مجله آلامتو

تعبیر خواب ازدواج

(80 رای, امتیاز میانگین: 3٫28 از 5)

تعبیر دیدن ازدواج در خواب چیست؟

marriage ازدواج کردن

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویچگی‌های خوب خواهد بود، گاهی به اتحاد انرچی و غرایز شما اشاره می‌کندف مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

تعبیر دیدن ازدواج در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج کردن

تعبیر خواب ازدواج کردن

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:

 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

کتاب سرزمین رویاها

 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیرخواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

تعبیر خواب ازدواج مجدد

بسیاری از زنان متاهل ممکن است در خواب تصاویری با مضمون ازدواج مجدد شوهرانشان و یا خیانت آن‌ها مشاهده ‌کنند. البته افرادی هم هستند که رویاهایی درباره ازدواج مجدد خود و یا اختیار کردن همسر دیگری ببینند. اکثر این خواب‌ها باعث پریشانی و دل نگرانی فرد رویابین خواهد شد که در ادامه به تحلیل و بررسی این‌گونه رویاها خواهیم پرداخت.

دسته اول

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم

در مورد دسته اول و دیدن گرفتن همسر دوم توسط شوهر می‌توان این‌گونه بیان کرد که در واقع این خواب نسبتی با شوهر فرد رویابین نخواهد داشت و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری است. در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی می‌کنید و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید. آیا احساس می‌کنید آن فرد بهتر از شماست؟ خوش‌تیپ‌تر، زیباتر، لاغرتر، ثروتمند‌تر، باهوش‌تر یا در هزاران مورد دیگر بهتر از شماست؟

از نظر کارل گوستاو یونگ دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

دسته دوم

دیدن رویای ازدواج مجدد خود فرد بیننده خواب

روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

به نقل از ستاره.

تعبیر خواب «ازدواج» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ازدواج» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

36 دیدگاه

 1. سلام.پسرم عروسی کرده دوساله ولی من چنبار تا حالا خواب عروسیشو دیدم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در برخی از تعابیر این خواب به خیر نیامده است اما در اینجا به گفته ی ابن سیرین میتوان گفت که ایشان به بزرگی و جاه خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. سلام خواب دیدم خواهر بزرگم که متاهل و بچه داره برای جشن ازدواجش کارهایی از قبیل رفتن به آرایشگاه و غ را تدارک دیده و قراره مراسم همون شب برگزار بشه و پدرم اورا در این مراسم قراره همراهی کنه(حال فعلی پدرم خوب ن) فردای مراسم از خواهرم پرس و جو کردم و آون راضی و خوشحال بود تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب زن شوهر دار در این شرایطی که شما تعریف میکنید به معنای خیر و برکت و فراخی زندگی برای ایشان است و به طبع هرکس هم ککه ایشان را در این امر یاری نموده است از ان بی بهره نخواهد بود و این برای پدر شما نیز صادق خواهد بود که انشالله به شفای نفس خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. سلام .خواهرم حامله است خواب دیدم که با یکی از فامیلهامون ازدواج کرده و وضع مالی خوبی هم ندارند.تو خوابم تعجب میکردم که چرا خواهرم از شوهرش جدا شده و حتی دخترش رو رها کرده و با این فرد که از همه نظر از شوهرش کمتره و وضعیت مالیش هم اصلا خوب نیست ازدواج کرده.ممنون میشم اگر تعبیرش رو بنویسین.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   دیدن ازدواج خیلی عالی در خواب اصلا تعبیر خوبی ندارد و اینکه شما ایشان را دیده اید که آن گونه ازدواجی کرده اند به معنای نیک است و گوشزدی نیز به شما میتواند باشد و برای آگاهی سازی شخص بیننده خواب دیده باشید که در آن حدود اخلاقتان به شما گوشزد شده است اما بدانید که تعبیر این خواب برای خواهرتان نیکو است و برای شما هم که شخص بیننده ی خوابید میتواند به معنای آگاهی رسانی فقط باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. سلام خانم متاهلی هستم که سه ساله ازدواج کردم وبچه دارم خواب دیدم دوباره باشوهر خودم عروسی کردم ولی توخواب یادم نبود ازدواج کردیم قبلا خوشحال بودیم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر های خواب نیز مشخص است دیدن عشق و ازدواج و علاقه در خواب به معنای زیادت این مفهمو است و اگر شما در خواب دیدهد اید که دوباره با همسرتان مزدوج شده اید به معنای شیرینی این احساس برای شما سات و این به معناست که عشق و علاقه ی شما به همسرتان بیشتر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 5. درود ، من خواب دیدم برای دوستم که متاهله خواستگار معرفی کردم اونهم داره آماده میشه برای اومدن خواستگار .البته خود آقای خواستگار رو توی خواب نداشتم . توی خواب به نظرم نمیاد که دوستم متاهله . ممنون میشم تعبیر این خواب رو بفرمایید . سپاس

