مجله آلامتو

تعبیر خواب پرنده

(83 رای, امتیاز میانگین: 3٫05 از 5)

تعبیر دیدن پرنده در خواب چیست؟

پرنده در خواب

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود…

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

تعبیر خواب کرکس:

تعبیر خواب کرکس

دیدن کرکس در خواب

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد. اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند. می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.

تعبیر دیدن عقاب در خواب:

دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب با کرکس متفاوت است:

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

تعبیر دیدن خفاش:

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد…

تعبیر خواب جغد:

تعبیر دیدن جغد در خواب

تعبیر دیدن جغد در خواب

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث

اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

تعبیر دیدن مرغ عشق در خواب:

مرغ عشق در خواب

مرغ عشق در خواب

شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه عشق علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است بیشتر معبران این نظر را تایید کرده اند و دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس میدانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است،اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپس جوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد.

تعبیر خواب کبوتر:

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر در خواب بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.

تعبیر دیدن قناری در خواب:

تعبیر خواب قناری

تعبیر خواب قناری

قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود. اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید. اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد. به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.

تعبیر خواب «پرنده» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پرنده» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

21 دیدگاه

 1. سیدمحمدشریعتی در

  سلام‌و وقتتون بخیر
  من دیروز خواب دیدم‌که تمامی پرندگانی اعم از پرندگان خوشرنگ و خوش صدا همگی مطیع فرمان و رفتار من هستند و هرچه میگویم عمل میکنند و هر فرمانی را بلافاصله اجرا میکنند و سریع جواب آن را برایم می آورند …‌
  همینطور ادامه داشت تا اینکه از خواب پریدم و بیدار شدم
  خیلی دوست دارم بدونم تعبیر خوابم‌چی میشه

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   بسیار و بسیار خواب خوب و نیکویی است و شاید یکی از بهترین خواب هایی که تاکنون شنیده ام زیرا این خواب نشا از ملک عظیم دارد که سلیمان داشت و این خواب تعبیری دارد که نشان میدهد شما بنده ی بسیار مخلصی هستید و حتما به آنچه که میخواهید خواهید دست یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 2. سلام من خواب پرنده ای رو دیدم که نمیدونم اون پرنده چی بود.ولی بزرگ بود که از طرف یکی از دوستام هدیه گرفته بودم و مثل این بود که به عنوان حیوان خونگی دارم ازش مراقبت میکنم و داخل قفس‌نبود خاکستری رنگ بود و رنگ سر و گردنش فرق داشت و نوکش زرد بود.روی شونم و دستم مینشت و خواهرم هم باهاش بازی میکردبه خواهرم گوشزد میکردم که مراقب باشه نوکش نزنه.ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید

 3. بهروز در

  سلام
  خواب دیدم پرنده بزرگ به اندازه خروس با چشمانی نافذ و سبز رنگ با پرهای قهوه ای روشن که دو پر در سر داشت مثل گوش بود .این پرنده در راه پله مانندی آمد نشست و بنده آنرا براحتی گرفته و نوازشش میکردم

 4. سلام من دیشب خواب دیدم که گروهی می خواهند جوجه گنجک هارا بکشند ومن وچند نفر دیگر ان جوجه گنجشک هارا نجات دادیم ودر جایی مخفی کریم تعبیر خواب من چیست

 5. سلام من خواب دیدم دوتاپرنده ازدهان هم غذامیخورندولی یکیش اینقدردهانش روبازمیکندکه اون یکی کامل میرودداخل دهانش وهمونجاگم میشود

 6. با سلام خواب ديدم نشسته بودم با كسي صحبت ميكردم پرنده اي زيبا اومد لاي موهام اولش نفهميدم زدمش و از خودم دورش كردم بعد بهم گفتن پرنده ست مثل مرغ عشق بود خيلي زيبا ولي با منقار كمي درازتر بعد اومد از لبهام يعني از آب دهانم ، آب ميخورد انگار دهانم پر از آب زلال بود

 7. با سلام.صب خواب دیدم گله بزرگی پرنده شبیح مرغ عشق آزاد شدند و به آسمون پرکشیدند همراه با کرتوخاک.

 8. منم خوابی عجیب دیدم فقط مامانم تو خواب یادمه که پشت فرمون نشسته بود منم عقب نشسته بودم یکدفعه یه شتر مرغی رو دیدم به مامانم گفتم نمیدونم چرا ولی مامانم دنبالش با ماشین رفت وقتی به اون شتر مرغ رسیدیم من ترسیدم و شیشه سمت خودم رو دادم بالا ولی مامانم تا نصفه داد بالا نمیدونم چجوری ولی شتر مرغه سرشو آورد تو به سر مامانم نوک زد و بعدش من از خواب پریدم

 9. مسعود در

  سلام
  خواب دیدم با کیف می رفتم که دوپرنده ظاهرا قمری بودن از بالا به من حمله ور شدم گویا قصد بردن کیف را داشتند،من با میله ای ضربه ای کاری به پرنده اصلی زدم و پرنده به گوشه ای پرت شد در ان گوشه چیز قرمز کوچکی(غذا) به دهان گرفت و پرید،تعبیر چیست

 10. سلام من در خواب دیدم با تفنگ پرنده درنا رو شکار کردم واز صخره ای افتاد پایین و یه پرنده درنا دیگری بالای سرش اومد ویه نفر دیگه اون درنارو با تفنگ زد لطفا تعبیرشو برام بگید

 11. سلام
  بین ساعت 5تا6صبح بود که خواب دیدم در پشت بوم هستم و همه جای پشت بوم پرنده ها دو به دو نشستن و بعضی از آنها درحال بوسیدن هم بودن و یکدفعه یک گربه سفید درحال پریدن بود که من در خواب ترسیدم

 12. ساجده در

  خواب دیدم چند تا گربه میخان قناریمو بخورن منم دورشون میکردم نمی رفتن…. ینی چی تعبیرش ؟؟؟

 13. سلام من خواب دیدم یه پرنده سفید شبیه کبوتر میخواست از پنجره بیاد داخل و من نمیذاشتم با تمام ترسی که از پرنده داشتم گرفتم تو دستم و دستمو زخم کرد چون به زور گرفته بودمش که نیاد تو که پرتش کنم بیرون هر کاری میکردم که بره نمیرفت باز میومد تا اخر نمیدونم چی شد که پرتش کردم به سمت پایین اینم اصلا پرواز نمیکرد من پشیمون شدم که چرا پرتش کردم میگفتم نکنه بمیره خواهش میکنم پرواز کن تا که میخواست برسه رو زمین پرواز کرد و رفت
  لطفا میشه تعبیرشو بگین؟

 14. سلام من خواب دیدم یک جوجه چاق و سیاه رو که مال خودم نبود رو با دستم گرفتم بعد از مدتی که گرسنه اش شده بود دستم رو با نوکش زخمی و خونی کرد که من پرتش کردم ولی دنبالم میومد بعد که چند تا حیوون مثل ملخ رو دید فکر کنم اونا رو خورد ولی بازم دنبال من اومد منم میخواستم بکشمش ولی نتونستم . میشه تعبیرش رو بگید ؟ نمیدونم با اون داستان زندانی و حضرت یوسف که گفت اعدامت میکنن یکیه یا نه .

 15. من خواب دیدم یه پرنده خیلی خیلی زیبا و خوش رنگ دنبالم میومد. ولی از یکی خواهش کردم که اون پرنده رو ازم دور کنه.
  چی میشه تعبیرش؟

 16. با سلام ،من دیشب خوابی عجیب و غریبی دیدم و میخواهم که تعبیر ان را بدانم اگر قابل تعبیر باشد .
  خواب دیدم که دو پرنده کوچک خوش رنگ و خوش صدا را میگرم و میخواهم با خودم ببرم خانه تا در قفس نگهش دارم این دو پرنده بسیار کوشش میکند از دستم فرار کند ولی من با دستم محکمش میگرم تا فرار نکند انقدر محکم میگرم که این دو پرنده بیحال میشن و پر و بالش سست میشه و حال پریدن را دیگه نداره بلاخره میرسم خانه و نمیدانم برادر کوچیکم در خوابم ظاهر میشه و هر دو تامون میریم سمت قفس که پرنده ها را داخل قفس کنیم ،همین که داخل قفس میکنم باز هم کوشش میکند فرار کنه اما نمیدانم چرا میخواهد فرار کنه چون حس میکنم پرنده هم از من خوشش میاید چون پرنده خودش با رضایت خود امد سمتم و علاقه مندی خود را به من نشان داد این حس را داشتم که پرنده از من خوشش میاید ولی کوشش به فرار هم میکنه .. به هر حال تا این دو پرنده را داخل قفس میگذارم یهوی زمین چاک میشه من و با برادر کوچکم هر دو تامون میریم میوفتیم زیر زمین مانند این که از جای بلند بپری در حال خوردن به زمین باشی در همان طور حالت فکر میکردم هر بار خوردم زمین میمرم اما بعد مدت اندک طولانی میخورم زمین و هیچم نمیشه ولی میبنم افتادم به یک کشور دیگه اصلآ از کشور خودم پریدم خوردم به یک کشور دیگه با برادر کوچیکم …
  اگر لطف کنید این خواب من تعبیری داشته باشه ممنون میشم ..

  • سلام دوست عزیز «سمیر» :

   اینگونه که به نظرم میرسه تعبیر خواب شما اینگونه است که شما قصد دارید به یک امر نامرداری اقدام کنید یا به یک چیزی که علاقه و حتی توان کافی برای انجام و رسیدن به اون رو هم دارید ، اقدام کنید ، ولی دستیابی به اون آرزو برایتان در آینده زیانبار خواهد بود و از این منظر این خواب میخواهد شما رو از رفتن به سمت اون آرزو بر حذر داره . موفق و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید