلس را ترک کنم

 83. حدیث

  سلام من متاهلم نامزد هستم هنوز عروسی نکردم ،خواب دیدم با یه مرد غریبه دارم ازدواج می کنم هرچقدر خودم آرایش می کنم خوشم نمیاد از آرایشم و اینکه لباس تن من لباس عروس نبود یه لباس مجلسی که زمینش مشکی بود و رویه لباس پولک طلایی بود هرچقدر به من میگفتن که بیا بریم مهمونا منتظرن نمی‌رفتم تو اتاق مونده بودم ،داماد اومد گربه کردم بهش گفتم لباس من لباس عروس نیست من نمیام اونم گفت میرم میخرم الان و اینکه از خواب بیدار شدم و لباس عروس نپوشیدم

 84. معصومه

  سلام من دختری مجرد و هجده سالمه ساعت6:33صبح خواب دیدم که مادرم با یک مرد دکتر و پولدار و خوش قیافه که موهاشم بلند و مشکی بودن ازدواج کرده و بعد من از جایی رفتم به خیابونی که بابام بهم گفته بیام و بعد با ناراحتی و چشمای تقریبا اشکی بهم گفت که مامانت ازدواج کرده الان میاد دنبالت که برید خارج ،خواهرتم همراشه.بعد با یک ماشین گرون اومدن و دکتره رفت توی یک مغازه انگار کار داشت و همه با دیدنش سلام علیکو جیغ و اینا کشیدن. بابام ناراحت بود فکر کنم چون خواهرم و مامانم نیومدن پیشش
  تعبیرش چی میشه؟ به کدوم قضیه بیشتر ربط داره؟

 85. مسعود

  باسلام.در زندگی واقعی زنم سه ماه ترک منزل کرده و اختلاف داریم.خواب دیدم زنم میخواد با پسری بنام عارف ازدواج کند.خیلی راحت منو فراموش کرده بود و قرار بود با اون ازدواج کنه و من تعجب کرده بودم چ جور انقدر سریع و راحت مرا جایگزین کرده تعبیرش چیست؟

 86. گیسو

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم که روی یه صندلی چوبی ملل من رو نشوندن ودارن می برن ولی نه به زور با احترام کامل هرچی تو خواب هم می گفتم حیف هست صندلی اجازه بدید بلند شم دعوتم می کردن به نشستن که من خسته نشم بعد خونه ای من رو بردن که همه اعضای خونه خیلی بهم احترام میذاشتن در عالم رویا من عروس اون خونواده قرار بود بشم ولی اصلا هیچ کدومشون رو نمی شناختم ممنون میشم نعبیر خوابم رو بگید

 87. سید علی عسکری

  سید علی هستم سلام من متاهل هستم خواب دیدم منزل شخصی هستم بخاطر وصلت با آن خانواده با پدر مادر خانواده صحبت کردم که گفتم من کارمند م و بیست سال سابقه کار دارم و دلم می خواهد بازنشست بشم وبه کار دیگه مشغول بشم مادر دختر با من موافق است واونجا زن و فرزند آنم هست من بخاطر اینکه زن و بچه ها م نفهمند که بخاطر چه کاری اونجا هستم کفتم به اون خانواده تا برم جدا بشم یه روز دیگه میام ( البته العان مدتی هست توی خونه جدا می خوابم بخاطر اینکه خانمم خیلی علاقه ای به من نداره بخاطر این که بهم سرد شده و نیاز زناشویی ندارم دو فرزند دارم بچه هام بزرگ شدن خانمم به بهانه خر پف کردن ازم دورن حالا تعبیر خوابم چیست

 88. سیما

  سلام من عشق سابقه ام که مدتی میشه جدا شدیم و من متاهل شدم اما اون مجرد هستش رو و ازش پیشنهاد ازدواج گرفته بودم و رد کردم .
  امروز خوابی دیدم که من در حال فرار از چند نفریی بودم اولش فک کردم عشق سابقه ام در خواب با ماشین تصادف کرد و مرد و من در حال فرار کردن بودم دو نفری دنبال ام بودن که من رو بگیرن اما عشق سابقه ام یهو ناقافل دستش رو گذاشت جلو دهنم من رو برد سوار ماشین کرد و گفت من امروز نجاتت میدم عشقم و من پر از نگرانی بودم ک نامزدم ما رو مبادا پیدا کنه .که اینجا خوابم تمام شد .

 89. ف.ا

  سلام.من خواب دیدم با مادر شوهرم ک فوت شده رفتیم بیرون پدرشوهرمم(در قید حیات هستن)حضور دارن ولی مادرشوهرم با کسی دیگرهستن و اون اقا ک نمیشناسم شوهرش هستن و اصلا با پدرشوهرم صحبت نمیکنن و نگاهش هم نمیکنه.ممنون میشم ک جواب بدید

 90. اتی

  ببخشید یادم رفت بگم، من توی خواب از شوهر فعلیم جداشده بودم. مرسی

 91. اتی

  سلام روزتون بخیر، من وشوهرم باهم مشکل داریم، دیشب خواب دیدم از شوهرم جداشدم و بایکی دیگه عقد کردم اما مجلس عقد و عاقد وهیچی نداشتم، بعد من و خانوادم با خانواده داماد بحثمون شد که عقد رو به هم زدیم و برگشتیم خونه،(توی خواب خانواده داماد رو میشناختم که یکی از اقوام پدرم هست اما درواقعیت قیافه اونها با قیافشون توی خوابم فرق میکرد)، نگرانم. ممنونم

 92. میلاد

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که خانومم به صیغه یکی دیگه در اومده بود و خودش و اون اقا خونمون بودن
  اون اقا اهل یه کشور دیگه بود
  منم بهش گفتم که حرامه تو که زن منی با یکی دیگه صیغه کردی ولی خودش میگفت نه پرسیدیم میگن مشکلی نداره و از این بابت خیلی ناراحت بودم
  فک کنم خونوادش مشوقش بودن

 93. ندا

  من زنی مطلقه هستم فرزند ندارم خواب دیدم با پسری که دوستش دارم داریم زندگی می کنیم انگار زن و شوهریم وما یه باغی داریم که یه خونه هم توش هست و همسرم داره تو باغ کار می کنه می شه تعبیرش رو بگین

 94. سید محمد حسن

  با سلام
  من خواب دیدم شوهر خواهر زن فعلی ام از خانمم خواستگاری کرده و قصد ازدواج دارند و من خیلی ناراحت بودم

 95. فاطمه

  سلام
  من خواب دیدم با کسی که قرار بود ازدواج کنیم وهمدیگر را دوست داشتیم ولی به دلیل مخالفت خانواده نشد، دوباره به خانه ما آمده بودند ولی مادرشان در قید حیات نیست، ولی در خواب با مادرشان آمده بودند ابتدا خانواده من آنها را از خانه بیرون کرد، ولی در ادامه در حال تدارک مراسم بله برون بودیم.

 96. محمد

  با سلام
  مادر من چند وقت پیش خواب دیده که من بی خبر ازشون ازدواج کردم و وقتی از مسافرت برگشتم خبر میدم بهش که ازدواج کردم و دوماه هستش که از حاملگی زنم گذشته
  و جوری که تو خواب از این خبر ناراحت میشه
  اگه میشه تعبیری از این خواب داشته باشید و راهنماییم کنید ممنون میشم

 97. Yas

  سلام.من متاهل هستم و یک بچه دارم.رابطه خوبی با همسرم ندارم.
  در خواب دیدم مردی (در خانه پدری ام)به خواستگاری من آمده و مرا عمیقا دوس دارد.و همه از ازدواج من با مرد راضی هستند،حتی خانواده همسرم.و من به خانه خود و همسرم می آیم تا خبر را ب همسرم بدهم.

 98. بهاره

  سلام بنده متاهل هستم .خواب دیدیم در کنار خانواده شوهر هستم و جاریم گفت من میخوام بهترین عروسی رو بگیرم و از من پرسیدن تو چی بلند شدم و رفتم با ناراحتی .بعد دیدم عقد خودمه با لباس خیلی بلند و زیبای و چاک دار عروسی و لی مثل خارجیا از یک مسیر طولانی با همین شوهر الانم رد شدیم و در جلوی صف‌ جلوی یک ادم که مثلا میخواست عقد کنه ایستادیم ایشون به جای عقد از سرکه صحبت کرد و با همون لباس روی زمین نشستیم و فیلم دیدیم و من ناراحت بودم و به شوهر گفتم مثل همیشه یک کارو درست نمیتونی انجام بدی با ناراحتی رفتم جشن و پایکوبی نبود و افراد اونجا رو نمیشناختم فقط شلوغی و تو هم بودن افراد بود مثل سینما .. میشه لطفا بگین این خواب تعبیر داره ،،،تاج هم‌بر سر نداشتم

 99. الهه

  سلام
  متاهل هستم و چندین مرتبه در فاصله متفاوت خوابی دیدم که ماجراهای متفاوتی داشت اما در خواب همسرم کسی دیگه هست یک فرد تقریبا تپل با قد متوسط اگر‌ ممکنه تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 100. پری

  سلام بنده ۱۶سالمه..چند ماهی میشه که بخاطر بعضی از مشکلات از همسرم دور افتادم و رابطه خوبی نداریم باهم سه ساله ازدواج کرده بودم و الان هنوز طلاق نگرفتم بدون بچه هستم..دیروز خواب دیدم لباس عروس تنمه و عروسیمه و داماد هم پسر عمه مامانم هست تو جشن عروسی هم بحث اینا میشد و هم شادی میکردن.
  ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین بخدا بدجوری ذهنمو مشغول کرده از دیشب همش تو فکرم

 101. Silvana

  سلام من ب دختر مجرد هستم که چند وقتی هست که دائما خواب ازدواج خودم با شخصی رو میبینم که قبلا دوسش داشتم ضمن اینکه من اصلا به ازدواج فکر نکردم و خیلی وقت هست که از اون شخص بیخبرم و بهش فکر نکردم و ندیدمش بیشتر از دوسال هست! چه تعبیری می تونه داشته باشه؟!

 102. silvana

  سلام من ی دختر مجردم چند وقتی هست مدام خواب عروسی خودم رو میبینم با اینکه هیچ وقت به ازدواج فکر نمیکنم اما دائما خواب ازدواج با شخصی رو میبینم ک دوسش داشتم و خیلی وقت هست ک بیخبریم از هم و بهش فکر نمیکردم تا اینکه این چند وقت دائما دارم بی دلیل خواب عروسی خودم با ایشون رو میبینم

 103. BTS

  سلام من یه دختره مجرد هستم خواب دیدم که یه زن غریبه تو حیاط خونمون داره عروسی می‌کنه ولی هیچ مهمانی اون جا نیست فقط منم با خودشو داماد ،داماد لباس سیاه پوشیده بود و زشت بود و هیچ ذوقی نداشت ولی عروس خوشحال بود من و عروس خیلی باهم دوست بودیم ولی من تو واقعیت نمی‌شناسمش همش دست همو می‌گرفتیم عروس لباس عروس پوشیده بود و دسته گل داشت

 104. میمی

  من ده سال هست که متآهلم و بچه دارم، بعضی وقتها خواب میبینم باعشق قدیمی ام ازدواج کرده ام، خواب دیدم با او ازدواج کردم اما ته دلم خوشحال نیستم و نگرانم که همسرم بعداز فهمیدن ازدواج دوباره ی من کاری انجام بده، درخواب از ازدواج با عشق قدیمی خوشحال نیستم، با اینکه فراموشش کردم و اصلا هم به فکرش نیستم اما خیلی این خواب رو میبینم، لطفا بگید تعبیرش چیه

 105. امیرحسین

  سلام
  من(مذکر) خواب دیدم که با یکی از اعضای فامیل که به تازگی شوهر گرفته.
  اول خواب البته تا اونجایی که یادمه
  از اول توو عروسی بودم
  از مادرم ینی توی خواب پرسیدم پس شوهرش چی شد
  گفت که سر یه موضوعی دعوا کردن این دختره فامیل خواسته ثابت کنه میتونه هر کاری کنه برای همینم من تقریبا تو حالت ازدواج اجباری بودم
  خوش حوال میشم جواب بدید

 106. مریم

  سلام
  من دختر 18 ساله ام خواب دیدیم که خاله ام که ازدواج کرده است دوباره عقد میکند بافردی دیگری لباس های خیلی زیبا به تنش می باشد و خوشحال به نظر میاید

 107. زهرا

  سلام خواهرم متاهله من خواب دیدم که دوباره با کسی عقد کرده با شوهر خودش نه با کس دیگه ای تعبیر چیست؟

 108. هادی

  سلام.من خواب دیدم یکی از دوستام که متاهله زن دوم گرفته و یک پسر هم از اون داره.لطفا تعبیرشو بگید.ممنون

 109. علیرضا

  سلام. من متاهل هستم و صاحب دو فرزند خواب دیدم همسر من می خواهد با خواستگار قبلی خودش ازدواج کند و من انجا بودم مهمانی مجللی ولی داماد انجا نبود من شناسنامه خود را بر داشتم گفتم من همسرم را طلاق نمی دهم و بنابر ایت تو اجازه ازدواج مجدد نداری و پسر کوچکم امدم گفت مامان میگه اگر نمی خواهی طلاق بدهی پس من بچه می خواهم.

 110. حلاج

  سلام
  خواب دیدم که یک زن متاهل از اطرافیانم بدون اینکه طلاق بگیرد دارد با مرد دیگری ازدواج می‌کند
  به زنه گفتم که چرا این کار میکنی گفت مجبورم

 111. آیلار

  سلاممن نامزد دارم…و من خواب دیدم با فرد دیگه ای ازدواج کردم و خیلی خوش حال بودم ( خواب ب این صورت بود که اومده بودن خواستگاری و مادر پدرم هم راضی بودن و اونا نیدونستن ک من نامزد دارم…ولی یکم مشکل دارم باهاش….

  تعبیرش چیه؟ میشه کمکم کنین….

 112. صدف

  من خواب دیدم که خواهرم با یک مرد غریبه عروسی میکنه آن مرد خیلی خوشحال هست و ما همه آرایش کردیم و لباس های سبز بر تن داریم. البته خواهرم در زندگی واقعی متاهل هست و دو ماه شده با شوهرش دچار مشکل و دعوا هست و فعلاً خواهرم در خونه مادرم زندگی میکنه.

 113. ریحون

  باسلام .من خانمی متاهل هستم و خواب دیدم که ازدواج مجدد کرده ام و و داماد پسرعمه ام هست و خیلی خوشحال بودم و میرقصیدم و از کلی پله بالا میرفتم با لباس عروس.بعد هم با پسرعمه ام همدیگرو باعشق بوسیدیم.(البته درکل از همان زمان مجردی احساس میکردم که پسرعمه ام بهم علاقه داره) تعبیرخواب من چیه؟؟
  چندباری هم خواب دیدم که جلوی پسرعمه ام حجاب و روسری ندارم.تعبیراین خوابم چیه؟؟

 114. سمیه

  عرض سلام
  دو ماه پیش عروسی کردم ولی توی خواب میدیدم که با یک مرد دیگر (برادر شوهر خواهرم) که ایشون الان دو تا بچه داره و از من ۱۰ سال بزرگتر هست ازدواج میکنم و برامون عروسی میگیرن و حتی میبینم که رابطه جنسی هم انجام میشه
  تعبیر خوابم چی میشه؟؟ممنون میشم راهنمایی کنین.

 115. مینا

  سلام وقتتون بخیر.
  خانوم متاهل هستم.خواب دیدم تو یک خونه با چند نفر دیگه هستم.و یک اقایی بود انگار همسرم بود و من متعجب ازین وضع.حتی چهرش هم برام اشنا نبود.ولی انگار قبلا تو خواب دیده بودمش یکبار.ولی تو واقعیت نه.پدر فوت شده ام به همرا خواهر و برادرم توی حیاط بودن.من بشدت مضطرب و پریشان بودم ک من متاهل بودم وازون وضع ناراضی.اون آقا هم کت شلوار ب تن داشت.ولی انگار ما ازدواج کرده بودیم.
  تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 116. لیلا

  با سلام، من نامزد دارم و عاشقانه دوستش دارم ولی در خواب دیدم با شوهر دوستم ازدواج کردم و خیلی راضی هستیم و اولین شب باهم بودنمون با خونواده خودم نشستیم و میخندیم. تعبیرش چیه؟

 117. نگار

  من خواب دیدم که یه پیرمرد شوهرمه ولی قبلش مراسم عروسی یا عقد هیچ چیزی ندیدم فقط یهو دیدم که شوهرمه. خودم متاهلم. و تعجبی نکردم از اون وضعیت انگار که یادم نبود خودم شوهر داشتم. ولی خیلی خیلی ناراحت و پریشان بودم و هرکاری میکردم که از دستش فرار کنم

 118. نقی افشار

  با سلام
  من و خانمم رابطه خوبی با هم نداریم.در خواب دیدم که خانمم با مرد دیگری قصد ازدواج دارد،همه مقدمات عروسی هم فراهم شده بود ،خیلی ها راضی به این ازدواج بودند ولی من خودم درمانده بودم و ناراحت و مدام میگفتم که من مقصرم که کار به اینجا کشید،جزئیات زیاد دیگری هم وجود داشت که برایم مبهم است ولی در نهایت خانمم از این ازدواج پشیمان شد و پیش من برگشت.

 119. Zahra

  سلام من خانم متاهلی هستم، دیشب خواب دیدم با شخص دیگری ازدواج میکنم، نه آن شخص را می‌شناختم نه عاقد را دیدم. این خواب من چه تعبیری دارد؟؟

 120. مینا مولایی

  سلام، من خانم متاهلی هستم دیشب خواب دیدم با شخص دیگری ازدواج میکنم، آن شخص را نشناختم عاقد را هم ندیدم. این خواب من چه تعبیری دارد؟

 121. فاطمه باباخانی

  سلام
  خانومی متاهلم
  من دیشب خواب دیدم ک شوهر دارم ولی بزور منو دارن دوباره شوهر میدن و شوهرم ضایعات فروش شده در خواب همشر درخواب خیلی سعی میکند مرا راضی کند ک ازدواج کنم ولی من انقدر گریه میکنم

 122. اکرم ظاهری

  من خواب دیدم شوهرم وقت عقد گرفته که دوباره عقد کنیم‌با هم‌مادرش هم که چند ماهه فوت کرده اومده خیلی عجله داره که ما زودتر عقد کنیم

 123. Aida

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که مامانم عروسی کرده و من خیلییی زیادد دارم گریه میکنم
  بابام چند ساله فوت کرده تعبیرش چیه؟؟

 124. باران

  سلام من در شرف طلاق از همسرم هستم و خواب دیدم ک تو یه مسجد معروف ک همه آدمهایی ک اونجا جمع بودن نوادگان پیامبرا و امام ها بودن و سید ها یه دیزاین زیبای طلایی و لباس قشنگی پوشیده بودم اما در حال حاضر شدن از بی اعتنایی و بد اخلاقیه فردی ک قرار بود به عقدش در بیام مواجه شدم و عقد رو کنسل کردم من در طول خواب فقط زمزمه میکردم ک مامان من ک طلاق نگرفتم گناه داره آخه عقد یکی در بیام مامانمم هیچ اهمیتی نمی‌داد و اینکه فردی ک میخواستم به عقدش در بیام و کامل میشناسم و فرد مهربون و صادقی هست.

 125. زینب

  سلام
  من یه دختر مجردم که دیشب خواب دیدم پسر عمم که قبلا خواستگار من بوده دوباره با همسرش عقد میکنه و خانومش عکس ازدواج مجددشون رو استوری میکنه و عکسشون به صورت سیاه و سفید هست و ناراحتن و زیرش یک قلب سیاه گذاشته
  میشه لطفا تعبیرش رو بفرمایید

 126. م.س

  سلام من متاهل هستم و نزدیک صبح خواب عجیبی دیدم . خواب دیدم عروسیمه و مامانم کنارمه و مهمون زیادی اومدن خونه پدریم . بعد گفتن دوماد اومد خواستم برم پیشش دیدم دوماد کوچیکمونه و خواهرم که عین عروس ارایش کرده رفت کنارش ک برن عکس بگیرن من بدم اومد گفتم خواهرم چرا باید بره به جای من و این ارایشو بکنه و بازم منتظر موندم تا دوماد بیاد یه نگا تو اینه کردم لبم بی رنگ بود هر چی رژ مبخواستم بزنم که لبم صورتی خوشگلی بشه رژ مناسبی پیدا نمیکردم. چند تا بی رنگ و ساده اونجا بود فقط . و من تو خواب نمیدونستم دوماده من همون نامزد خواهرمه یا فرد ناشناس . واقعا فکرمو درگیر کرده میشه تعبیرشو بهم بگید

 127. روح سوار

  سلام .
  من شب اول خواب دیدم که پدرم ( فوت شده ) به خودش ادرار کرده و من دنبال حمام یا دستشویی میگردم که او را بشویم و او هم خیلی عصبانی است .

  شب دوم در خواب دیدم ( من متاهل هستم ) که خواهر زن من ( متاهل است ) به من میگوید آب من را بیاور و من گفتم از جلو و او هم گفت بله از جلو ولی من با دست داشتم این کار میکردم که از خواب بیدار شدم .

  ممنون میشم تعبیر خواب من را بگویید .

 128. کوثر

  سلام. دانشجوی دختر هستم و یکی از پسرای کلاسمون بهم علاقه داره. خواب دیدم همین همکلاسیم با یکی از دخترای کلاسمون ازدواج کردن و اون دختر کلاسمون براش زیرپوش سفید خریده. توی ذهنم میگفتم این که به من علاقه داشت چجوری راضی شد با یکی دیگه ازدواج کنه.

 129. H

  سلام‌ وقت به خیر خطته نباشید
  اگر میشه لطفا تعبیر خواب من رو هم بگید

 130. علی

  سلام من این چند ماهی میشه ازدواج کردم زندگی خوبیم داریم خواب دیدم زنم با یکی از فامیل هامون که آدم بدیم هست ازدواج کرد هم خودم خیلی گریه کردم هم زنم داشتم بهش میگفتم این اصلا اخلاق نداره اذیتت میکنه خیلی آشفته بودم نمیدونستم چیکار کنم رفتم پیش پدر بزرگ زنم بهش گفتم این ۳۸۰درجه با من فرق میکنه آدم خوبی نیس اونم خیلی نارحت شد گفت غلط کردن من بهمش میزنم…لطفا اگه میشه هرچه سریعتر جوابمو بدین خیلی ذهنم درگیره

 131. امیر

  باسلام من چند ماهی ازدواج کردم در خواب دیدم زنم با یکی از فامیل های خودم که آدم بدیم هست ازدواج کرد تو خواب من خیلی گریه کردم و زنمم خیلی گریه و به زنم میگفتم این خیلی آدم بدیه این اصلا اخلاق نداره و بعدشم رفتم به پدر بزرگ همین زنم گفتم این خیلی ادم بدیه ۳۸۰درجه با من فرق میکنه خیلی ناراحت شد و گفت باید بهمش بزنم و من از خواب پریدم… ممنون میشم هر چه سریعترتعبیر کنید خیلی ذهنم درگیره

 132. حسین

  با سلام خواهر من ۲سال هست که به رحمت خدا رفته یکی از اشنایان خوابشو میبینه که خواهرم بهش میگه ۱۵ روز دیگه عروسی داداشم(بنده) هست و هنوز هیچ کاری نکردم بعد اشنامون تو خواب میبینه که منم کنار خواهرم خواب رفتم بیدارم میکنه ولی من بهش اخم میکنم و دوباده میخوابم

 133. اعلاء

  سلام و وقت بخیر منومتاهل هستم و بچه ام خیلی دوست دارم اما شوهرم مرام خیانت میکنه اصلا علاقه ی بهش ندارم
  دیشب خواب دیدم ب آقای ک یه بچه داره ازدواج می کنم و شوهرم در مراسم شرکت کرده و اصلا خوشحال نیست مراسم عروسی را دیدم درست یادم نیست اما فکرکنم لباس عروس تنم بود مداوم فکر میکردم بعداز مراسم درخواست طلاق بدهم برگردم پیش شوهرم راضی نبودم ب اجبار بود

  میگفتم من بهش تعهد دارم و گریه‌ می کردم طلاق هم نگرفته بودیم در خواب

 134. محمد

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم با یک دختری عقد کردم دور اطراف اشنا بودن ولی من اون دختر رو نشناختم و از وقتی عقد کردیم اصلا پیش اون نرفتم و ندیدمش تا اینکه درخواست طلاق دادن و امدن طلاق گرفتن و همون موقع منو دید گفت چرا پیشم نمیومدی و بهم دست داد و رفتن
  ببخشید تعبیرش چه میشه ؟

 135. صالح

  با سلام
  تعبیر خواب زن متاهلی که گویا با اسرار خانواده مجبور به ازدواج با مرد دیگری شده و داماد هم شخصی بسیار با چهره زشت می‌باشد و شوهر فعلی اش هم در خوابش حضور دارد چیست !!!؟؟؟

 136. اسما

  سلام وقت بخیر خیلی ممنونم از سایت خوبتون
  من متاهل هستم و باردارم و خواب دیدم میخوام عروسی کنم و شوهرم منو به عروسی رسوند ولی دوتامون قلبا ناراحت بودیم لباس عروسیم سفید نبود و تاجایی که یادمه مشکی بود داماد رو هم میشناختم
  مراسم عروسی شروع نشده بود و فقط من و دوماد و شوهرم و دو نفر دیگه بودیم و من ازینکه میخواستم از شوهرم جدا بشم خیلی ناراحت بودم اون هم ناراحت بود یکم باهاش حرف زدم که تهش زدم زیر گریه و هم رو بغل کردیم و از خواب بیدار شدم
  ایا این خوابم تعبیری هم داره ؟

 137. درنیکا

  سلام من خواب دیدم عمم که متاهل و دوتا پسر بزرگم داره داره ازدواج میکنه و همه خیلی خوش حالن ولی عمم شوهرم داره تعبیرش چیه؟

 138. رویا

  سلام و خسته نباشید
  من همین الان خواب دیدم که باعث شد بیدار بشم
  من متاهل هستم و دبیر خواب دیدم دختر عموم آمده روستا ما و مادر بزرگم صدام زد با خود ببرش مدرسه گفتم باشه بعد یهو دیدم در خانه یکی از همشهری هایم هستم میخواستم وضو بگیرم نماز بخونم که صاحب خانه یک پسر مجرد داشت نگاه من میکرد منم در خواب مجرد بودم وضوشروع کردم به وضو گرفتم آب زلالی بود اون پسر هم امد وضو گرفت مث من ولی سریع تر من هرکاری میکرد م نمیتونستم ب یک باره وضو کامل بگیرم چون انگار جایی نبود که آب بره اول خیلی خوب بود تا شستن دست ها ولی همین که میخواستم ادامه بدم صورت بشورم کم میشد اون اب زلالی که اول بود نبود دیدم یهو دارم شام میخورم بعد ته ظرف ی آبی بود از صاحب خانه پرسیدم این ظرف اب نون داخلشه کجا بریزم گفت همون رو برو دیدم مادرش داشت وضو میگرفت پیر زنی بود خیلی کم داشت آب میریخت من گفتم مگه چا این پر نیست اینجا بریزم اب و نون باهم میره گفت ن اون سوراخ بزرگ برای نون اینا هست جدا میکنه انگار دوست نداشت من اونجا وضو بگیرم ولی من مث همین پیر زن وضو گرفتم ولی نمیدونم چه شد برای شستن پا آب نرسید گفتم ولش بیرون میرم جایی آب دیدم میریزم ولی گفتم اینا ببینن پاهام خیس نیستن مسخرم میکنن دیگه بیدار شدم

 139. behzad

  من خواب دیدم . در شب با یه خانواده ای اشنا شدم بعد به دختره ک چهره اون کامل مشخص بود وقتی دیدمش پیشنهاد خاستگاری دادم _خانوادش راضی بود اما دایی نبود ک بلاخره راضی شد و از یه طرف تو خواب من شغلم آتشنشانی بود. (اصلا اون دختر رو جایی ندیده بودم و هیچ به ازدواج فکر نکرده بودم ک بگم زیاد فکر کردم ک این خواب رو دیدم) لطفا هر چه سریعتر بهم تعبیرشو بگین خیلی درگیر کرده فکرمو!!!مرسی

 140. ۱۴۸۵

  سلام
  من خواب دیدم که مادرم دوباره ازدواج کرده و من در خواب گریه و زاری میکردم و به هرنحو میخواستم جلو ازدواج رو بگیرم و اینکه بابام هم در خوابم همه جا کنارم بود و انگار ناامید بود که نمیتونه جلو ازدواج مادرم رو بگیره
  “مامان و بابام در حال حاضر باهم زندگی میکنند”

 141. 11

  سلام
  من در خواب دیدم که ازدواج کردم و بعد بچه دار شدم، با مادر شوهرم زندگی میکردم، جالب اینجاست که مادر شوهرم مادربزرگم بود و شوهرم به ما خیلی کم سر میزد، تا اینکه بعد از بچه دار شدن اومد و من خیلی خوشحال بودم، ولی بعد از چند ماه با یک زن اومد و له من غیر مستقیم فهماند که ازدواج می‌کند، من هم هر روز با بغل کردن بچه ام گریه میکردم و میخواستم انتقام و بگیرم که روز عروسیشون رفتم و حقیقت رو به اون زن گفتم……
  من ازدواج نکردم، میشه لطفا تعبیر این خواب رو بگید

 142. فاطیما

  سلام اگر زن متاهل در خواب ببیند که با مرد دیگری ازدواج میکند و همسر اولش هم باشد تعبیرش چیست میشه لطف کنید.

 143. سونا

  سلام من متاهل هستم و بعدازطلوع افتادم دیدم مراسم عقدم هست میخواستم بایکی دیگه ازدواج کنم اما نشد بایکی ازفامیل‌ هامون عقد کردم نه عاقدی‌ دیدم نه سفره عقدی فقط یه چندنفرازفامیلم ومادر خدابیاموزم بود که بعدازعقدتبریک گفتن

 144. Zahra

  با سلام. مادرم چند شب پیش خواب دیده بود که من با وجود پسرم دارم دوباره ازدواج میکنم و حتی شوهرم هم در مراسم ازدواجم بوده. و دوباره امروز یکی از دوستان گفت خواب دیده من عروسی کردم یعنی با لباس عروس وارد باغ یا تالار شدم. تعبیرشون چیه؟

 145. سيما

  خواب ديدم عشق سابقم كه در (واقعيت ازدواج كرده)
  با خواهرش ازدواج كرده (ايشون هم در واقعيت ازدواج كردن) و در خوابم شوهرش هم تو عروسى اين دو نفر بودند و همه تو خواب ميگفتن ببين از لج تو ازدواج كرده ولى يه جورى ازدواج كرده كه نتونه تا عمر داره با زنش رابطه داشته باشه و هميشه تورو مقصر ميدونه چون از لج تو اين كارو كرده.

 146. ناشناس

  سلام خسته نباشید من چند شب پیش خواب دیدم ک با کسی ک دوستش دارم ازدواج کردم و رفتیم باهم دیگ کربلا و روبه روی صحن امام حسین نشستیم و دیشب هم باز خواب دیدم ک باز باخم دیگ ازدواج کردیم و کنار هم دیگه هستیم تعبیرش چی میشه

 147. :)

  سلام
  من مجرد هستم و یکی و دوست دارم
  خواب دیدم که باخانواده رفتیم پمپ بنزین از اونجا با یه خانواده آشنا شدیم که اون خانواده دوتا پسر داشتن
  یکی از پسراشون عاشق بنده میشن و میان خواستگاری
  همه چی یهویی شده بود و من هیچ دخالتی تو انتخاب اون پسر نداشتم
  نشسته بودیم داشتیم باهم حرف میزدیم که یهو همونی که دوسش دارم بهم پیام داد
  من از پیش همون فردی که قرار بود باهاش ازدواج کنم بلند شدم تا برم به کسی که دوسش داشتم بگم که دارم ازدواج میکنم تو پیام براش نوشتم و ارسال کردم اونم عصبی شده بود و وقتی رفتم جوابشو بدم برگشتم دیدم همون پسری پشت سرم ایستاده بهش گفتم ترسوندیم بعد خندید و باهم رفتیم بیرون که یهو بیدار شدم
  اینم بگم وقتی دستمو گرفته بود قشنگ حسش میکردم حتی در زمان بیداری هم میتونستم حسش کنم

 148. فاطمه

  سلام خسته نباشید
  من دوبار خواب دیدم وخیلی دراین رابطه پریشانم که چرا چنین خواب هایی میبینم.من متاهل هستم و هردو بار متوجه این موضوع هستم که متاهلم و ناراضی هستم
  بار اول خواب دیدم خانواده ام میخواستن مرا به عقد پسری که نمی شناختم به زور دربیارن و من خیلی ناراحت بودم و به همسرم پیام میدادم که من رو بیا ببر و همسرِ قبلیم را دوس داشتم
  و خواب دومم این بود که با وجودِ اینکه همسرم را دوس داشتم برادرشوهرم میخواس من را به عنوان زن دوم بگیره و من خیلی گریه میکردم وغذا نمیخوردم و اون به اجبار من را به خونش برد ومن همش میگفتم که همسر اولم را دوس دارم ولی تورا نمیخوام.
  خواهش میکنم بهم بگین دلیل این خواب ها چیه،خیلی نگرانم بابت این خواب ها

 149. فائزه

  سلام
  من زنی متاهل هستم و یه بچه دارم،خواب میدیدم که از همسرم طلاق گرفتم و بچه ندارم بعد دوتا هم خواستگار دارم میخوام بایکیشون ازدواج کنم ولی نمیدونم کدومو انتخاب کنم یکیش شرایطش مثل همسرم بود با خودم میگفتم اشتباه قبلی رو انجام نمیدم و اون یکی رو انتخاب کردم،جالبش هم این بود با یکی از خواهرشوهرام دردودل میکردم و شرایطشونو برای اون میگفتم آخر سرهم دیدم عروسیمه ولی من عروس من نیستم،یکی از فامیل های دورمونه و من از دور داشتم فقط نگاه میکردم

 150. سحر

  سلام خسته نباشید،من چند ساله ازدواج کردم و بچه هم دارم،چند ماهی هست پدرم فوت شدن،خواب دیدم دوباره میخام عروسی کنم،و مراسم عروسی در امام زاده و همان قبرستانی که پدرم دفن هستن،قراره برگزار بشه،و من از بابت این موضوع ناراحت بودم،که زندایی بنده بهم گفت ناراحت نباش خیلیا این کارا میکنند،و اینکه من میدونستم پدر ندارم به برادرم گفتم مامان پول جهیزیه نداره،که داداشم گفت نگران نباش به اندازه گرفتن جهیزیه داره، و دایی بنده کمی ناراحت بود ،و می‌گفت شماکه عروسی داشتید چرا زودتر بهم خبر ندادید،من غریبه بودم،
  خواهش میکنم تعبیر خواب منو بهم بگین ممنونم

 151. سحر

  سلام خسته نباشید،من چند ساله ازدواج کردم و بچه هم دارم،چند ماهی هست پدرم فوت شدن،خواب دیدم دوباره میخام عروسی کنم،و مراسم عروسی در امام زاده و همان قبرستانی که پدرم دفن هستن،قراره برگزار بشه،و من از بابت این موضوع ناراحت بودم،که زندایی بنده بهم گفت ناراحت نباش خیلیا این کارا میکنند،و اینکه من میدونستم پدر ندارم به برادرم گفتم مامان پول جهیزیه نداره،که داداشم گفت نگران نباش به اندازه گرفتن جهیزیه داره، و دایی بنده کمی ناراحت بود ،و می‌گفت شماکه عروسی داشتید چرا زودتر بهم خبر ندادید،من غریبه بودم،
  خواهش میکنم تعبیر خواب منو بهم بگین ممنونم.

 152. ماهر

  سلام ،من خوای دیدم خواهرخانمم که چندساله ازدواج کرده،دوباره داره یاشخص غریبی ازدواج میکنه وتوهمون مراسم ازدواج بایه حرکت ناشایست قصد بهم زدن مراسم ازدواجش را داشت که موفق نشد

 153. ناشناس

  با درود من یک خواب عجیب دیدم
  خواب دیدم که خواهر زنم میخواهد از شوهرش طلاق بگیرد و با من ازدواج کند در عالم واقعی یک رابطه عمیق عاطفی بین خواهرزنم و شوهرش وجود دارد و بین من و همسرم رابطه عادی و دور از عشق داریم. ولی در خواب مادر خدابیامرز خود را دیدم که من و خواهرزنم را ترغیب کرد که صیغه محرمیت بخوانیم جالب است که باجناق خود را در خواب دیدم که همچنان مشغول خرید اجناس مثل گوشت برای پدر خانمم بود باجناق من مثل یک پسر در خانواده زنم میماند و به پدر زن و مادر زنم خیلی محبت دارد در خواب از خواهرزنم دلیل جداشدن از شوهرش را پرسیدم او به من در خواب جواب داد که فامیلهای بزهکار شوهرش در خانه ما رفت و آمد میکنند. تفسیر این خواب عجیب چیست؟

 154. مهدیس

  باسلام من هم امروز خوابی دیدم که انگار برام واقعیت بود البته من متاهلم ولی با شوهرم اختلاف جزی داریم و یه پسری هست که خیلی بهم ابراز علاقه میکنه تو خواب دیدم با سختیای فراروان دارم بااون پسر ازدواج میکنم و بچمم باخودم بردم و توخواب از شوهرم طلاق گرفته بودم ودر اول خانواده پسره راضی به ازدواج نبودن ولی بعدا راضی شدن ودیدم خانه ای زیبا هم بما دادن وازی طرف شهر که برف بود عبور کردیم به طرفی. که سرسبز بود وپدر پسر بهم‌میگف تو زندگی قدر تورو ندونستن

 155. مهدیس

  باسلام من هم امروز خوابی دیدم که انگار برام واقعیت بود البته من متاهلم ولی با شوهرم اختلاف جزی داریم و یه پسری هست که خیلی بهم ابراز علاقه میکنه تو خواب دیدم با سختیای فراروان دارم بااون پسر ازدواج میکنم و بچمم باخودم بردم و توخواب از شوهرم طلاق گرفته بودم ودر اول خانواده پسره راضی به ازدواج نبودن ولی بعدا راضی شدن ودیدم خانه ای زیبا هم بما دادن وازی طرف شهر که برف بود عبور کردیم به طرفی. که سرسبز بود

 156. محدثه

  سلام خسته نباشید خانومی هستم که ۵ ساله ازدواج کردم و رابطه خوبی ندارم . و اینکه دیشب خواب دیدم خودم با یک لباس عروس سفید و تازه و موی رنگ کرده میرقصم .عروسی خودم بود و خیلی خوشحال بودم ممنون میشم تعبیر خواب را برایم بگیید؟
  و اینکه در خواب دامادی وحود نداشت

 157. لیلا

  با سلام
  من در خواب دیدم که به عقد مرد دیگری درآمده ام. اما او اصلا از من سراغی نمی گرفت و من در خواب اندکی نگران بودم با وجود اینکه شوهر و یک بچه دارم. دو جمعه بعد از عقد از اقوام آن مرد به خانه ما آمد. و عصبانی بود که چرا با آن مرد رابطه برقرار نمیکنم. عاقد به آن مرد گفت باید دو دانگ پسرش که پسر من باشه رو به اسم خودت میکردی. شوهرم هم در خواب مطلع بود.
  تعبیر خواب چه می شود؟ نگران شوهرم هستم

 158. حسین

  سلام
  من یک مرد متاهل هستم و دوتا بچه دارم و دیشب خواب دیدم که یک خانمی عقد کردم و میشناسمش.در صورتی که در عالم بیداری ، اونم شوهر و بچه داره.فقط اینو بگم که در خواب ،فکر میکردم که مجردم که با اون خانم ازدواج کردم و اون خانم هم شوهر و بچه نداشت.

 159. حسین

  سلام
  من یه مرد متاهل هستم و دوتا بچه دارم .دیشب خواب دیدم یک خانمی را عقد کردم که میشناسمش و اونم شوهر و بچه داره.فقط چیزی که هست توی عالم خواب فکر میکردم که مجرد هستم که با اون خانم ازدواج کردم.

 160. باران

  سلام
  من زنی متاهلم که چهار ساله ازدواج کردم و گاهی با شوهرم مشکل داریم،صبح ساعت ده و نیم یازده بود که خوابیدم و خواب دیدم تعداد زیادی افراد اومدن خواستگاری خونه بابام که منو ببرن و پدرم هم که میدونست متاهلم و همچنین خودم میدونستم متاهلم اما با ازدواج موافقت کردم و بلافاصله با همرامی پدر و پدربزرگم و افراد زیادی از خانواده داماد به خانه داماد رفتم، وقتی رسیدم اونجا یه روستا بود و داماد معلم بود مرد بسیار زیبایی بود و مدام قربون و صدقه م میرفت و منم همچنان دودل بودم و داشتم به شوهر خودم فکر میکردم،تلفنی با شوهرم حرف زدم و دیدم مثل همیشه پشت تلفن غر میزنه پس تصمیم گرفتم پیش همون آقا بمونم اما ایشون هم در آخر گفت خیلی دوست دارم ولی تو دو دلی و نمیخوام اینجوری باهام باشی
  در طول خواب افراد غریبه زیادی بودند که برام دست میزدند و از آوردن عروسی مثل من خوشحال بودند اما مراسم خاصی ندیدم و لباس معمولی تنم بود
  لطفا تعبیرشو بفرمایید

 161. اسما

  سلام من زن متاهل هستم و دوتا فرزند دارم خواب دیدم که با یک مرد غریب عقد بستم و اون مرد به خوانواده من تهمت دزدی زد و من برای اینکه خانوادم ناراحت نشن گردن گرفتم . در جایی دیگر سگی به من حمله کرد که که همون مردی که در خواب عقدم ‌کرده بود از حمله سگ نجاتم داد
  البته من اخیرا خواب ازدواج خودم رو توی خوابم میبینم ممنون میشم لطف کنید و تعبیرش رو بفرمایید

 162. سارا

  سلام ،من ۴ سال که جدا از همسرم زندگی میکنم و دارم طلاق میگیرم،دیشب خواب دیدم که با یه اقایی )که یه ماه پیش عروسیش بود ولی من دعوت نبودم فقط میشناسمش(که میشناسمش ازدواج کردم و وسایل و چمدان من رو توی ماشینش گزاشت اون اقا بعد باهم رفتیم خونه خودمون بعد تو خواب اون اقا همش میترسید میگفت در رو قفل کنیم دوتا خواهر مجردم داشت که با ما زندگی میکردن اون اقا و خانوادش رفتارشون با من سرد بود و خیلی توی خواب تلاش میکردم که باهام خوب باشن حتی گفتم که یکی از دوستای بابام با اون اقا حرف بزنه

 163. Asal

  سلام وقتتون بخیر من و همسرم به یه مشکلی برخوردیم و من قصد طلاق دارم ولی ایشون ن
  چند ماه قبل از این قضایا ایشون خواب دیده بودن ک خودشون فوت کردن و من با کس دیگه ای ازدواج کردم و زندگی خوبی دارم و گلاب به روتون معذرت می‌خوام روی سنگ قبر ایشون مدفوع کردم میشه برام تعبیرشو بگین ممنون میشم

 164. گوهری

  سلام من همسر ویک فرزند دارم چند بار است خاب میبینم میخان. منو بدن ب پسر خالم که قبلا خواستگارم بوده و من تو خاب میگم نه من شوهرمو دوست دارم من بچه دارم چند بار هم طرف غریبه بوده اما من تو خاب میگم من شوهرمو دوست دارم و…

 165. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر
  مادرم الان چند باره که خواب میبینه ازدواج کرده شوهر خواهر شوهراش آدمای خوبی نیستن اذیتش میکنن ولی پدر شوهر مادر شوهرش خیلی دوستش دارن
  این خواب به چه معنی میشه بد یا خوب

 166. ساحل

  با سلام من متاهل هستم و با همسرم اختلاف داریم در شرف جدایی و طلاق هستیم ولی هنوز طلاق کامل نگرفتیم چندین بار خواب دیدم دارم ازدواج دوم میکنم و تو دلم هم میگم الان شوهر اول ناراحت نشه ، ولی هر بار دیدم که دارم ازدواج میکنم میبینم ازدواجم بهم میخوره، بار اول دیدم تو اتاق حجله خواهر داماد ما رو نگاه میکنه ، من اون ازدواج بهم زدم‌ بار دوم هم دیدم داماد موقعه آدم نرمالی نیست مریض باز بهم میزنم، و چندین بار این مدلی خواب دیدیم ، میشه لطف کنید تعابیر خوابم را بفرمائید،

 167. ساحل

  با سلام من متاهل هستم و با همسرم اختلاف داریم در شرف جدایی و طلاق هستیم ولی هنوز طلاق کامل نگرفتیم چندین بار خواب دیدم دارم ازدواج دوم میکنم و تو دلم هم میگم الان شوهر اولم ناراحت میشه ، ولی هر بار دیدم که دارم ازدواج میکنم میبینم ازدواجم بهم میخوره، بار اول دیدم تو اتاق حجله خواهر داماد ما رو نگاه میکنه ، من اون ازدواج بهم زدم‌ بار دوم هم دیدم به زور منو داخل مجلس زنانه کردن ولی با چادر و لباس معمولی دیدم داماد آدم نرمالی نیست مریض باز بهم میزنم، و چندین بار این مدلی خواب دیدیم ، میشه لطف کنید تعابیر خوابم را بفرمائید،

 168. R

  سلام
  من متاهل هستم
  خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما داماد معلوم نبود کیه.
  همینطوری که آماده ام میکردن یهو خودمو داخل یک بیمارستان دیدم که پر از خون بود زمین و دونفر تی می‌کشیدن روی خون ها.ولی پاک نمیشدن
  و منم با تعجب نگاه میکردم.دور و برم پر از مریض بد جور بود
  بعد یه آرایشگر اومد پیشم و بهم گفت شب قرص بخور
  فقط گفتم قرص ندارم اونم یه قرص گذاشت کف دستم و رفت.
  مراسم عروسی و لباس عروس برتن ندیدم.
  لطفا تعبیر این خواب را برایم بگویید

 169. R

  سلام من متاهل هستم.
  خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما داماد معلوم نبود کیه.
  همینطوری که آماده ام میکردن یهو خودمو داخل یک بیمارستان دیدم که پر از خون بود زمین و دونفر تی می‌کشیدن روی خون ها.ولی پاک نمیشدن
  و منم با تعجب نگاه میکردم.دور و برم پر از مریض بد جور بود
  بعد یه آرایشگر اومد پیشم و بهم گفت شب قرص بخور
  فقط گفتم قرص ندارم اونم یه قرص گذاشت کف دستم و رفت.
  یهو از خواب پریدم بعدش..
  لطفا بگید تعبیر این خواب چیه

 170. Hamid

  سلام
  پسری مجرد هستم که در خواب دیدم به من پیشنهاد شد که از دختری خواستگاری کنم ولی اون دختر رو نمیخواستم ومن رو درصورت عدم رضایت بر سر سفره عقد نشاندن
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 171. الی

  سلام روزتون بخیر من متاهلم و خوابیدم که با پسر عمه ام که زیاد ازش خوشم نمیاد به خواستگاری من اومده و عقد کردیم بدون مراسم ولی دودل و پشیمونم و مدام اونو با همسرم مقایسه میکردم ولی اصلا همسرمو ندیدم. امکان داره تعبیر بفرمایید..

 172. علی راد

  سلام
  بنده خواب دیدم که با دخترخاله م که از من بزرگتره چندسال و متاهل هست
  دارم عروسی میکنم و خیلی از این موضوع ناراحت بودم و تو فکر این بودم که چجوری ازش جدا بشم
  من یک نفر دیگه رو خیلی دوست دارم و توی خواب دائما به این فکر میکردم ک من کس دیگه ای رو دوست دارم و ناراحت بودم ک دارم با کس دیگه ازدواج میکنم
  لطف میکنید تعبیرشو بفرمایید؟

 173. رها

  من متاهلم خواب دیدم پسرخاله ام که به تازگی جداشده اومده خواستگاریم ومن قبول کردم وکنارهم بودیم حتی نفس به نفس باهمسرم مشکلی ندارم ولی علت این خواب ونمیفهمم

 174. ماهان غلامی

  سلام من دوشب با فاصله خواب دیدم مادرم میخواد عقد کنه بایه مرد دیگه همه راضین حتی اگه راضی نیستن چیزی نمیگن فقط من تو خواب خیلی حرص میخوردم شب اول دامادو دیدم و می‌شناختم ولی مراسمی نبود اما شب دوم مادرم رفته بود آرایشگاه مراسم هم بود ولی دامادو نشناختم تو شب اول داماد مجرد بود ولی تو شب دوم داماد متاهل بود بچم داشت و خونوادشم مشکلی نداشتن

 175. عارفه

  سلام، من زن متأهل هستم، خواب دیدم دارم با یک مرد سید سادات ازدواج میکنم چهره ی دامادو تو خواب دیدم اما عروسی مو ندیدم و توی خواب همه منو سادات صدا می‌کردند چون داشتم با این آقای سید ازدواج میکردم، و تو خواب ی دفعه یاد شوهرم ک خیلی هم دوسش دارم افتادم چون تو خوابم همسرم نبود و فقط عشق سابقم بود انگار ،و من تو خواب همش یاده همسر فعلیم بودم ک من عاشق اونم و چرا الان دارم با این مرد سادات ازدواج میکنم، تعبیرش چیه

 176. S.s

  با سلام شبتون بخیر
  من متاهلم ۴ساله ازدواج کردم دوتا پسرهم دارم عاشق همسر و پسرامم
  همسرم دیشب خواب دیده من دارم ازدواج میکنم از وقتی برام تعریف کرده اعصابم بد بم ریخته تعبیرش چیه؟؟

 177. مهناز

  سلام. وقت بخیر. مادرم در خواب دیده که مجرد بوده و عقد کرده‌ی مردی بوده و قرار بوده عروسی کنه‌. حتی آرایشگر اومده قرار بوده آرایشش کنه. یهو با نگرانی از خواب میپره. گفت افرادی هم اونجا بودن ولی مراسمی انگار نبوده‌. داماد رو هم نمیشناخته. ولی بهش گفته بودن که دو تا پسر داره و رفته درو (کشاورزی). البته پدرم دو پسر داره و کشاورزی هم داره.
  میشه لطفا بهم بگید تعبیرش چیه چون خیلی نگرانم.
  بسیار ممنونم از شما

 178. saba asadi

  با سلام و خسته نباشید ما ۴ساله که ازدواج کردیم و دوتا پسر داریم همسرم خواب دیده که من دوباره ازدواج میکنم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟ممنونم

 179. مژگان

  لطفا خواب منم تعبير كنيد پدرم زنده است مادرم با اين حال ازدواج كرد و اومدن به ما گفت ولي نه جشن داشت و نه داماد رو ديديم ما هم خيلي ريلكس پذيرفتيم

 180. سجاد

  با سلام
  من متاهلم جند روزی هست که خانمم رفته خونه پدرش سر بزنه که سر دیر برگشتنش باهاش دعوام شده.
  دیشب خاب دیدم یه دوستی دارم که بعد مدتها رفتم خونشون بعد دیدم زن واقعی من زن دوستمه انگار تو خاب من مجرد بودم یا زنم از من طلاق گرفته بود و با اون ازدواج کرده بود.
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 181. ک. نوروزی

  سلام خواب دیدم پدربزرگم که درقیددحیات هستن میخواست بازمی معلم وبتلابلند و. سن بالا ازدواج کنه. پدربزرگم زن اولش هم درجوانی فوت کردن. والان همسر دومشون کنارشون هستن

 182. منیره

  سلام من خواب دیدم یه آقایی کنارم توتاکسی نشست بعد اومدم خونه اومدخواستگاری مامانم وسط حیاط لباس عروس تنش بود همراه خالم میرفتن تو خونه معنیش چیه چون متاهلم

 183. هستی

  سلام،خواب دیدم عشقم که خودش هم نمیداندکیست بادختری دیگرازدواج کرده تعبیرش رولطف بفرمایین

 184. سعید

  سلام مادر من دوشب پشت سر هم خواب دیده است
  شب اول خواب عروسی دیده است
  و شب دوم خواب عقد دیده است در حالیکه می‌دانسته متاهل و بچه دارد و پدر من را در عروسی دیده و دانسته ک شوهرش است ولی داماد را ندیده است
  قربان تعبیر خواب چیست

 185. مریم

  سلام من خانم متاهلی هستم که ۱۰ ساله ازدواج کروم و یه بچه دارم .سه شبه خواب میبینم که عروس میشم .لباس عروس میپوشم .شوهرم همونه .صحنه آماده شدنم برای عروسی و میبینم و تدارکات عروسی .خیلی آشفته ام نمیدونم چرا هی تکرار میشه و تعبیرش چیه لطفا منو راهنمایی کنید

 186. ناشناس

  سلام
  من دوتا خواب دیدم که میخوام تعبیرشو بدونم
  اولی اینه ک خواب دیدم رفتیم بیرون گردش و دقیقا بدون هیچ پستی یا بلندی چند متر بعد از جایی ک نشسته بودیم آب بود … انگار که اون مزرعه یا باغی که نخل داشت رو آب گرفته بود و نخل ها نصفه توی آب بودن…. ماهم داشتیم غذا میخوردیم هرچی اصرار میکردم بریم آب داره میاد سمتمون بابام بهم میگفت که سمت ما نمیاد هرچقدرم بیاد ما غرق نمیشیم
  بعدش انگار جایی ک نشسته بودیم یهو شد خونه و یه زنی اومد به بابام گفت بلند شو میخوام گاومو بیارم اینجا بدوشم … بعد رفت تو اتاق…رفتم دنبالش دیدم داره بچه هاشو شیر میده

  خواب دومم
  این بود که دختر عمم رو که متاهله براش خواستگار اومده بود و درشرف ازدواج بودن من هرچی میگفتم بابا اینکار حرومه نمیشه میگفت ن من اون شوهرمو جایی نمیبرم به همه میگم این شوهرو دارم فقط و بابای بچمه و اون شوهرمم حالا ی وقتایی میرم پیشش
  هرچی میگفتم گوش نمیدادن به حرفم

 187. A F

  سلام من چند ماهه عقد کردم دیشب خواب میدیدم یه مجلس،هست همه جمع شدیم با نامزدم خیلی خوب بودیم ولی من رفتم بیرون وقتی برگشتم نامزدم با یکی دیگه نشسته بود که همه اون رو همسرش میشناختن من از،خونه اومدم بیرون وقتی اومدم بیرون دوتا کاغذ پیدا کردم که توضیحاتی نوشته بود همسرم و از من خیلی زیاد تعریف کرده بود برای بقیه صورت مرد رو واضح ندیدم و سرش،پائین بود

 188. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر.
  من همسر دارم و دختر چهارساله، در خواب دیدم که پسر عمه ام که مجرده و خیلی از نظر مالی و رفاهی بالاست، ازم خواستگاری کرد و باهاش در ارتباطم تلفنی
  از اونطرفم تو خواب میدونم که متاهلم.
  تعبیر این خواب چیه؟!

 189. شقایق

  سلام من یک چندسالی ازدواج کردم در گذشته با یکی از اقوام دورمون دوست بودم الان اوههم ازدواج کرده خواب دیدم با اون اقا عقد کردیم یه دعوای خانوادگی بود که من تشسته بودم اون اقا اومد و گفت میگن تقصیره توعه منم با ناراحتی گفتم ما چند ساعته عقد کزذیم به من ربطی نداره اونم دستمو گرفت گفت میدونم ناراحت نباش بعد دیدم مادر اون اقا پریشونه کلی کمکش کرذم اما از تو خونش کلی اعلامیه از لای قران درامد که یکیش مال من بود ولی چندتا مدل عکس مختلف ازش چاپ شده بود و بعد دیدم دست خاله اون اقا کلی دعا و جادوعه که روی سیر بود بعضیاش اما میگفت متعلق به خودشه من و مادرم سعی میکردیم باز کنیم بخونیم

 190. فاطمه

  سلام،حوالی ساعت ۳ صبح خواب دیدم که یکی از بستگانم که شوهر داره با پسرعموی خودم که فوت شده ازدواج کرده اما مراسم عروسی هیچی ندیدم،فقط دیدم که تو خونه پسرعموم داشتن زندگی میکردن و من رفته بودم دیدنشون

 191. هادی رحیمی

  دوستم خاب دیده ک عشقش اسمش محمد هس با یک دختره بنام عسل ازدواج کرده و محمد به هانیه میگه من دوسش ندارم و سر یه قضیه ای گرفتمش و محمد عکس عروسیشو با یه متن عاشقانه پست میکنه و هانیه سر این قضیه دعوا میکنه با اینکه اونا ازدواج کردن ولی رابطه هانیه با محمد برقرار هست ممنون میشم تابیرشو بگین

 192. وجید

  سلام وقت شما بخیر خاب دیدم که مدتی است که از زنم دور هستم و اوضاع لباس پوشیدنم خیلی خراب بود وقتی برگشتم دیدم که زنم را زیر یک درخت گردو به عقد کسی درگر در میآورند وهمه خانواده ام و عده ای که ناشناس بودند که به سمتشان سنگ پرت میکردند وآنها اهمیتی به سنگ پرت کردن خانواده ام نمیدادنند وقتی زنم مرا دید دیگه از خاب پریدم ..ممنون میشم اگه جواب بدین

 193. راوا

  سلام ، من مردی مجرد هستم ، و خواب دیدم که با یک دختری ازدواج کردم ولی نه او را می شناختم و نه او را دیدم ، فقط مادرم میگفت اون دختر پول دار هست و زود برو مراسم عروسی ، ولی من تمایلی نداشتم و نرفتم و مراسم عروسی را هم ندیدم ، دست آخر مادرم به خانواده دختر گفت که من قصد ازدواج با دخترشان را ندارم .
  این نکته را هم بگم در شب عروسی من یک نگرانی خاصی بابت یکی از کارهای نکرده ام داشتم که اصرار داشتم اول آن را انجام دهم ، بعد اگه وقت شد برم مراسم عروسی و با اون دختر ازدواج کنم

 194. مینا کوثری

  سلام و وقت بخیر
  من عقد کرده هستم و خواب دیدم دارم با پسر همسایمون که خودش زن داره و زنش هم بارداره ازدواج میکنم و لباس عروس بر تن دارم و به حجله میرم و از ایشون میخوام که به بکارتم کاری نداشته باشن و در خواب هم میدونم که نامزد دارم و بخاطر همون حس بدی داشتم و نمیزاشتم داماد به من دست بزنه

 195. محمدعلی

  سلام من خواب دیدم که با همسرم در یک رستوران هستیم یک مرد دیگری با همسرش هم سر میز ما هستند و همسرم هم به من دست بصورت صمیمانه داد و هم به آن فرد غریبه دست صمیمانه داد جالب اینکه آن مرد هم زن دیگری داشت

 196. یاسمن

  سلام خسته نباشید

  من ۱۷ سالمه و تو عقد هستم
  دیشب خواب دیدم با یک نفر دیگه ازدواج کردم و خبری از شوهرم نیست خونه مادر همسر جدیدم بودم و یک خانوم که همسن و سال مادرشوهرم بود هم تو جمع حضور داشت من موهای صورتم در اومده بود و سعی داشتم از روش بند انداختن اونا رو ازبین ببرم اما بلد نبودم
  مادرشوهرم و اون خانم گفتن با تیغ بزنشون راحت تره و من میترسیدم از تیغ که اون خانم اومد و گفت من برات درستش میکنم از مادرشوهرم پرسیدم تیغ ها کجاست و اون گفت تو دستشویی بالای روشویی داخل یک جعبه ست اون خانم هم با من وارد دستشویی شد همونجا در رو قفل کرد و هرچی آقای همسر جدید صدا زد نزاشت وارد بشه تیغ رو برداشت اما موهای صورت منو نزد و کمک کرد که فقط آرایش کنم و خودش پنس هایی که شبیه قاشقو چنگار بودن و به رنگ صورتی به موهام زد و موهام رو هم درست کرد وقتی ازش پرسیدم موهای صورتم چی؟ گفت خودشون میره

 197. روناک

  با سلام من در خواب دیدم که مادرم با اینکه پدرم هنوز هست قصد دارد ازدواج کند وما رو ترک کنه البته من ازدواج کردم .ودر خواب پدرم گریه میکرد وراضی نبود که مادرم ترکش کنه فقط صحبت راجب ازدواج بود نه مراسم ونه مهمانی نبود

 198. roshna

  سلام خسته نباشيد
  من خواب ديدم خواهر كه متاهله دوباره ازدواج ميكنه ولباس عروسى پوشيده و تلار عروسى خيلى شيك اماده شده همه جاشو تزيين كردن با شيرينى از تلار رفتم بيرون ديدم خواهرم داره مياد حلوى تلار درخت هاى زيبايى بودن به خواهرم گفتم بيا باهم عكس بگيريم تعبيرش چيه؟ خيلى ممنون از شما.

 199. پری

  سلام. من متاهلم و 5 ساله ازدواج کردم. خواب دیدم که بدون هیچ مراسمی زن یه خان (یه مرد خیلی پولدار و خیی بالا مقام) شدم کنارش مینشستم و حتی درباره بچه هامون داشتیم صحبت میکردیم… و توی خوابم هم میدونستن همه که متاهلم ولی شوهرم اصلا توی خوابم نبود.حتی مادرمم توی خوابم خیلی خوشحال از این ازدواج بود با اینکه میدونست من شوهر دارم..
  تعبیر این خواب چیه؟

 200. الی

  سلام من زن متاهل هستم ک خواب دیدم با ی فرد مشهور ک بازیگره میخام ازدواج کنم در حال اراستن خودم بودم ک ی سگ هم خاستم بغل کنم تو عروسیم اوردن سگ را بعد دیدم سگ رفت دنبال دوتا لاشه ی ماهی گلی و داره میخوره نخواستم سگو ببرم با خودم ولی مراسم را ندیدم فقط اراستن خودم را دیدم

 201. رضا

  سلام من خواب دیدم ک نامزدم با مرد دیگه ک بنظر اشنا میومد میخاست ازدواج کنه و من از ناراحتی لباسمو در اوردم و باهاشون بحث میکردم لطفا میشه تعبیرشو بگین

 202. ملیکا احمدی

  سلام
  من خواب دیدم عروسی دختر داییمه که متاهل هم هست . اما وقتی که میرم پیشش میفهمم خیلی ناراحته حتی بزور لبخند میزنه. زن داییم هم خیلی ناراحت بود. کلا حس خیلی عجیبی داشت .تعبیر این خواب چیه؟

 203. شنو

  سلام ببخشید من متاهل هستم ولی خواب دیدم عروسیم هست خیلی گریه میکردم هیچ کس از خانواده ام تو عروسی نبودن میشه لطفاً تعبیر ش رو بفرمایید

 204. فرزان

  سلام وقت بخیر ، من خانمی متاهل هستم ،همیشه خواب می بینم که با پسرخاله ام که مجرده و سنش بالاست و در یک شهر دیگه زندگی می کنن ازدواج کردم ، توی خواب خیلی ناراحت میشم از اینکه اومدن خواستگاری …چندین باره مرتب خواب می بینم دیگه خسته شدم از این خواب ….تعبیرش چی هست ؟ ممنونم

 205. علی میم

  با سلام
  منو خانومم دو ساله توی عقدیم، ان شاالله چهارماه دیگه هم عروسیمونه
  ولی دیشب خانومم خواب دیده ک جشن عروسیمونه، خودش لباس عروس پوشیده ولی من کت و شلوار دامادی تنم نیست و به اصرار اون آخرای مجلس تنم میکنم.
  مهمونام با آهنگای معمولی میرقصن
  در کل میگه یه جشن خیلی ساده و معمولی بوده
  لطفا تعبیرشو بگین ممنون میشم.

 206. علی

  سلام
  در دو روز پیاپی خواب میبینم که به خواستگاری دوتا از خانم های اقوام میروم که در واقعیت ازدواج کرده اند
  در خواب اول خودم دیدم خانواده دختر راضی به ازدواج دخترشان نیستند که مراسم را به هم‌زدم و خانواده دختر کلی خوشحال شدند

  در خواب دوم دیدم که روز عروسی من بود باز هم با یکی از خانم هایی که در واقعیت میشناسم و متاهل است ، در صورتی که خبر نداشتم روز عروسی من است و یکدفعه خبرم کردند که شاکی هم شدم ولی در کل خوشحال شدم ولی به ازدواج نرسید که از خواب بیدار شدم

  لطفا بگین تعبیر خوابم‌ چیه ؟
  آیا نشانه هایی از مرگ در خوابم‌ هست؟؟

 207. صنوبر

  سلام ببخشید من خواب دیدم پسرم گیر داده با دختر عمش که در واقعیت بیرون از خواب عقد شده فامیلشونه ازدواج کنه پسرم میگفت یا این یا هیچکس لطفا تعبیرشو بگید.

 208. زهره

  خواب دیدم که با یک نفر دیگر می‌خوام عقد کنم ولی وقتی فکر کردم که خودم متاهل هستم گفتم نمی‌خوام چرا یه عمر زحمت کشیدم الان طلاق بگیرم بر گشتم خونه خودم،ممنون میشم اگر تعبیر کنید

 209. زینب هستم

  خواب دیدم خاله‌ام (متاهل هست) داره ازدواج میکنه ولی داماد رو ندیدم همچنین انگار داماد رو نمی‌شناختم ….داشتم آماده میشدم خودم رو داخل آینه نگاه کردم دیدم ریش در آوردم
  شنیدم میگن مو خوب نیست ممنون میشم تعبیر کنید

 210. ملیکا

  سلام من زن متاهلی هستم
  امشب درخواب دیدم با کسی که قبلا دوستش داشتم عقد کردیم و برگه های عقدمان هم بود ولی مراسمی نداشتیم و درخواب نیز متاهل بودم و پریشون که شوهرم بفهمه و از دستش بدم
  ممنون میشم تعبیر خواب رو بگین

 211. نسترن

  سلام من متاهلم و دو تا بچه دارم و قبلاقبلطلاق گرفتم و با يه آقاى ديگه ازدواج مجدد كردم
  تو خواب ديدم كه تو آرايشگاهم و لباس سفيد عروس پوشيدم و سفيدى لباس عروس بيشتر تو ذهنم بود وآرايشگاه به من ميگه يكى از اين دسته گل هارو انتخاب كن كه در اون لحظه ديدم داماد وارد شد كه شوهرم هست و من از اون پرسيدم كدوم دسته گل رو بردارم گفت اونيكه همه ى گل هاش سفيده رو بردار

 212. Malok

  سلام
  دیشب خواب دیدم با کسی که دوستش دارم ازدواج کردم و جشن عروسیمان بود اما عروس دیگری کنار من بود که دوستم بود و متاهل است .تعداد مهمانان در عروسی کم بود و در آخر فقط من ماندم و داماد و عروس دیگه نبودش .ولی با این وجود چه با حضور آن عروس و چه بی حضورش احساس خوشحالی داشتم . ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 213. نفس۴

  سلام من متاهل هستم و یک فرزند دارم ولی چند سال هست که بفکر طلاق هستم و تازگی هاجدی تر شدم دیشب خواب دیدم که دارم ازدواج می کنم و داماد رو نمی بینم و لباس عروسی زیبایی پوشیدم و در یه باع مراسم عروسی هست و فقط وارد شدن به محل عقد رو می بینم. پدرم که فوت کرده هم در خانه حضور داره وکمی ناراحت هست و من خودم راضی هستم و می گم که دیدی خیلی خوب شد .

 214. نفس

  سلام من متاهل هستم و یک فرزند دارم ولی چند سال هست که بفکر طلاق هستم و تازگی هاجدی تر شدم دیشب خواب دیدم که دارم ازدواج می کنم و داماد رو نمی بینم و لباس عروسی زیبایی پوشیدم و در یه باع مراسم عروسی هست و فقط وارد شدن به محل عقد رو می بینم. پدرم که فوت کرده هم در خانه حضور داره وکمی ناراحت هست و من خودم راضی هستم و می گم که دیدی خیلی خوب شد .

 215. سمیرا

  با سلام، من متاهل و مادر دو فرزندم، زندگی خوبی دارم الحمدلله، دیشب خواب دیدم انگار که مجردم و مراسم عقد من با یکی از پسرهای فامیل مادرم که از بچگی میشناختمش هست(ایشونم الان زن و بچه داره و وضع مالی خوب و چهره عالی داره)، عاقد و خطبه را ندیدم ولی حس کردم من شدم زن ایشون.انگار عقدش شدم. تو خواب میدیدم مادر اون اقا دوست داره ما با هم ازدواج کنیم. لباسهای سفید پوشیده بودم،، روسری سفید و… (شبیه لباس عروس نبود فقط سر تا پا سفید بود) همش منتظر بودم اون اقا بیاد سمت من، حس محبت بهش داشتم ولی ایشون نمیامد سمتم، حس میکردم خجالت میکشه. سمت مهمانهای اقا نشسته بود. مهمانها ساکت بودند رقص و موسیقی نبود، کم کم مهمانها رفتند و من امید داشتم با رفتن انها داماد بیاد پیشم ولی داماد همچنان سمت من نمیامد.

 216. زهرا

  سلام من متاهلم و یک بچه دارم خواب دیدم که با یک پیرمرد ازدواج کردم ولی عقدی ندیدم و شناسنامه رو نگاه کردم گفتم چرا اسم شوهر قبلیم توش نیست گفت من یک شناسنامه دیگه برات گرفتم بعد میخواستم از اون پیرمرد جدا بشم گفت اگه جدا بشی بچه ات از شوهرت میگیرم بهت نمیدم منم و خانوادم گریه میکردیم که من بخاطر بچه ام باید با این پیرمرد ازدواج کنم تا بچم داشته باشم

 217. زهرا

  سلام من خواب دیدم خالم ک شوهرش تقریبا یکسالی میشه فوت شده میخواد یه جشن عروسی بگیره برای خودش و شوهرش و خب خودش تنها لباس عروس پوشیده بود و‌ وارد مجلس شد و روی یه تابلو نوشته بود عروسی زن و مرحومه
  تعبیرش چیه

 218. سعیدی

  سلام خانم متاهل دو فرزند هستم . در گذشته پسر خالم خواستگارم بود و خالم هم فوت شده. خواب دیدم همان خالم داره لباس سفید سنگدوزی شده میدوزد.به من گفت لباس نامزدی تو و پسرمه.من پسر خالم رو دیدم. بعد روز مراسم من وارد خانه شدم چند نفر مهمان ساکت نشسته بودن و خبری از ساز نبود و خالم با ناراحتی گفت چرا دیر آمدی من چیزی نگفتم و لباسم را عوض کردم ولی لباسی کا خالم دوخته بود نبود یه لباس مجلس با رنگ آبی یا بنفش بود پوشیدم و از خواب پریدم. لطفا تعبیر کنید…

 219. عباسی

  سلام …
  برادر من خواب دیده ک خواهرم ک متاهل هست واقعی ..در خواب دیده ک میخواد عقد کنه خواهرم…..تعبیرش چیه

 220. احمد

  سلام من خواب دیدم دختر خاله ام طلاق گرفته و با من ازدواج کرده و بچه دار شدیم یک دختر

 221. نیلوفر

  سلام وقت بخیر
  ببخشید من خواب دیدم که مادرم میخواست
  با یک مرد دیگه ازدواج کنه درصورتیکه پدرم هنوز زنده ست و پدرم هم راضی بود و حتی وقتی من به پدرم غر زدم گفت بذار این کار و بکنه ولی من خیلی ناراحت بودم که چرا مادرم میخاد به عقد کس دیگه ای در بیاد
  اون مرد رو هم دیدم تقریبا همسن پدرم بود سر سفره عقد منتظر مادرم نشسته بود اما مادرم کنارش نبود (من خودم ۳ ماهه که جدا شدم از همسرم)
  تعبیرش چیه این خواب؟؟؟

 222. مهدی احمدی

  خانوم شوهرش فوت کرده درخواب میبند که مردی که سن وسالش از او زیاد است به خواستگاریش میرود ولی او راضی نیست بااصرار بزرگان به یک اتاق برای صحبت کردن میروند که انجا مرده به دختره تجاوز میکنه لطفا تعبیرش میفرمایین

 223. مهدی احمدی

  سلام.خانومی که شوهرش مرد در خواب میبنه مردی که کمی از سن وسال او بزرگ است به خواستگاریش میرود او دخترراضی نیست به اسرار بزرگترها میرن تو یک اتاقی حرف بزنن ولی انجا پسر به دختر تجاوز میکنه .لطفا تعبیرش میگین

 224. آرش

  سلام
  من خواب دیدم همه در حال تکاپو برای رفتن به عروسی هستند
  عروس هم کاملا میشناختم به اسم و فامیل و متاهل
  اکثرا سوار ماشین شدن به همراه عروس و به محل جشن رفتند اما من گفتم فعلا زوده
  بعدا میام .

  ممنون میشم نظرتون و راجب این خواب گ بگید

 225. نوید

  سلام و درود، بنده یک سال و نیم بیشتر است که با همسرم عقد بالای حضرت انجام دادیم و صیغه خوانده ایم… همسر بنده خواب دیده که خاله و پسرخاله من رفتن خواستگاریش و اوکی شده و خرید عروسی هم انجام دادند، در خواب بشدت عاشق و وابسته هم شده اند، از سمت خاله و دختر خاله های من نیز کلی هدیه و طلا دریافت کرده ، ولی روز عروسی پسرخاله من حرکتی میکنه که همسر بنده ناراحت میشه و با لباس عروسی به خونه خودشون برمیگرده و فرداش میره خونه خاله من و میبینه اونا ناراحتند و پسرخاله من با چشمان گر از اشک میاد میره دوش بگیره … محبت میکنید تعبیر این خواب رو بفرمایید

 226. السانا

  سلام ببخشید من نامزد هستم و تو خواب دیدم که همسرم با زن داداشش در حضور من عقد کرد خیلی فکرمو درگیر کرده

 227. السانا

  سلام ببخشید من نامزد هستم و تو خواب دیدم که همسرم با زن داداشش در حضور من عقد کرد خیلی فکرمو درگیر کرده

 228. فاطمه …

  سلام من خواب دیدم خونه غریبه ای هستم و با مادر شوهرم فک کنم اونجا بودم یه پسری هم بود منو خیلی دوست داشت و با وجود اینکه می دونست من شوهر دارم بازم اصرار ب ازدواج با من داشت . برام از خواسته هاش گفت و ما ناهار و خوردیم بعد جمع کردنش همسرم گفت بریم من ک مخالف رفتن بودم و دلم میخواست با اون خونواده غریبه بیشتر اشنا بشم گفت بریم بقیه رو بزاریم خونه تو رو برمیگردونمت اینجا رفتیم ولی برنگشتیم و موندیم خونه . همسرم بهم میگفت ک‌ اون تو رو بوسیده و من می‌گفتم نه همچین چیزی نیست بعد داخل کیفم یسری کاغذ تا شدع دیدم و فهمیدم برام دعا نوشتن و انداختن داخل کیفم و من سعی داشتم اون کاغذ هارو همسرم نبینه و بندازم دور تعبیرش چیه؟

 229. Negin00

  سلام ممنون میشم جوابم رو بدین.. من زنی متاهل هسم و موهایی بلند دارم. مادرم دیشب خواب دیدن که یک خانم اشنا موهام رو کوتاه کردن و لباس عروس پوشوندن و منا عروس خودشون کردن و پیش پسرشون بردن،،، مادرمم گریه میکرده ک مگه شوهر خودت چش بود….. تو را خدا تعبیر خواب منا بگین فکرم مشغوله

 230. وفایی

  سلام خسته نباشید من تو خواب دیدم که دختری که دوسش دارم که نامزده کرده اینبار تو خواب دیدم که با یک مرد بزرگتر از خودش نامزده معنی این خواب چیست

 231. بهزاد علی پور.

  خواب دیدم
  به صدای از راه پله خونمون میاد .
  خونمون مستقل هست و طبقه بالا مون خالیه.
  در رو باز کردم دیدم چند نفر دارن میرن بالا گفتم شاید صابخونمونه . بعد دیدم نه غریبه ان . گفتم شما کی هستید . محل نزاشتن . بهم نگاه کردن و می‌خندیدن‌. من هی داد میزدم اینجا خونمونه برین بیرون گوش نمی‌کردن
  شاید 10 نفر بودن .‌ یکی می‌گفت به تو ربطی نداره یکی دیگه آرومم میکرد می‌گفت نگران نباشید.
  من در ورودی خونم رو‌ بستم ولی دیدم یکیشون اومد تو . من هی زجه میزدم میگفتم ناموس دارم برو بیرون عین خیالش نبود . همون موقع هم یه زن هم همراه اونا اومد تو .
  من خانومم که خونه بود .‌یکدفعه دیدم بجاش مادرم سر لخت تو خونه اس . و پشت کرده به اونا ‌
  یکی هم مرتب می‌رفت تو اتاقا در کشو ها رو باز میکرد تا ببینه چی هست .
  همش میگفتن‌ ما دنبال چیزی هستیم

  زنگ زدم به صابخونه اونم صداش می‌لرزید . می‌گفت اینا ارازل اوباشن دنبال اینن که پاپوش درست کنن .‌منم میگفتم یعنی چی اون می‌گفت نمیدونم .‌ بعد کلا صداش قطع شد .‌
  یه نفر که رفته بود تو اتاق رفتم دنبالش گفتم چی میخوای بگو‌ . گفت من یه چیزی میگم ولی شرط داره تو هم هر چیزی رو میدونید بگی . گفتم باشه .‌
  گفت زنت اول با یه نفر دیگه به نام محمد معتمدی بوده بعداً طلاق گرفته تو خبر نداری . گفتم اون فامیل منه من عین کف دست میشناسم خندید.‌ گفتم اگه راست میگی بگو‌ خونشون کجا بود . هی فک کرد گفتم دیدم کسشعر میگی بعد به خنده دستشو از پشت پیچوندم .
  اونم هیچی نمی گفت . چند نفر از مردا ریشای بلند مثل داعشی داشتن .
  دیگه از خواب پریدم .
  ولی آنقدر خوابه واقعی بود که هنوز فکر میکنم اومدن تو خونمون .

  ببخشید زیاده گویی شد .‌ ممنون میشم

 232. فرشته

  باسلام من خواب دیدم که داداشم توی خانه خودش روی تخت خوابیده وزن داداشم خانه پدریشان بودند توی عالم خواب رفتم خانه پدری زن داداشم دیدم زن داداشم از اتاقی که در خانه پدری دارن بیرون آمد بدون اینکه چیزی بگوید بعد مادرش گفت من دخترم را اینجا شوهر دادام وشوهرش هم یکی از اقوام خودشان بود

 233. پریا

  با سلام، من خواب دیدم دوست متاهلم که در واقعیت باردار است و در خوابم هم باردار بود با شوهر دوست دیگرم که اصلا او را در واقعیت نمیشناسد ازدواج کرده و در آنِ واحد دو شوهر داشت و شوهر دومش هم به طبع دو زن داشت، و بچه ی در شکم مال شوهر دوم دوستم بود و من در خواب بسیار متحیر بودم از این جریانات، ممنون میشم لطف کنید و تعبیر کنید.

 234. رقیه

  با سلام
  من خانمی عقد کرده هستم در خواب دیدیم که همسایه مون که فوت کرده اومده خوابم و به من گفت که برات خواستگار اوردم من داماد رو دیدیم ولی نشناختم برای من انگشتر و لباس اورده بودن. من اصلا از شخصی که به خواستگاریم اومده بود خوشم نیومد.میشه بفرمایین تعبیرش چیه
  ممنون

 235. مهدیه

  سلام
  زن همسایه مون خواب دیده که تو خونه ما عروسی هست و من لباس سفید پوشیدم و خونه ام هم بهم ریخته هس و میاد میگه شما که پارسال عروسی گرفتید و خونه ات چرا شلخته است و من بهش میگم از شوهرم ناراضی ام و میخوام ازش جدا بشم و پشیمونم از ازدواج باهاش…
  لطفا تعبیر خواب رو بفرمایید

 236. پارسا

  سلام خسته نباشید من زنی مناهل هستم خواب دیدم یکی از اقواممون که نامزد هستن خانومش رو عقد میکنه و بعدش منو و اون عقد میکنیم منو به تالار میبره که پر از مهمان هست البته هیچ چیزش به عروسی شباهت نداشت و مثل مهمانی بود فقط یه سفره عقد خیلی زیبا برای من انداخته بودن که من خوشحال شدم و گفتم سفره عقد من زیباتر از سفره عقد خانوم خودشه من چادر سفید عروس سرم بود میشه لطفا تعبیر کنید

 237. آزاده

  سلام من متاهل هستم ولی در خواب دیدم مراسم خواستگاری است و مادرم گفتن برم با شخصی ک خواستگارم هست صحبت کنم توی خواب نمیدونستم متاهلم با اون آقا صحبت کردم ریش و موی سفیدی داشتن ولی پیر نبودن من هم انگار خوشم اومد ازشون و قبول کردم و تو همون جلسه میخواستن عقد کنن ک کسی مارو عقد نکرد ولی انگار محرم شویم و نقل میریختن روی سرمون خواهش میکنم بگین تعبیر خوابم چیه ممنون

 238. مریم ایمانی

  سلام من متاهلم خواب واضح دیدم دخترداییم عقدمنو بایکی که دوسش داشتم خوند ومن باخوشحالی طرف روبغل کردم وشونه هاشو بوسیدم درضمن طرف مقابل هم خوشحال بود اون هم متاهله

 239. نازنین زهرا

  سلام و وقت بخیر
  من خانمی هستم که ازدواج کردم تو خواب دیدم که پدر مادرم آقایی رو برای من در نظر گرفتن که باهاش ازدواج کنم با اینکه شوهرم کنارم بود حتی به مراسمی هم گرفتیم ولی عقد نکردیم شب رفتم خونه پدر اون آقا با شوهرم اونا خیلی علاقه ای به من نداشتن اون آقا شب تنها خوابید و منم پیش شوهرم خوابیدم که مادر اون آقا اومد و اجازه نداد من پیش شوهرم بخوابم روز بعدشم شوهرم همش پیشم بود و سرکارش نرفت حس میکنم تو خواب نگران بود که من اون آقا رو انتخاب کنم برای زندگئ ولی تو خواب نشون نمیداد خیلی نگرانیشو یه جاهایی هم تو خواب اون آقا با شوهرم درگیر شدند سر من . تعبیرش چیه؟

 240. Azar

  خواب یه عروسی رو دیدم ک نمیشناختمش بهش دستبند زده بودن قیافش مشخص نبود تور داشت بچش بغل من بود تقریبا بچه یکسال اینا میشد
  به مامانش نگا میکرد گریه میکرد منم دلم میسوخت خیلی گریه میکردم چون هوا سرد بود محکم بغلش کرده بودم ک سرما نخوره بعد نمیدونم چیشد عروس آزاد شد ولی خبری ازش نشد بچه هم دیگه گریه نکرد خوشحال بود توی بغلم

 241. Azar

  من متاهلم خواب دیدم ک یا شوهرم فوت شده بود یا طلاق گرفته بودم دقیق یادم نیس بعد پسرعمه مادرم ب خواستگاریم اومده بود درحالی که اونم متاهل هست تو خواب طلاق گرفته بود خونه شلوغ بود بدون اینکه کسی نظرمو بپرسه یهو داماد گفت خب مبااارکه بعدش ب من کلی طلا اینا اوردن انداختن
  تعبیرش چیه؟

 242. سایه

  سلام خسته نباشید
  من متاهلم و ی خاب تکراریرو برای دوبار دیدم…خاب دیدم مراسم ازدواج خودم هست و در صورتی ک تو خاب میدونستم متاهلم و ی حسی شبیه ب عذاب وجوان هم داشتم و میگفتم ب بقیه ک من شوهر دارم و اون دومادی ک قرار بود باهاش ازدواج کنم قیافش تغییر میکرد…شوهرمم توی مراسم ازدواجم بود و ی لباس مشکی پوشیده بود و گریه میکرد و مادربزرگم هم ک فوت شده توی مراسمم حضور داشت اما ب محض اینکه ب بقیه گفتم ک ی گوشه ایستاده فورا تغییر قیافه داد و کسی حرفمو باور نمیکرد…بار دوم هم ی خاب با همین مضمون دیدم ک جشن ازدواجمه در صورتی ک میدونستم متاهلم
  میشه تعبیر خاب منو بگید؟؟!!!

 243. رعنا باقرپور

  باسلام
  لطفاً تعبیر خواب من را بگویید مچکرم
  خواب دیدم که به جشن عروسی خواهرم رفته ایم در حالی که شوهر قبلی خواهرم به خاطر سلامتی خواهرم او را طلاق داده ورضایت دارد تا خواهرم با فرد دیگری ازدواج کند

 244. Heydar

  سلام
  من خواب دیدم با کسی که عاشقش هستم ازدواج کردم اما او دو سال است که عروسی کرده

 245. گل افروز

  خانم متاهل هستم و چهار طفل دارم در خواب دیدم عرسی ام است و آرایشگاه میروم امارات مطابق زوقم آرایش نمیکند خودم خود را آرایش میکنم و مردم آمده بودند امارات داماد را ندیدم نمیدانم شوهرم بود یا کس دیگر لطفا رهنمای کنید

 246. گل افروز

  بسیار عالی رهنمایی شده

 247. شقایق

  سلام. من بعد از طلوع افتاب خواب میبینم، در خواب متوجه این میشوم که قرار است مادرم(پدرم در قید حیات هستن و رابطشون باهم عالیه با وجود برخی اختلاف نظر ها) با یکی اقوام دور پدر ازدواج کنند، (اون شخص رو من میشناسم یک دختر همسن من و یک دختر دیگه تقریبا همسن برادر کوچیکم دارند و از همسرشون جدا شدن و باید بگم که ایشون و ما همگی مهاجرت کردیم در دو کشور متفاوت اما سالهاست ندیدم همو حتی سالهایی که ایران بودیم چون اقوام دور هستن) در خواب قبل از اینکه کسی باهام در میون بزاره و مطمئن بشم شب رو تا صبح رو در کنار مادرم خوابیدیم. پدر و برادرم رو اصلا در خواب ندیدم و انگار میدونستم که پدر سر کار هستن. بعد گذروندن شب کنار مادرم در حالی که مادرم منتظر بیدار شدن من بود بهم لبخند زد و داستان ازدواج مطرح شد من در حالی غرق در زاری بودم گفتم دیشب بد ترین شبی بود که تجربه کردم (تو خوابم انگار میدونستم قراره از این داستان مطمئن بشم و با حال بد خوابیدم) سوال کردم چرا و گفتن همینجوری و فقط لبخند!
  لازمه اضافه کنم خانواده مادریم به خصوص مادرم به شدت رویای صادقه داریم و من در کودکی بسیاری از خواب هام به وقوع پیوستن اما سالها بود خواب های این چنینی ندیده بودم…
  مواردی که داخل پرانتز ذکر شدن اطلاعاتی هستند که به تعبیر کمک کنند.
  بسیار سپاسگذارم بابت پاسخگوییتون.

 248. نور ۷۴

  سلام من متاهلم وحدود سه سال باهمسرم مشکل پیدا کردم وخانه پدری هستم وباهم هیچ رابطه ای ندارم. خواب دیدم بامردی هستم که ظاهراً تو خواب محرم هم بودیم و بنده روی اون شخص نشسته بودم و و آرزوی لباس با نشستنم تحریکش میکردم چه تعبیری داره

 249. مهشید

  سلام
  خاله ایه من سه سالی هست ازدواح کرده من تو خوابم دیدم که برای خالم خواستگار اومده و انگار شوهر خالم هم داخل مراسم خواستگاری هست ولی فقط اونجاست و هیچکاری نمیکنه
  و من مامانم برای خالم رفتیم یه گردنبند رنگ ثابت زرد خریدم

  دقیق یادم نیست ولی تو خوابم تقریبا همه لباسایه مشکیه خیلی شیک تنشون بود

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 250. سما

  سلام من متاهل هستم ودوتا بچه دارم در عالم خواب بچه هام خواهرانم بودن و من عروسی کردم و داشتم از اون خونه میرفتم بعد خودم و بچه هام از اینکه داشتیم از هم جدا میشدیم خیلی گریه میکردیم ولی،مراسم عروسی ولباس عروس و شادی در کار نبود

 251. محبوب

  سلام من یه خواب دیدم در خصوص خواهرم
  تو خواب من شهری دیگه بودم بعد اومدم شهر خودمون مادرم همش گریه میکرد یه همهمه هم تو خونه بود اما مهمان نداشتیم گفتن اماده شین خواهرم داره عروسی میکنه (خواهرم متاهل و دارای یک فرزند هست ) عکس دامادو بهم تو گوشی نشون دادن اصلا آشنا نبود تو خواب برام الان یادم نمیاد چه شکلی بود رفتیم مراسم عروسی خونه مادر بزرگم بود وقتی رسیدم اینطور یادمه که خواهرم ازدواج کرده بود با اون اقا و از شوهر قبلش جدا شده بود اولش همه لباسیاس خیلی خوشگلی داشتن و خوشحال بودن یهو مادرم اومد تو اتاق یه نگاه به خواهرم انداخت بعد سرمو برگردوندم دیدم خواهرم رو تشک خوابیده و داره مدام میگه مامان غلط کردم
  مامانمم با گریه رفت بیرون گفت بچه شو ول کرده دوباره ازدواج کرده که چی بعدم خونه مادربرزگم حالت عادی گرفت به خودش دیگه مثل عروسی نبود که از خواب پریدم ساعت دیدن خواب حدود ۴ تا ۶ صبح بوده

 252. حسین

  سلام
  خواب دیدم که دختر برادرم که متاهل هست داره با مردی ازدواج میکنه ببخشید تعبیرش خوبه یا بد.
  ممنون از شما

 253. حسین

  سلام
  خواب دیدم که دختر برادرم که متاهل هست داره لا مردی ازدواج میکنه ببخشید تعبیرش خوبه یا بد.
  ممنون از شما

 254. ساسان

  و در ضمن اینکه خانوادشم اصلا راضی نبودن

 255. ساسان

  سلام
  خواب دیدم زنم داره عروسی میکنه و من در محضر بعد از اینکه فهمیدم دیگه نمیتونه با من دوباره عروسی کنه عقدش به هم زدم تعبیرش چیه

 256. طلیعه

  من خواب دیدم برادرم که متاهل است با دختر عمویم که او هم متاهل است دارند ازدواج می کنند.. و در خواب، برادرم از همسرش طلاق گرفته بود و داشت بین دو نفر که یکی شان دختر عمویم بود، انتخاب میکرد برای ازدواج، که نهایتا دخترعمویم را انتخاب کرد! لطفا تعبیرش را بفرمایید ممنونم

 257. مجید

  با سلام راستش من یه خواب دیدم ک یک هفته هستش که ذهن منو کامل مشغول کرده ممنون میشم ک راهنمایی کنید منو
  ابتدا بگم ک من پسرم و نامزد دارم و نامزدم هم یه شهر دیگه هستش…من خواب دیدم ک با دختر داییم ک متاهل هم هستش در حال عقد کردنم در حالی ناراضی ام و تعجب میکنم بعد از مراسم ک با پدر مادرم به خونه برگشتیم و من ابراز مخالفت کردم ک من کس دیگه ای رو میخوام و راضی به ازدواج با دختر داییم نیستم ک در اخر راضی شدن ک همه چیو بهم بریزن و زنگ بزنن به داییم و بگن ک منصرف شدیم…ممنون میشم راهنمایی کنین.تشکر

 258. حسیبا

  من تقریبا ۵ ماهه عروسی کردم، خواب دیدم عروسیمه
  دامادو ندیدم ولی چون خانواده شوهرم پذیرایی میکردن و بعد از شام رفتیم خونه پدرشوهرم حدس زدم دارم دوباره با شوهر الانم عروسی میگیریم و چرایی این قضیه برام سوال شده بود تو خواب.
  و شام عروسی مفصلی آماده کردن؛ برنج و مرغ یخنی و ماهی کباب
  عروسی مجلس بزم و .. نداشت فقط شام بود، و بعد از شام رفتیم خونه پدرشوهرم

 259. شیدا

  سلام من خواب دیدم دخترعموم که ازدواج کرده کنار یک غریبه داماده که شوهر واقعیش نیست بعد برادر همون داماد تو خوابم داشت یجوری از من خواستگاری میکرد عمه هام و مادربزرگم که فوت شده داشتن لحاف و تور روش میدوختن تعبیرش چیه

 260. شیما

  سلام من مجردهستم .کسیو دوس دارم که از هم جدا شدیم خواب دیدم که اومده خونمون حس میکردم که باهام نامزدیم .تو خوابم مامانم یه تسبح قشنگ گردنشه تسبیحو خواستم که بده بهم ولی گفت نمیدم .تسبیحو با خواهش ازش گرفتم سه دونه از تسبیح ها خیلی قشنگ بودن جداشون کردنم واسه خودم یکیش بزرگتر از اون دوتا بود و تولرق میزد برق ابی و قرمز که نامزدم گفت اون بزدگه رو میشه بدی بهم منم دادم بهش و دو تا کوچک ابی ساده رو واسه خودم نگه داشتم

 261. فاطمع

  سلام
  من خواب دیدم که سر مراسم عروسی خودم هستم و مشکلی ندارم ولی وقتی از مراسم عروسی به خونه رفتیم زن یه مرد ۵۰ ساله شدم که یع زن و دو تا پسر داشت و زنش مشکلی با من نداشت

 262. Zahra

  سلام
  من مدتی هست با یه اقایی در ارتباط هستم و دیشب باهم دعوایمان شد. همان شب در خواب دیدم که مراسم عروسی ما بود اما ما مدام دعوا میکردیم و غم و ناراحتیی در دل من بود.
  آیا این خواب میتواند تحت تاثیر دعوای شب گذشته باشد یا تعبیر دیگری دارد؟

 263. مریم

  سلام
  من یه خانم متاهل هستم
  خواب دیدم با یه آقایی که نمیشناسم نامزدکردم و خیلی دوستش داشتم.تو خواب انگار مجرد بودم.قبل از اینکه عقد کنیم داماد فوت شد و من مدام گریه میکردم. یادمه دستامو جلوی دهنم فشار میدادم که مبادا مادر داماد متوجه فوت پسرش بشه

 264. س.پ

  با سلام
  من زنی متاهل هستم که همسرم چند روزه که مرا ترک کرده ولس از هم طلاق نگرفته ایم خواب دیدم با یکی از اقوام سببی همسرم که فوت شده ازدواج کردم ولی هیچگونه مراسم عروسی ندیدم لطفا تعبیر خوابم رو بگید

 265. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر
  من دختر مجردی هستم و سه شب پشت سر هم خواب دیدم که خواهرم که متاهله دوباره داره ازدواج میکنه ، شب اول با یکی دیگه ازدواج کرد و شوهرخواهرمم تو مراسم ازدواجشون بود ، ولی دوشب بعد با شوهرخواهرم دوباره مراسم عروسی گرفتن
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 266. اکرم

  متاهلم ، صبح خواب دیدم دوست خانوادگیمون در صورتی که میدونن شوهر دارم منو برای پسرشون خواستگاری میکنن و خیلی هم اصرار دارن و خانواده خودم هم با این ازدواج رضایت دارن، یعنی راضی بودن که از همسرم جدا شم، زن ایشون شم

 267. عسل

  خواب دیدم که به یه عروسی رفتم دامادو از دور شناختم اما عروسو ن تعبیرش یعنی چ؟

 268. محمد حسن زاده

  خواب دیدم دارم ازدواج میکنم

 269. محمد حسن زاده

  با عرض سلام و خسته نباشید من چند وقت خواب نامزدی و خاستگاری خودم میبینم و چهره عروس هم پیداست و چهره زیبا و شادی دارد البته من به شخصه ازدواجی نیستم اما با هر بار خواب دیدن دلم میخواد ازدواج کنم اما فرداش پشیمون میشم حالا از نظر شما تعبیرش چیست ازدواج کنم یا خیر

 270. عباسی

  سلام
  خانم متاهل هستم دوفرزند دارم ک خواب دیدم لباس عروس پوشیدم اماده شدم و همه ذوق ازدواجم رو دارن و من میدونم ک متاهلم و همش میخام بهشون بگم من الان نمیتونم ازدواج کنم و دراخر میگم و مراسم کنسل میشه (((میدونستم داماد کی هست ولی خودشو تو خوابم ندیدم)))

 271. Masoumeh

  سلام
  بنده مجردم خواب دیدم نامزد دارم خیلی هم خوشحال بودیم
  نامزدم اینا شهر دیگه ای زندگی میکردن ومن رو برده بود بیرون اسمش هم حامد بود و من تاحالا اون اقا رو ندیده ام اولین بار تو خوابم دیدم

 272. ساناز

  سلام من یک ساله ازدواج کردم و خیلی هم همسرم رو دوست دارم خواب دیدم که انگار در زمان نامزد شدنم با همسر فعلیم با کس دیگری هم نامزد کرده ام اما خودم بی خبر بودم و یکهو پدر مادرم به من این جریان رو گفتن من خیلی میترسیدم از اینکه زندگی فعلیم از هم بپاشه اما در عین حال با اون نامزدمم هم حرف میزدم اما اون زیاد به من اهمیت نمیداد تعبیر خوابش چیه ممنون

 273. روشنک

  سلام
  خواب دیدم با مردی که قبلا خواستگارم بود و به هم علاقه مند بودیم و در حال حاضر متاهل است ازدواج کردم و در حال چیدن جهیزیه ام هستیم و من اول خواب خوشحال بودم اما در آخر خواب بسیار از دست ایشان ناراحت بودم

 274. باران

  سلام وقتتون بخیر
  من دیشب تو خواب دیدم با یه خانومی که میشناسمش(همسایمون)ازدواج کردم(من خودم خانوم هستم) وقتی فهمیدم ما با هم ازدواج کردیم خیلی ناراحت شدمو ازش خواستم که بریم طلاق بگیریم(تو خواب به این فک میکردم که قدیمیا میگفتن ادم با بخت اولش تو اون دنیا زندگی میکنه بخاطر همین میخواستم از اون خانوم جدا شم)
  وقتی رفتیم دفترخونه و طلاق گرفتیم از اون ادمایی که تک دفتر خونه کار میکردن خواستم‌ اسم اون خانومو از تو شناسنامه من پاک کنن…اینکارو کردن ولی سند ازدواجمون چیزی توش پاک نشده بود .از اون طرفم اون خانوم دوتا بچه کوچیک داشت و به من میگفت من دوتا بچه کوچیک دارم چجوری میتونی منو طلاق بدیو از این حرفا منم همش بهونه های الکی میاوردم
  اینم بگم که عقد و طلاقمون تو یه روز بوده

 275. بهار

  سلام من دیشب خواب دیدم عروسیمه اما من ماه قبل عروسیم بود من و توی مجلس بردن اما آماده نبودم و عصبی بودم داماد هم نمیدونستم شوهرمه یا غیر لطف کنید تعبیرش رو بگید

 276. Masoumeh

  سلام مادر من متاهل هست و من خواب دیدم ک مادرم با فردی دیگر ازدواج میکند میشه بگید تعبیر خوابم چیه؟

 277. نازیلا

  با سلام و خسته نباشید، مادر من خواب دیده که دارد با یک پسر جوان ازدواج می کند که از مادرم کوچک تر هست توی خواب مادرم لباس سفید عروسی پوشیده اما جشن و رقصی نیست، لطفا تعبیر کنید. سپاس

 278. لیلا

  سلام من متاهل هستم و۲فرزند دارم در خواب دیدم که با پسر همسایمون که سید هست نامزد کرده ام ودر منزلشان هستم تعبیر این خواب چیست

 279. پروانه

  سلام من متاهل هستم و یه سال عقد کردم ولی توی خواب دیدم که دارم با شخص دیگری ازدواج میکنم و من رضایت به این ازدواج نداشتم و بهم زدم ازدواج رو قبل از عقد و بعد دوباره دیدم که دارم ازدواج میکنم و اینبار شخص رو نمیشناختم نشان چیه؟

 280. فاطمه

  سلام من متاهل هستم و خواب دیدم زن دوم یه مرد جوونی شدم و زن اولشم تو عروسیمون هستش و من لباس عروس پوشیدم و بعد از تالار ۳تایی رفتیم تویه باغی و خیلی خوشحال بودیم اونجا گوسفند بود که میخواستیم بخریم بعضی از گوسفندا اندازه نصف کف دستم بودن

 281. فاطمه

  سلام وقت بخیر من متاهل هستم و خواب دیدم زن دوم یه اقای جوون شدم و زن اولشم در مراسم عروسیمون هست و ما خیلی احساس خوشبختی میکنیم من لباس عروس هم پوشیده بودم بعد از تالار ۳ مون رفتیم توی باغی و گوسفندو ایناهم بود که میخواستیم بخریم بعضی از گوسفندا اندازه نصف کف دستم بودن

 282. سمیرا

  سلام من زن متاهل هستم با دو بچه چند دفعه درخواب دیدم عروس شدم هربارم یا باغریبه یا با همسرخودم
  ی بارم دیدم عروسم پدرم اومد دعوا راه انداخت منم شروع کردم به گریه کردن

 283. حدیث

  با سلام
  من متحلم و یک پسر خورد دارم دیشب خواب دیدم من مجردم و مادر و خواهرم تصمیم دارن با شخصی که من اصلا ندیدم و نمی شناسم عروسی کنم و من همچنان نگران بودم که ایا شخص مورد نظر انسان خوبی باشد یا خیر
  امادگی عروسی همچنان ادامه داشت و مهمانا امده بودن ولی من داماد و مراسم عروسی را ندیدم
  وقتی از خواب بیدار شدم کمی نگران بودم

  دوباره که خواب دیدم باز هم مثل همین خواب عروسی من بود و باز هم همرای شخصی بود که اصلا رضایتی به ازدواج همرایش نداشتم اما داماد کسی بود که من را بسیار زیاد دوست داشت و لباس بسیار مقبولی برایم گرفته بود ولی من از دل هیچ رضایت نداشتم

 284. بهارک۲۰۲۱

  سلام .ممنون ازسایت خوبتون. وممنونم که جواب میدین وراهنمایی میکنین
  من درحال جدایی از همسرم هستم امشب یعنی شب جمعه خواب دیدم بایه نفردیگه ازدواج میکنم ولی دامادرو توخواب ندیدم فقط مجلسی عروسی رو دیدم واینکه من لباس سفید عروس تنم نبود یه لباس معمولی مجلسی پوشیده بودم واصلا هیئت وشکل وشمایل عروس رو نداشتم واصلا رو صندلی هم منو نشونده نبودن رو زمین نشسته بودم ویه چادرسیاه هم رو پاهام کشیده بودم هیچ کس منو به عنوان عروس محل نمیداداما عروسی من بود توخواب دیدم برادر وزن برادر ویکی دونفر هم از اقوام شوهر فعلیم(کسی که درحال جدایی هستم باهاش)سرزده اومدن به مجلس عروسی )وتوخواب من باخودم میگم چطور هنوز ازین طلاق نگرفته دارم بایکی دیگه ازدواج میکنم؟مجلس هم فقط خانوما بودن وآهنگ ورقص نداشت. ممنون میشم راهنمایی کنین ومعنی این خواب رو بفرمایین

 285. ساناز

  سلام من متاهلم خواب دیدم دارم ازدواج میکنم اون شخص هم شناختم که درعالم واقعی اقوام هستن ومتاهل درخواب دیدم خیلی دورم شده بود وهردفعه اماده میشدم ولی خوب نبودم بازسعی میکردم اماده بشم که داماداومدگفت بسه دیرشده من بیدارشدم اما جشن عروسی ندیدم

 286. Mehri.v

  سلام.من مجرد هستم و دیشب خواب مراسم عروسیم رو دیدم .مطمئن نیستم عقد کرده بودیم یا نه ولی مراسم رو گرفته بودیم.من راضی به ازدواج نبودم حتی کوچیک ترین چیزی درمورد داماد نمیدونستم ولی چهره اش رو تو خواب واضح دیدم(اشنا نبود).اخر مراسم خبری از خانواده ی خودم نبود ولی گریه میکردم و با خانواده ی مثلا همسرم بحث داشتم که چرا با کسی که حتی اسم و سنش رو هم نمیدونم ازدواج کردم.اونا هم سعی داشتن چیزایی که نمیدونم و بهم بگن و راضیم کن برای موندن.
  میتونه تعبیرخاصی داشته باشه؟

 287. فاطمه

  باسلام.زنی متاهل ودارای دو فرزندم. نزدیکهای صبح خواب دیدم که عروسیمه اول لباس عروس به تن نداشتم داماد هم شخص غریبه ای بود که نمی‌شناختم ولی خیلی خوش تیپ وخوش قیافه بود. بعد داماد با چند نفر به تالار اصلی رفتن تا منتظر من باشن. بعد خانمی جوان اومدن که گفتن داماد رادوست داشتن ولباس نقره ای زیبایی پوشیده بودن اما داماد من را دوست داشت. بعدمن هم باکمک خانمی لباس عروس بسیار زیبا وسفیدی برتن کردم وخیلی خوش اندام شده بودم. و آرایش خوبی هم کرده بودم. اما کفش های خودم که در بیداری میپوشم رو پوشیدم وشلوار خانه به تنم بود. زیاد خوشحال نبودم وبی تفاوت بودم. اما از عشق ودوست داشتنی که داماد نسبت به من داشت در دل راضی بودم.

 288. زهرا

  سلام من زنی متاهل هستم،خواب دیدم که من در تدارک مراسم عقد هستیم و من با وجود تاهل داشتم با مردی دیگر ازدواج میکردم گویی این ازدواج یک سودی داشت شوهرم هم در جریان بود و بهم زنگ میزد و غم تو صداش بود من عذاب میکشیدم. ولی همسرم مخالفت نمیکرد من استرس داشتم عاقد بفهمد ک متاهلم و خطبه عقد را نخواند ولی متوجه نشد و خواند اون کسی م باهاش عقد کردم نمیدونستم کیه و ندیدمش. ولی خیلی خیلی ناراحت بودم از این عقد. ولی مجبور بودم علت اجبار هم نمیدونستم

 289. صبا

  با سلام

  من خواب دیدم که با یه مرد غریبه دارم ازدواج میکنم (در حالی که متاهل هستم)و شوهرم من رو برای ازدواج با اون فرد غریبه آماده میکنه و به پاهام زیوالات میبنده.(در ضمن همه هم خیلی خوشحال بودن)

 290. مهسا

  سلام .همسرمن خواب دیدن که دارن منو شوهرمیدن وایشون گریه میکنن ولی من وسطش بلند شدم ودست ایشون رو گرفتم وباهاشون رفتم لطفا تعبیرش رو بگین حال همسرم خوب نیس

 291. نیلا

  سلام من خواب دیدم شوهرم با دختر داییم عقد کرده وقتی این موضوع رو فهمیدم خیلی ناراحت شدم و گریه کردم ..وقتی شوهرم اومد خونه بهش گفتم برو پیشش همونی که باهاش عقد کردی (در حالی که ته دلم اینو نمخواست دوست داشتم بگه من تو رو می‌خوام یا بگه قضیه دروغه)..گفتم دخترمم میخوایی ببری یا بزاری فقط برو.خیلی احساس بدی داشتم…بعد رفت ساکسشو برداشت و رفت وسایلاشو جمع بکنه و مادرمو صدا زد که بگه میخواد بره بعدش بیدار شدم خواهش میکنم جواب بدین ذهنم خیلی درگیره

 292. نیلا

  سلام من خواب دیدم شوهرم با دختر داییم عقد کرده وقتی این موضوع رو فهمیدم خیلی ناراحت شدم و گریه کردم ..وقتی شوهرم اومد خونه بهش گفتم برو پیشش همونی که باهاش عقد کردی (در حالی که ته دلم اینو نمخواست دوست داشتم بگه من تو رو می‌خوام یا بگه قضیه دروغه)..گفتم دخترمم میخوایی ببری یا بزاری فقط برو….بعد رفت ساکسشو برداشت و رفت وسایلاشو جمع بکنه و مادرمو صدا زد که بگه میخواد بره بعدش بیدار شدم خواهش میکنم جواب بدین ذهنم خیلی درگیره

 293. fatemeh

  سلام
  خواب دیدم امسال عروسیمه سال1401
  دامادو هم شناختم
  الان ینی چی

 294. سمیه

  درود و وقت بخیر تعبیر خواب ازدواج زن متاهل چیست ؟ دوستم خواب مراسم ازدواج منو دیده در حالی که من شوهر و فرزند دارم

 295. Maryan

  با عرض سلام من خواب دیدم که یک پسر اندازه خودم بیم پیشنهاد نامزدی می‌دهد اما من رد می کنم چون فکر می کنم من خیلی کوچک استم و همینطور من به آرزو هم فکر میکنم

 296. محمد

  سلام خسته نباشید من یک پسر نوجوان هستم
  خواب دیدم در جلس عقد خودم صورتی خندان ولی از درون ناراحت که با یک نفر که او را نمیشناسم دارم عقد میکنم که یک عاقد و مادر پدرم که مادربزرگم حساب میشود در ان مکان حضور داریم که من خودم را در اینه که در سفره عقد که خیلی شیک بود دیدم تعبیر این خواب چیست خیلی ممنون میشم اگه جواب منو بدید

 297. سارا

  سلام.من مجردم.خواب دیدم که انگار قرار گذاشتیم که با یک پسری ازدواج کنم ولی نمدونستم اون پسره کیه و اصلا تو خوابمم نبود.و یادم نمیاد که لباس چی پوشیده بودم.دیدم مامانم بهم میگه که دیگه خیلی دیر شده لاقل چندتا عکس از خودت بگیر مثل عکسای عروسی که ما به فامیل نشون بدیم که تو ازدواج کردی.بعد بهم گفت شوهرخواهرم به صورت نمادین تو عکسا باشه و باهاش عکس بگیرم که بقیه بفهمن که دامادم تو عکسا بوده.وگفت که نگران نباشم چون هیچکس نمیفهمه که این پسری که تو عکس منه شوهرخواهرمه .هیچ مهمونی هم تو خونمون نبود.ولی مامانم یک دیگ غذا درست کرده بود وروی هر غذایی یه عکس میذاشت که به عنوان شام عروسی بین فامیلامون پخش کنه.

 298. نعمت

  چندین بار در خواب میبینم که همسرم بجز من در عقد پدرم هست همزمان ولی این ازدواج از روی سنت هست هست نه علاقه دقیقا یچیزی مثل تجدد زوجه

 299. رحمت الله

  سلام من متاهلم وخواب دیدم باخوندن صیغه توسط خودم بازن پسرداییم که بیوه هست وزیریکسال هست که شوهرش رحمت خدارفته وارد رابطه شدم ومادر خودم هم مارادید وکمی ناراحت شد تعبیرش چیست چون درعالم بیداری هم چندبار زن داییم ازمن توقع وانتظار داره وبیان کرده که زن بیوه پسرداییم را صیغه کنم ولی من خوشم نمیاد چون خیلی صمیمی هستیم

 300. Mm

  سلام
  من زن متاهلی هستم که یه بچه دارم
  شب خواب دیدم که قرار ازدواج کنم اما من اصلا آماده نبودم نه لباس داشتم نه رفته بودم آرایشگاه و خیلی عصبی بود و با عجله داشتم حمام می کردم و همه این افکار تو حمام تو سرم بود
  در ضمن داماد نمیشناختم و نمی دونستم کیه و انقدرجا خورده بودم که فقط با عجله سعی داشتم آماده بشم

 301. مهدي

  خيلي جالبه كه شما به همه پاسخ داديد ايشالا موفق و پيروز باشيد

  مرد مجرد هستم و خواب ديدم يكي از دوستانِ پسرِ متاهلم با دختر ديگري ازدواج كرده و همسرش به نيت ازدواج در كنار من است و من با منطق ميخواستم كه اين ارتباط تمام شود

 302. فتحی

  سلام من زن متاهل هستم خواب دیدم عروسیمه با شوهر الانم یعنی با شوهرم دوباره داریم عروسی می‌کنیم ولی تو خونه ما اصلا رنگ و بوی عروسی نبود منم به خانواده میگفتم حداقل بکاری کنین که رنگ عروسی بگیره بعد مادرم گفت شاید اشتباه میکنی عروسی هفته دیگه باشه اخه برادر شوهر و خواهر شوهرم بخار بیمار برادر شوهرم رفتن شهرستان شاید عروسی عقب افتاده منم زنگ زدم به شوهرم گفت عروسی هست بعد بعدش دیگه خونه داییم هم که نزدیک خونه ما بود هم عروسی دخترش بود البته دخترش هم متاهل هست اونم با شوهر خودش عروسی می‌کرد ولی خونه اونا ساز و دهل و خوشحال بودن ولی خونه ما نه منم میگفتم ببینید عروسی اونا چقد خوبه چرا مال من نیست

 303. مریم

  زنی متاهل هستم که خواب دیدم دارم ازدواج میکنم و همسرم مشکلی نداره و شب بعد خواب دیدم بچه دارم اما فرزندان خودم نبودند من دو فرزند دارم و در تمام خواب ناآرام بودم و حال خوشی نداشتم میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید سپاسگزارم

 304. تینا

  یک شب خواب دیدم ازدواج کردم در حالی که همسرم در آنجا حضور داشت و شب بعد خواب بچه دار شدن دیدم که خودش را خیس کرده بود و داشتم تمیزش میکردم تعبیرش چیه؟؟

 305. eraj

  دروودجناب قبل از اذان صبح خواب دیدم خواهرم که متعاهله بایکی از آشنایان داره ازدواج میکنه شوهرشم ته خنده ای داشت وتوعروسی حضور داشت ولی من به قدری داغ بودم که میخواستم بکشمش منوسرگرم کردن تا عاقدختبه عقدبخونه عاقدم اشناهایه دامادبودعاقدختبشونوخوندورویه صفحه سفیدقرآن نوشت وتودفترخودش من هردوتابرگه راپاره کردم هم قرآن وهم دفتر عاقدالبته خواهرم بله راگفته بوددیگه من آتیشی که برم تفنگ بیارم بکشمش که از خواب بیدار شدم تعبیرلطف کنین خیلی کمکم کردین سپاس ازلطفتون

 306. مریم

  سلام من چند وقت هست که با وجود متاهل بودن خواب میبنم که مجردم وهمه برایم خواستگار پیدا میکنند و خودم هم تو خواب نمیدونم که متاهلم و دیشب دیدم تو مراسم ختم پدرم که چند سال پیش فوت کرده بودم داییم که مرده بود امد و گفت چرا ازبین خواستگارات کسی را انتخاب وازدواج نمیکنی.

 307. مریم

  تعبیر های خوبی بود

 308. مریم

  سلام شوهرم خواب دیده من خونه نبودم میاد دم خونه مامانم اینا میبینه من امادم برای شب زفاف با یه مرد دیگه میشه لطف کنید تعبیرشوبگید؟

 309. هانیه

  سلام زنی هستم‌متاهل ک‌خواب میدیدم‌با پدر بزرگم درواقع پدر مادرم ک‌فوت شده ازدواج کردم‌وخیلی خوشحالم و نگرانش میشم از ندیدنش‌دلواپسش بودم و خیلی خیلی دوسش داشتم و هیچ‌ خجالتی نداشتم‌از اینک با پدر بزرگم عروسی کردم

 310. هانیه

  سلام زنی متاهلم ک خواب میدیم با پدربزرگمدر واقع پدرِمادرم ک فوت شده ازدواج کردم وخیلی دوسش دارم‌و دلواپسش هستم‌و از اینک با بابابزرگم ازدواج‌کرده بودم‌ن‌ناداحت بودم ن خجالت زده

 311. مهگل

  سلام من خواب دیدم که از همسرم طلاق گرفتم و دارمبا کسی دیگه ازدواج میکنم اما روز عروسی یادم افتاد که من همسر خودم رو چقدر دوست دارم و عروسی را به هم زده و مجدد پیش همسر خودم برگشتم توی این خواب هم خیلی عذاب کشیدم و ناراحت بود تعبیرش چیه؟؟؟

 312. کتایون

  سلام من توخواب دیدم که با یه پیرمرد ثروتمند ازدواج کردم تو جشن عروسی باهم میرقصیدیم منم از این ازدواج ناراحت بودم به خودم دل داری میدادم نه جوان هست پیر نیست من لباس عروس سفید واون کتو شلوار سفیدپوشیده بودیم تعبیرش چیه درضمن من مجردم

 313. رویا

  سلام من ساعت ۵ صبح خواب دیدم لباس عروسی پوشیدم و ارایش کردم دو تا مرد که یکیش پدر شوهرم بود در خواب به دنبالم اومده بودند … پیاده در خیابان راه میرفتیم پدرشوهرم در خواب کنار من دو تا بطری رو به هم میکوبید و من صدای شکستنش رو میشنیدم انگار که رسم بود شیشه شکستن …در ضمن من متاهل هستم و دو تا بچه دارم در خواب هم داماد رو اصلا ندیدم و نمیشناختم. هیچ جشنی ندیدم فقط در خیابان دو تا از دخترعمه هام و دیدم و با اونا احوالپرسی کردم

 314. رویا

  سلام من ساعت ۵ صبح خواب دیدم لباس عروسی پوشیدم و ارایش کردم دو تا مرد که یکیش پدر شوهرم بود در خواب به دنبالم اومده بودند … پیاده در خیابان راه میرفتیم پدرشوهرم در خواب کنار من دو تا بطری رو به هم میکوبید و من صدای شکستنش رو میشنیدم انگار که رسم بود شیشه شکستن …در ضمن من متاهل هستم و دو تا بچه دارم در خواب هم داماد رو اصلا ندیدم و نمیشناختم

 315. معین فخری

  با سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم با زنی که شوهر دارد وصلت میکنم و عروسیمان را میگیریم و هر دو طرف حتی شوهر ان خانم هم در عروسی ما خوشحال و شاداب هستند
  تعبیرش چی میشه؟؟

 316. Reza

  سلام
  پدرمرحومم به خواب مادرم اومده و خبر داده که برای پسرش خواستگاری رفتن
  و این خواستگاری از کسی هست که درحال حاضر باهاش رابطه دارم
  و شخصی که خواب دیده چیزی از این رابطه نمیدونه
  معنی این خواب

 317. Zahra

  سلام ، برادر شوهرم خواب دیده پدرش که ۲۰ سال پیش فوت کرده (پیرمردی بود)دوباره اونجا ازدواج کرده ومثل این دنیا اونجاهم دوتا پسر از ازدواجش داشته؛میشه لطفا تعبیر بفرمایید؟ ودختر مجرد دم بخت خودم هم خواب دیده پسر یک نانوا عاشقش شده فقط همینو دیده بقیه نداشته؛ درصورتی که به خاطر شرایطی که فعلا براش پیش اومده اصلا نه فکر ازدواج ونه قصد ازدواج تو ذهنش نیست؛ تشکر از شما معبر محترم

 318. بیتا

  سلام خسته نباشید، زنی متاهل هستم و دو فرزند دارم،صبح خواب دیدم،در حال تدارک عقد با یکی از پسر های فامیل دور هستم او را می شناسم اما اصلا در خوابم نبود روز عقد گفتم می خوام لباس عروس بپوشم عروسی کنم برم به من چه بچه هام ناراحت می شن یه روز پدرشان نگه داره ،در صورتی که تو خواب هنوز تو عقد شوهرم بودم اما مردم اومده بودند من حاضر نمی شدم لباسم اماده نبود خودم هم اماده نبودم هر چی ارایش می کردم خراب می شد ،دیگه از خواب بیدار شدم،لطفا جواب بدید؟

 319. Arm

  سلام، من متاهل و داري فرزند هستم، چندين بار خواب ديده ام كه دارم ازدواج مي كنم( مراسم عروسي نديدم در خواب) با آدم هاي مختلف كه گاهي نمي شناسمشون ولي خوشحالم هميشه تو خوابم! نمي دونم چرا اين خوابا را مي بينم!!

 320. شیدا

  سلام
  تو را خدا جواب بدهید ، شما یک بار تعبیر کردید عین واقعیت بود بقیه سایت ها اینطور نیست، خواهشا جواب بدهید
  من خواب دیدم دوست پسر سابقم باهاش تو یک مهمونی خانوادگی بودیم و خونه ما بود و زن و شوهر شده بودیم و یک صدایی شنیدم که فامیل هام میگفتن مرضیه چقد سوار گردن پسره است هرچی میگه گوش میکنه
  بعد من داشتم میرفتم تو آشپزخونه که علی صورتشو اورد پایین صورتمو و میخاست لبامو ببوسه اما نذاشتم و گفتم برو علی حالا جلو همه
  میشه بگید تعبیرش چیه
  یک دنیا سپاس

 321. شه

  سلام من زن متاهلم و ۲ تا بچه دارم خواب دیدم با زن دیگر که قبلا دانش اموزم بوده عقد کردم میشه تعبیرش کنید برام

 322. Azimi

  سلام.چند وقتی میشه که مادرم مریضه و من فکرم درگیره .. دیشب خواب دیدم عروسیمه با وجود اینکه متاهلم و دو فرزند دارم ، مادرم و خواهرم آرایشگاه رفته بودن ولی من نه دنبال لباس بودم آخرشم بین کلی لباس کوتاه و بلند یه پیراهن بلند مشکی پوشیدم ولی حالم خوب بود ..

 323. رها الماسی

  با سلام تشکر از شما
  من خواب دیدم که توی یه خونه بزرگ مراسم عقد من هست و من لباس سفید و چادر سفید سرم کردم ولی من درواقعیت با همسرم قهر هستم نزدیک نه ماهه و در خواب هم این موضوع رو میدونم که همسر دارم و هنوز دوسش دارم و طلاق هم نگرفتم اما با ابن اقا که نمیشناسمش مبخوام عقد کنم و من به همه و این اقا میگم که من هنوز طلاق نگرفتم من نمیتونم با شما ازدواج کنم اما ابن مرد بهم گفتن که شما نزدیک یه ساله از هم جدایید و عقد نکاح به کل باطل هستو مبتوتید ازدواج کنید اما من کاملا ناراحت و ناراضی ام دلبل اینکه چرا مرایم برگذار شده رو نمیدونستم برای همین قبل از عقد خودم رو زدم به غش کردن که ببینم این مرد واقعا خوبه یا نه که این اقا بعد از غش کردن من ناراحت شد و من توی خواب همه چی رو بهم زدم و از خواب بیدار شدم لطفا تعبیر خوابم رو برام بگویید ممنون میشم

 324. الا

  با سلام، پدرم دیشب خواب دیدن ک مادرم بهشون گفته ک من یکساعت دیگه میخوام عقد کنم و پدرم بهشون گفتن ک خب شما زن منی چطور میخوای با کس دیگه ای عقد کنی و پدرم داماد و مراسم رو ندیده و انگار اینارو طی یک مسیری بهم گفتن ک انتهای اون مسیر ی خانه مخروبه بوده ک توی اون ی کفش دم سویچی الماس آویز بوده با دوتا انگشتر نقره شبیه ب پرنده ک سر اینکه گنج هست یا… با پدربزرگ پدریم بحث میکردن
  ممنون میشم از تعبیر تون

 325. محمد

  با سلام من خواب دیدم همسرم با لباس سبز رنگ پیش من آمده و بعد بهم گفت می خوام برم عروسی خودش که با یکی از آشناها فامیلش ازدواج کنه و من هم با ناراحتی داماد رو می شناختم و داشتم تماشا میکردم در حالی که همسرم با اون شخص خوشحال بود

 326. F

  سلام من عقد کردم . خواب دیدم که همسرم فوت کرده و من در مراسم عروسی با یه فرد غریبه هستم و از فوت همسرم خیلی ناراحتم و از ازدواج با اون فرد غریبه ناراضی ام و به اجبار ازدواج کردم
  اما اون فرد غریبه خیلی خوشحاله
  مادرمم هم تقریبا همین خواب رو دیده تعبیرش چی میشه ؟ خیلی نگران سلامتی شوهرم هستم

 327. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر خسته نباشید
  چند وقت پیش یکی از بستگان ما که جون هم بود به رحمت خدا رفت چند روز قبل از چهلم این بنده خدا من خواب دیدم که مراسم چهلم رو برگزار کردیم همه با لباس مشکی نشسته بودیم توی خونه مرحوم که دیدم مادرم با چادر سفید وارد شد و میخواست که عروسی کنه

 328. ELnaz

  سلام من خواب دیدم از همسرم جدا شدم وقراره با یک فردی ک نمیشناسم ازدواج کنم وقتی میبینمش اون ی مرد سبیل دار چاق قد بلند بود بعد میفهمم ک خیلی بد دله حرفای بدبهم میزد ازش فرار میکردم اونم دنبالم میومد تو راه ی ماشین پلیس دیدم برادر کوچیکترمم باهام بود با هم سوار ماشین پلیس شدیم و اونا داشتن مارو میرسوندن خونه ک من ازدواج بهم بزنم ک از خواب پریدم تعبیرش چیه ؟ ممنون میشم بهم بگید

 329. خسته ی روزگار

  سلام من خواب دیدم اول خبر ازدواج پسری رو شنیدم که یه زمانی ازش خوشم میومد بعد به جشن عروسی اون فرد رفتیم و عروس رو هم ندیدیم ولی اتاقی که توش عروسی داشت برگزار میشد پر از فاضلاب شده بود طوری که من و مادرم احساس بدی نسبت به فاضلاب ها داشتیم و میخواستیم اونجا رو زودتر ترک کنیم من در طول خواب هم به خاطر ازدواج اون شخص و هم بخاطر فاضلاب ها ناراحت بودم و بعد از ترک جشن سراغ یه فالگیری رفتم البته نیتی که موقع گرفتن فال کردم درباره امتحانم هست که چند وقت دیگه برگزار میشهاون فالگیر همش بهم میگفت بیشتر تلاش کن باید خیلی تلاش کنی بعد بهش گفتم خب تلاش کردنم درست ولی بگو آخرش موفق میشم یا نه فالگیر بهم گفت باید ماه رو نگاه کنم بهت زنگ میزنم بعد وقتی خودم به ماه نگاه کردم ماه طلایی و کامل بود ولی چند تکه خیلی نازک ابر روش بود لطفا تعبیر کنید خیلی برام مهمه

 330. Li

  اگر زن متاهلی در خواب ببیند که با مرد غریبه ای آمیزش میکند تعبیرش چیست
  با تشکر از شما

 331. زهره

  سلام.اوقاتتون بخیر.
  خانم متاهلی هستم نوزده ساله.
  به بیماری دچار شدم.
  در خواب دیدم در منزلی دیگر که گویا جواب بله را قبلا به ان مرد داده بودم و انها در حال مهیا کردن خانه و خواندن صیغه عقد بودن.
  وقتی در حمام بودم ان مرد برای تعویض لامپ خانه امد و مرد فرد موجهی بود،تنها نگاهم کرد،که نگاهش پر از ارامش و گویی با چشمانش به اغوشش کشیده مرا بعد از رفتن مرد، سفره ای بزرگ باز کردم اما اندکی مهمان امد از خانواده مرد.
  مابین غذا تصمیم گرفتم به مرد بیماریم را بگویم،اما دو دل بودم. بسیار دلم راضی به ان ازدواج بود.
  خواهشمندم تعبیر کنید.متشکرم

 332. Ngin

  سلام .من زن شوهر دارهستم و فردی رو که درخواب دیدم از دوستان دور ماست که درزندگی عادی حس خاصی بهش ندارم.درخواب دیدم من همسر دوم ایشون هستم و ایشون منو خیلی دوست دارن.ولی توی خواب من از ایشون قهر بودم و خونه پدرم بودم .که ایشون هم بسیار مغرور .اومدن جلوی در تردید داشتن که پا پیش بزارن برای اشتی ولی بلاخره داخل اتاق اومدن و من از ایشون فرار کردم و رفتم یه اتاق دیگه در رو قفل کردم.ایشونم پشت در به من ابراز علاقه میکردن و میخواستن که من در رو باز کنم.و من بعد چند دقیقه در رو باز کردم.ادامه خواب یادم نیست ولی ما پسر بچه ۳یا ۴ ساله هم داشتیم.ممنونم

 333. رقیه

  سلام، من خانمی متاهل هستم، برادرم خواب دیده ازدواج کردم و همسرم هم اصلا ناراحت نیست، تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟

 334. محمد

  سلام وخسته نباشید
  همسرم در خواب دیده ک من دوباره براش خواستگاری رفتم وهمزمان ی نفر دیگه اومده براش ک با اون رفته وایشون صاحب کشتیه بزرگه
  ما هنوز اداواج نکردیم تو دوران عقدیم

 335. محسن

  سلام.من خواب دیدم که دوباره با زنم ازدواج کردم

 336. رها

  سلام شبتون بخیر من خواهرم تو زندگیش با شوهرش مشکل داره .خواب دیدم که دوباره عروسی کرده ولی داماد معلوم نبود کیه، فقط کسی که من دوسش دارم به عنوان مهمان تو مراسم عروسی که خونه ما بود شرکت کرده بود.تعبیرش چیه؟ممنون

 337. زارع

  سلام .من در خواب دیدم خواهرم که متاهل هست و ۱ بچه دارد مجددا با کس دیگری عقد کرده ولی مثل بچها رفتار میکنه و همسر جدید رو تحویل نمیگیرهرو مدام درگیره بازی با اسباب بازیهاشه و قراره از همسر قبلیش که روابطشون خوبه جدا بشه . مثل این بود که بزرگترها براش تصمیم گرفته باشن .ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید .

 338. Zeynab

  سلام من خانم متاهل هستم و دو تا بچه دارم مدتی هستش که همش خواب ازدواج مجدد میبینم ولی توی خواب نمیدونم که متاهل هستم توی تدارک لباس و رفتن ارایشگاه هستم همش میبینم که لباس عروسیم آماده نیست یا ارایشگاه نرفتم یا خواب میبینم عروسیمه کفش ندارم پاهام برهنه ست یا خواب میبینم یه عالمه کفش جلوی پام هست ولی خودم کفش ندارم ممنون میشم تعبیرشو بگین

 339. نینا

  سلام من و خواهرم متاهلیم خواب دیدم هر دو یک شب عروسی داریم ولی شوهرامون کسای دیگه بودن تعبیر خواب من چیست؟

 340. نازنین

  سلام من متاهلم ولی خواب دیدم با پسرعموم رفتیم مسافرت خانوادشم هستن مجبور شدیم منو پسر عموم صیغه بخونیم برای اینکه ازم محافظت کنه.قبلا هم من اون پسرعموم رو خیلی دوست داشتم تعبیرش چی میشه؟و البته بگم پسرعموم هم زن داره و دو تا بچه میشه خواهش کنم زودتر تعبیرش رو بگید سپاسگذارم.

 341. نازنین

  سلام من متاهلم ولی خواب دیدم با پسرعموم رفتیم مسافرت خانوادشم هستن مجبور شدیم منو پسر عموم صیغه بخونیم برای اینکه ازم محافظت کنه.قبلا هم من اون پسرعموم رو خیلی دوست داشتم تعبیرش چی میشه؟

 342. عمران

  با سلام
  مردی متاهل هستم و خانومم پا ماه میباشد و قصد راه اندازی کار جدیدی در کنار کار قبلیم را دارم
  خواب دیدم در عروسی خودم هستم(در واقع در خواب داشتم ازدواج مجدد میکردم اما نه به صلاح و اختیار خودم اونم با یکی از مواردی که قبل از ازدواج بهم معرفی شده بود) اما در عروسی بسیار ناراحت و غمگین بودم و با سر در گمی میگفتم من زن دارم من نمیخام عروسی و ازدواج به خواست من نبود
  لطفا راهنمایی بفرمایید

 343. امیر

  سلام.
  خسته نباشید.
  من یه پسر عمه دارم که تازه عقد کرده.چند وقت بعد هم عروسیش هست.همسر پسر عمه ام یه خواهر داره.یه پسر عمو هم دارم که عین داداش که. پسر عموم عاشقشه. خواب دیدم موقع عروسی پسر عمم هست و بابام هم من رو اجبار کرده که با اون خواهره ازدواج کنم. منم هر کاری کردم که مخالفت کنم نشد. پسر عموم هم ازم ناراحته
  بعد دیدم یهو تو ماشین با پسر عمم نشستم و ناراحتم

 344. سمیه باقریان

  با سلام .من خواب دیدم خواهرمجردم قرار بود با پسری که غریبه هست ازدواج کنه اما یکی از خانواده اون پسر فوت کرده بودن و توی خونه اونها مراسم عزا بود .اما خواهرم لباس عروسش رو پوشیده بود و با یکی از بچه های خانواده مون به دور از چشم خانواده عزادار میرقصید و شاکی بود چرا مراسم عروسیش کنسل شده. اما هیچ اهنگ و بزن و بکوبی نبود .و وقتی فامیل اونها دیدنش لباس رو از تنش درآورد .داماد رو در خواب دیدم و اومد سمت خواهرم و باهاش حرف میزد.تعبیر این خواب چی میتونه باشه .ممنون

 345. نرگسی

  باسلام من نرگسی هستم چند روزه خوابمو گفتم ولی تغییرشون نگفتین اگه میشه یکم زود تر بگین لطفا

 346. فاطمه

  سلام
  من دیشب خواب دیدم دختر داییم ک در واقعیت متاهل هستند دوباره دارند با همان شوهرشان ازدواج میکنند در خانه جشن گرفتیم و خانم و آقا همه نشسته اند و من لباس مجلسی ک استین ندارد و سینه اش کمی باز است بر تن دارم ن تنها من بلکه همه افراد حاضر لباس مجلسی بر تن دارند کمدل و رنگ لباس انها یادم نمیاد و ما در حال رقص هستیم ک من از شیشه ای ک در خانه نا آشنا هست ب خودم نگاه میکنم ک خیلی تعجب میکنم ک کمرم را باریک نشان میدهد و متوجه میشوم ک لباسم هم سفید هست.بعد از اینکه نشستیم عمو و دوست پدرم ب من می گویند برو لباست را عوض کن ب خاطر اینکه با حجاب نیس و من کنار دوست پدرم مینشینم و بعد من ب اتاق می روم برای تعویض لباس ک در آنجا تاپ خود را در داخل کیفم پیدا نمیکنم و در اتاق نوه عموم هم حضور دارند و اخر سر از خواب بیدار میشوم.و از بین این همه ادم ک تعداد زیادی هم نبودند فقط قیافه زن عموم و دختر داییم ودوست پدرم و کمی ب طور تار قیافه عموی خودم را دیدم.
  و اینکه من الان با پسری در رابطه هستم که باهم قرار ازدواج داریم.

 347. نرگسی

  باسلام و خسته نباشید من دخترم
  من خواب دیدم با یکی از دوست که پسر هست اسمش امیر علی خواب دیدم امیر علی برای من نامه نوشته داده مادرش
  بعد مامان مادرم من را کشید کنار و گفت دخترم تو در خانه میتونی هرکاری که بخواهی انجام دهی ولی در یک روز باید چایی بیاری.و یک گوشه بنشینی وسوال جواب بدی بعد مادر دوستم که اسمش امیرعلی یک نامه بهم داد که بخونم بعدش مادرم آمد و گفت برای این صحبت ها هنوز برای دوتاشون زود است من اینکارو به هم میرسانم ولی باید دوسال دوتاشون درس بخوانند بعد مادر بابام گفت ن اصلا هم زود نیست بعد مادرم دست من و امیر علی را گرفت و رفتیم بیرون

  تعبیرش چیست؟

 348. احلام

  سلام من یه زن متاهلم دیشب خواب دیدم که با شوهر خاله شوهرم که دو سه ماهه فوت کرده صیغه کردیم و با هم خوابیدیم بعدش یه پولی به عنوان هدیه به شوهرم داده بود شوهرم اونو به عنوان مهریه ازدواج موقت به من داد خیلی نگرانم خواهش میکنم تعبیرشو برام بگید.

 349. صبا

  با سلام و خسته نباشید
  برادرم یک بچه یک‌ساله دارند و با خانمش شش ماهه اختلاف دارند. خانمش قهر کرده و با بچه منزل پدرش زندگی می‌کنند. در خواب دیدم عروسی داداشم و زنداداشم است ، البته داماد و عروس رو در لباس عروسی ندیدم فقط میدانستم مراسم ازدواج شون است و من باید بروم کمک و آماده بشوم مهمان ها هم داشتن می آمدند به مراسم ….
  تعبیرش چیست؟ ممنون و سپاسگزارم

 350. Afsaneh

  سلام وقتتون بخیر، من متاهل هستم، دیشب خواب دیدم با یه پسر جوانی که دورادور میشناسمش دارم توی خیابون شهرمون قدم میزنیم که بریم خونه هامون، و من پریود بود بودم وسط راه گفتم وایسا نوار بهداشتی باید بذارم.. که همون موقع یکی از دخترای فامیل همسرم ما رو دید و گفت به همه میگه با این پسره دوستی، من خییلیی ترسیده بودم توی خواب. ممنون میشم تعبیر این خوابو بگید.

 351. صدف خسروی

  سلام
  من خواب دیدم یکمهمانی بزرگ استد درخانه ی ما ومن یک جفت گوشواره طلای بزرگ دارم ومادرم به من میگوید توعروس فلانی هستی واونارو برات خریدن من هم خیلی خوشحال بودم ازنامزدی که دارم.

 352. رویا

  سلام من و شوهرم یه دختر داریم . شوهرم خواب دیده من با یه نفری که قبلا عاشقش بودم عقد کردم و برای دخترم تو خونه اونا جشن تولد گرفتیم و شوهرم خیلی ناراحت بوده و گریه میکرده .( در حالی که شوهرم اصلا نمیدونه من قبلا اون شخص رو دوست داشتم.)( و شوهرم و اون شخص باهم دوستن ولی یه مدتیه میونه ای ندارن.)

 353. Maryam

  البته اینم بگم که شوهرم و اون شخص باهم دوستن ولی چند ماهیه میونه ی خوبی ندارن

 354. Maryam

  سلام من و شوهرم یه دختر داریم و شوهرم تو خواب دیده که من با کسی که قبلا عاشقش بودم عقد کردیم وبرای تولد دخترم خونه اونا جشن گرفتیم و شوهرم ناراحت بوده و گریه میکرده. درحالی که شوهرم اصلا خبر نداره که من قبلا عاشق اون فرد بودم.

 355. Mhm

  سلام .من یه خانم متأهل هستم و خواب دیدم که با مردی غریبه دارم ازدواج میکنم و صورت اون آقا رو هم اصلا ندیدم ولی یه جشن بود مثل نامزدی و اینا .انگشتر انداختن دستم و یه عالمه هدیه خانواده داماد بهم دادن و چند تا کیف بود که بیشترش لوازم آرایشی بود .و من همش با نگرانی به اطرافیان می گفتم من شوهر دارم و نمیتونم ازدواج کنم ولی همه می گفتن اونو ول کن و با این که عقد کنی زن این میشی و نمیتونه کاری بکنه و.. و انگار من و اون آقا رو محرم کردن اما خوندن خطبه رو من یادم نیست.

 356. Mhm

  سلام .من یه خانم متأهل هستم و خواب دیدم که با مردی غریبه دارم ازدواج میکنم و صورت اون آقا رو هم اصلا ندیدم ولی یه جشن بود مثل نامزدی و اینا .انگشتر انداختن دستم و یه عالمه هدیه بهم دادن و چند تا کیف بود که بیشترش لوازم آرایشی بود .و من همش با نگرانی به اطرافیان می گفتم من شوهر دارم و نمیتونم ازدواج کنم ولی همه می گفتن اونو ول کن و با این که عقد کنی زن این میشی و نمیتونه کاری بکنه و.. و انگار من و اون آقا رو محرم کردن اما خوندن خطبه رو من یادم نیست.

 357. ابویی

  سلام مادر م در خواب دیده است که من که زنی متاهل ودارای سه فرزند هستم دوباره ازدواج کردم وشوهرم با این که من ازدواج کردم با من خیلی مهربان است ومرا تعارف می‌کند ولی مادرم مرا از این کار مدام نهی میکرده است و من درخواب با مرد سالمندی ازدواج کرده ام معنی این خواب چیست

 358. اتنا

  سلام من متاهلم ودوبچه دارم خواب دیدم که با پسر عمه شوهرم عقد کردیم ولی دوتامون از اون عقد راضی نبودیم میشه تعبیرش رو لطف کنید

 359. نويد

  خواب ديدن شرايطي كه همه دوستان و فاميل به عروسي ميروند اما در صورت آشنا بودن خانواده عروس و داماد شما را دعوت نكرده اند

 360. دنیز

  البته اینم بگم که به شدت به فکر طلاق هستم

 361. دنیز

  سلام من متاهلم و با همسرم خیلی اختلاف های شدید دارم و دیشب خواب دیدم ‌یک نفر دگ اومده خواستگاریم و صیغه ی محرمیت خوندیم اما من توی خواب میدونستم ک شوهر دارم اما چیزی نگفتم و نامزد کردیم اما مرتسم و جشنی ندیدم

 362. لیلا

  سلام من خواب دیدم که مادرم میخواهد من ازدواج کنم و کار های زیادی برای این اتفاق انجام میداد اما من نمیخواستم ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 363. mehran

  سلام ؛ وقت به خیر.
  خواب دیدم عمو ،خانواده و دخترشان که متاهل هستند تو مسیری خارج از شهر جلوی من رو گرفتمند و گفتن که دحترشان با همسرش سر اینکه شوهرش گفته ۵۰۰۰۰۰ تومان پول گم شده و احتمالا تهمت مالی زده به همسرش که یه بچه ۳یا ۴ ساله هم دارند میخوان ازهم جدا بشن یا جدا شدن و من خیلی شوکه شدم بعد از شنیدن خبر تو خواب.که عمو و خانواده ایشان بعد از گفتن این خبر درخواست ازدواج من و دخترشان رو مطرح کردند که حتی عاقد هم آوردندو من از اونجا خارج شدم تا نزدیک خونه دورم کردند و بهشون گفتم که ایشون یه دختر داره و درست نیست که زندگیش از هم بپاشه و دختر عموم هم بغض کرد و تایید کرد و من هم سریع به سمت خونه رفتم.
  چند وقت قبل هم دختر عموم رو تو خواب دیده بودم.من از همسرم چند ماه گذشته جدا شدیم و دختر عموم هم یکبار دیدم که با خانومم درباره زندگی ما باهم حرف میزنه و به نوعی دخالت میکنه.
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید.سپاسگزارم.

 364. مهسا

  سلام,وقتتون بخیر
  من خواب دیدم دوستم که تازه مراسم خواستگاریش برگزار شده حالا پشیمون شده و میخواد با کسی دیگه ازدواج کنه که خانوادشم راضی نیستن ولی اونارو راضی کرد
  میخواستم ببینم تعبیرش چیه

 365. مبینا

  سلام خسته نباشید
  مادرم خواب دیده که لباس عروس پوشیده ودرحال رفتن بسوی خونه پدرش بوده عروسیش بوده ولی اصلا خبری ازشادی وپایکوبی واینانبوده ودرحال بالارفتن ازپله هابوده که یک کاکتوس گیرمیکنه به دستاش دوتادستشوبشدت زخم میکنه ولی خون نمیاد
  ممنون میشم تعبیرشوبهم بگین خیلی استرس دارم

 366. حميد

  سلام من تعبيرخوابم را از بخش نظرات نگرفتم لطفا راهنمايى كنيد . من خواب ديدم كه خواهر زنم كه متاهل است با مرد ديگرى كه او هم متاهل است و همسايه قبليشان دردوران مجردى بوده ازدواج كرده ومن و فاميلهاى خانمم فقط در مجلس هستيم ولى خبرى از دامادو عاقد نيست و جالبتر آنكه شوهر اصلى خواهرزنم در مجلس حاضر است و ظاهرا مشكلى با ازدواج دوم خانمش نداره

 367. حصین

  سلام ممنون میشم اگر خوابمو تعبیر کنید.من ۱۴سالمه و خواب دیدم که پدر و مادرم بزور میخواهند من زن بگیرم من هم خیلی مخالفت میکردم اما در آخر انقد تهدید و فشار آوردند که قبول کردم.همون روز که قبول کردم( دقیق یادم نیست چه روزی بود داخل خواب) وارد اتاقم شدم و یه دختر یکی دوسال از من کوچکتر بود با لباسی سفید و چهره ای زیبا و شبیه به فرشته ها با پوستی سفید روی تختم نشسته بود و با صدای بچگانه گفت:میای باهم بازی کنیم؟
  من هم خیلی تعجب کردم و خیلی سریع به دختره گفتم برو برو و اون دختر هم غیب شد و نماند لطفا تعبیرش را بگویید سپاس

 368. ناشناس

  سلام،من دختر مجرد هستم و در خواب دیدم فردی که در واقعیت بهم علاقه داریم، از بهترین دوست من خواستگاری می‌کنه اما دوستم به خاطر من بهش جواب منفی میده اما من به خاطر این خواستگاری کمی ناراحت شده بودم،لطفا این خواب رو برام تعبیر کنید ممنونم.

 369. علی

  سلام و عرض ادب
  من با خانمم مدت چند ماه است که اختلاف داریم و با وجود فرزند مشترک با هم زندگی نمی کنیم. همگام ظهر خوابیدم و خواب دیدم که مردی در کنار همسرم ایستاده و مادرم پرسیدند که این آقا کیست؟ همسرم پاسخ داد که شوهرم هستند. لطفا تعبیر کنید

 370. مبینا

  سلام خسته نباشید من مجرد بودم کسی رو دوست داشتم…
  ولی با یکی دیگ ازدواج کردم دوساله ،تو خواب دیدم از راه مدرسه دارم میرم خونه به دوستم میگم من با عشق ازدواج کردم این زندگی منه بعد راهمو کج میکنم به سمت خونه میبنم اونو پدر وپدربزرگم جلو در نشستن راجب خونه خریدن صحبت میکنن و بعد رفتم بالباس دیگ اومدم پایین برم بیرون ک ایشون دستمو گرفتن من خوشحال شدم باهم رفتیم..

 371. زینب

  سلام
  ببخشیدمن چندخواب دیدم که بعضی هاش واقعامنطقی وعقلانی نبود،دریک موردش دیدم درست یادم نیست ولی فکرمیکنم عروسیم بودبایک اقایی ک ناشناس بودن اون هم درمسجد

 372. آیسان

  سلام دیشب در عالم رویا دیدم که خاله ام (متاهل است) بدون اینکه از همسرش جدا شده باشه با فرد دیگه ای عقد کرد اما خیلی ترس و ناراحتی داشت از همسر اولش اینکه اگر بفهمه چه بلایی سرش میاره. و در ادامه دیدم که قرار است نامزدی خودم باشه (در واقعیت دوماه پیش نامزدی من بهم خورد و جداشدیم) و من کله قندی که تو نامزدی قبلیم شکسته شده بود رو آوردم دادم دست پدرم و گفتم اینبار توی نامزدی تو کله قند رو بشکن بابام گفت اینکه مال نامزدی قبلیه کاش یه کله قند میخریدی در حین اینکه داشتم ب خرید وسایلی ک احتیاج دارم فکر میکردم مادر و خواهر نامزد سابقم همراهیم میکردن احساس می‌کردم با نامزد سابقم آشتی کردیم و دوباره نامزد میشیم. یه قسمتی دیگه از خواب دیدم ک من یه دفتر آرزوها دارم که توی اون دفتر آرزو کرده بودم با نامزدم آشتی کنم بعد دختر خالم اون دفتر و باز کرده بود و زیر آرزوی من برام آرزو می‌نوشت ک ب خواسته ام برسم و بعد از اون خیلی ها برام یادداشت نوشته بودن و حتی عکس سونوگرافی یه بچه رو توی اون دفتر چسبونده بودن و دفتر و دست نامزد سابقم داده بودن که تحت تاثیرش بذارن تا برگرده نامزدم با دیدن اون دفتر و عکس سونو گریه میکرد منم پنهانی نگاهش میکردم و گریه میکردم بعد دیدم ینفر اومد و هندزفری گذاشت تو گوشم و صدای گریه بچه رو پخش کرد انگار همه تلاش میکردن با اینکار هردومون رو راضی کنن تا باهم آشتی کنیم.

 373. یلدامینایی

  سلام من متاهل هستم و یه دختر چهارماهه دارم در خواب دیدم که شوهرم ببخشید میخواست بامن رابطه داشته باشیم ولی هرجا میرفتیم یه خانم دنبال ما بود مه گویا همسر سابق شوهرم بوده و درحال طلاق بودن خلاصه بعد از چند بار تلاش من خودم گفتم نمیخوام رابطه داشته باشم و اون خانم رو بعضا میشناختم بعضیا نمیشناختم ثابتشون خیلی بی تفاوت گفتن که چهار پنج بار ازدواج کرده و جداشده و انگار منم میدونستم ولی خیلی بیخیال بود و به اونا اهمیت نمیداد در دفتر کارش که برنامه روزانه مینویسه نوشته بود جلسه داره ‌قبل جلسه بامن رابطه داشته باشه !!!این تعبیرش چیه؟ممنون

 374. احمد

  سلام من احمد هستم و از ازدواج من و همسرم تقریبا پنج ماه گذشته من خواب دیدم که همسرم داره با کسی دیگه ازدواج میکنه و لباس عروس پوشیده و یه گوشه نشسته و انگاری که خوش حال هم نیست و منم که اصلا خبر ندارم یه هو پیدا میشم و به قصد اینکه ازش بپرسم که می‌خواد با من باشه یا با کسی دیگه وارد همون اطاق میشم یه تعداد از فامیل هامون میخوان که ممانعت کنند ولی موفق نمیشن و من وارد اطاق میشم و همسر با لباس سفید ولی ناراحت میبینم هیچ گونه مراسم و جشن هم نمیبینم و بیدارشدم !!!

 375. زهره

  سلام در سحر روز یکشنبه ۲۸دیماه متاهل هستم دیدم به آرایشگاه آرایش کامل عروس همراه با لباس عروس به ی جای مول پارکینک زیرزمین رفتم پدرو مادر بزرگم و پدر بزرگم در قید حیات نیستند انها اونجا بودند و دوست داشتن من بعثه عقد پسر عمه ان که ۱۲سال از من کوچکتره و‌مجردم هست در بیارم عمهام خیلی راضی بود ولی خودم ناراحت و نگران دختر وهمسرم بودم ولی پدربزرگم داشت همسرم راضی میکرد که من ازدواج من بگذره و من ازدواج کنم بعد دیدم در جسن هروسی هستم ولی اصلا خوشحال نبودم یادمه دلم خیلی شور میزد

 376. فاطمه

  سلام من خانمی میانسال هستم و خواب دیدم دخترم که متاهل هست و بچه دارد با مردی دیگر ازدواج می کند. مراسم ازدواج در یکی از روستاهای نزدیک شهرمان بود وقتی دخترم به همراه داماد با ماشین رفت من به جایی رفتم که خانه ها خراب شده بودند و گفتند که خانه ها فروریخته و چهار نفر مرده اند تعبیر خواب من چی میشه؟، صدقه هم دادم

 377. افسون

  سلام من زنی متاهلم
  خواب دیدم مجدد دارم ازدواج میکنم با یک مرد غریبه اما در یک مراسم بزرگ و باشکوه ولی بدون ساز و رقص

 378. محمدجواد

  سلام. من خواب دیدم که انگار قرار است مراسم ازدواجم باشد و البته هیج جشن و عروسی ندیدم گویی قرار بود که من شرکت کنم و دنبال کت سفید دامادی می گشتم در یک فضای خیالی . در آن لحظه برادرم هم گویی حضور داشت بلافاصله همان لحظه از خواب بیدار شدم . تعبیر چیست?
  ( اینم بگم روز چند وقتیه کلا به ازدواج خیلی فکر میکنم)

 379. فریبا

  سلام من زنی متاهل هستم خواب دیدم همه میگن من قراره عروس شوم ولباس عروسی بپوشم و خوشحال بودم و داماد را نمی شناختم ولباس عروسی نپوشیده به محل شلوغ عروسی رفتیم که قراربود چندنفردیگر هم عروسی کنند .

 380. امیر علی

  سلام و عرض ادب

  من خواب دیدم که دختر زیبایی دیدم و از هم خوشمان آمده و خوب هم دیگر رو درک میکردیم و عاشق هم بودیم ولی او مسیحی بود و من مسلمان ولی این موضوع برای ما مشکلی نبود و ما پیش هم خیلی خوشحال بودیم

  لطفا اگر میشود هر چه سریع تر پاسخ تعبیر خواب رو بدین

  با تشکر

 381. محمد

  زن متاهلی که در خواب ببیند با یک سید نورانی و روحانی که اون سید شهرت جهانی دارد ازدواج کرده و در بهترین حالت زندگی شاد و خرم بوده چیست
  و در اخر پیش خودم اون سید فوت کرده و نمیدونستم چطور به دیگران خبر رسانی کنم

 382. محمد

  زن متاهلی که در خواببیند با یک سید نورانی و روحانی وه شهرت جهانی دارد ازدواج کرده و در بهترین حالت زندگی شاد و خرم بوده چیست

 383. محمد

  زن متاهلی در خواب ببیند همسر روحانی سید جلیل القدر که شهرت خیلی بالایی دارد شده و در حال زندگی کردن با اوست و در اخر دیدند ایشان پیش خودش جان داده چیست ممنونم

 384. مهدی خواجوند

  سلام .تعبیر دیدن خواب به این مظموم چیه .درخواب دیدن که زن یک فرد شهیدرودادن به عقدخواب بیننده تعبیرش چی میشه؟؟

 385. حیدری

  سلام . تو مدت زمان دوماه دونفر از اشناها خواب دیدن که خاهر من دوباره ازدواج کزده . خاهرم ی بچه داره و روابطشون با خانواده همسرش خوب نیس. تعبیرش چیه؟

 386. حیدری

  سلام تو مدت دوماه دونفر خواب دیدن ک خاهرم دوباره ازدواج کرده .روابطشون با خانواده همسرش هم خوب نیس. خاهرم ی بچه داره . میشه بگید تعبیرش چیه ؟

 387. داریوش نارویی

  من یه مرد متعهل هستم خواب دیدم همسرم دارد ازداوج می کند و او را در لباس عروسی در حالی که رو صندلی نشسته بود واطراف شلوغه!؟

 388. داریوش نارویی

  خوب بود تشکر از وقتی که میزارین

 389. نیلوفر

  سلام من یه زن متاهلم خواب دیدم در تدارک عروسی من و شهرم هستیم و همه در جنب جوشن و من توی آرایشگاه بودم و نگران بودم که موهام قشنگ نشده ولی شوهرم دیدم بهم گفت چقد خوشگل شدی منم خیلی خوشحال شدم

 390. پری

  سلام خسته نباشید
  یکی از اقواممون از طبقه پنجم افتاده و الان تو کماست .خواب دبدم خانومش داره ازدواج میکه میشه بگین تعبیرش چی میه ؟
  و اینکه خوابم می تونه اشاره ای به مردن یا زنده موندن اون آقا داشته باشه؟
  با تشکر

 391. لادن

  باسلام و خسته نباشید
  من مدتیه خواب میبینم برگشتم به همسر سابقم و باهم زندگی میکنیم.ولی همش استرس این رو دارم که اگه همسر فعلیم بفهمه منو میکشه یا اینکه همش باخودم میگم چطور اینی که ادعا میکرد واسم میمیره به این راحتی از من گذشته و اجازه داده من با همسر سابقم ازدواج کنم؟؟؟
  ممنون میشم تعبیر کنید

 392. سارا

  باسلام
  من متاهلم وخواهرم خواب دید که باوجود همسرم با پسرعمه م که فوت شده نامزد کردم ولی توی دلش همش میگفته همچین چیزی امکان نداره چون خواهرم (یعنی من) همسرش رو دوست داره اینکار رو نمیکنه.
  لطفا محبت کنید و تعبیر این خواب رو بگید.
  این موضوع هم هست که من چند مدت پیش مشکوک به بیماری بد بودم ولی با آزمایشها مشخص شد که خدا رو شکر چیزی نیست. حالا خواهرم نگرانه که نکنه تعبیر این خواب بد باشه.

 393. مریم

  با سلام. من خانم متاهلی هستم که دوتاپسر هم دارم. دو شبه تو خواب میبینم که دوباره ازدواج میکنم. دوبار این خواب رو دیدم و تو هر دو خواب اقایی که قراره شوهرم باشه با هم فرق دارن یعنی یه نفر نیست و تو هردو خواب اقا رو میبینم ولی در واقعیت اونا رو نه دیدم و نه میشناسم. ممنون میشم بگین تعبیرش چیه؟؟؟ با تشکر

 394. سارا

  سلام من خانم متاهلی هستم ک چند شب پیش خواب دیدم پدرم ک عاقد هستن و ب رحمت خدا رفتن دارن خطبه ی عقد من را با دوست همسرم میخوانند ولی من ن داماد را میدیدم ن پدرم را فقط صدا خطبه ی عقد را میشنیدم و بجای لباس عروس چادر نمازم سرم بود و خانواده ی داماد هم خیلی ناراحت بودن از ازدواج ما و موقع شام هم سر سفره نشستم و کلی غذا خوردم

 395. پریا

  سلام.من متاهل هستم.خواب دیدم دوباره با شوهر خودم ازدواج کردم.چه تعبیری دارد

 396. هادی

  با سلام خدمت آقای صداقت
  خواب دیدم به رضایت همه ی خانوادم و آشنایان با زنداداشم ازدواج کردم و باهم ماه عسل هم رفتیم همه مون شاد و خوشحالیم. داداشم و زنداداشم هم راضی ازین ازدواجون

 397. زهرا ن

  سلام چند روز پیش خوابی دیدم که خیلی فکرم درگیر کرده و ناراحت هستم .
  خانم متاهلی هستم که بچه ندارم و در خواب دیدم بچه ای چند ماهه دارم و پسرعمه ام که قبلا خواستگارم بوده میخواد باهام ازدواج کنه انگار مراسم بله برون بود و انگار شوهرم نبود نمیدونم چی شده بود و من اصلا راضی نبودم به این ازدواج و پسرعمه ام میگفت بالاخره بدستت آوردم و میخواست بعد عقد رابطه داشته باشه که من تو خواب یاد شوهرم افتادم وباخودم می گفتم هیچ کس شوهرم نمیشه لطفا خوابم رو تعبیر کنید خیلی استرس دارم

 398. sara

  سلام.من زنی متاهل هستم خواب دیدم به صورت سرزده اقایی به همراه خانوادش و تعدادی از اقوامشون به خواستگاری من امدن و کلی شیرینی و طلا ولباس و هدیه و ظرف و… اورده بودن در حالی که من تو خواب میدونستم متاهلم ولی از شوهرم خبری نبود و این منو شکه کرده بود. و اینکه تو مراسم خواستگاری خانواده شوهرم حضور داشتن و خییییلی ناراحت بودن بخصوص مادر شوهرم در حدی که حالش بد شد.در حالی که خانواده اون اقایی که اومده بودن خواستگاری بی نهایت خوشحال بودن و همشون منو تایید میکردن. و خود اون اقا هم با من صحبت میکرد و خیلی راضی بود میخواست منو واسه خرید ببره که من بهونه اوردم و نرفتم گفتم یه وقت دیگه.و کلا من تو خواب گیج و وحشت زده بودم.تورو خدا تعبیر این خواب و برام بفرستید

 399. بهناز

  سلام من متاهل هستم و یک بچه کنکوری دارم، دیشب خواب دیدم که تو خانواده پیشنهاد ازدواج با برادرم که سالهاست فوت شدند رو به من می دهند اما من قبول نمی کنم و مدام اشکالات برادرم رو به یاد آوردم در خواب اشکالاتی که در زمان حیات بر ایشان وارد بود و فقط ایشون رو با یک لبخند ساده و خیلی دورتر از خودم در خواب دیدم و در همان خواب هم این موضوع از نظر من منتفی بود

 400. هاجر

  سلام
  من دخترمجردم
  دوباربافاصله خواب دیدم مجلس عروسی یاعقدم ومحیا کردن ومهمان دعوت کردن اما توهمون خوابم معلوم میشدکه دامادی درکارنیست واولم خودم میفهمیدم وازخانواده ام ناراحت که چرا هنوزهیچی معلوم نبوده من وآرایشگاه فرستادین ومراسم گرفتین وخیلی گریه میکردم حتی یه جارفتم تواتاق وچادرسفیدم ونبرده بودم دیگه بالباس بودم چادرمشکی یکی دیگه و انداختم روم وکلی گریه کردم وبعداون اومدچادرش وگرفت وبرد مهمان هام متوجه میشدن من ناراحتم وگریه میکنم
  ودراین وسط انگارزن داداشم همه ی کارهای گرفتن عروسی میکرده به بهانه هایی یه بارواسه گرفتن وام ازدواج یه بارم نمیدونم برای وازاون ورم یکم انگاردلش میخواست من عروس بشم ودنبال همه ی کاراهای مراسم هم خودش انجام داده بود
  ممنون میشم تعبیرش وطبق روایات بگید

 401. آیدا بانو

  سلام من متاهل و بچه دارم دیشب درخواب دیدم با پسر عمه ام که زنش را درحال طلاق است قراره ازدواج کنم و مراسم بله برون برگزار شده و من تو رو دربایسی قبول کردم حتی تو دلم گفتم کاش برایم حق طلاق بدهند که بتونم جدا شم براحتی،و دایما با شوهرم مقایسع اش می کردم و میدیدم شوهرم خیلی بهتر از اونه و خیلی ناراحت بودم از طرفی چون پسر عمه ام خیلی پسر خوبییه میترسیدم بگم من باهات ازدواج نمی کنم ناراحت بشع و قلبش بشکنه

 402. نگین

  سلام من الان یک زنم و در دوره عقد هستم من بعد طلوع خورشیدخواب دیدم که با یه فرد دیگه که موهای بوری داشت قرار بود برم پای سفره عقد و قبل عقد بهش گفتم من زن یه نفر دیگم ولی تو دوره عقد بودیم الانم نمیدونم شوهرم کجاس نه طلاق گرفتم نه مرده نمیدونم کجاس که اونم گفت مشکلی ندارم بریم عقد کنیم ما با خانواده رفتیم توی یه محضرخونه تو سالنی که سفره عقد نداشت نمیدونم عقد کردیم یا نه چون چیزی امضا نکردم اینجا از خواب پریدم تعبیرش چیه ؟
  ممنونم

 403. مریم

  سلام. من امروزصبح خواب دیدم که دارم برای عزوسی خودم آماده میشم. ویک آرایشگر داره صورتمو آرایش میکنه و کارامو میکنه. خواهرم اومدو به آرایشگره گفت ابروهاشم درست کن. با آرایشگره کمی بحث میکردم. مراسم عروسی ندیدم. بعدش اتفاقات درهم برهم دیگه ای افتاد. شوهرمو کنارم دیدم .

 404. سمیه

  سلام.من در عرض یکماه دوبار خاب دیدم ک هرجفتش یک مضمون داش.من متاهلم و دو فرزند دارم.خاب دیدم ک پدرم بزور طلاق منو از شوهرم گرف بطوره غیابی،یعنی اصن شوهره من از هیچی خبر نداش.و منو با مردی ک دوبرابره سنم بود ب عقد دراورد و این مرد وضع مالیه خوبی داش.ومن مراسم عروسی رو دیدم و هیچ شناختی از این آقا نداشتم حتی اسمشم نمیدونستم.تااینکه فردای مراسم عقد گفتن این اقا مشکل جنسی داره و عقد باطله من خیلی خوشحال شدم ولی اون آقا گف ک هرجوری هس عمل میکنه تا منو داشته باشه.تو خابم همش میگفتم من شوهره خودمو میخام و تو خابم بچه ام باهام بود………………………باره اولی ک خاب دیدم باهمین مضمون حاله روحیم و شرایطه زندگیم خوب بود ولی باره دوم یخورده از لحاظه روحی خوب نبودم…..ممنون میشم زودتر جواب بدین بدجور ذهنمو درگیر کرده

 405. تارا

  سلام. من سه سال در عقد هستم و یکسالی هم میشود در آستانه طلاق هستیم. دیشب خواب دیدم منو به عقد عمویم در آوردند و من اصلا خوشحال نیستم و میگم ما محرمیم و درست نیست بالاخره به مامانم میگم و عقد رو باطل میکنیم و من راحت میشم
  لطفا تعبیرش رو بگید

 406. Parisaaaaa

  سلام وقتتون بخیر.زنی متاهل هستم که یک خواب سریالی دیدم یعنی پامیشدم و باز میخوابیدم ادامه خوابمو میدیدم خواب دیدم که از همسرم جدا شدم و بعد یه مدت دوباره داریم باهم عروسی میکنیم بااین تفاوت ک یه خونه و ماشین خیلی خوب گرفته ولی روز عروسی کنسل شد چون دیر شده بود و من آماده نبودم افتاد فرداش فرداشم از خواب پاشدم داشتم تراس خونه مادرم رو تمیز میکردم فهمیدم پدربزرگم به برادرم پول میده یعنی برادرم طلب کرده ازشون که تو خواب برای اولین بار متوجه نمیشم فوت شدن درصورتیکه همیشه یادم بود از خواب بیدار میشم یادم میاد که فوت شدن عروسی رو هم ندیدم

 407. ميترا

  سلام ،من متاهلم و خواب ديدم مراسم عقد من و همسرم هست ولي من حتي ارايشگاه نرفته بودم و همسرم گفت اول بريم ارايشگاه دنبال مامانم بعد بريم خونه براي مراسم نامزدي و عقد ،پياده شد رفت دم ارايشگاه دنبال مامانش وقتي اومد بهم گفت مامانم خيلي خيلي خوشكل و جوون شده اصلا باورم نميشه و از اين حرفا بعد من گفتم زودتر برو خونه تا كسي نيومده منم ارايش كنم ،همش تو فكر بودم كه عقد منه اما به خودم نرسيدم و ارايش نكردم ولي مادرشوهرم الان شيك و جوون و ارايش كرده مياد تعبيرش چي ميشه؟

 408. فاطمه

  سلام من خانم متاهل هستم دیشب خواب دیدم که دوباره با همین شوهرم ازدواج کردم و مراسم داشتیم و همه اقوام هم حضور داشتند و جشن میگرفتند تعبیر چیست

 409. فائزه

  با سلام‌ من در خواب دیده ام که شوهرم‌ دور از جانش فوت کرده است (البته مراسم ختم را ندیدم) ، و پسر عموی ایشان داشت به خواستگاری من می آمد (که البته در خواب پسر عمویشان شخص دیگری بود ) ،میخواستم بپرسم تعبیر این خواب چیست؟

 410. ناشناس

  با سلام من خواب دیدم دوستم که متاهل هستن با برادرم که مجرد هستن ازدواج کردن.عقد کردنشونو تو خواب ندیدم فقط دیدم نامزد شدن و اومدن خونمون.مادرمم یه گردنبند طلا و یه دستنبند بهشون قبلا کادو دادن .تعبیرش چی میشه؟؟

 411. سمیه

  سلام
  بنده ۲ ساله که ازدواج کردم ولی چند شب پشت سر هم مدام خواب می بینم که عروسیمه ولی من آماده نیستم یا لباس ندارم یا آرایشگاه نرفتم و …

 412. razie

  سلام من یک ساله ازدواج کردم اما بنا ب دلایلی ک ازسمت مادرشوهرم بوده چهارماهه ک ازهم جداهستیم و قصدطلاق داریم
  خواب دیدم شوهرم بادختری ک من توی یه سریال دیدم ازدواج کرده و من اولش خوشحال بودم اطرافیانو ندیدم که چه لباسی داشتن اما میدونم خوشحال بودن و لباس دادماد مشکی و لباس عروس سفیدبود رنگ لباس خودم یادم نیس اما میدونم ک مشکی نبود اول مراسم خوشحال بودم اما وقتی عقدکردن و تموم شد اخرش ناراحت شدم درحدی ک ازخواب پریدم

 413. پریان

  با سلام
  من دختری مجرد هستم شب گذشته خواب دیدم که با دایی خودم که ازدواج کرده ودوفرزند دارد قصد ازدواج داریم وانگاری درراه رفتن به محضرهستیم وهمه ی اعضای خانواده خوشحالن به غیراز من که حس پشیمانی داشتم باخودم میگفتم من یه فرد دیگه ای رو میخوام چرا اینکاررو دارم میکنم حس خیلی بدی داشتم واینکه باید بگم سه شب قبل از این خواب دیدم که خودم تولباس عروسم اما داماد رو نمیشناسم مراسم هم توحالت بزم و شادی بودوشب بعداز اون خواب دیدم که پشت سر میت راه می رم اما میت یاتابوتی رو نمی بینم وتوحالت شب بود.تعبیرش چیه؟ممنون

 414. سلام ممنون از سایت خوبتون
  من متاهلم و خواب دیدم که حضرت محمد(ص) با تصویری واضح اومدن خواستگاریم و منن قبول کردم و توو خواب نگران همسرم بودم که با این وجود چیکار کنم! و توو خواب تصمیم به طلاق از همسرم گرفتم

 415. میلاد

  سلام من خواب دیدم همسرم با خاستگار سابقش پسرعموش ک الان هم ازدواج کرده عروسی میکنن ومن انگار مدتی نبودم وهمسرم رفته…و ازدواج کرده وقتی من برگشتم دیدم ک خانمم متهل شده خیلی ناراحت شدم تعبیرش چیع ؟

 416. ابراهیم

  سلام. پدر من مدتها پیش فوت شده اند اما مادرم در قید حیات هستند و من با مادرم زندگی میکنم. پدرم خانه ای داشتند که در زمان حیاتشان آن را فروختند و منزل جدیدی خریدند. خانه ای که در رویای زیر دیدم آن خانه قدیمی است. خواب دیدم پدرم انگار زنده شده اند اما مادرم فوت شده است و لذا پدرم با خانمی چادری که زن ناشناسی بود ازدواج جدیدی کردند و از ازدواجشان خوشحال بودند. اما من نگران بودم که حالا این خانم از خانه پدر ارث خواهد برد و بلکه در صورت فوت پدر خانه کلا به این زن جدید خواهد رسید و لذا میخواستم به پدر بگویم تا قبل از فوتش خانه را به نام من کند ولی مردد بودم که بگویم

 417. مریمی

  سلام من سه ماهه عقد کردم. بعد از اذان صبح خواب دیدم که داخل محضر هستم و درحال ازدواج با مرد دیگری هستم که اصلا خوشحال نبودم و گریه میکردم. همسر خودم هم حضور داشت. خانواده و همسرم از این ازدواج رضایت داشتن. تعبیرش چیه

 418. اشرف

  دخترم کمتر از یکساله که عقد کرده در خواب دیدم که دامادم دخترم رو ول کرده رفته و دخترم بستری شده بعد دیدم همسرم شهید شده و دامادم میخواد برگرده ولی من نذاشتم
  تعبیرش چیه؟

 419. زهره

  سلام دختری هستم که ده ماهه عقدم در خواب دیدم که در مراسم خواستگاری همسرم هستم حتی اون دختر رو هم دیدم از شوهرم پرسیدم چرا بهم گفت یه رسم قدیمیه و… اما تو جلسه ناراحت بود
  تعبیرش چیه؟

 420. Keyvan

  سلام،
  دیشب خواب دیدم که که به عروسی رفتم که آن شخص از آشناهامون بود و اون شخص خودش شوهر داشت و من درخواب با خودم میگفتم که آخه این خانم شوهر داشته پس چی شده ؟؟

 421. زهرا

  باسلام
  خواب دیدم خواهرم که متاهله و بچه داره از همسرش جدا شده و با یه شخص دیگه که زیبا رو و خوش لباس بود در مجلس نامزدی بود (بدون جشن و پایکوبی) خانواده داماد زن های جوان و خوش لباس و خوش برخورد بودن خواهرم خیلی راضی بود، یهو یه اتفاقی واسه مامانم افتاد که دستش بریده شد و بخاطر بد دلی نامزدی رو به هم زد و خواهرم انگشتشو نشونم داد که انگشترشو دراورده بود
  بعد که همه مهمونا رفتن یکی از خانمای همراه داماد اومد دنبال خواهرم، بعد سوار ماشین شدن و وقتی برگشتن عقد کرده بودن (از انگشت خواهرم که دوباره انگشتر دست کرده بود مشخص شد)
  لطفا تعبیر خوابم رو بفرمایید

 422. MAHDI

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که با دوس دخترم که همسر داره و رابطه گرمی با هم داریم و همو دوست داریم ازدواج کردم و خیلی زیاد دوسش داشتم و اونم همچنین و خیلی خوشحال بودیم بیش از همیشه واسش هدیه ماشین خریدم قبول نکرد به دلیل اینکه ترس داشت از رانندگی ی خونه واسش خریدم
  میخواستم بدونم تعبیرش چیه اصن ممکنه راهنماییم کنید؟

 423. آلا

  سلام برای اولین بار خواب طولانی و کاملی دیدم خواب دیدم که یک بچه بغل هم بود یا خواهر و برادرم بود یا بچه خواهر و برادرم بود از خیابان رد میشدم بچه هم بغلم بود پدر و پسری کنار ماشین شاسی بلند شام ایستاده بودند و دنبال آدرس می گشتند من را که دیدم آدرس پرسیدم با من راهنمایی شان کردم در خواب انگار چند روز گذشته بود من به خانه عمه ام رفتم در آنجا اتفاق این پدر و پسر را دیدم همانجا پدر آن آقا به من گفت تو کجا هستی پسر م چند روز است دنبال تو میگردد و آن آقا من را همانجا از پدرم خواستگاری کرد بعد اجازه گرفت که ما برویم با هم صحبت کنیم آن پسر خیلی من را دوست داشت قبل از اینکه برویم با هم صحبت کنیم که پدر آن پسر از من پرسید چرا خانمم را به خواستگاری تو فرستام تو نگفتی نه؟ من گفتم کسی چیزی به من نگفته. در خواب انگار مادرش دلش نبود. چون آنها خیلی خیلی زیاد پولدار بودن و ان پسر تک فرزند بود بعد که با هم صحبت کردیم آن پسر خیلی من را دوست داشت و بعد قرار شد که برویم ازدواج کنیم یکی جایی بود که ما داشتیم ازدواج می کردیم من و داماد سوار یک کالسکه شبیه کالسکه سیندرلا بودیم عجیب بود منو داماد و همه مردمی که آنجا بودند لباس سفید پوشیده بودیم فقط مردم بودند که ایستاده بودند بعد داماد حلقه طلای خیلی پهن و بزرگی را در دست من گذاشت بعد از ازدواج انگار خانه خودمان بودیم که کنار داماد بودم و دراز کشیده بودیم بازم همه جا سفید بود پرده تخت اتاق همه جا و داماد با محبت به من نگاه کرد و گفت خیلی دوست دارم و خیلی سختی کشیدم تا به تو رسیدم ممنون میشم راهنماییم کنید برای این خواب

 424. آلا

  سلام وقت بخیر برای اولین بار در خواب طولانی دیدم.
  من خواب دیدم یه بچه بغلم بود انگار بچه خوهر یا برادرم یا بچه پدر و مادرم بود داشتم از خیابان رد میشدم که یک پدر و پسری که ماشین شاسی بلند داشتم پیاده شده بودم و از من آدرسی پرسیدم آنها را راهنمایی کردم و انگار بعد از چند روز آنها را اتفاقی خانه عمه ام دیدم پدر آن آقا گفت تو کجا هستی پسرم چند روز است که دنبال تو میگرده میگه تو با ادب هستی و از تو خوشش اومده و همانجا من رو از پدرم خواستگاری کرد پدر آن آقا از من پرسید چرا خانمم را به خواستگاری تو فرستادم قبول نکردی من گفتم کسی با من صحبت نکرده . تو خواب خانمش به همسرش دروغ گفته بود چون دلش به من نبود چون خیلی پولدار بودن بعد من با پسر اون آقا رفتم صحبت کردیم و بعد رفتیم عقد کردیم جالب اینجا بود که سوار کالاسکه بودیم منو داماد مثل کالسکه سیندرلا منو داماد و همه مردم لباس سفید پوشیده بود بودیم داماد حلقه خیلی پهن و بزرگی از طلا به دستم کرد و داماد خیلی تو خواب دوستم داشت بعد از عقد انگار خونه خودمون بودیم کنارش دراز کشیده بودم که بهم گفت خیلی دوست دارم خیلی سختی کشیدم تا به تو رسیدم داماد که تو خواب شوهرم نبود خیلی خیلی زیاد دوستم داشت و تک فرزند بود ممنون میشم راهنماییم کنید آخه میترسم

 425. لیلا

  سلام من خواب دیدم داداشم که فوت شده میخاد ازدواج کنه زن واقعی اش هم قهر کرده بود میگفت میرم خونه بابام یه دختر کوچولو داداشم داشت که با خودش فوت شد اونم میگفت من میخام با بابام باشم.میشه لطف کنید تعبیر بفرمایید.

 426. راضیه

  سلام من دوساله در گیر کارای طلاقم هستم….
  پری شب خواب دیدم دارم ازدواج میکنم و درست یادم نیس بهم گفتن چند شنبه عروسیمه…امایادمه داشتیم تدارک عروسی میدیدم و من همش اظطراب داشتم و هی سوال می پرسیدم پس کی روز عروسی میرسه همش نگران بهم خوردنش بودم…تا اینکه روز عروسی رسید رفتم آرایشگاه..
  دیشب خواب دیدم در حال انجام کارای عروسی خواهر شوهرم هستیم اون شوهر داره …ولی من داشتم تک خواب میدیدم دوباره میخواد با کس دیگه ازدواج کنه ولی ندیدم کی بعد اون با ماشین خودش تو شب تنها راهی آرایشگاه شد و من همش نگرانش بودم و میگفتم چرا یکیتون نمیره دنبالش تنها تو شب چرا میفرستینش…آیا این خواب هر دوشی من تعبیری داره؟؟؟؟

 427. سپيده

  سلام
  من مجردم و خواب ديدم پسر داييم ازدواج كرده با يه خانمي كه صورتش مشخص بود ولي من نميشناختمش و فاميل كل و دست ميزدن دنبالش .من و خانوادم دعوت نبوديم يعني اطلاع نداشتيمفقط از پنجره خونه ديدم . پسر دايم ميخنديد ولي عروس نه .من به شدت عصباني بودم و بعدش كه رفتم به مامانم خبر بدم ديدم سر نماز از حال رفته .خواب رو بعد از طلوع افتاب ديدم (توي واقعيت پسر داييم ازم خواستگاري كرده ولي جواب ندادم هنوز)

 428. سید رضا

  من خواب دیدم که برادر زنم با همسر قبلیش که دوساله طلاقش داده دوباره ازدواج میکند.خواستم محبت بفرمایین وتعبیر بفرمایین..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که برادر خانمتان تغیراتی برایشان رخ خواهد داد که خوب نیست و از آن تغیرات پشیمان خواهند شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 429. گل لاله ی واژگون

  سلام من یک زن متاهل هستم و یکساله جدا از همسرم زندگی میکنم_دیشب خواب دیدم دارم ازدواج مجدد میکنم اما داماد رو نمیشناختم و مراسم عروسی برگزار نگردید فقط عقد برگزار شد در خواب عاقد هم پدرم بودند و بدون خواندن خطبه عربی فقط پرسیدنت وکیلم و ما بله دادیم
  از خانواده شوهر قبلیم هم داخل اون جمع بودند فکر کنم

 430. لعیاموسوب

  سلام من خواب دیدم همه جا یخبندان شده و من برای اینکه یخ ها آب شود باید باپسذی که در خواب نه در واقعیت عاشقش بودم ازدواج کنم ومن بالباسی بلند و سفید به این مراسم رفتم و همه از این ازدواج راضی بودند

 431. عبد

  سلام وقت بخیر بنده متاهل هستم و دارای دوفرزند.خواب دیدم ک همسر دوم اختیار کردم و با همسر اولم کنار هم نشسته بودن و از همسر دوم ی فرزند داشتم..درواقعیت همسر دوم متاهل هستش ولی درخواب یا نمیدانستم ک متاهله یا فکر میکردم ک طلاق گرفته یکی از این دوحالت بود..ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین باسپاس

 432. عبد

  سلام وقت بخیر بنده متاهل هستم و دارای دوفرزند.بنده درخواب دیدم ک زن دوم اختیار کردم ک در کنار زن اولم نشستن و ناگفته نماند که بچه ای از زن دوم هم دارم .زن دوم در واقعیت زنی است ک متاهل است ولی در کار خواب فکر میکردم ک شوهر ندارد یا طلاق گرفته بعد با من ازدواج کرده ممنون میشم نعبیرشو بگین سپاس ازشما

 433. Zahra

  من متاهل هستم خواب دیدم بایه شهیدی که شناخته شده هستن ازدواج کردم وتوخواب اونطور به نظرم میومد که نامزدمه و من خیلی راضی بودم..وایشون رو به اسمشون صدا میکردم البته اسمشونو اشتباه میگفتم اما شبیه به اسم خودشون بود ولی فامیلیشونو درست میگفتم …ولی من اصلا به ایشون فکری نکرده بودم..

 434. Hanyeh

  سلام اگه زنی باردار در خواب ببیند ازدواج میکند به چه معناست؟؟

 435. یاس

  سلام من متاهلم و سه تا بچه دارم خواب دیدم که میخام ازدواج مجدد بکنم بایه خواننده معروف و تو مراسم عروسی زن داییماومد بهم گفت که پسرت حالش خوب نیست به باباش گفتم اما میگه من کار دارم بعد من خیلی ناراحت شدم و با دوبه طرف پسرم رفتم و گریه میکردم یه لحظه بعد شوهرم اومد بهش گفتم من نمیخام ازدواج کنم بیا برگردیم (با گریه)اما اون قبول نکرد بهش گفتم اشکال نداره من و تو باهم بر نمیگردیم اما من نمیخام ازدواج کنم میخام با بچه هام بمونم بزرگشون کنم میشه لطفا جوابمو بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر ترسی است که در عالم بیداری برای فرزندانتان دارید و اینکه ای خواب از آن ترس نشات گرفته است و اینکه صدقه بدهید به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 436. هما

  سلام لطفا جواب سوال منو بدین
  من عقد کرده و متاهل هستم و خواب دیدم با مرد ناشناس و غریبه ای دارم ازدواج میکنم ولی هنوز آماده نشده بودم و خیلی دیرم‌شده بود
  مجلس جشن عروسی رو هم ندیدم
  لطفا تعبیر خواب منو بگین ….

 437. هما

  سلام لطفا سوال منو جواب بدین
  من عقد کرده هستم ولی تو خواب دیدم عروسی خودم هست و داماد غریبه بود شوهر خودم نبود
  تو خواب یادمه که دیرم شده بود ولی هنوز من برای عروسی خودم آماده نشده بودم
  مجلس عروسی رو هم ندیدم
  لطفا تعبیر خوابم رو بگین …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر بدی ندارد و اینکه مراسم و داماد را ندیده اید بهتر است و وارد شدن به عروسی نشان بر غم است که از شما رفع شده است.
   سربلندو پیروز باشید.

 438. طاهره

  با سلام. من متاهلم و دارای دو فرزند .. تقریبا هر ماه من خواب میبینم که یا مجردم و میخام با کسی ازدواج کنم (البته مراسمی درکار نیست فقط میدونم میخایم ازدواج کنیم) ولی من توی خواب همش منتظر همسر فعلی خودم هستم که میگم من با ایشون نامزد هستم چرا اون نیومده و من دارم با یکی دیگه ازدواج میکنم یا متاهلم توی خواب میگم ای بابا پس شوهر خودم کجاست چرا من دارم با یکی دیگه ازدواج میکنم. از این مدل خوابها زیاد میبینم . دیشب هم خواب دیدم بعد از نماز صبح که با یکی از اقوام که همسرش فوت شده و سه تا بچه داره ازدواج کردم و توی یه خونه ایم و من توی دلم میگم من شوهرم یکی دیگه ست نباید با این باشم و و همش ترس از دست دادن شوهر فعلی خودم رو دارم که یا منتظرم بیاد یا رفته نیومده .. توی خواب اکثرا بچه ندارم و فقط من هستم و شوهرم یا یاد شوهرم ویه مرد دیگه که دارم باهاش نامزد میشم یا خواستگارمه یا ازدواج کردیم. از این مدل خوابها زیاد میبینم

 439. غزل

  سلام من متاهل هستم و خواب دیدم،از ترس کسی جواب بله به خواستگاری یک فرد ناشناس میدن و اون خانواده هم خوشحال سریع تدارک عروسی میبینن و به من میگن همه ی کارهات رو خودت انجام بده من نه حمام رفتم نه آرایشگاه،فقط لباس عروس رو دست یه خانم خوشگل دیدم که میگفتن جاریمه دیدم و سریع از ترس با دوست صمیمیم رفتیم سمت آرایشگاه تو مسیر رفتن با گوشی من تماس گرفتن گفتن داماد جاریت رو کشته و دستاش رو قطع کرده چون تو رو فرستاده آرایشگاه حالا دنبال توئه تا بکشتت
  البته بعد از فرار با دوستم صحنه ی قتل اون زن رو هم دیدم
  با توجه به شرایط بارداریم خیلی میترسم

 440. باران

  سلام و خسته نباشید
  شوهرم دوشب پیش خواب عروسی یکی از اقوامش را دید و خودم هم دیشب خواب دیدم که عروسی خودم هست و داماد را هم ندیدم
  من باردار هستم و در خواب هم باردار بودم ولی شوهرم را در خواب نمیدیدم
  ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

 441. pariyanazari02@gmail.com

  سلام من دختر مجرد خواب دیدم ک با پسر عمه ی متاهلم ازدواج کردم و شب زفاف داشتم ممنون میشم تعیبرشو بگین

 442. M

  با سلام
  اگر خواب بیننده مجرد باشد ک در خواب ببیند دختری ک می شناسد و وی متاهل نیز است را به عقد خود در می آورد تکلیف چیست

 443. ف ن

  سلام من یک زن متاهل با یک فرزند هستم
  مدتی است که اکثر شب ها خواب میبینم که همسر دیگری دارم و این موضوع آرامش من را به هم زده . گاهی در یک شب دو بار خواب میبینم هر دفعه شخص متفاوت است

 444. فاطمه

  سلام من یک زن متاهل با یک فرزند هستم
  مدتی است که اکثر شب ها خواب میبینم که همسر دیگری دارم و این موضوع آرامش من را به هم زده . گاهی در یک شب دو بار خواب میبینم هر دفعه شخص متفاوت است

 445. Mrym

  سلام من خواب دیدم کسی که دو سال هست که باهاش در رابطه هستم و خیلی دوستش دارم.اومده خاستگاریم و تمام خانواده ی من موافقت کردند .در صورتی ک بطور واقعی خانواده ی من راضئ نیست .تعبیرش چیه ؟

 446. ح

  باسلام.بنده.دختری مجردهستم که درخواب دیدم.فامیلهابه همراه مادربزرگم ومامانم به اجبارمیخوان من روبه عقدکسی دربیارن که من حتی ندیدم.هرچه قدرمیگفتم ای بابامن یکبارم باپسره حرف نزدم حتی ندیدمش چطوری برم باهاش عقدکنم.امااوناهمش میگفتن پسره خیلی خوشگله..!ومن توی دلم میگفتم من اصلاکسی دیگرودوستدارم.(اینقدرحس وحال بدی درخواب داشتم که باکلی کلنجاروقتی حال بدمودیدن همه مهمانهارفتن،ولی من توذهنم میگفتم اونی که منتظرشم که نیومدپس مجبورم بایکی دیگه ازدواج کنم)….ولی خب دراخرمامانم راضی شد.ومهمانهارفتن.

 447. Lili

  باسلام من خواب دیدم که در خواب با یه نفر ازدواج میخام بکنم در واقعیت الان متاهلم ولی در خواب انگار جدا شده بودم و میخاستیم که باهم بریم عقد من لباس معمولی تنم بود ماشینای مدل بالا هم بودن که من قرار بود سوار اونا بشم ولی اونجا یه نفرم بود که انگار فامیل داماد بود از این تریلی ها داشت که فقط ماشینش بود تریلیش وصلش نبود رفتیم سوار اون بشبم که دامادم اومد با من سوار اون بشه من یکم میترسیدم میگفتم اگه میشه یکم یواشتر برید من میترسم گویا دومادم میترسید بعد من با خودم گفتم این چجور مردیه از کامیون میترسه بعد با خودم میگفتم ب فامیلا چجوری بگم جدا شدم با این عقد کردم بعد با خودم دلیلو دلایل میاوردم ک ازخواب بیدار شدم دیدم صبه

 448. سلام من ۱۸ سالمه و حدود یک سالی هس نامزد هستم و یک دوست خیلی صمیمی دارم که ایشون هم تازه چند ماهی است نامزد کرده من چند شب پیش خواب دیدیم که دوستم از نامزدش جدا شده و با یک پسر دیگ که انگار در خواب از قبل میشناختش ازدواج کرده و منو در جشنشون دعوت کرده بودن ولی من نمیتونستم باور کنم که رفیقم از نامزدش جدا شده و با فرد دیگری داره ازدوج میکنه لطفا بگین تعبیر خوابش چی میشه؟؟؟

 449. zyby

  سلام خسته نباشید من مجردم یه مدته بعد از طلوع آفتاب خواب میبینم ازدواج کردم و از ازدواجم هم راضیم ولی اصلا نمیدونم که داماد کیه میشه بگین تعبیرشو بگین با تشکر

 450. F

  سلام من شب قبل از خوابم با همسرم تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم ولی همون شب خواب دیدم که من با مردی دیگر ازدواج میکنم که هیچ علاقه ای نسبت به او ندارم و در خواب شوهرم را که میخواستم از او جدا شوم را دیدم که بسیار ناراحت است و گریه میکند تعبیر این خواب چیه؟

 451. علی

  سلام ، مردی متاهلم که در خواب دیدم که من و همسر و یک نفر که انگار شوهر همسر من هست در یک خونه هستیم . تو خواب همسرم انگار بیشتر پیش اون نفر بود تا من . تعبیر خواب من چیست ؟

 452. بینام

  سلام من خواب دیدم مراسم عقد مادرم و فرد دیگه ای هست و حتی پدرم هم درحال اماده شدن و لباس پوشیدن بود .پدر و مادرم هر دو در قید حیات هستند و آن مرد هم ناشناس بود تعبیرش چیست؟؟

 453. ابراهیمی

  سلام. من دو شب پیش خواب دیدم که در خیابان مردی ناشناس خطبه عقد من و پسری را که اصلا نمی‌شناختم، خواند. و دیشب هم خواب دیدم که عروس شده ام و لباس عروسی تن کردم و بین مهمانان زیادی در مجلس نقل میپاشیدم و داماد را اصلا ندیدم و ندانستم کیست. تعبیر این خواب ها چیست؟ بنده دختری مجرد هستم. ممنون

 454. مریم

  سلام من متاهل هستم و دیشب خواب دیدم که دارم ازدواج میکنم ولی اون مردی که قرار بود باهاش ازدواج کنم رو ندیدم من آماده نبودم و اضطراب داشتم و لباس همه به رنگ قرمز بود و لباس عروس منم به رنگ قرمز بود که میخواستن تنم کنن بعد دایی و بابابزرگم اومدن برای خداحافظی و ما خیلی گریه کردیم بعد اونا رفتن و کلی دختر که بعضیاشونو نمی‌شناختم اومدن پیشم و هی میگفتن چرا آماده نیستی

 455. رخشی

  سلام من زنی متاهل و سی ساله هستم . در خواب دیدم محرد هستم و مردی ثروتمند و خوش قیافه که سنش ۴۰ ۴۵ ساله بود با من قصد ازدواج دارد منو به خونه‌ای که زن قبلیش و دوتا پسرای کوچکش هم آنجا زندگی می‌کنند برده به من علاقه فراوان نشان می‌ده من هم دوستش دارم هی به من می‌گه میبینی زنمو دوسش ندارم این همه رفاه و آسایش ولی خب دوسش ندارم ولی زنش که او هم هم‌سن منه از اون سر خونه چپ چپ به ما نگاه می‌کنه تا اینکه زنش در غیاب اون به من گفت برو از خونه‌ی ما و من زنگ زدم بهش گفتم دارم چمدونمو می‌بندم برم خونه مادرم و اتفاقا برگشتم خونه مادرم بعد اون هنوز در ارتباط بودیم دو بار بهش گفتم ماشینتو بفرست من لازم دارم اونم بی برو برگرد توسط پسرش ماشین شاسی بلندشدو فرستاد دم در خونه ما بعدش از خواب پریدم

 456. محدثه ادهم كسمائي

  سلام.اگر زن متاهلی خواب ببیند که خواستگار قبلی اش از او خواستگاری کرده و همه راضی اند چه تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر زندگیتان است که دچار تغییر و تحول خواهد شد و بر شما نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 457. hasti

  سلام من خواب دیدم که انگار من توی کوچه مون هستم بعد دختر همسایه( اصلا همچین همسایه ایی نداریم و کلا من با همسایه ایی ارتباط ندارم ) هی درمون رو میزد و وقتی دید کسی درو باز نمیکنه از بالای در وارد خونمون میشه و من تند تند سمت خونه آمدم و وارد خونه شدم دیدم دختره ناراحته و میگفت با خانواده م دعوام شده و نمیخوام اونجا باشم برای همین فرار کردم اومدم خونه ی شما بعد متوجه شدم که باردار هم هست دیگه منم انگار تو خواب دلم براش سوخت گذاشتم استراحت کنه تو اتاق بعد انگار همسرم از سر کار برگشته ، خونه هم نسبتا تاریک بود یعنی عصر بوده و وقتی وارد خونه شد آروم سلامش کردم بهش گفتم دختر همسایه اینجاست سر و صدا نکن یه دفعه دیدم هی میگفت کدوم دختر همسایه بای حالت شوکه جوابم میداد میگفت کدوم دختر همسایه بعد از حالتهاش انگار متوجه شدم که این دختر زن دومش هست و اون زن از اتاق میاد بیرون و میدیدم که شوهرم دلش برا دختر میسوزه و دوستش داره و من تو اون خواب آتیش گرفته بودم که آیا من از خونه برم بیرون یا نه بمونم و یکاری بکنم که اون بره ولی انگار تصمیم گرفتم خودم برم چون میدیدم شوهرم نمیخواد که اونو طلاق بده دلش بحالش میسوزه و تو خوا هواشو داشت چون باردار بود و تو خواب میگفتم با وجود این شوهرم دیگه منو نمیخواد بهتره که برم و از خواب پریدم…
  خوابم رو بعد از طلوع آفتاب دیدم
  لطفا جوابم رو بدین ذهنم خیلی مشغول این خواب شده….

 458. سمیرا

  سلام ببخشید من متاهل هستم چند وقت پیش خواب دیدم که عروسیمه با شوعر خودم و آماده نیستم و مرتب نیستم و همش حرص میخوردم چند شب پیش دوباره جاریم همین خوابو برام دید که عروسیم هست و آماده نیستم و حالم خوب نیست ممنون میشم تعبیرشو بگید و تو خواب هر دو تامون ازدواجم با شوهر خودم بود

 459. مژگان

  سلام.من با وجود اینکه شوهر و بچه دارم خواب دیدم با پسر مجرد ازدواج کردم (داماد رو ندیدم) و بعد ازدواج بسیار پشیمون شدم (البته تو خواب اصلا متاهل نبودم و مجرد بودم)….پشیمونیم ب این دلیل بود ک سطح خونوادگی داماد خیلی خیلی پایین بود…. مجدد خواب دوم دیدم ک تو یک سالنی داماد مراسم گرفته برام و خودش هم نشسته و مراسمش رقص و پایکوبی نداره و همه با لباس پوشیده نشستیم و ی کلیپ برا مهمونا گذاسته ک ببینن…خود داماد هم رو صندلی روبروم نشسته و منو میبینه….لطفا راهنمایی کنید…ممنونم از شما

 460. حامد

  من به دلایلی سالهاست با همسرم زندگی نمی کنم ،خواب دیده ام او را دارند به عقد دیگری در می آورند و در حالی که همه افراد لباس مجلسی به تن دارند من با یک پیراهن مشکی و یک شال عزای مشکی به شدت ناراحت هستم در حالی که همه ار من می خواهند لباس شیک بپوشم و شاد باشم ولی من آنقدر در خواب ناراحت بودم که از خواب بیدار شدم (لازم است توضیح دهم ما طلاق نگرفته ایم )

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل است که عقد کردن در خواب نیک نیست و نشان بر جدایی برای همسرتان از شما دارد و یا اینکه اختلافات زیادتر خواهد شد و لباس سیاه و سوگواری نشان بر این است که در این مورد اقبال با شما یار نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 461. علی

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که خانم خودم داره عروسی میکنی با یه فرد غریبه و من هم تو مراسمشون بودم و گریه میکردم ولی صورت خانمم رو نمیدیدم
  لطفا تعبیر بفرمایید

 462. zahraaaa

  تعبیر خواب زنی که همسرش را از دست داده ودر خواب با همسر مرده اش قصد ازدواج مجدد را دارند که همسرش برای او لباس تور سفیدی را به قصد سوپرایز از او برایش گرفته است تعبیر خوابش چیست ?لطفا. ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و می‌تواند بر این تعبیر باشد که به فرزندان آن خانواده خیر و منفعت می‌رسد.
   سربلند و پیروز باشید.

 463. مهتاب

  سلام من خواب دیدم مراسم خاستگاریم بعد عمم میاد خونمون بهم میگ مامان بزرگ و بابابزرگم ک مردن گفتن این ازوداج نباید سر بگیره و و ی دایرع از خون میکشه جلو من و میگ اگ بخای ازدواج کنی با این مرد باید از این دایره بگزری

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما شما نشان بر خوبی ندارد وه به معنی غم و ناراحتی است برای که به وسیله تغییر و تحولی که در آینده در زندگیتان خواهید داشت مقداری غم را تجربه خواهید کرد و اینکه حتمی هم در آن نیست و شما و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 464. sanam

  خواب ديدم فردي كه قرار بود به خواستگاري بيايند و بعد پيگير نشدند به خانه مان برا خواستگاري امده اند و من چادر رنگي سر كردم ولي در واقع چادري نيستم و با داماد برا صحبت وارد اتاق شديم و داماد صندلي درست كرد كه با هم بشنيم و من خوشحال بودم وقتي به قيافه نگاه كردم ديدم با عكس كه من ديدم چهره متفاوت و يه نگاه عاشقانه به من كردن كه من پيش خودم گفتم از من خوشش امده و داشت خوش صحبت با هم صحبت ميكرديم كه حتي ديدم در اتاق بسته اس ولي در واقع ان اتاق ما در نداره و يهو كلي مهمون امد و من داماد نديدم و ناراحت شدم هي به خواهرم ميگفتم داماد اينجا بود از من خوشش امده بود ولي مهمون امدن نيست حتي مادر بزرگم كه فوت كرده داشت با اشاره چيزايي بهم ميگفت تا بهم گفتن داماد داره مياد رفتم كه ارايش كنم خوشگل شم بعد پشيمون شدم گفتم نمي خواد رفتم جلو در ديدم نيست تو خواب خيلي ناراحت شدم كه يهو رفت چون انگار تو ان تايم كه با هم صحبت كرديم مهرش به دلم نشسته بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما موضوعی گذشته را را بازگو می‌کند و اینکه
   ناخوداگاهتان از آن موضوع همچنان ناراحت و احساس شکست دارد و اینکه نمی‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 465. سیمرغ

  سلام روزتون بخیر

  من یک دخترمجرد هستم، بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم که در محضر هستم و مراسم عقدم هست اما داماد رو اصلا نمیشناسم و نمیدونم کیه و منم گویا خوشحال نیستم ، کنار سفره عقد منتظر میشینم تا نوبت من بشه اما هربار افراد جدیدی میان عقد میکنن و نوبت من نمیشه و عقدم هم برگزار نشد. اگه میشه لطفا راجع به تعبیرخوابم منو راهنمایی کنین ممنون میشم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل برای شما نیک است چون وجود عاقد و عقد کردن در خواب نیک نیست و نشان بر اختلاف بین شریک عاطفی و خانواده هم عنوان شده است و اینکه بعضی دیگر معبران عقد و عروسی را بد می‌دانند و نشان بر غم می‌دانند و بعضی دیگر نشان بر تغییر و تحمل می‌دانند که احتمالا شما به ابن تغییر و تحولی که در آینده خواهید داشت راضی نیستید.
   سربلند و پیروز باشید.

 466. ترانه

  سلام
  من خواب دیدم خواهرم که قبلا ازدواج کرده دوباره با همون داماد خودمون مراسم ازدواجشونو دیدم که سر سفره عقد یکدفعه بحث و دعوا پیش میاد و مادرشوهرش هم در حال ساکت کردن اقوام‌خودش بوده عاقد ول میکنه میره و دقیقا ما گفتیم خداروشکر که حالا عاقد رفت این دوتا بهم محرمن و وقتی عاقد رفت خیلی خوشحال شدیم انگار که همه نفس راحت کشیدن و خلاص شدن
  و ادامه جشن و پای کوبی بوده
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب عروسی و عقد نشان از غم دارد و پای کوبی نیک نیست و حتما صدقه بدهید و وجود عاقد نشان بر جدا شدن زوج از هم است و این که در خواب‌شان عاقد رفته است نشان بر خیر است که اختلافی بین این زوج صورت نخواهد گرفت که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 467. ندا

  سلام من زنی متاهل هستم در یک‌شب سه بار خواب دیدم که دارم ازدواج میکنم به طرق مختلف گاهی داماد رو میشناسم گاهی ن و انگار در خواب قصد طلاق گرفتن از شوهر فعلیم رو داشتم تا صبح چندبار این خواب رو دیدم میشه تعبیرش رو بگین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن این خواب برای زنان متاهل خوابی معمولی و طبیعی است چون ترس از دست دادن روابطشان را به افکارشان وارد می‌کنند به این علت تصاویر این چنینی را مشاهده می‌کنند و تعبیر خواب شما بر این صورت است که تغییر و تحولاتی در زندگیتان شکل خواهد گرفت که شما باید بر رفتار خود واقف باشید که خدای ناکرده پشیمان نشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 468. مریم کاظمی

  سلام..من متاهل هستم و دو فرزند دارم …دیشب خواب دیدم همه در سور و سات عروسی من هستن در صورتیکه من اضطراب دارم که هنوز اماده نشدم و کسی مرا به ارایشگاه نبرده …و حتی نمیدانم چه کسی داماد هست …و در خواب نمیدانستم که متاهل هستم …در اخر خواب فهمیدم که دامادو خانواده داماد با ما همسایه هست و یه تصویر مبهم از ایشان تو ذهنم داشتم ولی ایشان را ندیدم در خواب …میشه لطفا بگید تعبیر خوابم چی هست ..ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب عروسی به گفته معبران خوب نیست و نشان از ناراحتی دارد و اینکه شما داماد را شناخته اید هم نیک نیست.
   صدقه بدهید که این غم از شما دور باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 469. زینت السادات

  با سلام پسر عموی من دو پسر دارد و فوت کرده خواب دیدم زن هندی گرفته و بچه های هندی دارد ممنون از تعبیرتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که جایگاهشان در آن دنیا خوب است و اینکه احتمالا بر این تعبیر است که فرزندانش تغییری در زندگی‌شان رخ خواهد داد که برای اطرافیان قابل باور نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 470. گودرزی

  سلام. ما با خانواده شوهرم مشکل خانوادگی داریم. بعد من چند شب پیش خواب دیدم یه آقایی که نمیشناختم (تو واقعیت) اومده وساطت .بعد رفت با خانواده شوهرم حرف زد .من تو حیاط منتظر بودم و یه کتاب درسی هم دستم بود(دو ساله ترک تحصیل کردم بخاطر ازدواج) و داشتم میخوندم و تست میزدم . بعد اون آقاهه اومد بهم گفت برو و اینجا نمون اینا بجای تو حرفای بدی میزنن(در صورتیکه من نگفتم چیزی اصلا و انگار که با اون حرفا از زبون من اوضاع بخواد آشوب بشه اوضاع) و با اون آقا رفتیم خونه ی پدرم .اونجا شلوغ بود انگار قرار بود شب مراسمی (نذری )باشه در ضمن صدای نوحه هم میومد و من برای پدرم و اون آقا داشتم شربت میبردم از پشت در شنیدم که اون آقا به پدرم گفت وقتی دخترت طلاق گرفت ما رو خبر کن بیایم خواستگاریش برا پسرم. (نمیشناختم)بعد من شربت و دادم وبرگشتم.شب اول محرم این خواب رو دیدم. فضا هم مثل محرم بود.لطفا جواب بدین. تو رو خدا. خیلی ذهنمو درگیر کرده. یه بار دیگه فرستادم جواب ندادین. خواهش میکنم جواب بدین اینبار

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما باید اینگونه عرض کنم که احتمالا خانواده همسرتان شما را فردی کم محبت می‌دانند و باید بیشتر از توانتان به آنها محبت نشان دهید و اینکه به هیچ عنوان در امور خانوادگیشان دخالت نکنید که ذهنیت منفی در دخالت دارند و حرفه‌ای همسرتان را به پای شما می‌گذارند و اینکه نباید گونه ای رفتار کنید شما و همسرتان که از عمل خود پشیمان شوید. تعبیر خواب طلاق بر این است که شما از عملی پشیمان میشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 471. ماتیتا

  سلام وقتتون بخیر.
  خواهرم بارداره و چند ماهی است که در خواب می‌بیند من که متاهل هستم با فرد دیگری ازدواج می‌کنم و هرچه خواهرم گریه و التماس می‌کند که دلت به حال بچه‌ها بسوزه و ازدواج نکن، من گوش نمیدم
  چند ماهی است که این خواب رو میبینه و الآن دیگه واقعاً اذیت میشه ممنون میشم بفرمایید تعبیر این خواب تکراری چیست؟
  قبلاً از لطفتون ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به تعبیر معبران خواب تکراری نشان از تعبیر ندارد و باطل است و نشان از مشکلاتی است که در عالم واقعیت توانایی حل کردن آن را ندارد و اینکه ایشان به علت اذیت شدنشان باید با روانکاو صحبت کنند.
   سربلند و پیروز باشید.

 472. الهام

  سلام من زنی متاهل هستم که ده ساله ازدواج کردم خواهر کوچکترم زودتر از من ازدواج کردومن چند سال بعداز اون،در طی این سالها که ازدواج کرده ام بارها خواب دیده ام که هنوز ازدواج نکرده ام ومن از ازدواج خواهرم خیلی ناراحتم ودر خواب گریه میکنم تعبیر این خواب چیه؟

 473. گودرزی

  با سلام.با خانواده ی شوهرم مشکل داریم. بعد من دیشب خواب دیدم که یه آقایی که نمیشناسم اومده وساطت. بعد رفتن با خانواده شوهرم حرف زدن و اومدن به من گفتن اینجا نمون.برو اینا از زبون تو حرف میزنن(در صورتیکه من نگفتم چیزی اصلا.میگفت از زبون من چیزای بدی گفتن انگار که بخوام اوضاع رو آشوب کنم).هر چی میگیم کوتاه نمیان.بعد رفتیم خونه پدرم. من داشتم براشون شربت میبردم که از پشت در شنیدم همون آقا منو برای پسرش خواستگاری کرد.گفت وقتی طلاق گرفت ما بیایم خواستگاری.در ضمن محیط هم شلوغ بود مثل مراسمهای محرم .لطفا تعبیرش رو بهم بگید. خیلی درگیرم کرده.مرسی از لطفتون.

 474. اشرف

  سلام من خانوم متاهل هستم ویه دختر ۲ ماهه دارم دیشب خواب دیدم لباس عروس تنمه وعروسیمه بل یه غریبه.شلوغ بود ولی جشنی به پا نبودهمه فامیل جمع بودن تا با من و داماد جشن بگیرن منم خوشحال بودم فقط هی عصبانی بودم که چرا خواهرم نمیاد عکس بگیریم وقتی اومد چادر سفید پوشید وصورتشو میپوشوند بعد همه جمع شدیم یه نفر عکس میگرفت یهو دیدم فاصلم با دوماد زیاده گفتم صبرکن من برم نزدیک دوماد عکس بگیریم وقتی رفتم نزدیک دوماد از خواب بیدار شدم

 475. اشرف

  سلام.من متاهل هستم ویه بچه دوماهه دارم دیشب خواب دیدم لباس عروس تنمه عروسیمه ولی جشنی به پا نبود فقط با فامیلا جمع میشدیم که عکس بگیریم و هی خواهرمو صدا میزدم که بیاد بامون عکس بگیره دومادم دیدم ولی یه ادم غریبه بود بعد اینکه دوتا عکس گرفتیم دیدم فاصلم از دوماد دیره گفتم صبر کنین تا من وایسم پیش دوماد بعد عکس بگیریم

 476. مصطفی

  سلام من در خواب دیدم مادر زنم برسر مغازه من آمده و از من کمک مالی میخواد برای شب خواستگاری و من کمکش میکنم ولی التماسش میکردم که نکن این نامزد منه و بهش علاقه دارم و اون الان زن متاهل و انگشتر داره. ما حدود یک ماه عقد کرده ایم ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شخصی در تغییر مسیر زندگیش از شما کمک می‌خواهد و اینکه شما در این امر کمک خواهید کرد و اما شما از این موضوع تغییر برای آن فرد نگرانید که برایش مشکلی پیش آید و می‌توان گفت که تغییر نیک است و خواستگاری به منزله تغییر خوب و خوش یمن آمده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 477. مهلا

  سلام من خانمی متاهل هستم ساعت خوابم بعد از طلوع آفتابه.خواب دیدم دارم با یه آقایی ک نمیشناسم ازدواج میکنم اما همسرم حامی منه و بهم میگه اگه اذیتت کرد حسابشو میرسم یا میگه هر هفته میای پسرمونو ببینی من لباس عروس یادمه تنم کردم ولی مراسم خاصی برگزار نشد همه چی معمولی من حتی لباس عروس نخریدم آرایشگاهم نرفتم خودم آرایش کردم حودمو.تاجایی ک یادمه اون آقایی ک ازدواج کردم باهاش ناراضی بنظر میومد اما مادرش خوشحال بود ممنون میشم جوابمو بدین☹

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر تغییر و تحولی است که در مسیر زندگی شما رخ خواهد داد که در این تغییر همسرتان شما را حمایت خواهد کرد و می‌توان گفت که به به خیر و صلاح پیشرفت زندگی شما و همسرتان است است.
   سربلند و پیروز باشید.

 478. Zahra

  سلام من تو خواب دیدم دختر خالم که ازدواج کرده و متاهله تو خواب داره ازدواج میکنه با یکی دیگه وما همگی داریم آماده میشیم لباس میپوشیم آرایش میکنیم و میریم عروسی و خوشحالیم ولی من نمیدونم داماد نمی بینم یا دیدمش تو خواب یادم رفته ولی دخترخالمه تو لباس عروس میبینم با یکی دیگه قبلا خودشم میگفت تو خواب دیده با اینکه شوهر داره یه پسر خوشگل عاشقش میشه تو خواب ولی پسره نمیدونه که شوهر داره و میگه چن سال عاشقتم ولی پیدات نمیکردم تا اینکه اومدم راننده تاکسی شدم تو منطقه تون تا پیدات کنم و ببینمت میشه تعبیر خوابمو بگید حس خوبی ندارم حس میکنم خواب خوبی نبوده میشه کمکم کنید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن اینگونه خواب ها نشان از اعتماد به نفس پایین است که ناخودآگاه آن را به شکل دیگیری نشان می‌دهد و اینکه ایشان احتمالا از بی توجهی همسرشان این خواب را دیده اند و یا اینکه از نظر خودشان همسرشان علایقشان کم شده است که جز فکر منفی چیزی دیگری نمی‌تواند باشد و اینکه خواب شما نشان بر خوبی برای خودتان ندارد و اینکه عروسی و خوشحالی در خواب نشان بر غم است که صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 479. M. N

  خواب ازدواج خواهر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که تغییر و تحولی جدید در زندگی خواهرتان رخ خواهد داد. که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 480. محمودی

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم شوهرم منو برد دفتر ازدواج و منو به عقد برادر شوهرم در اورد که برادر شوهرم خود متاهل و بچه بزرگ داره
  تعبییرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و بر این معنی است که بین شما و همسرتان اختلافی پیش خواهد آمد که از طرف برادر همسرتان است که باید شما هم دامن نزنید تا به خیر برایتان رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 481. M. N

  سلام من خواب دیدم که ازدواج کردم اما خودم خبر ندارم و تو خوابم مامانم بهم گفت که تو ازدواج کردی ولی من اول شوکه شدم و گفتم ازدواج کردم؟
  بعد به خودم اومدم و با این که هنوز تو شوک بودم سعی کردم نشون بدم که من یادم اومده و اون لحظه من قیافه هیچ کسیو به عنوان شوهر خیالی نمیدیدم و طرف یک چهره مات داشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما آمده است که تغیر و تحولی در پیش رو دارید و اینکه شما از این تغییر و تحول نو شوکه خواهید شد که سبب خیر خواهد شد برای پیشرفت شما در آینده تان.
   سربلند و پیروز باشید.

 482. فاطمه

  سلام خواب دیدم نامزدم رفته خواستگاری دختر داییم خیلی عصبانی بودم منم آمدم تو خواستگاریش نفرینش میکردم نامزدمو تعبیرش چیه؟

 483. خانم شیرزادی

  سلام وقت تون به خیر
  من یه خانم متاهل هستم
  خواب دیدم با همسرم نامزدم ولی نمیاد خواستگاریم , تو خواب با پسر عموم که قبلا خواستگارم بوده ازدواج کردم ولی شب عروسی مراسم بهم زدم و فرار کردم و و توی دعوا انگشت زن عموم قطع کردم . توی مراسم عروسیم مادرشوهر خودمم بود که گفت خداروشکر این دختر عروس ما نشد.
  فردای عروسی پشیمون شدم رفتم پیش پسر عموم که باهاش ازدواج کنم و معذرت خواهی کردم ازش و پیشش خوابیدم و….
  یهو از خواب پریدم خیلی حالم دگرگون لطفا تعبیرش برام بفرستید.
  سپلسگذارم

 484. سپهر

  یا سلام.من خواب دیدم که کسی که دوست دارم و فعلا در حال قهر هستیم.داره با یکی از اشناهاش که متاهل هم هست ازدواج میکنه و تو عروسیشون هستم که یهو گریه ام گرفت و با گریه از خواب بیداذ شدم.تعبیرش بنظرتون چی میتونه باشه؟

 485. الینا

  سلام
  خواهرم خواب دیده بود که دوباره ازدواج میکنم با یه شخصی دیگه وسفره عقدی که برایم پهن کرده بودند شوهرمم کنارش نشسته بوده وخوشحال بوده وخواهرشوهرامم میرقصدن وخوشحال بودن میشه تعبیرشو بگین ممنونم

 486. فاطمه

  سلام …من متاهلم و یک پسر دارم خواب دیدم دارم با همسرم مجددا ازدواج میکنم و روز ازدواجمون ،،شخصی ک قبلا بهم ابراز علاقه کرده بود میاد و میگه شناسنامشو نگاه کنید اولش شوهرم امتنا میکنه از نشون دادن آما بعد ک شناسنامشو میبینم میبینم جز من اسم زن دیگه ای هم تو شناسنامش هست ….این چ تعبیری میتونه داشته باشه؟؟

 487. سارا

  با سلام من متاهل هستم و در خواب دیدم با پسر عموی خودم ازدواج خواهم کرد ومن از این قضیه ناراحت بودم و در خواب به فکر همسر خودم بودم

 488. امیر

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم با یک زن شوهر دار که خیلی از خودم بزرگتره ازدواج کردم ، اون زن از اقواممون هستش
  میشه تعبیرشو بگین ، ممنون میشم

 489. فاطمه د

  سلام من چندین باز خواب دیدم ک با شوهر خودم ازدواج کردم و قراره دوباره عروسی بگیریم و خودمونم میدونیم ک قبلا یبار عروسی گرفتیم و خلاصه ک همش گیر و گور داره عروسیمون یا یجا دیر میرسیم یا روز عروسیمون میفهمیم مهمون دعوت نکردیم مخصوصا اینک همش میگم من امروز عروسیمه و با هیچ جایی واس لباس و ارایشگاه هماهنگ نکردم و خلاصه سرشار از استرس و دلهره و نگرانیم حتی وقتی از خواب پا میشم خسته ام و روز قبلشم خواب مدفوع انسان دیدم بطوری ک یادمه موطب بودیم منو چندنفر دیگ و دسشویی و حموم مدفوع هارو بشوریم و تمیز کنیم

 490. یاس

  با سلام
  شوهرم خواب دیده من ازدواج مجدد کرذم و روز عقدم حضور داره و صدام میکنه اما خاله شون جلوشو میکیره و میگه شاید شوهرش ناراحت بشه صداش میزنی صداش نزن
  میشه تعبیر خواب رو بگین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر یک اختلاف بین شما و همسرتان دارد که میتواند احتمالا از طریق خاله همسرتان یا شکل گرفته باشد اما شما باید نیت خیر خواهانه این شخص را هم در این اختلاف در نظر بگیرید.پس شما تا میتوانید به مشاجره های که پیش می اید دامن نزنید تا به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 491. Fati

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم دارم با مردی که نمیشناسمش ازدواج میکنم اما یه اتفاقی افتاد که دعوا کردیم اونا از خونمون رفتن من هم با گریه دنبال اون آقایی که هیچوقت ندیدمش رفتم بعد برگشتن و راضی شدن که ازدواج کنیم اون موقع من دیگه اصلا ناراحت نبودم و اینم بگم که چند نفر از افرادی که مردن هم تو مراسم ازدواجمون بودن

 492. گلی

  سلام
  من 3ساله که عقدم شوهرمو دوست دارم ولی باهم اختلاف داریم، دیشب خواب دیدم با اینکه هنوز متاهلم با یه مرد سید که در واقعیت می‌شناسمش و از همسایه هامون هستن و زن و بچه داره، عقد کردیم و همه بهمون تبریک میگفتن، من درظاهر می‌خندیدم اما توی دلم به فکر شوهرم بودم و غصه شو میخوردم،

 493. رضا

  سلام
  خواب دیدم ک با ی دختری ک قبلا باهاش دوست بودم و دوستش داشتم و الان ازدواج کرده رابطه جنسی دارم
  تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟

 494. حسن

  با سلام
  خواب دیدم همسرم داره با یه پسره تقریبا ۱۱ ساله حرف میزنه، فهمیدم که قبل من ازدواج کرده و این پسر هم بچه شه که پنهانی از من ازش نگهداری میکنه.

 495. میثم

  سلام خواب دیدم دوست دختر قبلیم مجددا ازدواج کرده یعنی عروسیشه با شوهرش منم داشتم نگاه میکردم تعبیرش چیه

 496. krn

  من چند وقت پیش خواب دیدم با پسرعمه ام ازدواج کردم. عروسی در یک خانه دو طبقه بود. طبقه اول زنانه و طبقه دوم مردانه بود. فقط من و داماد لباس سفید داشتیم و مهمان ها همه لباس مشکی پوشیده بودند. وقتی خواستم دست داماد را بگیرم سکندری خوردم و دستم در دست پدرم قرار گرفت و به جای داماد ایشان مرا تا طبقه اول همراهی کردند. در طبقه اول همه مهمانان پیرزن هایی با لباس مشکی بودند و ناراحت و غمگین بودند و از ساز و دهل نیز خبری نبود. شب بعد از اتمام عروسی نیز داماد مرا با ناراحتی رها کرد و به یک اتاق دیگر رفت
  تعبیر ابن خواب چیست ؟ ممنون

 497. Asal

  سلام من خاب دیدم یکی از فامیلامون که متاهله با یه مردی که چند سال پیش فوت کرده ازدواج کرده و لباس عروسی تنش کرده تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما خوب نیک نیست نشان ب غم و حتی غزا برای آن شخص هم می‌تواند باشد. صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 498. نیلوفرانه

  سلام من متاهل هستم و بچه هم دارم دیشب تو خواب دیدم یه جای مذهبی بودیم از یه آقا پسر خوشم اومد بعد تو دلم گفتم خوشبحال کسی که این بره خواستگاریش و شوهرش بشه یعدش یه خانمومی اومد ازم خواستگاری کرد که فهمیدم خوار اون آقا پسره و من خیلی بابت این موضوع خوشحال بورم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما به این صورت است که شما در اینده هدفی را در نظر خواهید گرفت که رسیدن به ان به نظرتان شاید سخت و غیر قابل دسترس باشد اما همانطور که اشکار است برایتان در عمل اینگونه نیست و به راحتی و تلاشتان حاصل خواهد شد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 499. امیرمحمد

  سلام
  من در خواب دیدم عموی خودم زنعموم رو طلاق داد و بعدش من باهاش ازدواج کردم و خیلی زندگی خوب و آرومی کنار هم داشتیم و هم دیگه رو دوس داشتیم!و همه ی فامیل میدونستن که ما با هم ازدواج کردیم و خزچ مشکلی نبود
  من مجردم و زن عموم ازم بزرگتره در واقعیت

 500. احسان21

  خواب دبدم باد ختر عموم که شوهر داره و خیلی خندانه بالباس سفی و نورانی هردومون تو یه مکان نورانی که انگار یه جور جشن بود ستیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان بر پاکی و عاقبت به خیری برای هر دو شما دارد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 501. سما

  سلام من در خواب دیدم ک برا دختر متاهلم یک مرد شوریده امد دخترم رد کرد پس از ان ان مرد خود را اصلاح کرد و دوباره ب خواستگاری آمد و دخترم قبول کرد
  شوهرش ناراحت بود و میگفت مگر من چه کردم با او

 502. بئاتریس

  سلام خسته نباشید خواب دیدم یه درویشی بهم گفت کف دست تو بده ببینم بهم گفت عقد میکنی

 503. Nilo

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم من و دوست مامانم پیش درویشی هستیم اون در ویش به من گفت کف دستتو بده ببینم یه قسمت از کف دست راستم انگار که برق میزد به من گفت به زودی عقد میکنی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خوابتان همانگونه که بر خودتان آشکار است می‌تواند بر همان گفته تعبیر شود و نشان بر پیشرفت در رسیدن به هدف هم دارد. سربلند و پیروز باشید.

 504. مریم

  سلام
  من شب گذشته خاب دیدم عروس شده ام اما اصلا بابت این مسیله خوشحال نیستم عروسی در خانه بر گزار شد و من اصلا لباس عروسی نپوشیدم حتی برای روزه عروسیم هم اماده نشده بودم و عصر آن روز متوجه میشدم که شب عروسیه من است تو خابم سه شب پشت سره هم همینطور عروسیه من بود ولی هر شب داماد فرق میکرد البته شبه سوم داماد یکی از آشناهامون بود که میشناسمش توی خوابم بین جمعیت خونه فقط مادرم و دوسته مادرم رو به عنوان اشنا میدیم و شب سوم هم به صورت کاملا گذرا حلقه ازدواجی روی میز دیدم که بعدش به دستای خودم نگاه کردم و دیدم هیچ حلقه یا انگشتری من ندارم.
  (شبه اولی که متوجه شدم عروسیه من است کمی با مادرم بحث کردم که چرا الان باید به ارایشگاه برم و الان خیلی دیره و فلان
  در شب اول داماد رو نمیشناختم ولی باهاش صحبت داشتم و حتی او را بوسیدم
  شبه دوم همه چی خیلی سریع گذشت و من داماد نه میشناختم نه حرفی باهاش زدم
  شبه سوم فقط داماد رو میشناختم و کمی باهاش حرف زدم و با دوسته مادرم که میشد مادر داماد هم در حده یک جمله حرف زدم) ولی در تمام شرایط به هیچ وجه از عروس شدنم راضی و خوشحال نبودم

 505. عاقله

  سلام
  من ١ سال پيش ازدواج كردم ، ديشب خواب ديدم ك دوباره با شخص ديگري عروسي كردم و داماد نيست من فقط مادرشو ديدم در روز عروسيم ، ميشه به زحمت اينو تعبير كني برام
  تشكر

 506. زهرا

  سلام من کسی رو دوست دارم و مدتی در ارتباط بودیم و الان ک جدا شدیم مدتیه دوستاش میگن که هنوزم دوسم داره و گفتن که برمیگرده.من خواب دیدم که بابام‌میفهمه باهاش در ارتباطم با پسره دعوا میکنه اونم میره با خانواده اش میان خونمون و وسایلای نشون رو میارن خواستم ببینم تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی دارد و دعوا در خواب خیر است ونشان از دوستی و صمیمیت دارد و میتواند به معنیه دوستی و خیر مجدد باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 507. مهتاب

  سلام من الان متاهلم ؛دیشب خواب دیدم با اینکه شوهر دارم باز دارم با نامزد قبلیم ازدواج میکنم و همه دارن کارتی مراسم و انجاام میدن ولی من ناراحت بودم و اخرش گفتم دلم نمیاد شوهرم اینجا وایستاده ناراحت میشه ببینه من دارم با کسی دیگه ازدواج میکنم و همش میگفتم کاش خواب باشه و من بیدار بشم که یهو بیدار شدم تو خواب همش نگران شوهرم بودم

  نظر شما در انتظار تایید مدیریت است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر امری دارد که شاید دیگران بر انجام ان بر شما تاکیید کنند و شما توان انجام ان را نداشته باشید و به خیرتان است که ان را انجام ندهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 508. مریم ش

  خواب دیدم مجددا باشوهرم قراره ازدواج کنم توارایشگاهم حاضرمنتظرم بیادنبالم وقتی اومدش دیدم گل نخریده ماشینم گل نزده دنبال گل فروشی بودیم همش میگف نمیدونم الان باید چیکار کنم… هرجا گل فروشی رفتیم گل هاش خشک شده بود.. منم ارایشم کم بود کمرنگ هی خودمو ارایش میکردم باز میدیدم پاک شده مصلا رژقرمز میزدم بعد میدیدم نیست اصلا…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است تعبیر به این صورت باشد که شما در اینده ای نزدیک قصد به انجام کار خیری خواهید کرد اما برای شما آنچنان که باید نتیجه بخش نخواهد بود و از این رو خود را سرزنش می کنید.
   پس سعی بر آن کنید در انجام این موضوع حتما جانب احتیاط را در نظر بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 509. سرور

  دختر خواهرم خواب دیده که من که الان متاهلم و دو سال پیش عروسی کردیم با همسرم دوباره جشن عروسی گرفتیم ولی عروس و داماد بازم خودمون هستیم این برای ما چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. و تعبیر ازدواج به این صورت است که تحولی نوو در زندگیتان رخ خواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید .

 510. مهشيد

  سلام.
  من ی دختر مجرد هستم ساعت11ظهر خواب دیدم یهونامزدی کردم نامزدمم خیلی پولدار بود،
  من قبلش با دوستم خونه نامزدم بودم سر میزنهار بودیم خانوادش ی حرفایی میزدن ولی من باور نمیکردم ک ب یهو خانوادم اومدن من رفتم تو اتاق برگشتم دیدم دارن دست میزدن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نمی‌توان خوب باشد و نشان از خبری دارد که احتمالا خانوادتان را ناراحت کند و دست زدن و شادی در خواب نشان بر ناراحتی دارد. و اینکه تعبیر ها در مورد خواب نامزدی این گونه هم است که نشان بر پیشرفت در امور کاری دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 511. کیانا

  سلام من مجردم دو شب پشت سر هم خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما دامادو نمیدیدم شب اولش عروسی بود شب بعدشم عقد بود همون شبی که خواب دیدیم عقدمه قبلش خواب دیدم که رفتیم عروسی یکی از فامیلا اما من داماد و عروسو نمیدیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ازدواج در کل نشان بر تغیر روش زندگی دارد و اینکه شما به دنبال هدفتان میروید . اما در این خواب اگر عروسی با جشن و پای کوبی همراه باشد خیر نیست و نشان بر غم است و اگر در عقد .عاقد وجود داشته باشد نشان بر اختلافتان با شریک احساسیتان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 512. محمدحسین

  سلام من درخواب دیدم که در یکی از حرم های اهل بیت بودم چند باری انجارادیده بودم ولی بنظرم حرم شاهچراغ میامد (چند روزقبل هم کماکان خواب امام رضارو دیده بودم که یک مرد راهنماییم میکرد به داخل حرم ومن گریه کنان میرفتم وانگارکه خوشحال بودم ) درحرم مشغول وضو گرفتن بودم احساس شادی داشتم انگار قراربود برم خواستگاری بایک دختر خوب یکی از همکاران که به تازگی باهم وارد بورس شدیم به من گفت که بیابریم زودباش دیرمیشه ها ومن گفتم که بزارغسل بکنم بعد میریم بعد رفتم برای غسل وبعد بیدارشدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما بسیار خیر است و بدانید که تعبیر ان می تواند به این صورت باشد که شما در اینده به هدفی که در حال حاضر به ان اشتغال دارید خواهید رسید و این موضوع برای شما بسیار خوب است و در خواب شما به صورت عینی امده است که این هدف پاک و طیب است.
   سربلند و پیروز باشید

 513. شیرین

  سلام من 18سالمه و بعد از طلوع افتاب خواب دیدم که با مرد سن بالا و خوش پوشی و ثروتمندی که نمیشناسمش ازدواج کردم، با اینکه میدونستم قبلا ازدواج کرده، و سوار ماشین به جایی میرفتیم اما اون انگار از چیزی ناراحت بود و حرفی نمیزد، اما من وقتی دیدم حلقه دستش نیست بهش گفتم حلقت کو که بدون حرفی حلقه رو برداشت و که دستش کنه اما از خواب بیدار شدم. میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما امده است که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده همچون شخصی بیابید و یا اینکه با کسی اشنا شوید که برای انکهه تعهد خود را به شما اثبات کند نیاز به گوشزد شما دارد.
   از این رو سعی بر ان کنید که بسیار در روابط خود آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 514. جبارى

  با سلام،
  من متأهل هستم و با همسرم زندگى ميكنيم،ولى هنوز جشن عروسى برگزار نكرديم و فقط جشن عقد داشتيم،
  خواب ديدم كه جشن عروسى گرفتم و همه خوشحال بودن حتىٰ خودم هم خيلى خوشحال به نظر ميرسيدم، ولى جزييات رو يادم نيست،ممنون ميشم تعبيير خوابم رو توضيح بدين

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر غمی دارد که به خانواده می‌رسد و همه را ناراحت خواهد کرد عروسی در خواب نشان از غم و ناراحتی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 515. رامین

  سلام
  صبح امروز خواب دیدم که تو مراسم عروسیم هستم و اصلا خودمم راضی به ای ازدواج نیستم و کلا تو مراسم نبودم فقط از دور تماشا میکردم .و یجورایی انگار از دست پدرم ناراضی بودم و ناراحت.بعدش پدرم اومد یه کم منو دعوا گرد .بعد با خونسردی باهام شروع به صحبت کرد.و عروس خانومو اصلا هم نمیشناختم.ولی از یه طایفه دیگه بود که اون طایفه رو میشناسم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما از امری کاری در حال حاضر ناراضی هستید که این نارضایتی را بر گردن پدرتان قرار خواهید دارد که این نارضایتی شما با صحبت با پدر رفع خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 516. بیتا

  سلام و خسته نباشید.
  من یه دختر مجردم و خواب دیدم منو به عقد کسی درآوردن یعنی ازدواج کردم اما دامادو اون لحظه کنارم ندیدم. بعد به رسم همیشکی اطرافیانم از جمله مادر خودم و فامبلای داماد بهم طلا هدیه دادن. توی اون طلاها انگشتر و گردنبندو یادمه. دامادو ندیدم اما تصوریش تو خواب به حافظم اومد.

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   اگر در خواب عقد را دیده اید نشان بر خوبی ندارد و نشان بر این دارد که فردی رابطه شما را بادیگران خراب خواهد کرد و اگر عاقد را دیده باشید خوب نیست و مراسم هم نشان بر خوبی نیست.
   و در خواب انگشتر نشان بر وفاداری شما بر رابطه تان است که می‌تواند برای حال باشد چه آینده و گردنبند نشان بر فرزندان صالح است که در آینده خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 517. Sj0098

  سلام وقت بخیر
  من مرد متاهلی هستم قبلا عاشق دختری بودم ک فامیل هم بودیم و بنا به دلایلی به ازدواج ختم نشد ولی درخواب دیدم ک با ایشون صحبت میکردم و خیلی ابراز علاقه میکردن به بنده و …
  جسارتا میتونم تعبیر این خواب رو بدونم ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر خاصی ندارد و تنها نشان از احساس دلتنگی و میلتان است که ناخوداگاهتان آن را به تصویر کشیده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 518. بابک

  سلام وقت بخیر
  من با یک دختر خانومی ۳ ساله پیش عقد کردم اما بعد از مدتی از هم جدا شدیم وطلاق گرفتیم اما من دیشب خواب دیدم که دارم دوباره با اون ازدواج میکنم ولی من فقط مشتاق بودم اون زیاد اشتیاقی نداشت.
  ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تا حدود زیادی دارای تعبیر نیست اما می تواند به این صورت هم باشدکه به شکل ارتباطی تلپاتیک شما و ایشان را به هم وصل کند و حس و میل درونی شما را در حال حاضر نمایش دهد و از بابت آن نمی توان تعبیر صد در صدی کرد و بدانید که انچه که برای شما رخ داده است انشالله همیشه با خیری همراه باشد
   سربلند و پیروز باشید

 519. Diana

  سلام.خواب دیدم تو جایی مثل خوابگاه هستم و جای آشنا نبود آدمها هم آشنا نبودن ، از اون مکان بیرون رفتم و بعد که برگشتم دیدم یکی از دوستانم که نزدیک یک ساله ازدواج کرده و بیشتر از یک ساله که ارتباطمون با هم قطع شده(ایشون بعد از نامزدیش سعی در قطع ارتباط داشت و مدام هم بی احترامی میکرد)، توی خوابم این خانم رو دیدم که با شخص دیگری غیر از شوهرش ازدواج کرده و اون شخص بنظر میومد آشنا باشه برام مثل کسی که تو تلوزیون دیده باشم اما خیلی معروف نباشه (مثل آدمایی که تو مسابقات تلویزیونی شرکت میکنن وما میبینیم و میشناسیمشون. ) جایی هم ک ایستاده بودن جلو همون خوابگاه بود که الان بنظر میومد خانه این دونفر شده و خبر ازدواجشون رو به من دادن و کمی بعد من از اون مکان رفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید این خواب برای ایشان نشان از خیر است و در تعبیر خواب امده است که اگر بینید که کسی که همسر دارد دوباره ازدواج کرده است نشان از ان است که خیری برای ایشان در کارهایشان در دسترس خواهد بود و اینکه در خواب شما مکانی مشخص برای شما نشان داده شده است دلیل بر معنی دار بودن ان نیست بلکه می تواند اشاره ای به درون ناخوداگاه شما و خاطراتتان با آن شخص باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 520. سارا

  سلام من زنی متاهل هستم چند وقت پیش دیدم در خواب با کسی ک دوران دانشگاه دوستش داشتم دارم ازدواج میکنم دیشبم باز خواب دیدم با پسر عمم هستم و ازم خواستگاری کرد و در خواب میدونستم ک شوهر دارم ولی باز خوشحال بودم و از شدت خوشحالی گریه میکردم گاهی اوقات ب گذشته فکر میکنم و در مورد ازدواجم مردد میشم در صورتی ک با همسرم هم با عشق ازدواج کردیم ایا خوابم نشانه ی ثروت و مال است؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از افکار شماست و اینکه ناخوداگاهتان آنها را برای شما یاد آوری کرده است و نمی‌تواند تعبیر بدی داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 521. مهسا

  سلام خواهرم متاهله و1دونه بچه داره خواب دیده عروس شده ولی لباس عروس تنش نیس امامیگه لباس خوب تنش بوده تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر این خواب روایات متفاوت است و باید بدانید که هم تعبیر خوب دارد و هم تعبیر بد اما در خواب ایشان به شکلی به نحو خوب ان امده است و نباید از بابت ان نگران بود و بدانید که در تعبیر خواب امده است که اگر کسی بیند که دوباره ازدواج می کند و تمام مراسم را نبیند برای ایشان خیر است و خبر از دریافت رزقی دارد.
   سربلندو پیروز باشید

 522. Passenger

  سلام وقت بخیر
  اگر دو نفر همزمان خواب ببینند که یکی از خانوم های خانواده که متاهل است در خواب مجددا عروس شده است چه تعبیری دارد
  ممنون میشم جواب بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای ایشان فقط نشانه ی خیر است و همزمانی ان ممکن است به معنای صادق بودن خواب باشد و اصلا نباید از بابت ان نگران بود.
   سربلند و پیروز باشید

 523. سارا

  سلام من دختر ۱۷ ساله هستم که توی خواب دیدم توی خونه خودمون عروسی هست ، اما افراد زیادی نیست مثل عروسی های خودمانی. بعد عروس رو نمیشناختم ولی داماد بابام بود ؛حتی مامانم هم کنارش بود و همون خوشحال بودیم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که این خواب برای ایشان خیر نیست و در تعبیر خواب عروسی امده است که نشان از ان دارد که برای ان فرد مشکلی ایجاد شود و این خود برای ایشان خیر نیست.
   حتما صدقه بدهید و به ایشان بگویید در انتخاب هایشان دقیق باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 524. شقایق

  سلام من خواب دیدم بک زن شوهر دارم در صورتیکه من مجردم الان خیلی هم شاد بودم و احساس خوشبختی میکردم بعد یهو خواب میبینم که باردارم و بچم خیلی یهویی دنیا میادش زایمانم و نمیبینمااا و بچه پسره منتظرم چشاشو باز کنه چشاش عسلیه ولی من میگم واییی چشاش ابیه و اینا یه پسر بچه ی فوقالعاده خوشگل بچم اینه بهش شیر میدم از یه طرف دیگه هم مثل اینه که من دکترم یا پرستار نمیدونممم از بیمارستان با شوهرم میریم که بریم خونمون وقتی میرسیم به خونمون اولش تو حیاطمون که کلی سبز دراز میکشیم شوهرم پاشو دراز میکنه که من سرمو رو پاش بزارم میخوابیم بعد پا میشیم میریم تو خونه میشه تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از رویا و آمال و آرزوهای شما است که دوست دارید در واقعیت آنها را ببینید و ناخودا گاهتان آن را به شکل های متفاوت به شما نشان خواهد داد و اینکه این خواب تنها آلمان قابل تعبیر آن این است که باردار بودن برای فرد مجرد نشان بر خوبی نیست و نشان از عملی است که در عالم واقعیت ناپسند است و باید از آن دوری کرد و اینکه به تعابیر معبران غربی بارداری نشان از موقعیتی است که هنوز برای انجام آن زمان نیاز است. و اینکه فرزند پسر در خواب خوب است و زیبا بدون آن نشان بر خبر خوب است و این هم بدانید خواب شما از لحاظ روانشناسی خواب بر این معنی است که شما در حالت روحی خوبی این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 525. مریم۱

  با سلام
  من خواب دیدم که شوهرم با دختر خانمی که تقریبا میشناختمش ازدواج مجدد کرده.مراسم ازدواج طبقه پایین منزل ما یعنی خونه پدرشوهرم بود.همه خوشحال بودن خودمم اولش خوشحال بودم.همسرم رو کنار اون دختر دیدم ولی بعد اومد کنار من و شب رو پیش من موند ولی انگار مراسم عروسی تموم نشده بود.بعد باهم غذایی خوردیم ولی من یکدفهه یادم افتاد که همسرم شب دوم باید با اون دختر بره حجله و تو خواب کلی گریه کردم و با گریه بیدار شدم.البته وقتی بیدار شدم ساعت نه صب بود.لطفا بگید تعبیر خواب من چیست؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در وهله ی اول بدانید که ممکن است این خواب به درون شما اشاره داشته باشد و فاقد تعبیر باشد و در مرحله ی بعدی هم باید بدانید که دیدن این خواب و دیدن عروسی در خواب برای شخصی دیگر اصلا خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به دست خودتان برای شما مشکلی پیش نیاید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 526. علی

  با سلام ،
  من مرد متاهلی هستم در عالم خواب دیدم . به خانه (مرد بزرگ و سرشناس،پولدار از یک مذهب و قوم دیگر رفتم که چند فرزند پسر خشن داشت و یک دختری داشت.که خبر نداشتند من متاهلم و اوضاع طوری رقم خورد که همه راغب بودند با این دختر ازدواج کنم.از یک طرف مجبور به ازدواج شده بودم از یک طرف می ترسیدم که می فهمند که زن و بچه دارم اوضاع بدتر میشه.( البته در جوانی دلباخته دختری از همان مذهب و قوم بودم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر پیشرفت کاری دارد این خواب به تعبیر معبران به این معنی است و اینکه احتمالا ناخوداگاهتان بر حسب قدیم برای شما لحظاتی را یادآوری کرده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 527. Melika

  سلام
  من خانوم متهلی هستم
  خواب دیدم ازدواج مجدد کردم با یکی از اقوام دورم، ولی در خواب انگار از همسر فعلی ام جداد شده بودم
  توی مراسمم بودیم، نه مراسم عروسی حتی عقد هم نکرده بودم انگار مراسمی برای جشن بود، انگار خواستگاری بود ، که یهو پشیمون شدم گفتم من ازدواج نمیکمم رفتم اطلاع بدم که هیچ کس نبود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود ناراحتی است که به خانواده شما خواهد رسید و اما به زودی رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 528. معصوممم

  سلام من متاهل هستم وخواب دیدم ک بامردی ازدواج کردم وقتی ک وارداتاق شدم وسایل اتاق کهنه وخراب ودیوارهای اتاق گچ وخراب بودهمه ب مراسم ازدواجم امده بودن ک بیرون خواب اتاقم رادیدم ک دربیابان ساخته شده ولی وقتی وارداتاق میشدم خانه کامل بودولی همچی کهنه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این معنی است که دیدن اثاث خانه در رویا و خواب نشانه طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون منزل در شما شکل گرفته‌اند، به خصوص اگر در خواب یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خودرا دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان رابا ان‌ها مبلمان و فرش میکنید. این خواب و یا رویاها می تواند درباره باورهایی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنت ان پروراندید.
   تعبیر خواب اثاث منزل از دیدگاه آنلی بیتون این است که نشانگر اتفاقات ناخوشایند است و دوم آن که به معنی این است که خودتان را پیر و قدیمی باور دارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 529. خانم رستگاری

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  متأسفانه پاسخم را از قسمت نظرات دریافت نکردم
  تقریبا حدود ساعت سه یا چهار صبح بود که خواب دیدم یکی از افراد اقواممان به خواستگاری ام امده و من و خانواده ام در خواب قبول کردیم . و نامزد کردیم او پسری خوب است و یادم میاید خوابم در سه روز طول کشید مرتب بع دیدار من میامد ولی روز اخر به من گفت دوستت دارم و حلقه نامزدی داد
  حتی شبد به فکر همچین چیزی نبودم و من هیچ حسی هم به اون اقا ندارم و نداشتم
  #من درخواب متوجه دیدن خواب بودم
  چون قدرت این را دارم اگر در حین خواب ، خوابی میبینم میفهمم .
  و خلاصه خوابم کمی طولانی بود نمشد همه انرا تعریف کنم
  ممنون میشم تعبیر خوابم را بگید .
  منتظر پاسخ شما هستم!
  متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و خواستگاری برای ان اقا نشان از پیشرفت کاری است و برای شما نشان از سعادت و پیشرفت دارد و اینکه شما حلقه دریافت کرده اید دریافت کرده اید نشان بر خیر است . و احتمالا به معنی خواستگار برای شما است .
   سربلند و پیروز باشید .

 530. صبا

  سلام در خواب دیدم مادرم ازدواج کرده ولی پدرم در حال حاضر در قید حیات هستند و شوهر خاله ام هم پیام داده به مادرم که اگر می خواستی ازدواج کنی می گفتی تا برایت مورد بهتری بهتر کنیم و
  …..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت باشد که ایشان را خیری خواهد رسید که ممکن است دیگران از بابت آن خوشحال نشوند و در مورد این خواب نگرانی وجود ندارد و نباید از بابت ان مشغولیت ذهنی برای شما پیش بیاید زیرا تماما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 531. ناشناس

  سلام روز بخیر،خانم متاهلی هستم ک گاهی توخوابم کسایی رو میبینم ک قبلا همبازی بچگیام بودن و دوست دارن بمن نزدیک بشن و بامن ازدواج کنن
  من میگم ان شاء الله خیره اما واقعا اذیت میشم تو بیداری وقتی متاهلم چرا همچین خوابی میبینم مخصوصا این ک متاهل هستیم من و همبازی های بچگیم ومنم بچه دارم.

  دورادور خبر داشتم درمورد حسشون نسبت بهم
  لطفا جواب بدید خیلی آشفته میشم وقتی همچین خوابی میبینم

  • یاسین صداقت

   باسلام
   این خواب به همان احساسات شما باز می گردد و دارای تعبیر نیست و باید بدانید که اسراری که در ذهن شما هست را ناخوداگاهتان به صورت خواب به شما نشان خواهد داد و این برای شما مشکلی ندارد و نباید از بابت آن نگران باشید و فقط بدانید که به این معنا خواهد بود که در ناخوداگاهتان این موضوع برای شما ازار دهنده شده است و باید در صورت ایجاد ازار ذهنی به روانکاو مراجه کنید.
   سربلند و یپروز باشید

 532. آهو

  سلام
  من بعد از خواندن‌نماز صبح خواب دیدم که یک فرد مشهور به خانه پدربزرگم اومدند و به ایشون گفتن که ۵ سال پیش دل دختری رو شکستن و حالا میخوان بااون دختر ازدواج کنن(منظورشون من بودم)،پدربزرگمم قبول کرد تا صیغه ای بین ما بخونه،من هم به ایشون علاقه داشتم و خوشحال بودم،همه هم راضی بودن،البته قبل از خواندن صیغه از خواب بیدار شدم،تعبیرش چیه؟؟
  ممنون از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه در خواب شما این اتفاق نیفتاده است خیر است و بدانید که در تعبیر خواب امده است که به این معنا می تواند باشد که شما را خیری خواهد رسید.
   مشهور بودن فرد هم به معنای اندازه ی آن خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 533. زهرا طباطبائي

  سلام من تو ساعت ۴ اینا ی شب دیدم ک بابام اینا گفتن بیا بریم بگردیم بعد منم بد خلقی کردم ۳ ساله پسر خالم منو میخواد منم اونو میخوام اما بابام و داداشم نمیذارن
  منم خیلی بد خلقی میکنم تو خونه خیلی
  بعد بابام اومد گوشه ی حیاط پیشم گفت چرا این همه بد اخلاقی و بد خلقی میکنیو اینا بعد منم با بغض گفتم هیچی گفت راستش منو عمه ات ازین وصلت راضی نیستیم عمه ام حسوده میگه اول دختر عمه ام ک بچه طلاقه ازدواج کنه بعد من ۲ ماه پیش هم فال گرفته بودم گفته بودن این عمه ام به بابام زبون بند گذاشته تو خونتون و به مامانتم خورونده بعد منم عبی شدم ک به عمه ام چه و اینا قاتی کردم گریه کردم بابامو تهدید کردم بعد دعوا و اینا داداشم اومد من هی بابامو تهدید میوردمو اینا اینم بهم تشر میزد و اینا منم فقط گریه میکردم با صدای گریه هام و اینا از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر نداردو نشان از استرس های درونی شما از این موضوع است که در خواب به شکل دیگری ان ها را دیده اید و از بابت این خواب نگران نباشید و سعی در حل کردن این موضوع داشته باشید
   سربلند و پیروز باشید

 534. بانو ملکه

  دختری مجرد هستم .
  حوالی طلوع آفتاب بود که خواب ديدم كه فردی که به او علاقه مندم و از علاقه ی او خبری ندارم؛
  مادرش در یک مراسم معمولی ناگهان یک چادر سفید سر یکی از دختران فامیل ما کرده به منظور گرفتن اون دختر برای پسرش.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نمی‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد و بدون شک این خواب به علت ترس از دست دادن آن فرد دیده اید و اگر برای آن راه حل نیابید با مشکل روبرو خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 535. sara

  سلام من مجرد هستم دوستم خواب ديده كه من رو ديده و حلقه دستم بوده و از اين كه من ازدواج كردم خوشحال بوده.
  تعبيرش چى هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان از تعهد و وفا داری شما نسبت به شریک عاطفی تان در آینده است و اینکه می‌تواند نشان بر خیر هم باشد برای شمااا.
   سربلند و پیروز باشید.

 536. صنم

  سلام من دوروز پشت هم خواب دیدم که شوهرم فوت شده وازاین بابت خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم و دلتنگش بودم وتوخواب برادرشوهرم که هنوز مجرد هستن رو میدیدم واین حس رو داشتم که قراره بااون ازدواج کنم از یه طرف ناراحت بودم به خاطر مرگ شوهرم از یه طرف خیالم راحت بود بابت اینکه بالاخره عموی بچمه و دخترم زیر دست غریبه بزرگ نمیشه

  خودمم برا این موضوع رضایت داشتم ولی همش با خودم میگفتم که برادرشوهرم با خانم هایی ارتباط داشته (صیغه یا دوستی ،که این موضوع رو هم فقط من وهمسرم میدونیم)وایا اینارو دیگه ادامه نمیده بااین قضیه ها مشکلی ندارم ودوباره با خودم میگفتم نه دیگه فرض کن طلاق گرفته تو هم که شوهرت خدا بیامرز شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این صورت میتواند تعبیر شود که نشان از طول عمر برای همسرتان است و از طرفی اشتغال ذهنی شما را نسبت به ایشان نشان می دهد وبرای شما نشان می دهد که از کارهای برادر همسرتان ممکن است بسیار اکراه داشته باشید و این خود برای شما اگاهی است تا اگر میتوانید از ایشان بخواهید که ان کار را نکنند.
   سربلند و پیروز باشید

 537. زهرا

  با سلام و سپاس
  من دختر عقد کرده ای هستم
  خواب دیدم که با وجود همسرم خانواده من به خواستگارم جواب مثبت داده اند و به من میگویند باید با ایشون ازدواج کنم و من میگویم که من همسرم را دارم او را چکار کنم و آنها اصرار میکنند که باید با او ازدواج کنم و مادر بزرگم به من دو کفن هدیه میدهد تعبیر چیست ؟متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اصلا تعبیر خیری ندارد وباید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به واسطه ی اشخاص اطرافتان در مسئله ای وارد نشوید که پایان آن برای شما خیر نیست و حتما از ان متضرر خواهید شد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 538. معصومه

  سلام من الان چند ماهه نشون شدم و قراره اگه کارا ردیف بشه با کسی که دوسش هم دارم عقد کنم اما الان دو شبه پشت سرهم خواب میبینم که ب عقد یکی دیگه درمیام و از شدت ناراحتی میخوام بمیرم و نمیدونم چیکار کنم و به کسی که دوسش دارم نمیدونم چی بگم و اصلا از اون ازدواج رضایتی ندارم همش ترس اضطراب انگار دنیا رو سرم خراب شده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است و اینکه اول از ترس و استرس قبل از مراسمتان است و اینکه اطلا جای نگرانی نیست و باید به خدمت شما عرض کنم که اگر عقد خود را با نامزدتان میدیدید نشان بر بدی داشت برایتان . و اینکه این خواب خوب است و ترسی به دل نداشته باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 539. محبوبه

  سلام ممنون از شما براي پاسخگويي به خوابهاي اشفته، پدر بنده دوماهي هست كه به رحمت خدا رفتند، خوابشونو زياد ميبينم اين مدت، ديشب به خوابم اومدن من رفتم كنارش نشستم گفتم از زندگي من بگو چي ميشه، گفت شوهرت دوستت نداره ميخواد بره زن بگيره ازش جدا شو من ساعت ٣ صبح بيدار شدم وبدنم شروع به لرزش كرد خيلي تاثير گذاشته خوابم تعبيرش چي ميشه لطفا راهنمايي كنيد ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر ندارد دوست عزیز و از بابت ان نگران نباشید.
   طبیعت این خواب به این شکل است که برای شما طبیعتا اولین تکیه گاه ان مرحوم بوده است و پس از ایشان همرستان و اینکه ایشان را از دست داده اید ناخوداگاه شما طبیعتا به دنبال توجیه ان است که نشان دهد که شما ایشان را هم از دست خواهید داد واین فقط به معنا ترس است و اصلا جای نگرانی ندارد.
   برای ایشان خیراتی بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 540. یاسر

  سلام
  من مدت 3 ساله که از خانمم جدا شدم و به خاطر دختر 16 ساله ای که داریم با هم صحبت میکنیم من خانمم رو خیلی دوست دارم و الانم دوست دارم دوباره با هم ازدواج کنیم و همسر یه سری شرایط گذاشته و دارم انجام میدم که ایشالله زندگیمان درست بشه ولی نمیخوام این توضیحات تو تعبیر اختلالی ایجاد کنه
  من خواب دیدم خانمم که الان 3 ساله طلاق گرفته با یه پسر دیگه ازدواج کرده و من ازدواجشان رو می دیدم ولی هیچ کاری از دستم بر نمیومد و خیلی ناراحت بودم
  لطف کنید تعبیر درست شو بهم بگید
  چون خیلی برام مهمه
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز این خواب ها معمولا فاقد تعبیر هستند و باید بدانید که این خواب می تواند از احساس شما به ایشان سر رشته بگیرد و بدانید که حتی اگر هم تعبیر داشته باشد خیر است و نشان از عافیتی برای ایشان دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 541. علیرضا علی اکبرزاده

  سلام بنده در خواب دیدم که،دوستم دختر کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ولی به مسائلی قبول نمیکنن،دوست دخترم داره ازدواج میکنه ،جشن هم تو خونه ی ماست ،منم توی اتاق نشستم بیرون نمیام،نه عروس نه داماد رو دیدم ،فقط میدونم که عروسی دوستمه،میان بهم میگن که بیا برقص .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد ونشان از ترس های درونی شما از این اتفاق است که همیشه ناخوداگاه شما به ان فکر می کند.
   سربلند و پیروز باشید

 542. آردا

  خواب دیدم که زن بنده(مدتی هست که قهر هستیم و رفته) براش خواستگار اومده بود بنده برای ممانعت از ازدواج همسرم به خواستگار میگویم که ایشان طی مدتی کوتاه سه مرتبه ازدواج کرده مورد مناسبی نیست این در حالی هست که همسر بنده کنار شوهر دیگری بعد از من هست در حین این صحبتها خودش را خیس کرد و با حالت بغض و ناراحتی نشسته بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از جدایی دائمی و یا احتمالا طلاق معنی میشود و اینکه نشان از سه طلاقه شدن میتواند باشد و اینکه همسرتان از غم رها خواهد شد و ناراحتیش به شادی ختم خواهد شد و اینکه احتمالا این شادی از پی جدا شدن از شما است .
   سربلند و پیروز باشید .

 543. زهرا

  با سلام و تشکر
  من دختر عقد کرده ای هستم و هنوز عروسی نکردم خواب دیدم مراسم عروسی من است در یک روستا و از آرایش و مراسم در روستا راضی نیستم و ناراحتم تعبیر چیست ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد و چون شما به این اتفاق نزدیک هستید طبیعتا نسبت به ان استرس دارید و این خود در خواب برای شما نمایان شده است و اصلا هم جای نگرانی ندارد.
   سربنلد و پیروز باشید

 544. رویا

  سلام، خسته نباشید، دیشب خواب دیدم خواهرم که شوهر داره و دوتابچه داره با یه پیرمرد ازدواج کرده و از اون پیرمرد بارداره، تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما به گفتهمعبران نشان از این دارد که خواهر با همسرشان زندگی روحی خوبی دارند و تا زمان پیری با هم زندگی خواهند کرد و این که باردار بودن ایشان نشان بر این دارد که مساله ذهن خواهرتان را درگیر خود کرده است که به فکر حل ان میباشد اما به ایشان اگاهی دهید که فعلا زمان حل ان موضوع نیست و باید مقداری صبر کنند .
   سربلند و پیروز باشید .

 545. مریم

  سلام .
  من متاهل ودارای دو فرزند هستم. اگر خواهرم که او هم خودش متاهل است بیش از ده بار در زمانهای مختلف خواب ببیند که من دارم ازدواج مجدد میکنم این تکرار خواب تعبیری داره؟
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابهای زیاد تکرار میشوند نشان از ترس فرد از موضوعی است که بیننده دارد و این که باید ایمن موضوع روشن شود که خواهرتان از چه موضوعی هراس دارند که این خواب را بارها دیده اند و اینکه تعبیر این خواب به نحوه و شکل های ترسیمی در خواب مربوط است و این که صرفا ازدواج باشد تعبیر بدی نیست و مربوط به بیشرفت در مسیر کاری دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 546. ازهار

  سلام و عرض ادب
  خواب ديدم كه دختر عموم و خاله ام كه دوستاي بچگي هم هستن و هر دو متأهل و بچه دارن با هم ديگه ازدواج كردن ولي تو خواب يكي شونو ديدم ، پدرم هم با دو ميرف سمت عروس رو سرش سبزي ميريخت!
  خواهش ميكنم جواب بدين خيلي برام مهمه.
  با تشكر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که معبران بیان کرده اند عروسی در خواب تعبیر خوبی نمیتواند داشته باشد و نشان از خبر بد است برای شما و اینکه پدرتان در مراسم شاد بوده است خوب نیست و ولی نشان از این دارد که پدرتان فری هستن که نیتشان برای اطرافیان خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 547. رها

  سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم پیش شوهر سابق و مادرش هستم. البته شوهر سابقم توی یه اتاق خیلی کوچیک بود من و مادرش جلوی در نشسته بودیم. یه کم اسم ها رو قاطی کرده بودم و فکر کنم اشتباهی شوهر سابقم رو با اسم دوست پسرم صدا کردم . اونم خیلی ناراحت بود . مادرش به من میگفت تو نباید اینا رو بهش می گفتی (اینکه چی گفته بودم رو تو خواب ندیدم) و منم به مادرش گفتم توی این مدت هیچ وقت بهش نگفتم الانم گفتم ، چون خودش مجبورم کرده. همون موقع شوهر سابقم با محبت به من لبخند زد.توی خواب باهم ازدواج کرده بودیم و زن و شوهر بودیم.

  در واقعیت اصلا بهش فکر نمی کنم اما نمی دونم چرا بعضی شب ها به خوابم میاد.

  دستتون درد نکنه
  ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دلیل دیدن اینگونه خوابها تنها ناخوداگاه شما است که بین احساسات و افکار بیندده میخواهد تعالی برقرار کند و این تصاویر را در خواب به شما نشان میدهد . و اینکه خواب شما نمیتوتند تعبیر خاصی داشته باشد و اینکه المان خاصی در ان برای تعریف نیست و تعبیر بدی هم ندارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 548. Foroq

  سلام من خواب دیدم دخترعموم با یه مرد مسن ازدواج کرده منم تو جشنش انقد گریه میکنم حد نداره .اخه منو دخترعموم مث خواهریم بعد تو واقعیت اون تازه نامزد کرده ولی تو خوابم باجشنش با شوهرش نبود اون مرد مسن بود تعبیر خوابم چیه میشه راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که دختر عمویتان انتخاب خوبی داشته اند و انشالله با این فرد تا زمان پیری زندگی خواهند کرد و این که عاقبت به خیر خواهند شد انشالله . و اینکه در مسیر زندگیتان برای شما هم اتفاق های خوبی خواهد افتاد که شادی و خوشحالیتان در این مسیر جریان خواهد داشت .
   سربلند و پیروز باشید .

 549. عباس

  باسلام
  مردی مجرد هستم در خواب دیدم قرار است شب با کسی که عاشقش هستم ازدواج کنم ودر حال آماده شدن بودم و به آرایشگاه رفته بودم و پدرم با پدر عروس صحبت میکرد که هردو می گفتند سن شان کم است و …. . وبعد یکجا پدرم گفت که من اصرار می کردم . تعبیرشو بهم بگین؟ ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب خواستگاری و یا زن گرفتن برای مردان نشان از پیشرفت در کارهای شما دارد که شما در حال انجام ان ها هستید و باید در حال حاضر در انتخاب مسیرتان بیشتر دقت کنید و نشان از مخالفت دو پزرگتر در خواب به معنی دقت در انتخاب است که نباید به صورت عجولانه تصمیم بگیرید . و اینکه شما در مسیرتانسعادت را خواهید دید اما با دقت بیشتر و تمرکز بهتر بر کارهایتان انشالله .
   سربلند و پیروز باشید .

 550. کاله

  سلام خسته نباشین
  من پسری مجرد هستم اما خواب دیدم با زنی متاهل که دوستش دارم ازدواج کردم و هردو خوشحال هستیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در واقعیت ان شخص وجود دارد که خواب تعبیری ندارد ولی اگر وجود نداردنشان از ان دارد که به عملی ناصالح دست خواهید زد که باید از ان پرهیز کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 551. نگار

  شوهرم نزدیک سحرخواب می بینن که مراسم عروسیشان هست وعروس رانمی شناسدفقط طایفه اش معلوم است زمان عقدپدرش وپدربزرگش رامی بیند(هردومردهاند)که مز گویندقران بخوان واشاره به سوره محمدکه نام خودش هم محمداست می کنن که بخواندشوهرم نمی تواندبخواندسپس پدرش شروع به خواندن سوره محمدباصوت بسیارزیبامی کندوهزایه ۸اشاره می کندکه توبخوان…
  دراخرمی بیندمهمانان راخوشامدمی گویدوجای نشستن به انهانشان می دهد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج مردی که متاهل است امده است که خیر و فزونی برای ایشان دارد و این خود بسیار خیر است.
   اما در اشاره ی بعدی خواب باید عرض کنم که حتما دلیل و علت این خیر و برکتی برای ایشان مشخص شده است و این خود در این ایات است که باید بدان توجه کرد و همچنین باید بدانید که ممکن است این خیر و برکتی که در انتظار ایشان است از طرف آن دو نفر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 552. Na

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم که دارم با شوهرم ازدواج میکنم لباس عروس پوشیدم و توی آرایشگاه هستم و دارن آرایشم میکنن و موهام رو درست میکنن بعد دیدم که شوهرم اومد دنبالم که بریم یکی که نمیشناختم بهم گفت شنیدی که برادرت فوت شده خیلی ناراحت شدم به همسرم گفتم منو ببر اونجا بعد یهو رفتیم یه خونه خیلی داغون با همون لباس عروس بودم برادرم اونجا افتاده بود و مرده بود خیلی ناراحت بودم تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شماتا استانه یک اتفاق ناگوار با همسرتان پیش رفته اید و اینکه به وسیله اطرافیان این مشکل برایتان حل شده است و اینکه در اینده احتمال بر این دارد که خبری خوب به شما برسد و این که فوت نزدیکان در خواب نشان از طول عمر ان شخص و فرد بیننده خواب است . خورسند باشید که خواب شما نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 553. Mahmah

  سلام من زنی متاهل هستم که تازگیا مشکل خانوادگی دارم و میخوام از همسرم جدا بشم توی خواب میدیدم که از همسرم جدا شدم و با یکی از خاستگارای قبلیم که خیلی دوسم داشت ازدواج کردم و خیلی ام خوشحالم بعد توی خواب دیدم که حالت تهوع دارم و میفهمم که باردارم و همه بهم میگن بچه ت سه چهار قلو میشهمیشه تعبیرشو بهم بگین؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب از دو حالت خارج نیست. اول انکه به علت اتفاقات اخیری که برای شما پیش امده است این خواب را دیده اید و این خود به معنای این ایده ال ذهنی برای شماست و نمیتواند تعبیر داشته باشد.
   اما اگر فرض بر تعبیر داشته باشیم باز هم بسیار خیر است و ممکن است از اینده ای احتمالی به همین شکل خبر بدهد.
   سربلند و پیروز باشید

 554. حسین

  همین الان درخواب دیدم از یه جای تاریک کنار رودخانه گذشتیم و برادرم گفت اینجا باغ هستش هرچی گفتم چراغ ها رو روشن کن نکرد بعد به مکانی رسیدیم و وارد شدیم شبیه مغازه لوازم مبلمان و تزیناتی بود خانمی دیدم همراه با دختر وپسر کوچیک البته دستمال نداشت و موهاش بور بود کمی از لباسش بدن نما بود قصد او کردم ولب امتناع کرد بعد از چند بار به من گفت بیا بریم بیرون رفتم منو برد همان جای تاریک ولی بعد از اینکه به تاریکی رسیدم چیزی از دور به من نزدیک میشه و با سرعت از کنارم چندین بار میاد و میره خواستم سنگی بهش بزنم ولی سریع دور میشه نظر شما اساتید محترم درباره این خواب چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب فقط یک حالت میتواند داشته باشد و ان به این صورت است که شما را در اینده ی نه چندان دور در وضعیتی که خودتان هم نمیدانید که ایا به صلاحتان است و یا نه موقعیتی پیش می اید که وسوسه برای انجام ان و ارتکاب ان سبب گمراهی شماست و از این رو باید در انجام اعمالی که در اینده ی نه چندان دور قصد ان را دارید بسیار اگاه و دقیق باشید و از هر عملی خودداری کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 555. باقری

  سلام من ازدواج کردم انا در خواب آقای عالی رو دیدم که ازشون خواستم من را به کنیزی قبول کنن و تیشون لبخندی زد و پذیرفت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشانه از موقعیتی دارد که در اینده ی نه چندان دور ممکن است برای شما پیش بیاید.از این رو باید هشیار باشید تا این فرصت از دست شما نرود.
   سربلند و پیروز باشید

 556. مهدی

  با سلام.
  من خواب دیدیم در تدارک عروسی خواهرم که متاهل هست هستم. حتی شوهرش هم کمک میکرد و همه خوشحال بودن ولی شوهرش را ندیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از هدف های شما است و ربطی به آن افراد ندارد. شما اهدافی دارید که برای رسیدن به آنها در حال برنامه ریزی هستید که آنها را به مقصد میرسانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 557. yas

  باسلام
  من مجردم . دیشب خواب دیدم با یک مردی ازدواج کردم که کلی دختر ۱۶،۱۷ ساله داشت و من هر دقیقه باید به ساز یکی از اونا میرقصیدم و از این ازدواج خوشحال نبودم و یادم میاد کلی نقشه برای خلاص شدن از اونا میکشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن ازدواج برای دختران مجرد بسیار عادی است و معمولا تعبیر ندارد اما برای شما باید عرض کنم ممکن است به این معنا باشد که شما با شخصی اشنا شوید و ایراداتی واضح داشته باشند اما شما از ان ها ضرف نظر کنید.از همین رو باید نسبت به روابطی که در اینده برای شما دست خواهد داد بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده عقلانیت شما فدای احساساتتان نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 558. سارا

  من دیشب خواب دیدم همعروسم داره با یه مرد دیگه ازدواج می کنه لباس خشکل تن کرده و خیلی هم خوشحاله درصورتیکه تو خواب هم معلوم بود که شوهر داره ولی خودش می گفت می تونم دو تا شوهر داشته باشم . چیه تعبیر این خواب لطفا راهنماییم کنید نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد.
   اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
   سربلند و پیروز باشید

 559. ر.م

  باعرض سلام و ادب
  من زنی متأهل هستم ، خواب دیدم که همه اعضای فامیل برای عروسی من دارن تدارکات می بینن و همه چیز رو آماده میکنن ، بعد دیدم که عروسی من با یک شخصی هستش که سالها قبل خواستگارم بود و بهش جواب رد دادم. اما تو خواب من بهش گفته بودم بیا بامن ازدواج کن ، من خودم رو تو لباس عروسی دیدم و اون شخص هم کنارم بود برام طلا و جواهر هم آورده بود ، اما هیچکس در مراسم عروسی ما شرکت نکرده بود حتی اقوام خودم و اون شخص گفت همه مخالف این ازدواج بودن ، من هم خیلی غمگین بودم ، تو آینه خودم زو نگاه کردم و دیدم اصلا مثل عروس آرایش نشدم و شروع کردم به آرایش خودم ، بعد از کمی صحبت اون شخص رو بغل کردم و گفتم من تورو بخاطر اینکه به آرامش برسیم خواستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که اگر زنی ببیند که دوباره ازدواج کند و بنشناسد دلیل بر ان است که خسرانی شما را حاصل شود که باید بسیار اگاه باشد اما در تعابیر نیز امده است که ارایش کردن در خواب به معنای خیر است برای زنان و این یعنی اینکه در کل تعبیر خواب شما به این شکل خواهد بود که شما را مشکلی پیش خواهد آمد اما از عهده ی ان بر خواهد امد و به اسودگی می رسید.
   از این رو بسیار آگاه باشید تا خدای ناکرده خسران بزرگی نبینید.
   حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب آرایش کردن آلامتو

 560. Zeinab

  سلام من زنی شوهردار هستم که خواب دیدم منو وهمعروسم دوباره می خواهیم ازدواج کنیم که ناگهان ماری از پیشم ردشد ولی سگ اون را تیکه تیکه کرد خلاصه سوار ماشین شدیم ولی این مار دوباره وارد ماشین شد من در ترس موندم وندونستم که چکار کنم فقط می گفتم اینجا مار است حالا مارو نیش می زنه خلاصه وارد مراسم عروسی شدیم که من در ترس موندم وفقط قران تو دستم بود ولی اون همعروسم مشغول رقصیدن بود بعد شوهرم اومد ومنو برد بهم گفت مگه ماعروسی نکردیم تو اینجا چکار می کنی ورفتیم واز ترس مار راحت شدم ولی خواستم تفسیرشو بدونم بی زحمت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.
   تعبیر مار هم در خواب به معنای دشمنی بسیار قوی و فریبنده است و تعبیر سگ هم در خواب به گفته ی معبیرن غربی دوستی نیکو است که دشمن شما را دور می کند که در اینجا همسر شماست و این خواب میتواند نوید مشکلی را دهد که برای شما پیش خواهد امد اما تنها راه چاره حفظ وحدت شما و همسرتان است تا پس از ان به خیری عظیم دست پیدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب مار الامتو

 561. Nasrin

  سلام
  زنی متاهل هستم و خواب ازدواج مجددخود با یکی از آشنایان را دیدم که همسر خودم نبود و مادرم در حال آمده کردن من برای مراسم عروسی بود ولی در خواب می‌دانستم که همسر من کس دیگری بود
  ولی مراسم عروسی راندیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به گفته ی ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب ازدواج زن شوهر دار امده است که اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.
   انشالله که برای شما هم خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 562. a

  سلام.پسرم عروسی کرده دوساله ولی من چنبار تا حالا خواب عروسیشو دیدم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در برخی از تعابیر این خواب به خیر نیامده است اما در اینجا به گفته ی ابن سیرین میتوان گفت که ایشان به بزرگی و جاه خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 563. سما

  سلام خواب دیدم خواهر بزرگم که متاهل و بچه داره برای جشن ازدواجش کارهایی از قبیل رفتن به آرایشگاه و غ را تدارک دیده و قراره مراسم همون شب برگزار بشه و پدرم اورا در این مراسم قراره همراهی کنه(حال فعلی پدرم خوب ن) فردای مراسم از خواهرم پرس و جو کردم و آون راضی و خوشحال بود تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب زن شوهر دار در این شرایطی که شما تعریف میکنید به معنای خیر و برکت و فراخی زندگی برای ایشان است و به طبع هرکس هم ککه ایشان را در این امر یاری نموده است از ان بی بهره نخواهد بود و این برای پدر شما نیز صادق خواهد بود که انشالله به شفای نفس خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 564. مریم

  سلام .خواهرم حامله است خواب دیدم که با یکی از فامیلهامون ازدواج کرده و وضع مالی خوبی هم ندارند.تو خوابم تعجب میکردم که چرا خواهرم از شوهرش جدا شده و حتی دخترش رو رها کرده و با این فرد که از همه نظر از شوهرش کمتره و وضعیت مالیش هم اصلا خوب نیست ازدواج کرده.ممنون میشم اگر تعبیرش رو بنویسین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن ازدواج خیلی عالی در خواب اصلا تعبیر خوبی ندارد و اینکه شما ایشان را دیده اید که آن گونه ازدواجی کرده اند به معنای نیک است و گوشزدی نیز به شما میتواند باشد و برای آگاهی سازی شخص بیننده خواب دیده باشید که در آن حدود اخلاقتان به شما گوشزد شده است اما بدانید که تعبیر این خواب برای خواهرتان نیکو است و برای شما هم که شخص بیننده ی خوابید میتواند به معنای آگاهی رسانی فقط باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 565. مهدیه

  سلام
  زنی متاهلم که درخواب دیدم دختر مجردی هستم ویکی از آشنایان که به تازگی ازدواج کرده آمده خواستگاریم و عقد کردیم.وخانمش هم آمد که من خیلی نگران بودم اگر متوجه بشه چه اتفاقی میوفته‌.
  تعبیرش چیست؟ممنون از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز امده است این خواب بدین شکل تعبیر خواهد شد که شما اگر در این خواب مراسم عروستان را دیه اید باید کمی اگاه تر رفتار کنید و اگر ندیده اید هم برای شما و هم فرد دیکری که در خواب بوده است خیر و روزی در راه خواهد بود.
   سربلندو پیروز باشید

 566. مهلا

  سلام خانم متاهلی هستم که سه ساله ازدواج کردم وبچه دارم خواب دیدم دوباره باشوهر خودم عروسی کردم ولی توخواب یادم نبود ازدواج کردیم قبلا خوشحال بودیم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر های خواب نیز مشخص است دیدن عشق و ازدواج و علاقه در خواب به معنای زیادت این مفهمو است و اگر شما در خواب دیدهد اید که دوباره با همسرتان مزدوج شده اید به معنای شیرینی این احساس برای شما سات و این به معناست که عشق و علاقه ی شما به همسرتان بیشتر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 567. مبینا

  سلام،من مدت یکسال هست که از همسرم جدا هستم ولی طلاق نگرفتم،
  چندوقت هست مرتب درخواب میبینم برایم خواستگاراومده ولی هنوز درحال بررسی هستیم خواستگاررا میبینم ولی بعدخواب چهره اش یادم نیست،ولی درخوابم خوشحالم ازاینکه ازدواج میکنم و حتی میدونم که همسردارم و میخوام طلاق بگیرم،تعبیراین خواب چیست،ممنون میشم پاسخ بدین

 568. Samin

  خانمی متاهل هستم،دیشب درخواب دیدم ازهمسرم جداشده ،ومادرم و دائیم منوبرای عموی خودم خواستگاری میکنن،معنیشونمیدونم لطفا راهنمایی کنید .

 569. شمیم

  سلامــ وقت بخیر من باردارم همسرم مسافرت رفته وخیلیم دوسش دارم.البته دیشب کمی ازش دلخورربودم.دیشب خواب دیدم بایکی از اشناهای مادرم که مردی متاهل وزیبارو هست ازدواج کردمم.وبا لباس پوشیده هم اغوش هستیم.و دوس دارم همسر زیبامو به همه دوستان ده سال پیش معرفی کنم…چون داماد زیبارو بود..ازطرفی جشن ازدواج نگرفتیم.وخیلی معمولی سر زندگی بودیم.تعبیرش ثروت هست؟!

 570. h

  سلام دیشب خواب دیدم علاوه برهمسر خودم یه همسر دیگه دارم که همیشه دوتایی باهمن وهوای همو خیلی دارن وهمسرم توخواب بهم بالش میده که برای همسر دومم ببرم.لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستین
  سپاس

 571. معصومه

  باسلام من 10سال است ازدواج کردم و خواب دیدم دوباره برایم میخواهند مراسم عروسی بگیرند برای من و همسرم لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

 572. مرتضی

  سلام بنده مجرد هستم و پسرم در خواب دیدم با کسی که اون رو دوست دارم که الان متاهل هست و بچه هم داره ازدواج کردم در خواب و بعد در یک مکان همراه شوهر اول و چند نفر دیگر هم بودیم که شوهرش به اون نگاه کرد من از نگاهش در خواب احساس ناخوشایندی نداشتم و اون خانم هم متوجه نگاهش شده بود و به من گفت از اینجا بریم

 573. نادیا ح

  سلام خانمی مجرد هستم،
  اگه تو خواب شخصی رو پیشم بیارن که این شخص ظاهری نازیبا اما درعین حال فوق العاده مهربان وخوش اندام و ریشو طوری که تو خواب عاشقش شدم وحتی لحظه ایی دوری این آقا رو نمیتونستم تحمل کنم و بگن این آقا همسر شماست،تعبیرش چیه؟ممنون میشم پاسخگو باشید.

 574. علی

  سلام درخواب دیدم که زم با شوهر دیگری ازدواج‌کرده. است شوهرش راشناختم اما الان یادم‌نیست ازاینکارش متعجب بودم اما الان نمیدانم تعبیرش چیست

 575. نسیم

  سلام.من زنی متأهل و دارای دو فرزندم.دیشب خاله ناتنی من خواب دیده من صیغه فرد دیگه ای شده ام.البته ناگفته نماند که صبح همونروز که خالم این خوابو دیده من از همسرم قهر کرده و به منزل مادرم اومدم.والبته که خاله من ساکن شهرستان هستند و از این موضوع باخبر نبودن.میشه تعبیرشو بهم بگین؟

 576. مژده

  سلام دیشب خواب دیدم عروسیمه با شوهر خودم و جشن گرفتیم و همه هم خیلی خوشحال بودن همه چی واقعی بود ولی من تو خواب میدونستم که این خوابه و واقعی نیست تعبیرش چیه؟

نظر خود را بیان کنید