 6. ماریا در

  سلام من خانمی متاهل هستم دیشب خواب دیدم پسری زیبا به خواستگاریم امده ومراسم بله برون در قبرستان گرفته واش کشک هم به مهمانها میده تعبیر چیه

 7. سلام من متاهلم و یه بچه یه ماهه دارم دیشب خواب دیدم من دوباره لباس عروس دارمو منتظرم ک شوهرم بیاد دنبالم بریم عروسی خودمون منم تو ارایشگاه منتظرشم و بهش زنگ میزنمو میگم بیا دنبالم اون مست کرده ایا این خواب من خوبه یا بد؟

 8. پینار در

  سلام من متاهلم دوفرزند دارم خواب دیدم که تو خونه مادرمم هستم با مارم داریم اماده میشیم من دارم میرمم ازدواج کنم لباس سفید برتن دارمو دارم کفشمو میپوشم منو مادرم داریم میریم ..البته مادرمم فوت شدن …تو خوابریادمم نمیاد که با همسر خودم دارم ازدواج میکنم یا با کسی دیگه تو خابمم با خودم میگم که من یه بار ازدواج کرده بودم اخه ..حالا داشتم با مادرم تو حیاط خونمو ن میرفتیم که از خواب پاشدم مراسم عروسی رو ندیدم ..میشه بگین تعبیرش چی میشه خیلی دلهره دارم

 9. پینار در

  سلام من دوفرزند دارم متاهل هستم من خواب دیدم که تو خونه مادرمم هستم لباس سفید میپوشمو با مادرمم داریم میریم عروسی خودم از یک طرف میگم با شوهر خودم دارم ازدواج میکنم از طرفی هم یادم نیس که دارم میرم با کی ازدواج کنم لطفا جواب بدین خیلی دلهره دارم

 10. سلام. من متاهل هستم. خداب دیدم عروس زیبایی هستم و جشن عروسی بسیار مجلل و شادی داشتم که البته با خواهرم مشترک بود و اونم زیبا و شیک شده بود. توی خواب مجرد بودم و ازدواج مجددی نبود. داماد بود اما داماد رو ندیدم و حس بدی هم بهش نداشتم.
  با ساقدوشهای زیادی کلی رقصیدیم و بسیار با شکوه و شاد بودیم.
  ممنونم از تعبیرتون.

 11. ناشناس در

  سلام
  در خواب دیدم پدرم میخواست برام زن بگیره.
  البته زن اشنا و متاهل بود.

 12. من خواب ديدم كسي كه دوستش دارم و سالهاي قبل رابطه مون بهم خورده قراره با يه دختر ازدواج كنه كه انگار دختره نمي تونه بچه دار بشه.مي شه لطفا تعبيرش رو بگيد

 13. ملیکا در

  سلام من ۵ساله ازدواج کردم و ۲تا فرزند دارم.مدتیه همش خواب میبینم با یه شخص خاص که میشناسم و متاهل هم هست عقد کردم.هیچ مراسمی هم توی خواب نمیبینم.میشه لطفا خواب منو تعبیر کنید

 14. سلام من مجردم در خواب دیدم با یه خانم شوهر دار رفتیم حلقه بخریم و حلقه خریدیم و تو دستمون کردیم، حلقه طلا نبود و رنگش سفید بود
  کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 15. سلام من متاهل هستم چند شبه خواب میبینیم همسرم با خانوادش میان خواستگاریم.انگار توی خوابم هنوز ازدواج‌نکردم و استرس دارم ازینکه داره خواستگار میاد برام

 16. سلام.خسته نباشید.من چندوقت پیش عاشق دختر همسایمون شدم که 3سال از من بزرگتره.یک شب خواب دیدم که من چون به بازیگری علاقه داشتم ،پدر همین دختر در این رشته هنری مقامی کسب کرده( که البته درواقعیت اون شغل دیگه ای داره) وما ویک سری دیگه برای همین موضوع به خونه اونها رفته بودیم. دیدم که من واون دختر بافاصله ای روی دومبل نشسته بودیم ویک دختر از فامیل ما هم( که قبلا دوست اون بود) وسط ما نشسته بود.اون دختر داشت خیار پوست میکند ومن در همون لحظه بهش نگاه کردم واون هم به من خیار تعارف کرد.
  چند شب بعد خواب دیدم که من ازدواج کرده ام با دختری که ازنظر قیافه شکل دختر موردنظر من نیست ولی اسمش همون اسمه.والبته تپل هم هست.ما داشتیم از خونه بیرون میرفتیم که نمیدونم سرچی ولی چون من روی همسرم حساس بودم باچند نفر سر اون دعوام شد.دعوا تموم شد من تنها رفتم تا جایی و برگشتم .دیدم باغ کنارخونمون شلوغ شده و همونهایی که باهاشون دعوام شده بود دم درب اونجا هستند.فهمیدم که همسرم حالش بد شده و داخل باغه .فکر کردم کار همین آدماست ولی فهمیدم حال همسرم بد شده وهمون ها رسونده بودنش داخل باغ.در اون موقع دیدم که یکی از همسایه ها به خاطر همین گمان بدم داره با افسوس برام سرتکون میده.رفتم داخل باغ دیدم همسرم دراز به دراز وسط باغ بیهوشه.جالبتر اینکه خواهر کوچولوی همون دختری که دوستش دارم نگران بالای سر همسرم بود وپدر همون دختر(دختر موردعلاقه ام)هم از بالکون داشت نگاهمون میکرد.در اون موقع دیدم همسرم به هوش اومد وفهمیدم که علت حال بد وظاهرا اون چاقی اش، بارداریه. پدر دختر مورد علاقه ام هم در اون موقع از ما بایه حالت خاصی روی برگرداند و رفت.
  یک شبه دیگه هم خواب دیدم دخترمورد علاقم که البته شکسته تر از الانش شده بود، نامزد کرده که البته نمیشناختمش وبا نامزدش داره سوار ماشین میشه،در اون لحظه اون منا دید و یک نگاه عمیقی مثل اینکه از علاقه من به خودش با خبر باشه انداخت و سپس سوار ماشین شد.
  ممنون از راهنماییتون.

 17. مژگان در

  سلام زنی متاهل و دارای فرزند هستم هر چند وقت یکبار خواب میبینم که یا برام خاستگار اومده و از خانواده شوهرم منو خاستگاری کرده یا مراسم نامزدیم هست با شخص دیگری البته با حضور خانواده همسرم و خود همسرم.گاهی خاستگار را در خواب میبینم گاهی نمیبینم و خیلی هم احساس بد و نارضایتی دارم و حس اجبار در خواب و در آخر هم مراسم ها به هم میخورند.
  چون خیلی تکرار شونده‌هست خوابم نگرانم لطفا بفرمایید تعبیرش چیه

 18. فاطمه در

  سلام من خانمی متاهل هستم دیشب در خواب دیدم عده ای برا خواستگاری به خانه مادر بزرگم آمدن و من خیلی ناراضی بودم و پسره را ندیدم

 19. من مدتی است از مغازه ای خاص خرید های کارم را انجام میدهم دیشب در خواب دیدم ان دو اقا که مغازه متعلق به انها است هردو غیر مستقیم از من درخواست ازدواج میکنند و میدانند من دختر دوساله دارم و بعد در خواب انها را در خانه مادرم دیدم که شب را انجا خوابیده بودند،تعبیر چیست؟

 20. سلام. نزدیک صبح خواب دیدم که مادرم بعد از زمینه چینی در حضور همسرم از من خواست که یه نوزاد را به فرزندخواندگی قبول کنم بعد فهمیدم که این بچه همسرمه از مردی دیگر ….تعبیرش چیه؟

 21. من و شوهرم مشکل داریم و الان خیلی وقته که ندیدمش. و در همین مدت هم کسب و کار خوب و پر رونقی دارم. و خواب دیدم که دوباره میخام ازدواج کنم. و داماد رو می‌شناختم. ولی مجلس و عروسی رو ندیدم. بر اساس این تعبیر خواب خیلی با حال و روز این روزهای من مطابقت داره. عالیه

 22. با سلام. خواب دیدم که یکی از اقوام که در جوانی فوت کردند داماد شده است و من هم در مراسم حضور داشتم و خیلی خوشحال بودم و شادی میکردم. لطفا تعبیر این خواب چه میشود.
  ساعت و زمان خ اب دیدن حدودا ۱۰ صبح بود.

 23. من هم همان خواب معصومه خانومو دیدم دیدم با کس دیگری به غیر از شوهرخودم ازدواج میکنم وهمینطور داماد را شناختم و مراسم عروسی راهم دیدم تعبیرش را بفرمایید

 24. معصوم در

  سلام من خواب دیدم خواهرم که متاهل هست با یه مرد متاهل ازدواج میکنه تو عالم خواب هردو متاهل بودن و تصمیم به اردواج گرفتن معنیش چیه لطفا همینجا جوابم بدین ممنون دسترسی به رمز ایمیلم ندارم

 25. دیشب خواب دیوم مادر خانومم لباس عروس بر تم کرده و قصد دارد با پیرمردی عرب ازدواج کند و خودش هم خیلی راغب به این ازدواج بود در صورتی که پدر خانومم حی و حتظر هستند و به خاطر همین من رفتم با خانواده طرف صحبت کنم که این داستان سر نگیرد
  تعبیرش چیست
  با سپاس فراوان

 26. ستاره در

  من خواب دیدم کسی که قبلا خواستگارم بود و بنا به دلایلی رابطه ما به ازدواج ختم نشد، مجددا به خواستگاری آمدند و ما هردو در کنار هم نشسته بودیم.انگارکه مثلا مراسم بله برون یا عقدی چیزی بود همه دعوت بودن منزل ما.هر دو خوشحال بودیم. تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟؟؟

 27. سلام من خانمی متاهل هستم و دیشب خواب ازدواج مجدد با فردی غریبه را دیدم و همینطور شاهد مجلس عروسی خود هم بودم… تعبیرش چیست؟؟

  • مهدیه در

   سلام
   زنی متاهلم که درخواب دیدم دختر مجردی هستم ویکی از آشنایان که به تازگی ازدواج کرده آمده خواستگاریم و عقد کردیم.وخانمش هم آمد که من خیلی نگران بودم اگر متوجه بشه چه اتفاقی میوفته‌.
   تعبیرش چیست؟ممنون از شما

   • یاسین صداقت در

    با سلام
    همانگونه که در متن نیز امده است این خواب بدین شکل تعبیر خواهد شد که شما اگر در این خواب مراسم عروستان را دیه اید باید کمی اگاه تر رفتار کنید و اگر ندیده اید هم برای شما و هم فرد دیکری که در خواب بوده است خیر و روزی در راه خواهد بود.
    سربلندو پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید