تعبیر خواب موش

دیدن موش در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن موش در خواب چیست؟

تعبیر خواب موش سیاه

تعبیر خواب موش

موش در خواب نیز نمی تواند احساس خوشایندی به بیننده خواب دهد. از آنجا که موش در زندگی واقعی موجودی موذی است که با دزدی غذای خود را تهیه میکند. بسیاری از معبرین دیدن موش در عالم رویا را به زنی مکار و خیانتکار تعبیر می کنند که می تواند یک خدمتکار دزد باشد. در این مطلب از آلامتو به تعبیر خواب موش از نظر معبرین برجسته اسلامی پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بر اساس قران


تعبیر خواب موش از امام صادق

امام صادق دیدن موش در خواب را از جمله خاب هایی با تعابیر منفی معرفی نموده اند. امام صادق می فرمایند: در دیدن موش خیر و منفعتی وجود ندارد. رویت موش سیاه از موش سفید بدتر است. چنانچه فردی ببیند که موش از پاچه شلوارش خارج میشود نشان دهنده زنی برکردار میباشد.خارج شدن موش از آلت تناسلی مرد نیز بیانگر فرزندی دختر است که بدکردار میشود و آبروی خانواده را میبرد.


تعبیر خواب موش از ابن سیرین

خواب موش از نگاه ابن سیرین به معنای زنی به ظاهر موجه ولی در باطن خیانتکار و مفسد است. چنانچه بیننده خواب موش ببیند با زنی با این ویژگی برخورد میکند. اگر موش را در خانه ببیند چنین زنی در خانه وی حضور خواهد داشت. اگر سوراخ موش را ببیند بیانگر به سرقت رفتن اموال بیننده خواب است که میداند مال را چه کسی برده است ولی نمیتواند آن را ثابت نماید. چنانچه موش در اتاق باشد زنی پلید در خانه بیننده خواب است که نباید به او اعتماد کند زیرا دزد و بدکاره میباشد. اگر موش از پاچه شلوار بیننده خواب خارج شد و گریخت. نمایانگر راندن زنی فاسد از خود می باشد.


تعبیر خواب موش از حضرت یوسف

موش در خواب از نظر حضرت یوسف نیز زنی بدکاره است که بیننده خواب با آن به نزاع میپردازد. اگر موش را در خانه ببیند نشانه وجود زنی فاسد و دزد در خانه است ولی اگر موش را در بیرون ببیند نشان دهنده دزدی غریبه میباشد.


تعبیر خواب موش سیاه

تعبیر خواب موش سیاه به هیچ وجه نمیتواند مثبت باشد. زیرا معبران موش سیاه را به زنی بسیار بدکاره تعبیر کرده اند که در هر صورتی که رویت شود دارای تعبیری منفی میباشد. موش ساه، کوچک، موش سیاه در تله موش، موش سیاه مرده و … به هیچ عنوان تعبیر مثبتی ندارند. چنین خوابی نشان می دهد که ابروی بیننده خواب توسط زنی بدکاره خواهد رفت. اگر بیننده خواب به مقابله با موش بپردازد نیز بیانگر دزدی توسط زنی فاسد است که بهتر است بیننده خواب مراقبت بیشتری از اموال خود نماید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مار در خانه

تعبیر خواب موش خاکستری

موش خاکستری در خواب به زوایایی از شخصیت پنهان بیننده خواب اشاره دارد. ممکن است وی دارای ترس هایی باشد که باید به آنها غلبه نماید. در واقع موش خاکستری تلنگری برای بیننده خواب است که ترس های خود را شناسایی نماید و بر آنها غالب گردد. چنانچه ببیند که به مقابله با موش خاکستری پرداخته است در حال جنگیدن با ترس های پنهان خود در زندگی واقعی می باشد.


تعبیر خواب موش سفید

موش سفید در خواب میتواند حاکی از ازدواجی موفق و یا سلامتی جسمی و روحی برای بیننده خواب باشد. ولیکن دیدن موش سفید نیز بسته به جزئیات خواب تعبیر میشود. اگر بیننده خواب در حال کمک به موش سفید باشد بیانگر یافتن همراهی خوب برای بیننده خواب است ولی چنانچه موش قصد آزار و اذیت بیننده خواب را داشته باشد نشان دهنده زنی فریبکار و دزد است که سعی در نزدیکی به بیننده خواب دارد.


تعبیر خواب موش بزرگ

رویت موش بزرگ در خواب می تواند رویا را به کابوسی وحشتناک تبدیل نماید. دیدن چنین تصویری در عالم بیداری نیز با ترس و وحشت همراه است. به هر حال خواب موش بزرگ اشاره به مشکلات و مسائل بزرگی دارد که بیننده خواب توانایی حل آن مسائل را ندارد.


تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خواب موش در خانه به معنای دزد خانگی می باشد. ممکن یکی از نزدیکان بیننده خواب قصد دزدی از اموال وی را داشته باشد. منوچهر مطیعی دیدن موش در خانه را زنی دزد از اهل خانهه تعبیر میکند که نباید به وی اعتماد نمود. معبران جمع شدن موش ها در خانه را به جمع شدن زنان در خانه بیننده خواتب تعبیر نموده اند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سگ سیاه و سفید مهربان یا وحشی

تعبیر خواب موش برای دختر مجرد


تعبیر خواب موش برای دختر مجرد

رویت موش برای دختر مجرد نیز نشان دهنده نردی است که وی را فریب داده با خواستگاری کردن به او نزدیک میشود. دیدن موش خاکستری برای دختران جوان بیانگر عبور از مشکلات و مسائل بسیار در زندگی میباشد. موش سفید نماد وجود افراد مخرب و جنگ و نزاع است که بایستی بیننده خواب از برقراری ارتباط با آنها بپرهیزد.


تعبیر خواب موش برای زن متاهل

تعبیر خواب موش برای زن متاهل نشان دهنده دسیسه زنی بر علیه زندگی وی میباشد. ممکن است این دسیسه از روی حسادت و برای از بین بردن ثبات و انسجام زندگی بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن چنین خوابی برای زن متاهل بیانگر بی ثباتی در زندگی وی است که توسط ززنان دیگر مشکلاتی برای وی به وجود خواهد آمد.


تعبیر خواب موش برای زن باردار

دیدن موش برای زن باردار بیانگر ترس از زایمان و داشتن استرس میباشد. چنانچه زن باردار در خواب از موش بترسد نشان می دهد که برای زایمان وحشت بسیاری دارد و بهتر است بیننده خواب با مشاهده چنین خوابی صدقه پرداخت نماید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پرنده در خانه

تعبیر خواب موش زیاد

دیدن موش های زیاد در خواب به بد شانسی و بد افبالی تعبیر میگردد. ممکن است این بد شانسی ها در تمام وجوه زندگی بیننده خواب رخنه کرده و وی احساس شکست نماید. البته مو ها با ارتباط جنسی نیز مرتبط هستند که ممکن است بیننده خواب با مشکلاتی در این زمینه مواجه شود.


تعبیر خواب موش در لباس

خواب موش در لباس نیز از جمله خواب خایی با تعبیر منفی است. مشاهده چنین خوابی بیانگر رسوایی برای بیننده خواب است. البته می توان به چشم یک هشدار برای بیننده خواب به آن نگاه کرد. بیننده خواب بایستی از برقراری ارتباط با افرادی که نمی شناسد خودداری نماید.


تعبیر خواب کشتن موش

کشتن موش خانگی و صحرایی، بزرگ یا کوچک دارای تعابیر یکسانی است. تفاوت تعابیر در شخصی است که موش را میکشد. چنانچه بیننده خواب ببیند که موش توسط فرزندش کشته میشود. حاکی از رسیدن اخبار بد و ناراحت کننده برای بیننده خواب است. اگر موش توسط همسر بیننده خواب کشته شود نشانه گرفتاری و مشکلاتی است که بیننده خواب را احاطه میکند. به طور کلی کشتن موش مصیبت است و دارای تعبیر نیکویی نمی باشد.


تعبیر خواب موش در غذا

موش مرده در غذا بیانگر بدگویی و غیبت است. بیننده خواب بایستی از این عمل ناشایست دوری جوید. برخی از معبران رویت چنین خوابی را احاطه بیننده خواب توسط افرادی غریبه دانسته اند که قصد صدمه زدن به وی را دارند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب ماهی مرده در آب و خشکی

تعبیر خواب موش در غذا


تعبیر خواب حمله موش

حمله موش در خواب نشان دهنده مشکلات و مسائل کوچکی است که بیننده خواب را آزار میدهند. به همان اندازه که آسیب ناشی از حمله موش برای بیننده خواب شدیدتر و دردناکتر باشد. آزار و اذیت از مشکلات و مسائل کوچک نیز برای بیننده خواب آزار دهنده است.

☺ تعبیر خواب «موش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «موش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


147 دیدگاه

 1. ….

  من در ابتدا خواب دیدن که مهمان برای منزل مادر آمده و من بزای خرید و رفتن به سرکار از خانه خارج شدم به اتفاق یکی از مهمانان و در خیابان که در حال گذر بودیم که ماشین اتش نشانی و جمعیت زیادی جمع شده بودن جلو آمدم و دیدم از بالای دیواری موشهای زیادی که بیشتر بزرگ بودن از بالای دیوار به پایین می آید و آقای آتش نشانی،در حال کشتن آنهاربود و یکی از آنها جلوی پای من افتاد .و با اینکه من به شدت از موش می ترسم در خواب نترسیدم .به راه خود ادامه دادم و به محلی رفتم که اگر چه در واقع شبیه نبود اما حیاط،قبلی منزل خواهرم بود و در باغچه ی حیاط تپه ای خاک بود و موش‌های کوچک خاکستری از داخل خاک خارج و مجدد به خاک میرفتن و برای من دیدن آنها جذاب بود به طوری که دختر و همسرم رو صدا کردم تا این صحنه را ببیند.
  چون چندشب قبل هم خواب خون دیدم .تصمیم گرفتم حتما این خواب رو تعبیر کنم

 2. مجتبی

  سلام خواب موش داخل پیراهنم دیدم به دوستم گفتم این را دربیار وقتی به من نزدیک شد پنجه های یه موش از داخل پیراهن دوستم مشخص بود و گفتم خودت هم که موش داری و نگرفیش بعد موش از یقه من فرار کرد و دوستم وقتی یقه خودش را باز کرد موش مرده ای بود که روی دست من فشارش داد ولی من این موجود را پرت کردم ودستم را شستم لطفا تعبیر کنید تشکر از محبت تان

 3. زینب

  سلام خواب دیدم یه موش بزرگ خاکستری تو یه خونه بودیم فقط و فقط منو دنبال می‌کرد هر جا من میرفتم میومد دنبالم من در حال فرار بودمم خیلی ترسناک بود خوابش

 4. مهران

  تعداد زیادی موش بزرگ در محل کارم دیدم که نصف بیشترشونو کشتم اما تعدادی ازشون زنده موند که داشتم اونا م میکشتن که بیدار شدم

 5. حافظ

  سلام خواب دیدم پسرکوچیکم داره چندتا موش سیاه کوچولو رو میخوره ومن نگاه میکنم میگم خوبه منم چندتا خوردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما به این معنا باشد که خدای ناکرده در اینده به کسانی نزدیک شوید که برای شما خیر نیستند و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. جلالی

  سلام منم چند تا موش سفیدو قشنگ‌ دیدم وازاونا خوشم اومده بود ولی یکیشون خیلی بزرگ‌وسفید بود‌ولی قشنگ بودم میشه تعبیرشو‌لطف کنین بگین

 7. کیمیا

  سلام. خواب دیدم جایی هستم، یادم نمیاد از آنجا میخواستم به جایی دیگه مسافرت کمم یا همانجا محل اشکانیان بود! ساختمان چند طبقه و چندین قسمتی بزرگی بود. و درهای زیاد و محکمی داشت. یکی از سالنهاش که طبقه همکف بود سالن خیلی بزرگی بود یکدفعه دیدیم کف اونجا خاکیه و تعداد زیادی موش (بنظرم خاکستری بودن) اونجا هستن. همه‌مون از اون موشا ترسیدیم، درها رو بستیم اما دیدم اون موشا از زیر خاک عقربه‌های قرمز و مارهایی که اونام بنظرم قرمز بودن درآورده‌اند و اونا رو کشته‌اند!!! ما هم درها را بسته بودیم که موشا نیان طرف ما و اون موشا و عقربه‌های قرمز مرده و مارهای قرمز مرده را نگاه میگردیم.

 8. فاطمه

  سلام من خواب دیدم یه موش سفیدوخاکستری بودمن داشتم دنبالش می‌دویدیم بکشمش که درآخرسربابام گرفتش وکشتش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از وجود کسی در زندگی شما باشد که برای شما خیر نیست و نشانی از فردی است که بدی را به زندگی شما اورد. اما انکه در خواب ان را کشته اید بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 9. محمد علی

  با سلام و احترام . من در حیاط خانه مادرم یک موش دیدم و سعی کردم که از حیاط به بیرون بیاندازمش اما هر چه تلاش کردم نشد و فرار می کرد تا اینکه یک موش دیگه هم اضافه شد . خیلی سعی کردم بیرونشان کنم ولی فرار می کردند تا اینکه خسته شدم و بعدم از خواب بیدار شدم .ممنون میشم تعبیر ش برام بگین .

 10. مازیار

  سلام ، من خواب دیدم که موشی که قبلا وارد پارکینگ خانه ام شده بود به من نگاه میکند و اصلا ترسی از من ندارد و همچنین به من نزدیک شد و انگشتان من را لیسید و بعد از آن به هر سمتی رفتم به دنبالم آمد و نهایتا درب پارکینگ را باز کردم و رفت به سمت بیرون و رفت ،ممنونم از تعبیر شما

 11. هنگامه

  سلام من خواب دیدم موش بزرگ و سیاهی از داخل پلاستیک سیب زمینی بیرون اومد و رفت داخل سوراخ دیوار وچند تا از وسایل الکتریکی من جویده شده بود و من همش داشتم حرص می‌خوردم که چطوری جلوشوبگیرم که نیاد متعجب بودم چرا اینقدر بزرگ بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشان از کسی باشد که در زندگی شما حضور دارد و برای شما مضر است و باید ایشان را از زندگی خود دور کنید و از این رو خیر نیست و بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 12. مجتبی

  سلام .خواب دیدم چهار پنج تا موش خاکستری داخل شکمم بودن و داخل شکمم این طرف و اون طرف میرفتن. با دست چند تار انداختم بیرون ولی دو تاشونو نتونستم بگیرم که رفتم شکممو عمل کردم و اون دو تا رو هم انداختم بیرون

 13. محسن

  خواب دیدم پدرم به خانه من امد و یک کیسه پلاستیک را رها کرد که در آن یک گربه سیاه با بچه اش و دو یا سه بچه موش سیاه بود. ممنون میشم تعبیرش کنید.

 14. اف

  خواب دیدم چند تاموش خاکستری تو خونس که برادرم به اونا غذا میده

 15. جابر اشرفي

  سلام من بعد از نماز صبح خوابيدم و تو خواب ديدم يك جايي مثل حياط يا باغ نشسته بوديم (چند نفري) و از داخل ي جايي كه قايم شده بودند موش هاميومدن بيرون تا برن تو خونه چند تا هم گربه بودن تا ميومدن بيرون اونا رو ميگرفتن

 16. مهرعلی

  خواب حدود 5 موشهایی که ظاهرا به مانند ماهی ازجویی درمی آیند و می افتند ودر جلوی چشم من می میرند ولی بااراده اینکه در لقمه آیند و من به گمان اینکه انها ماکول نیستند وحرام گوشتند ابا می کنم

 17. مریم

  سلام
  خواب دیدم در حال تمیز کردن بخاری با مادرم هستم و چیزای سیلاه زیادی روی بخاری بود که من تمیزشون میکردم و از بینشون یه موش که ظاهرا سفید بود پیدا کردم موش خودش نرده بود و یه موش خشک شده هم رو بخاری پیدا کردم
  بیدار شدم و دوباره خوابیدم و خواب گربه های زیادی رو دیدم که دنبال منو همسرم میامدن من میگفتم چقد قشنگ هستن یکیشونو ببریم خونه مادر و مادرشوهرمم بودن که البته ظاهرا کسی راضی نبود ببریمشون

 18. علی

  سلام خواب دیدم یه خانم موقر و محترم که کسب و کار خانوادگیش موش گرفتن بود اومده خونه من و تعدادی موش سفید بالغ شبیه موش آزمایشگاهی پیدا کرد و دوتاش گفت من مراقبشون باشم که یکیش از دستم فرار کرد

 19. مهدی

  سلام .من خواب دیدم که یه موش که با اتاری و کنترل کار میکرد تو خونه از یه بازی کامپیوتری بود که کنترلش دست خودم بود و نزدیک سفره میومد و کمی نون انداختم نون گنده بود که همشو خورد .بعد یه گربه هم از زیر کابینته اومد بیرون ک پر سیدم اینو کی اورده یکی از اهل منزل گفت فلانی ..ممنون میشم تعبیرشو بگید

 20. ناهید میرزایی

  سلام بسیار عالی بود تقریبا به تعبیر خوابم نزدیک شدم اما دقیقاً تعبیرش را متوجه نمیشم لطفا برایم تعبیر کنید بعد از خواندن نماز صبح وقران ونیایش خوابیدم خواب دیدم یک موش نسبتا بزرگ با دم دراز سفیدی تو خونمون بود دوتا پسرم ازش فرار میکردن حتی شوهرم هم برای کشتنش اقدام نمی‌کرد دخترم یک گوشه ای وایساده بود وبا نگرانی نگاه میکرد من جلو رفتم ومی خواستم بهش ضربه بزنم که فرار میکردن یک پارچه گرفته بودم وبهش ضربه زدم موش بزرگ شد دوتا موش خیلی کوچیک دوباره دوتا موش یکی شدندوشدند همان موش بزرگ اولی باز هم بهش ضربه زدم باز شدن. دو موش کوچک به هردو ضربه وارد کردم خیلی کوچیک و له شدن اما نمردن با پایین پیراهنم گرفتمشون وفشارشون دادم به اندازه سوسک کوچیک شدن وبعدش نگاه کردم دیدم اصلا اثری ازشون نیست فقط یک آب بد بو روی پایین پیراهنم مونده بوده که ازش چندشم می اومد که اون قسمت رو گرفته بودم که به بدنم برخورد نکند ومی خواستم برم حمام چون احساس میکردم نجس شدم. که از خواب بیدار شدم

 21. مهربانو

  خواب دیدم یک موش داخل اتاق بود با دستم گرفتم و به بیرون از خانه پرتاب کردم و هنوز زنده بود

 22. محسن

  با عرض سلام و خسته نباشید
  چند وقتیه پشت سر هم خواب میبینم.
  یبار خواب دیدم چند تا موش با رنگای سیاه و خاکستری میومدن سمت ما و من و پدرم اونا رو دور میکردیم و میکشتیم.
  بعدترش خواب دیدم یه مار سیاه و زرد بزرگ داره باز به من و پدرم حمله میکنه. البته من یکم ترسیده بودم ولی پدرم اونو کشت.
  دوباره خواب دیدم تو ساحل دریا هستیم و موش های بی شماره افتاده و مرده اند یا نیمه جان هستند.فکر میکنم یچیزهایی هم بینشون بود و میگرفتیم.
  ممنون میشم‌توضیح بدید

 23. ***

  سلام میشه لطفا خواب من را تعبیر کنید؟
  من خواب دیدم در حمام بودم و فرد غریبه ای روی من موش های کثیف و بیحال می انداخت و من میترسیدم و موش هارا از خود جدا کرده و خود را میشستم

 24. ناشناس

  سلام میشه لطفا خواب من را تعبیر کنید؟
  من خواب دیدم در حمام بودم و فرد غریبه ای روی من موش های کثیف و بیحال می انداخت و من میترسیدم و موش هارا از خود جدا کرده و خود را میشستم

 25. محمدی

  سلام
  خواب دیدم موش بزرگ و سفید از کنار سقف خانه حرکت کرد من هم دنبالش کردم . بعدش رفت تو سوراخ بالای دیوار و با چوب زدم روی سرش و له شد . چون درگیر کار هستم ممنون میشم راهنمایی کنین

 26. Ali

  سلام من خواب دیدم دوست دخترم منو برد خونشون رفت اونور یهو مامانش اومد من کنار مبل دراز کشیدم یهو ی موش اومد دستمو گاز گرفت من موشو تو دستم محکم گرفتم که فرار نکنه بعد مامانش منو دید یکم دعوامون شد منو از خونشون اومدم بیرون موش و اینقدر زدم زمین مرد ولی ولش نمیکردم میرفتم درمانگاه چون جای گازش و ناخوناش دستمو بریده بود که یهو از خواب پریدم میشه بگین چی شده

 27. محمد

  لطقا جواب بدید
  من الان نزدیک ۱۰ شبه هر شب خواب میبینم با یه موش رفیق شدم و یه جورایی مثل حییون خونگیمه و همش پیشمه خیلی هم آرومه

 28. پری

  سلام.خواهرم خواب دیده که من در خواب بهش گفتم ‌موش به خونم زده و یکی از لباسهایم را تا نصفه خورده
  میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟ ممنون

 29. حسین

  باران آمده بود و تعداد زیادی موش آمده بودن تو خیابان موش های بزرگ بودن و این طرف آنطرف فرار میکردن

 30. یعقوب

  خونه پرازبچهموش بود و فقط توی اتاق ها می‌چرخیدند

 31. علیرضا میرجمال

  من در خواب دیدم که موش های چاق و بزرگی تو کیسه برنج هستند و یکی یکی میگیرمشون و خشونت میکنم و اینکه کنارشون گربه ای رو دیدم ک پنج شیش بچه ب دنیا آورده تعبیرش چیه؟

 32. امیر

  با سلام و ممنون از سایت خوبتون
  من دیشب خواب دیدم با مادرم خونه مادرم نشستیم یهو ی موش صحرایی بزرگ میبینم ب مامانم نشون میدم
  موش فرار می‌کنه ب طرف من و مادرم با ی نایلون میگیره و انقد میزنه تو سرش ک خونی میشه
  بعد من برمیدارم ک ببرم بندازم سطل آشغال میبینم خونی شده ولی هنوز جون داره

  جا داره بگم ک من با خانمم ب مشکل خوردم و داریم جدا میشیم، نمی‌دونم ربط داره یا ن

 33. لیلا

  با سلام
  من خواب دیدم که یه موش تو ی خونمون هست و من به طور اتفاقی دیدمش
  ولی بعدش دیدم یه جایی شبیه کوچه بودیم که یه موش روبروی من هست و روی دوتا پاهاش نشسته و بعد یه کلاغ میاد به سمت اون و من احساس میکنم یه چشم اون و با نوکش بر میداره و وقتی موش و نگاه میکنم میبینم چشمش دوباره برگشته ولی هر دوتا چشمش چپ شده و چشماش حرکت میکنه و منو نگاه میکنه ولی خودش هیچ حرکتی نمی کنه و نگاه موش اذیتم میکرد و سعی کردیم دورش کنیم و هولش دادیم که از ما دور تر شد و پشتش به ما بود ولی بعد از چند لحظه دیدم که سرش و کامل برگردونده و دوباره با همون چشمای چپ من و نگاه میکنه

 34. منظور

  سلام
  من خواب دیدم که یک دانه موش رو با جاروب میکشم تعبیر آن چیه اگر بهم بگین ممنون میشم تشکر

 35. نارسیس

  سلام من خواب دیدم توی حال پذیرایی مون ده پونزده تا موش ریز و درشت پسر کوچیکم باهاشون دنبال بازی میکنه و موش مادر یهو جلوی پان اومد من جیغ کشیدم از خواب بیدار شدم

 36. احسان

  سلام.یکی از دوستانم خواب دیده من در حال خوردن هزاران موش مرده بودم.تعبیرش چی میشه؟

 37. نغمه

  سلام . تعبير خواب موشى كه از چشمش قى سياه مياومد بيرون ، و موشى كه از چشمش مدفوع مياومد بيرون ، ميشه لطف كنين ؟

 38. م.م

  سلام.
  خواب دیدن دو تا موش مرده قهوه ای در حیاط سربازخونه و یه موش در حال مرگ که ناگهان صورتش تبدیل به بچه میشود و با من حرف میزند.
  در ضمن من همه را با آب شستم و از اون محوطه بیرون انداختن.

 39. سعیدحافظی

  سلام من خواب دیدم یکی از اقوامم مقداری ازوسایل خانه اش را موش خراب کرده وبیرون انداخته تعبیر این خواب چیه ؟

 40. Araz

  با سلام!من تو خواب دیدم که تو پله ها حیاطمون نشته بودم از حیاط یه موشی میومد از پله ها بالا هی من میگرفتم پرتش میکردم پایین تو حیاط ولی تو خوابم داداشمم تو حیاط بود ک اونم فک میکرد من ب سمت اون پرت میکنم اونم موشو هی میگرفت پرت میکرد رو من ک من فرار کردم و اخرش پرت کرد رو سرم ک نخورد بهم!ممنون میشم بگین واقعا انقد خوندم نتونستم این جور تعبیری پیدا کنم

 41. مجتبی

  با سلام
  من خواب دیدم در یه مکان باز هستم و اونجا پر از موش های کوچک و بی آزار بود.ولی من از وجودشون چندشم‌میشد .من‌موقع راه رفتن تعدادیشون رو له کردم .تعدادشون بسیار زیاد بود.
  ممنون‌میشم‌تعبیرشو بگین

 42. مجتبی

  با سلام
  من خواب دیدم یه مکان باز هستم و اونجا پر از موش های کوچک و بی آزار بود.ولی من از وجودشون چندشم‌میشد .من‌موقع راه رفتن تعدادیشون رو له کردم .تعدادشون بسیار زیاد بود.
  ممنون‌میشم‌تعبیرشو بگین

 43. Ali_reza_re

  با سلام من دیشب خواب دیدم که یک موش بزرگ خاکستری به سمت من میادو از من نمیترسه و من به او نان میدم و میخوره و هی میپره دستمو گاز میگیره و من اونو میزنم و دوباره به او نان میدم و دوباره میپره دوستمو گاز میگیره تا این که میره تو سوراخی و یک بچه موشم میره پیشش و من دوباره بهش نان میدم تا این که از خاب بیدار شودم

 44. امیر عباس

  سلام من حدودا ساعت پنج تا شیش صبح دیدم که یک موش بزرگ سیاه سفید بیسشتر سفید با یک بچه ازش که از دستم فرار میکردن گشتم و هردو تبدیل به سوسک قرمز مرده شدن و دوباره دیدم که یک موش سیاه کوچک مونده ولی یادم ان را بکشم

  لطفا بهم بگن تعبیرش چیست و چیکار کنم مرسی

 45. امیر عباس

  سلام من حدودا ساعت پنج تا شیش صبح دیدم که یک موش بزرگ سیاه سفید بیسشتر سفید با یک بچه ازش که از دستم فرار میکردن گشتم و هردو تبدیل به سوسک قرمز مرده شدن و دوباره دیدم که یک موش سیاه کوچک مونده ولی یادم ان را بکشم

  لطفا بهم بگن تعبیرش چیست و چیکار کنم مرسی

 46. ثریا

  سلام من خواب دیدم سه تا موش دو تا سیاه یکیش سفید بر روی یک سینی هستند و یک گربه کنارشون و گربه میخواهد آنها رو بگیرد منم با شوهرم روی پله نشسته بودیم و نگاه میکردیم منم چون از موش میترسم همش به همسرم میگفتم که آنها را بردارد یهو همسرم بلند شد و با پایش هر سه تاشو لح کرد .(واقعا تو خواب اعصابم خراب بود الانم به خودم نیومدم)

 47. خانم صادقی

  سلام وقت بخیر،خواب دیدم که کوچه ی ما پراز موشهای مرده و مارمولک هست جوجه تیغی هم دیدم که بچه به دنیا میاره البته بچه جوجه تیغی
  ممنون میشم تعبیر خواب من بگین

 48. گلی

  سلام خواب دیدم‌یه قفس بزرگ توخونه هست دوطبقه . طبقه بالا تعدادی موش سیاه وطبقه پایینش تعدادی پرنده کوچیک سیاه بعدپرنده ها شروع به جیغ زدن کردن دیدم‌دوتاازموشها رفتن پایین دارن پرنده هارو میخورن‌یکی ازموشهارو گرفتم که پرت کنم بیرون ازخواب پریدم‌ممنون میشم تعبیرشو بگید

 49. ثمین

  باسلام لطفا جواب تعبیر خواب من راهم بدهید .سپاسگزارم

 50. شادی

  سلام من در خوابم دیدم دو بچه موش کوچک سفید و مادرشان پرید به سمت من اما دو تا بچه موش افتادن زمین و خواساند فرار کنند ولی موش بزرگتر توی سطل یا کارتن بود نمیدونم افتاد توش و سعی داشت بپره روی صورتم ولی نمیتونست بعد بچه موشها فرار کردند و موش بزرگ زیر شکمش رو دیدم سرخ و سفید میشد و به طرز خیلی وحشتناکی از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو برام بنویسید

 51. علی

  سلام خسته نباشید من دیشب توی خواب دیدم که جلوی خونه مان پر از موش سیاه است به طوری که از دور پیدا نبود که موش اند آنقدر زیاد بود که تا از نزدیک نگاه نمی کردی موش ها را نمیدیدی و امشب خواب عزاداری دیدم فامیل های طرف پدری همه عزاداری می کردند ولی هیچکدام به من نمی گفتند چه اتفاقی افتاده

 52. ثمین

  سلام من خواب دیدم همسایمون خانمش وشوهرش درحال کشتن موش هستنددازصدای اونها من وشوهرم پشت در خونه راداشتیم میذاشتیم موش نیاد داخل که یهویی یه موش دودی رنگ بیحال اززیر د. اومد داخل که شوهرم بادستش که حوله بود گرفتش وانداختش طرف خونه خودشون بعد من اومد داخل خونه دیدم یه دیوار از اتاقها راشوهرم کنده و یه اتاقی سر اتاقمون افتاده من بهش گفتم بخاطر همینه فکر کنم موش راه افتاده ازاینجا رفته ولی داخل اتاقک حالت کاهگلی بود وهیچی توش نبود . اونم میگفت نه از خونه خودشون اومده

 53. بابک

  سلام خسته نباشید.خواب دیدم موقع غذا یه ظرف برنج بود که زیر اونا ۴تا موش مرده بود اونارو واسه خوردن گذاشته بودن با دیدن موشا در زیر برنج حالم بد شد و از خواب بیدار شدم.ممنون میشم جوابمو بدید

 54. سحر

  من خواب دیدم در اتاق خودم همراه خالم در حال خوابیدن هستیم سرمون توی گوشیه و حسم در مقابل اتاق بغلی خیلی بد گنگ بود میدونستم یکی توی اون اتاق وجود داره ولی واضع ن خالم که کنار من بود یهو در اون اتاق رو باز میکنه و در اون اتاق به اون یکی وصله باز میشه تاریکه تاریک صدای جیغ میاد من از اون یکی در اتاقم خارج میشم توی حال و بعد دری که توی حال هست به توی اتاق تاریکه باز میکنم همه چی تاریکه درصورتی که برق حال وصله روشن نور گوشی میندازم مییبنم یه زنی که من صورت اون رو ندیم و حس میکردم نمیشناسم ولی خالم حس میکردم میشناسه و از اولش که وارد نشدم حس میکردم یک زن بچه داخل اون اتاق هستن و خالم از اون زن بدش میاد یا کسی که باهاش خوسمت داره ته اتاقه و توی اون اتاق ۳ تاقچه داره کوچولو نزدیک به زمین هست توی خونمون این نیست به وسایلا زیاد دقت نکردم ولی قدیمی تر از چیزایی که توی اتاق واقعیمون بود هست تاچه اول گربه سفید زرد بود که داشت موش رو میخورد زیاد نگاه نکردم واضع تاچه دوم بچه ای بود انگار چند روز که روش چند تا موش کوچولو سفید بود و تاقچه سومم موش دوباره و بعد خالم که هی سعی داشت اون بچه رو نجات بده ولی من حس میکردم بچه مرده و موش هی میرفت روش و جیغ اینا میزد و بعد موش اومد زیر پام و از من ترسید دوباره رفت روی خالم منم اومدم کمک کنم برش دارم در صورتی که توی واقعیت از موش میترسم و دست نمیزنم برداشتم که پرت کنم اونور که دیدم افتاد روی موهای خالم و موهاش شرابی بود چیز دیگه که خیلی عجیب بود در اتاقی بود که به اتاق اون یکی باز بود هیچ موشی وارد نمیشود همه موش ها کوچولو و سفید بودن تعبیر این خواب چیه واقعا بهم ریختم ؟

 55. کوروش

  با سلام من خواب دیدم در خانه ای هستیم که خانه ی خودمان نبود به اتفاق مادر و برادر زاده ام موشی سیاه دیدیم که من به سمتش دویدم اما مادرم‌ اونو زمین زد و دورش جمع شدیم ولی اونو نکشتیم برادر زاده ام که سنش ۱۱ سالشه از پاهاش گرفت و بردیم و انداختیمش بیرون
  رنگ موش سیاه زیر شکمش سفید بود
  تعبیرش چیه ممنون میشم جواب بدید
  با تشکر فراوان.

 56. مونا

  سلام…من خواب دیدم ی چیزی شبیه به ی خونه خرابه ای که نمیدونم کجا بود ۳ تا موش بزرگ پای ی مردی که نمیشناختم رو گاز گرفتن و دور من هم اومدن ولی هر چقدر سعی کردن نتونستن پای منو گاز بگیرن…ممنون میشم تعبیر کنید

 57. صبا

  سلام خواب دیدم موش سیاهی به خونمون اومده،وهی میرفت اینطرف اونطرف،به طرف حموم رفت جلوش وایسادم تا بره تو حموم که بکشمش،ولی باز ازبین پاهام فرارکرد،رفت تو هال،که یه حشره ای افتاد روش وزخمیش کرد،از همه جاش خون زد بیرون وموش مرد

 58. امیری

  سلام خانم هستم. من خواب دیدم کنار سطل آشغال درآشپزخانه موش درحال خوردن است وباصدای خوردنش دنبال صدا گشتم ودیدم موش هستش.. بعد خونه پر شده بود ازموش من خیلی ترسیده بودم. تله براش میزاشتم ولی نمی افتادن توتله… گفتم من دیگه اینجا نمیتونم بمونم. تعبیرش چیه؟

 59. رویا خضری

  خواب دیدم خونۀ مادربزرگم که طبقۀ پایینی ما زندگی می‌کنه هستم. دو موش تقریبا متوسط یکی سیاه و یکی سفید وارد اتاقش شدند. ظاهر اتاقش با همیشه فرق میکرد، کفِش که سیمانی بود سرامیکی شده بود و احساس میکردم فضای اتاق بزرگ تر هست. خالۀ پدرم (خواهر مادربزرگم) سعی کرد تا اونا رو بگیره اما موفق نشد، ولی من به وضوح حرکت اون دوتا موش رو می‌دیدم. تا اینکه مادربزرگم اومد و من سمتش رفتم، خبری از موش سیاه نبود، وقتی سعی میکردم مادربزرگم رو راهنمایی کنم، موش سفید سعی کرد از اتاق بیرون ببره که اتفاقی با پرش به سمت من افتاد، مطمئنم اتفاقی بود. اون که انگار خیلی ترسیده باشه به دستم آویزون بود و همون موقع شروع کرد به گاز گرفتن دستم اما انگار که دندون نداشت فقط گوشت دستم رو به میکرد تا جایی که دردش رو حس میکردم. یادم نمیاد که رفت یا نه ولی وقتی از خواب بیدار شدم هنوز احساس میکردم داره دستهامو با دهنش فشار میده .. در آخر از موش سیاه خبری نشد. این خواب رو حدودا از ساعت ۶ صبح تا ۹ دیدم.

 60. Masoome

  سلام من خواب دیدم روی تخت دراز کشیدم یه موش کوچیک سفید یا خاکستری از کنار تخت دووید و رفت.نه اون ترسیده بود نه من فقط نگاش کردم!

 61. zahra

  با سلام ، خواب دیدم که توی بازار هستم و متوجه میشم که کیفم دیگه روی دوشم نیس، وقتی به پشت سرم نگاه میکنم یه سوراخ ته کیفم دراومده ولی موشی ندیدم ، نشون دهنده چیه؟(چند روز قبل یه موش که بابام کشته بودش دیدم )

 62. N

  سلام من خواب دیدم که یک موش سیاه همه جا هست و دنبالشیم اما نمیتونیم بگیریمش و هی محو میشه و بعد دوباره جای دیگه میبینمش
  من از موش میترسم ولی حس میکنم تو خواب اونقدر نمیترسیدم و دنبالش بودیم

 63. قاسم

  سلام. من خواب دیدم که یک موش سیاه در اتاق خواب می چرخید،میخواستم بدونم تعبیر آن چی میشه؟

 64. النا

  سلام. من خواب دیدم کلی شیر و پلنگ حمله کردن ب شهر. و هر کسی بیرون باشه توسط اونها کشته میشه.من و چند نفر دیگه (عموم) توو خونه مونده بودیم . یهو دیدم اتاقم پر از موشهای کوچیک هستش. موشهایی که بچه دارن. دوسه تا موش مادر که هرکدوم چندتایی بچه کوچولو داشتن. جوری زیاد بودن که موقع راه رفتن میترسیدم لگدشون کنم و با پام میزدمشون کنار. بعد بهشون هویج دادم و اونها میخوردن. یهو دیدم همه ملت ریختن بیرون و شهر امن شده و حیوانی توو شهر نیست.منم داشتم آماده میشدم برم بیرون.ما با عموم اینا رابطه خوبی نداریم. و در حین آماده شدن داشتیم درمورد اونها بحث میکردیم با مامانم و داداشم.

 65. شہلا

  سلام من خواب دیدم کہ بہ تعداد زیاد موش خاکستری رنگ کوچک و یہ اندازہ تو سالن تلیویزیون ما داشن یہ سمت می رفتن ،و بعدش دیدم کہ تو سالن آب آمدہ

 66. محمد

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یک موش خیلی بزرگ اندازه یک گربه داره غذا می خوره و هر چقدر می خواستم بکشمش فرار کرد

 67. امیر

  من خواب دیدم در حال نماز بودم، یه موش خیلی کوچیک و خوشگل گوگولی از لای پتوم داره من رو نگاه میکنه.منم چون نماز،میخوندم ،نه تونستم فراریش بدم نه به کسی بگم بیاد فراریش بده

 68. مهدی

  سلام امشب من خواب دیدم حدودا ده تا موش داخل اتاقم بود یکیشون بزرگتر بود بعضی وقتا سعی میکرد بقیه رو بخوره اونیکی احساس گربه ازش میکردم بعدشم آخر وقت اکثرا فرار گردند و فرارشون دادم

 69. فاطمه

  من خواب دیدم در اتاقم متوجه صدای آب میشم و میبینم از لوله ای بلند آب میریزه طوری که کتاب هامو کاملا خیس کرده بعدش میرم یه خونه که متعلق به ما نیست و قدیمی هست اجاره کردیم یه بچه موش از دیوار میره بالا و من با دختر عمه ام هستم بهش میگم تو همین جا باش من برم حشره کش بیارم شاید کشتیم ممنون میشم تعبیر کنید‌

 70. یاس

  با سلام
  بنده در خواب دیدم که گوشت موش را به سیخ کشیده اند ولی من نخوردم و همزمان زنداداشم رو هم در خواب دیدم در کنار کباب موش

 71. یاسمینا

  سلام علیکم. من خواب دیدم در راه رفتن من، خرابه ای بود و موشی داخل آن شد. تعبیرش چی میتونه باشه بزرگوار؟

 72. شیما

  خواب دیدم در مطب دکتری هستم .بی نهایت سوراخ موش هست .و یه موش کوچولو در شلوارم بود که گرفتمش .حس کردم موشه .اما ندیدمش

 73. عرفان م

  سلام
  خواب دیدم با دوچرخه دارم تو محل قدیمیم میرم ی دخترو دیدم بهش شماره دادمو و گذشتم، بعد ب همراه ی تعداد از اقوام رفتیم تو همون محله ی خوونه اجاره کردیم اما خونه موش داشت و من هم بوی موش رو حس کردم هم دیدمش،تو حموم بودم ک پرید رو پشتم و بعد از خواب بلند شدم

 74. شیوا

  سلام من خواب دیدم 5تاموش که انگاری خونمون بود پیداشدن ولی بیرونشون کردم ولی باز میومدن،تااینکه هرجاسوراخی یادرزی که بازبود روباگچ میگرفتم

 75. سامان

  سلام
  در خواب دیدم کیک بسته بندی شده خریدم و میخوردم بعد هی از توی کیک موی انسان بیرون میومد و یکم بعد یک موش مرده از کیکم بیرون اومد
  خیلی ممنونم میشم راهنمایی کنید

 76. Masi

  سلام من خواب دیدم ک موشی را با بند ظریف ولی محکم به گردنش بستم و جلوتر ازمن درحال فراره ولی چون بندش دیتم بود نمیتونست در بره تعبیرش چیه ممنون موش ب رنگ تقریبا خاکستری روشن بود و ریز بود ..ولی زبل و زرنگ .. و توی کوجه هم بودیم

 77. محمد ابهری

  من خواب دیدیم که یه موش بزرگ پرید روم و منو گاز گرفت بعد من اونو گرفتمو سرشو از بدنش کشیدیم قطع کردم تعبیر خواب من چی میشه ممنون با تشکر

 78. طاهره

  سلام خواب دیدم همسرم بهم میگفت که تو خونمون یه لونه موش هست دوتا موش توش هستن شلوار راحتی ورکابی مو دزدیدن بردن تو خونشون منم رفتم لونشونو پیدا کردم شلوار راحتی همسرم رو به زور از لونشون کشیدم بیرون ولی رکابیشو ندیدم بعد تو اون حال موش رو دیدم که از تعجب حرکت من دهنش باز مونده بود

 79. طاهره

  سلام خواب دیدم همسرم بهم گفت تو خونه یه لونه هست دوتا موش توش هستن شلوار راحتی ورکابی منو دزدیدن بردن تو خونشون منم رفتم لونه رو پیدا کردم شلوار راحتی همسرم رو به زور از لونه کشیدم بیرون ولی رکابی رو ندیدم به موش نگاه کردم دیدم دهانش مثل یه آدم از تعجب باز مونده بود اگه ممکنه تعبیر خواب منو بگید

 80. Mahii

  سلام من خواب دیدم ی جایی شبیه کوه بودم با خانواده و پسر خالم, من و پسرخالم کنار هم نشسته بودیم بقیه با کمی فاصله, یک دفعه ی تعداد موش خیلی خیلی زیاد و مشکی اومدن سمت ما دوتا و همینطور ک نشسته بودیم از پا و بدن ما بالا میرفتن, من نترسیده بودم فقط سعی میکردم پرتشون کنم کنار ولی دوباره برمیگشت و یه دسته زیادی به بازوم چسبیده بودن که به زور جداشون کردم و یکیشونم بازومو گاز گرفت

 81. محسن

  سلام من خواب دیدم دوتا موش خاکستری کوچولو تو اتاق دارن راه میرن دنبالشون کردم یکیشونو گرفتم که منو گاز گرفت بعد منم دندوناشو گرفتم و شکستم انداختمش ولی هنوز زنده بود چون دمش تکون میخورد که بیدار شدم

 82. آرمین

  با سلام
  خواب دیدم که تو اتاقم توی یکی از کشو هایم موشی مرده من بلندش کردم و از پنجره به بیرون انداختمش
  لطفا کمکم کنید موش مرده به چه معناست خیلی فکرم رومشغول کرده
  باتشکر.

 83. ستاره

  سلام من خواب دیدم در توستررو باز کردم یه دونه موش قهویی داخلش بودخیلی اروم بود یه دونه موش قهویی دیگ بیرون بود داشت سیب زمینی گازمیزد میخورد. خونه خواهرشوهرم بود بعدش هرچی من بهش میگفتم برای خودش نمیزاشت بعدش خونش تارعنکبود زد بود پر کثیف بود

 84. ستاره

  سلام من خواب دیدم در توستررو باز کردم یه دونه موش قهویی داخلش بودخیلی اروم بود یه دونه موش قهویی دیگ بیرون بود داشت سیب زمینی گازمیزد میخورد. خونه خواهرشوهرم بود بعدش هرچی من بهش میگفتم برای خودش نمیزاشت بعدش خونش تارعنکبود زد بود پر کثیف بود

 85. رضا

  سلام
  من از همسرم جدا شدم ولی خواب دیدم من و همسرم کنار هم هستیم اما اون در خواب زیاد احساسی به من نداشت و تبدیل میشد به یک موش و مدام در جاهای مختلف از دست من پنهان میشد.لطفا تعبیرش رو بگید.انگار این موش خاکستری بود.

 86. سون

  سلام وقت بخیر خواب دیدم که من رفتم خونه مامانم و نوشابه سیاه و بیسکویت ساقه طلایی و کیفر شکلاتی خریدم نشستیم تو راه پله، بعد من بلند شدم و راه پله رو تمیز کردم نگا کردم دیدم نوشابه که هنوز نخوردیم نصف شده و درش پلمبه، بعد دیدم تو خونه خونه خودمون با همسرم هستم البته شبیه خونه الانمون نبود یک دفعه صدایی شنیدم به همسرم گفتم حرف نزنه آشپزخونه رو نگا کردم دیدم از اون نایلونی که وسایل خریده بودم یه چیزی تکون می خوره و افتاد پایین منم نرسیدم بعد همسرم گفتم از صداش معلومه موش هست اگه همه جای خونه باشه باید کل خونه شسته بشه من چندشم میشه که تو این حین بود دیدم یه موش سفید به کمی رنگ صورتی اومد رفت زیر مبل منم داد زدم اونه، بعد داد می زدم در اتاق ها رو ببنده تا لااقل تو اتاق ها نره که اونم بست و دنبال موش کرد که همونجا بود از خواب بیدار شدم ( دورو بر ساعت 7 صبح بود )

 87. دنیا

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم ک با برادر کوچکم راه افتادیم ب سوی خونه ک تو راه دمپایی داداشم تو جوب اب بود خم شدم و بر داشتمش و اون قسمتی ک اب جوب بش خورده بود رو ب زمین خاکی کشیدم بعد تو دمپایی یه پارچه دیدم تو پارچه یه لیوان کوچولی و بود و توی اون لیوان ی موش مرده بود بعد تو همون لیوان شیر موز ریختن و دوست من اسرار داشت اون شیر موزو بخوره وهر چی بهش میگفتم تو این موش بوده گوش نمیداد

 88. میثم

  میثم
  سلام، در خواب به همراه خاله ام داشتیم خانه قدیم مادر بزرگم را تمیز میکردیم که دو تا موش بزرگ وقهوهای دیدم که یکی فرار کرد به بیرون و یکی زیر چیزی شبیه به میز مشغول خوردن بود که من به او نگاه میکردم و دیدم که کنار دیوار کلی فضله موش وجود دارد. ((( این خانه حدود 15 سال است به کس دیگر واگذار شده و الان باز سازی شده)))

 89. زهرا

  سلام من خواب دیدم محل کار قبلیم رفتم پیش رئیسم اونجا پر شده بود از موش خییییلی زیاد بودن از درو دیوار موش می ریخت خیلی ترسیده بودم… تعبیرش چی میشه

 90. آناهید

  دیروز از فضله موش در بالکن متوجه شدم موش سقفی به خونه مون اومده و امروز صبح خواب دیدم که در بالکن رو باز کردم و سوراخ موش رو در بالکن پیدا کردم ، یه دفعه یه موش با چند تا بچه موش انگار اومده باشن پیک نیک اومدن تو ، روبروم ایستاده بودن و اطراف رو نگاه می کردن. بعد از صدای موش تو سقف بیدار شدم.
  تعبیر داره یا فکرم مشغولشون بوده؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیری ندارد به همان علت که بر خودتان آشکار است که فکرتان درگیر موش بوده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 91. مصطفی

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که یک نفر یک موش سفید که در حال فرار بود را با دست گرفت و من که ترسیده بودم و دم پنجره بودم به او گفتم ان را از پنجره بیرون بیاندازد و او ان موش را به سمت من پرتاب کرد و از خواب با حالت بدی پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که فردی که مورد اعتماد نیست نیت به ضرر به مال شما دارد و شما باید مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 92. Abdullah

  سلام
  خواب دیدم که سر کارم استم (دوکان) و چهار تا تا پنج موش میکشم وموش ها بسیار بوی بد میده
  اگر تعبیر شه بگین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب موش آمده است که نشان بر افرادی دارد کهمورد اعتماد نیستن و به مال و اموال شما آسیب می‌رسانند. و اینکه از بین برده اید نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 93. جلال

  سلام
  بنده خواب موشی کوچک و صحرایی دیدم که از کمر من بالا می آید و دور سر و گردن میچرخد و قصد داشت وارد دهانم شود که بنده دهانم را محکم بسته نگه داشتم.
  تشکر

 94. AH

  سلام من خواب دیدم تو اتاقم دو تا موش و یک مارمولک بود. تو اتاقمم تاریک بود و چشماشون برق میزد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که زنی دزد که به هر شکل شما را گول خواهد زد که نیت خود را اجرا کند در اطراف شما آیت و قابل اعتماد نیست و مارمولک هم به معنی دشمنی است که فرصت طلب است.صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 95. Zahra

  سلام
  من ساعت ۷تا۸ صبح خواب دیدم در دستشویی خونمون موش هست من ان را زدم و فرار کردم و وقتی داشتم برای مادرم توضیح میدادم مادرم داد زد موش و موش از کنار من رد شد و ازخواب پریدم
  تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب موش همانطور که بارها عرض شده است خوب نیست و نشان بر زنی دزد و غیر قابل اعتماد و خائن دارد و اینکه باید مراقب دور و احوالات خود و خانواده باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 96. آهو

  در خواب دیدم انگار جایی آلوده نشستم و نمیدونم به چه طریقی ولی دو تا بچه موش اندازه ی دو تا بند انگشت وارد زیر پوست باسن من شدن که کامل قابل لمس بودن..،من اونقدر از حرکاتشون در زیر پوستم وحشت داشتم، تند تند داشتم وسایلمو جمع آوری میکردم که خودمو به بیمارستان برسونم که دکتر بتونه با برش روی پوستم اونارو خارج کن و در طول خوابم حرکت اونارو حس میکردم در زیر پوستم که رسیده بودن به زانو هام

 97. شاهینک

  من خواب دیدم یه کوش تو کمد اتاقم بود داشت کمدو سوراخ میکرد بیاد بیرون من کمدو باز کردم ببینم چیه افتاد بیرون با یه چیزی زدم بهش دمش قعط شد و گرفتمش انداختمش تو لیوان برادرمم بود و از دور نگاه میکرد

 98. امیر ..ص

  سلام
  دیدم که از یخچال خونه فردی کلی ( ۱۰تا ۱۵) موش خاکستری رنگ بیرون اومد و بعد دیدم که کسانی دیگر موش ها رو با استفاده از سم کشتن و داخل چند کیسه قرار دادند که یکی از موش ها درون یکی از کیسه ها داشت همچنان تکون میخورد .
  ممنون

 99. Mary

  سلام
  همسرم خواب دیده که موش در خانه هست بعد بلند شده و دیده که موش ها از زمین بیرون میایند خیلی زیاد انگار از زمین میجوشند
  بعد من سم بر داشتم آنها را بکشم ولی نمیداند که کشته شدند یا نه

 100. فاطیما

  سلام . من خواب عجیبی دیم.خواب دیدم ک یه موش با همسرم توی ظرف غذا خورده اند توی غذا هم یکی دو فضله موش بود .با اینکه تعبیر موش یه زن فریبکاره ولی یجایی هم گفتن دیدن غذا خوردن موش یعنی یه خوش شانسی نسیب ادم میشه حالا نمیدونم تعبیرش چیه این خواب و اینکه عجیب فکرم درگیر کرده لطفا راهنمایی کنید خواهش میکنم

 101. سمیرا

  باسلام در خواب دیدم داشتم به آشپزخونه خونه مون میرفتم که آب بخورم یخچال خونه ما کنار در بالکنه وقتی وارد آشپزخونه شدم دیدم از قسمت بالای یخچال یه موش بزرگ فرار کرد و از در بالکن که باز بود بیرون رفت و تو خواب من باخودم گفتم نباید دیگه در بالکن رو باز بزارم چون ممکنه بازم موش بیاد تو خونه ما تو اپارتمان زندگی واین تو خواب برام عجیب بود که چطور یه موش اومده تو خونه
  ممنونم راهنماییم کنید

 102. میربزرگی

  سلام خواب دیدم توی صندوق ماشینم چندتا موش خاکستری چاق و لاغر هست که گربه ها با یه پرنده شبیه پلیکان موشاهرو میگیرند میخورن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب موش امده است که موش دزد است و يک دزد خانگي است و معبران آن را به زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل اعتماد تشبيه کرده اندو اینگه انها وهواسطه خورده شدن از بین رفته اند برای شما نشان بر خیر دارند.
   سربلند و پیروز باشید.

 103. مریم

  سلام
  خواب دیدم چندتا موش قهوه ای تیره (5تایی میشدن) تو قفس بودند سم زده بودمشون خیس شده بودند شبیه جوجه تیغی
  همه شون در حال مردن بودند، یکیشون زنده بود اومد جلو انگار که استقبال کنه به اونم سم بزنم بمیره سم پاشیدم بهش قولوپ قولوپ سم رو خورد اونم رو به موت شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که در زندگی شما زنانی وجود دارند که فریبکارند و مفسده میباشند و به ظاهر دوست هستند و اینکه شما انها را از بین برده اید نشان بر خوبی دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. KING S

  با سلام وخسته نباشید من خواب دیدم که در یخچال را باز کردم وخواستم میوه ای بردارم که یه موش بزرگ با دندونای بزرگ دستمو گاز گزفت من هم موش رو دو دستی گرفتم خواستم اونو به دیوار بزنمش که در عین بالا بردن دستام موش از دست به سمت بیرون پرت شد تعبییر خوابم چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این معنا می تواند باشد که شما در اینده ای نه چندان دور نسبت به کسی که دشمن شماست و سعی بر تخریب شما دارد اگاه خواهید شد و این موضوع سبب می شود تا ایشانرا از زندگی خود بیرون کنید.
   اماباید بسیار اگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 105. اسکندری

  خواب دیدم دوتا موش بزرگ دنبالم کردند ولی نتونستن بگیرندم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همان طور که قبلا نیز نوشتم دیدن موش در خواب به معنای دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.
   ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده.
   اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.و اینکه شما را نگرفته اند نشان بر خیر دارد و اینکه از همچین افرادی به دور خواهید ماند.
   سربلند و پیروز باشید.

 106. نیکی

  سلام من خواب دیدم یه موش روی دشک خواب من ادرار زیادی کرد همزمان داشتم حاضر میشدم با نامزدم برم بیرون و اون با یکی از دوستام که خیلی وقت پیش میشناختم تنها بود توی ماشین…و من داشتم حاضر میشدم برم بیرون پیش اون ها،وتوی خواب نگران بودم که اون ها تنهان…
  در واقعیت من نگران یکی از دوستام هستم…
  باید چیکار کنم؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده.
   اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که زنی آرامش شما را بر هم می‌زند و این زن می‌خواهد به زندگی شما آسیب برساند پس اگر فردی وجود دارد و شما به آن شخص شک دارید از آن دوری کنید و از همسرتان هم بخواهید از آن دوری کند با حرفهای منطقی و نه جنگ و جدال.
   سزبلند و پیروز باشید.

 107. سلی

  دیشب خواب دیدم توی راهرو خونمون یه عالمه موش سیاه مرده افتاده من فقط نگاهشون میکردم و ترسیده بودم از تعبیرهای بالا متوجه نشدم اگه ممکنه شما پاسخ بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که شما ممکن است کسانی در زندگی خانوادگیتان باشد که در ظاهر خیر هستند اما در باطن برای شما فساد به بار خواهند اورد و این برای شما خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید
   اینکه ایشان را در خواب به صورت مرده دیده اید هم نشان از خاصیت موش است و دلیل بر عدم وجود انها نیست و باید در روابطتان اگاه باشید که درگیر کار غیر صلاحی به واسطه ی روابطتان نشوید.
   سربلندو پیروز باشید

 108. فاطمه

  سلام
  خواب دیدم که موش کوچک تیره رنگی از پاچه شلوارم بالا رفت، اولش خیلی ترسیدم و خواستم دورش کنم ولی دیدم در شلوارم ناپدید شد و پیداش نکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که این خواب به این معنا میتواند باشد که شما با زنی در اینده ارتباط پیدا خواهید کرد که در باطن مفسد است و سبب ایجاد اختلاف بین شما و شخصی که دوستش دارید شود و شما به این موضوع پی نخواهید برد واین برای شما خیر نیست.
   صدقه بدهید و بسیار در روابطتتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 109. مصطفی ماح

  مصطفی الف خواب دیدم موش سیاه کوچکی در حسینیه روستایمان روی دست کسی رفت و او موش را پرتاب کرد و موش بر پشت گردن من افتاد ومن برای حفظ احترام حسینیه موش را بر گردن خود حمل کردم به بیرون و به زمین انداختم و پدرم موش را کشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب موش امده است که به معنای کسی است که بسیار مزاحم است و برای شما سعی در مشکل افرینی دارد و معمولا در تعبیر خواب های گفته شده موش نشان از زنی با ویژگی های بالا است.
   از این رو بدانید که این خواب به این صورت میتواند تعبیر شود که شخصی سعی در مزاحمت در اعتقادات شما و گمراهیتان دارد و شما با سعه ی صدر خواهید توانست ان را برطرف کنید و تنها راه ان این است.
   سربلند و پیروز باشید

 110. زینب

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم توی اتاق پرو دارم واسه خواهر زادم لباس میخرم و تنش میکنم یهو از ته اتاق یه موش بیرون میاد و میدووعه سمت من و من هرچی میخوام دورش کنم نمیره، تا اینکه از خواب پریدم، موش کوچیک و تیره بود اما سیاه نبود… من تعبیر هارو خوندم فهمیدم موش بیشتر راجب زن تعبیر میشه، جدیدا با یک فالگیر مشورت کردم ممکنه تعبیر راجب ایشون باشه؟ ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از خیر و نیکی است که شما برای برادر زاده تان میخواهید و تعبیر موش اول به معنی دزد خانگی است و بعد به معنی زنی فریبکار که می‌خواهد به شکل دوست به شما نزدیک شود و به شما آسیب برساند و اینکه این به نحوه زندگی شما ربط دارد که چه کسی را غیر قابل اطمینان می‌شناسید که باید مواظب باشید از او ضربه نخورید و این که باید به وسیله رفتارتان آن شخص را از خود دور کنید
   سربلند و پیروز باشید.
   .

 111. 78

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم توی اتاق پرو دارم واسه خواهر زادم لباس میخرم و تنش میکنم یهو از ته اتاق یه موش بیرون میاد و میدووعه سمت من و من هرچی میخوام دورش کنم نمیره، تا اینکه از خواب پریدم، موش کوچیک و تیره بود اما سیاه نبود… من تعبیر هارو خوندم فهمیدم موش بیشتر راجب زن تعبیر میشه، جدیدا با یک فالگیر مشورت کردم ممکنه تعبیر راجب ایشون باشه؟ ممنون

 112. یاس سلیمی

  سلام ،خواب دیدم درخت کاج بزرگی وسط آشپزخانه خونمون هست که هزاران گنجشک داخل ان هستن ومن میخواهم انهارا شکار کنم ،چشمم به زیر درخت افتاد یک موش درشت سیاه که مرده بود افتاده بود در همون موقع احساس کردم چیزی داخل پاچه شلوارم تکان میخورد از روی شلوار گرفتمش یک بچه موش کوچک سفید رنگ بود که فرار کرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب شما گنجشکان بسياري را بر درخت ديديد که صدا مي کردند و جيک جيک مي نمودند کساني پشت سر شما بد مي گويند و عيب جوئي مي نمايند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عيبي در شما سراغ دارند که نمي خواهند بگويند يا نمي توانند فاش کنند. و اینکه موش نشان از زنی فریبکار است که قسط آزار شما را دارد و به شکلی که خودتان متوجه نشوید به شما آسیب برساند و اینکه اگر شریک عاطفی دارید بسیار مراقب رابطه تان باشید که خودای نکرده به وسیله شخصی دیگر خدشه دار نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 113. مونا

  سلام وقتتون بخیر، من خواب یه تعداد زیادی موش کوچک تیره رنگ مشکی یا قهوه ای دور برم دیدم که میدویدن و کلاف شده بودم یهو همه موش ها به گوسفند تبدیل ‌‌شدن، کلی گوسفند کوچک

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تبعیر خواب موش امده است که به معنای دزد است و در اینجا هم ممکن است به همین حالت تعبیر گردد و باید بسیار اگاه باشید.اما در اینجا برای شما احتمالا اشاره ای به کسانی دارد که در اطراف شما هستند و زن هم هستند و خیر شما را نمیخواهند و اگر فرصتی داشته باشند نمیگذارند خیری به شما رسد اما باید بدانید که از این عمل ایشان برای شما رزق حاصل خواهد شد و مثال همان گفته ی قدیمی است که “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”
   سربلند و پیروز باشید

 114. علیرضا .ش (کرج)99/1/20__4:20صبح

  علیرضا
  در خواب دیدم از داخل کمد دیواری صدا میآید در را باز کردم همانطور که نگاه می کردم دیدم ازپشت وسائل کفشی با قالب از بین وسائل پرت شد بیرون پشت آن دیدم همان برگشت به جای اولش بعد از آن یک بچه موش آمد بیرون تا آمدم ان بکشم با یک بالشت زدم بی حال شد پشت آن یک دختر بچه آمد بیرون در همان موقع همسرم آمد موش بیحال شده گرفت وبا بچه شروع بصحبت کرد که من یک باره بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش آمده است که کفش اشاره به زن دارد و در تعبیر خواب موش هم اشاره شده است که نشان از زنی فاسد است و این کاملا واضح است که احتمالا شما به واسطه ی شغلتان و یا موقعیت اجتماعیتان و یا هر چیز دیگری با زنی آشنا شوید که قصد نفوذ به شما و خانوداتیان دارد و یا اینکه بسیار فردی موذی است و این خود خیر نیست و باید بسیار آگاه باشید.از طرفی هم باید عرض کنم که دیدن بچه در خواب خیر است.
   و در مجموع این خواب را میتوان به این شکل تعبیر کرد که شما با کسی آشنا خواهید شد که فردی صالح نیست و باید بسیار حواستان را جمع کنید و راه چیر شدن بر این موضوع همسرتان است که ایشان برای شما کافی است و پس از انشالله خیر در زندگیتان می بینید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب کفش آلامتو

  • ……….)***(……..

   باسلام
   من دیشب خواب دیدم توی آشپزخونمون پنج شیش تا موش قائم شدن که من شیر اب رو که باز کردم ،اب که بهشون خورد همشون امدن بیرون و من شوهرم رو صدا کردم امد همشون رو کشت ولی یادم نمیاد چطوری.واینکه یکیش هم داشت از زیر شلوار من بالا میرفت که من گرفتمش وقتی دراوردم مرده بود تعبیرش چی میتونه باشه

   • یاسین صداقت

    با سلام
    در تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب موش به معنای دزد است و این دزد فقط به معنای دزدی نیست بلکه ممکن است اعتماد شما را بدزدد و از این رو باید بسیار اگاه باشد و بدانید که تنها کسی که برای شما امنیت می اورد و شما را دوست دارد همسرتان است و از این رو باید در دیگر اطرافیانتان بیشتر تامل کنید.
    سربلند و پیروز باشید

 115. یاسین صداقت

  با سلام
  تعبیر خواب شما که موش است نشان از یک دزد خانگی است که خود شما ان را ازبین میبرید و یا دستش برای شما رو میشود
  سربلند و پیروز باشید

 116. سمانه غلامی

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم ک ۳تا موش تو محل کارم هستن و من هرچی ب بقیه میگم اینجا موش هست کسی توجه نمیکنه.دیشب هم خواب دیدم ک باز ۳تا موش تو انباری خونمون هستن و افتادن تو تله موش و خونی هستن منم همش میگم ک اینا رو بندازید بیرون ک یهو یکیشون پرید روی من و از خواب پریدم
  ذهنم رو خیلی درگیر کرده ممنون میشم پاسخ بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ه گفته ابن سیرین تعبیر خواب موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده.
   اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.
   هر چه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .
   سربلند و پیروز باشید

 117. مهدی

  خواب دیدم چهارموش مرده در دست دارم انها را درون یک جعبه گذاشتم و درش رابستم.یر جعبه اتش قرار دادم وچهار موش زنده شدند .دو موش زنده نیز داخل بدن من زیر شلولر بودند که انهارا گرفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب موش به معنای دزد است و این دزد فقط به معنای رایج دزد نیست که اموال شما را میدزد بلکه سو استفاده کردن از احساسات هر شخصی هم دزدی محسوب میشود.
   با این تفاسیر باید عرض کنم که احتمالا شما در زندگی به شخصی یا اشخاصی برخورد خواهید کرد که همانگونه عرض کردم دزد هستند و شما ان ها را تشخیص میدهید اما زمانی که قصد انتقام دارید و یا میخواهید ان ها را به روشی که خودتان صلاح میدانید مجازات کنید ایشان بدتر خواهند شد .
   پس اگر در اینده به همچنین شرایطی رسیدید باید گذتشن را در نظر بگیرید.از ایشان بگذرید و مسیر خود را جدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 118. ج

  سلام
  خواب دیدم چند نفر دختری را دنبال میکردند و من برای پشتیبانی از دختر به او کمک کردم سپس در یک لحظه دختر تبدیل به موش شد وفرار کرد و مرا رها کرد.
  با تشکر فراوان

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر موش در خواب به معنای دزد است و اگر شمادر خواب به این شکل دیده اید باید بسیار اگاه باشید که ممکن است در اینده ای نه چندان دور و یا گذشته ای نزدیک شما به فردی کمک کرده اید که از مشکلی رهایی یابد اما ایشان در حق شما بدی کرده اند و جواب نیکی را با بدی داده اند و یا بدهند.
   اگر در گذشتیتان اتفاق افتاده است دیگر جای نگرانی نیست و فقط یک تلنگر مجدد بوده است ولی اگر اتفاق نیفتاده است باید نسبت به اطرافیانتان بیشتر آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما با اینگونه است که دزدی به شمایل دیگر خودش را به شما معرفی میکند و شما از طرف او اسیبی نمیبینید
   پس بسیار هوشیار باشید
   سربلند و پیروز باشید

 119. آزاد

  سلام خواستم بدونید در طی سالهای گذشته من هروقت خواب موش دیدم یک تعبیر واحد داشت همکاری پشت سرم حرفی زده که برام یانقشه بدکشیده اند یافتنه خواسته درست کنه همین چندروز پیش هم خواب دیدم موش تا راهرو خانه آمده من دیدمش ونشان خواهرم دادم خواهرم کشتش.سه روزبعد فهمیدم یکی ازهمکارهای هم اتاقیم پشت سرم به ناحق حرف زده بود ویکی از روسا راتحریک کرده بود بقیه که متوجه شدند از من حمایت کردند وسرکوب شدلطف خداوند همیشه بامن بوده وهست

 120. امید

  در خواب دیدم که وارد دستشویی خراب و کثیفی شدم که یک موش خاکستری بزرگ و تعداد زیادی سوسک قهوه ای بودند ومن آنهارا فراری دادم اما پایم داخل چاه میترا رفت و کثیف شد

 121. محمد

  سلام ممنون از سایت شما ادمین عزیز

  من خواب دیدم که موشی در اتاق من هست و موش رو با دوتا دستم گرفتم و کمرشو شکوندم در حالی که از موشه خون میومد سعی می کرد با دندوناش منو گاز بگیره و چن دفه دندونش به انگشتام خورد ولی منو گاز نگرفت بعد از خواب بیدار شدم باتشکر از سایت خوبتون!

نظر خود را بیان کنید