تعبیر خواب پرنده

دیدن پرنده در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پرنده در خواب چیست؟

دیدن پرنده در خواب

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود.

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگرگونی هایی به وجود می آورد.

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد.

اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست.

در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است.

اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.


خواب های مرتبط با پرندگان


تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس

دیدن کرکس در خواب

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند.

می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده. کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.


تعبیر دیدن عقاب در خواب

دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب با کرکس متفاوت است:

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.

اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.

اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.

اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.

اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.


تعبیر دیدن خفاش

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است.

دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.


تعبیرخواب جغد

تعبیر دیدن جغد در خواب

تعبیر دیدن جغد در خواب

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید.

اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.


دیدن مرغ عشق در خواب

مرغ عشق در خواب

مرغ عشق در خواب

شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه عشق علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است بیشتر معبران این نظر را تایید کرده اند و دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس میدانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است.

اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپس جوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد.


تعبیرخواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر در خواب بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.

کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.


تعبیر دیدن قناری در خواب

تعبیر خواب قناری

تعبیر خواب قناری

قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد.

اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود.

اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید.

اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد.

به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.


تعبیر خواب دیدن سایر پرندگان

گنجشک پرستو
خروس طوطی
کبک قرقاول
اردک سار
فنچ سهره
سیمرغ باز
شترمرغ جوجه
چلچله طاووس
کلاغ قمری

☺ تعبیر خواب «پرنده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پرنده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


88 دیدگاه

 1. لیدا

  سلام خواب دیدم داییم برای مادرم یه پرنده خوش صدا قراره بیاره و میاره جلوی خونه مادر موقع گرفتن تا جلوی خونه میره اما پرنده رو از داییم میزنن چون نایاب بوده و پرنده زخمی میشه مادرم هنوز در رو باز نکرده بود که صدای شکستن شیشه انباریمان میاد کلید رو بر میداره و پرنده رو خارج میکنه که گلوش پریده شده و پرنده صدای آوازش مثل ساز دهنی بود و خیلی خوش صدا بود و مادرم سعی میکرد اون رو نجات بده ولی گلوش بریده بود و خون زیادی داشت ازش میرفت و من نمیتونستم کاری کنم و فقط نگاه میکردم تعبیرش چیه.. ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب برای شما به این تعبیر باشد که در اینده خیری از شما دور شود که شخصی است که برای شما خوب است اما به دلیل بی احتیاطی ایشان از دست رود. بسیار در رفتارهایتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. گندم

  با سلام و خسته نباشید
  دیروز من یه خواب خیلی عجیبی دیدم
  تو خوابم کل پرنده ها از هر نوعی دور تا دوره خونمون رو گرفته بودن خونمون بزرگ و شیشه ای بود ترسیده بودیم که چرا نمیرن ذول زده بودن بهمون از بالای پنجره چنتا کفتر اومد داخل کوچیک بودن تونستن بیان بازیشون دادیم بعد یهو دیدم توشون خالیه و پوچن همینکه فهمیدم کفترا دیگ تکون نخوردن بقیه ی پرنده ها با نوک میزدن ب شیشه ها انقد زدن تا نوک بزرگ یکیشون اومد داخل بزرگ تر از حد تصورم بود با نوکش زد ب پسرم و انداختش اونور خونه رفتم سمتش مرده بود انگار ولی چن دیقه بعد بیدار شد گفت من چیزیم نیس باهم داشتیم فرار میکردیم چون داشتن میومدن داخل خونمون نگران پسرمم خون خواب بدو باطل میکنه اما پسرم وقتی اونجور نوک بهش خورد خونی ازش نیومد تعبیر خوابم چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر می تواند به کابوسی ماند اما از طرفی هم ممکن است به این معنا باشد که باید بسیار اگاه باشید که کسانی که در اطراف شما هستند ممکن است برای شما خیری نداشته باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 3. کیمیا

  سلام
  خـواب دیدم پرنده ی کوچیک سفیدقشنگی بودمیومدسمتم اومدنشست رودستم توخواب احساس میکردم گرسنشه دستمونوک میزدانقدنوک زد یه ذره پوست دستموکندمن برداشتم ازدستم گذاشتمش روزمین.ممنون میشم تعبیرخوابموبگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب را در صورتی می توان دققیقا به تعابیر خواب ربط داد که نوع پرنده مشخص باشد، اما برای شما ممکن است به این صورت باشد که نشان از کسی است که به او پناه دهید اما برای شما باعث دردسر شود.
   سربلند و پیروز باشید

 4. عسل

  سلام تعبیر پرواز گروهی پرنندگان در اسمان وجمع شدن و نشستن پرندگان دور تا دور خانه چیه؟یکی از پرنگان ک عقاب سیاه بود بهم حمله کرد و پنجره رو روی سرش بستم و نتونست حمله کنه اما دور تا دورمون پرنده نشسته بود و زیاد بودن و توی اسمان هم گروهی و دسته جمعی پذنده ها پرواز میکردن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در وهله اول باید بدانید که این پرنده ها چه بوده اند تا ان را تعبیر کرد که بسیار مهم است که چه نوع پرنده ای بوده است. از طرف دیگر حمله کردن عقاب در خواب می تواند نشان از ان باشد که از طرف کسی که قدرتی دارد به شما ممکن است ظلمی شود و اینکه در خواب جلوی آن را گرفته اید ممکن است خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 5. سلام.
  خواب دیدم دوتا پرنده داشتم یکیش خاکستری ساده بود و مریض بود و راحت پرواز نمی‌کرد ولی خیلی مطیع بود. اون یکی آبی و زرد بود و خیلی تیز بود.
  بعد با اون دوتا تو یه مسابقه شرکت کرده بودم. اون پرنده مریضه وقتی داشت پرواز می‌کرد یهو سقوط کرد و خیلی ناجور افتاد زمین. اون یکی دفعه اول و دوم خیلی خوب پرواز میکرد ولی بعدش افتاد و پوستش کنده شد…
  تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که این پرنده ها چه نوع پرنده ای بوده اند تا بتوانید بهترین تعبیر را برای ان پیدا کرد اما بدانید که می تواند برای شما خیر باشد زیرا نشان از ان دارد که شما از چیزی که برای شما ارزشمند است در مراقبتید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. محبت

  سلام من خواب دیدم بالای پشت بام دوتا جوجه پرنده پیدا میکنم که گربه میخواست بخوردشون که من زودتر رسیدم اولین پرنده آدم های اطرافم میگفتن جوجه گنجشک اما بنظرم بیشتر شبیه جوجه کلاغ یا مرغ مینا میومد دونی و همونجا پیدا پیدا کردم از دست دختر عمم کشیدم جوجه کاسکو بود و یه کلاغ مرده هم اونجا افتاده بود بنظر خودم میخواست اینارو بخوره نتوانسته بود این دوتا جوجه هارو گرفتم نجات بدم و آوردم. ولی هی جوجه کاسکو اون یکی جوجه رو میزد و من نمیزاشتم بزندش ک یهو دیدم جوجه کاسکو دندون داره و برام خیلی عجیب بود ولی پرنده ها برشدت واضح بودن چشمای کاسکو و اون یکی پرنده ک مشکی بود قسمت پایینی بال هایش پرهای سفید داشت و اون کلاغ سفید و مشکی ک اون گوشه مرده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در نزدیکیتان با پرنده ها در ارتباط هستید که این خواب دارای تعبیر نیست و اما اگر اینگونه نیست می تواند نشان از اطرافیان شما و نیت آن ها باشد که در خواب شما به این شکل آمده است که کسانی که در اطراف شما هستند کمتر برای شما دلسوزی کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 7. نگین

  باسلام
  من خواب دیدم که صبح شده بود و با صدای نزدیک پرندگان بیدار شدم . از اتاق خارج شدم و دیدم که پنجره بازه و چندین پرنده وارد خانه شدن . کبوتر و گنجشک و مرغ مینا رو که روی لوستر نشسته بودن به خوبی یادمه . از اونجایی که همیشه میترسم، رفتم تو اتاق از لای در دیدم یه پرنده خیلی خیلی بزرگ به اندازه سیمرغ یا ققنوس روی کمد نشسته به همراه جوجه اش که اتفاقا خیلی هم زیبا بود توی خواب گمان کردم عروس هلندیه و رنگ سفید و زرد هم داشت جوجه اش کوچک بود ولی از جثه مادر ترسیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینخواب می تواند مضمونی خیر داشته باشد و به این معنا باشد که برای شما در اینده کسانی هستند که خوب و نیکو هستند و نباید از برقرای ارتباط با کسی که برای شما خیر است بترسید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. Sahar

  سلام خواب دیدم وارد خونه ای شدم ک پر از پرنده اس پرنده های خوش رنگ و خوش اوارز یه مرغ عشق رو میخواستم برای خودم بردارم اونو گذاشتم توی جیبم ولی مُرد!!وقتی برگشتم توی حیاط دیدم خیلی از پرندهاا مردن و دارن میمیرن کبوتر طوطی و خیلی پرنده هایی دیگ یه درخت خیلی بزرگ بود ک همش پر بود از پرنده و لونه ای پرنده ک جوجه و تخم داشتن!!
  تعبیر این خواب چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما بر اساس تعابیر خواب خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده به واسطه ی کاری غلط از خودتان کسی که دوست دارید را از خود دور کنید و این سبب شود انتخاب هایتان محدود شود.
   سربلند و پیروز باشید

 9. فائزه

  با سلام ، وقتتون بخیر
  من خواب دیدم درب منزلمون نیمه بازه و چند تا پرنده مثل گنجشک و طوطی و یه چندتا پرنده خوشگل که نمیدونم چی بودن اومدن تو خونه و انقدر واضح بود فکر نمی‌کردم اصلا خواب باشم ، تو همون عالم خواب گوشیمو برداشتم فیلم گرفتم و برای همسرم فرستادم ، لطف می‌کنید تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دقیق بودن پرنده ها در تعبیر خواب بسیار مهم است اما ممکن است برای شما خیر باشد و نشان از ان باشد که انتخاب درستی در زندگی داشته اید و از این رو همسرتان هم به این خیر رسند.
   سربلند و پیروز باشید

 10. کیارش

  خواب دیدم پسرم عقابی دارد باهم به منزل همسایه که گویا فامیل هم بودرسیدیم و طوطی ای داشتند پسرم عقابش راکنارطوطی گذاشت وهمانطور که آندو بهم مشغول بودند مسرم کاکل سبزوزیبای آن طوطی را که بسیاربلندبود کند و باعقابش باخود آوردیم منزل .. آن همسایه که گویافامیل بنظر میرسید دنبال کاکل آمدو میگشت اما پیدانکرد و پسرم بشدت خوشحال بود از این شیطتنی که کرده بود امامن درخواب احساس خوبی نداشتم ممنون میشم از راهنماییتون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر برای فرزند شما می تواند باشد و از انجایی که طوطی در خواب نشان از فردی وراج است و عقاب خیر است می تواند نشان از غلبه این خاصیت ها در زندگی ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 11. سحر

  سلام من خواب دیدم که پرنده ای دارم به رنگ روشن ولی خیلی کوچیک بود میومد روی سر کن میشست من اصلا متوجه نمیشدم که رو سرمه اومدم موهام رو با سنجاق ببندم سنجاق پرندرو زخمی کرد من دستم گرفتم تب کرده بود نگران بودم اتفاقی بیوفته براش بعد به دکتر بردمش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که شما کسی را نزد خود دارید که به حدی به شما نزدیک است که شما به ایشان بی توجه شده اید و از این رو باید بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. معتمدی

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم یک پرنده اومد بر روی شدنه نشست و من رو بوس کرد …
  اولش ترسیدم ولی بعدش دیدم داره با منقارش من رو بوس میکنه
  خیلی یادم نیست چه پرنده ای بود واضح نبود ولی میخورد دارکوب باشه یا یه پرنده رنگی
  معنیش؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بسیار مهم است که نوع این پرنده را بدانید و از این رو برای تعبیر این خواب نیاز به دانستن آن هست اما از ان جایی که در خواب شما ممکن است پرنده ای همچون دارکوب باشد از این رو این خواب برای شما خیر می تواند باشد و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 13. ز

  سلام خواب دیدم دوتا پرنده شب اومدن خونمون و دنبال راه فرار بودن من گرفتم اینارو و از پنجره رهاشون کردم رفتن بعد اونا هم ازم تشکر میکردن معنیش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما مراد خود را به راحتی به دست اورید و برای شما کاری نداشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 14. مینا

  سلام ممنون از سایته خوبتون
  من خواب دیدم چنتا جغد بزرگ و کوچک قصد دارن از پنجره خونمون وارد بشن داخل من سعی داشتم پنجررو ببندم یعنی چی معنیش؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود و ورود افراد خبیث بر زندگی شما است و شما از ورود آنها جلوگیری خواهید کردو این بهتر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 15. آرزو

  سلام خسته نباشید ،من یه خانم مجرد هستم خواب دیدم تو یه اتاق بزرگ چند تا پرنده هست که تخم هم دارن بعد من رفتم از اتاق یه پرنده سفید کوچک گرفتم وبه یه پسر جوان دادم اون پسر برام ناشناس هست خواهش میکنم تعبیر خوابم بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی دارد و اینکه پرنده نشان بر آرزو است و اینکه شما احتمالا مردی را به همسری خواهید پسندید و ارزویتان برآورده خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. سحر

  من خواب دیدم چندتا یاکریم اومدن توی خونه ام و اطرافم پرواز میکردن. دوتاشون نشستن روی شونه هام و بال هاشونو باز کردن. تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و به معنی ثروت و مال و پیشرفت و خوبی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 17. سیامک

  سلام
  من خواب دیدم یک پرنده ی کوچولوی سفید اومده توی خونمون اما نفهمیدم از کجا اومد. بعدش گرفتمش دستم و نوازشش کردم. بعد متوجه نشدم که پرید و من رفتم براش دانه و آب بزارم که رفت یه جایی مثل انباری و یه جیک جیک قشنگ مثل جوجه داشت.
  رفتم بیارمش اول فقط صداش میومد. بعدش حس کردم پرید روی شونم.
  بعدش هم تموم شد خوابم. میشه لطفا بفرمایید تعبیرش چی هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 18. فرح

  سلام خواب دیدم حیاط خونمون پر از گنجشکه روی درختی وسط حیاط جمع شدن نزدیکشون رفتم نترسیدن و پرواز نکردن حتی سه تاشون هم گرفتم ولی ولشون کردم که پرواز کنن
  یه خواب دیگه هم دیدم که از فرجم پرنده سفید مرده ای بیرون اومد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اول شما نشان بر این امر است که افرادی در اطراف شما است که باعث خبر چینی و یک کلاغ صد کلاغ کردن هستند و باید از آنها دوری کنید.
   تعبیر خواب دوم شما هم نیک نیست و به معنی آن است که فرزندی خواهی داشت که مقداری بلند پرواز و بدهن است.
   صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 19. بهروز

  سلام
  من تو خونه پرنده دارم و یه جفه قناری که تخ گذاشتن هست.
  تو خوابم دیدم جوجه قناری ها در امده اما خیلی بیشتر از اون چیزی که تو واقعیت هست هستن و همه سالم و سلامت قناری ماده خودمم داره بهشون میرسه .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر شادی و خیر است و بد نمی‌تواند باشد و به این صورت هم است که چون در خانه پرنده نگهداری میکنید به همین دلیل این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 20. فاطمه الزهرا

  سلام
  من خواب دیدم که از قلبم دوتا پرنده سیاه اومدن بیرون .کلاغ نبودن یک پرنده است که صداهای مختلفی رو در میاره. وبعد چهره یک اشنا نمایان شد‌.که انگار یعنی اون اشنا اون پرنده ها بود.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  یک خواب دیگه هم دیدم که یک پرنده سیاه با طرح سبز رنگ بسیار زیبا کنار چشمش بود. که بعد پرنده ماده اون پرنده هم اومد کنارش.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اول شما می‌تواند به این شکل تعبیر شود که ناراحتی و غم از دل و خانه شما برود و اینکه اگر متاهل هستید و شک و شبه ای به دل از همسرتان دارید پاک خواهد شد و اینکه دوباره با هم صمیمیت پیدا خواهید کرد که نیک است و اگر مجرد هستید به معنی جفت برای شما هم می‌تواند باشد خواب دومتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. Nili

  سلام تعبیرخواب تخم رو توی سایت پیدا نکردم برا همین خوابمو اینجا نوشتم .
  من یه دختر ۲۱ ساله هستم. خواب دیدم که منو دوستم دوتا تخم بزرگ با پوسته ی صورتی و لکه دار از چاه بالا اوردیم( فکر میکنم دوستم به چاه رفته بود ولی دقیق یادم نمیاد) بعد یکی رو خودش باز کرد (پوسته ی تخم ها خیلی نازک بود)یکی رو من گرفتم تا خودم باز کنم که دیدم داخل اون ، دوتا تخم مرغ معمولی هست که پخته شده بودن بعد پوست اونا رو هم کندم و هی با خوشحالی میگفتم نگاه من دوتا تخم مرغ توی یه تخم پیدا کردم. لطفا بگید تعبیرخواب من چیه . هیچ جایی تعبیر این خواب رو ننوشته

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که مرغ و تخم مرغ در خواب خیر است و نشان از رزقی دارد که در اینده برای شما حاصل خواهد شد و بدانید که این خیر ممکن است از طریق دوستتان باشد و یا اینکه در رقابت با ایشان به این مهم دست پیدا کنید.
   در هر صورت خواب شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. اعظم

  سلام وقت بخیر ۰من درخواب دیدم نوجوانی من رو صدا میکنه که اصلا نمیشناسمش میگه برات سوپرایزر دارم ۰ودیدم دهانش بسته س ووقتی باز میکنه یک پرنده رنگی زیبا ودلنشین ودرعین بسیار کوچک از دهانش امد بیرون ودردستش نشست ومن همین طور به بامزه وقشنگ بودن پرنده نگاه می کردم که شروع کرد به صحبت کردن وبازی درهمانجا ولی الان که بیدار شدم اصلا یادم نیست ۰ پرنده تزینی بود و واضح صحبت میکرد۰ خیلی جالب بود برای من درخواب فقط نگاهش میکردم اصلا نمیترسید ازما ۰وقبل اون هم خانم دیدم که خانمی کیف دستی خودش به من هدیه داد ۰نو نبود استفاده خودش بود وداخلش پراز خودکار وماژیک بود وکیف نگاه میکردم میدونستم خودش دوخته ۰۰۰میشه پزرگواری کنید خوابم تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود همسری خوب و رابطه ای مناسب با روحیه شما است و اینکه در اینده فرزندانی خواهید داشت که صالح هستند و عاقبتی نیک دارند .
   سربلند و پیروز باشید .

 23. Zizi

  سلام من حواب بلبل دیدم، خواب دیدم برادرم بلبلمونو درآورد فرار کرد بعد رفتیم بیرون دنبالش برگشت گرفتیمش،بعد من یه بلبل دیگم اشتباه گرفتم اومدیم خونه دیدم ۴تا بلبل شدن بعد تو دست من آروم بودن ولی یهو خاستن فرار کنن، انگار فشار اومده بهشون…بعد فرار کردن خوردن به پنکه مردن، من انقد گریه کردم برا بلبلم که نمیتونستم نفس بکشم…یه بلبلم که پارسال مرده بودم تو خواب بود من وابستگی شدیدی بهشون دارمبرامن خواب خیلی بدی بود تعبیرش چطوره بنظر شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در واقعیت در خانه بلبل دارید میتواند این خوابتان نشان از ترس دادن ان پرنده باشد و اگر این گونه نیست نشان بر این دارد که وارد رابطه ای خواهید شد و خیلی زود ان رابطه به اتمام خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 24. شقایق

  دیشب خواب دیدم یه مزرعه کوچک دارم که دورتادورش دیوارکوتاه آجری داشت وداخلش پر از پرندگان مختلف بود مثل فنج،پرستو،پنگوئن،عقاب ودیگرپرندگان که من اسمشون رو نمیدونم اکثرشون لانه داشتن وتخم گذاشته بودن وجوجه داشتن

  چندتا جانور دیگه هم بودن یکیش همین حیونی بود که پولکهای ضخیمی داشت وداخل لانش کمین کرده بود وجانورانی روکه از جلوی لانش رد میشدن بادستش بهشون ضربه میزد واونها رو میکشید داخل لانش همین جانوری که گفتن کرونا از اون سرایت کرده خفاش نه جانور بعدی که اعلام کردن دوتاازجوجهاکه موقع در اومدن از تخم داشتن میمردن نجاتشون دادم که بلافاصله پروازکردن و خوشحال بودن

  منم خیلی تعجب کرده بودم که چرا اینا اینقدر زود پرواز کردن هواهم خیلی خوب بود وهیچکدوم از پرندگان از مزرعه بیرون نمیرفتن حتی همون جوجها ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که داشتن چندین پرنده در خواب نشان از ان دارد که در اینده چنان زمام کارها به دست شما خواهد افتاد که به راحتی مراد دل شما حاصل می شود و از این رو این خواب برای شما بسیار خیر است و اما در باره ی ان موجود دیگر هم ممکن است به این صورت باشد که شما در همان اینده برای خود همهع چیز را خیر خواهید داشت اما باید اگاه باشید که خدای ناکرده در جهت غیر صلاحی گام برندارید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. فافا رضا

  سلام خوبین
  من خواب دیدم یه مرد دیوونه مثه غول شباهتی به آدم نداشت وارد خونم شد من متوجه شدم و رفتم از پشت سر از ارتفاع پرتش کردم به قصد کشتن.بعد از چند دقیقه زنده شد و به شکل کرکس اومد توی خونم باز هم با جاروی بلند و با صلوات از خودم و خونم دورش کردم
  اگه ممکنه تعبیرش رو واسم بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب مربوط به تعبیر خواب کرکس است که در تعابیر خواب امده است که به معنای دشمن میتواند باشد و از این رو در تعبیر خواب شما باید عرض کنم که به این صورت می تواند باشد که شما در اینده ی نه چندان دور برای خود دشمنی خواهید دید و به نیت او پی خواهید برد و از این رو باید در جهت غلبه بر ان بکوشید و بدانید که این خواب برای شما به شرطی می تواند خیر باشد که شما ایمان خود را حفظ کنید و حتما هم صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 26. مهرانه

  من خواب دیدم یه قناری زرد داشتم با دستم داشتم فشارش میدادم هر چی فشارش دادم نمیمرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب امده است که این خواب به این صورت معنی شود که یکی از زنان بستگان شما مریض خواهد شد ولی این مریضی برای ایشان انقدر سخت نخواهد بود و در این بین به کمک شما به ایشان هم اشاره ای شده است که نباید از ان غافل باشید
   حتما صدقه بدهید واگاهی خود را حفظ کنید
   سربلند و پیروز باشید

 27. دهقانی

  من خواب دیدم یه پرنده توقفس داشتم نمیدونم قناری بودیامرغ عشق بعدفک کردم که ازقفس فرارکرد سریع رفتم دنبالش گرفتمش ولی محکم پشت دستموبانوکش گرفت فشارمیدادبعداومدم سریع بزارمش توقفس دیدم پرنده خودم توقفسه ولی بازم گزاشتمش ولی همین که گذاشتمش به پرنده خودم حمله کرد چشمشوگرفته بود وهرکارمیکردم ول نمیکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر نسبت به مرغ عشق مطمین هستید تعبیر این خواب به این صورت میتواند باشد که شما در اینده با شخص دیگری هم اشنا خواهید شد و ممکن است به شخصی دیگر غیر از کسی که بسیار به او علاقه مندید دل ببندید که برای شما اصلا خیر نیست و ممکن است سبب از هم پشایدن زندگی شما شود و از این رو باید بسیار نسبت به انتخاب هایتان اگاه باشید و تعهد را سرلوحه قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 28. سیدمحمدشریعتی

  سلام‌و وقتتون بخیر
  من دیروز خواب دیدم‌که تمامی پرندگانی اعم از پرندگان خوشرنگ و خوش صدا همگی مطیع فرمان و رفتار من هستند و هرچه میگویم عمل میکنند و هر فرمانی را بلافاصله اجرا میکنند و سریع جواب آن را برایم می آورند …‌
  همینطور ادامه داشت تا اینکه از خواب پریدم و بیدار شدم
  خیلی دوست دارم بدونم تعبیر خوابم‌چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بسیار و بسیار خواب خوب و نیکویی است و شاید یکی از بهترین خواب هایی که تاکنون شنیده ام زیرا این خواب نشا از ملک عظیم دارد که سلیمان داشت و این خواب تعبیری دارد که نشان میدهد شما بنده ی بسیار مخلصی هستید و حتما به آنچه که میخواهید خواهید دست یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 29. لیلا

  سلام
  من خواب مرغ عشق رو با همین رنگ آمیزی که در عکس قرار دادین دیدم. البته من شب قبلش کسی رو که سالها بود دوستش داشتم رو رها کردم… یعنی مثل حضرت ابراهیم وابستگیش رو قربانی کردم و گفتم برود زندگی خوبی داشته باشد… صبحش خواب دیدم در یه قفس چوبیMDF رو باز کردم و همین پرنده رو آزادش کردم. پرنده پرواز کرد و خوشگل پرید و یه چرخی زد و دوباره برگشت داخل قفس نشست روی میله و با نگاه بااحساسی بهم خیره شد انگار تشکر می کرد از من… همون لحظه بیدار شدم و به احساس قشنگی داشتم همون حسی که وقتی ایشون بهم نگاه میکرد بهم دست میداد بود.

  یعنی بهم می رسیم؟ باورم نمیشه از خوشحالی….

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر خودتان اشکار است و نشانه های عینی در این خواب پیدا است که شما از طرف شریک عاطفیتان که رهایش کرده اید و ایشان از این حس رهایی به نتیجه های خواهند رسید که برای رابطه شما خیلی نیک است و احتمال بر این میرود که ایشان شما را رها نخواهند کرد و دوباره رابطتان زیبا سر خواهد گرفت .
   سربلند و پیروز باشید .

 30. گودری

  سلام , من خواب دیدم که روبروی من یک پرنده طوطی با یک مرغ خانگی جنگ می کنن. که طوطی با منقارش گردن مرغ رو دو دور پیحاند . من احساس کردم که مرغ رو باید کمک کنم و کردم . طوطی رو دو بار ارام زدم . و طوطی مرغ رو رها کرد . اما طوطی از من ناراحت بود. و مرغ به سختی نفس میکشید . من از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیر این برای من چی می شود رو بنویسید ممنون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   طوطی در خواب های ما به معنای فردی وراج ، پر حرف و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده است .چنین فردی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند آدم را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد خطر آفرین می شود . معبران قدیمی گفته اند طوطی غلام و فرزند غلام می باشد.و اینکه دعوا در خواب نشان بر دوستی شما با اطرافیانتان میباشد و تعبیر بدی نمیتواند داشته باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 31. شادی

  سلام من خواب پرنده ای رو دیدم که نمیدونم اون پرنده چی بود.ولی بزرگ بود که از طرف یکی از دوستام هدیه گرفته بودم و مثل این بود که به عنوان حیوان خونگی دارم ازش مراقبت میکنم و داخل قفس‌نبود خاکستری رنگ بود و رنگ سر و گردنش فرق داشت و نوکش زرد بود.روی شونم و دستم مینشت و خواهرم هم باهاش بازی میکردبه خواهرم گوشزد میکردم که مراقب باشه نوکش نزنه.ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید

 32. hadis

  خواب دیدم پنجره خونه بازه و دوتا گنجشک و پرنده ک یکم بزرگتر بود اومدن تو و اون بزرگه نشست روی شونه مادرم….

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از شانس و اقبال دارد که برای مادرتان بسیار نیک است و نشانه خیلی خوبی است که نشان از این دارد که مدتی است در سختی و ناراحتی بوده اند و در اینده هر چه بر ایشان بگذرد شانس خوب و اقبال نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 33. بهروز

  سلام
  خواب دیدم پرنده بزرگ به اندازه خروس با چشمانی نافذ و سبز رنگ با پرهای قهوه ای روشن که دو پر در سر داشت مثل گوش بود .این پرنده در راه پله مانندی آمد نشست و بنده آنرا براحتی گرفته و نوازشش میکردم

 34. فاطیماه سلام دیشب خواب دیدم یک پرنده از پشت روی شانه ام نشست من هرکار کردم خیلی ترسیدم سنگین از

  سلام دیشب خواب دیدم یک پرنده از پشت روی شانه ام نشست من هرکار کردم از شانه ام جدا نمیشدخیلی ترسیدم سنگین بود در همان لحظه حالم بهم خوردومن قورتش دادم لطفا تعبیرش رابگویید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شما بخت و اقبال با شما همراه خواهد شد و اینکه شما راه خیر و نیکی را خواهید دید خواب شما بسیار خوب است و اگر پرنده حلال گوشت باشد نشان بر مال و اموالی دارد که به شما خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 35. عسل

  سلام من دیشب خواب دیدم که گروهی می خواهند جوجه گنجک هارا بکشند ومن وچند نفر دیگر ان جوجه گنجشک هارا نجات دادیم ودر جایی مخفی کریم تعبیر خواب من چیست

 36. zahra

  سلام من خوابه یه پرنده دیدم که اسمشو نمیدونم فقط میدونم که منقار پرنده بلند بود و زرد رنگ و روی سرم می نشست.ادمای
  دیگه هم اطرافم بودن ولی همش گیرداده بود به من.بعدش یه
  پرنده دیه هم مثل خودش اومد شدن دوتا.این خوابم چ تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بیماری دارد که قابل در مان است و خیلی زود شفا پیدا خواهید کرد و اینکه جای نگرانی نیست .
   سربلند و پیروز باشید .

 37. ع ع

  سلام من خواب دیدم دوتاپرنده ازدهان هم غذامیخورندولی یکیش اینقدردهانش روبازمیکندکه اون یکی کامل میرودداخل دهانش وهمونجاگم میشود

 38. tara

  با سلام خواب ديدم نشسته بودم با كسي صحبت ميكردم پرنده اي زيبا اومد لاي موهام اولش نفهميدم زدمش و از خودم دورش كردم بعد بهم گفتن پرنده ست مثل مرغ عشق بود خيلي زيبا ولي با منقار كمي درازتر بعد اومد از لبهام يعني از آب دهانم ، آب ميخورد انگار دهانم پر از آب زلال بود

 39. حسام

  با سلام.صب خواب دیدم گله بزرگی پرنده شبیح مرغ عشق آزاد شدند و به آسمون پرکشیدند همراه با کرتوخاک.

 40. samad

  سلام من خواب دیدم تو اونجایی که کار میکنم صاحب کارمون دوتا کبوترابی دیدوبراشون دون ریخت تا بگیرتشون بعد اینکه دون ریخت دوتاکبوترا اومدن برا دون خوردن صاحب کارمون پریدو یکیشو گرفت منودوستمم دنبال اون یکی دویدیم تا بگیریمش دوبار ازدستم فرارکرد ولی تونستم بگیرمش دوستم دنبال من دویدمیخواست اونوازم بگیره ولی بهش ندادم بعدنگاه کردم دیدم مرده یکم قلبشو ماساژدادم زنده شد لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما مرادی در دل دارید . پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود.پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد.
   سربلند و پیروز باشید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد.
   سربلند و پیروز باشید .

 41. Hadiseh

  منم خوابی عجیب دیدم فقط مامانم تو خواب یادمه که پشت فرمون نشسته بود منم عقب نشسته بودم یکدفعه یه شتر مرغی رو دیدم به مامانم گفتم نمیدونم چرا ولی مامانم دنبالش با ماشین رفت وقتی به اون شتر مرغ رسیدیم من ترسیدم و شیشه سمت خودم رو دادم بالا ولی مامانم تا نصفه داد بالا نمیدونم چجوری ولی شتر مرغه سرشو آورد تو به سر مامانم نوک زد و بعدش من از خواب پریدم

 42. مسعود

  سلام
  خواب دیدم با کیف می رفتم که دوپرنده ظاهرا قمری بودن از بالا به من حمله ور شدم گویا قصد بردن کیف را داشتند،من با میله ای ضربه ای کاری به پرنده اصلی زدم و پرنده به گوشه ای پرت شد در ان گوشه چیز قرمز کوچکی(غذا) به دهان گرفت و پرید،تعبیر چیست

 43. Nesta

  سلام، زخمي كردن جوجه بلبل سياه و حمله مادر پرنده نشانه چيست؟

 44. احمد

  سلام من در خواب دیدم با تفنگ پرنده درنا رو شکار کردم واز صخره ای افتاد پایین و یه پرنده درنا دیگری بالای سرش اومد ویه نفر دیگه اون درنارو با تفنگ زد لطفا تعبیرشو برام بگید

 45. مونا

  سلام
  بین ساعت 5تا6صبح بود که خواب دیدم در پشت بوم هستم و همه جای پشت بوم پرنده ها دو به دو نشستن و بعضی از آنها درحال بوسیدن هم بودن و یکدفعه یک گربه سفید درحال پریدن بود که من در خواب ترسیدم

 46. ساجده

  خواب دیدم چند تا گربه میخان قناریمو بخورن منم دورشون میکردم نمی رفتن…. ینی چی تعبیرش ؟؟؟

 47. پری

  سلام من خواب دیدم یه پرنده سفید شبیه کبوتر میخواست از پنجره بیاد داخل و من نمیذاشتم با تمام ترسی که از پرنده داشتم گرفتم تو دستم و دستمو زخم کرد چون به زور گرفته بودمش که نیاد تو که پرتش کنم بیرون هر کاری میکردم که بره نمیرفت باز میومد تا اخر نمیدونم چی شد که پرتش کردم به سمت پایین اینم اصلا پرواز نمیکرد من پشیمون شدم که چرا پرتش کردم میگفتم نکنه بمیره خواهش میکنم پرواز کن تا که میخواست برسه رو زمین پرواز کرد و رفت
  لطفا میشه تعبیرشو بگین؟

 48. حمزه

  سلام من خواب دیدم یک جوجه چاق و سیاه رو که مال خودم نبود رو با دستم گرفتم بعد از مدتی که گرسنه اش شده بود دستم رو با نوکش زخمی و خونی کرد که من پرتش کردم ولی دنبالم میومد بعد که چند تا حیوون مثل ملخ رو دید فکر کنم اونا رو خورد ولی بازم دنبال من اومد منم میخواستم بکشمش ولی نتونستم . میشه تعبیرش رو بگید ؟ نمیدونم با اون داستان زندانی و حضرت یوسف که گفت اعدامت میکنن یکیه یا نه .

 49. Raaaaam

  من خواب دیدم یه پرنده خیلی خیلی زیبا و خوش رنگ دنبالم میومد. ولی از یکی خواهش کردم که اون پرنده رو ازم دور کنه.
  چی میشه تعبیرش؟

 50. سمیر

  با سلام ،من دیشب خوابی عجیب و غریبی دیدم و میخواهم که تعبیر ان را بدانم اگر قابل تعبیر باشد .
  خواب دیدم که دو پرنده کوچک خوش رنگ و خوش صدا را میگرم و میخواهم با خودم ببرم خانه تا در قفس نگهش دارم این دو پرنده بسیار کوشش میکند از دستم فرار کند ولی من با دستم محکمش میگرم تا فرار نکند انقدر محکم میگرم که این دو پرنده بیحال میشن و پر و بالش سست میشه و حال پریدن را دیگه نداره بلاخره میرسم خانه و نمیدانم برادر کوچیکم در خوابم ظاهر میشه و هر دو تامون میریم سمت قفس که پرنده ها را داخل قفس کنیم ،همین که داخل قفس میکنم باز هم کوشش میکند فرار کنه اما نمیدانم چرا میخواهد فرار کنه چون حس میکنم پرنده هم از من خوشش میاید چون پرنده خودش با رضایت خود امد سمتم و علاقه مندی خود را به من نشان داد این حس را داشتم که پرنده از من خوشش میاید ولی کوشش به فرار هم میکنه .. به هر حال تا این دو پرنده را داخل قفس میگذارم یهوی زمین چاک میشه من و با برادر کوچکم هر دو تامون میریم میوفتیم زیر زمین مانند این که از جای بلند بپری در حال خوردن به زمین باشی در همان طور حالت فکر میکردم هر بار خوردم زمین میمرم اما بعد مدت اندک طولانی میخورم زمین و هیچم نمیشه ولی میبنم افتادم به یک کشور دیگه اصلآ از کشور خودم پریدم خوردم به یک کشور دیگه با برادر کوچیکم …
  اگر لطف کنید این خواب من تعبیری داشته باشه ممنون میشم ..

  • Omid

   سلام دوست عزیز «سمیر» :

   اینگونه که به نظرم میرسه تعبیر خواب شما اینگونه است که شما قصد دارید به یک امر نامرداری اقدام کنید یا به یک چیزی که علاقه و حتی توان کافی برای انجام و رسیدن به اون رو هم دارید ، اقدام کنید ، ولی دستیابی به اون آرزو برایتان در آینده زیانبار خواهد بود و از این منظر این خواب میخواهد شما رو از رفتن به سمت اون آرزو بر حذر داره . موفق و پیروز باشید.

 51. Zohre

  سلام
  خواب ديدم كلاغي انگشت دستم را به شدت گاز گرفت.

 52. سیما

  چرا همه جا یکیه؟
  یعنی همه از هم کپی کردن؟؟؟؟؟

نظر خود را بیان کنید