تعبیر خواب ازدواج

دیدن ازدواج در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ازدواج در خواب چیست؟

تعبير خواب ازدواج كردن زن شوهردار

ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است.

اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویچگی‌های خوب خواهد بود، گاهی به اتحاد انرچی و غرایز شما اشاره می‌کندف مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر.


تعبیر خواب ازدواج کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.

اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.

اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.


تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر مرتبط: تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:

 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

کتاب سرزمین رویاها

 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل

تعبیر خواب ازدواج زن متاهل

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید.

دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد.

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.


تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.


تعبیر خواب ازدواج مجدد

بسیاری از زنان متاهل ممکن است در خواب تصاویری با مضمون ازدواج مجدد شوهرانشان و یا خیانت آن‌ها مشاهده ‌کنند. البته افرادی هم هستند که رویاهایی درباره ازدواج مجدد خود و یا اختیار کردن همسر دیگری ببینند.

اکثر این خواب‌ها باعث پریشانی و دل نگرانی فرد رویابین خواهد شد که در ادامه به تحلیل و بررسی این‌گونه رویاها خواهیم پرداخت.

دسته اول

تعبیر خواب گرفتن همسر دوم

در مورد دسته اول و دیدن گرفتن همسر دوم توسط شوهر می‌توان این‌گونه بیان کرد که در واقع این خواب نسبتی با شوهر فرد رویابین نخواهد داشت و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری است.

در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی می‌کنید و حس می کنید دلیل وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید.

آیا احساس می‌کنید آن فرد بهتر از شماست؟ خوش‌تیپ‌تر، زیباتر، لاغرتر، ثروتمند‌تر، باهوش‌تر یا در هزاران مورد دیگر بهتر از شماست؟

از نظر کارل گوستاو یونگ دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد.

اگر شما در خواب شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

دسته دوم

ازدواج مجدد خود فرد بیننده خواب

روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد.

☺ تعبیر خواب «ازدواج» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ازدواج» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


243 دیدگاه

 1. مهرداد

  سلام خواب دیدم عروسی یکی از آشنا هاست توی روستای خودمون من هم دعوت بودم به عروسی ولی هیچکسو نمی شناختم و عروسی ای هم ندیدم فقط اونجا یکی از همکلاسی های قدیم خودم رو با مادرش دیدم لباس قرمزی پوشیده بود همکلاسیم دختره خودم پسر آرایش زیادی داشت با این که عروسی بود ولی شاد نبود هر چقدر باهاش حرف زدم حرف نمی زد بامن کنار مادرش بود مادرش باهام حرف زد در ضمن کنار اون ها یکی بود اون هم بامن حرف می زد ولی صداشو نمی شنیدم وقتی به خودم امدم دیدم تنهام و هیشکی نیست. در ادمه اون خواب دیدم روستای ما با روستای بغل برسر آبی که از کوه اون روستا میاد دعوا می کنن آبش خیلی زلال بود بقیش یادم نیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر می تواند نشانی از ان باشد که شما در ذهن خود ترس عمیقی از تنها ماندن دارید و این برای شما ممکن است تلنگری باشد که ترس خود را کنترل کنید و بدانید که این برای شما دائمی نخواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 2. معصومه خانم

  با سلام
  همسر موقت من خواب دیده ، میخواد صیغه عقد برادرم و دوست دخترش رو بخونه اما من اجازه نمیدم و میگم اول باید برای خودمون رو بخونی ، و در همین حین پدر و مادرم هم بیرون نشستن و منتظر تا همسر موقت من براشون صیغه عقد بخونه .
  لازم به ذکر هست که برادرم و دوست دخترش سر یک سری مسائل چند ماه پیش از هم جدا شدند اما هنوز دختر خانم ، برادر من رو دوست داره و پدر و مادر خودم هم خیلی با هم اوضاعشون اوکی نیست .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر نشانی از ان است که با توجه به شرایط موجود در زندگی شما این موضوع برایتان پیش امده است که می تواند نشانی از ان باشد که شما در ذهن خود دوست دارید که شرایط به خوبی پیش برود و در خواب ان را به واقعیت می بینید.
   سربلند پیروز باشید

 3. سارا

  سلام صبح بخیر، بنده متاهل هستم دم صبح خواب دیدم عروسیم، لباس سفید تنم بود موهام کوتاه خواب دیدم آرایشگر موی بلند به موهام وصل کرد و بافت بلند بود پر پشت خیلی قشنگ شده بودم، آرایشم کرد و یه چیزی پاشید روی لبهام که روژم ثابت بمونه پاک نشه، داماد رو ندیدم و نمیدونستم کی ولی نگاه های سنگین مردا به خودم رو حس میکردم انگار که حیف بودم خودم هم ناراحت به نظر می‌رسیدم یه تیکه ورق آهن مثل خط کش دستم بود که فشارش میدادم در آخر ورق آهن مچاله شده رو جلو چشم یکی از همون نگاهای سنگین انداختم زمین. هیچ کدوم از اون مردها رو نمی شناختم فقط فکر کنم مردی دستم رو گرفته بود همراهیم می‌کرد که همسرم بود. ممنون از تعبیر تون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اولا این خواب بیشتر به ان ماند که در ناخوداگاه شما شکل گرفته است و از طرفی می تواند تعبیری نداشته باشد و نشان از خشمی در درون شما باشد که به نسبت ازدواجتان داشته اید و این برای شما خوب نیست و باید ان را رفع کنید و بدانید که می تواند نشان از ان باشد که باید با مشاور حتما صحبت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. بانو

  سلام خسته نباشید
  من در خواب حالت عادی خودم رو دیدم که همسر شوهرم هستم اما احساس کردم که قبل از همسرم با فردی که دوستش داشتم ازدواج کرده و جدا شدم ( درصورتیکه من ایشون رو فراموش کرده بودم ) اما خودم به یاد نمی‌آوردم و شخص دیگه ای تو خواب بهم یادآوری کرد و من بیشتر دوست داشتم با ایشون باشم
  خوابم تعبیری داره ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   معمولا در خواب های ما وقتی کسی که در گذشته ما بوده است را می بینیم به این صورت است که دوباره خود را در گذشته بینیم و احساس کنیم که دوست داشته ایم شرایط به شکل دیگری باشد و از این رو این خواب ها از ناخوداگاه ما می اید و دارای تعبیر عینی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 5. یگانه

  سلام من اختلاف دارم باهمسرم دیشب خواب دیدم پسر خواهر شوهرم که تازه یکماه ازدواج کرده دوباره جشن عروسیشه ولباس خوب مجلسی پوشیدیم ارایشگاه رفتیم وبراتبریک به عروس وداماد که رفتیم دختر جاریم که مجرد با داماد روبوسی که میکردن از هم لب میگرفتن که باعث ناراحتی عروس شد ومن با عروس مشعول رقص که بودم یدفعه همه رفتن از عروسی وفقط چند نفر موند منو دخترمو عروس من هرچقدر میگشتم هیچکدوم از اشناها وفامیل پیدا نمیکردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن بوسیدن در خواب به خیر امده است اما اینکه در خواب شما به شکلی برای شما غیر ملموس بوده است بسیار طبیعی است. اما این خواب هم می تواند نشانه ای از مشکلی برای ایشان باشد که در تعبیر خواب دوباره ازدواج کردن مردان به خیر نیامده است. صدقه ای دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. Ali

  با سلام
  من مرد متاهل و دارای فرزند هستم در خواب دیدم که با زن خودم ازدواج میکنم و فامیل دارن عروس را می آورن و میبینم که همسر خودم است و ما در مینی بوس نشستیم اما من نه خوشحالم و نه ناراحت و مشغول کار و تجارت خودم هستم. و از اینکه عروسی ام است و من کچل هستم ناراحت نیستم اما یک حالت خجالت دارم. هوا هم دارد برف می بارد و من می گویم هیچ وقت برف نمیاد و حالا ما خواستیم عروسی کنیم برف اومد.فصل هم فصل پاییز است. محیط هم محیط زندگی فعلی ام نیست و در منزل شهرستان و زادگاهم اتفاق می افتد

  این روزا مساله ای کاری ذهنم را درگیر کرده و شب هم خسته خوابیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب کاملا در ناخوداگاه شما رخ داده است و دارای تعبیر ان چنانی برای شما نیست و باید بدانید که می تواند گذشته را به شکل های دیگری که حال از ان انتظار دارید به شما نشان دهد که این کار در ناخوداگاه ما بسیار اتفاق می افتد.
   سربلند و پیروز باشید

 7. Sima

  سلام من یه خانم 27ساله هستم و متاهل خواب دیدم که دارم با یه پسری که در زمان مجردی باهاش دوست بودم ازدواج میکنم اما بعد از ازدواجم که باهم زیر یه سقف رفتیم یادم افتاد که من شوهر دارم و خیلی پشیمون بودم از ازدواجم و ازش جدا شدم و همون موقع اون پسر دختری دیگر را به همسری خوددر آورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که برای شما تعبیر عینی ندارد وبیشتر به ناخوداگاه شما باز می گردد که در ان شما چیز هایی که در گذشته را از دست داده اید دوباره در خواب به صورتی که به دست اورده اید می بینید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. غلامرضا

  سلام ودرود
  درخواب دیدم بله برون همسرمه واز من مخفیش میکردن ومن فعمیدم ووارد بله برون شدم پدر وبرادر همسرم از این قضیه راضی بودن اما مادر زنم گریه میکرد وهمسرم هم با پررویی از این قضیه راضی بود ودرعین حال میدونست که هنوز زن منه ومن هم کمی تهدیدشون کردم واز مجلسشون اومدم بیرون ودر فضای آزاد یه حالتی بود که میتونستم تو هوا پرواز کنم وپرواز کردم وبعدش اومدم نشستم رو زمین،البته من همیشه در خواب میبینم که پرواز میکنم وهمیشه حس خیلی عالیی از پرواز کردن توی خواب دارم،ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید،

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن اینکه زنی متاهل دوباره ازدواج کند در تعابیر خواب به خیر امده است و ممکن است نشانی از ان باشد که ایشان رزقی عظیم یابیند ک شما نباید از ان مماننعت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 9. MH

  من چند ماهه که متاهل شدم و تو خواب دیدم که با همسر
  (زن خودم) دوباره مراسم عروسی و ازدواج گرفته شده و

  تعبیرش رو متوجه نشدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند فقط اشاره ای به دورانی از زندگی شما باشد که در ان لذت برده اید و ناخوداگاه ما به صورت معمول لحظات خوب و بد را به ما نشان می دهد و از این رو می تواند دارای تعبیر نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 10. فرهاد

  سلام من خواب دیدم که همسرم با فرد دیگری داره ازدواج میکنه منم تو جشن عروسی دعوت بودم همسرمو با لباس عروس دیدم که خیلی هم زیبا بود ولی تو جشن جن وپری هم خیلی بود که اکثریت داشتن گدای میکردن یا گارسونی و پسرم هم تو مجلس بود که خیلی از جن ها که کلا شبیه انسان بودن میترسید ولی کلا کنار من بود خیلی پرشون شدم از دیدن این خواب لطفا جواب بدین ،،،،چند دقیقه پیش این خوابو دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما میتواند بر این صورت باشد کە شما از موضوعی ترس دارید و ان ایست کە ترس از دست دادن همسرتان است و اینکە اینکە افرادی بە شما چشم خیر دارن از انها دریغ نفرماید و صدقە دهید کە خیرتان افزون شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. رضا مرتضوی

  سلام
  مرد متاهل هستم، خواب دیدم در حال صحبت کردن با همسر دوستم برای ازدواج هستم و ظاهرا دوستم درحال ازدواج با همسر من بود. (به مراسم عروسی کشیده نشد)
  در خواب حالم خوب بود ولی بعد از بیدار شدن ب شدت ترسیده بودم.

 12. طاهره

  سلام من یه زن متاهل هستم که سه فرزنددارم اما خواب دیدم که عروس میشدم ولباس عروس خیلی قشنگی به تن کردم وهمه میگفتن چقدرقشنگ شدی بعدیه نفر میگفت لوازم ارایش دست دوم که استفاده نکردین چون شوگون نداره اوناهم میگفتن نه اما دروغ میگفتن.. شوهرمم ندیدم ونمیدونستم کیه بعدم که اماده شدم باهمون جمعی که بودیم رفتیم دم در منتظربودیم تابیان ببرنمون تومجلس عروسی. فقطم تواون خواب عمه شوهرم برام اشنابود ویجوری بودکه انگاری اون مادرشوهرم بود وخوشحال بودم که اون مادرشوهرمه واخلاقش خوبه مهربونه.. ممنون میشم جواب بدین چون خیلی ذهنمو درگیر کرده..

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب به خیر امده است و ممکن است نشانی از ان باشد که برای شما یا عزتی رسد و یا مالی که هر دو خیر است و از طرفی هم می تواند به ایشان مربوط باشد./
   سربلند و پیروز باشید

 13. Nima

  سلام
  پسری مجرد هستم ۳۰ ساله .خواب دیدم با زنی متاهل و آشنا دارم عروسی میکنم و لباس سفید و شیک مثل عروسی معمولی بود.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر به ایشان میلی در واقعیت ندارید می تواند به این معنا باشد که ایشان را کاری خیر در راه است و اما برای شما خوب نیست و می تواند سببی بر مشکلی در اینده باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 14. عسل اریان

  سلام من متاهل هستم و خواب دیدم ک رفتم خونه مادرم ک متوجه شدم خانوادم در تدارک عروسی برام هستم و لباس برام دوختن
  خود عروسی یا اینکه داماد کیه مشخص نبود فقط من هم درخواب فکر نمی‌کردم متاهلم
  تعبیرش چی؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج زن متاهل امده است که ممکن است خیر باشد و نشان از ان باشد که ایشان را خیری و عافیتی در راه است.
   سربلند و پیروز باشید

 15. ساناز

  سلام دختر مجردی هستم خواب دیدم متاهل شدم (عقد و عروسی را ندیدم فقط میدونستم متاهل شدم) نمیدونستم همسرم چه کسی هست فقط میدونستم چند مردی ک رو به روم بودن یکیشون همسرم هست، و یک خانم جوان زیبا و چاق کنارم بودن و خودشون رو جاری من معرفی کردن
  این خواب تعبیری داره؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها برای دختران به شکل طبیعی امده است و گفته شده است دارای تعبیر نیستند واما می تواند خیری برای شما در اینده را نشان دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 16. بهار

  سلام خواب دیدم برادرم که قبلا زن داشته و طلاق داده بوده و با کسه دیگه ازدواج کرده العان در خواب از همسر دومش رضایت گرفته که دوباره با خانم اولش هم ازدواج کند دوباره میشه لطفا برام تعبیر کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به این معنا باشد که ایشان در گذشته ی خویش جا مانده اند و ممکن است به گذشته ی خود باز گردند.
   سربلند و پیروز باشید

 17. پریسا

  سلام من متاهلم وخواب دیدم که با پسرخاله خودم که فوت کرده دارم ازدواج میکنم ولی توی خوابم اصلا حضور نداشت فقط اسمش میومد میشه لطف کنید تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج زن متاهل امده است که می تواند نشان از ازدیاد معاش باشد و این خیر است، اما در تعبیر خواب ازدواج با مرده مشخص نیست که تعبیر به همین صورت است و یا خیر.
   سربلند و پیروز باشید

 18. مریم

  سلام من خواب دیدم در خوابم زن داداشم علاوه بر اینکه زن داداشم هست با یک مرد دیگر هم ازدواج کرده و دوتا شوهر دارد من اعتراض کردم که نمی‌شود دوتا شوهر داشت برادر من گفت اگه واقعی عروسی کنن من طلاقش میدهم و کمی جروبحث شد مادرم گریان بود و شدید گریه کرده بود درحال نماز شد مادرم،زن داداشم و مادرش هم درحال نماز شدن که مادرش در حین نماز صحبت کرد و بحث رو ادامه می‌داد درخواب بشدت ناراحت بودیم ما اما زن داداشم و مادرش خوشحال بودن از ازدواج دوباره دخترش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج کردن زن متاهل امده است که می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که به ایشان خیری رسد که خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 19. یاسربابایی

  سلام من شوهر دارم و دوتا بچه ولی از زندگیم راضی نیستم خواب دیدم ازدواج کردم شوهرمم حضور داشت و حتی بچه هامم بودن عروسی نبود فقط تو خواب میگفتم دارن منو برا یکی دیگه عقد میکنن از این موضوع خوشحال بودم که شوهر مهربونی گیرم اومده

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب ازدواج زن متاهل آمده است که می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده تغییری در زندگی خود بینید و رزقی شامل حال شما شود و ازاین رو خوابی بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 20. الهام

  سلام ، خانمی متاهل هستم خواب دیدم تو مهمونی از طرف یکی از اقوام متوجه شدم ک طلاق گرفتم و دوباره ازدواج کردم ، شوکه شدم و ناراحت بودم ک چطور و سر چی کارمون به طلاق کشیده و از پشت پنجره شوهر جدیدم رو نشونم دادن ک برام آشنا نبود ، خیلی فکرم درگیره میشه لطفا تعبیرشو بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر خلاف آن چه که ممکن است به شما دست داده است تعبیری خیر دارد و از این رو از بابت آن نگران نباشید و بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که خیری به شما رسد و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 21. Sans

  سلام لطفا جواب بدید
  من متاهلم خواب دیدم یه نفر اومده خونمون غیرمستقیم داره ازم خواستگاری میکنه تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب به خیر نیامده است و نشان از مریضی و یا بیماری امده است و می تواند برای شما خیر نباشد و از این رو بسیار باید اگاه باشید و حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 22. محمد

  سلام
  خواب دیدم: پدر زنم که همسر اولش فوت کرده و زن دوم اختیار کرده، دوباره داماد شده و زن سومش در لباس عروسی بود.
  بفرمایید تعبیرش چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن عروسی برای مردان و زنان خیر نیست و در برخی تعابیر نشان از پایان عمر بوده است و به همین دلیل برای ایشان صدقه دهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 23. یونا

  سلام یعنی
  تعبیری خواب من معنای بدی ندار یعنی ازدواج کردن با پسر کی ازش متنفرم تعبیری بدی ندار

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تتعبیر خواب عروسی کردن زن ها در خواب به خیر نیامده است و بیشتر به نشانه ی مشکلی برای انان اشاره شده است، اما لزوما می تواند دارای معنی نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 24. یونا

  سلام دختر مجرد ۱۷ سالم هست من خواب دیدم کی با پسر خاله کی در واقعی چند روز پیش با دختر خالم ازدواج کرد بود خواب دیدم که پسر خالم از دختر خالم تلاق گرفته بود و میخواست کی با من ازدواج کن من دلم نمی‌خواست کی با اون ازدواج کنم ولی مادر و پدرم با ازدواج به پسر خالم رضایت داد منم به خاطر مادر و پدرم بهاش ازدواج کردم اول خالم خیلی از ازدواجم با پسرش خوشحال بود ولی آخرش خیلی ازم بدش میومد دختر خالم کی از پسر خالم تلاق گرفته بود اومد بهم گفت کی یونا دختر خاله الان فهمیدی کی من چی حالی داشتم بعدش من یه پسر به دنیا آوردم پسرم خیلی گریه میکرد چون گرسنه بود من شیر نداشتم ولی یهو سینم شیر کرد و پسر سیر شد و خوابید پسر خالم منو خیلی دوست داشت ولی خالم هی ازم کار میکشید و خیلی بهام بد رفتار میکرد لطفاً تعبیری خوایم رو بگید اخی من خیلی نگرانم چند بار این خواب رو دیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها برای دخترانی در سن شما می توانند نشانه های بلوغ باشند و دارای تعبیر نیستند و بدانید که دیدن شیر دادن به فرزند در خواب برای دختران بسیار طبیعی است و دارای هیچ تعبیری نیست و از طرفی هم ازدواج کردن در خواب برای دختران در این سن نشان از رسیدن به ان مهم است.
   سربلند و پیروز باشید

 25. مهندس

  سلام
  خانمی متاهل و دارای فرزند هستم. دیشب خواب میدیدم که با فردی که پیر است و او را می‌شناسم ازدواج میکنم. این فرد از نظر حرفه ای که من در این وجه ایشان را میشناسم فرد موجهی است. اما همسرم هم کنارم هست و من بسیار از این ازدواج دوباره ناراحتم. لباس عروس به تن نداشتم فقط دلم همانجا برای همسرم بسیار تنگ شده بود‌. لازم به ذکر است که بعد از ازدواج دیدم که بسیار متمول هستم و واقعا از ثروت و نعمت بی نیاز شدم. ممنون میشم تعبیر این خواب را بفرمایید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   همانگونه که در بالا هم خوانده اید، ازدواج کردن برای زنان خیر نیست و می تواند خبر از غمی دهد و از این رو باید بسیار دقیق باشد و حتما هم صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. پریا

  سلام و وقت بخیر، بنده بعد از طلوع آفتاب این خواب رادیده ام، البته متاهل هستم و دو فرزند دارم.
  خواب : به من میگویند که مراسمی هست و بیا، بعد رفتن متوجه میشوم که میخواهند بنده را با اقایی مجددا مزدوج کنند، البته ایشون در خواب پسرخاله همسرم هست ولی در واقعیت همسرم جنین پسرخاله ای ندارد، من برای اولین بار ایشونو میبینم و خیلی ازشون خوشم نمی آید. حتی به ارایشگاه هم میروم ولی لباس سفید به تن نمیکنم و دیگه به حز اون یک بار ابشونو ندیدم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است برای شما به این معنا باشد که شما در اینده نه جندان دور ممکن است با وجهی دیگر از همسرتان مواجه شوید که برای شما شوکه کننده است و این نشان بر بد بودن ان نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 27. شیوا

  با سلام
  من متاهل هستم وخواب دیدم یه جای شلوغ که خانواده هم هستن(خیلی تاریک و مبهم بود این قسمتش) دارم با پیرمردی که خیلی پیره ازدواج میکنم و همسرم سمت چپم نشسته وخوشحاله، ومیگفتم چجوری میتونی منوبااین پیرمردببینی و خوشحال باشی،اما همسرم کمکم میکرد که خوشحال باشم و راضی باشم،فرداش من همش فکر میکردم که چجوری دیشب به این بله گفتم و اصلا یادم نمیومد که بهش بله گفته باشم،حالم خیلی بد بود تا اینکه دیدم پیره مرده از شدت پیری مرد،منم خوشحال شده بودم که باهاش همخوابی نداشتم و از دستش راحت شدم و میتونم فقط با همسرم باشم دوباره.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما از ایشان چیزی بیاموزید و این برای شما خیر است. از این رو اگر عروسی برای شما رخ نداده باشد خیر است و از طرف دیگر هم می تواند نشان از ترس شما از دست دادن ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 28. م.د

  سلام مجردم دیشب خواب دیدم که برای آشنایی و عقده طور سنتی با پدر و مادرم رفتیم به شهر (تبریز ) اون آقا که انگار پدر مادرم میشناختنشون وقتی رسیدیم خواستن خطبه عقد یا صیغه بخونن که نمیدونم چیشد خونده نشد و قرار شد بعدا بخونن واینکه موقعه مراسم لباس صورتی روشن تنم بود که یکم باز بود و جایی از بدن معلوم شد این آقا دیدن و انگار عصبانی شدن از این موضوع منم توی اون مراسم انگار از شخص دیگه ایی خوشم اومد که آشنای این آقا بود خانوادم راضی بودن انگار به این ازدواج ولی خودم نه دوس نداشتم .
  میشه بگید تعبیرش چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در زندگی خود مجرد هستید دیدن این خواب برای شما تعبیری ندارد و اگر نه می توان برای شما خیر نباشد و از این رو حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. محنا

  سلام مادرم خواب دیده است که دارد عدوسی می‌کند و خودش ناراحت است و نمی‌خواهد وپدر مادرش که فوت شده اند اورا تشویق به عروسی می‌کنند و زن برادرش که زنده است اورا آرایش می‌کند وداماد را نمی‌شناسد و همچنین نمی‌داند متاهل است

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب به خیر نیامده است و میتواند نشان از ان باشد که برای ایشان ممکن است در اینده خدای ناکرده مشکلی پیش بیاید و از این رو حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. فاطمه

  یکی از فامیل های ما ک پسر هس و متاهل هس خواب دیده که داره ازدواج میکنه اون آماده شدع ب خودش رسیده ک بره پیش عروس تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج برای مردان به خیر امده است و می تواند نشان از فرجی در زندگی ایشان باشد و از این رو از بابت این خواب نگران نباشد.
   سربلند و پیروز باشید

 31. بانومسافر

  سلام محترم من یک زن متاهل هستم که سه فرزنددارم و از همان سال اول عروسی ام همیشه خواب میبینم که که با کسی دیگری ازدواج میکنم ویا همیشه میبینم که کسی بهم عاشق شده و ازم خواستگاری میکندگاهی ها در خوب خوش هستم گاهی ها بسیار ناراحت وغمگین که نمیخواهم عروسی دیگری بکنم چون شوهرم را دوست دارم …و دیگه این که من همیشه به خواب هاسکی میبینم که درس می‌خواندم و در امتحانات مدرسه هستم از این دو نوع خوابها را همیشه تکرارمیبینم اگر لطف کنید که این خوابهایم به من چه پیامی میدهند سپاس گذارتان میشم تشکر…

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب هایی که تکرار می شوند در راسته ی خواب های دارای تعبیر قرار نمیگیرند و این خواب ها معمولا اشاره ای به ناخوداگاه شما دارند که باید با متخصص در باره ی آن ها و علت دیده شد نآن صحبت کنید و از این رو از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 32. صبا

  من خواب دیدم با پسر عموم که اصلا ازش خوشم نمیاد ازدواج کردم بعد شبم بود اونجام دعوت بودیم منم خیلی ناراحت بودم از این تصمیمم که چکار کنم مراسم به هم بخوره که فامیل های دیگمون هم دعوت بودن بعد یکی از پسر عمه هام عصبانی بود اومد بهم گفت این چه کاری بوده کردی یکاری کن بهم بخوره (من از پسر عمم خیلی خوشم میاد)

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما دارای تعبیر نیست و با توحه به ترسی که برای از دست دادن ان شخص دارید، ناخوداگاهتان شما را در این شرایط قرار داده است.
   سربلند و پیروز باشید

 33. صبامحمدی

  سلام من یه دختر ۱۵ساله مجردم خاله م تاالان دوبار خواب دیده منو به زور میخوان شوهر بدن منم میگفتم نیمخام شوهر کنم توبار دوم به اجبار ازدواج کردم ومیخوام طلاقم بگیرم اما اون مرده طلاقم نمیده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج امده است که خیر است و می تواند نشان از ان باشد که ایامی خیر در پیش دارید و بر خلاف انچه که در خواب دیده اید و به زور کاری را انجام دهید این خواب خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 34. سهیلا

  سلام من یک زن متاهل هستم خواب دیدم که بابرادر شوهرقبلی خودم ازدواج میکنم وخیلی هم منو دوست داردوجماع میکند شوهر اولم فوت کرده معنی این خوابم چی هست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است در ذهن خودتان ایشان را پرورش داده اید و از این رو به این صورت خواب دیده اید و ازطرفی هم ممکن است نشان از ان باشد که هنوز ایشان در ذهن شما باقی مانده است که الگوهای در دسترس از ایشان را در خواب مال خود می دانید.
   سربلند و پیروز باشید

 35. Zahra

  سلام من و نامزدم بعد از ۵ سال قراره به زودی باهم ازدواج کنیم دوبار هست که خواب دیدم با اشخاصی غیر از ایشون ازدواج کردم که اصن تصویرشون واضح نیس تو خواب خیلی احساس ناراحتی داشتم میشه و نام ایشون رو میوردم نگرانم میشه لطفا تعبیرشو بفرمایین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تکرار خواب ها نشان از بی تعبیری ان هاست و باید در ناخوداگاه خود به دنبال ان بگردید . در این خواب هم برای شما می تواند به این معنا باشد که ترس از دست دادن ایشان را دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 36. سید رضا

  من خواب دیدم که برادر زنم با همسر قبلیش که دوساله طلاقش داده دوباره ازدواج میکند.خواستم محبت بفرمایین وتعبیر بفرمایین..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که برادر خانمتان تغیراتی برایشان رخ خواهد داد که خوب نیست و از آن تغیرات پشیمان خواهند شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 37. یاس

  سلام من متاهلم و سه تا بچه دارم خواب دیدم که میخام ازدواج مجدد بکنم بایه خواننده معروف و تو مراسم عروسی زن داییماومد بهم گفت که پسرت حالش خوب نیست به باباش گفتم اما میگه من کار دارم بعد من خیلی ناراحت شدم و با دوبه طرف پسرم رفتم و گریه میکردم یه لحظه بعد شوهرم اومد بهش گفتم من نمیخام ازدواج کنم بیا برگردیم (با گریه)اما اون قبول نکرد بهش گفتم اشکال نداره من و تو باهم بر نمیگردیم اما من نمیخام ازدواج کنم میخام با بچه هام بمونم بزرگشون کنم میشه لطفا جوابمو بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر ترسی است که در عالم بیداری برای فرزندانتان دارید و اینکه ای خواب از آن ترس نشات گرفته است و اینکه صدقه بدهید به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. هما

  سلام لطفا سوال منو جواب بدین
  من عقد کرده هستم ولی تو خواب دیدم عروسی خودم هست و داماد غریبه بود شوهر خودم نبود
  تو خواب یادمه که دیرم شده بود ولی هنوز من برای عروسی خودم آماده نشده بودم
  مجلس عروسی رو هم ندیدم
  لطفا تعبیر خوابم رو بگین …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر بدی ندارد و اینکه مراسم و داماد را ندیده اید بهتر است و وارد شدن به عروسی نشان بر غم است که از شما رفع شده است.
   سربلندو پیروز باشید.

 39. محدثه ادهم كسمائي

  سلام.اگر زن متاهلی خواب ببیند که خواستگار قبلی اش از او خواستگاری کرده و همه راضی اند چه تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر زندگیتان است که دچار تغییر و تحول خواهد شد و بر شما نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. حامد

  من به دلایلی سالهاست با همسرم زندگی نمی کنم ،خواب دیده ام او را دارند به عقد دیگری در می آورند و در حالی که همه افراد لباس مجلسی به تن دارند من با یک پیراهن مشکی و یک شال عزای مشکی به شدت ناراحت هستم در حالی که همه ار من می خواهند لباس شیک بپوشم و شاد باشم ولی من آنقدر در خواب ناراحت بودم که از خواب بیدار شدم (لازم است توضیح دهم ما طلاق نگرفته ایم )

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل است که عقد کردن در خواب نیک نیست و نشان بر جدایی برای همسرتان از شما دارد و یا اینکه اختلافات زیادتر خواهد شد و لباس سیاه و سوگواری نشان بر این است که در این مورد اقبال با شما یار نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 41. zahraaaa

  تعبیر خواب زنی که همسرش را از دست داده ودر خواب با همسر مرده اش قصد ازدواج مجدد را دارند که همسرش برای او لباس تور سفیدی را به قصد سوپرایز از او برایش گرفته است تعبیر خوابش چیست ?لطفا. ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و می‌تواند بر این تعبیر باشد که به فرزندان آن خانواده خیر و منفعت می‌رسد.
   سربلند و پیروز باشید.

 42. مهتاب

  سلام من خواب دیدم مراسم خاستگاریم بعد عمم میاد خونمون بهم میگ مامان بزرگ و بابابزرگم ک مردن گفتن این ازوداج نباید سر بگیره و و ی دایرع از خون میکشه جلو من و میگ اگ بخای ازدواج کنی با این مرد باید از این دایره بگزری

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما شما نشان بر خوبی ندارد وه به معنی غم و ناراحتی است برای که به وسیله تغییر و تحولی که در آینده در زندگیتان خواهید داشت مقداری غم را تجربه خواهید کرد و اینکه حتمی هم در آن نیست و شما و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. sanam

  خواب ديدم فردي كه قرار بود به خواستگاري بيايند و بعد پيگير نشدند به خانه مان برا خواستگاري امده اند و من چادر رنگي سر كردم ولي در واقع چادري نيستم و با داماد برا صحبت وارد اتاق شديم و داماد صندلي درست كرد كه با هم بشنيم و من خوشحال بودم وقتي به قيافه نگاه كردم ديدم با عكس كه من ديدم چهره متفاوت و يه نگاه عاشقانه به من كردن كه من پيش خودم گفتم از من خوشش امده و داشت خوش صحبت با هم صحبت ميكرديم كه حتي ديدم در اتاق بسته اس ولي در واقع ان اتاق ما در نداره و يهو كلي مهمون امد و من داماد نديدم و ناراحت شدم هي به خواهرم ميگفتم داماد اينجا بود از من خوشش امده بود ولي مهمون امدن نيست حتي مادر بزرگم كه فوت كرده داشت با اشاره چيزايي بهم ميگفت تا بهم گفتن داماد داره مياد رفتم كه ارايش كنم خوشگل شم بعد پشيمون شدم گفتم نمي خواد رفتم جلو در ديدم نيست تو خواب خيلي ناراحت شدم كه يهو رفت چون انگار تو ان تايم كه با هم صحبت كرديم مهرش به دلم نشسته بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما موضوعی گذشته را را بازگو می‌کند و اینکه
   ناخوداگاهتان از آن موضوع همچنان ناراحت و احساس شکست دارد و اینکه نمی‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. سیمرغ

  سلام روزتون بخیر

  من یک دخترمجرد هستم، بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم که در محضر هستم و مراسم عقدم هست اما داماد رو اصلا نمیشناسم و نمیدونم کیه و منم گویا خوشحال نیستم ، کنار سفره عقد منتظر میشینم تا نوبت من بشه اما هربار افراد جدیدی میان عقد میکنن و نوبت من نمیشه و عقدم هم برگزار نشد. اگه میشه لطفا راجع به تعبیرخوابم منو راهنمایی کنین ممنون میشم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل برای شما نیک است چون وجود عاقد و عقد کردن در خواب نیک نیست و نشان بر اختلاف بین شریک عاطفی و خانواده هم عنوان شده است و اینکه بعضی دیگر معبران عقد و عروسی را بد می‌دانند و نشان بر غم می‌دانند و بعضی دیگر نشان بر تغییر و تحمل می‌دانند که احتمالا شما به ابن تغییر و تحولی که در آینده خواهید داشت راضی نیستید.
   سربلند و پیروز باشید.

 45. ترانه

  سلام
  من خواب دیدم خواهرم که قبلا ازدواج کرده دوباره با همون داماد خودمون مراسم ازدواجشونو دیدم که سر سفره عقد یکدفعه بحث و دعوا پیش میاد و مادرشوهرش هم در حال ساکت کردن اقوام‌خودش بوده عاقد ول میکنه میره و دقیقا ما گفتیم خداروشکر که حالا عاقد رفت این دوتا بهم محرمن و وقتی عاقد رفت خیلی خوشحال شدیم انگار که همه نفس راحت کشیدن و خلاص شدن
  و ادامه جشن و پای کوبی بوده
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب عروسی و عقد نشان از غم دارد و پای کوبی نیک نیست و حتما صدقه بدهید و وجود عاقد نشان بر جدا شدن زوج از هم است و این که در خواب‌شان عاقد رفته است نشان بر خیر است که اختلافی بین این زوج صورت نخواهد گرفت که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 46. ندا

  سلام من زنی متاهل هستم در یک‌شب سه بار خواب دیدم که دارم ازدواج میکنم به طرق مختلف گاهی داماد رو میشناسم گاهی ن و انگار در خواب قصد طلاق گرفتن از شوهر فعلیم رو داشتم تا صبح چندبار این خواب رو دیدم میشه تعبیرش رو بگین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن این خواب برای زنان متاهل خوابی معمولی و طبیعی است چون ترس از دست دادن روابطشان را به افکارشان وارد می‌کنند به این علت تصاویر این چنینی را مشاهده می‌کنند و تعبیر خواب شما بر این صورت است که تغییر و تحولاتی در زندگیتان شکل خواهد گرفت که شما باید بر رفتار خود واقف باشید که خدای ناکرده پشیمان نشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 47. مریم کاظمی

  سلام..من متاهل هستم و دو فرزند دارم …دیشب خواب دیدم همه در سور و سات عروسی من هستن در صورتیکه من اضطراب دارم که هنوز اماده نشدم و کسی مرا به ارایشگاه نبرده …و حتی نمیدانم چه کسی داماد هست …و در خواب نمیدانستم که متاهل هستم …در اخر خواب فهمیدم که دامادو خانواده داماد با ما همسایه هست و یه تصویر مبهم از ایشان تو ذهنم داشتم ولی ایشان را ندیدم در خواب …میشه لطفا بگید تعبیر خوابم چی هست ..ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب عروسی به گفته معبران خوب نیست و نشان از ناراحتی دارد و اینکه شما داماد را شناخته اید هم نیک نیست.
   صدقه بدهید که این غم از شما دور باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 48. زینت السادات

  با سلام پسر عموی من دو پسر دارد و فوت کرده خواب دیدم زن هندی گرفته و بچه های هندی دارد ممنون از تعبیرتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که جایگاهشان در آن دنیا خوب است و اینکه احتمالا بر این تعبیر است که فرزندانش تغییری در زندگی‌شان رخ خواهد داد که برای اطرافیان قابل باور نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 49. گودرزی

  سلام. ما با خانواده شوهرم مشکل خانوادگی داریم. بعد من چند شب پیش خواب دیدم یه آقایی که نمیشناختم (تو واقعیت) اومده وساطت .بعد رفت با خانواده شوهرم حرف زد .من تو حیاط منتظر بودم و یه کتاب درسی هم دستم بود(دو ساله ترک تحصیل کردم بخاطر ازدواج) و داشتم میخوندم و تست میزدم . بعد اون آقاهه اومد بهم گفت برو و اینجا نمون اینا بجای تو حرفای بدی میزنن(در صورتیکه من نگفتم چیزی اصلا و انگار که با اون حرفا از زبون من اوضاع بخواد آشوب بشه اوضاع) و با اون آقا رفتیم خونه ی پدرم .اونجا شلوغ بود انگار قرار بود شب مراسمی (نذری )باشه در ضمن صدای نوحه هم میومد و من برای پدرم و اون آقا داشتم شربت میبردم از پشت در شنیدم که اون آقا به پدرم گفت وقتی دخترت طلاق گرفت ما رو خبر کن بیایم خواستگاریش برا پسرم. (نمیشناختم)بعد من شربت و دادم وبرگشتم.شب اول محرم این خواب رو دیدم. فضا هم مثل محرم بود.لطفا جواب بدین. تو رو خدا. خیلی ذهنمو درگیر کرده. یه بار دیگه فرستادم جواب ندادین. خواهش میکنم جواب بدین اینبار

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما باید اینگونه عرض کنم که احتمالا خانواده همسرتان شما را فردی کم محبت می‌دانند و باید بیشتر از توانتان به آنها محبت نشان دهید و اینکه به هیچ عنوان در امور خانوادگیشان دخالت نکنید که ذهنیت منفی در دخالت دارند و حرفه‌ای همسرتان را به پای شما می‌گذارند و اینکه نباید گونه ای رفتار کنید شما و همسرتان که از عمل خود پشیمان شوید. تعبیر خواب طلاق بر این است که شما از عملی پشیمان میشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 50. ماتیتا

  سلام وقتتون بخیر.
  خواهرم بارداره و چند ماهی است که در خواب می‌بیند من که متاهل هستم با فرد دیگری ازدواج می‌کنم و هرچه خواهرم گریه و التماس می‌کند که دلت به حال بچه‌ها بسوزه و ازدواج نکن، من گوش نمیدم
  چند ماهی است که این خواب رو میبینه و الآن دیگه واقعاً اذیت میشه ممنون میشم بفرمایید تعبیر این خواب تکراری چیست؟
  قبلاً از لطفتون ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به تعبیر معبران خواب تکراری نشان از تعبیر ندارد و باطل است و نشان از مشکلاتی است که در عالم واقعیت توانایی حل کردن آن را ندارد و اینکه ایشان به علت اذیت شدنشان باید با روانکاو صحبت کنند.
   سربلند و پیروز باشید.

 51. مصطفی

  سلام من در خواب دیدم مادر زنم برسر مغازه من آمده و از من کمک مالی میخواد برای شب خواستگاری و من کمکش میکنم ولی التماسش میکردم که نکن این نامزد منه و بهش علاقه دارم و اون الان زن متاهل و انگشتر داره. ما حدود یک ماه عقد کرده ایم ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شخصی در تغییر مسیر زندگیش از شما کمک می‌خواهد و اینکه شما در این امر کمک خواهید کرد و اما شما از این موضوع تغییر برای آن فرد نگرانید که برایش مشکلی پیش آید و می‌توان گفت که تغییر نیک است و خواستگاری به منزله تغییر خوب و خوش یمن آمده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 52. مهلا

  سلام من خانمی متاهل هستم ساعت خوابم بعد از طلوع آفتابه.خواب دیدم دارم با یه آقایی ک نمیشناسم ازدواج میکنم اما همسرم حامی منه و بهم میگه اگه اذیتت کرد حسابشو میرسم یا میگه هر هفته میای پسرمونو ببینی من لباس عروس یادمه تنم کردم ولی مراسم خاصی برگزار نشد همه چی معمولی من حتی لباس عروس نخریدم آرایشگاهم نرفتم خودم آرایش کردم حودمو.تاجایی ک یادمه اون آقایی ک ازدواج کردم باهاش ناراضی بنظر میومد اما مادرش خوشحال بود ممنون میشم جوابمو بدین☹

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر تغییر و تحولی است که در مسیر زندگی شما رخ خواهد داد که در این تغییر همسرتان شما را حمایت خواهد کرد و می‌توان گفت که به به خیر و صلاح پیشرفت زندگی شما و همسرتان است است.
   سربلند و پیروز باشید.

 53. Zahra

  سلام من تو خواب دیدم دختر خالم که ازدواج کرده و متاهله تو خواب داره ازدواج میکنه با یکی دیگه وما همگی داریم آماده میشیم لباس میپوشیم آرایش میکنیم و میریم عروسی و خوشحالیم ولی من نمیدونم داماد نمی بینم یا دیدمش تو خواب یادم رفته ولی دخترخالمه تو لباس عروس میبینم با یکی دیگه قبلا خودشم میگفت تو خواب دیده با اینکه شوهر داره یه پسر خوشگل عاشقش میشه تو خواب ولی پسره نمیدونه که شوهر داره و میگه چن سال عاشقتم ولی پیدات نمیکردم تا اینکه اومدم راننده تاکسی شدم تو منطقه تون تا پیدات کنم و ببینمت میشه تعبیر خوابمو بگید حس خوبی ندارم حس میکنم خواب خوبی نبوده میشه کمکم کنید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن اینگونه خواب ها نشان از اعتماد به نفس پایین است که ناخودآگاه آن را به شکل دیگیری نشان می‌دهد و اینکه ایشان احتمالا از بی توجهی همسرشان این خواب را دیده اند و یا اینکه از نظر خودشان همسرشان علایقشان کم شده است که جز فکر منفی چیزی دیگری نمی‌تواند باشد و اینکه خواب شما نشان بر خوبی برای خودتان ندارد و اینکه عروسی و خوشحالی در خواب نشان بر غم است که صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 54. M. N

  خواب ازدواج خواهر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که تغییر و تحولی جدید در زندگی خواهرتان رخ خواهد داد. که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 55. محمودی

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم شوهرم منو برد دفتر ازدواج و منو به عقد برادر شوهرم در اورد که برادر شوهرم خود متاهل و بچه بزرگ داره
  تعبییرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و بر این معنی است که بین شما و همسرتان اختلافی پیش خواهد آمد که از طرف برادر همسرتان است که باید شما هم دامن نزنید تا به خیر برایتان رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 56. M. N

  سلام من خواب دیدم که ازدواج کردم اما خودم خبر ندارم و تو خوابم مامانم بهم گفت که تو ازدواج کردی ولی من اول شوکه شدم و گفتم ازدواج کردم؟
  بعد به خودم اومدم و با این که هنوز تو شوک بودم سعی کردم نشون بدم که من یادم اومده و اون لحظه من قیافه هیچ کسیو به عنوان شوهر خیالی نمیدیدم و طرف یک چهره مات داشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما آمده است که تغیر و تحولی در پیش رو دارید و اینکه شما از این تغییر و تحول نو شوکه خواهید شد که سبب خیر خواهد شد برای پیشرفت شما در آینده تان.
   سربلند و پیروز باشید.

 57. یاس

  با سلام
  شوهرم خواب دیده من ازدواج مجدد کرذم و روز عقدم حضور داره و صدام میکنه اما خاله شون جلوشو میکیره و میگه شاید شوهرش ناراحت بشه صداش میزنی صداش نزن
  میشه تعبیر خواب رو بگین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر یک اختلاف بین شما و همسرتان دارد که میتواند احتمالا از طریق خاله همسرتان یا شکل گرفته باشد اما شما باید نیت خیر خواهانه این شخص را هم در این اختلاف در نظر بگیرید.پس شما تا میتوانید به مشاجره های که پیش می اید دامن نزنید تا به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 58. Asal

  سلام من خاب دیدم یکی از فامیلامون که متاهله با یه مردی که چند سال پیش فوت کرده ازدواج کرده و لباس عروسی تنش کرده تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما خوب نیک نیست نشان ب غم و حتی غزا برای آن شخص هم می‌تواند باشد. صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 59. نیلوفرانه

  سلام من متاهل هستم و بچه هم دارم دیشب تو خواب دیدم یه جای مذهبی بودیم از یه آقا پسر خوشم اومد بعد تو دلم گفتم خوشبحال کسی که این بره خواستگاریش و شوهرش بشه یعدش یه خانمومی اومد ازم خواستگاری کرد که فهمیدم خوار اون آقا پسره و من خیلی بابت این موضوع خوشحال بورم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما به این صورت است که شما در اینده هدفی را در نظر خواهید گرفت که رسیدن به ان به نظرتان شاید سخت و غیر قابل دسترس باشد اما همانطور که اشکار است برایتان در عمل اینگونه نیست و به راحتی و تلاشتان حاصل خواهد شد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 60. احسان21

  خواب دبدم باد ختر عموم که شوهر داره و خیلی خندانه بالباس سفی و نورانی هردومون تو یه مکان نورانی که انگار یه جور جشن بود ستیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان بر پاکی و عاقبت به خیری برای هر دو شما دارد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 61. Nilo

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم من و دوست مامانم پیش درویشی هستیم اون در ویش به من گفت کف دستتو بده ببینم یه قسمت از کف دست راستم انگار که برق میزد به من گفت به زودی عقد میکنی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خوابتان همانگونه که بر خودتان آشکار است می‌تواند بر همان گفته تعبیر شود و نشان بر پیشرفت در رسیدن به هدف هم دارد. سربلند و پیروز باشید.

 62. زهرا

  سلام من کسی رو دوست دارم و مدتی در ارتباط بودیم و الان ک جدا شدیم مدتیه دوستاش میگن که هنوزم دوسم داره و گفتن که برمیگرده.من خواب دیدم که بابام‌میفهمه باهاش در ارتباطم با پسره دعوا میکنه اونم میره با خانواده اش میان خونمون و وسایلای نشون رو میارن خواستم ببینم تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی دارد و دعوا در خواب خیر است ونشان از دوستی و صمیمیت دارد و میتواند به معنیه دوستی و خیر مجدد باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 63. مهتاب

  سلام من الان متاهلم ؛دیشب خواب دیدم با اینکه شوهر دارم باز دارم با نامزد قبلیم ازدواج میکنم و همه دارن کارتی مراسم و انجاام میدن ولی من ناراحت بودم و اخرش گفتم دلم نمیاد شوهرم اینجا وایستاده ناراحت میشه ببینه من دارم با کسی دیگه ازدواج میکنم و همش میگفتم کاش خواب باشه و من بیدار بشم که یهو بیدار شدم تو خواب همش نگران شوهرم بودم

  نظر شما در انتظار تایید مدیریت است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر امری دارد که شاید دیگران بر انجام ان بر شما تاکیید کنند و شما توان انجام ان را نداشته باشید و به خیرتان است که ان را انجام ندهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 64. مریم ش

  خواب دیدم مجددا باشوهرم قراره ازدواج کنم توارایشگاهم حاضرمنتظرم بیادنبالم وقتی اومدش دیدم گل نخریده ماشینم گل نزده دنبال گل فروشی بودیم همش میگف نمیدونم الان باید چیکار کنم… هرجا گل فروشی رفتیم گل هاش خشک شده بود.. منم ارایشم کم بود کمرنگ هی خودمو ارایش میکردم باز میدیدم پاک شده مصلا رژقرمز میزدم بعد میدیدم نیست اصلا…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است تعبیر به این صورت باشد که شما در اینده ای نزدیک قصد به انجام کار خیری خواهید کرد اما برای شما آنچنان که باید نتیجه بخش نخواهد بود و از این رو خود را سرزنش می کنید.
   پس سعی بر آن کنید در انجام این موضوع حتما جانب احتیاط را در نظر بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 65. سرور

  دختر خواهرم خواب دیده که من که الان متاهلم و دو سال پیش عروسی کردیم با همسرم دوباره جشن عروسی گرفتیم ولی عروس و داماد بازم خودمون هستیم این برای ما چه تعبیری میتونه داشته باشه؟ ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. و تعبیر ازدواج به این صورت است که تحولی نوو در زندگیتان رخ خواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید .

 66. مهشيد

  سلام.
  من ی دختر مجرد هستم ساعت11ظهر خواب دیدم یهونامزدی کردم نامزدمم خیلی پولدار بود،
  من قبلش با دوستم خونه نامزدم بودم سر میزنهار بودیم خانوادش ی حرفایی میزدن ولی من باور نمیکردم ک ب یهو خانوادم اومدن من رفتم تو اتاق برگشتم دیدم دارن دست میزدن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نمی‌توان خوب باشد و نشان از خبری دارد که احتمالا خانوادتان را ناراحت کند و دست زدن و شادی در خواب نشان بر ناراحتی دارد. و اینکه تعبیر ها در مورد خواب نامزدی این گونه هم است که نشان بر پیشرفت در امور کاری دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 67. کیانا

  سلام من مجردم دو شب پشت سر هم خواب دیدم دارم عروسی میکنم اما دامادو نمیدیدم شب اولش عروسی بود شب بعدشم عقد بود همون شبی که خواب دیدیم عقدمه قبلش خواب دیدم که رفتیم عروسی یکی از فامیلا اما من داماد و عروسو نمیدیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ازدواج در کل نشان بر تغیر روش زندگی دارد و اینکه شما به دنبال هدفتان میروید . اما در این خواب اگر عروسی با جشن و پای کوبی همراه باشد خیر نیست و نشان بر غم است و اگر در عقد .عاقد وجود داشته باشد نشان بر اختلافتان با شریک احساسیتان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 68. محمدحسین

  سلام من درخواب دیدم که در یکی از حرم های اهل بیت بودم چند باری انجارادیده بودم ولی بنظرم حرم شاهچراغ میامد (چند روزقبل هم کماکان خواب امام رضارو دیده بودم که یک مرد راهنماییم میکرد به داخل حرم ومن گریه کنان میرفتم وانگارکه خوشحال بودم ) درحرم مشغول وضو گرفتن بودم احساس شادی داشتم انگار قراربود برم خواستگاری بایک دختر خوب یکی از همکاران که به تازگی باهم وارد بورس شدیم به من گفت که بیابریم زودباش دیرمیشه ها ومن گفتم که بزارغسل بکنم بعد میریم بعد رفتم برای غسل وبعد بیدارشدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما بسیار خیر است و بدانید که تعبیر ان می تواند به این صورت باشد که شما در اینده به هدفی که در حال حاضر به ان اشتغال دارید خواهید رسید و این موضوع برای شما بسیار خوب است و در خواب شما به صورت عینی امده است که این هدف پاک و طیب است.
   سربلند و پیروز باشید

 69. شیرین

  سلام من 18سالمه و بعد از طلوع افتاب خواب دیدم که با مرد سن بالا و خوش پوشی و ثروتمندی که نمیشناسمش ازدواج کردم، با اینکه میدونستم قبلا ازدواج کرده، و سوار ماشین به جایی میرفتیم اما اون انگار از چیزی ناراحت بود و حرفی نمیزد، اما من وقتی دیدم حلقه دستش نیست بهش گفتم حلقت کو که بدون حرفی حلقه رو برداشت و که دستش کنه اما از خواب بیدار شدم. میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما امده است که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده همچون شخصی بیابید و یا اینکه با کسی اشنا شوید که برای انکهه تعهد خود را به شما اثبات کند نیاز به گوشزد شما دارد.
   از این رو سعی بر ان کنید که بسیار در روابط خود آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 70. جبارى

  با سلام،
  من متأهل هستم و با همسرم زندگى ميكنيم،ولى هنوز جشن عروسى برگزار نكرديم و فقط جشن عقد داشتيم،
  خواب ديدم كه جشن عروسى گرفتم و همه خوشحال بودن حتىٰ خودم هم خيلى خوشحال به نظر ميرسيدم، ولى جزييات رو يادم نيست،ممنون ميشم تعبيير خوابم رو توضيح بدين

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر غمی دارد که به خانواده می‌رسد و همه را ناراحت خواهد کرد عروسی در خواب نشان از غم و ناراحتی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 71. رامین

  سلام
  صبح امروز خواب دیدم که تو مراسم عروسیم هستم و اصلا خودمم راضی به ای ازدواج نیستم و کلا تو مراسم نبودم فقط از دور تماشا میکردم .و یجورایی انگار از دست پدرم ناراضی بودم و ناراحت.بعدش پدرم اومد یه کم منو دعوا گرد .بعد با خونسردی باهام شروع به صحبت کرد.و عروس خانومو اصلا هم نمیشناختم.ولی از یه طایفه دیگه بود که اون طایفه رو میشناسم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما از امری کاری در حال حاضر ناراضی هستید که این نارضایتی را بر گردن پدرتان قرار خواهید دارد که این نارضایتی شما با صحبت با پدر رفع خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 72. بیتا

  سلام و خسته نباشید.
  من یه دختر مجردم و خواب دیدم منو به عقد کسی درآوردن یعنی ازدواج کردم اما دامادو اون لحظه کنارم ندیدم. بعد به رسم همیشکی اطرافیانم از جمله مادر خودم و فامبلای داماد بهم طلا هدیه دادن. توی اون طلاها انگشتر و گردنبندو یادمه. دامادو ندیدم اما تصوریش تو خواب به حافظم اومد.

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   اگر در خواب عقد را دیده اید نشان بر خوبی ندارد و نشان بر این دارد که فردی رابطه شما را بادیگران خراب خواهد کرد و اگر عاقد را دیده باشید خوب نیست و مراسم هم نشان بر خوبی نیست.
   و در خواب انگشتر نشان بر وفاداری شما بر رابطه تان است که می‌تواند برای حال باشد چه آینده و گردنبند نشان بر فرزندان صالح است که در آینده خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 73. Sj0098

  سلام وقت بخیر
  من مرد متاهلی هستم قبلا عاشق دختری بودم ک فامیل هم بودیم و بنا به دلایلی به ازدواج ختم نشد ولی درخواب دیدم ک با ایشون صحبت میکردم و خیلی ابراز علاقه میکردن به بنده و …
  جسارتا میتونم تعبیر این خواب رو بدونم ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر خاصی ندارد و تنها نشان از احساس دلتنگی و میلتان است که ناخوداگاهتان آن را به تصویر کشیده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 74. بابک

  سلام وقت بخیر
  من با یک دختر خانومی ۳ ساله پیش عقد کردم اما بعد از مدتی از هم جدا شدیم وطلاق گرفتیم اما من دیشب خواب دیدم که دارم دوباره با اون ازدواج میکنم ولی من فقط مشتاق بودم اون زیاد اشتیاقی نداشت.
  ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تا حدود زیادی دارای تعبیر نیست اما می تواند به این صورت هم باشدکه به شکل ارتباطی تلپاتیک شما و ایشان را به هم وصل کند و حس و میل درونی شما را در حال حاضر نمایش دهد و از بابت آن نمی توان تعبیر صد در صدی کرد و بدانید که انچه که برای شما رخ داده است انشالله همیشه با خیری همراه باشد
   سربلند و پیروز باشید

 75. Diana

  سلام.خواب دیدم تو جایی مثل خوابگاه هستم و جای آشنا نبود آدمها هم آشنا نبودن ، از اون مکان بیرون رفتم و بعد که برگشتم دیدم یکی از دوستانم که نزدیک یک ساله ازدواج کرده و بیشتر از یک ساله که ارتباطمون با هم قطع شده(ایشون بعد از نامزدیش سعی در قطع ارتباط داشت و مدام هم بی احترامی میکرد)، توی خوابم این خانم رو دیدم که با شخص دیگری غیر از شوهرش ازدواج کرده و اون شخص بنظر میومد آشنا باشه برام مثل کسی که تو تلوزیون دیده باشم اما خیلی معروف نباشه (مثل آدمایی که تو مسابقات تلویزیونی شرکت میکنن وما میبینیم و میشناسیمشون. ) جایی هم ک ایستاده بودن جلو همون خوابگاه بود که الان بنظر میومد خانه این دونفر شده و خبر ازدواجشون رو به من دادن و کمی بعد من از اون مکان رفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید این خواب برای ایشان نشان از خیر است و در تعبیر خواب امده است که اگر بینید که کسی که همسر دارد دوباره ازدواج کرده است نشان از ان است که خیری برای ایشان در کارهایشان در دسترس خواهد بود و اینکه در خواب شما مکانی مشخص برای شما نشان داده شده است دلیل بر معنی دار بودن ان نیست بلکه می تواند اشاره ای به درون ناخوداگاه شما و خاطراتتان با آن شخص باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 76. سارا

  سلام من زنی متاهل هستم چند وقت پیش دیدم در خواب با کسی ک دوران دانشگاه دوستش داشتم دارم ازدواج میکنم دیشبم باز خواب دیدم با پسر عمم هستم و ازم خواستگاری کرد و در خواب میدونستم ک شوهر دارم ولی باز خوشحال بودم و از شدت خوشحالی گریه میکردم گاهی اوقات ب گذشته فکر میکنم و در مورد ازدواجم مردد میشم در صورتی ک با همسرم هم با عشق ازدواج کردیم ایا خوابم نشانه ی ثروت و مال است؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از افکار شماست و اینکه ناخوداگاهتان آنها را برای شما یاد آوری کرده است و نمی‌تواند تعبیر بدی داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 77. مهسا

  سلام خواهرم متاهله و1دونه بچه داره خواب دیده عروس شده ولی لباس عروس تنش نیس امامیگه لباس خوب تنش بوده تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر این خواب روایات متفاوت است و باید بدانید که هم تعبیر خوب دارد و هم تعبیر بد اما در خواب ایشان به شکلی به نحو خوب ان امده است و نباید از بابت ان نگران بود و بدانید که در تعبیر خواب امده است که اگر کسی بیند که دوباره ازدواج می کند و تمام مراسم را نبیند برای ایشان خیر است و خبر از دریافت رزقی دارد.
   سربلندو پیروز باشید

 78. Passenger

  سلام وقت بخیر
  اگر دو نفر همزمان خواب ببینند که یکی از خانوم های خانواده که متاهل است در خواب مجددا عروس شده است چه تعبیری دارد
  ممنون میشم جواب بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای ایشان فقط نشانه ی خیر است و همزمانی ان ممکن است به معنای صادق بودن خواب باشد و اصلا نباید از بابت ان نگران بود.
   سربلند و پیروز باشید

 79. سارا

  سلام من دختر ۱۷ ساله هستم که توی خواب دیدم توی خونه خودمون عروسی هست ، اما افراد زیادی نیست مثل عروسی های خودمانی. بعد عروس رو نمیشناختم ولی داماد بابام بود ؛حتی مامانم هم کنارش بود و همون خوشحال بودیم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که این خواب برای ایشان خیر نیست و در تعبیر خواب عروسی امده است که نشان از ان دارد که برای ان فرد مشکلی ایجاد شود و این خود برای ایشان خیر نیست.
   حتما صدقه بدهید و به ایشان بگویید در انتخاب هایشان دقیق باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 80. شقایق

  سلام من خواب دیدم بک زن شوهر دارم در صورتیکه من مجردم الان خیلی هم شاد بودم و احساس خوشبختی میکردم بعد یهو خواب میبینم که باردارم و بچم خیلی یهویی دنیا میادش زایمانم و نمیبینمااا و بچه پسره منتظرم چشاشو باز کنه چشاش عسلیه ولی من میگم واییی چشاش ابیه و اینا یه پسر بچه ی فوقالعاده خوشگل بچم اینه بهش شیر میدم از یه طرف دیگه هم مثل اینه که من دکترم یا پرستار نمیدونممم از بیمارستان با شوهرم میریم که بریم خونمون وقتی میرسیم به خونمون اولش تو حیاطمون که کلی سبز دراز میکشیم شوهرم پاشو دراز میکنه که من سرمو رو پاش بزارم میخوابیم بعد پا میشیم میریم تو خونه میشه تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از رویا و آمال و آرزوهای شما است که دوست دارید در واقعیت آنها را ببینید و ناخودا گاهتان آن را به شکل های متفاوت به شما نشان خواهد داد و اینکه این خواب تنها آلمان قابل تعبیر آن این است که باردار بودن برای فرد مجرد نشان بر خوبی نیست و نشان از عملی است که در عالم واقعیت ناپسند است و باید از آن دوری کرد و اینکه به تعابیر معبران غربی بارداری نشان از موقعیتی است که هنوز برای انجام آن زمان نیاز است. و اینکه فرزند پسر در خواب خوب است و زیبا بدون آن نشان بر خبر خوب است و این هم بدانید خواب شما از لحاظ روانشناسی خواب بر این معنی است که شما در حالت روحی خوبی این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 81. مریم۱

  با سلام
  من خواب دیدم که شوهرم با دختر خانمی که تقریبا میشناختمش ازدواج مجدد کرده.مراسم ازدواج طبقه پایین منزل ما یعنی خونه پدرشوهرم بود.همه خوشحال بودن خودمم اولش خوشحال بودم.همسرم رو کنار اون دختر دیدم ولی بعد اومد کنار من و شب رو پیش من موند ولی انگار مراسم عروسی تموم نشده بود.بعد باهم غذایی خوردیم ولی من یکدفهه یادم افتاد که همسرم شب دوم باید با اون دختر بره حجله و تو خواب کلی گریه کردم و با گریه بیدار شدم.البته وقتی بیدار شدم ساعت نه صب بود.لطفا بگید تعبیر خواب من چیست؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در وهله ی اول بدانید که ممکن است این خواب به درون شما اشاره داشته باشد و فاقد تعبیر باشد و در مرحله ی بعدی هم باید بدانید که دیدن این خواب و دیدن عروسی در خواب برای شخصی دیگر اصلا خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به دست خودتان برای شما مشکلی پیش نیاید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 82. علی

  با سلام ،
  من مرد متاهلی هستم در عالم خواب دیدم . به خانه (مرد بزرگ و سرشناس،پولدار از یک مذهب و قوم دیگر رفتم که چند فرزند پسر خشن داشت و یک دختری داشت.که خبر نداشتند من متاهلم و اوضاع طوری رقم خورد که همه راغب بودند با این دختر ازدواج کنم.از یک طرف مجبور به ازدواج شده بودم از یک طرف می ترسیدم که می فهمند که زن و بچه دارم اوضاع بدتر میشه.( البته در جوانی دلباخته دختری از همان مذهب و قوم بودم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر پیشرفت کاری دارد این خواب به تعبیر معبران به این معنی است و اینکه احتمالا ناخوداگاهتان بر حسب قدیم برای شما لحظاتی را یادآوری کرده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 83. Melika

  سلام
  من خانوم متهلی هستم
  خواب دیدم ازدواج مجدد کردم با یکی از اقوام دورم، ولی در خواب انگار از همسر فعلی ام جداد شده بودم
  توی مراسمم بودیم، نه مراسم عروسی حتی عقد هم نکرده بودم انگار مراسمی برای جشن بود، انگار خواستگاری بود ، که یهو پشیمون شدم گفتم من ازدواج نمیکمم رفتم اطلاع بدم که هیچ کس نبود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود ناراحتی است که به خانواده شما خواهد رسید و اما به زودی رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 84. معصوممم

  سلام من متاهل هستم وخواب دیدم ک بامردی ازدواج کردم وقتی ک وارداتاق شدم وسایل اتاق کهنه وخراب ودیوارهای اتاق گچ وخراب بودهمه ب مراسم ازدواجم امده بودن ک بیرون خواب اتاقم رادیدم ک دربیابان ساخته شده ولی وقتی وارداتاق میشدم خانه کامل بودولی همچی کهنه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این معنی است که دیدن اثاث خانه در رویا و خواب نشانه طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون منزل در شما شکل گرفته‌اند، به خصوص اگر در خواب یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خودرا دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان رابا ان‌ها مبلمان و فرش میکنید. این خواب و یا رویاها می تواند درباره باورهایی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنت ان پروراندید.
   تعبیر خواب اثاث منزل از دیدگاه آنلی بیتون این است که نشانگر اتفاقات ناخوشایند است و دوم آن که به معنی این است که خودتان را پیر و قدیمی باور دارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 85. خانم رستگاری

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  متأسفانه پاسخم را از قسمت نظرات دریافت نکردم
  تقریبا حدود ساعت سه یا چهار صبح بود که خواب دیدم یکی از افراد اقواممان به خواستگاری ام امده و من و خانواده ام در خواب قبول کردیم . و نامزد کردیم او پسری خوب است و یادم میاید خوابم در سه روز طول کشید مرتب بع دیدار من میامد ولی روز اخر به من گفت دوستت دارم و حلقه نامزدی داد
  حتی شبد به فکر همچین چیزی نبودم و من هیچ حسی هم به اون اقا ندارم و نداشتم
  #من درخواب متوجه دیدن خواب بودم
  چون قدرت این را دارم اگر در حین خواب ، خوابی میبینم میفهمم .
  و خلاصه خوابم کمی طولانی بود نمشد همه انرا تعریف کنم
  ممنون میشم تعبیر خوابم را بگید .
  منتظر پاسخ شما هستم!
  متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است و خواستگاری برای ان اقا نشان از پیشرفت کاری است و برای شما نشان از سعادت و پیشرفت دارد و اینکه شما حلقه دریافت کرده اید دریافت کرده اید نشان بر خیر است . و احتمالا به معنی خواستگار برای شما است .
   سربلند و پیروز باشید .

 86. صبا

  سلام در خواب دیدم مادرم ازدواج کرده ولی پدرم در حال حاضر در قید حیات هستند و شوهر خاله ام هم پیام داده به مادرم که اگر می خواستی ازدواج کنی می گفتی تا برایت مورد بهتری بهتر کنیم و
  …..

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت باشد که ایشان را خیری خواهد رسید که ممکن است دیگران از بابت آن خوشحال نشوند و در مورد این خواب نگرانی وجود ندارد و نباید از بابت ان مشغولیت ذهنی برای شما پیش بیاید زیرا تماما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 87. ناشناس

  سلام روز بخیر،خانم متاهلی هستم ک گاهی توخوابم کسایی رو میبینم ک قبلا همبازی بچگیام بودن و دوست دارن بمن نزدیک بشن و بامن ازدواج کنن
  من میگم ان شاء الله خیره اما واقعا اذیت میشم تو بیداری وقتی متاهلم چرا همچین خوابی میبینم مخصوصا این ک متاهل هستیم من و همبازی های بچگیم ومنم بچه دارم.

  دورادور خبر داشتم درمورد حسشون نسبت بهم
  لطفا جواب بدید خیلی آشفته میشم وقتی همچین خوابی میبینم

  • یاسین صداقت

   باسلام
   این خواب به همان احساسات شما باز می گردد و دارای تعبیر نیست و باید بدانید که اسراری که در ذهن شما هست را ناخوداگاهتان به صورت خواب به شما نشان خواهد داد و این برای شما مشکلی ندارد و نباید از بابت آن نگران باشید و فقط بدانید که به این معنا خواهد بود که در ناخوداگاهتان این موضوع برای شما ازار دهنده شده است و باید در صورت ایجاد ازار ذهنی به روانکاو مراجه کنید.
   سربلند و یپروز باشید

 88. آهو

  سلام
  من بعد از خواندن‌نماز صبح خواب دیدم که یک فرد مشهور به خانه پدربزرگم اومدند و به ایشون گفتن که ۵ سال پیش دل دختری رو شکستن و حالا میخوان بااون دختر ازدواج کنن(منظورشون من بودم)،پدربزرگمم قبول کرد تا صیغه ای بین ما بخونه،من هم به ایشون علاقه داشتم و خوشحال بودم،همه هم راضی بودن،البته قبل از خواندن صیغه از خواب بیدار شدم،تعبیرش چیه؟؟
  ممنون از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه در خواب شما این اتفاق نیفتاده است خیر است و بدانید که در تعبیر خواب امده است که به این معنا می تواند باشد که شما را خیری خواهد رسید.
   مشهور بودن فرد هم به معنای اندازه ی آن خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 89. زهرا طباطبائي

  سلام من تو ساعت ۴ اینا ی شب دیدم ک بابام اینا گفتن بیا بریم بگردیم بعد منم بد خلقی کردم ۳ ساله پسر خالم منو میخواد منم اونو میخوام اما بابام و داداشم نمیذارن
  منم خیلی بد خلقی میکنم تو خونه خیلی
  بعد بابام اومد گوشه ی حیاط پیشم گفت چرا این همه بد اخلاقی و بد خلقی میکنیو اینا بعد منم با بغض گفتم هیچی گفت راستش منو عمه ات ازین وصلت راضی نیستیم عمه ام حسوده میگه اول دختر عمه ام ک بچه طلاقه ازدواج کنه بعد من ۲ ماه پیش هم فال گرفته بودم گفته بودن این عمه ام به بابام زبون بند گذاشته تو خونتون و به مامانتم خورونده بعد منم عبی شدم ک به عمه ام چه و اینا قاتی کردم گریه کردم بابامو تهدید کردم بعد دعوا و اینا داداشم اومد من هی بابامو تهدید میوردمو اینا اینم بهم تشر میزد و اینا منم فقط گریه میکردم با صدای گریه هام و اینا از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر نداردو نشان از استرس های درونی شما از این موضوع است که در خواب به شکل دیگری ان ها را دیده اید و از بابت این خواب نگران نباشید و سعی در حل کردن این موضوع داشته باشید
   سربلند و پیروز باشید

 90. بانو ملکه

  دختری مجرد هستم .
  حوالی طلوع آفتاب بود که خواب ديدم كه فردی که به او علاقه مندم و از علاقه ی او خبری ندارم؛
  مادرش در یک مراسم معمولی ناگهان یک چادر سفید سر یکی از دختران فامیل ما کرده به منظور گرفتن اون دختر برای پسرش.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نمی‌تواند تعبیر خاصی داشته باشد و بدون شک این خواب به علت ترس از دست دادن آن فرد دیده اید و اگر برای آن راه حل نیابید با مشکل روبرو خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 91. sara

  سلام من مجرد هستم دوستم خواب ديده كه من رو ديده و حلقه دستم بوده و از اين كه من ازدواج كردم خوشحال بوده.
  تعبيرش چى هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان از تعهد و وفا داری شما نسبت به شریک عاطفی تان در آینده است و اینکه می‌تواند نشان بر خیر هم باشد برای شمااا.
   سربلند و پیروز باشید.

 92. صنم

  سلام من دوروز پشت هم خواب دیدم که شوهرم فوت شده وازاین بابت خیلی ناراحت بودم و گریه میکردم و دلتنگش بودم وتوخواب برادرشوهرم که هنوز مجرد هستن رو میدیدم واین حس رو داشتم که قراره بااون ازدواج کنم از یه طرف ناراحت بودم به خاطر مرگ شوهرم از یه طرف خیالم راحت بود بابت اینکه بالاخره عموی بچمه و دخترم زیر دست غریبه بزرگ نمیشه

  خودمم برا این موضوع رضایت داشتم ولی همش با خودم میگفتم که برادرشوهرم با خانم هایی ارتباط داشته (صیغه یا دوستی ،که این موضوع رو هم فقط من وهمسرم میدونیم)وایا اینارو دیگه ادامه نمیده بااین قضیه ها مشکلی ندارم ودوباره با خودم میگفتم نه دیگه فرض کن طلاق گرفته تو هم که شوهرت خدا بیامرز شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این صورت میتواند تعبیر شود که نشان از طول عمر برای همسرتان است و از طرفی اشتغال ذهنی شما را نسبت به ایشان نشان می دهد وبرای شما نشان می دهد که از کارهای برادر همسرتان ممکن است بسیار اکراه داشته باشید و این خود برای شما اگاهی است تا اگر میتوانید از ایشان بخواهید که ان کار را نکنند.
   سربلند و پیروز باشید

 93. زهرا

  با سلام و سپاس
  من دختر عقد کرده ای هستم
  خواب دیدم که با وجود همسرم خانواده من به خواستگارم جواب مثبت داده اند و به من میگویند باید با ایشون ازدواج کنم و من میگویم که من همسرم را دارم او را چکار کنم و آنها اصرار میکنند که باید با او ازدواج کنم و مادر بزرگم به من دو کفن هدیه میدهد تعبیر چیست ؟متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اصلا تعبیر خیری ندارد وباید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده به واسطه ی اشخاص اطرافتان در مسئله ای وارد نشوید که پایان آن برای شما خیر نیست و حتما از ان متضرر خواهید شد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 94. معصومه

  سلام من الان چند ماهه نشون شدم و قراره اگه کارا ردیف بشه با کسی که دوسش هم دارم عقد کنم اما الان دو شبه پشت سرهم خواب میبینم که ب عقد یکی دیگه درمیام و از شدت ناراحتی میخوام بمیرم و نمیدونم چیکار کنم و به کسی که دوسش دارم نمیدونم چی بگم و اصلا از اون ازدواج رضایتی ندارم همش ترس اضطراب انگار دنیا رو سرم خراب شده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است و اینکه اول از ترس و استرس قبل از مراسمتان است و اینکه اطلا جای نگرانی نیست و باید به خدمت شما عرض کنم که اگر عقد خود را با نامزدتان میدیدید نشان بر بدی داشت برایتان . و اینکه این خواب خوب است و ترسی به دل نداشته باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 95. محبوبه

  سلام ممنون از شما براي پاسخگويي به خوابهاي اشفته، پدر بنده دوماهي هست كه به رحمت خدا رفتند، خوابشونو زياد ميبينم اين مدت، ديشب به خوابم اومدن من رفتم كنارش نشستم گفتم از زندگي من بگو چي ميشه، گفت شوهرت دوستت نداره ميخواد بره زن بگيره ازش جدا شو من ساعت ٣ صبح بيدار شدم وبدنم شروع به لرزش كرد خيلي تاثير گذاشته خوابم تعبيرش چي ميشه لطفا راهنمايي كنيد ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیر ندارد دوست عزیز و از بابت ان نگران نباشید.
   طبیعت این خواب به این شکل است که برای شما طبیعتا اولین تکیه گاه ان مرحوم بوده است و پس از ایشان همرستان و اینکه ایشان را از دست داده اید ناخوداگاه شما طبیعتا به دنبال توجیه ان است که نشان دهد که شما ایشان را هم از دست خواهید داد واین فقط به معنا ترس است و اصلا جای نگرانی ندارد.
   برای ایشان خیراتی بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 96. یاسر

  سلام
  من مدت 3 ساله که از خانمم جدا شدم و به خاطر دختر 16 ساله ای که داریم با هم صحبت میکنیم من خانمم رو خیلی دوست دارم و الانم دوست دارم دوباره با هم ازدواج کنیم و همسر یه سری شرایط گذاشته و دارم انجام میدم که ایشالله زندگیمان درست بشه ولی نمیخوام این توضیحات تو تعبیر اختلالی ایجاد کنه
  من خواب دیدم خانمم که الان 3 ساله طلاق گرفته با یه پسر دیگه ازدواج کرده و من ازدواجشان رو می دیدم ولی هیچ کاری از دستم بر نمیومد و خیلی ناراحت بودم
  لطف کنید تعبیر درست شو بهم بگید
  چون خیلی برام مهمه
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز این خواب ها معمولا فاقد تعبیر هستند و باید بدانید که این خواب می تواند از احساس شما به ایشان سر رشته بگیرد و بدانید که حتی اگر هم تعبیر داشته باشد خیر است و نشان از عافیتی برای ایشان دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 97. علیرضا علی اکبرزاده

  سلام بنده در خواب دیدم که،دوستم دختر کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ولی به مسائلی قبول نمیکنن،دوست دخترم داره ازدواج میکنه ،جشن هم تو خونه ی ماست ،منم توی اتاق نشستم بیرون نمیام،نه عروس نه داماد رو دیدم ،فقط میدونم که عروسی دوستمه،میان بهم میگن که بیا برقص .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد ونشان از ترس های درونی شما از این اتفاق است که همیشه ناخوداگاه شما به ان فکر می کند.
   سربلند و پیروز باشید

 98. آردا

  خواب دیدم که زن بنده(مدتی هست که قهر هستیم و رفته) براش خواستگار اومده بود بنده برای ممانعت از ازدواج همسرم به خواستگار میگویم که ایشان طی مدتی کوتاه سه مرتبه ازدواج کرده مورد مناسبی نیست این در حالی هست که همسر بنده کنار شوهر دیگری بعد از من هست در حین این صحبتها خودش را خیس کرد و با حالت بغض و ناراحتی نشسته بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از جدایی دائمی و یا احتمالا طلاق معنی میشود و اینکه نشان از سه طلاقه شدن میتواند باشد و اینکه همسرتان از غم رها خواهد شد و ناراحتیش به شادی ختم خواهد شد و اینکه احتمالا این شادی از پی جدا شدن از شما است .
   سربلند و پیروز باشید .

 99. زهرا

  با سلام و تشکر
  من دختر عقد کرده ای هستم و هنوز عروسی نکردم خواب دیدم مراسم عروسی من است در یک روستا و از آرایش و مراسم در روستا راضی نیستم و ناراحتم تعبیر چیست ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد و چون شما به این اتفاق نزدیک هستید طبیعتا نسبت به ان استرس دارید و این خود در خواب برای شما نمایان شده است و اصلا هم جای نگرانی ندارد.
   سربنلد و پیروز باشید

 100. رویا

  سلام، خسته نباشید، دیشب خواب دیدم خواهرم که شوهر داره و دوتابچه داره با یه پیرمرد ازدواج کرده و از اون پیرمرد بارداره، تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما به گفتهمعبران نشان از این دارد که خواهر با همسرشان زندگی روحی خوبی دارند و تا زمان پیری با هم زندگی خواهند کرد و این که باردار بودن ایشان نشان بر این دارد که مساله ذهن خواهرتان را درگیر خود کرده است که به فکر حل ان میباشد اما به ایشان اگاهی دهید که فعلا زمان حل ان موضوع نیست و باید مقداری صبر کنند .
   سربلند و پیروز باشید .

 101. مریم

  سلام .
  من متاهل ودارای دو فرزند هستم. اگر خواهرم که او هم خودش متاهل است بیش از ده بار در زمانهای مختلف خواب ببیند که من دارم ازدواج مجدد میکنم این تکرار خواب تعبیری داره؟
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابهای زیاد تکرار میشوند نشان از ترس فرد از موضوعی است که بیننده دارد و این که باید ایمن موضوع روشن شود که خواهرتان از چه موضوعی هراس دارند که این خواب را بارها دیده اند و اینکه تعبیر این خواب به نحوه و شکل های ترسیمی در خواب مربوط است و این که صرفا ازدواج باشد تعبیر بدی نیست و مربوط به بیشرفت در مسیر کاری دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 102. ازهار

  سلام و عرض ادب
  خواب ديدم كه دختر عموم و خاله ام كه دوستاي بچگي هم هستن و هر دو متأهل و بچه دارن با هم ديگه ازدواج كردن ولي تو خواب يكي شونو ديدم ، پدرم هم با دو ميرف سمت عروس رو سرش سبزي ميريخت!
  خواهش ميكنم جواب بدين خيلي برام مهمه.
  با تشكر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که معبران بیان کرده اند عروسی در خواب تعبیر خوبی نمیتواند داشته باشد و نشان از خبر بد است برای شما و اینکه پدرتان در مراسم شاد بوده است خوب نیست و ولی نشان از این دارد که پدرتان فری هستن که نیتشان برای اطرافیان خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 103. رها

  سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم پیش شوهر سابق و مادرش هستم. البته شوهر سابقم توی یه اتاق خیلی کوچیک بود من و مادرش جلوی در نشسته بودیم. یه کم اسم ها رو قاطی کرده بودم و فکر کنم اشتباهی شوهر سابقم رو با اسم دوست پسرم صدا کردم . اونم خیلی ناراحت بود . مادرش به من میگفت تو نباید اینا رو بهش می گفتی (اینکه چی گفته بودم رو تو خواب ندیدم) و منم به مادرش گفتم توی این مدت هیچ وقت بهش نگفتم الانم گفتم ، چون خودش مجبورم کرده. همون موقع شوهر سابقم با محبت به من لبخند زد.توی خواب باهم ازدواج کرده بودیم و زن و شوهر بودیم.

  در واقعیت اصلا بهش فکر نمی کنم اما نمی دونم چرا بعضی شب ها به خوابم میاد.

  دستتون درد نکنه
  ممنون از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دلیل دیدن اینگونه خوابها تنها ناخوداگاه شما است که بین احساسات و افکار بیندده میخواهد تعالی برقرار کند و این تصاویر را در خواب به شما نشان میدهد . و اینکه خواب شما نمیتوتند تعبیر خاصی داشته باشد و اینکه المان خاصی در ان برای تعریف نیست و تعبیر بدی هم ندارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 104. Foroq

  سلام من خواب دیدم دخترعموم با یه مرد مسن ازدواج کرده منم تو جشنش انقد گریه میکنم حد نداره .اخه منو دخترعموم مث خواهریم بعد تو واقعیت اون تازه نامزد کرده ولی تو خوابم باجشنش با شوهرش نبود اون مرد مسن بود تعبیر خوابم چیه میشه راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که دختر عمویتان انتخاب خوبی داشته اند و انشالله با این فرد تا زمان پیری زندگی خواهند کرد و این که عاقبت به خیر خواهند شد انشالله . و اینکه در مسیر زندگیتان برای شما هم اتفاق های خوبی خواهد افتاد که شادی و خوشحالیتان در این مسیر جریان خواهد داشت .
   سربلند و پیروز باشید .

 105. عباس

  باسلام
  مردی مجرد هستم در خواب دیدم قرار است شب با کسی که عاشقش هستم ازدواج کنم ودر حال آماده شدن بودم و به آرایشگاه رفته بودم و پدرم با پدر عروس صحبت میکرد که هردو می گفتند سن شان کم است و …. . وبعد یکجا پدرم گفت که من اصرار می کردم . تعبیرشو بهم بگین؟ ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب خواستگاری و یا زن گرفتن برای مردان نشان از پیشرفت در کارهای شما دارد که شما در حال انجام ان ها هستید و باید در حال حاضر در انتخاب مسیرتان بیشتر دقت کنید و نشان از مخالفت دو پزرگتر در خواب به معنی دقت در انتخاب است که نباید به صورت عجولانه تصمیم بگیرید . و اینکه شما در مسیرتانسعادت را خواهید دید اما با دقت بیشتر و تمرکز بهتر بر کارهایتان انشالله .
   سربلند و پیروز باشید .

 106. کاله

  سلام خسته نباشین
  من پسری مجرد هستم اما خواب دیدم با زنی متاهل که دوستش دارم ازدواج کردم و هردو خوشحال هستیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در واقعیت ان شخص وجود دارد که خواب تعبیری ندارد ولی اگر وجود نداردنشان از ان دارد که به عملی ناصالح دست خواهید زد که باید از ان پرهیز کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 107. نگار

  شوهرم نزدیک سحرخواب می بینن که مراسم عروسیشان هست وعروس رانمی شناسدفقط طایفه اش معلوم است زمان عقدپدرش وپدربزرگش رامی بیند(هردومردهاند)که مز گویندقران بخوان واشاره به سوره محمدکه نام خودش هم محمداست می کنن که بخواندشوهرم نمی تواندبخواندسپس پدرش شروع به خواندن سوره محمدباصوت بسیارزیبامی کندوهزایه ۸اشاره می کندکه توبخوان…
  دراخرمی بیندمهمانان راخوشامدمی گویدوجای نشستن به انهانشان می دهد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب ازدواج مردی که متاهل است امده است که خیر و فزونی برای ایشان دارد و این خود بسیار خیر است.
   اما در اشاره ی بعدی خواب باید عرض کنم که حتما دلیل و علت این خیر و برکتی برای ایشان مشخص شده است و این خود در این ایات است که باید بدان توجه کرد و همچنین باید بدانید که ممکن است این خیر و برکتی که در انتظار ایشان است از طرف آن دو نفر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 108. Na

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم که دارم با شوهرم ازدواج میکنم لباس عروس پوشیدم و توی آرایشگاه هستم و دارن آرایشم میکنن و موهام رو درست میکنن بعد دیدم که شوهرم اومد دنبالم که بریم یکی که نمیشناختم بهم گفت شنیدی که برادرت فوت شده خیلی ناراحت شدم به همسرم گفتم منو ببر اونجا بعد یهو رفتیم یه خونه خیلی داغون با همون لباس عروس بودم برادرم اونجا افتاده بود و مرده بود خیلی ناراحت بودم تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شماتا استانه یک اتفاق ناگوار با همسرتان پیش رفته اید و اینکه به وسیله اطرافیان این مشکل برایتان حل شده است و اینکه در اینده احتمال بر این دارد که خبری خوب به شما برسد و این که فوت نزدیکان در خواب نشان از طول عمر ان شخص و فرد بیننده خواب است . خورسند باشید که خواب شما نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 109. Mahmah

  سلام من زنی متاهل هستم که تازگیا مشکل خانوادگی دارم و میخوام از همسرم جدا بشم توی خواب میدیدم که از همسرم جدا شدم و با یکی از خاستگارای قبلیم که خیلی دوسم داشت ازدواج کردم و خیلی ام خوشحالم بعد توی خواب دیدم که حالت تهوع دارم و میفهمم که باردارم و همه بهم میگن بچه ت سه چهار قلو میشهمیشه تعبیرشو بهم بگین؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب از دو حالت خارج نیست. اول انکه به علت اتفاقات اخیری که برای شما پیش امده است این خواب را دیده اید و این خود به معنای این ایده ال ذهنی برای شماست و نمیتواند تعبیر داشته باشد.
   اما اگر فرض بر تعبیر داشته باشیم باز هم بسیار خیر است و ممکن است از اینده ای احتمالی به همین شکل خبر بدهد.
   سربلند و پیروز باشید

 110. حسین

  همین الان درخواب دیدم از یه جای تاریک کنار رودخانه گذشتیم و برادرم گفت اینجا باغ هستش هرچی گفتم چراغ ها رو روشن کن نکرد بعد به مکانی رسیدیم و وارد شدیم شبیه مغازه لوازم مبلمان و تزیناتی بود خانمی دیدم همراه با دختر وپسر کوچیک البته دستمال نداشت و موهاش بور بود کمی از لباسش بدن نما بود قصد او کردم ولب امتناع کرد بعد از چند بار به من گفت بیا بریم بیرون رفتم منو برد همان جای تاریک ولی بعد از اینکه به تاریکی رسیدم چیزی از دور به من نزدیک میشه و با سرعت از کنارم چندین بار میاد و میره خواستم سنگی بهش بزنم ولی سریع دور میشه نظر شما اساتید محترم درباره این خواب چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب فقط یک حالت میتواند داشته باشد و ان به این صورت است که شما را در اینده ی نه چندان دور در وضعیتی که خودتان هم نمیدانید که ایا به صلاحتان است و یا نه موقعیتی پیش می اید که وسوسه برای انجام ان و ارتکاب ان سبب گمراهی شماست و از این رو باید در انجام اعمالی که در اینده ی نه چندان دور قصد ان را دارید بسیار اگاه و دقیق باشید و از هر عملی خودداری کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 111. باقری

  سلام من ازدواج کردم انا در خواب آقای عالی رو دیدم که ازشون خواستم من را به کنیزی قبول کنن و تیشون لبخندی زد و پذیرفت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و نشانه از موقعیتی دارد که در اینده ی نه چندان دور ممکن است برای شما پیش بیاید.از این رو باید هشیار باشید تا این فرصت از دست شما نرود.
   سربلند و پیروز باشید

 112. مهدی

  با سلام.
  من خواب دیدیم در تدارک عروسی خواهرم که متاهل هست هستم. حتی شوهرش هم کمک میکرد و همه خوشحال بودن ولی شوهرش را ندیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از هدف های شما است و ربطی به آن افراد ندارد. شما اهدافی دارید که برای رسیدن به آنها در حال برنامه ریزی هستید که آنها را به مقصد میرسانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 113. yas

  باسلام
  من مجردم . دیشب خواب دیدم با یک مردی ازدواج کردم که کلی دختر ۱۶،۱۷ ساله داشت و من هر دقیقه باید به ساز یکی از اونا میرقصیدم و از این ازدواج خوشحال نبودم و یادم میاد کلی نقشه برای خلاص شدن از اونا میکشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن ازدواج برای دختران مجرد بسیار عادی است و معمولا تعبیر ندارد اما برای شما باید عرض کنم ممکن است به این معنا باشد که شما با شخصی اشنا شوید و ایراداتی واضح داشته باشند اما شما از ان ها ضرف نظر کنید.از همین رو باید نسبت به روابطی که در اینده برای شما دست خواهد داد بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده عقلانیت شما فدای احساساتتان نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 114. سارا

  من دیشب خواب دیدم همعروسم داره با یه مرد دیگه ازدواج می کنه لباس خشکل تن کرده و خیلی هم خوشحاله درصورتیکه تو خواب هم معلوم بود که شوهر داره ولی خودش می گفت می تونم دو تا شوهر داشته باشم . چیه تعبیر این خواب لطفا راهنماییم کنید نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد.
   اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
   سربلند و پیروز باشید

 115. ر.م

  باعرض سلام و ادب
  من زنی متأهل هستم ، خواب دیدم که همه اعضای فامیل برای عروسی من دارن تدارکات می بینن و همه چیز رو آماده میکنن ، بعد دیدم که عروسی من با یک شخصی هستش که سالها قبل خواستگارم بود و بهش جواب رد دادم. اما تو خواب من بهش گفته بودم بیا بامن ازدواج کن ، من خودم رو تو لباس عروسی دیدم و اون شخص هم کنارم بود برام طلا و جواهر هم آورده بود ، اما هیچکس در مراسم عروسی ما شرکت نکرده بود حتی اقوام خودم و اون شخص گفت همه مخالف این ازدواج بودن ، من هم خیلی غمگین بودم ، تو آینه خودم زو نگاه کردم و دیدم اصلا مثل عروس آرایش نشدم و شروع کردم به آرایش خودم ، بعد از کمی صحبت اون شخص رو بغل کردم و گفتم من تورو بخاطر اینکه به آرامش برسیم خواستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که اگر زنی ببیند که دوباره ازدواج کند و بنشناسد دلیل بر ان است که خسرانی شما را حاصل شود که باید بسیار اگاه باشد اما در تعابیر نیز امده است که ارایش کردن در خواب به معنای خیر است برای زنان و این یعنی اینکه در کل تعبیر خواب شما به این شکل خواهد بود که شما را مشکلی پیش خواهد آمد اما از عهده ی ان بر خواهد امد و به اسودگی می رسید.
   از این رو بسیار آگاه باشید تا خدای ناکرده خسران بزرگی نبینید.
   حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب آرایش کردن آلامتو

 116. Zeinab

  سلام من زنی شوهردار هستم که خواب دیدم منو وهمعروسم دوباره می خواهیم ازدواج کنیم که ناگهان ماری از پیشم ردشد ولی سگ اون را تیکه تیکه کرد خلاصه سوار ماشین شدیم ولی این مار دوباره وارد ماشین شد من در ترس موندم وندونستم که چکار کنم فقط می گفتم اینجا مار است حالا مارو نیش می زنه خلاصه وارد مراسم عروسی شدیم که من در ترس موندم وفقط قران تو دستم بود ولی اون همعروسم مشغول رقصیدن بود بعد شوهرم اومد ومنو برد بهم گفت مگه ماعروسی نکردیم تو اینجا چکار می کنی ورفتیم واز ترس مار راحت شدم ولی خواستم تفسیرشو بدونم بی زحمت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   روایتی از امام صادق نقل شده است که فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.
   تعبیر مار هم در خواب به معنای دشمنی بسیار قوی و فریبنده است و تعبیر سگ هم در خواب به گفته ی معبیرن غربی دوستی نیکو است که دشمن شما را دور می کند که در اینجا همسر شماست و این خواب میتواند نوید مشکلی را دهد که برای شما پیش خواهد امد اما تنها راه چاره حفظ وحدت شما و همسرتان است تا پس از ان به خیری عظیم دست پیدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب مار الامتو

 117. Nasrin

  سلام
  زنی متاهل هستم و خواب ازدواج مجددخود با یکی از آشنایان را دیدم که همسر خودم نبود و مادرم در حال آمده کردن من برای مراسم عروسی بود ولی در خواب می‌دانستم که همسر من کس دیگری بود
  ولی مراسم عروسی راندیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به گفته ی ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب ازدواج زن شوهر دار امده است که اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.
   انشالله که برای شما هم خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 118. a

  سلام.پسرم عروسی کرده دوساله ولی من چنبار تا حالا خواب عروسیشو دیدم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در برخی از تعابیر این خواب به خیر نیامده است اما در اینجا به گفته ی ابن سیرین میتوان گفت که ایشان به بزرگی و جاه خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 119. سما

  سلام خواب دیدم خواهر بزرگم که متاهل و بچه داره برای جشن ازدواجش کارهایی از قبیل رفتن به آرایشگاه و غ را تدارک دیده و قراره مراسم همون شب برگزار بشه و پدرم اورا در این مراسم قراره همراهی کنه(حال فعلی پدرم خوب ن) فردای مراسم از خواهرم پرس و جو کردم و آون راضی و خوشحال بود تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب زن شوهر دار در این شرایطی که شما تعریف میکنید به معنای خیر و برکت و فراخی زندگی برای ایشان است و به طبع هرکس هم ککه ایشان را در این امر یاری نموده است از ان بی بهره نخواهد بود و این برای پدر شما نیز صادق خواهد بود که انشالله به شفای نفس خواهند رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 120. مریم

  سلام .خواهرم حامله است خواب دیدم که با یکی از فامیلهامون ازدواج کرده و وضع مالی خوبی هم ندارند.تو خوابم تعجب میکردم که چرا خواهرم از شوهرش جدا شده و حتی دخترش رو رها کرده و با این فرد که از همه نظر از شوهرش کمتره و وضعیت مالیش هم اصلا خوب نیست ازدواج کرده.ممنون میشم اگر تعبیرش رو بنویسین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن ازدواج خیلی عالی در خواب اصلا تعبیر خوبی ندارد و اینکه شما ایشان را دیده اید که آن گونه ازدواجی کرده اند به معنای نیک است و گوشزدی نیز به شما میتواند باشد و برای آگاهی سازی شخص بیننده خواب دیده باشید که در آن حدود اخلاقتان به شما گوشزد شده است اما بدانید که تعبیر این خواب برای خواهرتان نیکو است و برای شما هم که شخص بیننده ی خوابید میتواند به معنای آگاهی رسانی فقط باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 121. مهدیه

  سلام
  زنی متاهلم که درخواب دیدم دختر مجردی هستم ویکی از آشنایان که به تازگی ازدواج کرده آمده خواستگاریم و عقد کردیم.وخانمش هم آمد که من خیلی نگران بودم اگر متوجه بشه چه اتفاقی میوفته‌.
  تعبیرش چیست؟ممنون از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز امده است این خواب بدین شکل تعبیر خواهد شد که شما اگر در این خواب مراسم عروستان را دیه اید باید کمی اگاه تر رفتار کنید و اگر ندیده اید هم برای شما و هم فرد دیکری که در خواب بوده است خیر و روزی در راه خواهد بود.
   سربلندو پیروز باشید

 122. مهلا

  سلام خانم متاهلی هستم که سه ساله ازدواج کردم وبچه دارم خواب دیدم دوباره باشوهر خودم عروسی کردم ولی توخواب یادم نبود ازدواج کردیم قبلا خوشحال بودیم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر های خواب نیز مشخص است دیدن عشق و ازدواج و علاقه در خواب به معنای زیادت این مفهمو است و اگر شما در خواب دیدهد اید که دوباره با همسرتان مزدوج شده اید به معنای شیرینی این احساس برای شما سات و این به معناست که عشق و علاقه ی شما به همسرتان بیشتر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید