تعبیر خواب پرنده

دیدن پرنده در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پرنده در خواب چیست؟

دیدن پرنده در خواب

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود.

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگرگونی هایی به وجود می آورد.

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد.

اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست.

در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است.

اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.


خواب های مرتبط با پرندگان


تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس

دیدن کرکس در خواب

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند.

می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده. کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.


تعبیر دیدن عقاب در خواب

دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب با کرکس متفاوت است:

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.

اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.

اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.

اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.

اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.


تعبیر دیدن خفاش

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است.

دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.


تعبیرخواب جغد

تعبیر دیدن جغد در خواب

تعبیر دیدن جغد در خواب

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید.

اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.


دیدن مرغ عشق در خواب

مرغ عشق در خواب

مرغ عشق در خواب

شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه عشق علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است بیشتر معبران این نظر را تایید کرده اند و دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس میدانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است.

اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپس جوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد.


تعبیرخواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر در خواب بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.

کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.


تعبیر دیدن قناری در خواب

تعبیر خواب قناری

تعبیر خواب قناری

قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد.

اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود.

اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید.

اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد.

به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.


تعبیر خواب دیدن سایر پرندگان

گنجشکپرستو
خروسطوطی
کبکقرقاول
اردکسار
فنچسهره
سیمرغباز
شترمرغجوجه
چلچلهطاووس
کلاغقمری

☺ تعبیر خواب «پرنده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پرنده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


206 دیدگاه

 1. الی

  سلام وقتتون بخیر
  من دیشب خواب دیدم در حیاط خونه عموم ایستادم،یه پرنده مشکی بزرگ سیاه با یه خط پهن سبز،روی طول بدنش کشیده شده،بعدم اومد تو حیاط نشست دیدم یه خانمه
  لطفا تعبیرش کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب ها باید بدانید که ملاک اولیه زیبایی آن پرنده در خواب شماست که در تعابیر امده است که می تواند نشان از ان باشد که اگر پرنده ای زیبا باشد نشان از ان است که به مراد دل خود رسید که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 2. Najiba Hussaini

  سلام من خواب دیدم کبوترهای زیادی به سمتم میاد و آنها را میگیرم همچنان مرغهای خانگی از آسمان پایان میشود اما بسیار نولهای تیز دارد و قادر به پرواز هستند چندتاشو من میگیرم سفید سیاه بیشتر است

 3. ..

  من خواب دیدم که توی یزمین کشاورزی با مامان بزرگم و خاله ام نشستیم و بعد ی هدهد با ی پرنده صورتی رو دیدم و گرفتمشون اوردم پیش خودم بتد ک یکم گذشت کلی پرنده دیگ اومدن. پیشم

 4. Ngr

  سلام خواب دیدم جایی مهمون بودیم اونجا یه پرنده ی کوچیک اندازه گنجشک و خوش اب و رنگ با منقاری بلند بود
  )من کلا از پرنده میترسم( عموم پرنده رو گرفت و پرت کرد به سمت من پرنده افتاد رو زمین و زخمی شد و نفس نفس میزد و خون ازش میومد
  تعبیرش چی میشه؟

 5. احمد سعدی

  سلام خواب دیدم پرنده ای مانند مرغابی سفید در آسمان کشته شد و سقوط کرد روبه روی من

 6. ریحانه

  سلا م خواب دیده ام میخواهیم اسباب کشی کنیم تا میخواستم قفس پرنده را بردارم دیدم مرغ مینای من چشمش را ملخ ها خورنده اند و نوکش قطع شده میشه تعبیرش را به من بگویید

 7. ریحانه

  سلام من مرغ مینا دارم دیشب خواب دیدم ما میخواهیم از خانه خود اسباب کشی کنیم تا رفتم مینای خود را بردارم تا از انجا برویم دیدم یک چشم مینای من را ملخ ها خورده اند و از ان خون می اید و نکش هم قطع شده ازتون خواهش میکنم تعبیرش را به من بگین

 8. ترنم

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم ک توی دانشگاه دنبال ی پرنده میگشتم و اتفاقی پیداش کردم
  ی جفت پرنده ی کوچیک ک عجیب خوشگل بودند و رنگارنگ و خلاصه هر چه قدر بگم قسنگ بودند ، کم گفتم . منم سعی کردم ازشون عکس بگیرم ک ی آقایی رو دیدم
  ازش خواستم کمک کنه ک ازشون عکس بگیرم ولی اون خود پرنده ها رو برام گرفت
  و ی تعدادی از پرهای پرنده ها روی زمین ریخته بود ک خیییلی قشتگ بودند ،من اوناروهم جمع کردم و برداشتم
  آخر خوابم هم پرنده ها رو توی ساختمون آزاد کردم و خوسحال بودم
  تعبیر این خواب چی میشه؟

 9. ترنم

  سلام وقت بخیر
  پن خواب دیدم ک توی دانشگاه دنبال ی پرنده میگشتم و اتفاقی پیداش کردم
  ی جفت پرنده ی کوچیک ک عجیب خوشگل بودند و رنگارنگ و خلاصه هر چه قدر بگم قسنگ بودند ، کم گفتم . منم سعی کردم ازشون عکس بگیرم ک ی آقایی رو دیدم
  ازش خواستم کمک کنه ک ازشون عکس بگیرم ولی اون خود پرنده ها رو برام گرفت
  و ی تعدادی از پرهای پرنده ها روی زمین ریخته بود ک خیییلی قشتگ بودند ،من اوناروهم جمع کردم و برداشتم
  آخر خوابم هم پرنده ها رو توی ساختمون آزاد کردم و خوسحال بودم
  تعبیر این خواب چی میشه؟

 10. ماهان

  سلام وقت بخیر اگه امکان داره خواب منو تعبیر کنید
  خواب دیدم 3 قفس که داخل شون پرنده است گوشه خانه هستند دوتاشون رنگ تیره داشتند و یکیشون نارنجی بود اون پرنده نارنجی کوچک تر بود و بین دوتاقفس جابه‌جا میشد یک دفعه یکی از اون پرنده تیره ها پرنده نارنجی گرفت زخمیش کرده نجاتش دادیم بعد یک دفعه یک صدا آمد که به قدرت خداوند این زخم خود به خود درمان میشه و مراحل درمان نشانم داد

 11. یاس

  خواب دیدم پرنده ای زیبا وبزرگ وگردن دراز با نوک قرمز را که در حال پرواز بود بادست گرفتم وشخص دیگری که درکنارم بود وخانم بود بالهایش را با قیچی کرد که پرواز نکنه وبره
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید

 12. قیس

  سلام من خواب دیدم خانه برادرم بودم شب تاریک بود گفتم بیام چراغ اتاق پذیرایی روشن کنم وقتی وارد شدم اتاق پر ازپرنده طوطی مرغ عشق مینا،،،، بودواسم خالدرا صدامیکردند، وقتی دکمه چراغ روشن کردم دوتامهتابی جفت روشن شدن وبعدآمنفجرشدند وشیشه های مهتابیا روی فرش پخش وپلاشدند

 13. فریبا

  سلام وقتتون بخیر
  من درخواب دیدم مرغی خانگی در دهانش سه زرده تخم مرغ دارد و بعد از باز کردن دهانش خون بالا آورد ومن خواستم کمکش کنم اما در رودخانه افتاد و با آب رفت مابقی خواب یادم نیست .ممنون میشم تعبیر رو بفرمایید

 14. سحر

  سلام خواب دیدم به یه کبوتر یه نامه دادم پرواز کرد رفت آسمون بعد از چند دقیقه برگشت نامه رو آورد داخل نامه یه مهر بود و پرنده دوباره پرواز کرد رفت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس خواب کبوتر می تواند به این معنا باشد که شما در اینده کاری را که از قبل انجام داده اید به نتیجه خواهید رساند و از این رو برای شما تعبیری خیر خواهد داشت.
   سربلند و پیروز باشید

 15. امیرحسین

  با سلام
  در خواب دیدم داخل یه ویلایی هستم که به دنبال فرار یا قایم شدن از چیزی هستم ، بعد از چند بار تلاش موفق شدم به محوطه حیاط خودمو برسونم ولی همچنان حس و حال فرار از چیزی یا کسی به حدی که به هر جایی میدیدم اول قایم میشدم بعد حرکت میکردم.
  بعد گذشت یه مدت کوتاهیی خودم رو به سمت دیگه ای از حیاط اون محوطه رسوندم که یه حالت دیوار یا خرابه ای کاه گلی بدون سقف بود اونجا متوجه شدم که کل حس ترس و فرار من بخاط وجود یه مردی هست که باید ازش فرار کنم و الان دیگ دیده بودمش …
  از اتاق مخروبه بیرون اومدم که اون مرد متوجه حضور من شد و من رو دید ، به قصد فرار دویدم به پشت اتاق مخروبه که دو تا سوراخ دیدم که وردیشون مدتها بود دست نخورده بود ، حس کردم لونه پرندست و باید برا نجات و رهایی خودم از اون ها بر دارم اون لحظه با تمام وجود حس میکردم کبوتر هستند ولی وقتی به لونه سمت راستی نزدیک شدم و وردیشو تمیز کردم و دست بردم داخل ۵، ۶ پرنده کوچک زینی سفید توجه منو جلب کرد ، که روی بدنشون یه نشونه داشت انگار نور سبز کوچک یا لکه سبز کوچک داشتند و بجز اون نقطه ها تماما سفید این ۵، ۶ پرنده رو گرفتم و بشدت اروم شدم و حس ترس و فرار و اضطراب به کلی از بین رفت .

  ممنون میشم اگه قابل تعبیر هست بفرمایید .

 16. لیلا ص

  سلام درخواب دیدم به هر یک از اطرافیانم یه پرنده هدیه میدم بنظر عروس هلندی بود . تعبیرش چی میشه

 17. رویا

  سلام وقتتون بخیر . من چندین بار این خواب رو دیدم تا حالا
  من خودم یه عروس هلندی دارم و چندین بار خواب دیدم که به طور ناگهانی خونمون پر شده از عروس هلندی های دیگه ولی من با وجود اینکه خوشم میومد ازشون اما حس خوبی نداشتم و فقط پرنده خودمو بینشون دوست داشتم،ممکنه تعبیر خاصی داشته باشه این خواب که چندین بار دیدم؟

 18. افرا

  سلام یک پرنده کاملا سیاه درخواب دیدم که درخانه داریم ولی خیلی زیبا بود و از مرغ‌عشق کوچکتر و ظریفتر با یک تاج روی سر و دم بلند اما وقتی خواستم بهش غذا بدم و به بقیه نشونش بدم دیدم لونش خالیه و تمام مدت خواب داشتم دنبالش میگشتم

 19. Niayesh

  سلام خواب دیدم در مدرسه ای که هم اکنون تحصیل میکنم قرار داشتیم که بالای بام آن مانند صحرا بود و من و رفیقانم در آنجا بودیم که ناگهان رفیقام جیغ کشیدن و فرار کردند و کلی گنجشک به من حمله ور شدند و اسمم را صدا می‌زدند نشانه خاصی دارد ؟

 20. محمود

  سلام.من دیشب خواب دیدم با چوب زدم به درخت ولی قبل از اینکه چوب به درخت بزنم حس کردم درخت پر از گنجشه ولی موقعی که چوب رو پرت کردم چنتا کبوتر از درخت افتادن پایین.اگه اشتباه نکنم چهار پنج کبوتر بودن رفتم تا نزدیک شون ولی پرواز نکردن . خواستم بدونم تعبیر خواب من چیه . باتشکر

 21. Hana

  سلام من یه طوطی برزیلی کوچیک دارم خواب دیدم که طوطیم از پنجره خونم فرار کرد و وقتی که برگشت دیگه طوطی من نبود یه طوطی خیلی بزرگ تر و چند رنگ بود بیشتر قرمز بعد از بازگشت که نگاه کردم دیدم طوطی خودم کنارمه و اون طوطی قرمز رنگ هم هست بعد یه مدت یه طوطی قرمز رنگ دیگه هم از پنجره وارد شد جفت طوطی های قرمز نر بودن

 22. Amir

  سلام من‌ داخل خوابم ی دونه مرغ عشق با دو تا کبوتر و یک گله پرنده خیلی عجیب که سر شون مرغ عشقه بعد نیم تنه دیگش حالت کلاغ بود بعد فرداش برای یکی از دوستانم مشکلی پیش اومده خیلی عجیبه هیچکس نمی تونه حلش کنه

 23. میترا

  سلام وقت بخیر،من صبح بعد از بیدار شدن دوباره خوابیدم و خواب دیدم که،شب هنگامه. و منو برادر زاده هام همراه با یه جوجه رنگی که فکر میکنم جوجه ی عروس هلندی بود و توو یه جعبه قرار داده بودیم که فرار نکنه،بیرون رفتیم،اما برادرزاده ی ۹سالم،اومد داخل جعبه رو نگاه کنه که نزدیک بود جوجه فرار کنه،من جعبه رو گرفتم که مانع بشم،اما جوجه پرید رو سر من و یه پرنده ی مشکی دیگه اومد و همونجا روی سر من اونو خورد،ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 24. سحر جاویدیان

  چرا جواب منو ندادین، نظرات دیگه ای بعد از اون اضافه شده اما حتی کامنتمو تایید نکردین، یه ماه گذشته هرروز میام سر میزنم و هیچ خبری نیست

 25. SH

  باسلام. خواب دیدم میخوام با طناب چند تا پرنده شبیه کبک ولی با پرهای قرمز_ نارنجی رو به یه وسیله کوچیک و سبک شبیه سورتمه ببندم و سوارش بشم تا وقتی پرنده ها پرواز میکنن سورتمه به حرکت در بیاد و به سمت مقصدم برم. اگه تعبیرش رو میدونین ممنون میشم بگین. با تشکر.

 26. حورام

  سلام
  من تو خوابم دوتا گربه دیدم یکی قهوه ای یکی زرد رو دیوار همسایه نشست بعد رفت روی درخت همسایه پرنده شده شبیه کبوتر بود
  بعد اومد رو دیوار ما

  و یه بارم تو خواب دیدم رفتم باغ درس میخونم لباسام زمستانی هست ولی باغی که رفتم سرسبز و خوشگله هست درسام تموم شد میخواستیم برگردیم خونه تو راه فرش فروشی دیدم دیدم پهن کردن زمین سفید برجسته نرم خیلی خوب بود به قیمت 110 تومان خریدم
  بعد یادم افتاد لاک سفید و پاکنم رو جا گذاشتم باغ رفتم از کنار کندوی زنبودرا برداشتم
  دستم که به کندوی زبور خورد زنبورا حمله کردن و یکیک میخاست بره تو چشم بین پلکم نگه داشتم
  ممنون میشم این دوتا خوابمو تعبیر کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که کسی که دشمن شمااست خود را به شکلی کسی که برای شما خوب است و خیر است در بیاورد و باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. سارا

  سلام
  مامانم خواب دیده که یه پرنده داریم که از قفس میپره و میره
  شب بعد باز خواب دیده که مرغ مینا داریم و مال منه و از قفس میپره و میره
  تعبیر خاصی داره یا بخاطر نگرانیش از اینکه مرغ مینامون بره؟

 28. هدیه (حدیث)

  سلام ، من ساعت حدود ۴ عصر برای لحظاتی خوابم برد ودیدم که یک پرنده کبوتر کاملا سفید داخل اتاقم بود یا داخل شد و به سمت دست من پروازد کرد و دستم رو ،احتمالا انگشت سبابه دست راستم رو زخمی کرد و خون کمی امد ، در کد نوک یا گاز گرفتن. بعد من پرتش کردم از رو دستم و خورد زمین و زخمین خوردنش رو دیدم ، خشمگین بود و به یک طرف روی زمین بود. به گمانم از خشم هم اومد سمتم و گازم گرفت. بعد از اتاق اومدم بیرون تو راه پله ها یک کبوتر خاکستری دیگه دیدم که به پشت نشسته بود ، دیگه بعدش چندان یادم نمیاد . و بیدار شدم در واقع. واضح ترین بخش خوابم همون حمله کبوتر سفید بود که تو خواب هم تعجبم رو واداشت.

 29. شیلان

  سلام تعبیر خواب پرنده سیاه و بزرگی که به حتلت مریض دراز کشیده و منفجر می شود؟

 30. شیلا

  سلام من خواب دیدم یه پرنده بزرگ و سیاه روی تخت سفیدی پشت به من خوابیده و حالت مریض دارد، نزدیک تخت شدم و اون پرنده سرشو برگردوند که منو ببینه ولی یه دفعه منفجر شد و من با جیغ از خواب پاشدم، لطفا در تعبیرش کمک کنید؟؟؟؟

 31. آرسا جان

  سلام
  خواب دیدم دو پرنده از دهنم متولد میشوند، اول مثل نطفه میباشه چند لحظه بعد به پرنده تبدیل میشوند و پرواز. میکنند، بعد کسی برایم میگوید اینها خرگوش هستند،
  بعد دنبال شان میروم یکجای است همه خانواده نشستن غذا میخورند و در درختان آنجا فرشته های کوچک خواب است. و کاملا گیچ شدم نمیدانم چه تعبیری خواهد داشت. لطفا لطفا برایم تعبیر کنید

 32. سحر جاویدیان

  سلام،خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید، اول بگم یه مرغ مینا داشتم که همه زندگیم بود و چهارماهه از دست دادمش،بعد از اون همش از خدا خواستم حداقل به خوابم بیاد،الان چندباره که به خوابم اومده،اما پرنده های دیگه ای هم هستن تنها نیست،یکبار دیدم که خودم پرواز کردم تا به جایی رسیدم که سه تا کلاغ خوشگل، پنج تا کبوتر و پرنده خودم بودن،تا یک قدم نزدیکش شدم به همون میزان ازم دور شد، پنج بار منو صدا کرد و غیب شد، یکبار دیگه دیدم حالش خوبه فقط میخوام ببرمش چکاپ، همون لحظه یه مرغ مینای دیگه از آسمون اومد پرید تو بغلم که سفیدرنگ بود و مریض حال، تصمیم گرفتم اونو بجای پرنده خودم ببرم دکتر، رفتیم و برگشتیم دیدم اون جدیده خوب شده اما مینای خودم که قبل رفتنم سالم بود توی قفسش خشک شده! دیشب هم دیدم یه پرنده خییییلی درشت و زیبا و رنگی رنگی بازم از آسمون اومد توی بغلم، همه گفتن این گرونه بذارش توی قفس اما نذاشتمش دلم نیومد، پر دادم که بره اما ازم جدا نمیشد، اومد رو دستم نشست و غذا خورد از دستم، یکبار دیگه هم دیدم که یه مینای ساااالم و زیبا جوجه خودشو از گوشه پنجره انداخت توی خونه ما(اونجا همون خونه رویاییم بود و همسر و مادرم هم کنارم بودن) این جوجه اومد تو بغلم شالمو کشیدم روش چند دقیقه بعد به یه پسربچه چندماهه خیییلی زیبا تبدیل شد که به همسرم گفت بابا! توی این خواب شاید ده تا پرنده خوش آواز رنگی دیگه هم دیدم و اون لحظات سراسر اشتیاق بود، این چهارتا خواب آیا به هم ارتباطی دارن؟ تعبیرشون چیه؟ سه تای اول رو دم صبح دیدم اما این آخری که از همه زودتر هم دیدمش خواب بعد از اذان ظهر بود، خواهش میکنم تعبیر درستی بهم بدید خیلی ذهنم درگیر این خوابهاست

 33. Hana

  خواب دیدم توی ی خونه ای رفتم با خانوادم یهو در ی اتاقیو باز میکنم میبینم پشت در تراس این خونه ی پرنده خیس نشسته یکم جلو تر میرم میبینم یکی نیست و خیلی زیادن حتی توی خود اتاق هم پرنده خیس هست اکثرن سفید یا سفید سیاه بودن نمیدونم چ نوعی بود توی همه این پرنده ها وقتی وارد اتاق شدم فقط یکیشون پر زد رفت تعبیرش چی میشه؟

 34. فائزه

  سلام من درخواب دیدم دوقفس که یکی کوچک و یکی بزرگتر بود پر از پرنده جور واجور داخل خونه بود ولی این پرنده ها واسه خودم نبود و بیمار بودن ۲ پرنده که کاسکو بودن یکی سفید و یکی طوسی بود نمیتونستن روی پاشون وایسن و میشستن بیرون که بردمشون پرواز کردن و فرار کردن ولی طوسی دوباره برگشت و هنوز بیمار بود من بغلش کردم و دوباره بردمش پیش پرنده های دیگه و دوباره دیدم اون سفیده هم سالم و بیرون قفس داره غذا میخوره

 35. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که یک صدا داره میاد که به خاطر فلان عمل در فلان شب این را بهت میدیم و بعد یک فکر کنم کبوتر یا یک پرنده قهوه ای بود اومد نشست روی دست من و کلید داد و بعد یک خرگوش قهوه ای هم روی دستم بود که من نوازشش کردم تا اگر چیزی دارد روی دستم بگذارد و بیدار شدم

 36. So A

  سلام دوتا پرنده خواب دیدم یکیش کبوتر سفید با یک مراوارید سفید ب گردنش و دیگری سیاه ک نمیشناسم چ نوح پرنده ی بود سیاه بود نولش زرد بود احتمالا پرنده سیاه از خودم بود کبوتر را اسیر گرفته بود وقتی دیدم کبوتر گرفته ازش گرفتم و آزاد کردم ممنون میشم جواب بدید

 37. Ashil

  سلام
  خواب دیدم توی خونه روستامون که الان فروختیمش نشسته بودیم و نمیدونم چکار میکردیم که یدصدا خیلی بلند اومد که خواهرم گفت صدای گرازه و بابام گفت صدای عقابه و ما شدیدا ترسیده بودیم

 38. Shikh1342

  سلام
  خواب دیدم ک مرغ عشق سفیدم ک جنسیتش ماده بود مرده است و خودمو مادرم براش گریه میکردیم و با گریه از خواب بیدار شدم.

 39. Ashil

  سلام
  خواب دیدم که توی خونه داخل روستامون که الان فروختیمش نشسته بودیم و نمیدونم چکار میکردیم که ی صدای بلند اومد و خواهرم گفت صدای گرازه و بابام گفت صدای عقابه و ما به شدت ترسیده بودیم.
  لطفاً تعبیرش

 40. Ashil

  سلام
  خواب دیدم که توی خونه ی روستامون نشسته بودیم و نمیدونم چکار میکردیم که صدای بلندی اومد که خواهرم گفت صدای گرازه و بعد بابام گفت صدای عقابه و من گوشیم رو نگاه کردم که آنتن گوشی پریده و بود و ما خیلی ترسیده بودیم

 41. یاسین بیغم

  سلام خواب دیدم تعداد زیادی قو در آسمان پرواز میکردن که هفت پرنده بسیار زیبا و رویایی بزرگ به طرف من آمده که به هنگام نشستن رو زمین تبدیل به هفت دختر زیبا رو شدند که یک جشن بزرگ و شاد برگزار شد

 42. مجید تقی زاده

  سلام مجید هستم ۳۶ ساله و متاهل خواب دیدم پرنده ای عجیب با پوست مثل دایناسور و بدون پر و سیاه رنگی را در جاده ای گرفتم و پاهی پرنده رو با طناب بستم . پرنده پرواز میکرد و به آسمان میرفت و با طناب پرنده رو به پایین میکشیدم و بعد پرنده رو آزاد کردم

 43. مریم

  سلام خواب دیدم با شوهر خواهرم ک فوت کرده درباغی هستم و بارون می‌بارد بعد از باران کلی قناری بود که بیشترشو گرفتیم ودر قفس کردیم که بعد چند تاشون مورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است اشاره ای به ان باشد که شما باید برای ایشان کاری را انجام دهید که مشکلی از ایشان برطرف شود و در تعبیر خواب قناری امده است که نشان از فردی مزاحم می تواند باشد و باید کسی که اذیتی برای ایشان ایجاد کرده است را دور کنید.

 44. علی

  سلام خواب دیدم توی بیابان از خواب بیدار شدم دیدم یه پرنده با دو سر .عقاب و کبوتر روبروم نشسته .تعبیرشو بگین ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   هر دوی المانهایی که در خواب دیده اید می تواند نشانی از خیر باشد که عقاب نشان قدرت و کبوتر نشان صلح است و از این رو بدانید که می تواند خوابی خیر برای شما باشد و خبر از اینده ای خیر دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 45. سمیرا

  سلام ، بنده دو شب متوالی خواب دیدم که در شب اول پنجره اتاقم باز بود و کبوتری امد داخل و روی شوفاژ اتاقم که زیر پنجره بود نشست و شب دوم دوتا عروس هلندی که داریم در اتاق من بودن همش رو شونه و اتاقم میگشتن . کبوار هم میخواست از لای پنجره بیاد داخل . نمیدونم یعنی چی این خواب میشه راهنمایی کنید

 46. HOSSEIN

  باسلام
  من خواب دیدم که ی قناری سبز از ی آقایی که میخواست قناری رو بفروشه دزدیدم و بعد از چن ساعت که قناری تو دستم بود لرزید و افتاد زمین و قناری کاملا سیاه شد و دستم زخم شد و زخم دستم باز شد داخل دستم خالی و سیاه بود.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما باید از چیزی که برای شما نیست و می خواهید آن را کسب کنید بر حذر باشید که خدای ناکرده سبب نشود که در اینده مشکلی برای شما پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 47. الهام

  سلام
  دختر مجرد ۲۲ ساله هستم تو خواب نیم روزی دیدم که تو اتاق برادر هام کلی پرنده ی عجیب غریب سفید بعضی هاشونم با نوک های خیلی دراز شبیه مداد توی قفس بودن
  یکی از برادرهام یه پرنده سفیدو پف پفی رو از قفس در اورد به زور سرپرنده رو میزد به دست من که بگیرمش چون من فوبیا دارم نسبت به پرنده بسیار تو خواب وحشت زده بودم از این امر بعدشم دیدم یه پرنده کوچیک مشکی که رگه های ابی هم داشت برادرم زنده زنده گذاشته رو منقل و میگه دارم تنبیه اش میکنم منم چون دلم سوخت با جارو از رو منقل انداختمش کنار ولی پرنده زنده موند میشه لطفا تعبیر شو بفرمایید ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیری ندارد و بیشتر نشان از ان است که می تواند در ذهن و ناخوداگاه شما صورت گرفته باشد که اینگونه ترسی را بسیار نزدیک به خود و در خانه ی خود حس کرده اید و از این رو نشان از ترس شماست و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 48. شکیلا

  سلام،من خواب دیدم پرنده ای سیاه و گوشت خوار در حیاط بزرگی که برای مسافرت رفته بودیم قرار داشت و دیگران و من به او تکه گوشت باقیمانده از غذا میدادیم و او میخورد.
  البته من هول و هوش ساعت ۴ونیم یا ۵ونیم از خواب بیدار شدم مجدد خوابیدم و این خواب را دیدم ایا میتواند تعبیر داشته باشد؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از ان باشد که از انجایی که در تعبیر خواب پرنده گوشت خوار به خیر نیامده است، شما به کسی که نباید کمک و همراهی خود را بدهید که خوب نیست و برای شما ممکن است عامل ضرر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 49. مصى

  من خواب ديدم در جايى بودم و مراسمى مذهبى بود كه تعدادى خانم در اين مراسم بودند . بعد پرنده اى آمدو يك
  بسته سبزى جعفرى به نوكش داشت . بدون توجّه به افراد شروع كرد به ساختن لانه . محيط در بسته بود و من در
  تعجّب بودم چه طور اينجا آمده و لانه مى سازد .آنگاه از شدّت شوق شروع به گريه كردم . در همين اثناگوشى مناذان صبح را پخش كرد و من از خواب بيدارشدم .
  تعبير اين خواب چيست ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب اشیانه و سبزی به خیر امده است و بر اساس شمایل خواب شما می تواند نشان از یک سیر در اینده برای شما باشد که در ان شما به کسی پناهی دهید که نتیجه ی ان ارج و قرب شما در نزد خداوند متعال است.
   سربلند و پیروز باشید

 50. Mursal

  سلام
  من خواب تعدادی زیادی از پرندگان عجیب و غریب که کلاً قیافه هاشون واسم جدید و ترسناک بودند رو دیدم
  داشتم از پنجره حویلی رو نگاه میکردم که دیدم چندتایی وارد حویلی شدند و دارند دنبال خوارکی یا همچین چیزی میگردند آهسته آهسته تعدادشان اینقدر زیاد میشه که شبیه یک لشکر میشن
  من تلاش می‌کنم از خانوادم و خواهر برادر کوچکم محافظت کنم که متوجه من میشن و به طرف اتاقم حمله می‌کنند و با نوک به دستم می‌زنند اما خیلی شبیه مرغ و لک لک و کبوترند و صد البته ترسناک‌تر فکر می‌کنید به خوابم تعبیری وجود داشته باشه
  ممنون میشم جواب بدید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند بیانگر چیزی باشد که باید از ان اگاه باشید و ان هم این است که روابط خود را کنترل کنید که کسانی که الان در زندگی شما هستند بدون علت زیاد نشوند که سبب عدم اگاهی شما از قصد و میل ذاتی ان ها شود.
   سربلند و پیروز باشید

 51. مهتاب

  با سلام و تشکر، واقعا ممنونم از وقتی که گذاشتید من مهتاب هستم آخرین تعبیر خوابی که در سایتتون قرار دادید، شرمندم چون برام سوال پیش اومده و پدرم برام مهمه میخواستم با جزئیات بیشتری خوابم رو تعریف کنم شاید بتونید کمکم کنید و بتونم بفهمم که خواسته پدرم چیه که من باید انجامش بدم، جزئیات خوابم مثلاً اینکه پدرم از دور که میومد و پرنده کنار پاش قدم میزد، پرواز نمی کرد بلکه قدم میزد پیش خودم گفتم این پرنده چیه نکنه تجسم اعمال پدرمه و اینکه نکنه زشت باشه وقتی اومد نزدیک دیدم نه زشت نیست و خیالم راحت شد، و اون زمین های که پدرم بهشون اشاره کرد و گفت در آینده همشونو میخرم احساس کردم زمین کشاورزی هستند البته بدون هیچ محصولی بودند، ضمن اینکه پدرم خدا رحمتش کنه اون موقع که در قید حیات بودند زیاد پایبند مسائل دینی مثل نماز و … نبودن ولی در کل آدم خوب و با مردم هم معاشرت خوبی داشتند.

  میتونم خواهش کنم لطف کنید فقط جواب خودتون رو توی سایت قرار بدید و نوشته من رو نگذارید. ممنونم

 52. الهه

  سلام من عروس هلندی‌م گمشده خواب دیدم پیدا شده بعد دوباره‌ پرید رفت ولی دیدم کجا رفت و از خواب بیدار شدم
  تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیری ندارد و به علت گمشدن ان و علاقه شما برای پیدا شدن ان این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 53. مهتاب

  سلام، من خانم هستم خواب دیدم پدرم که به رحمت خدا رفته با یک پرنده دو رنگ و زیبا اومد پیشم پرنده روی زمین و کنار پای پدرم میومد و پدرم گفت خونه منو یعنی اسمم رو گفت خراب میکنن فکر کنم منظورش خونه پدریم بود که تو طرح شهرداری هستش ولی من در آینده میتونم همه این زمینا رو بخرم تعبیرش رو می‌فرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب را به سختی می توان به تعابیر خواب موجود وصل کرد و از این رو بدانید که ممکن است نشانی از ان باشد که ایشان از شما درخواستی دارند که باید به ان رسیدگی کنید که خدای ناکرده سبب اذیت ایشان نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 54. Xz

  سلام نزدیک صبح خواب دیدم اول سه تا بچه گربه ناز و زرد رنگ تو حیاط خونه دارن بهم نگا میکنن اونارو روندم بعد ی طوفان و باد شد یهو تو باغچه حیاط دوتا پرنده زیبا آبی رنگ نشستن و یدونه مرغ بزرگ و خوشگل تو حیاط بودن از اونجایی ک من ب شدت از پرنده میترسم در خونه رو بستم ک داخل نیان ولی دست آخر اون دوتا پرنده آبی خیلی خوشگل اومدن بغلم نازشون کردم

 55. فرزانه

  سلام من خواب دیدم که ی سری پرنده سفید و دوتا پرنده آبی و سبز داخل ی قفس بودن که از من نبود ، تو خواب اینجوری فهمیدم که برای پسرخالمه بعد قفسشون که دست من بود شکست و پرنده ها فرار کردن به جز یکیشون که زخمی شدو مرد ، من خیلی تو خوابم ناراحت بودم ، پسر خالم رفت چندتا دیگه پرنده خرید اونم ۲۰ تا سفید و ۴ تا هم زرد ، ی قفس خالی هم خریدن که دادن دست من که پرنده ها رو بزارم داخلش ولی بعدش بیدار شدم تعبیر این خواب چیه؟؟؟

 56. نرگس

  خواب دیدم پرنده دختر عمم اینا مرده و پدر و مادرش براش یه عروس هلندی دیک تو قفس دیگ می‌خرن و سوپرایزشون میکنه و اونا کلی خوشحال میشن و پرنده خیلی غد و ساکته و یه چیزایی بهش میدم میخوره غیر از دونه غذای اصلیش یه چیز مثل پفک هندی و میترسیدم وحشی شه یهو چون من کلا از این چیزا ترس دارم و اینک باهاش حرف میزدم اما اون چیزی نمی‌گفت اما من متوجه میشدم ک اون داره متوجه میشه چی میگم و حس میکردم داره باهام در عین سکوت حرف میزنه و بعدش دیدم نیست تا اینک در قفس رو باز کرده بود و اومده بیرون اما فرار نکرده
  میشه بگین تعبیرش چیه انشالله ک خیره

 57. مرضیه

  سلام
  وقت بخیر
  من خواب دیدم که با بچه هام کوچه هستیم و متوجه شدم که درنا ها دسته جمعی از بالا سرمون می‌گذرم درنا هارو نشون بچه‌ها دادم همه درنا ها رنگشون سفید بود و صدای زیبایی داشتند

 58. نجمه

  با سلام
  من خواب دیدم یه دسته پرنده بزرگ با یه ارایش قشنگ پرواز میکنن و در یک نقطه همه یکی میشوند و یک نور قشنگ تو اون نقطه به وجود میاد که ازدیدنش خیلی حس خوبی داشتم میخواستم بدونم تعبیرش چی میشه

 59. زینب اسفندیاری

  سلام من دو پرنده دارم کاسکو و طوطی برزیلی خواب دیدم کاسکو به طوطی برزیلی حمله کرده و اونو زخمی کرده و طوطی برزیلی از درد گریه میکرد تعبیرش چیست

 60. پریا

  سلام وقت بخیر.حدود ساعت ۵و۶صبح بود که من این خواب رو دیدم:پرنده های رنگی و زیبا،کوچک و بزرگ همه تلاش میکردند توری پنجره رو پاره کنند و به پیش من بیان بعد موفق هم شدند و همگی اومدن پیش من و روی شانه هایم و دستهایم نشستند و با من صحبت میکردند البته یادم نیست دقیقا چی میگفتند و تعدادیشون هم از دستم غذا میخوردن و همچنان آواز میخوندن و با من به زبان فارسی گفتگو میکردند.ممنون میشم اگر میدونید تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب یا نشانی از علاقه شما به این موضوع می تواند باشد و یا اینکه نشانی از ان است که در اینده کسانی را حمایت خواهید کرد که برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 61. Maryam

  سلام من مجردم….دیشب خواب دیدم تو خونم یه جفت مرغ عشق و یه دونه فنچ هست ….هر ۳تاشو گرفتم….انداختم تو قفس ….ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند به این معنا باشد که شما در اینده به واسطه ی کسی که دوستش دارید ممکن است کسانی مزاحم شما شوند که برای شما و ایشان خیر نیست و از این رو بسیار باید مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 62. سمیرا

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که دوست صمیمی ام ب شکل یک پرنده مایل ب سفید در آمده و از پیش من رفت کنارم پرنده دیگری هم بود ولی مثل آن پرنده ای ک رفت نبود من گریه می کردم و او ب حال من می خندید و مسخره ام می کرد
  میشه لطفا تعبیرش رو بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب تعبیری به این شکل داشته باشد که ایشان به قدرتی رسد که برای ایشان خیر است و شادی شما هم در خواب نشان داده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 63. Ely

  سلام
  خواب دیدم مهمان مامان بزرگم هستم من در واقعیت ۲ تا مرغ عشق دارم که تو خوابم دیدم، خانواده پدری ۳ تا موش توی قفس مرغ عشقای من انداخته بودن و منتظر نتیجه بودن که مرغ عشق من به سختی جلوی نفوذ موش هارو می‌گرفت این باعث شده بود همه از قدرت و شجاعت مرغ عشقم تعریف کنن. رنگ موش ها قهوه ای روشن مایل به خاکستری بود

  خیلی مضطربم ممنون میشم تعبیر کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند اشاره ای به چیزی در ناخوداگاه شما باشد که در ان از ترس چیزی که در خواب به صورت موش دیده اید این خواب دیده شده است و شما ترس از رسیدن به ان موقعیت دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 64. سارا

  سلام من در خواب نیمروزی پرنده ای دیدم که تلفیقی از خروس لاری و کرکس بود اما اهلی بود و من در خانه ازش مراقبت میکردم و با من بازی میکرد به دستم نوک میزد و بهم وابسته بود رنگشم سیاه و سفید بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این دو در تعابیر خواب با هم نگنجند و از این رو تعبیر را بسیار سخت خواهد کرد و بایدبدانید که یکی نشان از خیر می تواند باشد و دیگری نه./
   سربلند و پیروز باشید

 65. آریایی

  سلام در خواب سه پرنده گردن دراز چیزی شبیه فلامینگ یا لک لک که جلوی در کوچه مون کشته شده بودن رو دیدم و ما خواستیم ازرشون به عنوان گوشت استفاده کنیم ندیدم کی کشت میشه لطفن تعبیرشو بگید؟ البته یه بچه نیمه جون هم داشتن که من خواستم کمکش کنم ولی پدرم گفتن این زنده نمی مونه بهتره راحتش کنیم چون یکی قبلن پَر هاشو کنده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب لک لک معمولا به خیر امده است و می تواند نشانی از نوید بخشی خیر باشد که از این رو برای شما نمی تواند خوابی خیر باشد و به این معنا می تواند باشد که در اینده به دست خودتان چیزی که برای شما خبری خیر می رساند را از خود دور می کنید.
   سربلندو پیروز باشید

 66. میلاد

  سلام
  من یک مرد هستم
  خواب دیدم یک پرنده دارکوب که رنگ بدنش از دو رنگ سفید و تیره بود را دیدم
  که به سرعت درختی تنومندی رو سوراخ میکرد میرفت داخل تنه درخت و همینطوری به سمت بالای درخت
  چند باری با لگد زدم به درخت
  تا پرنده دارکوب به سمت من حمله کرد و من افتادم پایین و پرنده به زیر من افتاد بدونه اینکه بتونه به من اسیب بزنه
  در همین حین از خواب پریدم ساعت حدودا 6 صبح بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که بر اساس تعابیر خواب ممکن است دارکوب نشان از پرنده ای باشد که برای شما خیر نیست و می تواند شخصی باشد که باید از ان دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 67. Pm

  سلام
  من خواب دیدم که یه پرنده ای که سرش قرمز و تنش مشکی بود و سرش شبیه عقاب بود که البته خیلی کوچیک تر بود هی به پای من نوک میزد و میخواست حمله کنه و من از دستش فرار میکردم یه بچه ایم دستم که اصلا نمیدونم کی بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب می تواند به این صورت باشد که ان بچه در خواب شما نشان از خیری است که باید از ان در مقابل کس یا کسانی محافظت کنید که از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 68. هیله

  سلام
  خواب دیدم بر سر بامی گیر کرده ام‌ و چهار اطرافم سیم خاردار است در این حال از زیر زمین پرنده بزرگی و زیبا که رنگ های زیبایی دارد بیرون می‌شود بسیار زیبا است و من فریاد میزنم که پرنده از من است پرنده بزرگ به سمت من میاید و من هم به پرنده سوار شده و از ان جا میرویم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما در ابتدا نشان از مشکلی می تواند باشد که در اینده به ان برسید که خدای ناکرده سبب شود پیشرفتی از شما ضایع شود اما برای شما قابل حل باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 69. میثم

  سلام خسته نباشید
  در خواب دیدم گنجشکی تو خونه هست
  دخترخاله ام گفت این پرنده دخترش هست و اگر میتونم بگیرم
  منم گرفتمش و اون پرنده جوری دستم رو چنگ زده بود ک از دستم خون میومد
  بعد ک پرنده رو ب اون دختر دادم خیلی خوشحال شد
  ممنون میشم این خواب رو برام تعبیر کنید
  با سپاس

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانه ای از کسی باشد که در اطراف شما است و بیشتر برای شما نشان از کسی است که با حرف هایش شما را ازار دهد و شما ایشان را هنوز دوست دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 70. زیور

  سلام خواب دیدم زیر موکت خانه دوپرنده زرداندازه کبوتر ویک موش بود انگار موش انها را ترسانده بود من پرنده ها را برداشتم تا جای امنی ببرم موش تبدیل به گربه شد ومیخواست پرنده ها را از من بگیرد گربه انقدر محکم سرجایش مانده بود که با ضربات پای من اصلا از جاش تکون نمیخورد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند تبعیر به این صورت داشته باشد که کسی از اطرافیان شما را اگر از خودتان دور نکنید برای شما مشکلی بزرگتر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 71. فاطمه عباسی

  سلام دختر مجرد ۲۲ساله هستم در خواب ۵مرغ عشق به رنگ آبی میدیدم که همشون جمع میکردم تو قفس و باز پسر بچه ای اون هارو آزاد میکرد و باز مرغ عشق هارو جمع میکردم خود مرغ عشق ها میومدن سمتم ….

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که در اینده شما کسانی را انتخاب کنید که در نهایت کسی که برای شما است و تقدیر شما است ان ها را از شما دور کند و از این رو خوابی برای اگاهی دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 72. سحر

  با سلام
  من یک دختر مجرد هستم خواب دیدم ک در خانه ای هستم و قصد پرواز دادن پرنده ای سبز رنگ رو دارم اما هر کاری میکنم پرنده انگار مریضه و نمیتونه پرواز کنه و من مدام اونو میگیرم و ب سمت بالا پرواز میدم اون دوباره برمیگرده ب جای اولش تا اینکه اونو برمیدارم و تو ی اتاق میزارم تا بهتر بشه
  ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است خواب شما به این تعبیر باشد که در اینده به کسی چیزی خواهید داد که توان پذیرش ان را ندارد و از این رو سعی بر ان کنید که این کار را با دقت انجام دهید و روابطتان را کنترل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 73. محدثه

  با سلام من خواب دیدم یه یاکریم ماده که اندازش کوچک بود و بچه های زیادی داست که هرکدوم اندازه یه بند انگشت بودند گرفتمشون و گذاشتم تو قفس بعد دیدم پشت قفس بازه و چندتاشون فرار کردن رفتم دنبالشون دیدم که یه جایی از خونمون یه درختچه سبز شده که گل های باز شده داره هرکدوم از اون جوجه ها رفتن سمت اون گلا و نشستن در ثانی پرنده ماده رو دیدم که داشت تخم میذاشت که تخم هاشم کوچک بودند ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب شما به این معنا باشد که کسانی در اطراف شما هستند که نباید ان ها را به زور به خود نزدیک کنید و اجازه دهید که خود ان ها به شما نزدیک شوند که در این صورت بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 74. Saeideh

  با سلام
  خواب دیدم ک پرنده ای بزرگ با رنگ تیره دارم و نمیدونم چه نوعی بود. اوایل کمی ازش میترسیدم اما بعد از مدتی بسیار بهش علاقه مند شدم و برام ارزش زیادی داشت و اون هم باهام بسیار صمیمی بود
  ممنون میشم تعبیر این خواب رو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در خواب دیدن پرنده های تیره در مجموع به خیر نیامده است و ممکن است نشان از بدیمنی باشد و از این رو حتما صدقه ای دهید.
   سربلند و پیرو زباشید

 75. بهزاد

  سلام و عرض خسته نباشید.آقا هستم 32ساله.مجرد.خواب دیدم یه پرنده شبیه گنجشک روی سرم نشسته انقدر محکم به سرم چسبیده بود که هر کاری میکردم بردارم نمیشد.یه نفر به زور از روی سرم کندش.اما باز اومد محکم روی دستم نشست باز نمی تونستم بر دارم.صورتش نگاه کردم یکم خون روی نوکش بیرون میومد.ممنون میشم جواب بدین.آخه من نشده بود خواب ببینم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب می تواند به این معنا باشد که در اینده کسی که از نزدیکان شماست و یا همسایه شماست برای شما مزاحمتی ایجاد کند که خودتان باید ان را رفع کنید.
   سربنلد و پیروز باشید

 76. مهدی

  سلام مرغ مینایی در خانه داریم که بچه ها خیلی دوستش دارند.دیشب خواب دیدم وقتی رفتم توی بالکن دوگربه اونجان با دمپایی اونهارو فراری دادم. بعد که اومدم سمت مینا دیدم یکی از پاهاش آسیب دیده و به حالت آویزان داره روی اون راه میره میخواست فرار کنه که گرفتمش و آوردم داخل خونه. چسبیده به این خواب دیدم پشت مینی بوسی نشستم داریم برای کسی که فوت شده میریم سر خاک. مسیر سربالایی تندی روی تپه بود که دیگه ماشین بالا نمیرفت به ناچار ماشین رو عقب عقب روندم در لحظاتی فکر کردم احتمال داره چپ کنیم. در نهایت از ماشین پیاده شدیم دیدم پشت ماشین به یه اتوبوس پارک شده خورده و آسیب دیده و اون اتوبوس هم شیشه اش شکسته.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در دیده شدن خواب های متوالی بسیار به این نکته اشاره شده است که به احتمال زیاد دارای تعبیر نیستند و از طرفی هم برای شما می تواند به همین صورت باشد و ترس از دست دادن ان پرنده در خواب باشد. اما برای خواب دومتان می تواند نشانی از مشکلی در مسیر اینده زندگیتانباشد که برای شما ممکن است پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 77. ریحانه

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که تو حیاط خونه ی ما چند تا پرنده هست ولی نمیدونم چه پرنده ای بود رفتم سمتش نشستم رو زمین دستمو دراز کردم که دیدم یکی از اون پرنده ها اومد رو دستم نشست
  جوری بود که انگار پرندهه لپ داره…بعد یجوری بهم محبت میکرد
  پرنده ی کوچیکی بود ولی نه اونقدر کوچیک.

  یه خواب دیگه هم دیدم که دارم یه پرنده سیاه بزرگ رو بغل میکنم
  و باهاش به گردش میرم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که در اینده کسی به شما نزدیک شود که خیر و شر ان برای شما مشخص نیست و صدقه ای دهید که انشالله فردی خیر و صالح باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 78. آزاده

  من خواب دیدم ی جغد سبز رنگ خیلی خوشرنگ بود به من حمله کرد و گردن من رو گاز گرفت و من بلافاصله از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب برای جغد می تواند به این معنا باشد که باید از حرف حقی بر حذر باشید که خواهید شنید و نباید ان را سخت بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 79. هدی ش

  سلام، من خواب دیدم که در کف پام و دقیقا زیر انگشت بزرگ پام یک سوراخ کوچیک هست که انگار عفونت کرده، سعی کردم عفونت رو خارج کنم که دیدم یه پرنده توی اون سوراخ کوچیکه، بعد پرنده رو کشیدم بیرون وقتی اومد بیرون یه پرنده سیاه رنگ و بزرگ بود، در خونه باز بود تا ولش کردم از خونه رفت بیرون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب پا امده است که می تواند نشان از همراهی باشد که با شماست و در تعبیر عفونت ان می تواند نشان از مشکلی برای ایشان باشد که به واسطه ی کسی که حراف است و دروغگو پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 80. روشنک

  لطفا تعبیر خواب مرا هم بنویسید خواب دیدم در راهرو ورودی خانه دو پرنده خیلی بزرگ لانه کردن و یکیش اشتباهی وارد خانه شد چون حس میکردم میخواد به بیرون از خانه برود و اشتباهی جلو پنجره رفت و ایستاد و من خیلی ترسیده بودم و هی شوهرم رو صدا میزدم که پنجره رو باز کند تا پرنده بیرون بره ولی کسی جوابم رو نمیداد و اون یکی پرنده در لانه نشسته بود و با مهربانی سمتم میامد و نوک پرنده خیلی بزرگ بود شاید عقاب بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر است و می تواند به این معنا باشد که برای شما در اینده به واسطه ی کار خیری که کنید محبت و لطفی عظیم رسد که نباید از ان شوکه شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 81. سحر

  عالی

 82. محود

  کبوتر هایی دیدم که برای شخص دیگری بود برای اینکه ببینم آنها را از لانه بیرون می آوردم در مقاومت کردن کبوتر چند تخم شکستم معنی ای خواب چیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که شما در حق کسی که خیر است بدی کنید که نباید به این صورت باشد و از این رو بسیار در رفتارهایتان باید دقیق باشید که خدای ناکرده سبب نشود به کسی اسیبی رسانید.
   سربلند و پیروز باشید

 83. جاسم

  سلام
  دوتا پرنده مینا دارم و یکیشو خیلی دوست دارم چند بار خواب دیدم همونی که دوست دارم انگار از سر مجبوری زنده سرشو گاز میگیرم و میخورم و بعد میشینم گریه میکنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی است که تعبیری ندارد و بسیار طبیعی است که در خواب های ما ان چیزی ک بسیار به ان وابسته هستیم را مرده و یا از دست رفته بینیم.
   سربلند و پیروز باشید

 84. لیدا

  سلام خواب دیدم داییم برای مادرم یه پرنده خوش صدا قراره بیاره و میاره جلوی خونه مادر موقع گرفتن تا جلوی خونه میره اما پرنده رو از داییم میزنن چون نایاب بوده و پرنده زخمی میشه مادرم هنوز در رو باز نکرده بود که صدای شکستن شیشه انباریمان میاد کلید رو بر میداره و پرنده رو خارج میکنه که گلوش پریده شده و پرنده صدای آوازش مثل ساز دهنی بود و خیلی خوش صدا بود و مادرم سعی میکرد اون رو نجات بده ولی گلوش بریده بود و خون زیادی داشت ازش میرفت و من نمیتونستم کاری کنم و فقط نگاه میکردم تعبیرش چیه.. ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب برای شما به این تعبیر باشد که در اینده خیری از شما دور شود که شخصی است که برای شما خوب است اما به دلیل بی احتیاطی ایشان از دست رود. بسیار در رفتارهایتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 85. گندم

  با سلام و خسته نباشید
  دیروز من یه خواب خیلی عجیبی دیدم
  تو خوابم کل پرنده ها از هر نوعی دور تا دوره خونمون رو گرفته بودن خونمون بزرگ و شیشه ای بود ترسیده بودیم که چرا نمیرن ذول زده بودن بهمون از بالای پنجره چنتا کفتر اومد داخل کوچیک بودن تونستن بیان بازیشون دادیم بعد یهو دیدم توشون خالیه و پوچن همینکه فهمیدم کفترا دیگ تکون نخوردن بقیه ی پرنده ها با نوک میزدن ب شیشه ها انقد زدن تا نوک بزرگ یکیشون اومد داخل بزرگ تر از حد تصورم بود با نوکش زد ب پسرم و انداختش اونور خونه رفتم سمتش مرده بود انگار ولی چن دیقه بعد بیدار شد گفت من چیزیم نیس باهم داشتیم فرار میکردیم چون داشتن میومدن داخل خونمون نگران پسرمم خون خواب بدو باطل میکنه اما پسرم وقتی اونجور نوک بهش خورد خونی ازش نیومد تعبیر خوابم چیه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بیشتر می تواند به کابوسی ماند اما از طرفی هم ممکن است به این معنا باشد که باید بسیار اگاه باشید که کسانی که در اطراف شما هستند ممکن است برای شما خیری نداشته باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 86. کیمیا

  سلام
  خـواب دیدم پرنده ی کوچیک سفیدقشنگی بودمیومدسمتم اومدنشست رودستم توخواب احساس میکردم گرسنشه دستمونوک میزدانقدنوک زد یه ذره پوست دستموکندمن برداشتم ازدستم گذاشتمش روزمین.ممنون میشم تعبیرخوابموبگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب را در صورتی می توان دققیقا به تعابیر خواب ربط داد که نوع پرنده مشخص باشد، اما برای شما ممکن است به این صورت باشد که نشان از کسی است که به او پناه دهید اما برای شما باعث دردسر شود.
   سربلند و پیروز باشید

 87. عسل

  سلام تعبیر پرواز گروهی پرنندگان در اسمان وجمع شدن و نشستن پرندگان دور تا دور خانه چیه؟یکی از پرنگان ک عقاب سیاه بود بهم حمله کرد و پنجره رو روی سرش بستم و نتونست حمله کنه اما دور تا دورمون پرنده نشسته بود و زیاد بودن و توی اسمان هم گروهی و دسته جمعی پذنده ها پرواز میکردن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در وهله اول باید بدانید که این پرنده ها چه بوده اند تا ان را تعبیر کرد که بسیار مهم است که چه نوع پرنده ای بوده است. از طرف دیگر حمله کردن عقاب در خواب می تواند نشان از ان باشد که از طرف کسی که قدرتی دارد به شما ممکن است ظلمی شود و اینکه در خواب جلوی آن را گرفته اید ممکن است خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 88. سلام.
  خواب دیدم دوتا پرنده داشتم یکیش خاکستری ساده بود و مریض بود و راحت پرواز نمی‌کرد ولی خیلی مطیع بود. اون یکی آبی و زرد بود و خیلی تیز بود.
  بعد با اون دوتا تو یه مسابقه شرکت کرده بودم. اون پرنده مریضه وقتی داشت پرواز می‌کرد یهو سقوط کرد و خیلی ناجور افتاد زمین. اون یکی دفعه اول و دوم خیلی خوب پرواز میکرد ولی بعدش افتاد و پوستش کنده شد…
  تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که این پرنده ها چه نوع پرنده ای بوده اند تا بتوانید بهترین تعبیر را برای ان پیدا کرد اما بدانید که می تواند برای شما خیر باشد زیرا نشان از ان دارد که شما از چیزی که برای شما ارزشمند است در مراقبتید.
   سربلند و پیروز باشید

 89. محبت

  سلام من خواب دیدم بالای پشت بام دوتا جوجه پرنده پیدا میکنم که گربه میخواست بخوردشون که من زودتر رسیدم اولین پرنده آدم های اطرافم میگفتن جوجه گنجشک اما بنظرم بیشتر شبیه جوجه کلاغ یا مرغ مینا میومد دونی و همونجا پیدا پیدا کردم از دست دختر عمم کشیدم جوجه کاسکو بود و یه کلاغ مرده هم اونجا افتاده بود بنظر خودم میخواست اینارو بخوره نتوانسته بود این دوتا جوجه هارو گرفتم نجات بدم و آوردم. ولی هی جوجه کاسکو اون یکی جوجه رو میزد و من نمیزاشتم بزندش ک یهو دیدم جوجه کاسکو دندون داره و برام خیلی عجیب بود ولی پرنده ها برشدت واضح بودن چشمای کاسکو و اون یکی پرنده ک مشکی بود قسمت پایینی بال هایش پرهای سفید داشت و اون کلاغ سفید و مشکی ک اون گوشه مرده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در نزدیکیتان با پرنده ها در ارتباط هستید که این خواب دارای تعبیر نیست و اما اگر اینگونه نیست می تواند نشان از اطرافیان شما و نیت آن ها باشد که در خواب شما به این شکل آمده است که کسانی که در اطراف شما هستند کمتر برای شما دلسوزی کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 90. نگین

  باسلام
  من خواب دیدم که صبح شده بود و با صدای نزدیک پرندگان بیدار شدم . از اتاق خارج شدم و دیدم که پنجره بازه و چندین پرنده وارد خانه شدن . کبوتر و گنجشک و مرغ مینا رو که روی لوستر نشسته بودن به خوبی یادمه . از اونجایی که همیشه میترسم، رفتم تو اتاق از لای در دیدم یه پرنده خیلی خیلی بزرگ به اندازه سیمرغ یا ققنوس روی کمد نشسته به همراه جوجه اش که اتفاقا خیلی هم زیبا بود توی خواب گمان کردم عروس هلندیه و رنگ سفید و زرد هم داشت جوجه اش کوچک بود ولی از جثه مادر ترسیدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اینخواب می تواند مضمونی خیر داشته باشد و به این معنا باشد که برای شما در اینده کسانی هستند که خوب و نیکو هستند و نباید از برقرای ارتباط با کسی که برای شما خیر است بترسید.
   سربلند و پیروز باشید

 91. Sahar

  سلام خواب دیدم وارد خونه ای شدم ک پر از پرنده اس پرنده های خوش رنگ و خوش اوارز یه مرغ عشق رو میخواستم برای خودم بردارم اونو گذاشتم توی جیبم ولی مُرد!!وقتی برگشتم توی حیاط دیدم خیلی از پرندهاا مردن و دارن میمیرن کبوتر طوطی و خیلی پرنده هایی دیگ یه درخت خیلی بزرگ بود ک همش پر بود از پرنده و لونه ای پرنده ک جوجه و تخم داشتن!!
  تعبیر این خواب چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما بر اساس تعابیر خواب خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که شما در اینده به واسطه ی کاری غلط از خودتان کسی که دوست دارید را از خود دور کنید و این سبب شود انتخاب هایتان محدود شود.
   سربلند و پیروز باشید

 92. فائزه

  با سلام ، وقتتون بخیر
  من خواب دیدم درب منزلمون نیمه بازه و چند تا پرنده مثل گنجشک و طوطی و یه چندتا پرنده خوشگل که نمیدونم چی بودن اومدن تو خونه و انقدر واضح بود فکر نمی‌کردم اصلا خواب باشم ، تو همون عالم خواب گوشیمو برداشتم فیلم گرفتم و برای همسرم فرستادم ، لطف می‌کنید تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دقیق بودن پرنده ها در تعبیر خواب بسیار مهم است اما ممکن است برای شما خیر باشد و نشان از ان باشد که انتخاب درستی در زندگی داشته اید و از این رو همسرتان هم به این خیر رسند.
   سربلند و پیروز باشید

 93. کیارش

  خواب دیدم پسرم عقابی دارد باهم به منزل همسایه که گویا فامیل هم بودرسیدیم و طوطی ای داشتند پسرم عقابش راکنارطوطی گذاشت وهمانطور که آندو بهم مشغول بودند مسرم کاکل سبزوزیبای آن طوطی را که بسیاربلندبود کند و باعقابش باخود آوردیم منزل .. آن همسایه که گویافامیل بنظر میرسید دنبال کاکل آمدو میگشت اما پیدانکرد و پسرم بشدت خوشحال بود از این شیطتنی که کرده بود امامن درخواب احساس خوبی نداشتم ممنون میشم از راهنماییتون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر برای فرزند شما می تواند باشد و از انجایی که طوطی در خواب نشان از فردی وراج است و عقاب خیر است می تواند نشان از غلبه این خاصیت ها در زندگی ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 94. سحر

  سلام من خواب دیدم که پرنده ای دارم به رنگ روشن ولی خیلی کوچیک بود میومد روی سر کن میشست من اصلا متوجه نمیشدم که رو سرمه اومدم موهام رو با سنجاق ببندم سنجاق پرندرو زخمی کرد من دستم گرفتم تب کرده بود نگران بودم اتفاقی بیوفته براش بعد به دکتر بردمش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که شما کسی را نزد خود دارید که به حدی به شما نزدیک است که شما به ایشان بی توجه شده اید و از این رو باید بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 95. معتمدی

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم یک پرنده اومد بر روی شدنه نشست و من رو بوس کرد …
  اولش ترسیدم ولی بعدش دیدم داره با منقارش من رو بوس میکنه
  خیلی یادم نیست چه پرنده ای بود واضح نبود ولی میخورد دارکوب باشه یا یه پرنده رنگی
  معنیش؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بسیار مهم است که نوع این پرنده را بدانید و از این رو برای تعبیر این خواب نیاز به دانستن آن هست اما از ان جایی که در خواب شما ممکن است پرنده ای همچون دارکوب باشد از این رو این خواب برای شما خیر می تواند باشد و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 96. ز

  سلام خواب دیدم دوتا پرنده شب اومدن خونمون و دنبال راه فرار بودن من گرفتم اینارو و از پنجره رهاشون کردم رفتن بعد اونا هم ازم تشکر میکردن معنیش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از ان باشد که شما مراد خود را به راحتی به دست اورید و برای شما کاری نداشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 97. مینا

  سلام ممنون از سایته خوبتون
  من خواب دیدم چنتا جغد بزرگ و کوچک قصد دارن از پنجره خونمون وارد بشن داخل من سعی داشتم پنجررو ببندم یعنی چی معنیش؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود و ورود افراد خبیث بر زندگی شما است و شما از ورود آنها جلوگیری خواهید کردو این بهتر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 98. آرزو

  سلام خسته نباشید ،من یه خانم مجرد هستم خواب دیدم تو یه اتاق بزرگ چند تا پرنده هست که تخم هم دارن بعد من رفتم از اتاق یه پرنده سفید کوچک گرفتم وبه یه پسر جوان دادم اون پسر برام ناشناس هست خواهش میکنم تعبیر خوابم بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی دارد و اینکه پرنده نشان بر آرزو است و اینکه شما احتمالا مردی را به همسری خواهید پسندید و ارزویتان برآورده خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 99. سحر

  من خواب دیدم چندتا یاکریم اومدن توی خونه ام و اطرافم پرواز میکردن. دوتاشون نشستن روی شونه هام و بال هاشونو باز کردن. تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و به معنی ثروت و مال و پیشرفت و خوبی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 100. سیامک

  سلام
  من خواب دیدم یک پرنده ی کوچولوی سفید اومده توی خونمون اما نفهمیدم از کجا اومد. بعدش گرفتمش دستم و نوازشش کردم. بعد متوجه نشدم که پرید و من رفتم براش دانه و آب بزارم که رفت یه جایی مثل انباری و یه جیک جیک قشنگ مثل جوجه داشت.
  رفتم بیارمش اول فقط صداش میومد. بعدش حس کردم پرید روی شونم.
  بعدش هم تموم شد خوابم. میشه لطفا بفرمایید تعبیرش چی هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 101. فرح

  سلام خواب دیدم حیاط خونمون پر از گنجشکه روی درختی وسط حیاط جمع شدن نزدیکشون رفتم نترسیدن و پرواز نکردن حتی سه تاشون هم گرفتم ولی ولشون کردم که پرواز کنن
  یه خواب دیگه هم دیدم که از فرجم پرنده سفید مرده ای بیرون اومد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اول شما نشان بر این امر است که افرادی در اطراف شما است که باعث خبر چینی و یک کلاغ صد کلاغ کردن هستند و باید از آنها دوری کنید.
   تعبیر خواب دوم شما هم نیک نیست و به معنی آن است که فرزندی خواهی داشت که مقداری بلند پرواز و بدهن است.
   صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 102. بهروز

  سلام
  من تو خونه پرنده دارم و یه جفه قناری که تخ گذاشتن هست.
  تو خوابم دیدم جوجه قناری ها در امده اما خیلی بیشتر از اون چیزی که تو واقعیت هست هستن و همه سالم و سلامت قناری ماده خودمم داره بهشون میرسه .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر شادی و خیر است و بد نمی‌تواند باشد و به این صورت هم است که چون در خانه پرنده نگهداری میکنید به همین دلیل این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 103. فاطمه الزهرا

  سلام
  من خواب دیدم که از قلبم دوتا پرنده سیاه اومدن بیرون .کلاغ نبودن یک پرنده است که صداهای مختلفی رو در میاره. وبعد چهره یک اشنا نمایان شد‌.که انگار یعنی اون اشنا اون پرنده ها بود.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  یک خواب دیگه هم دیدم که یک پرنده سیاه با طرح سبز رنگ بسیار زیبا کنار چشمش بود. که بعد پرنده ماده اون پرنده هم اومد کنارش.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اول شما می‌تواند به این شکل تعبیر شود که ناراحتی و غم از دل و خانه شما برود و اینکه اگر متاهل هستید و شک و شبه ای به دل از همسرتان دارید پاک خواهد شد و اینکه دوباره با هم صمیمیت پیدا خواهید کرد که نیک است و اگر مجرد هستید به معنی جفت برای شما هم می‌تواند باشد خواب دومتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. Nili

  سلام تعبیرخواب تخم رو توی سایت پیدا نکردم برا همین خوابمو اینجا نوشتم .
  من یه دختر ۲۱ ساله هستم. خواب دیدم که منو دوستم دوتا تخم بزرگ با پوسته ی صورتی و لکه دار از چاه بالا اوردیم( فکر میکنم دوستم به چاه رفته بود ولی دقیق یادم نمیاد) بعد یکی رو خودش باز کرد (پوسته ی تخم ها خیلی نازک بود)یکی رو من گرفتم تا خودم باز کنم که دیدم داخل اون ، دوتا تخم مرغ معمولی هست که پخته شده بودن بعد پوست اونا رو هم کندم و هی با خوشحالی میگفتم نگاه من دوتا تخم مرغ توی یه تخم پیدا کردم. لطفا بگید تعبیرخواب من چیه . هیچ جایی تعبیر این خواب رو ننوشته

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که مرغ و تخم مرغ در خواب خیر است و نشان از رزقی دارد که در اینده برای شما حاصل خواهد شد و بدانید که این خیر ممکن است از طریق دوستتان باشد و یا اینکه در رقابت با ایشان به این مهم دست پیدا کنید.
   در هر صورت خواب شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 105. اعظم

  سلام وقت بخیر ۰من درخواب دیدم نوجوانی من رو صدا میکنه که اصلا نمیشناسمش میگه برات سوپرایزر دارم ۰ودیدم دهانش بسته س ووقتی باز میکنه یک پرنده رنگی زیبا ودلنشین ودرعین بسیار کوچک از دهانش امد بیرون ودردستش نشست ومن همین طور به بامزه وقشنگ بودن پرنده نگاه می کردم که شروع کرد به صحبت کردن وبازی درهمانجا ولی الان که بیدار شدم اصلا یادم نیست ۰ پرنده تزینی بود و واضح صحبت میکرد۰ خیلی جالب بود برای من درخواب فقط نگاهش میکردم اصلا نمیترسید ازما ۰وقبل اون هم خانم دیدم که خانمی کیف دستی خودش به من هدیه داد ۰نو نبود استفاده خودش بود وداخلش پراز خودکار وماژیک بود وکیف نگاه میکردم میدونستم خودش دوخته ۰۰۰میشه پزرگواری کنید خوابم تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود همسری خوب و رابطه ای مناسب با روحیه شما است و اینکه در اینده فرزندانی خواهید داشت که صالح هستند و عاقبتی نیک دارند .
   سربلند و پیروز باشید .

 106. Zizi

  سلام من حواب بلبل دیدم، خواب دیدم برادرم بلبلمونو درآورد فرار کرد بعد رفتیم بیرون دنبالش برگشت گرفتیمش،بعد من یه بلبل دیگم اشتباه گرفتم اومدیم خونه دیدم ۴تا بلبل شدن بعد تو دست من آروم بودن ولی یهو خاستن فرار کنن، انگار فشار اومده بهشون…بعد فرار کردن خوردن به پنکه مردن، من انقد گریه کردم برا بلبلم که نمیتونستم نفس بکشم…یه بلبلم که پارسال مرده بودم تو خواب بود من وابستگی شدیدی بهشون دارمبرامن خواب خیلی بدی بود تعبیرش چطوره بنظر شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در واقعیت در خانه بلبل دارید میتواند این خوابتان نشان از ترس دادن ان پرنده باشد و اگر این گونه نیست نشان بر این دارد که وارد رابطه ای خواهید شد و خیلی زود ان رابطه به اتمام خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 107. شقایق

  دیشب خواب دیدم یه مزرعه کوچک دارم که دورتادورش دیوارکوتاه آجری داشت وداخلش پر از پرندگان مختلف بود مثل فنج،پرستو،پنگوئن،عقاب ودیگرپرندگان که من اسمشون رو نمیدونم اکثرشون لانه داشتن وتخم گذاشته بودن وجوجه داشتن

  چندتا جانور دیگه هم بودن یکیش همین حیونی بود که پولکهای ضخیمی داشت وداخل لانش کمین کرده بود وجانورانی روکه از جلوی لانش رد میشدن بادستش بهشون ضربه میزد واونها رو میکشید داخل لانش همین جانوری که گفتن کرونا از اون سرایت کرده خفاش نه جانور بعدی که اعلام کردن دوتاازجوجهاکه موقع در اومدن از تخم داشتن میمردن نجاتشون دادم که بلافاصله پروازکردن و خوشحال بودن

  منم خیلی تعجب کرده بودم که چرا اینا اینقدر زود پرواز کردن هواهم خیلی خوب بود وهیچکدوم از پرندگان از مزرعه بیرون نمیرفتن حتی همون جوجها ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که داشتن چندین پرنده در خواب نشان از ان دارد که در اینده چنان زمام کارها به دست شما خواهد افتاد که به راحتی مراد دل شما حاصل می شود و از این رو این خواب برای شما بسیار خیر است و اما در باره ی ان موجود دیگر هم ممکن است به این صورت باشد که شما در همان اینده برای خود همهع چیز را خیر خواهید داشت اما باید اگاه باشید که خدای ناکرده در جهت غیر صلاحی گام برندارید.
   سربلند و پیروز باشید

 108. فافا رضا

  سلام خوبین
  من خواب دیدم یه مرد دیوونه مثه غول شباهتی به آدم نداشت وارد خونم شد من متوجه شدم و رفتم از پشت سر از ارتفاع پرتش کردم به قصد کشتن.بعد از چند دقیقه زنده شد و به شکل کرکس اومد توی خونم باز هم با جاروی بلند و با صلوات از خودم و خونم دورش کردم
  اگه ممکنه تعبیرش رو واسم بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب مربوط به تعبیر خواب کرکس است که در تعابیر خواب امده است که به معنای دشمن میتواند باشد و از این رو در تعبیر خواب شما باید عرض کنم که به این صورت می تواند باشد که شما در اینده ی نه چندان دور برای خود دشمنی خواهید دید و به نیت او پی خواهید برد و از این رو باید در جهت غلبه بر ان بکوشید و بدانید که این خواب برای شما به شرطی می تواند خیر باشد که شما ایمان خود را حفظ کنید و حتما هم صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 109. مهرانه

  من خواب دیدم یه قناری زرد داشتم با دستم داشتم فشارش میدادم هر چی فشارش دادم نمیمرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب امده است که این خواب به این صورت معنی شود که یکی از زنان بستگان شما مریض خواهد شد ولی این مریضی برای ایشان انقدر سخت نخواهد بود و در این بین به کمک شما به ایشان هم اشاره ای شده است که نباید از ان غافل باشید
   حتما صدقه بدهید واگاهی خود را حفظ کنید
   سربلند و پیروز باشید

 110. دهقانی

  من خواب دیدم یه پرنده توقفس داشتم نمیدونم قناری بودیامرغ عشق بعدفک کردم که ازقفس فرارکرد سریع رفتم دنبالش گرفتمش ولی محکم پشت دستموبانوکش گرفت فشارمیدادبعداومدم سریع بزارمش توقفس دیدم پرنده خودم توقفسه ولی بازم گزاشتمش ولی همین که گذاشتمش به پرنده خودم حمله کرد چشمشوگرفته بود وهرکارمیکردم ول نمیکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر نسبت به مرغ عشق مطمین هستید تعبیر این خواب به این صورت میتواند باشد که شما در اینده با شخص دیگری هم اشنا خواهید شد و ممکن است به شخصی دیگر غیر از کسی که بسیار به او علاقه مندید دل ببندید که برای شما اصلا خیر نیست و ممکن است سبب از هم پشایدن زندگی شما شود و از این رو باید بسیار نسبت به انتخاب هایتان اگاه باشید و تعهد را سرلوحه قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 111. سیدمحمدشریعتی

  سلام‌و وقتتون بخیر
  من دیروز خواب دیدم‌که تمامی پرندگانی اعم از پرندگان خوشرنگ و خوش صدا همگی مطیع فرمان و رفتار من هستند و هرچه میگویم عمل میکنند و هر فرمانی را بلافاصله اجرا میکنند و سریع جواب آن را برایم می آورند …‌
  همینطور ادامه داشت تا اینکه از خواب پریدم و بیدار شدم
  خیلی دوست دارم بدونم تعبیر خوابم‌چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بسیار و بسیار خواب خوب و نیکویی است و شاید یکی از بهترین خواب هایی که تاکنون شنیده ام زیرا این خواب نشا از ملک عظیم دارد که سلیمان داشت و این خواب تعبیری دارد که نشان میدهد شما بنده ی بسیار مخلصی هستید و حتما به آنچه که میخواهید خواهید دست یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 112. لیلا

  سلام
  من خواب مرغ عشق رو با همین رنگ آمیزی که در عکس قرار دادین دیدم. البته من شب قبلش کسی رو که سالها بود دوستش داشتم رو رها کردم… یعنی مثل حضرت ابراهیم وابستگیش رو قربانی کردم و گفتم برود زندگی خوبی داشته باشد… صبحش خواب دیدم در یه قفس چوبیMDF رو باز کردم و همین پرنده رو آزادش کردم. پرنده پرواز کرد و خوشگل پرید و یه چرخی زد و دوباره برگشت داخل قفس نشست روی میله و با نگاه بااحساسی بهم خیره شد انگار تشکر می کرد از من… همون لحظه بیدار شدم و به احساس قشنگی داشتم همون حسی که وقتی ایشون بهم نگاه میکرد بهم دست میداد بود.

  یعنی بهم می رسیم؟ باورم نمیشه از خوشحالی….

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر خودتان اشکار است و نشانه های عینی در این خواب پیدا است که شما از طرف شریک عاطفیتان که رهایش کرده اید و ایشان از این حس رهایی به نتیجه های خواهند رسید که برای رابطه شما خیلی نیک است و احتمال بر این میرود که ایشان شما را رها نخواهند کرد و دوباره رابطتان زیبا سر خواهد گرفت .
   سربلند و پیروز باشید .

 113. گودری

  سلام , من خواب دیدم که روبروی من یک پرنده طوطی با یک مرغ خانگی جنگ می کنن. که طوطی با منقارش گردن مرغ رو دو دور پیحاند . من احساس کردم که مرغ رو باید کمک کنم و کردم . طوطی رو دو بار ارام زدم . و طوطی مرغ رو رها کرد . اما طوطی از من ناراحت بود. و مرغ به سختی نفس میکشید . من از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیر این برای من چی می شود رو بنویسید ممنون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   طوطی در خواب های ما به معنای فردی وراج ، پر حرف و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده است .چنین فردی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند آدم را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد خطر آفرین می شود . معبران قدیمی گفته اند طوطی غلام و فرزند غلام می باشد.و اینکه دعوا در خواب نشان بر دوستی شما با اطرافیانتان میباشد و تعبیر بدی نمیتواند داشته باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 114. شادی

  سلام من خواب پرنده ای رو دیدم که نمیدونم اون پرنده چی بود.ولی بزرگ بود که از طرف یکی از دوستام هدیه گرفته بودم و مثل این بود که به عنوان حیوان خونگی دارم ازش مراقبت میکنم و داخل قفس‌نبود خاکستری رنگ بود و رنگ سر و گردنش فرق داشت و نوکش زرد بود.روی شونم و دستم مینشت و خواهرم هم باهاش بازی میکردبه خواهرم گوشزد میکردم که مراقب باشه نوکش نزنه.ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید

 115. hadis

  خواب دیدم پنجره خونه بازه و دوتا گنجشک و پرنده ک یکم بزرگتر بود اومدن تو و اون بزرگه نشست روی شونه مادرم….

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از شانس و اقبال دارد که برای مادرتان بسیار نیک است و نشانه خیلی خوبی است که نشان از این دارد که مدتی است در سختی و ناراحتی بوده اند و در اینده هر چه بر ایشان بگذرد شانس خوب و اقبال نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 116. بهروز

  سلام
  خواب دیدم پرنده بزرگ به اندازه خروس با چشمانی نافذ و سبز رنگ با پرهای قهوه ای روشن که دو پر در سر داشت مثل گوش بود .این پرنده در راه پله مانندی آمد نشست و بنده آنرا براحتی گرفته و نوازشش میکردم

 117. فاطیماه سلام دیشب خواب دیدم یک پرنده از پشت روی شانه ام نشست من هرکار کردم خیلی ترسیدم سنگین از

  سلام دیشب خواب دیدم یک پرنده از پشت روی شانه ام نشست من هرکار کردم از شانه ام جدا نمیشدخیلی ترسیدم سنگین بود در همان لحظه حالم بهم خوردومن قورتش دادم لطفا تعبیرش رابگویید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شما بخت و اقبال با شما همراه خواهد شد و اینکه شما راه خیر و نیکی را خواهید دید خواب شما بسیار خوب است و اگر پرنده حلال گوشت باشد نشان بر مال و اموالی دارد که به شما خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 118. عسل

  سلام من دیشب خواب دیدم که گروهی می خواهند جوجه گنجک هارا بکشند ومن وچند نفر دیگر ان جوجه گنجشک هارا نجات دادیم ودر جایی مخفی کریم تعبیر خواب من چیست

 119. zahra

  سلام من خوابه یه پرنده دیدم که اسمشو نمیدونم فقط میدونم که منقار پرنده بلند بود و زرد رنگ و روی سرم می نشست.ادمای
  دیگه هم اطرافم بودن ولی همش گیرداده بود به من.بعدش یه
  پرنده دیه هم مثل خودش اومد شدن دوتا.این خوابم چ تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بیماری دارد که قابل در مان است و خیلی زود شفا پیدا خواهید کرد و اینکه جای نگرانی نیست .
   سربلند و پیروز باشید .

 120. ع ع

  سلام من خواب دیدم دوتاپرنده ازدهان هم غذامیخورندولی یکیش اینقدردهانش روبازمیکندکه اون یکی کامل میرودداخل دهانش وهمونجاگم میشود

 121. tara

  با سلام خواب ديدم نشسته بودم با كسي صحبت ميكردم پرنده اي زيبا اومد لاي موهام اولش نفهميدم زدمش و از خودم دورش كردم بعد بهم گفتن پرنده ست مثل مرغ عشق بود خيلي زيبا ولي با منقار كمي درازتر بعد اومد از لبهام يعني از آب دهانم ، آب ميخورد انگار دهانم پر از آب زلال بود

 122. حسام

  با سلام.صب خواب دیدم گله بزرگی پرنده شبیح مرغ عشق آزاد شدند و به آسمون پرکشیدند همراه با کرتوخاک.

 123. samad

  سلام من خواب دیدم تو اونجایی که کار میکنم صاحب کارمون دوتا کبوترابی دیدوبراشون دون ریخت تا بگیرتشون بعد اینکه دون ریخت دوتاکبوترا اومدن برا دون خوردن صاحب کارمون پریدو یکیشو گرفت منودوستمم دنبال اون یکی دویدیم تا بگیریمش دوبار ازدستم فرارکرد ولی تونستم بگیرمش دوستم دنبال من دویدمیخواست اونوازم بگیره ولی بهش ندادم بعدنگاه کردم دیدم مرده یکم قلبشو ماساژدادم زنده شد لطفا تعبیرشو بهم بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما مرادی در دل دارید . پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود.پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد.
   سربلند و پیروز باشید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد.
   سربلند و پیروز باشید .

 124. Hadiseh

  منم خوابی عجیب دیدم فقط مامانم تو خواب یادمه که پشت فرمون نشسته بود منم عقب نشسته بودم یکدفعه یه شتر مرغی رو دیدم به مامانم گفتم نمیدونم چرا ولی مامانم دنبالش با ماشین رفت وقتی به اون شتر مرغ رسیدیم من ترسیدم و شیشه سمت خودم رو دادم بالا ولی مامانم تا نصفه داد بالا نمیدونم چجوری ولی شتر مرغه سرشو آورد تو به سر مامانم نوک زد و بعدش من از خواب پریدم

 125. مسعود

  سلام
  خواب دیدم با کیف می رفتم که دوپرنده ظاهرا قمری بودن از بالا به من حمله ور شدم گویا قصد بردن کیف را داشتند،من با میله ای ضربه ای کاری به پرنده اصلی زدم و پرنده به گوشه ای پرت شد در ان گوشه چیز قرمز کوچکی(غذا) به دهان گرفت و پرید،تعبیر چیست

 126. Nesta

  سلام، زخمي كردن جوجه بلبل سياه و حمله مادر پرنده نشانه چيست؟

 127. احمد

  سلام من در خواب دیدم با تفنگ پرنده درنا رو شکار کردم واز صخره ای افتاد پایین و یه پرنده درنا دیگری بالای سرش اومد ویه نفر دیگه اون درنارو با تفنگ زد لطفا تعبیرشو برام بگید

 128. مونا

  سلام
  بین ساعت 5تا6صبح بود که خواب دیدم در پشت بوم هستم و همه جای پشت بوم پرنده ها دو به دو نشستن و بعضی از آنها درحال بوسیدن هم بودن و یکدفعه یک گربه سفید درحال پریدن بود که من در خواب ترسیدم

 129. ساجده

  خواب دیدم چند تا گربه میخان قناریمو بخورن منم دورشون میکردم نمی رفتن…. ینی چی تعبیرش ؟؟؟

 130. پری

  سلام من خواب دیدم یه پرنده سفید شبیه کبوتر میخواست از پنجره بیاد داخل و من نمیذاشتم با تمام ترسی که از پرنده داشتم گرفتم تو دستم و دستمو زخم کرد چون به زور گرفته بودمش که نیاد تو که پرتش کنم بیرون هر کاری میکردم که بره نمیرفت باز میومد تا اخر نمیدونم چی شد که پرتش کردم به سمت پایین اینم اصلا پرواز نمیکرد من پشیمون شدم که چرا پرتش کردم میگفتم نکنه بمیره خواهش میکنم پرواز کن تا که میخواست برسه رو زمین پرواز کرد و رفت
  لطفا میشه تعبیرشو بگین؟

 131. حمزه

  سلام من خواب دیدم یک جوجه چاق و سیاه رو که مال خودم نبود رو با دستم گرفتم بعد از مدتی که گرسنه اش شده بود دستم رو با نوکش زخمی و خونی کرد که من پرتش کردم ولی دنبالم میومد بعد که چند تا حیوون مثل ملخ رو دید فکر کنم اونا رو خورد ولی بازم دنبال من اومد منم میخواستم بکشمش ولی نتونستم . میشه تعبیرش رو بگید ؟ نمیدونم با اون داستان زندانی و حضرت یوسف که گفت اعدامت میکنن یکیه یا نه .

 132. Raaaaam

  من خواب دیدم یه پرنده خیلی خیلی زیبا و خوش رنگ دنبالم میومد. ولی از یکی خواهش کردم که اون پرنده رو ازم دور کنه.
  چی میشه تعبیرش؟

 133. سمیر

  با سلام ،من دیشب خوابی عجیب و غریبی دیدم و میخواهم که تعبیر ان را بدانم اگر قابل تعبیر باشد .
  خواب دیدم که دو پرنده کوچک خوش رنگ و خوش صدا را میگرم و میخواهم با خودم ببرم خانه تا در قفس نگهش دارم این دو پرنده بسیار کوشش میکند از دستم فرار کند ولی من با دستم محکمش میگرم تا فرار نکند انقدر محکم میگرم که این دو پرنده بیحال میشن و پر و بالش سست میشه و حال پریدن را دیگه نداره بلاخره میرسم خانه و نمیدانم برادر کوچیکم در خوابم ظاهر میشه و هر دو تامون میریم سمت قفس که پرنده ها را داخل قفس کنیم ،همین که داخل قفس میکنم باز هم کوشش میکند فرار کنه اما نمیدانم چرا میخواهد فرار کنه چون حس میکنم پرنده هم از من خوشش میاید چون پرنده خودش با رضایت خود امد سمتم و علاقه مندی خود را به من نشان داد این حس را داشتم که پرنده از من خوشش میاید ولی کوشش به فرار هم میکنه .. به هر حال تا این دو پرنده را داخل قفس میگذارم یهوی زمین چاک میشه من و با برادر کوچکم هر دو تامون میریم میوفتیم زیر زمین مانند این که از جای بلند بپری در حال خوردن به زمین باشی در همان طور حالت فکر میکردم هر بار خوردم زمین میمرم اما بعد مدت اندک طولانی میخورم زمین و هیچم نمیشه ولی میبنم افتادم به یک کشور دیگه اصلآ از کشور خودم پریدم خوردم به یک کشور دیگه با برادر کوچیکم …
  اگر لطف کنید این خواب من تعبیری داشته باشه ممنون میشم ..

  • Omid

   سلام دوست عزیز «سمیر» :

   اینگونه که به نظرم میرسه تعبیر خواب شما اینگونه است که شما قصد دارید به یک امر نامرداری اقدام کنید یا به یک چیزی که علاقه و حتی توان کافی برای انجام و رسیدن به اون رو هم دارید ، اقدام کنید ، ولی دستیابی به اون آرزو برایتان در آینده زیانبار خواهد بود و از این منظر این خواب میخواهد شما رو از رفتن به سمت اون آرزو بر حذر داره . موفق و پیروز باشید.

 134. Zohre

  سلام
  خواب ديدم كلاغي انگشت دستم را به شدت گاز گرفت.

 135. سیما

  چرا همه جا یکیه؟
  یعنی همه از هم کپی کردن؟؟؟؟؟

نظر خود را بیان کنید