تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن کفش در خواب چیست؟

تعبیر خواب کفش,دیدن کفش در خواب به چه معناست

تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب از نظر اسلامی، زن و جنس مونث است و از نظر روانشناسی موقعیت اجتماعی و جایگاهی است که بیننده خواب در آن قرار دارد. ولیکن از آنجاییکه خواب کفش دارای ابعاد گوناگونی می باشد تعبیر آن با توجه به جزئیات و موقعیت اطراف خواب کفش صورت گرفته و باید در تعبیر چنین خوابی به جزئیات ریز آن نیز توجه داشت. امروز در آلامتو به تعبیر خواب کفش از دیدگاه معبرین برجسته اسلامی و با در نظر گرفتن جزئیات آن پرداخته ایم.

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشویی است که شوهر اصل کلی آن است.

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضایی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

خانم آیتانوس می گفت: جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.

آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان آسیایی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت می کنند.

باز هم خانم اتیانوس می گفت: – اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

 

تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی سریع


تعبیر خواب کفش امام صادق

تعبیر خواب کفش از دیدگاه امام صادق (ع) مردی است که میراث خویش را بین وراث تقسیم می نماید و از نظر ایشان رویت چنین رویایی دارای هفت تعبیر دیگر می باشد که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود:

 1. اولین تعبیر کفش در خواب نشانه زن و جنس مونث می باشد.
 2. دومین تعبیر کفش در خواب خادم و خدمتگزار می باشد.
 3. سومین تعبیر کفش در خواب کنیز می باشد.
 4. چهارمین تعبیر کفش در خواب نیرومندی و قوت خواهد بود.
 5. پنجمین تعبیر کفش در خواب رزق و روزی است.
 6. ششمین تعبیر کفش در خواب اموال و مال و منال است.
 7. هفتمین تعبیر کفش در خواب مسافرت رفتن است.

تعبیر خواب کفش ابن سیرین

تعبیر خواب کفش از نگاه ابن سیرین نیز بیانگر زن است بطوریکه می فرمایند: چنانچه مردی در عالم خواب کفشی نو پوشیده باشد نشان می دهد که تصمیم به ازدواج داشته و یا کنیزی اختیار خواهد نمود. چنانچه کفشی که پوشیده است به رنگ سیاه باشد نشان دهنده زنی توانمند خواهد بود و کفش سبز نماد زنی پاکدامن و پرهیزگار است. کفش قرمز بیانگر زنی اهل معاشرت و اگر کفشی زرد رنگ به پا کرده باشد زنی بیمار نصیب وی خواهد شد.


تعبیر خواب کفش حضرت یوسف

تعبیر خواب کفش از نظر حضرت یوسف نیز نمادی از زن می باشد که می فرمایند: دیدن کفش در خواب نشانه ازدواج و تجدید فراش می باشد و چنانچه دقت بیشتری به جزئیات آن نمایید تعبیر کفش به کلی تغییر خواهد یافت. اگر بیننده خواب در عالم رویا ببیند که کفشی را به پا می کند یا کفشی پوشیده است نشانه ازدواج ولیکن چنانچه ببیند کفش از پا در می آورد چنین خوابی نشانه جدایی و متارکه می باشد.


تعبیر خواب کفش سیاه

دیدن خواب کفش سیاه بیانگر اتفاقات مهم و خجسته ای است که در آینده ای نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست. چنین خوابی می تواند آگاهی بیننده خواب را افزایش داده و موجب گردد نسبت به رویدادهای پیش رو بی تفاوت نبوده و از آنها به بهترین وجه ممکن استفاده نماید. به طور کلی کفش سیاه در عالم خواب حاکی از اتفاقات با اهمیت برای بیننده خواب می باشد که ممکن است زندگی وی و و اطرافیان ایشان را با دگرگونی قابل توجهی مواجه سازد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خریدن کفش

تعبیر خواب کفش سیاه


تعبیر خواب کفش سفید

کفش سفید در خواب دارای تعابیر مثبتی بوده و همواره معبرین و مفسرین رنگ سفید را نماد تازگی و اخلاص دانسته اند. خواب کفش سفید نیز مانند هر خواب دیگری دارای تعابیر متفاوتی بسته به جزئیات آن خواهد داشت. به طور مثال خریدن کفش سفید در خواب نشان از تغییرات در وجوه مختلف زندگی بیننده خواب خواهد داشت. همچنین کفش سفید می تواند بیانگر آشنایی و ازدواج باشد چنانچه دختری مجرد چنین خوابی ببیند نشان دهنده بروز تغییراتی در زندگی وی با ازدواج و آغاز زندگی مشترک خواهد بود.


تعبیر خواب کفش برای دختر مجرد

رویت خواب کفش برای دختر مجرد همانگونه که در بالا ذکر شد حاکی از اخبار خوشایندی است که در آینده ای نزدیک به وی خواهد رسید. ممکن است چنین خوابی اشاره به موفقیت و پیروزی در امر تحصیل داشته و کفش پاشنه بلند بیانگر ترفیع درجه و مقام خواهد بود. چنانچه دختری مجرد در عالم خواب، خود را در حال خریدن کفش مورد نظرش بیابد نمایانگر ازدواج وی با مرد مورد علاقه اش می باشد. ولیکن اگر کفشی قدیمی به پا کرده باشد نشان دهنده ارتباط یا ملاقات مجدد با مردی است که در گذشته با وی ارتباطی عاشقانه داشته است.


تعبیر خواب کفش برای زن متاهل

خواب کفش برای زن متاهل نیز دارای تعابیر متفاوتی بوده و بایستی با توجه به جزئیات آن تعبیر گردد. چنانچه زن متاهلی کفشی را از مرد غریبه ای دریافت کند نشان از جدایی و طلاق در زندگی مشترک وی خواهد داشت و ممکن است با مرد دیگری ازدواج نماید. ولیکن چنانچه کفشی را از همسر خود دریافت کرده و به پا کند چنین رویایی حاکی از بارداری وی در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.


تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

معبرین برای خواب کفش پاشنه بلند برای زنان و مردان تعابیر جداگانه ای ارائه داده اند. کارل گوستاو یونگ می گوید: اگر زنی در عالم خواب ببیند که کفش پاشنه بلند به پا نموده حاکی از اعتماد به نفس وی در زندگی است بطوریکه به خود و تواناییهای خویش آگاهی کامل داشته ولیکن به دلیل وجود محدودیت هایی نمی تواند به طور آزادانه به انجام امور خویش پرداخته و ابراز وجود نماید. اما فروید برای کفش پاشنه بلند در خواب مردان بر این عقیده است که رویت چنین خوابی برای مرد حاکی از توهمات و خیال پردازی های مردانه است که با هوای نفسانی ارتباط مستقیمی خواهد داشت.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پاره شدن کفش

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند


تعبیر خواب کفش پاره

کفش پاره در خواب نماد رفتار یا حرفی نادانسته است که ممکن است موجب بروز دشمنی بین بیننده خواب با فرد دیگری گردد. معبرین آورده اند که چنانچه زنی در خواب کفش خود را پاره ببیند خبر از دست دادن شغل همسر را خواهد شنید و اما اگر کفش به قدری پاره و کهنه بود که قابل استفاده نباشد همسرش بیمار خواهد شد ولیکن دیدن کفش سوراخ نشان دهنده خیانت همسر به وی خواهد بود.


تعبیر خواب کفش نو

کفش نو در خواب بیانگر این است که زندگی بیننده خواب دستخوش تغییرات مثبتی خواهد بود که برای وی بسیار سودمند بوده و چنانچه بیننده خواب مجرد باشد این تغییرات می تواند ازدواج و آغاز زندگی مشترک باشد. یونگ می گوید: رویت کفش های جدید و نو در خواب حاکی از اعتماد به نفس بیننده خواب بوده و نشان می دهد که ایشان به استعدادهای خویش آگاهی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش از آنها استفاده می نماید. ولیکن چنین خوابی می تواند تعبیری عکس نیز داشته باشد و آن قدم گذاشتن در مسیری باشد که برای وی آشنا نخواهد بود.


تعبیر خواب کفش تنگ

خواب کفش تنگ بیانگر بروز اختلافات بیننده خواب با همسر است و اگر ببیند کفش وی تنگ شده بطوریکه پا را می زند نشان دهنده خواسته ای از جانب همسر است که بیننده خواب قادر به انجام آن نخواهد بود. آنلی بیتون معتقد است چنانچه بیننده خواب کفشی نویی را خریداری کرده باشد که تنگ بوده و پای وی را می زند نشان از تمسخر وی توسط همکاران و دوستان خواهد بود.


تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

دیدن کفش لنگه به لنگه در خواب دارای تعابیر مثبتی نبوده و اگر بیننده خواب خود را با کفش لنگه به لنگه در عالم رویا ببیند از همسر خود جدا شده و نشانه دوری و نفاق خواهد بود. چنانچه بیننده چنین خوابی مجرد باشد همسری بی اخلاق نصیب وی خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خرید لباس

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه


تعبیر خواب کفش خریدن

خریدن کفش در خواب نشان از فرصت هایی است که در وجوه مختلف زندگی بیننده خواب قرار داشته و به ارضا تمایلات شخصی وی منجر خواهد شد. به طور کلی کفش خریدن در خواب تلاش بیننده خواب را برای ایجاد تغییراتی مثبت در زندگی نشان می دهد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کیف | تعبیر خواب شلوار

☺ تعبیر خواب «کفش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «کفش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


543 دیدگاه

 1. مریم

  سلام
  خواب دیدم همسر سابقم دو تا کفش نو دارد یا خریداری کرده است . تعبیرش چیست ؟

 2. فائزه

  سلام میخواستم بدونم اگه یه لنگه کفشی که همیشه میپوشم و تمیزه رو آب ببره تعبیر چی میشه

 3. ثمین

  سلام
  خواب دیدم کفش هامو که شسته بودمشون رو گذاشتم یه گوشه از سرویس بهداشتی که خشک بشه
  یهو یه دختره از یکی از دستشویی ها اومد بیرون و گفت اینا کفشهای کنه
  منم گفتم نه من مدت هاست اینا رو دارم
  کفش ها کتونی بودند و یه رنگ مات شاید خاکستری یا آبی کم رنگ یا سبز کم رنگ داشتن ولی بندهای قرمز مایل به سرخ آبی شفافی داشتن. مشخص بود که استفاده شده هستند ولی خوب و تمیز و راحت بودن

  خلاصه برای اینکه به دختره ثابت کنم داره اشتباه می‌کنه رفتم تو جاکفشی های راهرو گشتم و همه رو نگاه کردم، ولی دیگه کفشی مثل اون ها نبود.

  تعبیر این خواب چی هست؟

 4. موونا

  با سلام خدمت شما طاعات قبول
  لطفا این خواب رو تعبیر میفرمایین .
  خواب دیدم که با همسرم به تفریح و بیرون رفتیم و یک نهر ابی دیدم گفتم کفشام کهنه و پاره شدن و با مخالفتی که همسرم کرد ولی در اخر انداختم دولنگه کفش رو توی اب.گفتم که کفش نو دارم اونارو میپوشم و این کفشا چرک و پاره شده بودن. ک توی واقعیت همین کفاشرو دارم و یک کفش نو پام کردم ک باز همین کفشارو دارم .

 5. مونا

  با سلام و خسته نباشید طاعات قبول .بیخشیدظهر خواب دیدم .با همسرم توی خیابون بودیم یک نهر آب بود .کفشهای کهنه ام که سفید رنگ و چرک شده بودن و از زیر شکسته بودن در اوردم گزاشتم توی جوب آب و آب بردشون .همسرم نمیزاشت گفت بزارشون بمونن ولی من قبول نکردم گفتم خراب شدن گزاشتم با اب رفتن .میشه تعبیرشو بگید توی مطالب و سوالهای عزیزان گشتم نبود ممنونم

 6. ماهرخ

  سلام
  من خواب دیدم که دارم با یه خانمی که انگار دوستمه میرم بیرون بعد سریع از جاکفشی، یه جفت کفش مشکی درآوردم اما سرکوچه رفتیم تو صف تاکسی من متوجه شدم اینا کفشای خودم نیست، و چیزی که باعث خجالتم شد کفشا حالت کثیف گلی بود و بعد متوجه شدم من اشتباهی کفش پدرم را پوشیدم، و یه جا نشستم تا کفش خودمو واسم بیارن که بعدش بیدار شدم .حالا درصورتیکه پدرم فوت کرده اما خوب وقتی زنده بود کفشاش همین جوری تمیز نبود تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 7. ماهرخ

  سلام
  من خواب دیدم که دارم با یه خانمی که انگار دوستمه میرم بیرون بعد سریع از جاکفشی، یه جفت کفش مشکی درآوردم اما سرکوچه رفتیم تو صف تاکسی من متوجه شدم اینا کفشای خودم نیست، و چیزی که باعث خجالتم شد کفشا حالت کثیف گلی بود و بعد متوجه شدم من اشتباهی کفش پدرم را پوشیدم، و یه جا نشستم تا کفش خودمو واسم بیارن که بعدش بیدار شدم .حالا درصورتیکه پدرم فوت کرده اما خوب وقتی زنده بود کفشاش همین جوری تمیز نبود تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 8. پرسیلا

  سلام
  من خواب دیدم که شوهرم کفش های نو به پایش است ولی کفش ها پر کف است یعنی کلن صابونی است چی تعبیر دارد ؟
  و چند شب بعد خواب دیدم که در حال رانندگی هستم کفش های سفید خود را گم کردم دنبالش میگردم پیدا نکردم فکر میکردم که دیگه کفشی بپوشم.

 9. عالیه

  سلام،من خواب دیدم که توی یک مدرسه ای بودیم،با دونفر خانوم دیگه که نمیشناختم،با معلم های مدرسه صحبت میکردیم،بعدش ما سه نفر به معلم ها گفتیم این کفش های شما رو ما میپوشیم و برای شما از کفش های خودمون میاریم،روز بعدش اون دو خانومی که نمی شناختمشون،کفش آوردن و گذاشتن توی جاکفشی که توی مدرسه بود،و کفش‌های اون معلم‌ها رو برداشتیم و پوشیدیم،معلم‌ها که اومدن از اتاق مدرسه بیرون،بهشون گفتیم،اونها هم کفش‌هایی که براتون آورده بودن رو پوشیدن،یکی از اون کفش‌هایی که براشون آورده بودیم سفید بود

 10. محمد

  سلام خانم دوستم خواب دیده من ویکی از پسرانم با پسر ایشان رفتیم بیمارستان ایشان کفش بزرگ پایی برای من انتخاب کرده کردن که هم بزرگ هم زشت بپده وموجب اعتراض بنده به انتخاب ایشان بوده اطفا کمک میکند

 11. رها

  سلام
  خواب دیدم تو مجلس ختم که توی خونه بود موقع برگشتن کفشام(کفشام سفید بود) شبیه یکی دیگه بوده و عوض شده و ماله اون بزرگتر از ماله من بودو خیلی پریشون داشتم دنبال اون ادم میگشتم تعبیرش چیه؟

 12. میترا

  سلام
  من در خواب دیدم که در یه جایی وارد شدم که موسیقی محلی خودمون و مینواختن و من هم برای رقصیدن و راحت بودن کفشهامو درآوردم و زمانیکه موسیقی تموم شد میخواستم کفشهامو بپوشم دیدم که کفشهام نیست یه آقای اونجا بودن که گفتن من دیدم کفشهای شمارو کی برده و رفت سریع کفشهامو برام آوردن . ممنون میشم تعبیر این خواب و بگید

 13. امیر علی

  سلام
  من مجردم و تازه به خاستگاری رفتم و جواب نگرفتم فعلا.و به دلیل مشخصات ظاهری خانم شک دارم که ادامه بدم یا خیر…
  خواب دیدم که داخل یک خیابان شلوغی داخل ماشین نشستم و وقتی ماشین حرکت کرد متوجه شدم یک لنگ از کفشم جامونده و برگشتم و هرچی گشتم اون یکی لنگو پیدا نکردم
  خواستم تعبیرش رو بدونم لطفا

 14. اسما

  سلام خواب دیدم کلی کفش ولباس نو دارم ولی یادم رفته استفادشون کنم بعد دیدنشون ذوق کردم وگفتم چه خوب ازشون میدم به کسی که لازم دازه ممنون میشم جواب بدید

 15. Namdari

  سلام خسته نباشید خواب دیدم میخوام جایی برم با دوستم دنبال کفشام میگشتم بعد پیدا کردم دیدم کسی کفشام شسته تمیز شسته بنداش باز بود کفشام پا کردم بنداش بستم راه افتادم کفشام ساقش بلند شده بود( درضمن من ۶ ماه طلاق گرفتم ) تعبیر خوابم چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب اشاره ای به همان موضوع باشد که نشانی از ان باشد که کاری درست کرده اید که به ان رابطه پایان داده اید و یا نوید بخش شروعی تازه برای شما باشد.و
   سربلند و پیروز باشید

 16. Baran

  سلام و عرض خسته نباشيد
  من خواب ديدم كه كسي كه دوسش دارم با ما توي ماشين هست و هنگامي كه به خونه رسيدم همه رفتن كه استراحت كنن متوجه شدم كه اون كسي كه دوسش دارم رفته توي اتاق من خوابيده و كفشهاش و شلوارش و لباس هاش توي اتاق منن ، من خيلي خوشحال شدم ، توي قسمت ديگه از خواب ديدم كه داره از بيرون مياد و تقريبا دلخور بود و از من دنپايهاشو ميخواست كه من فيك ميكنم يه لنگه ازشون رو ميدونستم كجاست و فك ميكنم اون لنگشم پيدا شد مطمعا نيستم ، بعد هم ديدم كه داره تنها توي راهرو قدم ميزنه و در مورد پدر و مادرش ميگفت كه چون پيشش نيستن احساس تنهايي ميكنه كه من شنيدم و رفتم در اغوشش گرفتم و اون گفته من هميشه توي ذهنش بودم و يه جوراي من رو انتخاب كرده چون يه جورايي تويه خواب خانومايي ديگه سعي داشتن بينمون باشن چون اونو دوست داشتن
  لطفا تعبيرش رو بگين ( من خانوم هستم و مجرد )

 17. مجتبی

  با سلام مادرم یک ماه است فوت کرده در خواب دیدم که برایش دمپایی زیبایی خریده ام واو به من می گوید من کفش می خواهم لطفا تعبیر آن را بگویید در ضمن ۶۰ ساله ام و همسر و فرزند دارم

 18. جهان

  سلام
  من خواب دیدم که روان استم در راه و کفش های خودم در پلاستیک انداختیم در دست هایم است و یک کفش دیگری نرم و راحت در پاهایم است لطف کنید تعبیرش را بگوید تشکر

 19. Ftme

  سلام وقتتون بخیر، خواب دیدم رفتم تو یه مسجد قدیمی که انگار یه ختم گرفتن بودن و شخصی ک قبلا باهاش تو روابط احساسی بودم (ولی در زمان حال اون شخص دیگه نیس)اون هم بامن به مسجد اومده بودبعد قرار شد از مسجد بیایم بیرون کلی راهرو کوچیک داشت ک من باس ازشون رد میشدم بعد فضای خیلی قشنگی هم داشت انگار سبز بود تا من رسیدم به یه در سفید اون اونجا منتظر بود هرچی دنبال کفشم گشتم اونجا پیدا نکردم بهم گفت بریم اون طرف مسجد شاید اونجا باشه اونطرف پراز کفشای مشکی و نو براق بود چنتا کفش آورد گقت ببین این مال توعه گفتم نه فک کنم کفشمو بردن بازم گشت تا یه لنگشو پیدا کرد یه کفش چرم مشکی تمیز پاشنه دار باز داشت دنبال لنگه دوم میگشت ک یهو از خواب پریدم این تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است اگر به ایشان فکر نکرده اید به این صورت باشد که در اینده دوباره ممکن است به همان رابطه بر گردید که ممکن است برای شما خیر نیز باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 20. Zahra

  باسلام
  من مجرد هستم و خواب دیدم دارم کفش جدیدی میپوشم که مدلش تابستانه و قشنگ و شیک بود و دورنگ بود قسمت پایین یادم نیست چه رنگی بود ولی قسمت بالای کفشم که تا بالای مچ پام بود به صورت بندی بود و به رنگ سبز روشن.
  من بندکفشم را بستم، یکی از اقوام هم که یک خانم متاهل هست، کنارم بود و من سعی داشتم قسمت بالای کفشم را او ببیند که چقدر شیک و زیبا هست.
  باتشکر

 21. زهرا

  سلام روز بخیر
  ببخشید من سری اول بعضی چیزها از خوابم رو یادم رفته بودبنویسم برای همین کامل کردم و دوباره براتون فرستادم.
  من مجرد هستم و خواب دیدم کفش جدیدی میپوشم که مدلش تابستانه و قشنگ و شیک بود و دورنگ بود قسمت پایین کفشم رو متوجه نشدم چه رنگی بود ولی قسمت بالای کفشم که بند داربود به رنگ سبز روشن بود کفشهایم پاشنه هم داشت از این پاشنه های پهن و راحت.
  من بندکفشم را بستم، یکی از اقوام هم که یک خانم متاهل هست، کنارم بود و من سعی داشتم قسمت بالای کفشم را او ببیند که چقدر شیک و زیبا هست.
  باتشکر

 22. زهرا

  سلام روز بخیر
  خواب دیدم کفش جدیدی میپوشم که مدلش تابستانه و قشنگ و شیک بود و دورنگ بود قسمت پایین یادم نیست چه رنگی بود ولی قسمت بالای کفشم که به صورت بندی بود به رنگ سبز روشن بود و من بندکفشم را بستم، یکی از اقوام هم که یک خانم متاهل هست، کنارم بود و من سعی داشتم قسمت بالای کفشم را او ببیند که چقدر شیک و زیبا هست.
  باتشکر

 23. زینب

  سلام میشه خوابمو تعبیر کنید و به ایمیلم بفرستید، من اینجا هر چه چک میکنم جوابی دریافت نکردم، من مجردم خواب دیدم با کسی که سالها پیش دوست داشتم و واقعا عاشقش بودم و در واقع ما خیلی سال پیش از هم جدا شدیم، تو خواب دیدم با هم میریم بالای پشت بامون و من با خودم کفش میبرم و اونجا با هم صحبت میکنیم که هماهنگی کنیم و بریم بیرون همو ببینیم، و این دیدار بین خودمون صورت بگیره منظورم اینه که فقط خودمون در جریان این دیدار باشیم، اینم بگم باز چند روز پیش خوابشو دیده بودم در صورتیکه ارتباطمون خیلی سال پیش تموم شده، کفشم مشکی بود، ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 24. زینب

  سلام میشه خوابمو تعبیر کنید ببخشید ی کم کاملترش کردم، من مجردم خواب دیدم با کسی که سالها پیش دوست داشتم و واقعا عاشقش بودم و در واقع ما خیلی سال پیش از هم جدا شدیم، تو خواب دیدم با هم میریم بالای پشت مون و من با خودم کفش میبرم و اونجا با هم صحبت میکنیم که هماهنگی کنیم و بریم بیرون همو ببینیم، فکر میکنم کفشم مشکی پاشنه دار بود، اینم بگم باز چند روز پیش خوابشو دیده بودم در صورتیکه ارتباطمون خیلی سال پیش تموم شده، ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 25. زینب

  سلام میشه خوابمو تعبیر کنید خواب دیدم با کسی که سالها پیش دوست داشتم و واقعا عاشقش بودم ازش جدا شدم تو خواب دیدم با هم میریم بالای پشت مون و من با خودم کفش میبرم و اونجا با هم صحبت میکنیم که هماهنگی کنیم و بریم بیرون همو ببینیم، ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 26. ناصرجان

  خواب دیدم چهار جفت کفش دارم با جعبه نو خریده بودم. من متاهل هستم تعبیرش چی می‌تونه باشه

 27. حسین

  سلام ،همسرم تو خواب دیده که در یک مراسم پنج جفت کفش منو یکجا دزدیدن,میشه بگید تعبیرش چیه؟

 28. آنا

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که با دوستم به جایی رفتم، و فکر میکردم که یک جفت کفش پاشنه بلند به پا دارم ولی وقتی به پاهام نگاه کردم دیدم که دو جفت کفش پامه، هر دو مشکی ولی یکی بوت و یکی پاشنه بلند. و وقتی کفش پاشنه بلند رو از پام در آوردم دیدم که پاشنه کفشام نصف شده و تو خواب ناراحت شدم و گفتم که این کفشا خیلی قشنگ بودن و پاشنه قشنگی داشتن و از شکستنشون ناراحت بودم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب به شما تذکری می دهد که در انتخابتان در اینده باید دقیق باشید تا به نتیجه ای که می خواهید برسید و از این رو برای اینده بهترتان انتخابی دقیق داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. ریحانه

  سلام
  کفش که به سختی پای چب پدر شوهر فوت شده کردن چه تعبیری دارد؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش امده است که می تواند به این معنا باشد که رابطه ای نامناسب ایجاد شده است و از این رو می تواند نشان از ان باشد که شما کاری برای ایشان انجام داده اید که برای ایشان کم و ناچیز است.
   سربلند و پیروز باشید

 30. هانيه

  سلام
  من خواب ديدم خواهرم كفش من رو پوشيده و وقتى بهش اعتراض كردم و رفتم سر كمدش ديدم چند جفت از كفش و بوتهاى من رو برداشته بدون اينكه به من بگه و در كمدش قايم كرده، همه رو برداشتم و خودم يكى رو كه خيلى سفيد و نو بود پام كردم .

 31. اعظم

  سلام ۰وقتتون بخیر ۰لطفا خواب منو تعبیر کنید

 32. اعظم

  سلام ۰من ظهر در خواب دیدم ۰رودخانه رو دارم میبینم که داخل رودخانه یه کفش پاشنه بلند قهوی زنانه ویه کفش سیاه مردانه اما خراب ویه کفش بچگانه داخل اب بود ۰تو خواب باخودم گفتم حتما برای یه خانواده بود که اب برده کفشهاشونو ۰بعد کفش زنانه نظرمو جلب کرد سالم اما قدیمی روی مد نبود کفش ولی پاشنه خیلی بلندی داشت بااینکه مدل قدیمی بود خوشم اومدداخل رودخانه شدم اب خوبی بود پام تامچ پام اب داشت ازداخل اب برداشتمش برای خودم وتوی خواب مطمن بودم کیپ پای خودمه لطفا خوابم تعبیر کنید ۰۰ممنون

 33. اعظم

  سلام ۰لطفا خواب منو رو تعبیر کنید ۰ممنون ۰
  من مجرد هستم ۰۰۰ظهر در خواب دیدمن اتوبان تونلی وجود داره که درجای این تونل اتوبان قطع شده ودور برگردون داره ۰وادامه داری جاده۰و اما روبروش چشمه ابی رد میشه چشم اب تمیز بود من کف چشمه میدیدم اما کف اون سیاه یاقهوی بود ۰درکل قشنگ بود واب خوبی داشت دیدن این صحنه برام جالب بود که چطور تونل اتوبان بقیه ش چشمه اب ووقتی دقت کردم دیدم داخل اب یه کفش قهوی زنانه بسیار پاشنه بلند اما مدل قدیمی ولی تمیز ۰ویه کفش مردانه سیاه کهنه وکفش بچگانه بود ۰۰درخواب با خودم گفتم حتما این کفش هابرای یه خانواده بود ه که اب برده ۰۰۰کفش قهوهی۰قدیمی پاشنه بلند نظرمو خیلی جلب کرد ۰بااینکه میدونستم نو نیست قبلا برای کسی بوده ۰خوشم اومد وارد اب شدم دیدم چشمه عمق زیادی هم نداره فقط تا مچ پامه۰ کفش قهوی برداشتم باز دقت کردم مدلش قدیمی بود اما مطمین بودم اندازه وکیپ پای خودمه ۰برای خودم برداشتمش وبردمش ۰۰صبح اونروزم خواب دیدم ادکلن مشکی بزرگ خریدم وفروشندشم داماد خودمون بود ۰۰۰خواهش میکنم تعبیر کنید
  سپاس ازشما

 34. زینب شریفی

  سلام روز بخیر.من مجردم و خواهرم که متاهل است خواب دیده که من چند جفت کفش نو خریدم ویک جفت هم به او دادم . لطفا بگید تعبیرش برای من و خواهرم چیست و اگر تعبیرش ازدواج برای شخص مجرد باشد زمان دور یا نزدیکش قابل پیش بینی هست،؟ ممنون از شما.
  من تو نظرات دیدم جنین خوابی نبوده و شما هم متاسفانه جوابی به من ندادید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب می تواند نشان از ان باشد که شما به ایشان مورد هایی برای ازدواج پیشنهاد دهید که برای شما انتخاب کنند و زمان ان هیچ گاه در حیطه ی سنجش انسان های عادی نیست. خوش بین باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 35. داریوش

  خواب دیدم تویک مجلسی کفشهای منو بردن و منم یک جفت کفش دیگری بجاش بردم تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دزدیدن در خواب به معنای خیر است و ممکن است در خواب شما هم به همین معنا باشد اما بدانید که در تعبیر خواب کفش اشاره به همسر شده است که در اینجا برای شما می تواند نشانی از ان باشد که مشکلی برای رابطه ی شما پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 36. سوگند

  سلام خداقوت من چند باری هست خواب میبینم کسی که دوست دارم به منزل ما اومده و همیشه آخر سر با قهر دعوا از منزل ما رفته دیشب باز خواب دیدم با پدرم دعوا میکند و کفش هایش رو خونه ما جا گذشته و رفته هرچقدر دنبالش گشتم پیداش نکردم امکانش هست تعبیر خواب من رو بفرماید ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر این خواب ها را بسیار پرتکرار می بینید که دارای تعبیر نیستند و از این رو برای شما نشانی از ناخوداگاهتان هستند اما می تواند همزمان هم نشانی از ان باشد که به ایشان برسید اما سختی هایی را باید بپذیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 37. سمانه

  سلام ۳ ابان ۱۴۰۱،خواب دیدم رفتم درب خونه فردی که دوستش دارم،خواهرش میگه مشغوله سرچ وسیله خارجی تو اینترنته،خم شدم بند کفشای کتونی سفیدمو)که در واقعیت دارمشون) بستم و برگشتم به مسیر خونمون‌

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از انجایی که اشاره ای به کفش در ان شده است می تواند نشانه ای به رابطه شما داشته باشد که در ان باید بسیار اگاه باشید که هم ممکن است خیر باشد و هم نه. از این رو صدقه ای دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. مری

  درود
  من خواب دیدم با کسی که دوستش دارم و در ارتباط هستیم باهم جایی هستم که کفش های این آقا نیستش و مجبور شده یه کفش زنونه که مال یه غریبه هستش بپوشه من بهش میگم بیا یکی از کفش های من رو بپوش که عوض نمیکنن به پاهای خودم نگاه میکنم یه کفش جدید که قبلا ندیدم پاشنه بلند مشکی نو توی پاهامه. من و این اقا از هم دور هستیم تو یه کشور دیگه هستن. لطفا تعبیرش رو می فرمایید.

 39. ناصری

  سلام من خواب دیدم همسرم برای زن همسایه کفش خریده هست و من از این موضوع خیلی ناراحت هستم باردار هستم

 40. فرحی

  خانم متاهلی هستم که ی صندل زرد پاشنه بلند دارم که اکثر مواقع اون و می‌پوشم در خواب دیدم همسرم اون رو پوشید و باهاش رفت معنی اش و میخواستم بدونم

 41. فرحی

  با سلام خانمی متاهل هستم در خواب دیدم همسرم کفشهای مرا پوشیده و راه می‌رود معنی آن چیست؟

 42. محمد

  ســلام.
  من متاهلم خواب دیدم یک جای بیرون از شهر انگار تجمع بود که میرفتم مسابقه ای ببینیم ومن کفش نداشتم وباشرمندگی پالخت روی سنگها وبیابون راه میرفتم وازاینکه بدون کفش بودم میخواستم کسی متوجه نشه شرمنده بودم
  خیلی ممنون لطف کنید تعبیرش برام بگید

 43. سپیده

  سلام خواب دیدم رفتم کفاشی بهش میگم کفشاموخوب تعمیرنکردیددوبتره تعمیرکنید به جفت کفش نو به من میده موقت تا کفشامو تعمیر کنه و من می‌پوشم وبه دقیقا نمیدونم خونواده م میگم کفش نو فشنگنره کفش خودمه تعبیرش چیه ..سپیده هستم ممنون

 44. مهشید

  سلام من خواب دیدم اون آقایی که من دوستش دارم در حال رقصیدن در راهروی ورودي خانه است و آنجا کفش مردانه ای بود که درون آن کفش مردانه یک کفش زنانه پلنگی زیبا بود و کنار آن کفش، کفش بچگانه پسرانه بود میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن کفش دراین خواب می تواند تعبیر ان را بهتر هم بکند و به طرفی به این معنا باشد که شما در اینده می توانید به چیزی که می خواهید دست پیدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 45. شیرین

  سلام خواب دیدم رفتم پیش خواستگارم باهم حرف بزنیم ولی دیدم کفش هام پام نیست و دنبالشون میگشتم و بعدم که با هم راه میرفتیم و صحبت میکردیم کفش های هردوی ما رو یک نفر برداشته بود و نمی گذاشت با هم صحبت کنیم خواستگارم رفت دنبالش که ازش بگیره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است تعبیری به این صورت داشته باشد که در اینده کسی بین شما کاری را خراب کندو از این رو حتما صدقه ای دهید و در روابطتان دقیق باشید./
   سربلند و پیروز باشید

 46. نگار

  دیشب خواب دیدم که مادرم کفش فروشی زده ودر ان اجناس خیلی کمیاب ومارک میفروشد از هر کفشی یا لباسی فقط یکی دو تا دارد ولی لباس های خیلی زیبا وگران قیمت من به محل کار اونی که بهش علاقه دارم رفتم وطرف را به محل کار مادرم اوردم وی تصمیم گرفت کفش ها بخرد همه را پوشید ولی هیچ یک سایزش نبود یک مانتوی مشکی برداشت وبرد برای مادرش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   میتواند به دو منظور باشد. اول انکه نشانی از موفقیتی برای ایشان باشد که بسیار خیر است و خوب. دوم انکه نشانی از ان باشد که ایشان را در اینده قدرتی دست یابد که رابطه ی چند نفر را تحکیم بخشد که باز هم خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 47. حدیثه

  سلام .من چند سال پیش از اقای جدا شدم و ایشون الان ازدواج کردن اما من خودم مجرد هستم.دیشب خواب دیدم که ایشون با یه کفش سفید مجلسی زنانه و یه کفش مردانه وارد خانه ما شدن.چه تعبیری دارد؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب دقیقا می تواند نشانه ای از جدا شدن واقعی ایشان از شما باشد که ایشان حتی از دل هم از شما جدا شده اند و دیگری را برگزیده اند.
   سربلند و پیروز باشید

 48. سارا

  با سلام.
  خواب دیدم به مسجدی رفته بودیم گدیا برای ختم کسی بود . من یه کتونی از یه برند به تازگی خریده بودم . موقعی گه اومدیم بیرون من کفشام پوشیدم اما یهو دیدم کناره ی این کفش گلدوزی شده ست و کتونی من طوسی ساده و از برند بود. با همسرم سوار ماشین رفتیم داخل مسجد و رفتم قسمت کفشها و دیدم چند تا کفش مدل کفش من هست اما اونا همه کنارشون کمی طرحدار و گلدوزی داره مثل اونی که پای من بود. از خانم متصدی اونجا پرسیدم گفتم واسه من ساده بود مارکدار بود . گفت حتما تو اشتباهی پوشیدی یکی دیگه هم مثل تو اشتباه پوشیده. خیلی دنبالش گشتم چند بار رفتم قسمت‌های مختلف مسجد اما پیدا نشد. با همسرم کلی گشتیم و در نهایت پیدا نشد و من کلی حرص خوردم توی خواب

  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

 49. Erella

  سلام تعبیر خواب من چیست خواب دیدم دیرو عصر ۱۴۰۱/۶/۶ که پدرم فوت شده کفشهای من را پوشیده که تو اشپزخونه بود گفتم بابا چرا کفشهای منو پوشیدی کفشم گشاد میشه خندید گفت که این گشاد بود کفشهات سایز من شد حالا بپوشی این کفشهارو سایز پای خودت میشه البته من پام کوچیک سایز ۳۶ کفشمو ا پاش دراورد پوشیدم کفشم گشاد شده بود واسم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   همانگونه که در بالا هم خوانده اید کفش نشانی از همسر می تواند باشد که در اینجا هم ممکن است برای شما به این صورت باشد که همسر و یا کسی که برای شما حکم عشق دارد باید برای ایشان کاری را بدون چشم داشت انجام دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 50. علی صفر

  من درخواب همسرم را که قبلا طلاق گرفته وشوهرکرده دیدم که با کفش‌هایی شبیه دمپایی راه می‌رفت. منم به مادرش گفتم میخوام برم وبراش یه خفت کفش اسپرت بخرم ومیخوام جهت خریدکفش همراه خودم ببرمش که مادرش گفت فلانی باهات نمیاد ومنم گفتم باهام میاد.بهش گفتم اونم حاضرشدکه بریم براش کفش بخرم ولی ازدوراه رفتیم.درضمن زن سابقم بیماری ام اس دارد.لطفا تعبیرخواب را به ایمیلم ارسال کنید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند اشاره ای مستقیم به خود شما داشته باشد و در ان به این صورت نمایان شود که ایشان با از دست دادن شما ضرری بزرگ کرده اند و در خواب به این صورت نشان داده شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 51. حمید

  سلام وقتتون بخیر ممنون از زحمات شما.در خواب خواهر همسرم را دیدم که یک لنگه کفش من رو پوشیده و انگار که داره فرار میکنه و میخنده به حالت شوخی.من هم اصرار میکردم کفشمو پس بده ولی میخندید و پس نداد.سپاس از پاسخ شما.بنده اولین بار هست که از سایت شما بازدید میکنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب شما میتواند به این معنی باشد که خواهر همسر شمانیت به این دارد که بین شما و همسرتان فاصله بیاندازد و البته اگر شما نسبت به این شخص افکار منفی نداشته باشید.اگر غیر این باشد که خواب شما از افکار شما نشأت گرفته است و میتواند بدی نداشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 52. حمید

  سلام وقتتون بخیر ممنون از زحمات شما.در خواب خواهر همسرم را دیدم که یک لنگه کفش من رو پوشیده و انگار که داره فرار میکنه و میخنده به حالت شوخی.من هم اصرار میکردم کفشمو پس بده ولی میخندید و پس نداد.سپاس از پاسخ شما.

 53. خورشید

  سلام من خواب دیدم که یک جفت کفش پوشیدم ولی کفشای خودم نبود شبیه به کفش مردانه بود و رنگ کفش باهم فرق می‌کرد یک لنگه ش سیاه بود یک لنگه ش قهوه‌ای ممنون میشم تعبیر خواب رو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خواب شما میتواند بر این معنی باشد که اگر شما مجرد هستین خواستگارهای متعددی خواهید داشت که در انتخاب یکی از انها تردید دارید,و اگر متاهل هستید این امر برای شما ممکن است نشان بر خوبی نداشته باشد. صدقه بدهید که انشالله به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 54. شیلا

  با سلام بنده مجردم و خواب شخصی متاهلی که یک سال عاشقانه همو دوست داشتیم و الان حدود سه ماهه به خواست اون از هم جدا شدیم رو دیدم که در خواب کفشی نو خریده با قیمت ارزان و با منو خواهرم در مورد کفش صحبت میکند و تمام حواسش به منه ولی من به اون بی محلی میکنم لطفاً تعبیر خواب چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش برای مردان امده است که می تواند نشان از ازدواج باشد و از این رو می تواند برای ایشان نشانی از انی موضوع باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 55. آزاده

  سلام من دختریم ک یک عقد ناموفق داشتم و به فاصله چند روز خواب کفش دیدم یکیش عصر خواب دیدم و یکیش ساعت هشت نه صبح تو خواب عصرم برادر کوچیکم برایم انواع کفش و کیف آورد خانه باز می‌رفت و مدل های دیگه مجلسی و‌.‌. آورد و رنگ همه شان مشکی بود خیلی خوشگل و شیک
  و خواب صبحم من یک کفش ک در خواب بنظرم بچگانه می آمد ولی اندازم بود به رنگ سبز صدری دیدم ک رویش یک ردیف بافت از جنس همان کفش رویش بود و در خوابم آن کفش ها را گم کرده بودم و در به در دنبالشان می‌گشتم و در مغازه کفش فروشی دنبالش می‌گشتم، از مدل کفش های من داشتند در آن مغازه ولی اندازه من نبودند کوچک تر بودند همانطور که گفتم مدلش هم بچگانه بود و من تو دلم میگفتم این برای من نیست و در آن مغازه دنبال کفش های خودم بودم و در آن مغازه یک همکلاسی قدیمیم را دیدم ک آمده کفش بخرد با آن صحبت میکردم ک من هرچه گشتم کفش درست حسابی پیدا نکردم از این کفش از مدل بافت هایش خوشم آمد و خریدم و چند بار به آن کفش فروشی رفتم و دنبالش می‌گشتم ک پیدا نمیکردم خیلی اذیت میشدم و بار آخر در راه مغازه در یک کوچه دعوایی رخ داد و من از آنجا گذشتم ک سریع به مغازه کفش فروشی بروم دنبال کفشم ولی کفش فروشی را پیدا نکردم و حس بدی داشتم

 56. ارزو

  من توخواب دیدم دارم کفش میخرم جلو مغازه کفاشی براخواستگاری که قبلا تموم شده بودوطرف خودش هم کنار من بود حرف میزد ونوعی هم کدورت بینمون مونده ولی من فکرم بخاطر یه موضوعی درگیر اون بوده

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب خرید کفش به همین موضوع اشاره شده است و ممکن است نشان از رسیدن شما به کسی باشد که دوستش دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 57. رویا

  سلام وقت بخیر .من متاهل هستم ..خواب دیدم کفش فروشی باعث شده بود کتونی من دچار آسیب بشه و رفتیم مغازش که جبران کنه ..یه جفت کفش ارزون گذاشته بود که میگفتم نمیخوام .. به همسرم یه جفت کفش مردونه مشکی داد و شوهرم راضی شد.. اومد بیرون که بریم .. من کلی بهش غر میزدم ..
  میشه تعبیر بفرمایید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشانی از ان باشد که شما بسیار سخت گیر تر از همسرتان هستید و این موضوع ممکن است در اینده شما را دچار مشکل کند.
   سربلند و پیروز باشید

 58. دنیا

  سلام خسته نباشید
  من تو خواب دیدم ب محل کارم رفتم همه لباس مشکی پوشیده بودن ولی میرقصیدن ولی من ناراحت بودم اینقدر ناراحت بودم ک صدام در نمی اومد
  بعد دیدم تو پام دمپایی هست بعد بلند ب همه میگفتم کتونیام جا مونده
  تعبیر اینو بگید ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشان از ان باشد که در تعبیر شادی به غم تعبیر شده است و در تعبیر غم به شادی و از این رو نشان از شادی برای شما دارد و از طرفی هم نشان از مشکلاتی بر سر راه رابطه عاشقانه شما دارد که قابل حل است.
   سربلند و پیروز باشید

 59. زهرا

  سلام من خواب دیدم باهمسر و پسرم به مغازه کفش فروشی رفتیم میخواستم برای پسرم و حودم کفش بخرم از مغازه بیرون آمدیم نگاه کردم یک جفت کفش سفید ک سایزهایش یکسان نبست خریدیم ک برگشتیم مغازه کفشها را پس دادیم صاحب مغازه میوه داد ک من آنرا به دختری ک انجا کار میکرد دادم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در این خواب المان های نامشخصی امده است که تعبیر ان را سخت می کند و ممکن است نشانی از ان باشد که شما برای خیری دست به انجام کاری میزنید اما باید بسیار تلاش کنید و دیگران را فراموش نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 60. امیر زرافشان

  من خواب دیدم با عده ای از جماعت به زیارت امام زاده ای رفتم وپس از زیارت ناگهان متوجه شدم که با کفش وارد حرم شده ام به سرعت از حرم آمدم بیرون .
  با تشکر تعبیر خواب بنده را بفرمائید

 61. سعید

  سلام درخواب دیدم با کفش وارد مجلسی نشدم مجلس بیشتر زنان بودن در که درزیر کف اتاق بود خارج شدم که بروم ولی کفشم طرف دیگر بود وپا برهنه ماندم بعدا پیراهنم نیز پاره شد

 62. lm

  سلام
  اگر خوب ببینیم کفشهایی نو به پا داریم ولی رنگ دولنگه کفش یکسان نیست تعبیر چی هست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر متاهل هستید می تواند نشان از تغیرات فراواان در همسرتان باشد واگر متاهل هستید ممکن است نشان از انتخاب های خیر برای ازدواج باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 63. lm

  سلام اگر خواب ببینیم کفشی نو پا داریم ولی دو رنگ مختلف هست چی هست تعبیرش ؟
  مرسی

 64. باران

  سلام و درود. من خواب دیدم معشوقم منزل ما بود و پا برهنه راه میرفت. من از پدر و برادرانم خواستم دمپایی بخرند و به منزل بیاورند. پدرم هم چند مدل کفش و دمپایی تهیه کرد تا ایشان بپوشد. خواهش میکنم تعبیرش رو لطف بفرمایید. امکان وصال وجود داره؟ من متاهل و در آستانه ی طلاقم. بدلیل خیانت همسرم. همه ی امیدم
  اینه که این ازدواج مجدد صورت بگیره تا غم های زندگی قبلم رو فراموش کنم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند هم خیر باشد و هم نه. از طرفی می تواند نشان از رسیدن ایشان به شما به واسطه ی پدرتان باشد و از طرفی هم ممکن است نشان از ان باشد که ایشان به شما حسی ندارند. این دو هر دو محتمل است و تشخیص ان برای ما ممکن نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 65. محمد

  سلام میشه تعبیر کنید من خواب دیدم یه مرده کفشاش شبیه کفش کنه تا حدودی ،.رنگ ش هم مثل مال من بود ولی وقتی جلو تر آمد یکی از پاهاش دمپایی سفید بود و دیگری کفش بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر ان مرده را می شناسید که می تواند اشاره ای به کسی که دوستش دارید باشد که ایشان را در شباهت ان شخص کند و اگر نمیشناسید می تواند نشان از ان باشد که شما با کسی که دوستش دارید ممکن است مشکلی پیدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 66. فرناز

  سلام میشه لطفا تعبیر خوابمو بگید مسائلی برام پیش اومده که فکر میکنم تعبیر خواب کمکم کنه…
  در خواب تعدادی از کفش های خودمو در جاکفشی دیدم همگی تمیز و‌ مرتب بودند و بین آنها تعدادی از کفشهام که مدتی گم شده بودند و دنبالشان میگشتم هم بودند و همگی تمیز و سالم و‌مرتب بودند و‌من هم متعجب و‌ خوشحال که گمشده ها پیدا شدند رنگهای کفشام مختلف بودند و همگی اسپرت بودند هیچکدام مجلسی و‌پاسنه بلند نبودند…

 67. پری

  سلام من خواب دیدم کسی را دوست دارم در خانه من آمده یک کفش برایش می‌دهد میپوشد می‌رود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خود کفش در خواب های ما نشان از دوست داشتن و کسی است که دوستش داریم. از این رو این خواب می تواند به این معنا باشد که در اینده برای شما ان کس که دوستش دارید ممکن است فراهم شود و این بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 68. ایدا

  سلام من خواب دیدم در یم مهمانی دوست صمیمی ام کفش هایی به پا داشتم که رویشان زرد و نارنجی بود و موقع رفت کفش ها گم شدند و هیچ کسی پیدا نمرد هرچی گشتم نبوددکه نبود و یک دفعه رفتم جایی که همسرم بود بعد همسرم را گم کردم تا جایی که انقدر گریه کردم به حق حق افتادم و اشکهایم را میدیدم بعد دوباره سراغ کفشهایم را گرفتم دوستم و اطرافیان گفتند پیدا نکردند دوباره برگشتم و همسرم پیدا شد و دیدم لباسی جدید که اصلا سایزش نبود پوشیده و پرسیدم این چیه تنت گفت لباسش کثیف شده بوده و رفته بوده عوض کنه و برگشته

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشان از یک چیزی باشد که برای شما خیر نیست و ان این است که در اینده بین شما و ایشان مشکلی پیش بیاید که حل شود اما زمان بر باشد و این خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 69. Fgod

  سلام خواب دیدم سر از یه خونه خراب دراوردم با کسی که با دختری که علاقه دارم بهش تو اون خونه خرابه یه جفت کفش بود ، کفشتشو درآورد ، اون کفش کهنه ها رو پوشید
  گفتم بهش پات نکن، اما پا کرد ، بعد یهو دیدم یه سری اسکلت متحرک از اون خونه افتادن دنبالمون ، بلندش کردم ، بعد کفش ها تو پاش استخوانی شده بودن نمیتونست بدوعه ، گذاشتمش رو کمرم و فرار کردیم ، تو هوا کفش هارو از پاش در اوردم انداختم جلو اسکلته دیگه دنبالمون نیمیومد ، تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما خیر نیست و ممکن است نشانی از ان باشد که باید رابطیتان را با کسی که دوستش دارید به پایان رسانید تا از چیزی که برای شما خیر نیست رهایی یابید. از این رو بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 70. لیلا

  با سلام. میشه تعبیر خواب منو بگید خواب دیدم با همسرم. راه میریم همسرم. کفش منو گرفت دستش. وبرگردوند دیدم که کف کفشم پاره شده ‌هر جفتمون ناراحت شدیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده نه چندان دوری ممکن است بین شما و ایشان مشکلاتی پیش بیاید که باید آن را رفع کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 71. Zhraa

  سلام روز بخیر. خواب خواهرمو دیدم که حدود دوماه پیش فوت کردن. در خواب غمگین بود و کفشهای صندل پدرم دستش بود میخواست با خودش ببره. پرسیدم چرا میخوای ببری جواب نداد. فقط میدونم ک کفشها رو برد و من متوجه رفتنش نشدم.
  میشه لطفا معنیشو بهم بگید؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای ایشان خیر نباشد و نشان از اولا ناراحتی ایشان باشد و دومم انکه اشاره ای به مادر شما باشد و دلتنگی ایشان برای مادرتان.
   خیراتی دهید و اگر مادرتان در قید حیات است به ایشان گوشزد کنید که از ایشان بسیار یاد کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 72. کامیاب

  سلام من در خواب دیدم دختر بچه ای با کفش های پاشنه بلند و بزرگتر از پایش که در خواب بهش گفتم کفش ها به من تعلق دارد بازی میکند آرایش کرده بود و در خواب انگاری که خواهرم بود در خوابم مادرم هم در کنارم بود از شیرینی دختر بچه او را در آغوش گرفتم که گفت بوس بدم میزاری برم بازی کنم دخترک شبیه خودم هم بود چشم و مو مشکی در صورتی مادرم بلوند است با چشم های رنگی در همان حال مادرم در حال صحبت با دو پسر خاله ام بود که هر کدام در واقعیت دختر بچه دارند،ضمنه اینکه مجرد هستم و تا حالا ازدواج نکردم لطفاً بگویید تعبیر این خواب چیست
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب میتواند نشان از خیر باشد که در اینده برای شما موقعیت هایی را نشان دهد که برای ازدواج شما تعیین کننده است و ازاین رو از بابت این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 73. خزائی

  سلام و وقت بخیر
  ممنون میشم تعبیر خواب من رو بفرمایید
  من خواب دیدم از جایی انگار از سر کار برگشته بودم و رفتم خانه پدر بزرگم دم در متوجه شدم شلوغ است کفشهایم را با خودم بردم داخل که کسی نبرد و در یکی از اتاق ها پشت پرده گذاشتم که امن باشد(پشت پرده کفش های دیگری هم بود ) و قتی کفش را گذاشتم عمویمرا دیدم که با چند بچه نشسته بود
  در ضمن مجرد و دختر هستم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است برای شما به این تعبیر باشد که به واسطه ی حساسیتتان موقعیتی را از دست دهید و به همین دلیل کسی را که ممکن است همسر خیری برای شما باشد را از دست دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 74. زهرا

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم در خونه رو باز کردم که برم بیرون کفشهام رو بپوشم ، کفش همسرم تمیز و واکس خورده جفت شده بود و کفش من کممی خاکی و روی هم بود لنگه هاش .
  تعبیرش چی میتونه باشه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر نیست و اشاره به خود شما دارد و از انجایی که کفش نشان از همسر است می تواند تفاوت دیدگاه شما به همسرتان را نشان دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 75. Saharmln

  سلام وقتتون بخیر
  من یکبار عقد کردم جدا شدم و الان مجردم خواب دیدم خونه ی دوستمون کفشامو درآوردم وقتی خواستم برم کفشهای من نبود گفتن یه حیوون داریم مثل راگون که کفشهارو میبره زیر خاک قایم میکنه همه جمع شدن گشتن ولی پیدا نشد یهویی تگرگ شدیدی به پا شد و پام روی تگرگا لیز خورد و تا یه مسافت زیادی سر خوردم رفتم یجایی که ادما دور هم نشته بودن میخواستم برگردم دیدم پابرهنه ام و میگفتم حالا چجوری این راهو برگردم روم نمیشه پابرهنه برم
  میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که از طریق کسی به واسطه ی ایشان و یا شبیه ایشان شما دچار جدایی شده اید و از این رو باید بسیار اگاه باشید که اگر قصد ازدواج مجدد دارید کسی سبب جدایی شما نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 76. maryam19

  سلام امروز دم صبح یا صبح زود خواب دیدم یه جفت کفش اسپرت سیاه کهنه و سوراخ که تو خواب حس میکردم اندازه پام هست ولی از اینکه اینجوری بود افسوس میخورم یه لنگش که سوراخ بود با خودم گفتم اون یکی لنگه هم سوراخ کنم که خودش یه نوع مدل بشه یا وقتی خواهرم که متأهله اومد خونه مون کفش خواست اینو بهش بدم در هر صورت ندیدم با هاش راه برم فقط تو خواب این یه جفت کفشو دیدم و اینکه خواب دیدم کمدم (تو واقعیت دو طبقه است که لباسام و وسایل دیگم توشه )تو خواب طبقه پایینی کمدم خالی بود تو خواب تعجب کردم که چه موقع و برای چی خالیش کردم ،،لطف میکنید تعبیرشو بگید ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که بر اساس تعابیر خواب خیر نیست و ممکن است به معنای آن باشد که شما در اینده از لحاظ رابطه ی عاطفی دچار مشکل شوید و ممکن است اگر دقت نکنید آن را به زندگی خواهرتان نیز سرایت دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 77. پروین میرزایی م

  سلام من خواب دیدم چند تا از خانمهایی رو که میشناسمشون اومدن خونمون و کفشمو تو جاکفشی بود برداشته و دزدید ازم وقتی نگاه کردم دیدم داخل جاکفشی یه لنگه کفشم هست اونم پاشنه افتاده و بعد رفتم از اون خانم آشنا با دعوا لنگه کفشمو پس گرفتم.جنس کفشم خیلی خوب و راحت و شیک بود و دوسش داشتم.بیزحمت بگید تعبیر خوابم چیه ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش امده است که نشان از همسر دارد و این خواب ممکن است نشان از مشکلی برای همسرتان باشد که به واسطه ی دیگران ایجاد شودو از این رو حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 78. فاطمه ام

  سلام خانم متاهل هستم چندین بار در خواب میبینم که کفش هایم گم شده و بدنبال آن میگردم ولی پیدا نمیشود کل خواب هایم پابرهنه هستم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش می تواند نشان از همسر باشد و گم کردن ان در خواب خیر نیست و نشان از گم شدن راستی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 79. گل بهار

  سلام من خواب دیدم که رفتیم یک جایی که انگار کوه بود نمیدونم دقیق بعد با خواهر و دومادمون بودم یک دختر خاله داشتم که انکار خونه انها کوه بود بعد انگار خواستیم بریم بیرون و ناراحت بودیم از دستش که منم گفتم ببین کفشم چی کار کرده گشادش کرده آجیم گفت ببینم اشکال نداره یهو که درستش کرد که ببندش خیلی قشنگ و زیبا بود خیلی دوسش داشتم رنگ کفش شفید فیروزه ای بود پاشنه بلند بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشان از کسی باشد که به ایشان علاق دارید وبه واسطه ی کسی رابطه ی شما دچار مشکل شود اما رفع شود و از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 80. ستاره

  سلام وقت بخير، خانم هستم و متاهل،من امروز بين ٥ صبح تا ٩ صبح خواب ديدم با چندتا از همكاراي دوران مجرديم پايين كوچه خانه پدريم راه ميريم دنبال كاري بوديم ولي يادم نمياد چه كاري،كه يهو متوجه شدم پابرهنه ام بعد ديدم يكي از كفشام كه حالت كالج مشكي داره وسط خيابابون هست، از اونطرف ديدم دو لنگ كتوني مشكيم هم توي جوي آبي كه آب با شدت از اون رد ميشد افتاده و داره آب ميبرشون، دنبالشون دويدم تا يه نفر كه يادم نيست كي بودن برام كتوني ها رو از آب گرفتنشون.ممنون ميشم تعبير خوابم رو بگيد

 81. ستاره

  سلام وقت بخير، من امروز بين ٥ صبح تا ٩ صبح خواب ديدم با چندتا از همكاراي دوران مجرديم پايين كوچه خانه پدريم راه ميريم دنبال كاري بوديم ولي يادم نمياد چه كاري،كه يهو متوجه شدم پابرهنه ام بعد ديدم يكي از كفشام كه حالت كالج مشكي داره وسط خيابابون هست، از اونطرف ديدم دو لنگ كتوني مشكيم هم توي جوي آبي كه آب با شدت از اون رد ميشد افتاده و داره آب ميبرشون، دنبالشون دويدم تا يك نفر كه يادم نيست كي بودن برام از آب گرفتنشون.

 82. پری

  دم صبح خواب دیدم که مادرم فوت شده و هرگز خوابشو نمیدیدم جلوی درب مغازه کفاشی هستیم و سه جفت کفش سفید که یکیشون پولکی و خوشگل بود بزور دارد برام می‌خره. هرچی میگم اینا به پای من کوچیدند اصرار داره که هر سه جفت را بردارم و بااطمینان بمن میگه ظاهر کفش کوچیدند ولی ولی سه اینا اندازه پاهات هستن . البته همشون طرح کتونی با پاشنه های دو تا ۵ سانت بودند ولی همشون سفید بودند و بزور خرید و داد دستم . البته ناگفته نمونه که مادرم در زمان بچگی و جوانیم خیلی اذیتم می‌کرد طوریکه بین من و دو دخترم را هم فاصله می‌انداخت. اخیرا دختر بزرگم درخواب سکته کرده و دختر ۶ سالشو دادن بدست خانواده پدری بد سرپرست . …. این خوابم خیلی واضح بود فقط لطفا تعبیر. سپاس.

 83. پریسا

  من خواب دیدم پسری ک در حال حاضر تو زندگیم هس کفش سفید بهم داد و من پام کردم تعبیرش چیه ممنون

 84. پریسا

  سلام من خواب دیدم پسری ک تو زندگیم ی جفت کفش سفید قشنگ داد و من پام کردم تعبیرش چیه

 85. نانا

  با سلام
  من خواب دیدم دو جفت کفش مال مامانم تو خونه من بود .البته یه جفت از کفشاش رو چن وقت بود دنبالش میگشت هر دو جفت کفش مشکی بودن و تو خواب میگفتم به مامانم ز بزنم بگم کفشاش خونه منه .

 86. نیما صبوری

  سلام
  من خواب دیدم پسرعموهام دو جفت کفش قهوه ای برای من وهمسرم خریدن
  تعبیرش چیه؟

 87. مریم فر

  با سلام من خواب دید یک لنگه کفش باشه بلند دارم پام می کنم و در آن لحظه مردی که من بهش علاقه دارم از جا کفشی لنگه دیر کفش برای من در آورد و جلوی پام قرار داد من پوشیدم و از ایشون تشکر کردم.خواب من به چه معناست .ممنون از لطف شما .

 88. حسین

  سلام میخواستم تعبیر خوابمو بدونم
  کفش خودمو که دارمش سفیده با دو تا خط یکی قرمز یکی آبی برای انجام کاری که راحتتر انجامش بدم سوراخش کردم از بالا به داخل کفی بعد بیدار شدم

 89. شایان

  سلام ببخشید من خواب عجیبی دیدم خواستم برای تعبیرش کمکم کنید، خواب دیدم که تو اتاق استراحت بیمارستان در محل کارم هستم و داییم در حالی که مرده و روح شده(در واقعیت زنده س) برای من یک دست لباس کرمی و کفش طوسی میاره و میگه از لباس شهدا برات آوردم کاملاً لباس هم به لباسهای کرمی نظامی میخوره. بعد یه نشونی تو خواب میده که من مطمئن شم ( میگه ۵ تا ۷۰۰ گرم که بعدش که داییم مثل روحا محو میشه دقیقاً یه نفر وارد میشه و اونو میاره تا جایی که یادمه شبیه شیر پاکتی بود) بعد من لباسا رو می‌پوشم و به کفشام نگاه میکنم به نظرم ساده اما راحت و قشنگ میرسه

 90. رویا

  با سلام خواب دیدم که کسی که دوسش دارم برای پسرمون یه جفت کفش خریده کفشا هم رنگی بود بیشتر آبی البته هنوز مجرد هستم تعبیرش چی هست؟ ممنون می شم

 91. محمدرضا

  سلام.
  من خواب دیدیم ک ت مجتمع بودم با یکی از دوستام بعد منتظر دوست دخترم بودم با دوستش اومدن رفتیم بالا خونمون بعد دیدم دوست دختر هنوز دم در و نیومده ت رفتم دم در و دیدم داره سعی میکنه کفشش و در بیاره ولی انگار نمیتونه یا گره ی بندش و نمیتونه باز کنه بعد من گفتم میخوای بیام کمکت بعد گفت ن بعد دیگ بیدار شدم.

 92. حدیث

  سلام
  در خوابم روحانیی که میشناختم امده بود خانه ی من
  وقتی آمد من در آشپزخانه سر برهنه بودم و با حوله ی همسرم سرم را پوشاندم و داشتم قیمه میپختم که ایشان گفتند که غذا گوشتش نپخته نباشد . مثل آن روز و من در جواب ایشان از دستپخت خودم تعریف میکردم

 93. حدیث

  سلام خواب دیدم در محل کار بودم . در حال رفتن به خانه که متوجه شدم زنی ک میشناختم کفشهایم را برده و کفش خودش و بچش که به کفش خودش متصل شده بود یعنی گره خورده بود برای من گذاشته و کفشهایشان سفید بود و هم سایز پای من بود کفش را پوشیدم ولی کفش بچه را از کفشی که پوشیدم جدا و باز کردم و همکارم گفت میتوانی پا برهنه هم بروی چون سرویس دم در خانه پیاده میکند ولی من گفتم نه نمیشه . پیاده شدم از سرویس . اما وقتی که پیاده شدم دیدم که کفشی که پوشیدم نصف پام برهنه و نصف دیگر پوشیده بود

 94. مرضی

  با سلام وقت بخیر
  (من مجردم و دوتا بچه دارم) .خواب دیدم رفتم یه خونه ای ادمای عجیبی بودن ولی من نمی ترسیدم یه نفر بود ریش و قد بلند گفت اینا خانواده منن اما هی شلوغ و شلوغ تر می شد بعد من فقط می خواستم برم رفتم کفشم رو بپوشم دم در کلی کفش بود من برمی داشتم پا می کردم حس می کردم مال منه اما وقتی پام می کردم انگار گاه بودم برای من نیست کلی دنبال کفشم می گشتم بعد یه ادم کوتاه ا کوتوله بود یادم نیست ومد رد شد خندید نگااش کردم بنظر چشم نداشت بعد خاما می گفتن چی شد می گفتم پیدا نکردم کفشمو اومدن کمک پیدا کنبم بعد اون مرد ریشو کل مدت به من نگاه می کرداومدن کفش اورد پامی کردم می گفتم نه مال من نیست اصلا یادم نمیومد کفشم چه شکلیه کفسا نو نبودن یا بنظر نو بودن وقتی می پوشیدم معلوم بود استفاده شده بعد دخترم اومد گفت مامان بیا دیر شد گفتم تو برومن کفشم رو پیدا نمی کنم یه خانم گفت ول کن هر کدوم رو دوست داری بردار بپوش که بیدار شدم
  ممنون میشم تعبیر کنید البته قبل ترم داره ولی دقیق یادم نیست

 95. Faeze

  با سلام من خواب دیدم چند جفت کفش قدیمی در یک جعبه است و من رفتم یک جفتشو پوشیدم خوشم اومد برداشتم قایم کردم وفک میکنم یک کفش دیگه هم بود ک یک لنگه نداشت

 96. سوگند

  سلام
  من خواب دیدم یک لنگه کفشمو که بندی بود بستم ولی اون یکی پام با اینکه لنگه کفشم اونجا بود اما پا نکردم؟

 97. مهدی واحدی

  درود فراوان خواب دیدم که با دو کفش لنگ به لنگ جدا میخام برم مهمونی تعبیرش چیه ممنونم میشم تعبیرش رو بگید

 98. مریم

  سلام میشه لطف کنید خواب منو هم تعبیر کنید
  من حدود 8,صبح خواب دیدم که دختر همسایه با کفشش اومد داخل خونه من. و یک عدد پیرهن. در دستش بود. به من اشاره میکرد و می‌گفت اینو میخوای. من دیگه لازم ندارم
  چون منم میرفتم دنبال دخترم. رفتم جلوی در. گفتم نه نمی‌خوام برام مهم نیست.
  بیا برو بیرون. اونجا که. وایستادی اونجا من نماز میخونم. این خونه نماز خونده میشه. تو با کفش اومدی. تو ی خونه من
  اومد بیرون. جلوی در بهم نگاه کرد گفت برات مهم نیست
  گفتم نه مهم این بود که نباید با کفش میومدی تو خونه من که اومدی حالا بیا برو. بیرون

  خواهش میکنم اینو برای من تعبیر کنید

 99. یاوریاوری

  باسلام من درخواب دیدم انگشت بزرگ پایم زخمی وعفونت کرده امادرد نداردولی زیر کفش همی پایم هم کاملاپاره شده است خواهشمندم بزرگواری فرماییدتعبیرفرماییدکه خیلی خیلی نگرانم درپناه حق تعالی موفق ومؤیدباشید

 100. زینب

  با سلام محضر شریفتون…امشب خواب دیدم در یک مسیری در حال پیاده روی یا گردش با چند نفر از اعضای خانواده و همچنین دوستان هستیم وبرام خیلی جالب بود که من کفش های یه آقایی که دوست شوهرم هست رو پوشیدم و خیلی راحت دارم پیاده روی میکنم یه کفشی که تقریبا نیم بوت مشکی بودش …البته توی خواب هم برام جای سوال بود که چرا من کفشهای این آقا رو پوشیدم یه حس خجالت هم داشتم از این بابت که دیگران فکر نکنند من چون کفش ندارم کفشهای این آقا رو پوشیدم …این کفش خیلی اندازه پاهای من بود وپاهام احساس راحتی میکرد…باتشکر از لطفتون

 101. مرضی

  سلام وقت بخیر
  من جدا شدم و دوتا بچه دارم .قرار جابجا بشم خونه ای که بودم برای خانواده ام بود و داده به خواهرم خواهرم می خواد من برم از اینجا واینکه دخترم ازم گرفته بودن تازه پس گرفتم .
  خواب دیدم انگار با ماشین خواهرم زدم به جایی بعد دعوا داریم حسم تو خواب این بود انگار ماشین اوردم تو خونه خواهرم اومد بزن بزن کردیم و اون رفت وبعد اومد انگار مادرم هم بود چی شد من گفتم باشه رانندگی می کردم انگار جای خاکی قدیمی بود وارد یه خونه شدم یه مرد هیکلی و با ریش به من می خندید البته انگار فقط من رفتم اونجا بعد خانواده بزرگ و عجیبی بودن حسم خوب نبود اونا رو معرفی می کرد بنظر من تو فکرم می گم من اینجا چیکار می کنم می خواستم زود تر برم ولی سلام علیک کردم انگار خونه شونن پر ادم بود خیلی بودن عین مور و ملخ زیاد ولی انگار می خواستم برم چیزی نخوردم رفتنی دم در پر کفش بود من هرچی پا می کردم کفش خودم نبود و اصلا کفشی که پام بود رو هم یادم نمی یومدچه شکلی بود اکثرا کفش پاشنه بلند بودن ظاهرشون بد نبود ولی معلوم بود پاشده قبلا کفش کهنه هم بود پا می کردم در می اوردم حتی اونام دنبال کفش من می گشتن مثلا می گفتن این یکی نیست من می گفتم نه بعد انگار دخترمم اونجا بود اون مرده هم بهم هی نگاه می کرد می خندید یکی از فامیلاشون رد شد انگار چشم نداشت کلا خالی بود .من هی می پوشیدم عوض می. کردم خواهرم اومد گفت چی شد زود باش دیگه منم می گفتم الان میام. درباره می گشتم .کفشا همه پاشنه بلند بودن و بظاهر خوب ولی مال من نبودن مثلا می گفتم این مال من پا می کردم تو پام جالب نبود خودم خوشم نمیومد . در می اوردم که بیدار شدم. حس خوبی نداشتم اصلا صدقه گذاشتم

 102. مائده

  سلام من خواب دیدم با خانومهای خانواده ام رفتیم بیرون اونجا شخصی که الان باهاش تو رابطه احساسی هستم رو میبینم و متوجه میشم که اون با خواهرم هماهنگ کرده که منو بیار بیرون تا آشتی کنیم (تو خواب انگاری قهر بودیم)

  من یه صندل جلو باز سفید پام تو خواب که تو واقعیت هیچوقت کفش جلو باز نمی‌پوشم

  وقتی طرف احساسیم میاد باهام حرف بزنه متوجه میشم که پام داره اذیت میشه نگاه به پام میندازم میبینم صندلم پاره شده

  میشه تعبیرشو‌بگید

 103. علی

  سلام. من نزدیک اذان صبح خواب دیدم که مادربزرگ مامانم که فوت کرده به من میگه برم کفش های دم در رو جفت کنم. رفتم که این کار رو انجام بدم از خواب پریدم.

 104. aisajamshidi17@gmail.com

  سلام من خواب دیدم یک جفت کفش سیاه به خواهرم دادم تعبیرش چیه؟

 105. زهرا

  سلام من دختری مجرد هستم .خواب دیدم که اون مردی که دوسش دارم اومد همرام و دستام رو میگرفت و بعد رفتیم تویه مغازه ای و برام یه کفش پاشنه دار خوشگل خرید و همینطور که به پام خرید رفتیم تو خونه مادرم و اونجا دوستم اون کفش رو برداشت و میکرد به پاش و اصلا راضی نبود همش مسخره میکرد کفش من رو معنیش چیه؟

 106. احمد

  سلام بنده خواب دیدم که از شوهر خواهرم که از خواهرم جدا شده یک جفت کفش که مثل هم نبود گرفتم که بدم به خواهرم در ضمن مرحوم مادرم هم در خواب دیدم که حضور دارن و فکر کنم در مراسم بودیم چون من و شوهر خواهرم کت و شلوار پوشیده بودیم ممنون

 107. شیما

  سلام ، وقتتون بخیرص
  من خواب دیدم که توی جشن تولد پسری ام که سالها پیش یه رابطه عاطفی باهم داشتیم و تموم شده اون الان با شخص دیگه ایه، گرچه از بستگان دوره ص

  اما هیچ ارتباطی سالهاست ک نداریم. توی خواب دنبال گردنبدم میگشتم که یسری اتفاقات افتاد که موجب شد من سوار یک کامیون درگیر یک تصادف جزئی توی یک شیب خاکریز بشم. تو مسیر برگشت اون کنارم قدم میزد و حرف میزدیم بعد فهمید که یک کفشم پامه ویکی دیگه گم شده. اون اصرار کرد که بره تا کفشم رو بیاره ، بعد رفت کفشم رو پیدا کرد بعد ک میخواستم پام کنم نذاشت. کفش و پام رو تمیز کرد و بعد پام کرد. این قضیه خیلی طول کشید و مابین حرفایی زدیم که حرفای عجیبی بود. مثلا هی میگفت من نمیتونم برگردم سمتت ، میدونی که با فلانی ام”اسم پارتنر الانش” و من میگفتم من که نمیخوام باعنوان سابقت برگردی ! میدونی که من برادر بزرگتر ندارم
  و ….
  خواب این پسر رو ماه هاست به شکل های متفاوتی میبینم ولی این عجیب ترین و واضح ترین خوابم بود.
  تعبیر خاصی داره؟!

 108. سمیه

  سلام وقتتون بخیر
  برادر من با خانمش که دختر عموم هست مشکل دارن و کارشون کشیده به دادگاه. پسرعموی پدرم تقریبا بعنوان واسطه دو خانواده عمل میکرد. خواب دیدم تو یه حیاطی هستم که احساس میکردم حیاط یه اداره ای جایی هست اول پسرعموی پدرم با یه صندل سفید رد شد از در حیاط رفت بیرون، یه کم بعدش عموم با یه کفش سفید از همون در رفت بیرون و یه کم بعدتر پدرم و برادرم هر کدوم یه طرف یه گونی بزرگ برنج رو گرفته بودن و داشتن میومدن، اینجا بود که از خواب بیدار شدم و دیدم وقت نماز هست. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 109. نیلوفر

  با سلام

  من یه دختر مجرد هستم و توی رابطه عاشقانه هستم اما به دلیل مشکلات کاری پارتنرم هنوز نتونسته به کشور ایران بیاد که بتونیم باهم عقد کنیم.

  چند شبه پشت سر هم همش خوابای بد و مختلفی میبینم، یه سری خواب دیدم که عروسی پسرداییمه و به مغازه پارچه فروشی میرم واسه خریدپارچه اما انگار تو خواب اصلا به مغازه اهمیت نمیدادم و فقط به پارچه ای که خریدم اهمیت میدادم، پارچه ای که گرفتم قرمز بود و جنس گیپور، اما من اصلا پارچه رو دوست نداشتم و همش به مادرم میگفتم که این پارچرو برای من درست نکن، اما همراه با من دخترداییمم پارچه گرفته بود که رنگش سفید و سبز بود، انگار تو خواب مادرم داشت خونه تکونی میکرد و همه وسایل خونه به هم ریخته بود اما مادرم یه لباس واسم به رنگ ترکیبی سفید و سبز دوخت.

  شب بعد خواب دیدم زن و شوهری توی ساحل کنار هم خوابیدن و داشتن به یه چیزی محبت میکردن وقتی بینشونو دیدم، مار های خیلییی زیادی بین زن و شوهره بود و دوتا مار بودن که توجهمو به خودشون جلب کردن یکی رنگش صورتی و اون یکی سبز بود و من خیلی ازونا خوشم میومد اما بقیه مارها رنگ خاکستری و خیلی کوچیک بودن با تعداد زیاد.

  یه سری دیگم خواب دیدم که موهای صورتم رشد کرده بودن و حالتشون کمی زخیم بود اما واسه سمت چپ صورتم این اتفاق افتاده بود و من همش با خودم میگفتم باید سریع اصلاحشون کنم اما از خواب بیدار شدم.

  دیشب خواب دیدم که چکمه های مشکی و خیلی خوشگل و تمیزی داشتم که کمی پاشنش جدا شده بود اما میشد تعمیرش کرد و میخواستم برم که تعمیرشون کنم اما از خواب بیدار شدم، تقریبا ساعت 6 بود که این خوابو دیدم.

  لطفا خوابامو تعبیر کنید واقعا این خوابا منو خیلی نگران و آشفته کردن.

  با تشکر از سایت خوبتون

 110. زهرا ۶۸

  سلام من خواب دیدم ۲ نفر پسر بودن از طرف موسسه خیرییه بهم یه کفش هدیه دادن که من خیلی خوشحال میشم وتوی دلم میگم تا حالا این مدل کفش نخریدم( بنده در حال طلاق گرفتن هستم )

 111. فاطمه

  سلام، یکی از دوستانم برا من خواب دیده من خودم مجردم و خانم
  خواب دیده باهمدیگه رفتیم زیارت بعد از زیارت رفتیم خرید و من یه جفت کفش به رنگ سفید و سبز خریدم و اون دوستم گفته که این کفشا خیلی زشتن ولی من اونا رو خریدم و شاد و خوشحال پوشیدم و ذوق زده بودم و تمام بازارای اطراف اون مکان زیارتی رو با اون کفشا گشتم و خیلی از خریدم راضی بودم. لطفا تعبیرشو برام بفرمایید. مرسی

 112. علی

  سلام من خوابدیدم که پدر خانمم برا خانمم کفش نو مخره از مغازه ضمنا باهم بودیم من و خانمم و پر حانمم و مادر خانمم

 113. زهرا

  سلام
  من خواب دیدم توی خونه با مادرم تنها هستم که دوتا از همسایه های خیلی قدیمی که چندین سال هست ندیدمشون اومدن خونمون و توی خواب انگار من میخوام ازهمسرم جدا بشم و با همسایه ها در این مورد صحبت میکردیم وقتی که داشتن میرفتن در رو که باز کردم جلوی در یک عالمه کفش بود که میدونستم برای خانواده ی خودمونه مثلا برادرها و زنداداشام که من شروع کردم به جفت کردن کفش ها تمام کفش ها رنگشون مشکی بود و همه مدل کفش بود وقتی که کفش ها رو جفت کردم جلوی در خیلی مرتب شد انگار فقط چند جفت کفش اونجاست میشه بفرمایید چه تعبیری داره ؟
  ممنون از شما

 114. روژان

  سلام. من مادرم دیشب خواب دیده که یه پسر که مثل اینکه اشنا بوده کفش های منو پوشیده و مادرم داره باهاش دعوا میکنه که چرا کفشای دختر منو پوشیدی. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 115. Hasti

  سلام
  خواب دیدم که یک جفت کفش پاشنه بلند مشکی خریدم و خوشحال اومدم خونه و وارد اتاقم شدم و چشمم افتاد به قفسه ی کفش هام و دیدم که یک جفت کفش به همان رنگ و طرح در قفسه هست که تفاوت کمی از لحاظ ظاهر با کفش جدید داره علاوه بر اون در واقعیت هم همچین کفشی رو دارم ممنون می شم خواب من رو هم تعبیر کنید

 116. ریحانه

  سلام وقتتون بخیر
  بنده خواب دیدم کفشای یکی از آقایون همکارم رو پوشیدم و تو یکی از اتاقای محل کارم هستم البته بدون اجازه ایشون انگار،بعد دیدم ایشون تو اتاق بغلی ایستاده و دمپایی انگار پاشونه و من بعد این که ایشون رو با دمپایی دیدم کفشای ایشون رو درآوردم و یه گوشه جلو در گذاشتم می خواستن ببینم تعبیرش چی میشه؟

 117. الهه

  سلام من خواب دیدم به زور یه جفت کفش مجلسی بهم دادن خیلی ام خوشگل بودن تعبیر چیه

 118. Z

  سلام من خیلی استرس و نگرانم اگه میشه لطفا تعبیر این خواب منو بگید
  قبل از خواب چون تخت کفشم شکسته بود تمیز کردم تا بعد از خشک شدن اونو بچسبانم که دیشب توی خواب رفتم کفشم را بردارم که دیدم. به غیر از تخت کفش روی کفش هم از وسط نصف شده بود
  لطفا تعبیر این خواب من را بگید

 119. سمیرا

  با سلام خواب دیدم برای کسی که دوستش دارم کفشی میخرم و او وقتی به دیدن من می اید کفش هایش را درمیاورد و کفش های من را میپوشد
  من با دیدن کفش های خود او شوکه میشوم و میگویم این پوتین سبز رنگ چریکی بسیار زیبا و گران قیمت است
  و او میگوید که ان را ارزان گرفته
  و اینکه بعد اعتنا به کفش خود نمیکند و خوشحال کفش هایی که من گرفته ام را میپوشد .

 120. هانا

  سلام.نامزد سابقم جدیدا با من همکار شده .درخواب دیدم کفش بنفشی که همیشه به پا داشتم در دست نامزد سابقم هست و به من می گوید این کفش هارو به خونه ما ( منظور منزل مادر نامزدم ) ببر و منم تلفنی با هم عروسم هماهنگ می کردم برای بردن کفش.ممنون میشم تعبیر کنید.

 121. نسترن

  با سلام
  من متاهل هستم و در خواب دیدم همسرم برام کیف و کفش ست رنگ روشن خریده و وقتی خرید هامو برام میاره دیدم که مادرهمسرم برام یه کفش سفید مجلسی فرستاده پاشنشم خیلی بلند بود ولی نو نیست و استفاده شده بود

 122. سعید

  سلام
  پسری مجرد هستم.خواب دیدم کفش های همه خانواده دزدیده شده از جمله دو کفش سیاه من . و ناراحت بودم.

 123. سلمان

  باسلام خدمت سروران گرامی درخواب دیدم که مادرم فوت شده و مادرم هم ۳سال مرده یک کفش تقریبادست دوم داشت میگفت بدم این کفش به برادرت پسرش کفش نداره درهمین حال مادرم یک مرغ دلشت که جوجه کرده بود زیاد حالا اب جلو جوجه ها ریخته بود جوجه ها افتاده بودن داخل اب من امدم جوجه ها نجات دادم ی چندتا اب برد ممنون میشم تعبیرش بهم بگید

 124. hadi.asl

  من به خواب یکی از آشنایان رفته وبه او یک جفت کفش هدیه داده برای من تعبیر دارد

 125. الهه

  خواب دیدم یک جفت کفش اسپرت پاستیلی برام اوردن که من یک لنگه از اون رو پوشیدم ومسیری با اون کفش بودم که از خواب بیدار شدم
  اون کفش برام خیلی خوب وخوشگل وشیک وسایزم بود

 126. پریسا

  سلام با عرض خسته نباشید
  من چند روز پشت سرهم خواب میبینم (مجرد هستم)اولین خوابم ک دیدم لباس عروس پوشیدم هیچ دامادیم نیس من برگشتم خونه خودمون دیدم پدرم خونه فروخته ی جا دیگه خریده نشستم گریه کردم
  بار دوم تو خواب دیدم برا پسرخاله ام ک مجرده و از من کوچیکتر کفش دامادی میخریم
  بار سوم دیدم من حامله هستم رفتم دستشویی اونجا ی جنین مرده بود رواون یکاغذ کشیدم بعد اومدم بیرون گفتن بجه ات انداختی در حالی ک اون جنین مرده تو حواب مال من نبود

 127. سحر

  سلام،تعبیر خواب سعی در خریدن صندل برای فردا زنده مشابه فرد مرده چیست ؟خواب دیدم سعی در تعویض صندل فردا مرده و خریدن مشابه ی ان برای فرد زنده هستم که نسبت نزدیکی باهم دارن

 128. امیر

  کفشی که وسط کف کفش گنبدی شکل به سمت پایین باشد (گنبد بر عکس که مثل پاشنه بلند باشد ) که زیاد نتوان خوب راه رفت تعبیرش چیست

 129. صبا

  سلام، من مجرد هستم ولی با اقایی دارم صحبت میکنم برای ازدواج. دیشب خواب دیدم خونه مون پر از مهمون هست. من یه کفش ابی اسمونی دارم در واقعیت که خیلی دوستش دارم. تو خواب دیدم مادربزگم که فوت کردن کفش منو پوشیدن. تو خواب من ناراحت شدم و به مامانم گفتم به مامان بزرگ بگو کفش من رو دربیاره چون کفشم گشاد میشه یا ممکنه لک بشه. بعد دیدم که مامان بزرگم کفش من رو دراورده و یه دمپایی سفید (فکر کنم چرمی) پوشیده.
  ممنون‌ میشم تعبیر خواب من رو بگین.

 130. Roya

  خواب دیدم شوهرم از بیرون اومد گفت کفشامو چند میلیون فروختم بجاش این ارزون هارو‌گرفتم

 131. شیوا

  سلام.خواب دیدم توی یه مهمونی بودیم اومدم بیرون دیدم که شوهرم کفش منوخودشو جفت کرده بود کنار هم و اینکه کفش هامونو میشناختم ولی خیلی نو بودن خیییلی

 132. رها

  در ضمن این اخری هم کتونی سفید بود ک بین کلی کفش پیدا کردم و پوشیدم ..ممنون

 133. رها

  سلام خسته نباشید ..راستش من خیلی زیاد خواب کفش میبینم ک چند نمونشو میگم اینجا ..یبار خواب دیدم ک مادرم به همراه خالم از سفر کربلا اومدن و برام ی جفت صندل سغید اوردن ک تو نگاه اول زیاد نپسندیدم اما هرچی بیشتر نگاه میکردم انگار بهتر بنظرم اومد…خواب دیگه اینکه ی جفت کفش سفید اسپرت پام بود دوست نزدیکم از زیباییش تعریف کرد اما من گفتم ک خاکی شده کفشم اونم گفت چیزی نیست با اب رودخونه بشور میره منم با اب رودخونه شستم …خواب دیگه هم همین دیشب بود ک بین یک عالمه کفش که اکثرا سیاه بودن دنبال کفش خودم ک کتونی بود میگشتم چند تا دختر گفتن کفش تو اینجا نیست اما من گفتم چرا مطمعنم همینجاست و همون لحظه پیداش کردم و پوشیدمش ممنون میشم تعبیر کنید در ضمن من دختر و مجردم

 134. M

  سلام من خواب دیدم خانه یکی از خاستگار هایم رفتم و موقع برگشتن کفش هایم‌نیست مادرشون میگوید کفش پسرشونو بپوشم .پسرشونونم خونه نبود و ،وقتی کفش هارو پوشیدم اندازم بودو راحت بودم ممنون میشم تعبیرشو بگین .
  و در واقعیت اینکه پسر ایشون کلا با من لجه البته من اینجوری حس میکنم

 135. M

  سلام من خواب دیدم خانه ی یکی از خاستگارهایم میروم و موقع برگشت کفش هایم نیست مادر ایشون میگویند کفش پسرشو بپوشم خود پسرشون هم خونه نبود و وقتی کفشهارو میپوشم اندازمه و باهاش راحتم

 136. تارا

  نه من دیدم دختر عموم یه کفش سیاه ویه لنگش سفید سیاه هرو میخواست بپوشه اندازه پاش نبود سفید کهنه بود مثلا مال ۴ سال پیشه دختر عموم سن منه هنوز هم ازدواج نکرده ۱۲ سالمونه

 137. باران

  سلام و خسته نباشید.من ۳ روز پیش خواب دیدم که باخانواده رفتیم خونه مان بزرگم برای خاستگاری پسری که من دوسش دارم و خیلی وقته جدا شدیم و اونا هم اونجا اومده بودن بعد بابام خاستگاری کرد و اونا استقبال گرمی نکردند و گفتند که فکرامونو میکنیم و میگیم بعد دیدم تو راه پله خونه مامان بزرگم ۳ تا پوتین سبز رنگه جلو جاکفشی بودن که یکیش برا منه یکیش برای خواهرم و یکیشم دختر خالم که اونجا رفتنی برا خاستگاری پوشیده بودم خوابم تعبیری داره؟

 138. احمد

  خواب دیدم یک سرهنگ ارتشی ایستاده داره پاشنه کفشش رو میکشه بالا و صحبت کوتاهی هم با من کرد ولی متوجه حرف هایش نشدم کفشش هم فک کنم سیاه بود احتمال خیلی قوی

 139. مهسا

  سلام وخسته نباشید من کله سایت هاروگشتم به جوابم نرسیدم من خانمی هستم ک درشرف جداشدنم و کسی هم خیلی منو دوستداره میخوام بعدجدايي باهاش ازدواج کنم حالاخواب دیدم خونه همسرم یعنی خونه ای ک قبلاباهم زندگی میکردیم اونجام،بعدمعشقوم درميزنه دروبازميکنم یه پلاستیک ازکفشاموک توحياطه میبره هرچی هم میگم کجاميبري چراميبري چیزی نميگه وميره تروخداتعبيرشوبگين خیلی نگرانم…ممنونم

 140. رضا

  یک مرد در خواب ببیند یک زن فامیل کفش‌های او را پاک کرده و جفت می‌کند تعبیرش چیست؟

 141. رضا

  یک مرد در خواب ببیند یکی از زن های فامیل کفش‌های او را پاک می کند وجفت می کند تعبیرش چیست؟

 142. رضا

  یک نفر مرد دیده که يکی از زنهای فامیل کفش‌های اون مرد راتمیز کردن وجفت کردن تعبیر ش چیست

 143. شیدا

  و اینکه اون کفشهای صورتی ،کمی رنگشون درخشنده هم بود.

 144. شیدا

  سلام
  من خواب دیدم کفش صورتی قشنگی پوشیده بودم که با لباسهام ست بود و داشتم میرفتم چندتا کتاب قدیمی و کهنه و پاره رو به مادر یکی از خواستگارهام پس بدم.انگار جامونده بود خونه ما. تو راه پشیمون شدم و نظرم عوض شد.اصلا اونجا نرفتم(چون نمی‌خواستم ببینمشون) و کتابها رو تو خیابون دادم به شخص دیگه ای و برگشتم.ضمنا چندنفر غریبه تو راه گفتن چقدر پاهات وکفشهات قشنگه، و اینکه من مجرد هستم

 145. مرضیه

  سلام خواب دیدم کفش‌های چرمی بوتم، رویشان خراب شده به یه مغازه دادم تعمیر کنند. رنگ کفشهام قهوه‌ای است. دختر مجرد هستم اخیرا با یه نفر آشنا شدم به ازدواج ختم نشد. اگه میشه خوابم رو تعبیر کنید

 146. Narges

  سلام یک پسرعمو دارم ک خیلی منو میخواست و ۳بار ازم خواستگاری کرد ولی خانواده مخالفت کردن منم ازش خوشم نیومد و جواب رد دادم حالا ازدواج کرده و برای من یک خواستگار با موقعیت خوب پیش اومده و انگار خیلی خواهانم هستن ولی پدرم یکم میترسه و مخالفت کرده گفته تا تحقیق کنیم بعد بعد یکی از عمه های مامانم ک از جریان خبرداره و خواستگار رو هم میشناسه خواب مادرم رو دیده به یک زن غریبی ک نشناختش بهش گفته این کفش ها برای ماست…میشه تعبیرش رو بگید؟؟؟

 147. هدی غفرانی

  سلام. من چندبار تا حالا خواب دیدم که از یه مکان نامعلومی که نمیدونم مهمونی هست یا هر چی، که آدم‌های اونجا رو هم نمیشناسم بیرون میام و میخوام برم. بین تعداد خیلییییی زیادی کفش دنبال کفش خودم میگردم و پیدا نمیکنم و به شدت سردرگم و کلافه هستم

 148. روژین

  با سلام و وقت بخیر ممنون از مطالب جامع و کاملتون
  بنده متاهل هستم، دیشب خواب دیدم به منزل پدریم رفتم و سراغ جاکفشی خونه شون رفتم که چشمم به هفت هشت جفت از کفشهای قدیمیم افتاد که همگی کهنه و مندرس شده بودن و همه رو دور انداختم چون کهنه بودن
  ممنون میشم خوابم رو تعبیرکنید.

 149. مهسا

  با سلام
  دو شب پیش خواب دیدم پدرم به من یک جفت کفش اسپرت سفید هدیه میدهد و درحال لبخند است و میگوید اینارو بپوش برات خریدم منم شک داشتم قبول کنم یانه.
  (شب قبلش جروبحث داشتم با پدرم.)
  درضمن دختر مجرد هستم. دوماه پیش هم خواب دیدم مادرم به من کفش میدهد. ایا این خوابها تعبیر دارند یا مربوط به مشاجره خانواده درمورد ازدواج من است. ممنون میشم پاسخ دهید

 150. زری

  سلام
  خسته نباشید،من یک سالو نیمه جدا شدم از عشقم ولی زیاد خوابشو میبینم که داره نگاهم میکنه ولی من محل نمیدم و ی وقتا حتی میخاد حرف بزنه ولی من بی اهمیت رد میشم اما جدیدا فقط نگاهه ولی هست تو مکانی که هستم تا اینکه دیشب خواب دیدم در خونشون رو که کفشهاشو دراورده در خونه انداخته و رفته تو خونه و من دارم از درشون رد میشم تعبیرش چیه؟

 151. زهرا

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خونه همسایمون هستم و داریم کیک میپختیم و یک جفت کفش هم کنار مادرش هست که خیلی خوشگل و نو هستش و دختر همسایمون به من از کیکی که پختیم میده
  میشه لطفاً تعبیرش رو بگین.

 152. زهرا

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خونه همسایمون هستم و داریم کیک میپرسم و یک جفت کفش هم کنار مادرش هست که خیلی خوشگل و نو هستش و دختر همسایمون به من از کیکی که پختیم میده
  میشه لطفاً تعبیرش رو بگین.

 153. پریا

  سلام خسته نباشید . من مادربزرگم فوت کرده یکساله . خواب دیدم در منزل ایشون هستم و اقوام توی راه پلن و میخوان بیان تو در همین حال من میخواستم برم بیرون اما کفش هایم نبود و بلند گفتم کسی کفش های منو ندیده . خم شدم و با چشم دنبال کفش ها گشتم . همینطور ک خم بودم با پسر خالم تما فیزیکی داشتم از عمد ایشون منو لمس کردن . حالا نمیدونم وقتی خم بودم هنوزم داشتم مبگشتم یا کفش هارو پیدا کرده بودم . هر دو مجرد . بعد از چند وقت دوبازه خواب دیدم ک بازم در منزل مادربزرگم هستم و بقیه ناراحت هستن برای مادربزرگم . در همین اوضاع من تصمیم گرفتم برم بیرون اما باز هم کفش هایم نبود از همه پرسیدم و حس کردم کسی قایمشان کرده ک خاله بزرگترم گف من گذاشتمش اون جا . رفتم دیدم کفش هایم ک نیم بوت مشکی بود ک درواقعیت هم دارمشان توی کیسه ای پر از خاک یا شن هستن . ( کیسه ی برنج بود فککنم ک توش پر از خاک بود بجای برنج ) وقتی کفشو دراوردم دیدم رنگش عوض شده و به رنگ شن و خاک در اومده . قهوه ایِ خیلی روشن . و منم پوشیدمش و بیرون رفتم . ( دو نفر هم بیرون منتظر من بودن )

 154. لیلا جزایری

  سلام وقت بخیر
  سلام من دختر و مجرد هستم
  خواب دیدم که به منزل کیس احساسیم که الان حدود دو هفته هست از هم جدا شدیم رفتم و دیدم یه جفت بوت مردانه ی نو توی خونه اش هست و میدونستم در خواب این بوت ها رو برای خودش خریده
  و یه لنگه چکمه ی زنانه ی نو هم بود ازش پرسیدم این یه لنگه کفش مال کیه و اون سایز کفش رو بهم نشون داد و گفت ببین شماره اش چنده این مال خواهرمه
  میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید

 155. سارا

  سلام
  من مجرد هستم خواب ديدم كه سفر رفتم وقتي رسيدم ميخواستم لباس عوض كنم ساكم رو باز كردم ديدم يكي عين همون كفشي كه پام بود داخل ساك كفش كتوني مشكي زرشكي تعبيرش چيه

 156. مومو

  سلام
  خواب دیدم با کسی که در واقعیت دوستش دارم و عاشقش هستم اما از هم جدا شدیم…
  داریم با هم میریم خواستگاری خودم مادر و خواهر اون و مادر منم همراهمونن…مراسم خواستگاری من بود اما داشتیم میرفتیم خونه باغ کسی دیگه..نمیدونمم چرا..انگار جایی بود ک من انتخاب کردم..
  کفشام مثل چکمه مشکی چرم بودند و دادم دوست پسرم گفتم تو بپوش و برام بیارشون.و کفشهام چکمه بودند و وقتی اون پوشید توشون راحا بود ک اندازشم بودن..خودمم پابرهنه بودم و پا برهنه راه میرفتم .اونم پوشید همه داشتیم میرفیتم..
  رسیدیم به خونه باغ ..بهم میگفتن چرا اینجا رو انتخاب کردی.. نکنه باغه گفتم نه خونه ست..بعد ک وارد شدیم یه خانم بود و وارد شدیم..حیاط بزرگی داشت که مبل بیرون ایوون گذاشته بودن..یه حوض بزرگ هم وسط بود..ولی هوا تاریک بود یعنی شب بود نه روز..انگار اون زن میزبان بود..اصلا نمیدونم چرا باید مراسم خواستگاری من خونه کسی دیگه باشه…بعدش خانواده پسر تعداد زیادی دسته گل گذاشتن برای من میزاشتن روی لبه حوض آب..جوری ک میگفتم چرا این همه گل و هر لحظه ی دسته گل بیشتر میزاشتن..شروع کردیم به صحبت و گرم صحبت بودیم که از خواب بیدار شدم…
  این رو هم بگم که شب قبلش خواب دیدم رفتم مغازه اون پسر و ازش ی جفت کفش خیلی خوب گرفتم و نزاشت حساب کنم.‌البته در واقعیت مغازه دار نیست

 157. ناشناس

  سلام من دختر نوجوانی هستم… کسی که الان علاقه مندش هستم خواب دیدم که باهم به دوران کودکی خود برگشتیم سن و قدمون هم کم شده ،حدودا 9 سال پیش میشد باهم در راهی طولانی و پر چاله و چاه و اطراف بیابانی وکویری بود دوچرخه سواری میکردیم و خیلیم شاد بودیم حتی تو خیابان پول هم بود و جمع میکردیم

 158. یاسمین

  سلام من مجردم و مادرم خواب دید که باهم برای خرید یک جفت کفش زیبای صورتی برای من در صف ایستادیم و به ما میگویند صاحب مغازه هر کسی را که برای خرید میرود را لمس میکند و باران زیادی هم می امد ممنون میشم تعبیرش را بگید

 159. یاسمین

  سلام وقت بخیر
  من مجرد هستم و مادرم خواب دیده که ، من و مادرم روبروی یک مغازه در صف ایستاده اییم که یک جفت کفش زیبای صورتی برای من بخریم ، و به ما میگویند صاحب مغازه ادمی هستش که هر کسی برای خرید وارد میشه رو لمس میکنه
  طبق گفته مادرم باران شدید هم میومده

 160. علی قنبری

  سلام خسته نباشید.

  من خواب دیدم که یه جفت کفش نو خریدم و خیلی بهش وابسته ام هر وقتم گمش میکنم بغضم میگیره و هی گم میشه. خواب ناراحت کننده ای بود با اینکه کفش ارزشی نداره و ممنون میشم تعبیر شو بگین.

 161. سارا

  خواب دیدم در زدن منم در و باز کردم بعد یه زن تو یه آبکش پلاستیکی یه لنگه کتونی مردانه گذاشت جلوی درمون بعد نگاه کردم دیدم جلوی در پر از کفش بود که روی هم ریخته شده بود

 162. رقیه

  سلام من خواب دیدم که دو جوره کفش خود را عمه ام به من داده است ولی خواهرم میگوید یک کفش اش را دوباره بدی هیچ ندارد عمه کفش یعنی چی

 163. فرناز

  سلام من خواب دیدم سه جفت کفش و دمپایی که یکی سفید بود داشتیم که خواهرم یکی رو داد به همسایه. تعبیر این خواب چیه؟ ممنونم

 164. لیلا شریفی

  سلام
  من خواب دیدم رفتم حرمِ حضرت عبدالعظیم،انگار اونجا ختم بود اما نمیدونم ختم چ کسی بود،یه جفت کفش مشکی پاهام بود که درآوردم رفتم داخل وقتی اومدم بیرون کفشم نبود هرچه گشتم پیدا نکردم چه تعبیری داره ممنون میشم بگین.

 165. مریم

  با سلام
  من خواب دیدم خواهر شوهرم یه لنگه کفش بهش چسبیده و متوجه نیست هر کاری میکردیم که متوجه بشه نمیشد آخرش من با یه چوب دستی اونو درآوردم تعبیرش چیست

 166. شادی

  خواب دیدم در حرم امام رضا با دوتا زن ناشناس تنها هستیم ویه زن دیگه اومدن بهمون گفتن امشب اینجا اختصاصی برای شماست و چراغا رو خاموش کردن و یه روحانی اومدن تا صبح در تاریکی کنار ضریح برامون روضه خوندن، فرداش دوستم اومد اونجا باهم رفتیم به بقیه مردم در صحن ملحق شویم وقتی اونجا رسیدیم من کفش هام رو توی جای قبلی جاگذاشتم برگشتم که برشون دارم ولی هرچه میرفتم نمیرسیدم و به بیابون و خرابه رسیدم اونجا کفشهایم رو دیدم ولی یه آقایی اونا رو به عقرب و جونور های دیگه تبدیل میکردن که نتونم برشون دارم ولی من جفت کفشم رو که به شکل مار رنگی بودن برداشتم و مارها توی دستم شل شدن منم برگشتم سمت صحن حرم ولی این دفعه اون مسیر بیابون و خرابه نبود سرسبز و پر گل و نور بود یه قسمت با گلها نوشته شده بود یوسف زهرا، تعبیر خوابم چی میتونه باشه؟

 167. Zahra

  سلام،من خواب دیدم کفش های که ۹ ماه پیش اینا خریده بودم و مشکی بود و دوره های سفید داشت پوشیده بودم و مشغول نجات دادن کسی بودم ولی نمیدونستم چطوری باید نجاتش بدم تا اینکه یه پسر جوان هم سن خودم اومد کمک یه دفعه که نگام به کفشاش خورد دیدم جفت از کفشای منه ولی مال اون نو هست.تعبیر چیه؟

 168. Zahra

  سلام،من خواب دیدم کفش مشکی پوشیدم که کنارهاش فک کنم سفید بود و مشغول نجات دادن کسی بودم ولی بلد نبودم چجوری اینکارو انجام بدم… تا اینکه یک پسر جونی همسن خودم اومد کمک کنه موقع کمک کردن دیدم جفت از کفش های من پوشیده!‌میشه تعبیرشو بدونم؟ خیلی مهمه

 169. بی نشان

  سلام.خواب دیدم که مادر فرد مورد علاقم بهم گفتن که برو و کفشهایم را بیار منم رفتم که بیارم که با دوتا کفش مشکی براق پاشنه بلند مواجه شدم

 170. بی نشان

  سلام.خواب دیدم مادر فردی که به او علاقه مند هستم بهم گفتن که برو و کفشامو بیار منم رفتم که کفش هارو بیارم که با یه جفت کفش مشکی براق پاشنه بلند مواجه شدم،تعبیرش چی میتونه باشه؟

 171. نازگل

  سلام
  من دیشب خواب دیدم داشتم با همسایه خونه قبلی مان پیاده روی میکردم که کفش پای راستم رویه آن از زیرش تا وسط کفش جدا شد (البته در واقعیت چند مرتبه این اتفاق برای کفش هام افتاده) با زحمت خودم را به خونه رسوندم گفتم ایرادی نداره با چسب می چسبانم که فکر کنم شوهر همسایمون نشست که کفش من را بچسباند و خانم همسایه هم یک مرتبه روسری من را برداشت انداخت رو سر خودش و روسری خودش را داد به من که من ناراحت شدم و گفتم الان که کرونا هست این چکاری بود کردی گفت یه لحظه فقط میخواستم ببینم روسری شما به من میاد یا نه

 172. مینا

  سلام وقتتون بخیر ، من دو شبه خوا میبینم پام خیلی بو میده جوری که همه دور میشن و این که من هرچی ادکلن میزنم حتی بوش نمیره و بعد بو تموم میشه انگار ، کفش جدید میپوشم ولی اون کفشی که بو میداد رو دوس پسر دوستم با کوله ی من داره میبره و دوستمم کنارشه اما بو نمیده برای اونا انگار

 173. محمد

  سلام وقتتون بخیر

  خواب دیدم تو یه جایی هستم مثل بیابون و کوهستان ولی نه بی آب و علف . جمعیت زیادی اونجا بود . یکی از راه رسید روی یه جعبه سه جفت پوتین ساق بلند مشکی و یک جفت کفش مردانه نو و مشکی گذاشت روش . من کفش را انتخاب کردم . پوشیدن و راه رفتم . پاهام توش راحت راحت بود . احساس خوبی داشتم وقتی راه میرفتم .

  من آقا هستم . ممنون میشم تعبیرش کنین .

  با تشکر

 174. Fateme

  سلام وقتتون بخیر
  مادرم خواب دیده من بچه ام در بغل پدرم و کفش صورتی به پا دارم و هی کفشم میوفته تو جوب آب بابام برمیداره پام میکنه تعبیرش چیه؟درضمن ۲۴سالمه اما مادرم کودکی مو در خواب دیده

 175. حنا

  سلام من همیشه وبارها و بارها خواب میدیدم کفشامو گم میکنم یا یکی برداره اما دیشب خواب دیدم تمام کفشامو برادرم رو پشت بوم قایم کرده بود حالا میخوام ببینم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم جواب بدید در ضمن مجرد هستم

 176. حنا

  سلام من همیشه وبارها و بارها خواب میدیدم کفشامو گم میکنم یا یکی برداره اما دیشب خواب دیدم تمام کفشامو برادرم رو پشت بوم قایم کرده بود حالا میخوام ببینم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم جواب بدید

 177. الناز

  ببخشید من تعبیر خوابم‌ رو پرسیدم و نظرم نیست و جواب هم ندادید میشه جواب بدید لطفا

 178. سحر

  سلام. من خواب دیدم با خواهر خواستگاری که چند بار بهش جواب منفی دادم دارم میرم پاساژ کفش انتخاب کنم بخرم ولی اون خواهره رو همش گم میکردم، آخرشم کفش مورد علاقمو پیدا نکردم و خیلی دیروقت بود که برگشتم خونه

  یه گوشه خوابمم انگار یه خانوم بارداری بود که کیسه آبش پاره شده بود و میخواست وضع حمل کنه

  ممنون

 179. هدیه

  سلام، ممنون بابت زحماتتون. سه شب میشه به تکرار خواب میبینم شوهرم کفش های سیاه جدید خریده، کفش ها را پوشیده جایی میرود، البته امشب که خواب دیدم یکی اون کفش ها رو پوشید و دیگرش را کوشش میکرد بپوشه نمیتوانست چون تو کفشش ریگ بود.

 180. الناز

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم ک پسر عمم ک یجورایی جای عموم توی ی جایی که همه بودن نگاه به کفشام کرد و منم نگا کردم دیدم کفشام هم نو بودن
  و پسر عمم گفتش که سایز پات چند ، گفتم برای چی گفت که میخوام کفش بخرم برات ، پیش خودم تو خواب فکر کردم که نمیخره و همینطوری میگه و زشته ، من که به کفش نیاز ندارم ولی دلم هم میخواست کفش جدید و روم‌ نمیشد
  خواستم که بگم نمی‌خوام ولی مامانم اصرار کرد که بگو خواستم که بگم ولی انگار دست خودم نبود خود به خود چیز دیگه ای گفتم و مامانم هم بعدش دعوام میکرد که چرا چیز دیگه گفتی ، کفش که بهتر بود و اینجور چیزا اون به چه درد میخوره ، درضمن من مجردم

 181. اسد یوسفی

  سلام وقت تون بخیر.
  از شما خواهشمندانه تقاضا مکنم، که خواب بنده را هم تعبیر بفرماید ممنون.
  من حدود 3 سال پیش عاشق کسی شدم و منظورم را برایش گفتم و ایشان جواب داد گفت کسی دیگری در زندگی من هست. ولی بعد 3 سال خواب دیدم که همان دختره در جای در یک بار کار مکند من وارید بار شدم دیدم کفش سفید در پایم هست.من کفشم را در اوردم رفتم جلو برگشتم دیدم کفشم نیست کسی برده و من همینطوری موندم و دختره همانطور طرف من نگاه مکرد! اینرا لطفا برایم تعبیر کنید خیلی ممنون.

 182. Gunes

  سلام. خواهر من چند روزی هست که فوت شدن. خواب دیدم غذایی که ایشون درست کرده رو تو کفشم پر میکنم. معناش چی میتونه باشه؟

 183. Mrz

  سلام .من خواب دیدم کفش زیبای نویی داشتم اصلش این بود گشتم لنگه دیگه اشو پیدا کردم .کفش سفید و ابی. البته یکم گشتم اما لنگه دیگه خوشو پیدا کردم .کفشام جفت شدن نو و تازه

 184. Sara

  من خواب دیدم که دخترم به من گفت مامان این کفش را یک کفی که بگذاری اندازه می‌شود
  و من تعبیرش را نمیدانم

 185. محمد

  سلام‌ من خواب دیدم تو یه بازارم از آسمان یه عالمه کفش می باره منم شروع به جمع کردن کردم ۱۰ یا ۲۰ جفت جمع کردم یه لحظه متوجه شدم اشتباهی دارم کفش مغازه کفش فروشی که جلو مغازه بساط کرده رو جمع می کنم که دست کشیدم و دیگه جمع نکردم
  کفش ها هم همه نو بود بعضی ها مدل های جدید وبه روز بعضی ها هم دمود یعنی مدل قدیمی

 186. نیلوفر

  با عرض سلام
  ببخشید من خواب دیدم کفش های مجلسی که برای نامزد سابقم هدیه خریده بودم و الان مدتیه ازهم جدا شدیم رو
  دم در خونمون میبینم با تعجب بر میدارم نگاه میکنم که جقدر فرسوده و خراب شده بعد جفت میکنم میزارم با عجله میرم داخل خونه از خوشحالی اومدنش این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟؟

 187. . roya

  سلام من خواب دیدم دم درمون بودم با دوستم میخاستیم بریم بیرون بعد عشقم ک الان کات کردیم اومد گفت کفشام مونده دستت اونارو بده منم کفششو از پام در اوردم پوشید رفت میشه بگین لطفا تعبیرش چیه؟

 188. محمد

  سلام ممنون از شما لطفا تعبیر کنید برای مادرم مهم هست ،مادرم خواب دیده که یه جایی بودن بعد همین کفشایی که داره رو درمیاره برمیگرده میبینه که ع یه پیرزنی اونارو میپوشه میره که زن دایی مادرم هست و بیست ساله که فوت کرده جدیدا نگرانی داره درمورد وسایل خونش چون ما شهرستان هستیم پدرم گچ کار اورده خونرو ریختن بهم تعمیر کنه ،اما شما این موضوعی که اول گفتمو مد نظر بگیرین فقط تعبیر کنید ممنون میشم چون اختلاف خاصی بین مادروپدرم نیست وسی ساله زندگی میکنن باهم ,براش این مهم هست که کفش های منو اونی که فوت شده چرا پوشید رفت ،اخه ما ترکها میگیم توخواب اگر یه مرده گسی که فوت شده چیزیو بدی یا ببره خوب نیست واگر بگیری خوبه درکل ،ممنونم منتظر پاسخ هستیم مچکرم

 189. شادی

  سلام
  پدر من حدود هشت ماه پیش فوت کردن.
  دیشب خواب دیدم پدرم کت شلوار به تن داره و کفش‌های نوی مشکی. داره راه می‌ره و انگار جلوتر از من بود. یک جایی ایستاده بود و با یک مردی صحبت می‌کرد که داشت به پدرم میگفت شما چرا باید خم بشید؟ و من متوجه شدم داره در مورد کفش‌های پدرم صحبت می‌کنه. نگاه کردم که بند کفشاشون بازه (کفش سمت راست بیشتر تو خاطرمه) و خم شدم بند کفششون رو بستم.
  تعبیرش چیه؟

 190. سها

  سلام من ۱۶سالمه خواب دیدم با دوستان مدرسه ام رفتیم مغازه کنار مدرسه خوراکی بخریم بعد که اومدیم خوراکی بخریم عمویم را دیدم که مغازه دار اما در واقعیت او یک جای دیکر مغازه داردمن با ان عمویم قبلا دعوام شده بود و خیلی سرد برخورد میکردیم بعد تو خوابم همو بغل کردیم و عمویم ابراز پشیمانی میکرد من هم بخشیدم بعد تو راه برگشت به مدرسه متوجه شدم خوراکی هام تو راه از دستم افتاده بعد با دوستانم برگشتیم خوراکی هارا پیدا کردیم تو همون حال متوجه شدم کفش هام پام نیست اونارم جا گذاشتم بعد شروع کردیم به گشتن ولی پیدا نکردم ینی بیدار شدم

 191. صبا

  سلام
  من خواب دیدم که با نامزد سابقم در سفریم بعد اون یهو میره و کفش گرون و سبزشو جا میزاره که نو بودن و من هرکاری می کنم نمی تونم به موقع به فرودگاه برسم که کفشاشو بهش بدم و خیلی ناراحتم اونم دیگه میره و جواب نمیده

 192. پینگ: بازتاب درمانی (رفلکسولوژی) چیست و چگونه عمل میکند؟ – ارزان و با کیفیت مثل پاروما

 193. زهرا ساده فر

  سلام پدرم مریضه تصادف کرده خواب دیدم کفش سفید نو و سبک و راحتی دارم که یه خورده کثیفه اونارو پام بود ولی از پام در آوردم و رو به داییم گفتم حیف خراب میشه فردا تمیزش می کنم رفتم پیش بابام میپوشم برای ملاقات و اینکنه انقد. ساده و خوشگل بد دلم نمیاد بپوشم خراب نشه ولی یه خورده کثیف بود ونو

 194. پینگ: چگونه با کفشهای پاشنه بلند راحت راه برویم؟ – زن روز

 195. سعید

  سلام در خواب دیدم مراسمی هستم اومدم بیرون دیدم کفشم نیست بعد دیدم پسر عمه ام کفشم پاشه .ممنون میشم بگید تعبیرش چیه.

 196. مهیار

  با سلام و سپاس از شما
  من خواب دیدم با خانمی تو یک استخر بزرگ هستیم و دارم شنا میکنیم و من گفتم بیا با هم مسابقه بدیم و یکدفعه دیدم هر دو با لباس ته استخر خالی نشستیم و اون خانم یک لنگه کفش کتونی مشکی پوشیده و لنگه دیگرش دست منه و بر میگرده به حالت دختر بچه هایی که خودشون رو لوس میکنند میگه ” میدونی چیه کفش من رو بده میخوام برم خونمون “

 197. عباس

  با سلام دیشب در خواب دیدم با دختری که نمیشناسمش دعوا کردم بعد مردی که اصلآ با خانواده ما روابطی ندارد باپسر کوچکش امد ند خانه ما پس از رو بوسی با پدرم رفتند خونه ما بعد پدرم به او گفت متورش رابه من بده او هم قبول کرد من هیچ متور سواری بلد نیستم ولی سوارش شدم و رفتم تا پایین کوچه وامدم کتونی بپوش مادرم جوراب های سفید وسیاه گذاشته بود سیاه هار بر داشتم جوراب ها بیشتر از پنجه ام بالا نمی امد وه هرس داشتم که زود تر به بقیه نشون بدم که متور سواری بلدم در همین حال از کتونی سمت چپ شروع کردم میخواستم بپوشم که بیدار شدم

 198. زینب حمیدی

  من خواب دیدم دو تا کفش رو هم پام کردم یکیش کوتاه بود یکیش پاشته بلند دخترخالم میخواست بندشو ببنده بلند شم همش میکفت مسخرت میکنن منم میگفتم نه میخوام قدم بلند شه شلوارم میفته روش معلوم نیست

 199. سارا

  با سلام
  خواب دیدم آقایی که به هم علاقه داریم یک کتونی صورتی و نقره ای برام خریدن و من با خودم فکر کردم چرا مدام کتونی میخره؟ چون توی واقعیت قبلا برام کتونی سفید خریده بودن و توی خواب یادم بود اون کتونی رو
  و بعد از اون،کتونی های صورتی که نو خریده بود دیدم که روی زمین حیاطمون بود و بهشون نگاه میکردم و فکر میکردم که خوشگل هستن یا نه

 200. Sahar

  سلام من تازه نامزد کردم .و نامزدم برام کتونی سفید رنگ خریده بود تو خواب دیدم اون کفشا خیس شدن من گذاشتم رو بخاری خشک بشن یکی از کتونیا زیرش سوخت چسبید ب بخاری مامان بزرگم برادشت تمیزش میکرد

 201. جمیله

  سلام !
  خواب دیدم خانه یکی از دوستان بودم . موقع رفتن متوجه شدم که کفشهایم نبود و من دنبال کفشهایم می گشتم ولی پیدا نکردم و دوستم یک جفت کفش که از پلاستیک درست شده بود دادبپوشم ولی من قبول نکردم .گفتم که مرا به یک مغازه کفش فروشی ببرد . به مغازه رسیدیم به محض وارد شدن صاحب مغازه متوجه کفش هایم شد و گفت کفش تازه می خواهی ، کفشهای زیاد هست نشان میدهم . کفش های که داشتم پاشنه هایش خیلی ساییده شده بود که شده بود نیم پاشنه .من داشتم دنبال کفش مناسب می گشتم که از خواب بیدار شدم .

  لطفا معنای خواب من چیست

 202. Mahya

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم به همراه مادرم وارد بازاری شدیم که همه چیز را رایگان می فروختند چندتا چادر مشکی گرفتیم که یکی رو سر کردم خیلی زیبا و بسیاااار بلند بود…یک سری لباس هم گرفتیم…زمانی که میخواستیم از بازار بیایم بیرون یکی از دوستانم که در واقعیت به تازگی ازدواج کرده رو دیدم که داشت کفش های من رو میپوشید وقتی من رو دید اجازه ندادم و کفش های خودم رو پوشیدم کفش های دوستم که در طبقه بالا جا کفشی بود رو هم بهش دادم…بعد با مادرم بیرون اومدیم به سمت حرم اما رضا حرکت کردیم مادرم سوار ماشین های حرم شدند من هم تا خواستم سوار بشم ماشین حرکت کرد به دنبال ماشین میدویدم اما راننده از توی ایینه به پشت سر نگاه میکرد و اهمیت نمیداد که متوجه شدم راننده یکی از اقواممون هست که در دنیا واقعی به تازگی فوت شده مادرم سوار ماشین این اقا بودن و به سمت حرم رفتن البته این اقا در خواب به من چشم بد داشتند برای همین من دیگه دنبال ماشین نرفتم و خودم پیاده به سمت حرم حرکت میکردم وبه این اقا ناسزا میگفتم ممنون میشم تعبیر این خواب رو لطف کنین

 203. فرشته

  سلام خواب دیدم دنبال کفش هایم بودم در یه ساختمان چند طبقه که انگار مراسمی بود که دو جفت ان رو پیدا کردم که یه جفتش صندل نگین دارم بود که چپه بودن برگردوندمشون دیدم خودشونن یکم خاکی بود نگین نداشت وبلافاصله تمیز شدن و خیلی مخملش مشکی ولی بدون نگین اول فک کردم خراب شدن زیر دست و پا مردم بعد دیدم سالم بودن .همینطور که از پله ها بالا میرفتم طبقه دوم یا سوم بود دنبال جفت سوم بودم داخل ساختمان رفتم داخل پلاستیک کفشای بقیه رو نگا میکردم ببینم اشتباهی قاطی نشده تو خواب با خودم احساس میکردم مامانم اون جفت رو باخودش برده بعد تیکه های مرغ پخته مجلسی داخل سینی بزرگ اوردن ومن تیکه که سالمتر و پرگوشتر و بزرگتر بود رو برداشتم واحساس میکردم این همون کفشمه.من متاهلم و رابطم با شوهرم خیلی سرد شده انگار اصلا من وجود ندارم…ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

 204. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که یک پسر نامحرم که نمی‌شناختمش و کلا برام غریبه بود منو برد مغازه و برام یه جفت کفش سفید اسپرت گرفت البته من تو همون خوابم ترسیده بودم و ی پارو بیشتر نپوشیدم
  الانم خیلی ذهنم درگیر خواهش میکنم تعبیر خواب منو هم بگید

 205. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم مادرم برام کفشی خریده که یه لنگش کوچیکتر از اون یکیه تعبیرش چیه

 206. Rahi

  باسلام من خواب دیدم که وارد یه کفش فروشی شدم با دختر عمم اما از کفش ها خوشم نیومد ولی یه کفش سبز تقریبا راحتی تو ذهنم مونده و تصمیم گرفتیم بریم بقیه جاها رو ببینیم شاید خوشم اومد لطفا تعبیرکنین آقای صداقت

 207. Rahi

  با سلام .
  من خواب دیدم که با دختر عمم رفته بودیم کفش فروشی و پسر عموم هم میخواست کفش بخره که تو واقعیت خوشم نمیاد ازش . و من هر چی نگاه میکردم کفشی ک سلیقم باشه رو پیدا نکردم و گفتم که بریم یه جا دیگه کفش ببینیم اما تنها کفشی ک تو ذهنم مونده تو خواب یه کفش سبز تقریبا راحتی بود ولی من نخریدمش.
  مجردم هستم و کسی که دوستش داشتم بهم خیانت کرده چن وقته

 208. مریم

  سلام در ساعت هفت صبح خواب دیدم خواهر مجردم را در جایی بردم سر کار بعد از مدتی امدم دیدم. خواهرم روی صندلی نشسته و در کنارش روی زمین یک کفش پاشنه دار مشکی بود که کفش از دید من کثیف شده بود من کفش را برداشتم بردم بشورم و تمیزش کنم که یکی از همکاران اقا، امد و جای کفشها را که کثیف بود تمیز کرد و بعد از چند دقیقه با خواهرم از ان محل بیرون امدند

 209. فاطمه

  سلام دوروز خواب میبینم شوهرم بادوستم بهم خیانت کرده منم میزارمو میرم دیشب خواب دیدم کفش خریدیم چندتاجفت من رفتم کتاب دوستمو بدم باشوهرم رفتیم درشونو زدم شوهرم ازپشت نگاش کرد منم دعواراانداختم فرارکردم شوهرم دنبالم دویید کفساشودرآورد تاسریعتربدو منم درآوردم تاراحتربدومکفشایی ک خریده بودیمم ول کردم همونجا وسط راه دیدم دیگه نیس برگشتم کفشایی ک خریده بودیمو برداشتم رفتم خونه مامانم

 210. فاطمه

  سلام خسته نباشید من دوروز خواب میبینم شوهرم بادوستم بهم خیانت میکنه دیشب خواب دیدم یه چندجفت کفش خریدیم من رفتم کتابا دوستموپس بدم شوهرمم بود دروزدم شوهرم ازپشت دوستمودیدزد منم قهرکردم وفرارکردم شوهرمم دنبالم بود توراه شوهرم کفشاشو درآورد تابهتربدو بهم برسه منم کفشامودرآوردم فرار کردم دوباره کفشایی ک خریده بودیم و گذاشتم زمین دررفتم بد ک گمش کردم شوهرمو راه قبل وبرگشتم کفشارو بردم رفتم خونه مامانم

 211. Sahar

  سلام من بیست روزه نامزد کردم در خاب دیدم کفشای سفیدی ک دارم خیس شدن و من اونارو روی بخاری چوبی گذاشتم ک خشک بشن یادم رفته زیر کفشم سوخته ب بخاری چسبیده

 212. زهرا

  سلام.میشه لطفا تعبیر خواب منو بگید ممنون میشم. خواب دیدم یه کفش زرد رنگ پاشنه دار از یک زنی که کنار خیابون یه جایی مثل خونه داره میگیرم چون میرفتم جایی و دیدم کفشام مناسب نیست اول یه لنگشو گرفتم بعد گفتم اونیکی رو هم بده فردا همینجا برات پسش میارم پوشیدم دقیق اندازه پام بود و راحت بود و خوشم اومد زرد رنگ پاشنه دار که انگار خیلی هم نو نبود ولی شبیه نو بود.اون دختره هم نگران بود یه جوری بود انگار که مثلا نگران چیزی بود قیافش دلواپس بود نگران کفش نبود انگار نگران چیز دیگه ای بود. منم یه حالی بودم هم خوشحال از کفش که حالا مناسبه جاییه که میرم و هم یک حالتی که انگار نمیدونم کفشو میتونم پسش بدم یا نه.انگار که این دختره قرار نیست اونجا باشه بعدا.این خواب به نظرتون یعنی چی خیلی نگرانم کرده.ممنون میشم جواب بدین.

 213. زهرا

  من خواب دیدم که با زنداداشم میخواستم جایی برم ولی پابرهنه بودم زنداداشم یک جفت کفش مشکی پاشنه بلند بهم داد و گفت بپوش من هم پوشیدم ولی برام خیلی تنگ بود،دور و اطرافم هم پر از کفشهای بدون پاشنه و رنگی بود که همشون کوچیک بودن

 214. مهرنوش

  سلام روزتون بخیر
  امکان داره خوابم را تعبیر کنید
  خواب دیدم در امامزاده ای برای زیارت با دخترم رفتم ،بعد از بیرون امدن در حال رانندگی دیدم کفشهای نو من را عوض کرده اند و کفشهای کهنه بمن داده اند ،سریع برگشتم امامزاده و گفتم کفشهای من را بدهید
  قسمت تحویل اشیا شبیه شیرینی فروشی شده بود و بمن گفتند ما اینجا وسایل نو را پس نمیدهیم و برای پس گرفتن باید پول بدهید منم گفکم پول نمیدهم باید مالم راپس بدهید و رفتم لابلای کفشها دنبال کفشهای خودم میگشتم
  که از خواب پریدم

 215. زهره

  سلام زهره هستم
  من خواب دیدم مادرم که به رحمت خدا رفته باهاش رفتم خرید و قصد خرید کفش داره ولی نتونست بخره

 216. بهروز

  در خواب جمعیتی دیدم که هجوم آوردن برای اقامه نماز جای که ایستاده بودم زنها آمدن که مجبور شدم خارج بشم و کفش هایم جا ماند موقع برگشتن دوتا نان بربری تازه گرفتم و جلوتر باز نانوایی دیدم که باز ایستادم که نان بگیرم احساس کردم نان آنجا بهتر است ایستادم و ۵هزار پول دادم ولی شلوغش شد و درگیری ،مردی چاقو بدست بهم حمله میکرد و من التماس میکردم هی با چاقو تهدید میکرد همه را و فرار میکردن ولی بیشتر به من حمله میکرد فکر کردم به من ضربه زد که از خواب پریدم

 217. زینب

  سلام
  من خواب دیدم عقد خواهرم بود با یه خانواده بسیار مذهبی که خواهرم بعد از عقد خیلی ناراحت بود گریه میکرد که عجله کرده پدرم هم میگفت خانواده خوبی هستن ولی عجله کردیم
  بعد که خانواده داماد میخواستن برن مادر داماد یه کفش پاشنه دار قهوه ای جلو دربود میگفت مال من نیست و اصرار داست مال شماست منم میگفتم مال من نیست
  من ازدواج کردم

 218. زهرا

  با سلام من دیشب خواب دیدم در حال وارد شدن به جایی مثل مکان زیارتی هستم و بی هوا دارم وارد میشم یهو متوجه میشم ک باید کفشامو در بیارم و بعد وارد شم ادمهای اطرافمم بهم همون لحظه تذکر میدن ک باید کفشاتو در بیاری .من در واقعیت عقد کردم ولی تو همین دوران عقد دارم بخاطر مشکلات جدی با همسرم ازش جدا میشم و خیلی وضع روحی بدی دارم مدام تو فکر رفتن زیارت امام رضا هستم ولی جور نمیشه…

 219. daiiali

  سلام وقت بخیر من در خواب دیدم که همسرم یک جفت کفش قدیمی را در یک جعبه به مرد دیگری هدیه داد تعبیرش چی میشه؟

 220. محسن

  باسلام من درخواب دیدم ک کفش های کهنه ای دارم رفتیم یجایی مراسمی چیزی بود اومدم بیرون کفشام نبود متاهل هم هستم خیلی نگران شدم تعبییرش چی میشه ممنون

 221. الی

  سلام،
  من این روزا زندگیم یه جوری افتاده تو امواج متلاطم. خوابهای عجیبی میبینم. چند روز پیش خواب سه تا شهابسنگ! و حالا کاری ندارم. الان دیشب خواب دیدم، یعنی میدونم داشت خوابم میبرد که یهو دیدم دم میز توالت شلوغ اتاقم ایستادم. طبق معمول روی اونو نگاه کردم و یهو توجهم به یه لنگه کفش جلب شد. این لنگه کفش سفید رنگ بود و کاملا مروارید بافی و کار دست به نظر میرسید. روش با یه سری مروارید آبی رنگ گل گذاشته بودن. خیلی کفش قشنگی بود و من یه حس خوبی پیدا کردم با دیدنش. ولی دلم خوش نیست. نمیدونم شاید این کفش یه جور تمسخر به احساساتم بوده. ولی یه کفش سفید پاشنه بلند ظریف بود که از مروارید های سفید بافته شده بود و روش با مروارید یا منجوق آبی گل درست کرده بودن.
  ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین بهم

 222. رهاا

  خواب دیدم همسرم اومد خونه صندلهای کرم منو پوشید ،من بهش گفتم کفش منو برندار تو صندلهای خدتو بردی گفت نه اینارو میخوام مال ه تو رو میخام گفتم اندازه تو نیست تو پاش کرد پوشید گف اندازه میشه اندازه شد،صندل کرمهای من یکمم پاشنه داره.گفت دیدی اندازه شد
  میشه تعبیرشو بگین.من متاهل هسم

 223. زهرااا

  خواب دیدم همسرم اومد خونه صندلهای کرم منو پوشید ،من بهش گفتم کفش منو برندار تو صندلهای خدتو بردی گفت نه اینارو میخوام مال ه تو رو میخام گفتم اندازه تو نیست تو پاش کرد پوشید گف اندازه میشه اندازه شد،صندل کرمهای من یکمم پاشنه داره.گفت دیدی اندازه شد
  میشه تعبیرشو بگین.من متاهل هسم

 224. سها

  سلام، ممنون از راهنمایی های شما
  من مجردم خواب دیدم به یک کفش فروشی رفتم و یک کفش زیبا و مناسب مشکی با انتخاب مادرم پوشیدم ولی چون ی کمی پا رو اذیت می‌کرد دادم قالب بزنه ولی فروشنده گمش کرد و یک کفش قهوه ای زیبا که خیلی اندازه بود بهم داد ولی من همچنان همونو ک قالب زده بودم میخواستم و قرار شد فردای اون روز برم تا پیداش کنم، وجالب اینکه با اینکه فروشنده ها خیلی مهربان بودن لحظه خداحافظی با من خداحافظی نکردند
  سپاس

 225. محمد شاهملکی

  خاب دیدم ک دو جفت کفش از زمین بیرون بود زیر زمین جای گنج کفش چرم مردانه پیداکردم قهوه ای و مشکی رفتم ک کمک بیارم کسی نبود وسط راه با دوتا دختر شهرستانی آشنا شدم اونارو آوردم کمک خودم دیدم ک ی پیرمرد و ی پسر جوان در حال چال کندنن و مقداری گنج در آورده بودن گفتم که من گنج و این چیزارو نمیخام گفت ک سیدی اهل دین و ایمانی گفتم بحث این چیزا نیست گنج طلسم داره من فقط اینارو ک در پیداکردم میخام خلاصه من درحال جمع کردن بودم گفت بفرما ی عالمه کفش زنانه هم کنارش پیداشد منم تند تند و جفت جفت مینداختم تو ماشین و جمع میکردم کلی کفش مردانه و زنانه چرم

 226. aysa

  سلام خواب دیدم در مسجد هستم همراه با مردی ک بهش علاقه دارم وکفشهای سیاهش گم شده است و باهم ب دنبال کفشش میگردیم و در اخر من پیداش میکنم و بهش میدم

 227. مهسا

  سلام
  من خواب دیدم پسر خالم که فوت شده کفشای منو پوشید بعدا که رفت دیدم کفشامو دراورده بود و من دیدم که کفشامو روی پا انداخته بود چون براش کوچیک بود و من توی خواب میدونستم که پسرخالم فوت شده بود کفشا هم کهنه بودن خودشون مشکی بودن و کفشون سفید و قرمز بود

 228. دل شکسته

  سلام اولین بار پیام میدم و خواب های قبلی رو خوندم که شبیه خوابم نبودن .در واقعیت با شوهرم شب بحث کردیمالبته اکثرا بحث داریم و همون شب خواب دیدیم که خواهرم برام کفش اورده که پوشیدم که کف کفش از بیرون شکسته شده و کفش سیاه و قشنگی نیس ولی من یه جوری پام کردم که بتونم باهاش راه برم و کسی متوجه شکستی و زشتی کفشم نشه و بعد در همون خواب انگار عمه ام دمپایی شوهرم و پوشیدهو میگه یه سمتش بالا اومده اگه اروم روش بکشه درسته میشه لطفا تعبیر کنید

 229. نجفیان

  سلام. ممنون از مطالب مفیدتون.

  من خواب دیدم ی کفش نو قهوه‌ای و جلوی پای ی شخصی که از لحاظ موقیت اجتماعی وثروت و مقام مرتبه بالای داره جفت مردم و کمک کردم بپوشه و ی مقدار خاک روی کفشش و هم تمیز کردم که این شخص و هم کاملا در زندگی واقعی میشناسم الان
  ممنون که راهنمایی میکنید

 230. Samira

  سلام
  من تا حالا چند بار این خواب رو دیدم
  تو خواب کفش نو میخرم اما پاشنه کفشم همسان نیستن یا کنده میشه و من کفش رو به شخصی میدم که درستش کنه یا خودم درستش میکنم

 231. رز سیاه

  چرا بخش نظرات به روز نمیشه من خیلی وقت هست نظر گذاشتم

 232. پروین

  ببخشید اینم بگم یادم رفت چند وقت پیش هم خواب دیدم بالای راه پله که دید نداره نشستم میخوام ادرار کنم اول فکر نمکیردم انقدر حجم ادرارم زیاد باشه ولی انقدر زیاد بود که قشنگ از پله ها به پایین ریخت
  این روزا خیلی ناراحتم و نگران

 233. پروین

  خواهش میکنم تعبیر خواب منم بگین

 234. پروین

  سلام
  من و همسرم در حال جدایی هستیم و این چند وقت به خاطر جدایی خیلی ناراحتم و در حال سرمایه گذاری مالی هستم و نگران بعد از جدای هم هستم خواب دیدم رفتم یک جای معروف صبحانه بخورم حلیم میخوام برام تو بشقاب سه تا نخود با یک تیکه گوشت استخوان دار میارن بعد که میخوام برم تو پاهام یه یه جفت صندل تابستونی نو میبینم که یکیش مشکی یکی دیگه مادونی بین قهوه ای و قرمز ولی مدلشون یکی فقط رنگشون فرق میکنه پاهام قشنگ شده پیش خودم میگم چه خوب که اشانتیون بهم دادن اینا رو کفش تابستونی نداشتم.در ضمن به قیمت غذا هم اشاره میشه من فکر میکردم 30 تومنه ولی 17 تومن اعلام میکنن.
  ممنون میشم تعبیرشو برام بگین

 235. Donya

  سلام وقت بخير من خواب ديدم همسر سابقم يك جفت بوت پاشنه دار ب پايش بود و نو بود و من در خواب نميفهميدم زنانه است از كفش تعريف كردم در آورد و داد به من و من پوشيدم و خوشحال بودم البته پاشنه اس خيلي بلند نبود فقط اسپرت نبود جلوي كفش هم نوك تير بود

 236. دنيا

  سلام وقت بخير من خواب ديدم همسر سابقم يك جفت بوت پاشنه دار ب پايش بود و نو بود و من در خواب نميفهميدم زنانه است از كفش تعريف كردم در آورد و داد به من و من پوشيدم و خوشحال بودم البته پاشنه اس خيلي بلند نبود فقط اسپرت نبود جلوي كفش هم نوك تير بود

 237. رز سیاه

  سلام ووققتون بخیر من چند وقت پیش خواب دیدم دارم میرم بیرون توخواب کفشو پوشیدم بندش رو هم بستم خواستم پاشم برم بیدار شدم فقط این کفش کفشی بود که توی بیداری هم دارم تعبیر داره این خواب من مجرد هستم
  لطفا جواب بدید ممنون

 238. زهرا

  سلام من خواب دیدم میخوام‌برم جای کفش سیاه داشتم پاره شده بود بعد به خواهرم گفتم الان چیکار کنم خواهرم یک جفت کفش و یه کیف ست نو که مال خودم بود بهم داد بپوشم گفتم باشه میپوشم ناچارم ولی بعد پوشیدم باهاشون رفتم بیرون راضی بودم و خوش حال تو خواب زنمعوم همش نگاه میکرد به لباسام و کفشام تعبیرش چیه ؟

 239. فاطمه+زهرا

  باعرض سلام
  من خواب دیدم که برادرم که تازه فوت شدند دم درخانه ما،توی ایستگاه داشتندکفشهاشون رامیپوشیدندولباس کرم وقهوه ای پوشیده بودند وخانمش توی خونه داشت خداحافظی میکردوبعد داداشم که فوت شدند،توی خواب چندین باربهم گفتندکه من بایدبرای دخترش یه جفت کفش بخرم.وقتی خانمش اومد،دیگه چیزی نگفتند وتمام شد.
  لطفابرای من تعبیرکنید.ممنونم

 240. ح

  سلام دیشب خواب دیدم با پسری که همدیگه رو دوست داریم و بنا به دلایل خانوادگی ازدواج بهم خورد تو یه محلی هستیم هردو از هم مثلا قهر بودیم بعد اون بخاهرم گفته بود که به فلانی(من)بگو بیاد با هم صحبت کنیم من میخاستم برم که دیدم دمپایی پاره پام هست میخاستم برم کفشامو عوض کنم بعد برم پیشش
  این خواب همونجا تموم شد و تو یه خواب دیگه دیدم که با مادرم روی یه صندلی نشستیم آدمهای دیگه هم بودن بعد اون اومد با ماشینش جلوی ما ایستاد که من سوار بشم باز دیدم دمپاییم پاره هست بدو بدو میرفتم که عوض کنم بیام کم مونده بود گیر یه دسته آدم بد بیوفتم بزور قایم شدن از اونا خلاص شدم و در انتهای حابم حس میکنم مه اون کنارم بود و آرامش داشتم

 241. مونا

  لطفا تعبیر خواب رو بگید …من خیلی منتظر جواب شما هستم

 242. ایدا

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم مادرم ب خونه من اومده و کفش نپوشیده و یک لنگه جوراب پاره پوشیده من کولش کردم و اوردم خونه تعبیرش چیه؟؟

 243. شیرین

  سلام ، چند روز پیش خواب دیدم یه جفت کفش که مال خواهر شوهرم هست گم شده و یکی از همسایه های ما روی وانت گذاشته بود به من فروخت ۱۸۸ تومن و قیمت نوی اون ۳۵۰ تومان بود انگار و من گرفتم تمیز کردم واکس زدم با خودم گفتم ببرم بدم به خواهر شوهرم بگم کفشش پیدا شد و بهش بفروشم ۲۰۰ تومان، دوباره دیروز خواب دیدم توی حیاط یه ساختمان یه جا کفشی هست که یه کفش قدیمی منم توش هست بعد من چند جفت کفش سیاه و قهوه ای و زرد برداشتم و یه جفت کفش دیگه خودم رو گذاشتم و رفتم انگار دزدیدم

 244. Samira

  سلام . من خواب دیدم ک کفش خریدم میبینم ک
  وستمم کفشش شبیه کفشه منه

 245. مونا

  سلام..خواب دیدم دوست پسر سابقم که ۵ ساله باهاش دیگه ارتباطی ندارم برام ی هدیه فرستاده و داخل جعبه هدیه ۳ تا کفش هستش و من این کفش ها رو یکی یکی نگاه میکردم و تقریبا خوشم اومده بود..من مجرد هستم ممنون میشم تعبیر کنید

 246. مونا

  سلام .خواب دیدم از دوست پسر سابقم که چندین سال از قطع شدن ارتباطمون میگذره ی جعبه هدیه دریافت کردم که سه تا کفش داخلش بود و من یکی یکی نگاهشون میکردم و تقرییا خوشم اومده بود من مجرد هستم میخواستم ببینم تعبیر خوابم چی میشه…ممنونم

 247. فاطمه

  سلام خسته نباشید من ی دختر ۱۹ ساله ام ک دو بار خوابی تقریبا مثل هم دیدم و من خواب دیدم ک رفتم مغازه کفش فروشی بعد اول ی چکمه کردم دیدم انگار خیلی ب سنم نمیخوره و مال بزرگاس درش آوردم بعد تو عالم خواب دنبال کفش ب رنگ قرمز گشتم اما پیدا نکردم ی کفش خاکستری رنگ ب جاش پوشیدم ک وقتی کردم پام دیدم با بقیه کفشا فرق داره ی حالت اتوماتیک داشت بند هاش و عجیب بود ممنونم اگه بگید معنی خواب رو ی دف هم خواب دیدم ی کفش پاشنه بلند زنونه دارم رفتم خونه خواهرم اون کفشم در اوردم و جاش کفشی ک در ادامه توصیفش میکنم رو پوشیدم کفشم جوری بود ک ی دکمه داره ک با زدن رو دکممه میتونم رنگ کفشام رو عوض کنم روی کفشم پر بود از ستاره و ماه و بقیه بهم نگاه میکردم و قصد رفتن ب دندون پزشکی رو داشتم و میخواستم بهترین رنگشو انتخاب کنم جالبه بعد این خواب من رفتم. ب دندون پزشکی اما این کفشم در عالم رویا چیه ؟؟؟ ممنون میشم بگید

  نظر شما در انتظار تایید مدیریت است

 248. فاطمه

  سلام خسته نباشید من ی دختر ۱۹ ساله ام ک دو بار خوابی تقریبا مثل هم دیدم و من خواب دیدم ک رفتم مغازه کفش فروشی بعد اول ی چکمه کردم دیدم انگار خیلی ب سنم نمیخوره و مال بزرگاس درش آوردم بعد تو عالم خواب دنبال کفش ب رنگ قرمز گشتم اما پیدا نکردم ی کفش خاکستری رنگ ب جاش پوشیدم ک وقتی کردم پام دیدم با بقیه کفشا فرق داره ی حالت اتوماتیک داشت بند هاش و عجیب بود ممنونم اگه بگید معنی خواب رو ی دف هم خواب دیدم ی کفش پاشنه بلند زنونه دارم رفتم خونه خواهرم اون کفشم در اوردم و جاش کفشی ک در ادامه توصیفش میکنم رو پوشیدم کفشم جوری بود ک ی دکمه داره ک با زدن رو دکممه میتونم رنگ کفشام رو عوض کنم روی کفشم پر بود از ستاره و ماه و بقیه بهم نگاه میکردم و قصد رفتن ب دندون پزشکی رو داشتم و میخواستم بهترین رنگشو انتخاب کنم جالبه بعد این خواب من رفتم. ب دندون پزشکی اما این کفشم در عالم رویا چیه ؟؟؟ ممنون میشم بگید

 249. ⁦❤️⁩

  سلام خسته نباشید من ی دختر ۱۹ ساله ام ک دو بار خوابی تقریبا مثل هم دیدم و من خواب دیدم ک رفتم مغازه کفش فروشی بعد اول ی چکمه کردم دیدم انگار خیلی ب سنم نمیخوره و مال بزرگاس درش آوردم بعد تو عالم خواب دنبال کفش ب رنگ قرمز گشتم اما پیدا نکردم ی کفش خاکستری رنگ ب جاش پوشیدم ک وقتی کردم پام دیدم با بقیه کفشا فرق داره ی حالت اتوماتیک داشت بند هاش و عجیب بود ممنونم اگه بگید معنی خواب رو ی دف هم خواب دیدم ی کفش پاشنه بلند زنونه دارم رفتم خونه خواهرم اون کفشم در اوردم و جاش کفشی ک در ادامه توصیفش میکنم رو پوشیدم کفشم جوری بود ک ی دکمه داره ک با زدن رو دکممه میتونم رنگ کفشام رو عوض کنم روی کفشم پر بود از ستاره و ماه و بقیه بهم نگاه میکردم و قصد رفتن ب دندون پزشکی رو داشتم و میخواستم بهترین رنگشو انتخاب کنم جالبه بعد این خواب من رفتم. ب دندون پزشکی اما این کفشم در عالم رویا چیه ؟؟؟ ممنون میشم بگید

 250. &⁦❤️⁩

  سلام من خواب دیدم توی مسیری سخت پشت ماشین بودم ک ب نحوی ک پام با کف خیابون بر خورد میکرد ک توی این مسیر ی لنگه کفش صورتی رنگم از پام در شد راستش من ی نفرو دوست دارم این خواب میتونه چ‌ نشونه ای داشته باشه ؟⁦⁩

 251. &⁦⁩

  سلام من خواب دیدم توی مسیری سخت پشت ماشین بودم ک ب نحوی ک پام با کف خیابون بر خورد میکرد ک توی این مسیر ی لنگه کفش صورتی رنگم از پام در شد راستش من ی نفرو دوست دارم این خواب میتونه چ‌ نشونه ای داشته باشه ؟⁦⁩

  ی دف هم خواب دیدم کسی ک دوسش دارم ی دمپایی آبی برام آورده بود ک کف کفش شماره تماسشم نوشته شده بود بعد من پوشیدنش دیدم خیلی نرمه بعد دادم ب خواهرم گفتم تا ی هفته دست تو باشه بعد برام بیارش لطفاً اگه بشه زود تر جواب بدین

 252. &⁦❤️⁩

  سلام من خواب دیدم توی مسیری سخت پشت ماشین بودم ک ب نحوی ک پام با کف خیابون بر خورد میکرد ک توی این مسیر ی لنگه کفش صورتی رنگم از پام در شد راستش من ی نفرو دوست دارم این خواب میتونه چ‌ نشونه ای داشته باشه ؟⁦⁩

  ی دف هم خواب دیدم کسی ک دوسش دارم ی دمپایی آبی برام آورده بود ک کف کفش شماره تماسشم نوشته شده بود بعد من پوشیدنش دیدم خیلی نرمه بعد دادم ب خواهرم گفتم تا ی هفته دست تو باشه بعد برام بیارش لطفاً اگه بشه زود تر جواب بدین

 253. &⁦❤️⁩

  سلام خسته نباشید من ی دختر ۱۹ ساله ام ک دو بار خوابی تقریبا مثل هم دیدم و من خواب دیدم ک رفتم مغازه کفش فروشی بعد اول ی چکمه کردم دیدم انگار خیلی ب سنم نمیخوره و مال بزرگاس درش آوردم بعد تو عالم خواب دنبال کفش ب رنگ قرمز گشتم اما پیدا نکردم ی کفش خاکستری رنگ ب جاش پوشیدم ک وقتی کردم پام دیدم با بقیه کفشا فرق داره ی حالت اتوماتیک داشت بند هاش و عجیب بود ممنونم اگه بگید معنی خواب رو ی دف هم خواب دیدم ی کفش پاشنه بلند زنونه دارم رفتم خونه خواهرم اون کفشم در اوردم و جاش کفشی ک در ادامه توصیفش میکنم رو پوشیدم کفشم جوری بود ک ی دکمه داره ک با زدن رو دکممه میتونم رنگ کفشام رو عوض کنم روی کفشم پر بود از ستاره و ماه و بقیه بهم نگاه میکردم و قصد رفتن ب دندون پزشکی رو داشتم و میخواستم بهترین رنگشو انتخاب کنم جالبه بعد این خواب من رفتم. ب دندون پزشکی اما این کفشم در عالم رویا چیه ؟؟؟ ممنون میشم بگید

 254. محبوبه

  سلام شوهرم سوم ماه شوال خواب دیده که لب دره ای ایستاده وبرای اینکه به داخل دره نیوفتد کفش و جورابش را به داخل دره انداخته ویک هندوانه هم داشته که اون رو هم می اندازه که حتی کمی از خاکهای کنار پاش به سمت دره می ریزد ولی خودش پرت نمی شود.لطفا تعبیرش را می گویید.

 255. یکتا ۲۲۲۲

  سلام من خواب دیدم کتونی طوسی پام کردم لب دریا هستم ولی به جای ۲ تا ۳ تا کفش داشتم و آب سعی داشت آنها را ببرد. کلا حواسم تو خواب همش به کفش هایم بود.
  ممنون میشوم تعبیر این خوب را به من بگویید

 256. یکتا

  سلام من خواب دیدم کتونی طوسی پام کردم لب دریا هستم ولی به جای ۲ تا ۳ تا کفش داشتم و آب سعی داشت آنها را ببرد. کلا حواسم تو خواب همش به کفش هایم بود.
  ممنون میشوم تعبیر این خوب را به من بگویید

 257. آر

  سلام
  من در خواب دیدم کفش های پسری را که تازه از او جدا شده ام(ایشان البته جدا شده اند)پیدا کردم و با خودم بردم به مدرسه ای چون در خواب نمیخواستیم باهم رو به رو شویم.کفش ها را به مدرسه سپردیم و به آن آقا اطلاع دادم برای گرفتن کفش ها به آنجا مراجعه کند.گوشه ای از کفش پاره شده بود و من سپردم آن را بدورند.در ادامه خواب اینطور به نظر آمد که دختری برای تحویل گرفتن کفش ها مراجعه کرده.تعبیرش چیست؟

 258. مریم

  سلام دختر مجرد هستم خاب دیدم اتاق من و مادرم فرق میکند اما تو خاب انگار اتاقمون بود مادرم ناراحت دراز کشیده بود رو تخت و به من میگفت میترسه منم سعی کردم کنارش بمونم تو اتاق مامانم خاب رفت و من پایین تخت کلی کفش دیدم داشتم اونا رو مرتب میکردم حدودای چهل جفت کفش های متفاوت افتاده بودن رو زمین . جا واسه ی خاب من نبود اونا رو صف کردم ک مثلا پتو رو روی کفشا بزارم و بخابم اما همینکه اخرای کارم بود داداشم اومد و دقیقا شبیه واقعیتش ک هیچوقت احترام مامانم نمیزاره تو خابم هم بلند حرف زد باهام و مامانم از خاب بیدار شد توی خاب جواب داداشم رو ندادم ولی خیلی حرص خوردم و ناراحت شدم

 259. سارا

  سلام
  من پسر داییم خواستگارم بود ولی داییم دعوا راه انداخت و بین ما جدایی پیش اومد
  ما هر دو همو دوس داریم
  چند شب دیش خواب دیدم ک داییم اومده بود خونمون میخواست بره کفش نداشت، ی حالت ناراحت و شرمنده داشت
  بعد منم ی جفت کفش اسپرت سفید دارم خیل دوسشون دارم اونا رو بهش دادم پوشید، تو خواب فک میکردم اندازه نمیشه ولی خب وقتی پوشید کاملا اندازش بود و خوشحال شد بعدم رفت. کفشا تو خوابم خیلی نو و تمیز بودن
  تعبیرش چیه ؟؟
  لطفا جواب بدین

 260. سارا

  سلام
  من پسر داییم خواستگارم بود ولی داییم دعوا راه انداخت و بین ما جدایی پیش اومد
  ما هر دو همو دوس داریم
  چند شب دیش خواب دیدم ک داییم اومده بود خونمون میخواست بره کفش نداشت، ی حالت ناراحت و شرمنده داشت
  بعد منم ی جفت کفش اسپرت سفید دارم خیل دوسشون دارم اونا رو بهش دادم پوشید، تو خواب فک میکردم اندازه نمیشه ولی خب وقتی پوشید کاملا اندازش بود و خوشحال شد بعدم رفت. کفشا تو خوابم خیلی نو و تمیز بودن
  تعبیرش چیه ؟؟

 261. سحر

  لطفن خواب منم تعبیر کنید ممنوتن

 262. سحر

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم پدرم کفش چرم زیبایی خریده برا خودش که گوچک میشه اندازش نیست من میگیرم می پوشم من مجردم تعبیرش چیه

 263. سحر

  خواب دیدم پدرم کفش چرم زیبایی خریده برا خودش که گوچک میشه اندازش نیست من میگیرم می پوشم من مجردم تعبیرش چیه

 264. M

  سلام…خواب دیدم ی جفت از کفش های اسپرت که سفید بوده ی پسر جوون پوشیده وباهاش رفته عروسی…پسره اشنامونه ..تعبیرش چیه لطفااا

 265. میلاد

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم کفش کتونی پام هس که در واقعیت هم اون کفش رو دارم،دیدم که کف کفش ساییده و کاملا صاف شده،و تو خواب احساس کردم که کمی از این موضوع ناراضیم

 266. زهره

  سلام من خواب دیدم مهمون داریم یه کفش سفید مجلسی خیلی قشنگ تو اتاقه منم اونا رو پام کردم داشتم جلوی اینه به کفشا نگا می کردم که خواهرم اومد گفت این کفشا مال منه من اون لحظه کفشو بهش ندادم ولی بعد از چنددقیقه کفش رو بردم تو اتاقش که بهش بدم دیدم یه تیکه از دندونش شکسته و کفش رو نمی خواست وقتی منم رفتم جلوی اینه دیدم یه تیکه از دندونای بالای من افتاده
  ممنون میشیم تعبیر خواب منو بگین

  • سیمین فرهنگ

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر دو وحج است. اول انکه خواب کفش نشان بر خواستگار و همسر برای شما است که نیک است و وجح دیگر خوابتان که دندان شما و خواهرتان است به معنی ناراحتی برای یکی از مردان خانواده شماست که این خواب نیازمند صدقه است.
   سربلند وپیروز باشید.

 267. samira

  سلام و وقت بخیر. خواب دیدم که در یک مجلس عروسی وقتی که مهمونی تموم شد و میخواستم مجلس رو ترک کنم دیدم که کفشام نیستن وقتی پرس و جو کردم و دنبال کفشام گشتم بهم گفتن تو این مجلس رسم بر این است که هرکسی از شما خوشش بیاد و دوستون داشته باشه به نشانه ی عاشقی کفشهاتون رو میبرن و بعد از چند روز میارن بهتون میدن تا از این طریق علاقه اشون رو نشون بدن وقتی اینو شنیدم خیالم راحت شد و به همراه خواهرم که کفشای ایشون تو پاش بود با خوشحالی سمت خونه برمیگشتم تو راه برگشت خونه دیدم که یه میدان کوچولو وسط یه شهر درست کردن و تاج سر من که توی خواب این حس رو داشتم تاج مال منه اما در عالم بیداری من همچین تاج سری ندارم، رو بر روی یه بلندی وسط شهر به همراه دوتا تاج دیگه که برای پسرهای خواهرم هستش گذاشتن و من از تماشاش کلی دارم لذت میبرم. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید.

 268. شکیبا

  سلام
  ببخشید من یه خواب دیدم بیزحمت تعبیرشو میخواستم بدونم.
  اینکه خواب دیدم یه جاکفشی بزرگ سفید رنگ ( در حد جاکفشی امامزاده های معمولی نه حرم های بزرگ ، یعنی خیلی هم بزرگ نبود ) هست که داخلش و جلوش پر از کفش هست و من دارم کفشهارو مرتب میکنم و مثلا کفشهای خودم رو تو یه ردیف دارم میچینم و کفشهای اسپرت سفیدی رو که قبلا داشتم اونجا دیدم و تو خوابم خواهرم هم یه کفش مثل همون داشت که بعدا با خودم داشتم میگفتم چرا من اشتباهی کفش اونم تو این ردیف کنار کفشهای خودم گذاشتم؟ و کلا در حال مرتب کردن کفشهای اون جاکفشی بودم و بیشتر از همه اون ۲تا کفش رو یادم میاد که رنگ هر دوشون سفید بودن و رنگ جاکفشی هم سفید بود. البته با اینکه دقیق بقیه کفشها رو یادم نیست ولی حس میکردم که همه رنگ و شکلی هم توشون بود. ممنون

 269. هستی

  سلام.من خواب دیدم یه مسیر طولانی و پراز سنگ و کرده رو بدون کفش میرفتم طوری ک پاهام زخمی شده بودن تا رسیدم ب منزل زن داییم و ایشون یه جفت کفش تمییز زرشکی تقریبا بوت مانند ب من دادن و دیکه راحت بااون ادامه مسیرورفتم. چ تعبیری داره

 270. سحر

  سلام ممنون میشم تعبیر خواب منم بگین
  من مجرد هستم و در خوابم دیدم که مدیر شرکتمون که مرد متاهل هستن کفش کتونی مشکیم رو بدون اجازه من پوشیده و من ناراحت شدم و کتونیم پاره شده
  بعد خودم که میخوام کفشام رو بپوشم جفتشون یه لنگه و‌ برای پای راستم هستن
  من خیلی کم خواب میبینم و اگر هم ببینم اصلا یادم نمیمونه این خواب رو دم صبح دیدم

 271. فاطمه

  سلام
  مدتیه مدام خواب کفش های نو و زیبا میبینم بعضی وقتا کفشارو پای خودم میکنم ک یا تنگه یا اندازه و لذت میبرم اما بعضی وقتا کفشارو پای کس دیگری میبینم،مجرد هستم تعبیر چیه؟؟

 272. نازنین

  سلام
  من خواب دیدم کسی که خیلی قبلا دوسش داشتم و اونم دوسم داشت ولی الان هردو با شخص دیگری ازدواج کردیم بمن کفش های عروسکی خیلی قشنگی داد تعبیر خوابم چی هست؟

 273. ماریا

  سلام من خواب دیدم در عروسی عروس کفش های منو پوشیده وبعد کفشامو ازش پس می گیرم وپای خود می کنم

 274. نفس

  سلام خسته نباشید.خواب دیدم شوهرم کفشهای کهنه پاشه و یکم روی کفشهاش خاکه تعبیرش چیه

 275. فاطمه

  سلام
  مجردم، تو خوابم کفش نوی یک اقای جوانی رو پوشیدم( اون اقا رو میشناسم). تعبیرش چیه؟

 276. مهتاب

  سلام من خواب دیدم که با دوتا خواهر شوهرم رفتیم یه جایی دقیقا نمیدونم کجا ولی اونجا یه چاه فاضلاب بود و کفش های زیادی هم اونجا بود وبچه های زیادی دور چاه بودن که بازی میکردن و کفشها رو داخل چاه کثیف فاضلاب مینداختن، کفشهای من هم که تو خواب خواهر شوهرم به من داده بود و قرمز رنگ هم بود بین کفش ها بود بعد که نگاه کردم دیدم که یه لنگه از کفشام نیست و هر چی بین کفشها گشتم کفشم نبود بعد نگاه خواهر شوهرام کردم اونا کفشاشون رو پیش خودشون بردن و کفشاشون بود بعد به خواهر شوهرام گفتم که چرا نگفتن که من هم کفشم رو پیش خودم بیارم که خواهر شوهر کوچیکم گفت ما بهت گفتیم خودت حواست نبود بعد من داشتم دنبال کفشام میگشتم که بیدار شدم

 277. محسن

  من خواب دیدم خالم برام 19جفت کفش نو شیکه یک جور گرفته یکی دوتا شون سایزشون فرق داشت گفتم بریم یه چند جور دیگه بگیریم عوض کنیم دیگه نرفتم تا همینجا خواب دیدم؛چی میشه تابیرش؟

 278. ناشناس

  خواب دیدم موقع راه رفتن یک مرد کفشی سفید و بی رنگ در پام پوشوند

 279. خواب دیدم موقع راه رفتن یک مرد کفشی سفید و بی رنگ در پام پوشوند

 280. خانم دلشاد

  سلام عرض ادب من خواب دیدم جای که کار میکنم و از اونجا راضی نیستم سرپرستم کتانی منو پوشیده
  منم فقط پیش خودم گفتم ا کتانیم

 281. Tarane

  با سلام و خسته نباشید.
  من چند بار خواب کفش دیدم.
  تو خواب یه دختر خانم از کفش های اسپورت من خوشش اومده بود و با دروغ و کلک خودشو فقیر و مستمند پیش من جلوه میداد(که در ادامه خواب متوجه شدم فقیر نیست و مادرش اینو لو داد و از دست دخترش ناراحت شد). من کفش های خودم رو به او بخشیدم دلم به حالش سوخت. حتی یه تیکه خیلی کوچک از دستنبند طلای خودم رو به او بخشیدم. (مادرش دستبند رو واسم میبست یه ذره تنگ شده بود واسه دستم). اولش از بخشیدن کفش هام خیلی راضی و خوشحال بودم که خیرات کردم ولی بعد دیدم آدم نیازمندی نبود. دیگه روم نشد پس بگیرم.
  ممنون میشم تعبیر کنید.

 282. .

  اگه در خواب یکی از فامیل ببیندمیخواهد حاضر شود و برایمان برود کفش بخرد امابعدش از خواب بلند میشود به چه معناست؟

 283. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر . دختری مجرد هستم
  امروز صبح خواب دیدم یکی از دوستای دبیرستانم من و این یکی دوستمون و دعوت کرده خونشون..من رفتم خونشون دیدم خودش که هیچ توی خونه نیست اون یکی دوستمم هم گفته بود من امتحان دارم ساعت 5 عصر و اینکه عصر ها همش خوابم نمیتونم بیام خونتون….خلاصه من پیش خونواده دوستم بودم داداش هاش توی اتاق دیگه بودم و مادرش هم بود ولی خودش نبود…من ناراحت شدم گفتم این چه طرز دعوت کردنه چرا خودش نیست؟؟ انگار توی اتاق خوابشون یه کم هم خوابیده بودم..بیدار شدم و خواستم برم خونمون دیدم کفشام نیستن..مادرشو صدا زدم کفشامو آورد و دیدم زیرشونو انگار یه ورقه فلزی بود نمیدونم چی بود ولی سراسری زیر دوتا کفشم کشیده بود گفت کفشات پاره بوده درستشون کردم . ..کلی ازش تشکر و خوشحال شدم ولی بند کفشام نبود دیدم پسرش آورد بندها بهم داد گفت رنگشون کردم برات…خلاصه پسرش منو همراهی کرد که برسونه خونه یهو دیدم از دم در خونشون دستم توی دست مامانمم هست ..من و مامان و پسره ..بعد دیدم سوار ماشین داداشم شدیم داداشمم بود…دیگه بقیش یادم نمیاد

  البته اینو هم بگم یکی از کفشام همین الان در واقعیت از کف ترک خورده و باز شده توی خواب هم میدونستم واس همین خوشحال شدم ک درستشون کرده بود
  ولی کفشام چسبی هستن نه بند..حالا توی خواب انگار بندی بودن وای همین کفشام خودم بود

  ممنون میشم تعبیر کنین…خدا خیرتون بده

 284. پریسا

  سلام خداقوت
  من خواب دیدم که تو جمع دوستانم هستم در یک جای عمومی کنارِ چندجاکفشی بزرگ…دوستانم داشتن کفش هاشونو می پوشیدن…اما من یک لنگه کفشم رو نمی توستم پیدا کنم (فکرکنم کتونی مشکی بود کفشم)هرچقدر تو قفسه ها گشتم پیدانکردم…بعضی از دوستام برای کمک رفتن و چندتا کیسه از کفش های گم شده آوردن ،اما باز هم پیانکردم…داشت دیر می شد چون باید سرِ کلاس درس میرفایم
  یک جفت دمپایی محلسی زنانه اما قدیمی پوشیدم و گفتم اشکالی نداره داره دیر میشه..‌با اینها برم به کلاسم برسم…بعد از کلاس میرم و کفش جدید می خرم…
  وقتی رفتم سر کلاس ؛آخرین نفر بودم و دلیل دیر اومدنمو برای معلم که گفتم اجازه دادن برم بشینم.رفتم نیز آخر کنهر دوتا از دوستام ،سه تایی نشستیم.
  توی کلاس کفش های دوستم توجهمو جلب کرد…کفش های اسپورت مشکی جدید…
  همون موقع استاد یه سوال پرسید که هیچ کسی جوابشو نمی دونست…من دستمو بالابردم و حوابشو گفتم و استاد تایید کرد و من خوشحال شدم که تونستم جواب بدم
  مننون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید خیلی ذهنمو درگیر کرده
  در ضمن‌من مجرد هم هستم.

 285. mohadese1993

  سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم توکوچه دارم راه میرم کفشای که بابام توواقعیت پاش میکنه من پام بودکفشای بابام (مثل کفش کوهنورده بودن مشکی بودن )برای منم بزرگ بودن من خجالت میکشیدم باهاشون راه برم

 286. A gr

  سلام خواب دیدم رفتم در یه پاساژی و کفش حراج کرده بودن ۲۴ هزار تومن. ولی کفشه قشنگ نبود به هر حال من برای مادرم یه جفت خریدم(کفشه سیاه بود و کهنه و پارچه ای) با یه کیف پول کهنه خریدم و بردم برای مامانم. مامانم کیف پوله رو دید و گرفت دستش ولی کفشه گم شده بود هرچقدر بهش میگفتم کفشه روکجا گذاشتی هیچی نمیگفت و به روی خودش نمی اورد. تعبیرش چی میشه

 287. نسرین

  سلام من دیشب خواب دیدم مردی که عاشقش هستم یک جفت کفش که رویه ی پشمی دارد را به سمت من پرتاب کرد. میشه لطف بفرمایید تعبیرش چیست؟

 288. شکیبا

  درود ، من متاهل هستم و دو فرزند پسر دارم . می دونم چرا این همه خواب کفش می بینم . تقریبا پنج شب از هفت شب هفته این خواب رو می بینم . کفش نو به پا دارم تو رنگها و طرح های متفاوت که شیک و قشنگ هستن و من باهاشون راحت هستم . یک مرتبه خواب دیدم کسی کفشم رو برداشته که اون رو پیدا کردم و و تو خواب به خودم قول دادم که مواظب کفشهام باشم که گم نشن . ممنون از پاسخگویی شما

 289. ویدا

  ببخشيد ادامه خوابم يادم اومد بعد از خريدن مانتو وپوشيدنش دوباره برگشتم توي بازار والبته يک جفت کفش سفيد پاشنه بلند هم پام بود که قدم رو بلندتر از حد معمول کرده بود وهمون زن رو ديدم که يه اقايي مزاحمش شده بود ازش دفاع کردم واون مرد روکتک زدم افتاد روي زمين .

 290. ویدا

  سلام
  من هرچي ميام تعبير خواب هام رو ميپرسم شما جواب نميدين
  من خواب ديدم توي يک جاده هستيم منو پدرم وبرادرم چند نفر داشتن رد ميشدن يه زن هم بينشون بود که کفش هاي کهنه پاش بود ونميتونست درست راه بره کفشش انقدر کهنه بود که باعث شده بود پاش ورم کنه بعد بهش گفتيم کفشت مناسب نيست وبا پاي ورم کرده نميتوني درست راه بري گفت که يک جفت کفش ديگه دارم ووقتي اون کفش هارو برداشت که بپوشه ديدم کفش هاي منه البته زماني که داشت کفش ديگه پاش ميکرد مکان توي خوابم عوض شده بود وتوي بازار بوديم اما من ازاينکه کفش هام رو پوشيد ناراحت نشدم واحساس خوبي توي خواب داشتم احساس کسي که کار خيري انجام داده بعدم با خودمون سوار ماشين شد وماشين حرکت کرد
  بعد توي خوابم تنها رفتم توي يه پاساژ وتوي يه مغازه مانتو فروشي احساس ميکردم که ميتونم هر لباسي که ميخوام رو انتخاب کنم منم يه مانتو چشمم رو گرفته بود که فکرميکنم پوشيدمش اخراش درست يادم نيست

 291. فاطمه

  سلام‌ من خواب دیدم با پدرم به بازار رفتم و میخوام کفش بگیرم اما هرچی گشتم از این مغازه به اون مغازه کفش مناسب پیدا نمی کردم یا کوچیک بود یا بزرگ و اصلا کفش نخریدم
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید

 292. حامد

  سلام. من مجردم.خواب دیدم داخل کلاس درسم اما فقط جوراب پامه اومدم بیرون یه جفت کفش قهوه ای پام کنم هر کار کردم داخل پام نرفت جورابم را در آوردم مثل کفی انداختم ته کفش وکفش را پوشیدم و وضو گرفتم وداخل یه کلاس دیگه شدم.

 293. حامد

  سلام. من مجردم.خواب دیدم داخل کلاس درسم اما فقط جواب پامه اومدم بیرون یه جفت کفش قهوه ای پام کنم هر کار کردم داخل پام نرفت جورابم را در آوردم مثل کفی انداختم ته کفش وکفش را پوشیدم وداخل یه کلاس دیگه شدم.

 294. Sanaz

  سلام وقت شما بخیر. خواب یک جفت کفش مجلسی چرم قهوه ای مردانه دیدم ک متعلق ب من بود. از من پرسیدن کفشای پدرته؟ گفتم خیر مال خودمه. تعبیر چی هست؟ مجرد هستم.

 295. پریسا

  سلام … من خواب دیدیم در خانه ای که آنجا زندگی میکنیم مادر بزرگم قفسه های بزرگ کفش را نشان میدهد و میگوید ببین چقدر کفش داریم! ( کفش تمام افراد خانه آنجا بود نه تنها برای من)

 296. سلمان

  سلام، من در خواب کفش سیاه پر نقش و نگاری را دیدم که بای خانمم هدیه آمده بود ولی برا پاش گشاد بود و من پوشیدم و خیلی هم راحت بو، تعبیرش چیه

 297. آیلار

  سلام
  خواب دیدم که صبح که میخواستم برم امتحان بدم کفشم نبود سپس برادرم گفت ک میتونی از کفشای تو جا کفشی که در حقیقت برای دختر عموم بودن یکی بپوشی تو جا کفشی کفشهای زیاد و زیبا بودند و من متحیر ماندم که کدومو بپوشم سپس یک کفش سفید رو انتخاب کردم و پوشیدم و رفتیم .

  آیا این خواب تعبیری دارد اگر تعبیر دارد لطفا بگید باتشکر

 298. نگارین

  من یه زن متاهلم خواب دیدم تو مدرسه یا فرودگاه نمیدونم کدوم یه جفت کفش همکلاسیمو که بند داشت انگار دزدیدم و اومدم خونه و یه جفت دمپایی برای پسر کوچولوی وقتی رسیدم خونه میخواستم کفش ها رو‌پس بفرستم و از خواب بیدار شدم تعبیرش رو لطفا بهم بگید

 299. Chan

  سلام من خواب دیدم، مادرم کفش کتونی سفیدم رو که نو هم بود به زور از من گرفت داد به دخترداییم، تعبیرش چیه؟

 300. بهروز

  در ادامه البته کفش تو پام بود و همون توی پا نشون همسرم دادم

 301. بهروز

  سلام.خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم کفشم از طرف جلوش پاره شده و دهان باز کرده. به همسرم نشان دادم گفت باید بریم یک کفش نو بخری. البته همسرم دو ماهه رفته قهر. استدعا دارم تعبیر خواب منو بگید.ممنونم

 302. بهروز

  سلام.خواهشمندم جواب دهید. دیشب خواب دیدم کفشم از جلو پاره شده یا دهان باز کرده به خانومم در خواب نشان دادم گفت باید کفش نو بخری. البته در واقعیت همسرم دو ماهه رفته قهر. خواهشمندم تعبیر کنید.ممنونم

 303. Mahsa

  سلام
  من خاب دیدم کفشهای سفید و نو خودم رو توی یه امامزاده گم کردم

 304. پرستو

  سلام خواب دیدم جاریم یک کفش مشکی بهم دادوگفت بپوشش ومن هم پوشیدمش . ایشون مریض هستن وبیمارستان بستری هستند. این خواب چه تعبیری دارد؟

 305. Mehraban

  سلام
  من خواب دیدم که کفش نو برای همسر و پسرم خریدم
  و دیدم که برادر همسرم با کنجکاوی مارو تماشا میکنه

 306. علی

  سلام با عرض خسته نباشید آقای صداقت من یک ماه پیش ارسال کردم و منتظر پاسخ شما هستم لطفاً رسیدگی کنید

 307. سمیه

  با سلام لطفا جواب منم بدید،ساعت ۵ و نیم صبح خواب دیدم که رفتم در خونه خودم که شوهرم اونجا زنی رو برای خوش گذرانی برده و دعوا کردم بعد که اومدم بیرون و توی ماشین نشستم دیدم شوهرم از خونه اومد بیرون و کفش من که زنانه مشکی پاشنه دار هست پوشیده توی خواب با خواهرم بودم لطفا تعبیرش رو بگید

 308. معصومه

  سلام من صبح خواب دیدم یه جا هستم شلوغه انگار زمین فوتبال بچه ها دارن بازی میکنن من صدای مداحی یا شعر میشنوم بعدش میرم جایی که دوستای دوران مدرسه میبینم که دور هم نشستن رو صندلی منم پیششون میشینم دوستام دارن واسه امتحان میخونن منم میگم حتما باید برم خونه بخونم اینجا شلوغه نمیتونم بعدش یهو میبینم دوستام میرن منم دنبالشون میرم ولی تو راه یهو یکی از دایی هام رو میبینم انگار بهم میگه برم دنبالش که تو همین هنگام یه کفش سفید خوشگل و راحت پیدا میکنم میپوشم کفش مدلش کالج فرم بود بعد دایی میبینم به همراه دو تا ادم که لباس آخوندی پوشیدن من میرم سمتشون تو خواب حس ترس و خجالت داشتم از پشت یکی از آخونده رد میشم ولی لباس آخوندیش دست میزنم اونم متوجه میشه ولی ترس داشتم بعدش باهاشون میرم داخل مسجد که در واقع قبرستان بوده اول میرسم سر مزار قبر شهید بود انگار انگشت به حالت فاتحه میخونم بعدش میرسم سمت دیگه شلوغه دور قبر کسی هستش که دوستام اونجا بودن یه اقایی اونجا میبینم که تو واقعیت ازش بدم میاد که باعث تهمت و افترا شده به یکی از نزدیکانم تو خواب میبینمش که بهم به حالت لبخند سر تکون میده ولی من اخم کردم و مهلش نمیدم اونم میره دوستام دارن اونجا نمایش تئاتر اجرا میکنن البته مادرمم بود نظر میداد البته بنده متاهل هستم

 309. معصومه عباسی

  سلام.خواب دیدم دو جفت کفش روی هم پوشیدم.یک جفت کفشهای خودم هستن و یک جفت کفش روی اونها ک توی خواب میدونم کفشهای شوهرم هستن و اون مرد ک شوهرم هست رو میبینم توی خواب.ولی الان توی واقعیت مجردم لطفا تعبیرشو بهم بگین

 310. معصومه عباسی

  سلام .من خواب دیدم دو جفت کفش روی هم پوشیدم.یکی کفشهای خودم که الان هم دارمشون و یکی یک کفش مردانه روی اون کفش ها.کفشهای مردانه توی خوابم کفشهای شوهرم بودن.من مجردم ولی تو خواب اون کفشها مال شوهرم بود تعبیرش چیه

 311. اعظم

  باسلام
  مردی خواب میبیند که به حرم امام رضا رفته و کفشهاش‌رو به کفشداری داده و موقع برگشت بجای کفشهای خودش یه جفت کفش دیگه تحویلش دادن و گفته اینها کفشهای من نیست اما گفتن که فقط همین کفشها مونده
  تعبیرش چیه ؟

 312. هانا

  سلام،من خواب دیدم با شوهرم بودیم،خوش خرم تو بازار قدم می زدیم،که یهو متوجه شدم کفش هام رو جایی در آوردم (نمیدونستم کجا در آوردم)؟حالا ندارمش. هر چی دنبالش گشتیم پیدا نمیشد،شوهرمدهمش سعی می کرد کفش خوب برام پیدا کنه که من بپوشم‌.
  تعبیرش چی میشه؟

 313. نیلو

  سلام. میشه خواب منو تعبیر کنید. من یک دختر مجرد هستم که چند وقت پیش خواب دیدم از مغازه یک جفت کفش آبی خوشرنگ خریدم. کفشا رو پوشیده بودم اندازه پام بود خیلی هم براق و خوشگل بودن و خیلی کم پاشنه داشتن؛ من کفشارو پوشیده بودم ولی زیاد راضی نبودم. نمیدونم با خواهرم کجا میرفتیم. یه جایی شبیه کوه بود.

 314. M

  سلام من خواب دیدم یه نفر به خواهرم توهین میکنه منم جوابشو میدم بحثمون میشه از اون مکان بیرون اومدیم خواستم کفش بپوشم یه مقدار داخل کفشم گلی بود به خواهرم گفتم این چرا اینجوری شده صدای اون اقا میومد که با دوستش حرف میزد و میگفت باید از اینجا بریم من به خواهرم گفتم از ما ترسیده میخواد بره و بعد یه شخصی که رئیس من بود از من دفاع کرد و گفت کارکنان من وظایفشونو خوب بلدن
  ممنونم که خواب رو تعبیر میکنید

 315. فرزادمیرزایی

  سلام وقتتون به خیر .من خواب دیم داخل یک مجلس هستم دارم پذیرایی می کنم یکدفعه دیم از کفش پدر خانمم دودو بلند میشود دیدم داخل کفش همراه دود کلس یعنی تمام صورت سر هستش به من میگه آب خنک بدین در ضمن پدر خانمم حدود 15 روزه که فوت کرده

 316. آيات

  ببخشيد بجاي خزنه خونه اشتباهي نوشتم

 317. آيات

  من درخواب ديدم كه داخل عروسي بودم همه هم باچهره هاى ارايشي مى رقصيدند ولى يكي از دخترا مجردمون كه باباش ميشه پسر عموى مامانم ديدم كه باردار بود فقط نگاهم ميكرد بعد من از خزنه خارج شدم و ديدم كه روي بوم همه ى خونه ها پر كفش بود

 318. آرتا

  سلام. واقعا جای تشکر داره که اینطور با خوانندگان ، تعامل دارید و پاسخگو هستید. موفق و سلامت باشید.
  لطفا مطلب من رو هم مطالعه کنید،باتشکر
  من متاهل هستم و در خواب دیدم دارم با مادرشوهر و همسرم دعوا میکنم، مادر شوهرم دائم وسط دعوای ما میومد و من رو عصبی تر میکرد باحرفهاش ، من هم رفتم که کفش بپوشم و برم از اونجا بیرون، اما هربار که کفش میپوشیدم می دیدم عه، اشتباه پوشیدم…هربار هم همه کفشها آبی و شبیه هم بودند، چندین بار تکرار کردم اینکار رو، آخرش دیدم مادر شوهرم کفشهای منو جای دیگه گذاشته، همسرم گفت اونجاست بردار کفشهاتو. رفتم برداشتم و پوشیدم، ولی بحث هنوز ادامه داشت و …که در نهایت از خواب بیدار شدم.
  ببخشید کمی طولانی شد، دقیقا جزئیاتش یادمه و حرفهایی که تو دعوا میزدیم. ولی کل مطلب رو ادا کردم.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

 319. Yasma

  سلام
  من متاهلم خواب ديدم براى زايمان به بيمارستان رفتم ولى كفش به پا ندارم. خواهرهايم كه مجردند همراهم بودند و همسرم با خواهرم رفت و سه جفت كفش و دمپايي برايم خريد وقتى داخل مطب شدم ديدم از همان كفشها كه همسرم برايم خريده روى ميز منشى است و او ميفروشد البته من به كرات خواب ميبينم كه كفش به پا ندارم و يا در جاهاى رسمى با دمپايي رفته ام .

 320. مریم

  مریم
  با سلام
  من خواب دیدم چادر نو که برای من نبود رو یواشکی براشتم وسر کردم با کلی استرس بعد راه افتادم رفتم تو راه یکی از دوستانم رو دیدم که در جواب سوالش دروغ گفتم بعد از ی مطب سر در اوردم که خواهرم اونجا بود وکار داشت انگار که من با خواهرم با هم رفتیم مطب با استرس داشتم به پاهام نگاه کردم دیدم ی جفت کفش مردونه مشکی که روش ی پاپیون داشت که به نظرم بزرگ میمد ولی کاملا اندازه پاهام بود
  لطف کنید تعبیر خواب رو برام بگید
  با تشکر

 321. آتنا

  سلام
  من خواب ديدم كه يه نَفَر واسم كفش خريده، خود كفش رو نديدم كه چه شكلي هست اما بهم گفته كه لباس و يك جفت كفش واسم خريده.

 322. Akram

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که به من کفش قرمز و سفید و مشکی دادن از هر کدوم یک جفت من هم با خودم آوردم خانه ممنون میشم که بگین تعبیرش چیه

 323. آرشی

  سلام وقتتون بخیر خانم هستم .من خواب دیدم وارد شهر بازی شدم و یک دستگاه بازی هرکس سوار میشد یه خدیه برنده میشد قبل از من یک خانمی سوار شد و لباس بچگانه دختر برنده شد وقتی من سوار شدم دو جفت کفش بچه دختر و پسر برنده شدم .ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین

 324. علی

  با سلام و عرض خسته نباشید. من خواب دیدم که دوستم یک کفش نو خریده اما یکی میاد و کفشا رو ازش میگیره و پرت می‌کنه بعدش من رفتم و کفش ها رو براش آوردم و اونم دوباره کفش ها رو پوشید تعبیر خواب من چی میشه

 325. ملیحه

  سلام
  خواب دیدم کفش ولباس زیر سفید نزدیک بخاری گذاشته بودم هر دو سوختند چه تعبیری دارد؟

 326. فاطمه

  و این عروسی برای خانواده ای بود که تو واقعیت تازه یکی از اعضاشون فوت شده و تو خواب هم میدونستم

 327. فاطمه

  سلام من مجردم یکبار خواب دیدم که کفش کتونی مشکی دارم که نو نیست وقتی میرم مسجد برای نماز خواندن اون رو در میارم و گم میشه و دیگه پیداش نمیکنم

  یکبار دیگه هم خواب دیدم که روی پشت بوم وایسادم بعدش یک کفش نو و مشکی ک خیلی خوشگل و تمیزه دارم و با همون کفش میرم مجلسی مثل مهمونی یا عروسی بعد که کفشم رو درمیارم دیگه پیداش نمیکنم و دورم پر از کفش مشکی بود اما با فامیل هر چقدر میگردیم دنبال کفشم پیدا نمیشه کفشم دزدیده شده بود یا کسی اونو پوشیده بود
  و بقیه بهم اصرار میکنن که یکی از همون کفش ها رو بردارم و بپوشم ولی من دنبال کفش خودم میگردم

 328. محی

  دیشب خواب دیدم خونه دوست پسرم بودم من اون تنهابودیم ازم ناراحت بود بد یهو زنگ زدن گفت وایی مامانم اینااومدن دیدی واسم شرشد الان من چکارکنم کلی واسشون مهمون اومداما همشون منو دیدن اما هیچی نگفتن منم کفشامو گرفتم دستم اومدم پایین از پله ها باباش داشت برنج ابکش میکردیجوری نگام میکرد انگار از رو دلسوزی بود وایستاد تامن کفشامو پوشیدم

 329. عاطفه پورسلیمی

  سلام من خاب ديدم جلوي درخونم ي عالمه كفش كتوني هاي رنگارنگ قشنگ جفته بعد بعد توی کمدم لباسای ورزشی بود

 330. عاطفه پورسلیمی

  سلام ميشه خواب منم تعبير كنين؟ مجردم ودخترم
  من خواب ديدم جلو در خونمون ي عالمه كفش كتوني رنگارنگ جفته و من مراقبت میکردم ازشون ومردم تحویل داده بودن ب من …اینو واقعا براش تعبیری پیدا نکردم ینی چی بعد حتی چنددست لباس ورزشی هم ب من تحویل داده بودن ینی چی معنیش

 331. Pourya

  سلام. یه دختری که چن ساله میخوامش اما اون نمیخواد .خواب دیدم دختررو پیدا کردم و یه جفت کفش سفید دم درشون داشت پوشیدم فرار کردم اونم همش صدا میکرد باشه بیا در بیار

 332. م.ک

  سلام وقتتون بخیر ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید
  من خواب دیدم که تو یه جمع اقوام بودیم خونا مادربزرگم یه مریضی خفیف دارم که پسر عموم خودش چیزی‌شبیه به امپول یا واکسن بهم تزریق میکنه اونجا یه حسی بهش داشتم که خوشم میومد از پسرعموم که بهم توجه داره یه لحظه تو خواب پسرعموم رو شبیه نامزد سابقم دیدم( که جداشدیم اونا با یه نفر دیگه درواقع ازدواج کردن اینطور که شنیدم) که حسم اونجا شدیدتر شده بود دیدم پسرعموم قیافه ش نامزد سابقم شده و من کنارشم و اون داره ادامه نزریق رو برام‌انجام میده و ابراز پسشمونی کرده ک منو ول کرده و اونجا دوتا بچه داشت زنش منو نمیشناخت خانواده نامزدمم کلا پیشمون بودن که با من بدرفتاری کرده بودن و نامزدی ما بهم خورده بود زنش وقتی منو شناخت خواست بهم حمله کنه که نامزد سابقم و مادرش باهاش برخورد کردن اما من از جمع اونا بلند شدم و گفتم دیگه باهم‌نباشیم درست نیست
  ادامه خوابم دیدم پسرعموم بهم یه کفش قرمز داره میده و من حس دوگانگی دارم هم‌خوشحالم هم اضطراب دارم
  در عالم واقعیت من تو رابطه با همکلاسیم‌هستم که تصمیم‌به ازدواج داریم‌ولی شرایط مهیا نیست که اونا بیان خواستگاری و من از این‌بابت ناراحت و اذیتم
  با این خواب باز دوم هست که خواب پسرعموم‌رو میبینم اما تعبیری ندارم‌نمیدونم چیه
  اینم بگم که حدود دو یا سه ماه پیش دختر عمم منو به پسرعموم برا ازدواج پیشنهاد داده بود و پسرعموم درجوابش سکوت کرده بود

 333. الناز

  سلام خسته نباشید ، من خواب دیدم به خاله م میگفتم من امسال خیلی سرما کشیدم یخ زدم که پسرعموم از اشپزخونه اومد و یه پاپوش بهم داد که تقریبا قرمز رنگ بود که سردم نشه و من اونو پام کردم ، نمیدونم تعبیرش چیه

 334. فاطیما

  سلام خواب دیدم دارم واردحرم امام رضامیشم بعدبه دوستم که باهاش قهرم وبرای همیشه ارتباط قطع کردم دارم زنگ میزنم بهش هنذفری توگوشمه میگم سلام بده به آقا وواردحرم شدم به کفشداری کفشهاموتحویل داده وشماره گرفتم واردشدم دوستان قدیم دوران مدرسه آنجا بودنددخترعموم که همکلاسم بودامدجلوگفت تبریک رتبه دوم گرفتی ودیدم یک بنرروبه روی صحن هست که من نفردوم هستم ممنون میشم تعبیرش بگین؟

 335. رژين

  سلام ،
  خواب ديدم كفشام گم شده و داريم با شوهره سابقم (كه ايشون منو دو سال پيش طلاق داده ) دنبال كفشم ميگرديم !
  تعبيرش چيه ؟

 336. صدففففف

  من دخترم و ازدواج نکردم خواب دیدم کفش دیگران را پوشیدم و به خرید رفتم معنیش چیه

 337. شقایق

  با سلام وقتتون بخیر ، من خواب دیدم با خواهرم تو مسیر مغازه ای بودیم بعد بین راه متوجه شدم ک یه لنگه کفشم از پام بین راه افتاده و من اصلا متوجه نشده بودم به خواهرم گفتم من چرا یه لنگ کفش پام نیست گفت کفشو پات کردی من دیدم چطور الان پات نیس بعد برگشتم دیدم وسط مسیری که رفته بودیم افتاده بود و فک کنم پام کردم و باعث تعجبم بود بعدم از خواب بیدار شدم
  ممنون میشم جواب بدید

 338. Ashima

  بازم سلام وقتتون بخیر❤

  من خواب دیدم خونه پدر بزرگم رفتم و کفش های عموم که چرم قهوه ای بودن و خیلی گِلی بودن رو شستم براش و خوشحال شد

  بعدش ی خونه دیگه رفتیم ک اصلا اشنا نبود خونه ولی انگار خونه فامیل بود اونجا دوباره عموم کفش های اسپرت سفیدی ک ابی هم توش کار شده بود اورد و گفت بشورم کفشاشو بهش گفتم ۳ تا چیز بزاره تا برم یادم نیستن فقط تاید و فک کنم حوله یادم موند اخرم هی میگف ن بابا خودم میشورم تو برو و خودش شست ولی بازم من انگار باید میرفتم ک بشورم
  بعد همینطوری تو فکر بودم کفشای این عموم ک شستم کفش دوتا دیگه از عموهام روهم بشورم و قبلش ما بابام
  لطفا تعبیرشو بگید♥️

 339. حکیم

  سلام
  من دیشب خواب دیدم که یک جفت کفش مشکی پوشیده بودم کمی هم پاشنه داشت و همین طور که ره می رفتم پاشنه کفشم نور میزد و روشن میشد انگار پاشنه کفشام چراغ داشت که با راه رفتن روشن میشد و یک چادر مشکی نو هم پوشیده بودم و راه میرفتم تعبیرش چی میشه؟
  ممنون

 340. سخی داد دانش

  سلام!
  من خواب دیدم یک جای رفتم کفش های زیادی بود ولی وقتی برآمدن یک کفش مه نبود خیلی کفشها را جستجو کردم نیافتم، یک کفش شبه کفش خودم گرفتم به پاهایم کردم ولی بعد حس میکردم که شاید کفش خودم باشد

 341. Mahdi

  سلام . من خواب دیدم تو یک روز دوتا کفش خریدم با اینکه برا کفش دوم پول نداشتم ولی ازش خوشم میومد و نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که نخرمش

 342. امین

  با عرض سلام و خسته نباشید ، سایت خیلی خوبی دارید و پاسخ گویی تون هم عالیه

  من مجرد هستم ، تو خوابی که دیدم تو مکانی که تا به حال نبودم ولی احساس میکردم دانشگاه است و خارج از کشور بود در عین حال که در جلو ساختمان بودیم دوست یا همکلاسی دوران دبیرستان که فقط سلام و علیک داریم یعنی زیاد در ارتباط نیستیم با چاقو روی کفش سفید رنگ که تو گذشته یعنی همون دوران دبیرستان که بودم پوشیده بودم رو پاره کرد و حسابی عصبانی شدم روش و اونم حالت آروم که روی صندلی نشسته بود و فکر میکردم بی تفاوت ولی خجالتی بود ممنون میشم جواب بدید و این که من این روز ها قصد ازدواج هم دارم و خیلی امیدوارم اگه بتونید جواب رو به ایمیلم بفرستید که حتما ببینم با تشکر

 343. هاجر

  هاجر
  سلام مجردهستم
  من دریک هفته دوبار خواب کفش دیدم
  ۱-خواب دیدم یکی ازدانش آموزای کلاس قرآنم و دارم میبرم به اتوبوسی برسونم که داره اردوی زیارتی میره اما هواتاریک شدوبین کوچه هامسیرو گم کردم کوچه های تقریباخرابی بودانگارمحله ی فقیرنشینی بوددرزدم درب یکی ازخونه ها چندنفرازهمون محله هم میخواستن برم جای همون اتوبوس ومنتظرشون موندم دراین فاصله رفتم سرویس واومدم یکی ازون محله کفشای من و دزدیده بود وبجایش دمپایی طبی مشکی گذاشته بوداصلا ناراحت نشدم عین خیالمم نبودبعدباهم رفتیم جای اتوبوس اتفاقااین مسیرکوتاهیم بود که بهشون گفتم چرابهم نگفتین ازاون موقع خودم میرفتم
  ۲- دومین خوابم این که یه جایی بود که به همراه داداشم وهمکارم اومدم نون بخرم یه قسمت ازاونجا کفش موکت بودمنم فک کردم بایدکفشامون ودربیاریم دراوردم ورفتم جلودیدم همه کفشاشون پاشون هست برگشتم بپوشم دیدم نیست انگاردزیده بودن داداشام که جلوترنون خریدن رفتن منم چون کفش نداشتم باهمکارم سوارماشین یه آقای تقریباجوانی شدیم دربستی این آقاخیلی بدجور رانندگی میکرددعوامون شدازماشین پیاده شدیم بهش گفتم صبرکن برم داداشم وبگم بیادوبعدش این همش دادوبیدادمیکردازونورم میخواست خودش وبهم بچسبونه که رفتم کنار
  ببخشیدطولانی شد ولی لطفا بگیدتعبیرش چی میشه؟

 344. فاطمه

  البته هم کفش اسپرت بود و هم کفش راحتی

 345. فاطمه

  سلام من یه زن متاهلم خواب دیدم که یک عالمه کفش نو دارم ومال خودمه از قبل داشتم و یه جفت کفش نو که موقع خریدش گمش کردم بعداز یسال پیداش کردم

 346. محمد مهدی پور

  سلام .خسته نباشید .من خواب دیدم یه کفش سفید پوشیدم و چند متری با فامیلام رفتم بعد کفش کندم دادم به پسر دایی داشته باشه بعد که رفتم ازش بگیرم دیدم که دست پسر عمومه بعد کفش خیلی کثیفه و شروع کردم به قُر زدن چرا کفشم کثیفه و اونام خیلی منو حرف زدن لطفا تعبیر شو بگین خیلی کنجکاوم

 347. بهرام امیری

  سلام خواب دیدم رفتم محله قدیمی از محله تهران باچندتا اشنا ویک نفر درکرج که لوازم کهنه خریداری میکنه اشنا شده بودم را انجا نمیدانم چطوری کفشهام گم شد وخانم انکهنه فروش خیلی بانوی بامحبتی بود من ازش خجالت میکشیدم گفت بیابالای بام لای اثاثیه کفشهای شوهرم را بپوش ولی دیدم کفشها نو وساق بلندهستند درحال بررسی بودم دیدم شماره کفش۴۲ میباشد وپایم ۴۳ هست برادرم کوچکمرادیدم دیدم وکفش به پای من خوب بودودرهمان حال پسرخاله ام که ساکن کرجه اومد ولی درخواب ساکن اون محله هست ومن بشوخی کفتم اینم ازمحله شما کفشم رابردن وایشان هیچی نمیگفت وباخوشروئی میخواست مارو ببره خوناش وکفشاها ازمال خودم نوتر وساق بلندبود،باتشکر

 348. Sn

  باسلام من باردارم و خواب دیدم به همراه خواهر شوهرم وارد مغازه شدم و کفش مشکی برای بچه م خریدم میشه تعبیرشو بگید ممنون

 349. زهره

  سلام
  روز به خیر
  من خواب دیدم در اتاقم هستم و دوستم جوراب پاشه و دمپایی روفرشی منو پاش کرده، منم داشتم به پاهاش نگاه می کردم
  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 350. حمیده

  سلام، وقتتون بخیر. ممنون میشم جوابم رو بدید، خیلی فکرم رو درگیر کرده.
  من مجردم و جدیدا خواستگاری دارم که قصد ازدواج داریم. بعد از دو سه جلسه صحبت کردن، خواب دیدم کفش کتونی خاکستری پوشیدم ولی خیس هستند. و الان بعد از یه ماه آشنایی خواب دیدم کفش کتونی سفید با مارک خوب خریدم و تو دستمه دارم به یکی میگم من این کفش رو خریدم ولی خیلی زود روش خراش های سیاهی ایجاد شده.

 351. ثمین

  سلام، من مجرد هستم
  مدتی پیش خواب دیدم جایی هستم، میخوام کفش هامو پیدا کنم و بپوشم، اما از بین انبوهی از کفش هایی که روی هم ریخته شده بودند، پیدا کردنشون سخت بود. کلی گشتم و آخر یک لنگه کفشم رو پیدا کردم که در واقعیت اون کفش رو ندارم و از این کفش ها نمیپوشم. خاکی بود، تمیزش کردم خیلی نو شد. یک کفش مشکی نو براق. اما هرچی گشتم لنگه دیگه اش رو پیدا کردم یا اگر پیدا کردم یادم نمیاد.

  دیشب هم خواب دیدم دارم کفش های خودم رو که راحت و نو هستند میپوشم، یه لنگه رو پوشیدم، اما یک سگ کوچک لنگه دیگه رو به دندان گرفت و فرار کرد. من دنبالش کردم، انگار که با من بازی داشته باشه، بالاخره تونستم کفشمو ازش بگیرم. البته احتمالا، چون آخر خوابم واضح نیست.

 352. Mari

  سلام من خواب دیدم که در مجلسی که چند مرد دنبالم هستن کفش هایم را گم کرده ام و هرچه تلاش میکنم پنهان شوم باز مرا پیدا میکنند و دوستی در ان مجلس بهم می گوید تا پیدا شدن کفش هایت اینها که مال یکی از همان مردان است را بپوش ومن هم وقتی میبینم کفشی ندارم وکفش من به دست یکی از همان مردان برداشته شده به اجبار کفش را میپوشم کفش خیلی دمده وکهنه بود و دوستش نداشتم با همان کفش ها به خانه رفتم وپسری به خواستگاریم امد وبا خانواده ی بزرگش احوالپرسی کردم جالبه در خواب من بله را به او داده بودم وتمام کارها انجام شده بود واو در حال خوش وبش با من بود ممنون میشم جواب بدید

 353. ساناز

  سلام ممنون از راهنماییتون
  من خواب دیدم با کسی که در واقعیت هم قهر هستم دارم بحث میکنم البته خودش در خواب به من حمله ور شد تو جاهتی مبهمی بودم نمیدونم کجا و وقتی دیدم داره به زور کفشمو در میاره نزاشتم و هلش دادم افتاد و مرد میشه لطفا تعبیرش رو بگید چون در واقعیت هم تین خانم خیلی اذیتم میکنه

 354. SARA

  سلام ، مادرم چند بار خواب دیده که من خونشون بودم و در خونه رو میزنن که مادرشوهر من اومده در خونه مادرم بهش گفته بیا بریم کفش بخریم

 355. اعظم

  سلام.من خواب دیدم از کفش فروشی دو جفت کفش بردم که پرو کنم صاجب مغازه نبودن و مغازه کناری اجازه پرو داد ببرم خونه.ولی دو تا رو نپسندیدم و یه جفتش و پس آوردم اون جفتش و یادم رفت و صاحب مغازه ناراحت شد چرا کفاش و بی اجازه بردم.ولی رفتم اون جفت و بیارم دیگه بیدار شدم.میشه تعبیرش و بگین؟خانم مجردم

 356. نفس

  اینم بگم که از خواب پاشدم موقع اذان صبح بود و صدا اذان از مسجد شنیده میشد

 357. نفس

  باسلام ممنون میشم تعبیر خواب منم بگین
  خواب دیدم مهمون اومده خونمون و مامانم رفته پیش اونا
  با خواهرم دنبال کفشام میگشتم که بپوشم ما هم بریم پیش مهمونامون اما هرچی میگشتم اون کفشامو که میخواستم پیدا نمیکردم. به خواهرم گفتم من کفش نو خریدم اما نمیدونم مامان کجا گذاشته. مامان هم پیش مهمونا بود نمیتونست بیاد به من بگه کجاس. آخرش دمپایی پوشیدم رفتم. کفشی که دنبالش میگشتم مشکی بود و دمپایی که پوشیدم قهوه ایی روشن مایل به طلایی

 358. ناشناس

  با سلام من خواب دیدم وارد یک مکان نیم کاره تاریک شدم خواهر زادم چند کارتن کفش اورده بود اومدم کفشا رو ببینم و انتخاب کنم خوشم نیومد ازیک جفت کتونی توسی خوشم اومد ولی لنگه اش جور نبود یعنی هردو لنگش برای پای چپ بود لنگه پای راستش بود ولی بزرگتر از اون بود و منم اینقدر ناراحت بودم چون ازش خیلی خوشم اومده بود ولی دوتا لنگش واسه ی پا بود(مجردم)

 359. سمیه

  سلام من خواب دیدم با ی مردغریبه بود رفتم اون برام ی جفت کفش نو خرید

 360. مریم

  سلام وخسته نباشید.
  خواب دیدم ی جفت کفش کتونی ب رنگ سبز یشمی(در واقعیت هم اون کفشارودارم ولی توی روستا خونه باغ داداشم جا گذاشتم) ک داشتم و تو دست دختر داداشم دیدم ک با خوشحالی تو دستش گرفته و میگه پیدا کردم.
  خانم متاهل هستم. برادرزاده ام هم متاهل هست
  ممنون میشم تعبیرکنید

 361. فاطمه عباسی

  سلام
  خواب دیدم پشت ویترین یک مغازه ایستادم وکفش سفید وصورتی (کتونی)رو پسندیدم اما دیدم گرونه ولی گفتم با خودم میخرمش هم قشنگه هم راحته
  مجرد هستم

 362. مهدی قرنی

  سلام با دوستان درسفر بودیم وهنگام برگشت کفشم را جاگذاشتم وپیاده وبدون جوراب درحال برگشت بودیم ناگهان یادم اومد کفش ندارم وارد جایی شدم نمیدانم کجا بود به یکی از کارگران انجا گفتم کفشم را جا گذاشتم وازش دنپایی خواستم ولی به من یک جفت چکمه مشکی دادیک چکمه اندازه وچکمه دیگه مقداری بزرگتر ولی در نهایت خوشم اومد واز خواب بیدار شدم

 363. ngin

  سلام من خواب دیدم رفتم بیرون و متوجه میشم که کفش پا نکردم پابرهنه هستم تعبیرش چیه ممنون میشم پاسخ بدین

 364. ناهید

  با سلام خواهر من خواب دیده دو جفت کفش سفید خرید ی جفت برا خودش ی جفت برامن و اورده خونه من کفشمو پوشیدم و دارم امتحانش میکنم …من متاهلم خواهرم مجرده

 365. ربابه

  خواب دیدم همسرم داره کفش کتونی سفید خودش رو با قیچی پاره میکنه، میگم چرا پاره میکنی شاید به درد یکی بخوره میگه سوراخ شده میخوام کلیپ بندازم توی کفش نو یی که دارم یکم گشاده

 366. فرنوس

  با سلام ،من ۳۸ سالمه متاهل هستم . خواب دیدم با مادر و برادرم داشتیم کاری انجام میدادیم داخل مجتمع محل سکونت که نگهبانی برداشت اشتباه کرد و بهمون مشکوک شد و ما فرار کردیم و اون دنبال مون اومد ، من برادر و مادرم و گم کردم رفتم به یک ساختمان عمومی که داخلش قایم شم ، اسانسورش کلید نداشت نمیتونستی تعیین کنی کدوم طبقه میخوای بری باید منتظر میشدی یک طبقه باز شه رفتم داخل یک محل خیلی شلوغ بود وقتی میخواستم برگردم کفشهامو اول پیدا نمیکردم بعد یک جفت کفش پیدا کردم کفشام بود انگاری اما تغییر شکل داذه بود یک لنگش کفش قبلیم بود و نیم بوت بود لنگ دیگه شبیه همون بود اما ساق نداشت ، تعبیرش چیه تو خواب خیلی حال روحیم خراب بود

 367. فرنوس

  با سلام ، خواب دیدم با مادر و برادرم داشتیم کاری انجام میدادیم داخل مجتمع محل سکونت که نگهبانی برداشت اشتباه کرد و بهمون مشکوک شد و ما فرار کردیم و اون دنبال مون اومد ، من برادر و مادرم و گم کردم رفتم به یک ساختمان عمومی که داخلش قایم شم ، اسانسورش کلید نداشت نمیتونستی تعیین کنی کدوم طبقه میخوای بری باید منتظر میشدی یک طبقه باز شه رفتم داخل یک محل خیلی شلوغ بود وقتی میخواستم برگردم کفشهامو اول پیدا نمیکردم بعد یک جفت کفش پیدا کردم کفشام بود انگاری اما تغییر شکل داذه بود یک لنگش کفش قبلیم بود و نیم بوت بود لنگ دیگه شبیه همون بود اما ساق نداشت ، تعبیرش چیه تو خواب خیلی حال روحیم خراب بود

 368. ربابه خسروی

  سلام
  من خواب دیدم همسرم یه کفش کتانی سفید داره ، که با قیچی داره پارش میکنه گفتم چرا این کارو میکنی گفت چون کهنه است گفتم خوب بده به کسی چرا پارس میکنی گفت آخه کفیشو میخوام بندازم روی کفش نو یی که خریدم

 369. سمیه

  سلام. من خواب دیدم با خانواده‌ام بازار رفتم بین راه کفش پای چپ یک مقدار کوچک پاره شده بود. خواهرم گفت تو همینجا بمون تا ما بریم و بیایم چون ممکنه کفش بین راه بیشتر پاره بشه. و من برگشتم بیرون پاساژ پیش مامانم و بهشون ماجرا رو گفتم ایشون گفتن نه پاره نمیشد میتونستی بری. بعد گفتم پول بدین برم یک کفش دیگه بخرم مامانم گفت نه همین خوبه خونه بریم چسبش بزن درست میشه .
  (در واقعیت هم اون کفش را دارم یک کفش راحتی به رنگ مشکی . ضمن اینکه چند روز قبل دیدن این خواب، ارتباطم با شخصی ک دوستش دارم بهم خورد)
  ممنون میشم تعبیرش کنید.

 370. مریم

  با سلام .من خواب دیدم که تو 1 مهمونی هستم و روی صندلی کنار خانم ها نشستم پیراهن نو به تن دارم و کفش نو به کفش هام که نگاه کردم کفش مشکی پاشنه دار بود روش گل و پروانه طلایی رنگ تو ذهنم با خودم گفتم همین کفش و اگه فلان دختر فامیل داشت شاید من میگفتم چه قدر خوشگله بعد پاشدم رفتم تو اتاق روبه روی اینه دیدم پیراهنم برام گشاده با خودم گفتم یکم تنگ ترش کنم یا برم کلا عوضش کنم پیراهنم مشکی بود با پولکای براق ریز .ممنونم

 371. ملکه

  سلام خواب دیدم به زیارتگاهی رفتم که اونجاپدربزرگ مرحوم بودمحکم بغلش کردم بیرون که امدم چندتاازاشناهارودیدم خواستم برم طرفشون سلام کنم که خوردم زمین به پاهام که نگاه کردم دوتاکفش روی هم پوشیده بودم یکی پاشنه محکم وعریضی داشت یکیم پاشنه کوتاه ترونازک ولی هردومشکی بودن انگارکمی خاک گرفته بودن اون لحظه فهمیدم نمیشه بادوتاکفش راه رفت کفش دومی که پاشنه کوتاه تری داشت دراوردم وبه دستم گرفتم.ممنون میشم بدونم تعبیرش چیه اینم بگم مطلقه هستم والان دربندرابطه ام ممکنه خوابم به این رابطه مرتبط باشه؟

 372. افشین

  سلام و عرض ادب
  بنده دیروز(ولادت پیامبر اکرم(ص) و ولادت امام جعفرصادق(ع) ) صبح حدود ساعت ۱۰ صبح خواب دیدم در بالکن یک آپارتمان ۳-۴ طبقه که نرده نداشت با پسرکوچکم و خانمم نشسته ایم و اینا به لبه بالکن میروند و من ترس افتادن اینا رو دارم و تند تند تذکر میدم که مواظب باشید و بعد دیدم که خانمم آت آشغال رو از بالا به محوطه پرتاب میکنه و من اعتراض کردم و گفتم اینکار رو نکن ، جمع کن یکجا میبریم میندازیم.
  خانمم یک جفت صندل مشکی(کفش راحتی برا خونه) داره که در واقعیت هم کناره هاشون پاره شده، مجدداً در خواب دیدم که یکی از لنگه های اون صندل همانطور پاره در بالکن هست(یادم نیست که لنگه دیگه گم شد بود یا در داخل خانه بود) که خانم اقدام به پرتاب اون هم از بالا به محوطه کرد و … .
  از دیروز فکرم رو مشغول کرده لطفاً با تعبیر خوابم، کمک کنید.
  ارادتمندم

 373. فروغ

  سلام من توی شرکت کارمیکردم بادوستم ک الان ازاونجا اومدم بیرون وازاین خانم ی کوچولو دلخوری دارم چون اذیتم میکرد وپیش بچه ها گفتم ک فلانی واسم زده ک اومدم بیرون
  حالا دیشب خواب دیدم رفتم شرکت وموقع بیرون اومدن باهمون دوستم ازشرکت خارج شدیم ک موقع بیرون اومدن دیدم اون کفش های کهنه مشکی منو پوشیده و من ی کفش نو قهوه ای پوشیدم ک گفتم اینای کفشای من نیست گفته اره تو کفشای منو پوشیدی و به مسرمون ادامه دادیم واومدم خونه ک تو مسیر تو خیابون باران نم نم میبارید و تا مسیر خونه باهم بودیم
  ممنون ازاینکه وقت میزاردید وخواب هارو تعبیرمیکنید..

 374. Gisu

  سلام.من چندین شب قبل تو خواب یک مراسم جشن و شادی رو دیدم که همه شاد بودند و یکی از دوستای قدیمم تو این مراسم بود..درحالی ک چندین ساله من ایشون رو اصلا ندیدم و رابطه ای باهم نداریم.بعد درحین همین خوشحالی اطرافیانم ،درحالی ک نشسته بودم روی صندلی چشمم خورد به یک جفت کفش پاشنه بلند مشکی ،ک جلوی پای خودم بود.ولی من اون کفشارو نپوشیدم در عالم خواب اما ی حالت تو ذهنم بود که نمیدونستم اون کفشا مال خودمه یا نه ،میشه تعبیر کنید خوابم

 375. اللهم صل علی محمد و آل محمد

  سلام
  بیشتر مواقع خواب میبینم که یا کفشامو گم کردم همش دنبالشون می گردم یا کفشام لنگه به لنگه شده و یا کفشای دیگری رو میخوام بپوشم

 376. Elham

  سلام،
  من بعد از نماز صبح که خوابیدم در خواب دیدم که در جایی هستم و از یک نفر مفش قرض میکنم که تا توی حیاط بروم و ان شخص هن میدهد. وقت عبور لز پله پاشنه کفش درمیاید و یک خانم به من کمک میکند که دوباره درستش کنم و به راهم با ان کفش ادامه میدهم.
  باسپاس

 377. محبوب

  در خواب دیدم ایام کرونایی رفتم مشهد وزیارت امام رضا ولی چون ایام کرونا بود موفق نشدم داخل برم همش غر میزدم کاش اون اوایل کرونا که هنوز درها بسته نبودزیارت میومدم موقع برگشت دیدم جایی که کفشهایم رو در اورده بود یه جای خاکی همه کفشهاشون اونجا دراوردن کفشداری اینا نبود ولی من یادم نمیومد کفشهام چی بود که بین کفشها پیداکنم اما هی تو دلم میگفتم دمپایی بوده راحت پاشون کردن رفتن وجدانم قبول نمی کرد کفش دیگران رو پا کنم بر گردم منزل درضمن موقع برگشت به منزل متوجه شدم توسرم روسری یا چادری هم ندارم حجابم رو رعایت کنم عذاب وجدان داشتم وای از زیارت بر می گردم چرا حجابم نیس اما مطمئن بودم در نبود حجاب مقصر من نبودم سعی می کردم طور ی حرکت کنم کسی مرا نبیند ممنون از جوابتون و تعبیر خوابم

 378. سحر

  سلام
  من همسرمو چندماه پیش از دست دادم متاسفانه. یعنی فوت کردن. حالا برادرشوهرم خواب دیده که با همسرم جایی هستن. کفشهاشو درمیاره و به برادرشوهرم میگه مواظب کفشهام باش
  این چه تعبیری داره
  ممنون میشم پاسخ بدین

 379. sharli

  سلام من هفته گذشته دو شب پشت سر هم خوا کفش دیدم اولیش شب یه جفت کفش عروسی سفید بلند بود که مثل اینکه مال خودم بود اما یادم رفته بود خیلی وقت بود و پیداش کردم خیلی خوشکل بود میگفتم اگه ازدواج کردم برا عروسیم میپوشم. و شب بعدش خواب دیدم رفتم کفش بخرم هر کدومو امتحان میکردم خیلی خوشم میومد و قیمت مناسب و زیبا ولیگفتم کفش سفید میخوام و در اخر فکرکنن کفش طوسی گرفتم

 380. ندا

  سلام خواب دیدم وارد یه ساختمان میشم که آقایون اون جا کار میکنن بعد که میخوام خارج بشم بالای پله ها که مثل خانه قبلی مادر بزرگم بود نرده نداشت میخواستم کفشمو بپوشم کفشم به سختی در پام میرفت و میترسیدم از بالا پایین بیفتم تااینکه یه خانم که فک کنم زنداییم بود به دوتا آقا گفت کمک کردن پوشیدم ولی انگار موقعی که اونا پوشوندن کفشم عوض شده بود و همین کتونی مشکی واقعیت خودم بود ولی یکی ازآن هابند کفشمو میبست وبه سینه هام دست میزد بعد اون یکی از آقایون دستمو گرفت برد ومن را بوسید

 381. ساناز

  سلام توروخدا تعبیر خواب منم بگین من یه چندمدته با دوس پسرم مشکل دارم دیشب تو خواب دیدم ب من نذری دادن دارم میبرم خونه مادربزرگم اونم اونجاست به من لبخند میزنه من میخوام برم ولی اون مونده موقع رفتن بیرون که میخوام برم کفشامو پیدا نمیکنم دیگه میمونم اونجا البته بقیشم دیگه یادم نمیاد کفشامو پیدا کردم یا نه ولی موندم

 382. م اسدی

  سلام من خواب دیدم کفشای مشکی خودم گم شده ومیخوام کفشای نارنجی یکنفر دیگه رو بپوشم که خیلی کهنه است

 383. سارا

  با سلام و عرض ادب من خواب دیدم چند روز پیش که برف اومده و مادر همسرم اومدن خونه ما و موقع رفتن اومد کفهاشو بپوشه ولی گفت با اینا نمیتونم رو برف راه برم همون کفشهای خودم رو می پوشم و دو جفت کفش پشت در خونه ما گذاشت که یکی قهوهای بود و نیم پوت و دیگری مشکی بعد رفت من دیدم کفشها خیلی قدیمیه ولی خیلی محکمه در ضمن من باردارم و مادر همسرم اصلا با من رابطه خوبی نداره لطفا تعبیرش رو بگین

 384. دهقانی

  سلام مطالب عالی بود و با صبوری پاسخ داده شده است
  من امروز ظهر خواب دیدم رفتیم برای کسی کفش بخریم و من کفشهام را به فروشنده نشان دادم که مدلش را ببینه ولی دیدم لنگه به لنگه پوشیدم هردو مشکی ولی یکیش پاپیون داشت در ضمن من متاهل هستم . با تشکر

 385. نسترن

  با سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یک نفر به من ابراز علاقه کرده و از من خواستگاری میکند و تاکید دارد که حتما جواب بله رو از من میگیرد و در ضمن او به من کفش هدیه میدهد و شغل او ذاتا تولید کفش است
  ممکنه خواب من رو تعبیر کنید؟
  ممنونم

 386. لیلا سعیدی

  سلام خواب دیدم همسرم برام کلی کفش اورده که اکثرا پارچه ای هستن داشتم نگاه میکردم که ببینم کدوم مناسب منه دیدم از اسمان کفش میباره همه جا پر کفش و دمپایی و کتونی و صندل شده بود که اکثرا حالت پارجه ای داشتن و چرمی توشون نبود من و مادرم داشتیم دنبال کفش مناسب برای خودمون میگشتیم تعبیر این خواب چیه

 387. Asall

  سلام
  من دو شب پشت هم خواب دیدم که بدنبال کفشهایم میگردم شب اول همسرم در خواب کمک میکرد تا کفشهامو پیدا کنم وقتی پیدا نشد یه جفت نو و سفید برام خرید اما کفشها مدل بچه گانه بود و من دوست نداشتم و پسش زدم …اشاره کنم که من اصلا کفش تخت نمیپوشم..‌‌و در خواب یه جفت کفش تخت داشتم که نمیپوشیدمش در حالی که بدنبال کفشهای پاشنه دارم میگشتم کفشهای تخت به زنی بخشیدم و بعد دیدم کفشها تا به تا بوده اما اون زن خیلی راضی بودش…شب دوم که خواب دیدم بدنبال کفشهام میگشتم دیگه همسرم باهام نبود با مرد دیگه ای بدنبالشون میگشتم که انگار برام خیلی آشنا و آرامبخش بود اما به واقع نمی شناختمش ….
  و دیدن دو بار خواب یکجور در دو شب پشت هم باعث کنجکاویم شد که تعبیرش بدونم ممنون میشم برام تعبیر کنید

 388. ساجده

  سلام
  خواب ديدم در يك ساختمان بلند در مطب پزشكي مشغول به كار هستم و بعد كار من و خانوادم از جايي غير ممكن به ساحل درياي خيلي آروم و زيبا رسيديم كه چند تا كبوتر و پرنده كنارش بودن و در ادامه خواب انگار براي پيدا كردن چيزي از شهر خارج شدم و ديدم جاده و كوها پوشيده از برف اونجا اتفاقي كسي رو كه سالها قبل باهاش دوست بودم رو ديدم تو يه رستوران محلي كه جشن تولدش هست و دوستش يه جفت كفش زمستوني نيم بوت مشكي بهش هديه داد و اون سريع پاش كرد من تو خواب تعجب كردم كه چرا اين آدمو ديدم و يه جورايي ناراحت بودم ديدم بعدش دوباره برگشتم به اون ساحل قشنگ آبي فيروزه اي با موج ملايم ديدم پرنده ها كنار هم روي تپه جمع شدن به هم محبت ميكنن..
  ممنون ميشم تعبير خواب رو بهم بگين

 389. محمد

  سلام.من خواب دیدم به عروسی رفتم و در موقع خارج شدن کفشم را پیدا نمی کنم همه جا را گشتم ولی کفشم نبود ، البته کفش خیلی گران قیمتی هم بود . این تعبیر ش چیست ؟ متشکرم

 390. شادی

  سلام دیشب یه خواب عجیبی دیدم خواب دیدم تو یه جای دشت مانندسر سبز بودم بعد یه هواپیمای بزرگی از آسمان دیدم به سمتم میاد گفتم الان هواپیما سقوط میکنه و دیدم رانندش به زن بود یه لنگه کفش و یه لنگه جوراب برام افتاد از آسمان بعد هواپیما هم دوباره به سمت بالا رفت منم نمی‌دونستم با این یه لنگه کفش باید چکار کنم لطفا برام تعبیرش کنید

 391. آزیتا

  باسلام.در ابتدا ممنون و سپاسگزارم بابت تعابیر خوبتون که ما استفاده می کنیم.خدا خیرتون بده.

  من سه بار به فاصله یک ماه خواب کفش دیدم.

  بار اول خواب دیدم همسرم کفش کتانی زیبایی برایم خرید و من پوشیدم ولی همسرم گم شد و هرچه گشتم پیداش نکردم که بگم این کفشها رو نمی خوام.

  بار دوم خواب دیدم یک جفت دمپایی سبز رنگ دارم که ناگهان گم شد و هرچه گشتم پیدا نکردم.

  بار سوم خواب دیدم یک جفت کتانی خوشگل دارم می پوشم که اولیشو به راحتی پوشیدم ولی دومین پایم رو کمی با سختی داخل کفش کردم.

  ممنون میشم این سه خواب رو برام تعبیر کنید خیلی فکر منو درگیر کرده.
  باتشکر
  نظر شما در انتظار تایید مدیریت است

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از همراهی شما
   خواب شما نشان بر آن دارد که همسرتان بر او ناراحتی وارد می‌شود و باید مراقب او باشید و اینکه تا آنجایی که می‌توانید با ایشان هم بگو مگو نکنید که اختلافی پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید.

 392. فاطمه

  سلام من خواب دیدم واردحرم امام رضاشدم وکفش هاموبه کفشداری دادم و واردحرم شدم جمعی ازدوستان گذشته ام آنجا بودندکه دخترعموم امدجلووگفت تورتبه دوم گرفته ای
  اماقبل ورود(من چندمدته بایکی قهرم اماقبلاباهم رفته بودیم حرم ومن وقتی واردحرم میخواستم بشم گفتم بهش زنگ میزنم سلام بده امامتأسفانه من اصلاازاین دوستم شماره وادرسی ندارم که عذرخواهی کنم ممکنه به این فردمربوط باشه وخودش بامن تماس بگیره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خوابتان ربطی به قهر و آشتی ندارد و به این صورت است که شما مقام دوم در یک مرحله از کار و یا درس کسب خواهید مرد و یا خبری خوش به شما خوا د رسید که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 393. زهرا

  اینم بگم که کفش خودم کهنه و راحت بود ولی کفش مغازه کفشهای شیک و گرون قیمت بودن ولی من ترجیح میدادم کفش راحت خودم رو بپوشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما همسر مورده علاقه خودتان را انتخاب خواهید کردو ملاک انتخاب شما راحتی شما با آن فرد است و نه مال و زرق و برق دنیا و این نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 394. Samira ammari

  سلام من در خواب ديدم همسر سابقم كه طلاق گرفتم بند كفشم مى بست تعبيرش چيه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که احتمالا همسرتان به شما دوباره رجوع کند و می‌تواند به فرد دیگری هم برای ازدواج هم تعبیر شود چون کفش نشان بر همس ر و خواستگار دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 395. Mati shahin

  من خواب ديدم كه از يك حوض عميقي كه آب كثيفي داشت و چيزي ديده نميشد،كفش هاي مختلف بود كفش ها را بيرون مياورم
  يكي از همكلاسيهاي بچهگيم كفشش را من دراوردم
  يك جفت كفش قرمز بود
  و باز سعي داشتم بقيه كفشها را درآورم
  تمامي كفش ها لنگه داشت ظاهرا
  فقط من ميبايست آنها را پيدا مي كردم
  كفش ها در اندازه هاي مختلف بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر آن دارد که برای فردی از دخترهای خانواده شما خواستگاری خواهید فرستاد و اینکه اگر آن کفها نو باشد تعبیر به خوبی دارد و اینکه اگر مجرد هستید دقت کنید که در بین خواستگار هایتان فرد که خصوصیات اخلاقی وه نه تنها مالی بهتری دارد را انتخاب کنید و اینکه آب کثیف نشان بر خوبی ندارد و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 396. زینب

  سلام من خواب دیدم کفشام رو یکی دیگه پوشیده بعدش بهش گفتم کفشام برای پیاده رو مناسب نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و به معنی آن است که اگر مجرد هستید خواستگار تان را جواب می‌دهید چون او را لایق نمی‌دانید و اگر متاهل هستید باعث اختلاف با همسرتان خواهید شد. که باید مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 397. آلما

  سلام ،ببخشید من تعبیر خوابم رو ميخاستم بدونم ، خواب دیدم رفتم مغازه ای ک آشنای داييم هست ، دو جفت چکمه انتخاب کردم یکی سایز کوچکتر ک اندازه پام شد خوشگل و تور دار و لی بود ،یکی چرم چکمه مشکی ک سایز پام بود روش چرم قهوه ای هم داشت ،دوتاشو برداشتم ک ببرم خونه یکیش رو انتخاب کنم و بخرم ،بردم خونه لی رو پوشیدم همه گفتن خوبه قشنگه ولی کفش چسبش دراومد و یه طرفش باز شد ، تصمیم گرفتم ک چرم رو بخرم ،تعبیرش چیه ?

 398. معصومه

  سلام خانم مجرد هستم و خوابي ديدم كه كفشاي كتوني سفيد (ولي نو نبودند و البته كهنه هم نبودند)به پا كرده ام و ناگهان يكي از لنگه هاي كفش من به جوب افتاد و از آنجا وارد رودخانه شد و من به دنبال آن بودم ، مردي كه من او را دوست ميدارم نيز در كنار من بود و ابتدا گفت آن را رها كن ولي سپس گفت به دنبال آن برو و بگيرش و من به دنبال كفش بودم كه مردي رفتگر آن را از رود گرفت و به من داد ، خواهش ميكنم تعبير آن را بگوييد خيلي ممنون ميشم چون چند وقتي هست كه ذهنم رو مشغول كرده . با تشكر

 399. آزیتا

  باسلام.در ابتدا ممنون و سپاسگزارم بابت تعابیر خوبتون که ما استفاده می کنیم.خدا خیرتون بده.

  من سه بار به فاصله یک ماه خواب کفش دیدم.

  بار اول خواب دیدم همسرم کفش کتانی زیبایی برایم خرید و من پوشیدم ولی همسرم گم شد و هرچه گشتم پیداش نکردم که بگم این کفشها رو نمی خوام.

  بار دوم خواب دیدم یک جفت دمپایی سبز رنگ دارم که ناگهان گم شد و هرچه گشتم پیدا نکردم.

  بار سوم خواب دیدم یک جفت کتانی خوشگل دارم می پوشم که اولیشو به راحتی پوشیدم ولی دومین پایم رو کمی با سختی داخل کفش کردم.

  ممنون میشم این سه خواب رو برام تعبیر کنید خیلی فکر منو درگیر کرده.
  باتشکر

 400. sz

  سلام خواب دیدم در محل کارم هستم سه مرد وارد اتاق شدند من خواستم اتاق رو ترک کنم یک لنگو کفشو پوشیدم بندهای رابستم ولی لنگ دیگر کفشمو پیدا نکردم. یکی از مردها در زیر صندلی دنبال کفشم گشت و یک لنگه کفش به من دادکه با کفش توی پام فرق داشت. لطفا خوابمو تعبیر کنید.

 401. زیبا

  سلام خواب دیدم در محل کارم هستم سه مرد وارد اتاق شدند من خواستم اتاق رو ترک کنم یک لنگو کفشو پوشیدم بندهای رابستم ولی لنگ دیگر کفشمو پیدا نکرد. یکی از مردها در زیر صندلی دنبال کفشم گشت و یک لنگه کفش به من دادکه با کفش توی پام فرق داشت. لطفا خوابمو تعبیر کنید.

 402. علی -ابراهیمی 494

  سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
  خواب دیدم که ماربزرگی به همراه یکی از فامیلها خونه آمد تصمیم گرفتم آنرا بکشم ولی می ترسیدیم دیدم بالای آب زلال طنابی بود که مار خود رو از اون طناب آویزان کردوخودشو مظلوم نشون میداد تا نکشم همین که فهمیدم در پی فرصت است که نیش بزند یه چوب دستی بزرگی برداشتم و مار را کشتم اما بعد از کشتن از جفتش می ترسیدم که ماری که کشته شده فیلم وعکس مسیر و خونه را به جفتش خواهد داد تا آن مار بیاد ولی یه دفعه فکر کردم که دور خانه داروی مارکش می ریزم تا نتونه بیاد و با این فکر دیگه نترسیدم.
  ممنون میشم تعبیر خوابم بفرمایید.

 403. arezoo

  سلام خواب دیدم که با همسرم به کوهنوردی رفتم و چند مرد از اقوامش هم که همیشه باهم میرن کوهنوردی هم هستند همسرم با من دعوا کرد که چرا بوت پوشیدی دوتا بوت رنگ سورمه ای و تقریبا خاکستری همراه خودم برده بودم از اینکه شوهرم دعوام کرد که چرا بوت بردم که محرک اقایون هست البته نیم بوت برده بودم از ناراحتی با قیچی بالاشون رو بریدم تا مثل کفشهای معمولی بشه زمان بریدن همسرم گفت نیاز نیست اینکار رو بکنی ولی من از ناراحتی این کار رو کردم و هردو کفشم رو بریدم در ادامه دیدم که با مادرم و دخترم به اسکی رفتم و برای بهتر اسکی کردن دختر ۶ سالم یه چیزی شبیه نعل اسب خریدم صورتی رنگ بود و زیر کفشهای اسکیش نصب کردم ممنون میشم تعبیرش روبگید

 404. تنها

  سلام ،خواب ديدم مادربزرگ پسري كه با او در ارتباطم و مادربزرگش را تا به حال او را نديدم و فوت شده ١سال هست نان خريده بود در حال افتادن بود و دوستم شانه راستشو نگه داشت كه پرت نشه و من هم خم شدم كفش پاي چپش كه يكم از پاش درومد درستش كردم و كفش مشكي زنونه بود،من با مشخصاتي كه از مادربزرگش دادم گفت وقتي زنده بود همين تيپو … داشت
  ممنون اگر پاسخ بدهيد

 405. تنها

  سلام ،خواب ديدم مادربزرگ يكي از دوستانم كه تا به حال او را نديدم و فوت شده ١سال هست در حال افتادن بود و دوستم شانه راستشو نگه داشت كه پرت نشه و من هم خم شدم كفش پاي چپش كه يكم از پاش درومد درستش كردم و كفش مشكي زنونه بود،من با مشخصاتي كه از مادربزرگش دادم گفت وقتي زنده بود همين تيپو … داشت

 406. فرید

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من یه خواب رو دوبار دیدم
  در هر دوبار کاری که انجام دادم یکی بود
  یه بار خواب دیدم رفتم حرم امام رضا تو یکی از صحن‌ها کفشمو درآوردمو جفت کردم و چندقدم که رفتم پشیمون شدم که چرا کفشمو درآوردم برگشتم و کفشامو پوشیدمشون و بعد از پوشیدن خیالم راحت شد
  یه خواب دیگه‌ای که با این موضوع دیدم داشتم شب بود و با داداشم و بکی از دوستام قدم میزدیم رسیدیم به یه خیابون انحرافی که خاکی و گلی بود کفش و داشتن خیابونو درست میکردن سر کوچه که بودیم من دیدم خیلی گِل و لای زیاده کفشامو درآوردم و چند قدم که رفتم دیدم جورابام‌داره خیس و گلی میشه بعد دوباره برگشتم و سریع کفشامو پوشیدم و خیالم راحت شد.
  این دوتا خواب خیلی ذهن منو مشغول کرده
  ضمن اینکه من در شُرُف ازدواج بودم اما نشد و الان مجرد هستم
  ممنون میشم کمک و راهنماییم کنید
  باتشکر

 407. مریم

  سلام وقت شما بخیر
  من مجرد هستم.اوایل صبح بود خواب دیدم به همراه عده ای خانم چادری وارد یک مرکز روان درمانی شدم انگار برای مجلسی اومده بودیم.(اینم بگم که پرستار هستم.)بعد انگار مجلس تموم شده همگی بلند شدیم من کفش هامو پام کردم داشتم میرفتم که یکی بهم گفت که کفش های اشتباهی پام کردم.در همون حین یه چیزی هم گم کرده بودم اما یادم نیست چی.رفتم که کفش هامو عوض کنم کفش های خودم هم نبود.البته کفش هایی که توی خواب پوشیده بودم کفش های مادرم در واقعیت هست که من از این مدل کفش ها نمیپوشم.توی خواب مدام به خودم میگفتم چرا دوباره باید کفشم گم بشه.همون موقع یکی از همکاران مَردم رو هم دیدم که اونجا کار می کردن.ممنون میشم جواب خواب من رو بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما برای بار دوم فردی را خواهید پسندید که مورده علاقه خودتان است و اینکه می‌تواند خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 408. Zeynab

  سلام
  من حدود ۳ ماه نامزد بودم بعد جداشدم .تو خواب دیدم کفش اسپورت سفید جدید پوشیدم ولی میدونم ارزون خریدم بعد به داییم میگم بریم عوضش کنیم یه تازشو بخریم بعد مامانم میگه کفش خاکیه اگه تمیزش کنیم خوب به نظر میرسه بعد منم گفتم باشه .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   کفش در خواب نشان بر همسر است که خود که احتمالا شمذ در مورد خواستگاران نظر منفی دارید و اما با صحبت های مادرتان راضی خواهید شد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 409. فرید

  سلام
  ممنون از مطالب مفید کاربردیتون و همچنین قابل قبول ترین تعابیری که وجود داره
  یه خوابی رو دو بار در فاصله ی زمانی متفاوت دیدم و برای من خیلی کنجکاوی ایجاد کرده
  ممنون میشم راهنماییم کنین چون بشدت ذهنم درگیرشه
  اون بخشی از خواب که تکراریه اینه:
  من به یه مکان وارد میشم (دفه اول حرم امام رضا بود – دفه دوم یه خیابون انحرافی بود که شهرداری داشت توش ساخت و ساز میکرد)کفشامو در میارم جفت میکنم و میرم یه مسیر کوتاهی که طی میکنم متوجه میشم که جورابام داره کثیف میشه و سریع پشیمون میشم و میام کفشامو برمیدارم و میپوشم

  ضمن اینکه کفشایی که تو خواب دیدم در واقعیت دارم یه جفت کفش کتونی خاکستریه
  و شخصی توی زندگیم بود که میخاستیم باهم ازدواج کنیم اما بنا به شرایط عجیبی نشد و مجرد هستم
  ممنون میشم لطفا راهنماییم کنین- بین نظرات هم خوندم خواب مشابهی نبود
  خیلی ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از همراهی شما
   تعبیر خواب شما می‌تواند بر این شکل باشد که شما به سمت آن کسی که کنار گذاشته اید بر خواهید گشت چون به نظرتان با او راحت تر از هر کسی هستید و احتمالا آینده را بدون این شخص لذت بخش نمیبینید. کفش برای مرد و زن نشان از جفت است.
   سربلند و پیروز باشید.

 410. علی -ابراهیمی 494

  سلام آقای صداقت آیا شما تلگرام هم دارید و آیا در علم طالع بینی و پیشگویی هم کار می کنید یا نه ؟ چون تعبیراتون خیلی خوبه و درسته برای همین پرسیدم که اگر لازم شد زحمت بدیم خدمتتون.

 411. علی

  سلام خوابدیدم که خونه یکی از بستگتن سببی که اختلاف داریم رفتیم موقع داخل شدن کفشهام جدا از هم از پام در آوردم موقع بیرون اومدن دیدم یکی از کفشام نیست پسرم یه کفش دیگه که تقریبا شبیه کفش خودم بود برام دادند منم پوشیدم در موقع فکر میکردم که قبلا هم یه لنگه کفشم همینجا دزدیدند یه نفر از آشناهاموم اومد براش گفتم که برو به خانم خونه بگو که می دونم کفشامو او (مادرشوهر دخترم )دزدیده . ضمن تشکر تعبیر خوابم چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان هم بر خوبی دارد و هم بدی و اینکه کفش برای مرد نشان از همسرش است و برای مرد نشان از خانومش و اینکه این خواب به شما هشدار میداد شخصی می‌خواهد در بین شما اختلاف بیندازد و اینکه نیک نیست و در این بین هم فردی هم به شما کمک می‌کند که افکار منفی و دهن بینی را کنار بگذارید و واقعیت را ببینید.که نیک است برای ادامه راهتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 412. محسن

  سلام خواب دیدم که رفته بودم جایی امتحان بدم کفش رو دراورده بودم‌نشسته بودم بعد که امدم بلند بشم برم بدا امتحان دیدم کفش خودم نیست دزدیده بودن یدونه کفش کتانی کهنه ومندرس انطرفتر یود ناچار پوشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و به معنی اختلافی است که بین شما و همسرتان پیش خواهد آمد و اگر مجرد هستید باید در انتخابتان دقت بیشتری کنید که زن کج خلقی نصیبتان نشود.
   سربلند و پیروز باشید.

 413. غزل

  من مجرد هستم و خواب دیدم رفتم از یک جایی کفش خریدم و پدرم هم شاکی بود که فروشنده کفش را گران فروخته وقتی از آنجا بیرون آمدم دیدم که یک عده جادوگر کفش های سابقم رو دزیده اند و کفش های قدیمی ترم آنجا بود به دنبال کفش هایم گشتم و یک جفت کفش شبیه کفش خودم پیدا کردم که پاره بود در نهایت یک لنگه از یکی از کفش های قدیمی خود و یک لنگه از کفش قدیمی دیگری از خود را پوشیدم که ببینم کدام بهتر است که بپوشم اما ناگهان دیدم عده ای که انگار جادوگر بودند قصد آسیب به من را داشتند برای همین من سریعا سوار ماشین شخصی که دوستش دارم شدم و وقت نکردم کفشم را عوض کنم(یعنی کفش هایم لنگه به لنگه بود) و به او گفتم فقط سریع رانندگی کن و از چند در خارج شدیم که جادوگر ها قصد بستن آن را داشتند و ما در لحظه آخر از هر کدام از در ها خارج میشدیم و در نهایت از آن مکان بیرون رفتیم. تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اشاره به زندگی زناشویی دارد و اینکه باید مراقب باشید که‌در انتخاب همسر دقت بیشتر را به خرج دهید و اینکه احتمالا پدرتان به انتخاب شما راضی نیست و شما هم باید مراقب باشید فرد بد خلقی را انتخاب نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 414. زهرا

  سلام
  دیدن کفشی ک پاشنش کنده شده برای دختران مجرد چیه؟
  من خواب دیدم کفشمم پاشنش کنده شده و با همون پاشنه کنده شده.تو مغازه ها دارم راه میرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که باید هوشیار باشید که در انتخاب همسرتان دقت کنیید که دچار نقصی نباشد که شما از آن آزرده شوید و به معنی بیکار بودن همسر تان هم می‌تواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 415. سلام من ساعت ۶ صبح خواب دیدم که عمم می خواد منو ببره جایی و منم میدونم که می خواد فریبم بده از طرفی مادرم هم میگه باهاش نرو که قصد بدی داره ولی من قصددارم که برم و سره بزنگاه همه ی نقشش رو بهم بریزم(در واقعیت عمه قصد داره واسه پسرش بیاد خواستگاریم ولی حالم از پسرش بهم می خوره واز طرفی به پسر خالم علاقه دارم و شب قبل خواب به ازدواج با پسر خالم فکر میکردم) خلاصه تو خواب عمم منتظره که منم همراهش بشم منم میرم کفشای مشکی ام رو از جاکفشی ورمیدارم و می پوشم که باهاش برم کفشام خیلی راحت بودن و اتفاقا می خوام تنگشون کنم ولی هرچه قدر بنداش رو می کشم بازم به پام راحته راحتن.
  همین جا از خواب می پرم و می بینم ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه ی صبحه.
  تعبیر خوابم چیه؟

 416. زهره

  سلام باتشکرازشما وتعبیرات درستی که تاکنون از خوابهای قبلی من فرموده اید ومن به آن رسیده ام.
  عذرخواهم لطفا این خواب مراهم تعبیر بفرمایید ممنون میشم.
  درخواب با پسرم سوارماشین خودمون هستیم ومن درحال رانندگی هستم که در بین راه به یکباره تعدادزیادی کودک حدود ۳تا۵ساله درحاشیه وخودجاده می چرخند من و پسرم کنارزده میریم به اهل اون خونه بگیم مواظب ایناباشید درحالیکه احساس میکنیم موضوع مشکوکه مثل بچه دزدی یا… وقتی میخوایم برگردیم تو ماشین کفشهای من که خیلی هم باهاش راحت بودم وتمیز بودو دوستش داشتم نبود و بالاخره من مجبورشدم یکی از کفشهای پاره وکهنه که ازپام هم گشادبود واون خانواده دراختیارم گذاشته بودن درحالیکه ازشون ترسیده بودم رو بپوشم وبیرون بیام. نمیدونم توچه مسیری بودم اماپیاده خودم رودرحال بالا رفتن از یک سراشیبی میدیم که انگارپسرم باماشین اونجا منتظره دربین راه یک دختری به من چیزی میگه که من متوجه معنیش نمیشم ولی بعداسر درمیارم که انگارپسرم سرراه یک دنپایی خوشگل نو خریده برای من زیر درخت گذاشته که وقتی به آن درخت رسیدم بردارم و بپوشم که آن دخترآن دنپایی را برداشته بوده واون جمله رو به من گفته بودکه متوجه نشده بودم. خیلی این موضوع ذهنم رو درگیر کرده اگر راهنمایی بفرمائید ممنون میشم.

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از همراهی شما دوست گرامی.
   در تعبیر خواب کفش امده است که برای زن نشان از شوهر بیننده خواب است و اینکه کفشهای شما را دزدیده اند تعبیر به خوبی نداردو باید مراقب همسرتان باشیدو اینکه در اینده سراشیبی تندی که نشان از سختی است شما را درگیر خود خواهد کرد و اینکه در پایان ان سختی دستمزد خوبی به شما تعلق خواهد گرفت و اینکه شما باید بیشتر مراقب زندگی زناشویی خود باشید که خدای ناکرده فردی به رابطه شمل رخنه نکند صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید

 417. بهار

  درضمن جنس کفش ها هردوشون مخمل بودن

 418. بهار

  سلام لطف تعبیر این خواب رو بگین واقعا ذهنم رو درگیر کرده
  مدتی هست که در خواب هام همه چیز رو دوتایی میبینم دوتا مانتو ،دوتا کفش ، دو تا نذری که همه اشون یه نقصی دارند
  مثلا خواب دیدم که میخوام کفش بخرم بین دوتا کفش نمیتونستم انتخاب کنم وقتی دقت کردم متوجه شدم هردوشون خاکی هستن یکیشون مشکی با پاشنه های بلند بود و اون یکی قرمز با پاشنه های بلند من به عمه ام و خواهرم گفتم انگار اینا تاناکورا هستن و اونا مسخره ام کردن گفتن اگه باشن هم مهم نیست خودشون هم داشتن کفش اسپرت میخریدن بعد من کفشها رو پوشیدم و دیدم انگار خاکی بودن کفش ها بیشتر شد اما تو پام خیلی راحت بودن مثل کفش اسپرت انتخابشون کردم اما خاکی بودنشون اذیتم می کرد و چشمم دنبال کفش های زرشکی بود هرچند اونا هم خاکی بودن!

 419. لیلاااا

  من خواب دیدم همسرم کتونی سرمه ای خرید و گفت خوبه گفتم عالیه… فکرم مشغوله چون همسرم بنا به مشکلاتی گرفتاره و نیست

 420. الین

  سلام من خواب دیدم که کتونی سفید راحتی پام هست و تو خواب احساس می‌کردم نو هستش و تو واقعیت همچین کتونی ندارم تو خواب باهاش راه میرم یه مسیریو بعد میرم خونه و از پام در میارمش وهمینجوری که تو دستام گرفتم و نگاهش میکنم فکر می کنم که چقدر این کتونی راحت هست و چقدر دوسش دارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و به معنی این است که شرک زندگیتان را دوس دارید و با او زندگی راحتی خواهید داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 421. Ali

  سلام دوست عزیز .درخواب دیدم که به یک مجلس ترحیم نزدیک شدم که یکی از دوستان قدیم اونجا بود وقتی که وارد شدم بعد از مدتی که با دوستم صبحت کردم خواستم مجلس را ترک کنم دیدم کفشهایم گم شده هر چی گشتم پیدا نشد .خواهشن تعبییر خوابم رو بگید ممنون

 422. مهرسا

  خواب دیدم با شوهرم رفتیم یه جای تفریحی.رفتیم از یه اتاقک مانندی بلیط برای جایی مثل تله کابین بگیرم چون اتاق شلوغ بود با فاصله ار هم وایسادیم مسوول بلیط به ما کفت بلیط برا چند روز دیگه داره شوهرم رفت به دوستش که انگار مسوول اونجا بود زنگ بزنه بلیط بگیره من رفتم دنبالش تو ذهنم اومو به کفشاش نگاه کنم تا بتونم پیداش کنم تو ذهنم بود که او یه کفش زنونه مشکی پاشه.دیدم خودش اومد طرفم .میخواستیم بریم که من به کفشام نگاه کردم دیدم دمپایی های نازکی پام بود با خودم گفتم برم خونه کفشامو بپوشم با اینا که نمیتونم کوه برم .اینجا تو ذهنم اومدکه شوهرم کتونی هاش پاشه ومشکلی نداره برا کوه. تو راه رفتن بودم که دیدم دخترم که خونه خواب بود بیدار شده وداره پیش ما میاد.ممنون میشم جواب منو بدین

 423. خانم الف

  سلام
  از بیابانی ناشناس گذر میکردم. پسر بچه ای را به همراه یک خانم که داخل یک محوطه بود, دیدم. پسر بچه درخواست خرید فال از من کرد ولی من نخریدم. پسر بچه مرا نفرین کرد بعد من ناراحت شدم و خانم همراه پسر بچه به من گفت که از چیزی شبیه به فال بخرم ولی نخریدم. من چند سکه سفید در کیفم بود که یکی از انها ر ا به او دادم. بعد که من حرکت کردم شنیدم که ان خانم به پسر بچه گفت که او سکه زیاد دارد و باید از او بگیریم. بعد من از اون بیابان خارج شدم. کفشهای من, سیاه, پاره و کهنه بودند که در داخل بیابان جا ماند و دور بیابان حصار بود و من نتونستم دوباره برگردم. هر چی انها را صدا کردم که کفشهایم را بدهید جوابم را ندادند.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خوب است و نشان بر این دارد که شما زندگی ناخوشایند و همسری که لایق شما نیست را از خود دور خواهید کرد و نمیپسندید و. اگر مجرد هستید دلیل بر انتخاب و فرصت بهتر است و اگر متاهل هستید نشان بر این است همسرتان میتواند فرد قابل پسند شما باشد با صفات بهتر . و بدی از او دور خواهد شد.
   سربلندو پیروز باشید

 424. امیر

  سلام پسرم
  چند وقت پیش یه کفشیو گرفتم که رنگش سفید بود وقتی اوردم خونه فهمیدم سایزش بزرگه واسم و بعد اونو دیگه نپوشیدم و نگه داشتم
  خواب همون کفشمو دیدم که بعد از شستنش از هر طرف نگاه میکردم رنگه کفشم فرق میکرد و یه جورایی رنگابرنگ بود.

 425. غزل

  سلام وققتون بخیر.من خواب دیدم توی یه محفل قرآنی هستم متوجه میشوم یه مراسم عقد هم اونجا برگزار میشه ومیرم که مراسمشونو ببینم بعدش یه بشقاب برنج گرفتم و اومدم که بیام بیرون اما هر چی دنبال کفشم گشتم پیدا نکردم خیلی نگران بودم که یه آقایی ازم پرسیدم چی شده ؟من هم ماجرا رو گفتم ایشون هم یه جفت نیم پوت چرم مشکی شیک وگرون قیمتی به من داد وگفت کفش های دار القرآن رو بپوش ولی من گفتم این کفش کوچیکه ولی اون آقا گفت بپوش پات میشه و وقتی پوشیدم اندازه بود..ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است و اینکه شما کفش برای دختر مجرد نشان بر همسر است که احتمالا ایشان فردی با دین و دیانت هستند که خیر است. و برنج در خواب نشان بر برکت زندگیتان است که این شخص مال حلال خواهند داشت و شما هم همانطور و .و انشالله قدر فرصت های تان را بدانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 426. marypezh

  سلام . من دوبار خواب کفش دیدم و خیلی نگرانم .
  یکبار خواب دیدم با همسرم رفتیم جایی که شلوغه و خونه کسی هست که نمیشناسیم و موقع برگشت کفشم رو پیدا نکردم و هی میگفتم زود کفشمو برام بیارید و… انگار میدونستم اونا ورداشتن ۶۶و آخر همسرم دستمو گرفت و گفت بیا بریم عیبی نداره یکی بهترشو برات میخرم
  و خواب دوم هم دیدم برای خرید بازدید از خونه ای رفتیم که خیلی هم خونه ی داغونی بودموقع برگشت دیدم کفش مشکی پاشنه کوتاه دوران مجردیم که پام بوده الان نیست و باز هی میگفتم کفشم کوووو و آقاهه گفت همسرم زودتر از من رفته خونه وکفش مردونه عروسیش هم دیدم اونجاست پوشیدم و گفتم خوب شد حالا این کفشاشو همسرم با خودش آورده بود واونو پوشیدمو برگشتم به سمت خونه و تو راه داشتم این اتفاقو واسه یه دختر خانمی که تو راه دیدم تعریف میکردم و اتفاقات دیگه ای هم بود .
  ولی این گم شدنا خیلی نگرانم کرده .

 427. مهرسا

  سلام خواب دیدم باشوهرم رفتیم تفریح او رفت بلیط برا یه جای تفریحی گرفت.یه لحظه از پیش من رفت میخواستم دنبالش بگردم تو ذهنم اومد کفشاشو نگاه کنم چون اون موقه کفش پاشنه بلند مشکی پاش بود گفتم ار رو کفشاش پیداش کنم قیافش که یادم نیست.اومد پیشم رفتیم که بریم دیدم دمپایی پامه یه دمپایی خ ضعیف ونازک گفتم برم کفسامو عوض کنم با اینا نمی تونم برم کوه تو راه رفتن بودم که از خواب پریدم .آخر خواب یادمه سوهرم همون کتونی های خودش دوباره پاش بود

 428. سوگل

  سلام…خیلی تعبیر این خواب برام مهمه کاش تعبیرش رو بگید مرسی.
  من توی واقعیت یکیو دوس داشتم ولی اون به من گفت ک کسی تو زندگیشه و دوست نشدیم باهم . حالا خیلی ازش گذشته و من خواب دیدم در موردش که رفتم پیششون و مامان همون پسره کفشای پسرو رو داد به من و خودمم یکی دیگه از کفشهاشو برداشتم ورفتم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و اینکه خواب کفش به معنی همسر است و اینکه شما ان را به دست اورده اید نشان بر این است که همسری را انتخاب خواهید کرد . که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 429. Alaleh

  سلام
  من خواب دیدم یه جفت کفش سفید تازه اسپرت پوشیدم. دختر خالم کنارم بود و بهم گفت این همونیه که پارسال داشتی؟ گفتم نه اینو تازه خریدم، گفت مبارکه. میشه تعبیرش رو بدونم؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما نشان بر ازدواج و همسر دارد و اگر مجرد هستید به شما خواستگاری می‌رسد که نظر شما را جلب خواهد کردو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 430. زهرا

  سلام.خسته نباشید..ممنون ک وقت میذارید
  من نزدیک اذان صبح خواب دیدم،با پدرم داریم به جایی میریم.ولی مکانش معلوم نبود.شب بود و من و پدرم توی خیابون که کاملا خلوت بود داشتیم راه میرفتیم.من چهره ام تغیر کرده بود و شال روی سرم نبود و موهام کاملا باز بود.

  سه نفر از آشناهامون رو دیدم.بعد از سلام و احوالپرسی،از کنارمون رد شدن.یکیشون گفت:خوش بحالش ببین آزاده هر جور دلش میخاد میگرده…..بعدش این ماجراها کلا ناپدید شدن.من توی کفش فروشی بودم.میخواستم کفش تابستانه بخرم.فروشنده ۴ مدل کفش رو بهم نشون داد.گفتم اولی ک تابستانه نیست.

  دومی ک زنونه است.سومی هم بدرد من نمیخوره.چهارمی هم خوشگله هم تابستانه.ب رنگ مشکی.همون رو خریدم.پوشیدم و بعد از اینک بندهای کفش رو بستم،کمی راه رفتم.یهو بند کفش راست باز شد.من دوباره خم شدم و بستم….(مجرد هستم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که قمستت اول ان برای شما به این تعبیر خواهد بود که شما در ذهن خود اینگونه می پندارید و از این رو این خواب را به این صورت دیده اید و این نشان از رابطه ی خوب و حسنه یشما با خانوادیتان است و در قسمت دوم خواب شما هم باید عرض کنم که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در ایندهه ای نه چندان دور کسانی را در زندگی خود خواهید داشت که باید بین ان ها انتخاب کنید و این موضوع برای شما خیر است و بدانید که انتخاب شما ممکن است که در اول برای شما بسیار خوب باشد اما پس از مدتی به صورت طبیعی مشکلاتی نیز خواهد بود و پس از آن برای شما خیر خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 431. فاطمه

  سلام.وقت بخیر
  من طرف های بعدظهرخواب دیدم جایی رفته بودم کلاس کنکور درصورتی که دانشجوهستم اونجاپسرهمسایمون دیدم که مجردبعدش من دیدم داره کمک میکنه انگار داشت برای خودش خونه میساخت بعدش دیدم کفش هاش لنگ به لنگ پاش خیلی یادم نیست چطوری بود من بهش خندیدم از خندیدن من متوجه شد کفش هایش لنگه به لنگه هست رفت کفش آبی پوشید که ست بود بالباس هاش البته اون لباس هارو بلوز آبی وشلوارسفید همون اول موقع کفش لنگه به لنگه تنش بود
  بعدش یادم کلاس تمام شدمن رفتم توی راهرو و روی پله ها این آقارودیدم
  من کفشام پاشنه بلند همیشه وقتی میپوشم ولی یادم نیست کفش پاشنه بلند داشتم یانه توی خواب پام یک دفع گرفت ومن بهش گفتم لطفا شمابرویک پله پایین ترتامن بیام ازپله پایین بدنم به شمانخوره
  ممنون ازتعبیرتون خیلی درگیرم کرده این خواب.
  ممنون میشم پاسخ تعبیر زود بدین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش همانگونه که خوانده اید اشاره ای به همسر و کسی که دوستش دارید امده است و از این رو باید اشاره کنم که ممکن است تعبیر کلی این خواب به این صورت باشد که ایشان در این زمینه دچار مشکل شوند و شما ممکن است نسبت به آن عکس العملی اشتباه نشان دهید که سبب شود که خودتان نیز به این موضوع دچار شوید. تمام این موضوعات مربوط به آینده است.
   سربلند و پیروز باشید

 432. فاطمه 71

  من ی خواب دیدم لطفا تعبیرش و بگین خواب دیدم برام خواستگار اومده و بابام تو همون جلسه اول گفتن دختر مال خودتونه فردا برین آزمایش خون فردا با تعدادی از خانواده اون و من خواستیم بریم آزمایشگاه ک کفشامو هر چی گشتم نبود ی چند تا کفش پاشنه بلند دادن ولی گفتم من نمیتونم با این کفشا راه بدم همونطور ک ناراحت بودم کفشامو نبود ی دفعه چشمم ب کفشای خودم خورد با خوشحالی,پوشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که در آینده خواستگارانی خواهید داشت که تعدادی از آنها را رد خواهید کرد و به گفته و صحبت و مشوت هیچ کس گوش نخواهید داد و فقط به احساسات و علاقه خود توجه خواهید کرد و به آن شخص که مورد قبول و انتخاب خودتان است جواب مثبت خواهید داد که نشان بر خیر است و نیکی.
   سربلند و پیروز باشید.

 433. فاطمه 71

  عالی

 434. آتوسا

  سلام خواهش میکنم جواب منم بدین خیلی استرس گرفتم و درمونده شدم از استرس این خواب!!
  خواب دیدم با شوهرم میخوایم همراه یکی دو‌تا از دوستامون پیک نیک بریم بعد همسرم میره دو‌جفت کفش میخره که با پیراهنش ست هستن و رنگ تیشرتش قرمزه و کفش ها هم یکی کتونی قرمز هستش و یکی کفش مردانه کالج قرمز بعد همسرم وارد حمام میشه و وقتی از بالای در نگاش میکنم میبینم که داره کفشها رو میشوره بعد از حمام بیرون میاد و کفش ها رو ازش میگیرم که روی پشت بوم بذارم تا خشک بشن!!

  بعدشم خودم میرم کفش بپوشم همش توی کفش های سفید و کتونی ها دنبال کفش برای خودم هستم حتی کفش های بابام رو هم که برام بزرگ هستن رو هم امتحان میکنم و بعد از خواب می‌پرم!!! خواهش میکنم تعبیرش کنید خیلی نگرانم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در دیدن این خواب نباید نگرانی وجود داشته باشد و بدانید که به این صورت تعبیر خواهد داشت که شما در اینده ای نه چندان دور از جانب همسرتان ممکن است تغییری بسیار بزرگ ببینید که سبب خواهد شد زندگی شما بهتر شود و این موضوع برای شما و ایشان بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 435. WilSon

  سلام
  دیدن کفش سوراخ شده تو افراد مجرد ب چه معناست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب ممکن است اشاره ای به اینده باشد و برای شما که هنوز متاهل نشده اید و یا اینکه اشاره ای به کسی که با ان در ارتباطید و همسر شما نیست و همان تعبیر خواب بالا را برای همین حالت دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 436. عاطی

  میشه تعبیر خواب منو بگید لطفااا؟
  من دیشب خواب دیدم خونمون ی تعداد از دوستام اومدن مثل این ک تولدم بود یا همچین چیزی یکی از دوستام ک خیلی وقت بود ندیدمش برام ی جفت کفش پاشنه بلند (زیادم بلند نبود) مشکی اورده بود ک داشتمش ولی پاره شده بود
  اون دقیقا همون کفشه رو اورده بود ولی نو بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که اگر مجرد هستید بر شما خواسظتگاری وارد خواهد شد که میتواند نظر شما را جلب کند و اگر متاهل هستید نشان بر فرزندی دارد که بر شما خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 437. هما

  سلام دخترم دیشب در خواب دیده که پدرش دو بار برایش کفش زیبا داده گفته بپوش و سومین بار من نگذاشتم که بپوشه ضمنا پدرش حدود سه ماه پیش فوت کردن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این تعبیر باشد که دختر شما در اینده موقعیت هایی خواهد داشت که از طرف کسانی از خانواده ی پدر ایشان باشد که ممکن است شما با ان ها راضی نباشید و از این رو بدانید و در انتخاب هایتان دقت کنید.
   انشالله که خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 438. سایه

  سلام
  وقت بخیر
  دوست من برای من خواب دیده
  به این صورت که برای من بوت خریده و برای من آورده وقتی به من داده من گفتم بوت های خودم مناسب تر هست. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین. خانم هستم و مجرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در خواب کفش اشاره به همسر دارد و برای شما اشاره به کسی دارد که ممکن است دوستش داشته باشید و در این خواب که ایشان دیده اند به این تعبیر ممکن است باشد که ایشان نسبت به این موضوع خود را از شما کمتر بدانند و در مقام قیاس قرار دهند که کار صحیحی نیست.
   این خواب جای نگرانی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 439. امیری

  سلام …من خواب دیدم به مهمانی رفتم همه کفشاشونو با خودشون برداشتن من جلوی در درشون اوردم برگشتم بردارم دیدم کفشام نیست یه جفت کتونی سفید که کتونی خودم بود الانم دارمش ….بنظرم میمومد تد حیاط دوتا دختر بچه بودن اونا برداشتن هرچی میگفتم کفشامو بدین گوش نمیکردن ..اخرم پیداشون نکردم …تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • امیری

   واقعا مطالبتون عالی و جامع هست مچکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب امده است که گم شدن کفش به معنای ایرادی در رابطه ی شما با شخصی است که دوستش دارید و باید حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 440. رها

  سلام.. خواب دیدم که با کسی ک قبلا بهم پیشنهاد ازدواج داده بیرون رفتیم… در این بین بارون گرفت.. ایشون کفششون تو بارون بود من واسش اوردم.. از اونور کفش من با آب بارون دورتر رفت.. ایشون سریع کفشه من اوردن و گفت بپوش.. تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب در ظاهر خوابی خیر است هم برای شما و هم برای ایشان و بدانید که در خواب دیدن کفش برای شما هردو به معنای همان یار و همسر است و در این خواب باید عرض شود که نشان از علاقه ی هر دوی شما نسبت به این موضوع دارد وباید سعی شود که د رجهت صلح اقدامی بشود.
   سربلند و پیروز باشید

   • رها

    سلام مرسی از پاسخگویتون.. ان شاءلله خیره.. من اقدام کردم اما ایشون گفتن چون پدرتون نه گفتن محاله باز بیام جلو… متاسفانه وحشتناک مغروره

 441. سروش

  خواب دیدم با یه عده ای که انگار آشنا هستن و یکی از دوستام که یادم نمیاد کی بود تو یه مسیری داریم راه میریم که سقف داشت (مثل بازار) بعد چندین پله رو میریم بالا تا به یه راهرو میرسیم که دو طرفش قفسه‌های کفش بود،

  جالب اینجا بود که به جای مارک برندهایی که کفش تولید میکنن، روی کفشها مارک ماشین‌ها بود مثل بنز و بی‌ام‌و، بعد اونی که همراهم بود بهم گفت : من که بهت میگم یه دونه از همینارو بردار اینا بهترن پاهات تو مسیر کمتر اذیت میشه! اون‌موقع نمیدونستم منظورش چیه، تا اینکه رفتیم جلوتر دیدم یه عده‌ آدم اونجان و یه سری کفشای دیگه هم که مارک نداشتن و به خوبی قبلیا نبودن روی هم چیده شده و یه سری دوچرخه هم اونجا بود و هرکی بدون انتخاب کردن همینجوری یه جفت از اون کفشارو برمیداره میپوشه بعد سوار یکی از اون دوچرخه ها میشه و از صاحب اونجا پول میگیره و میره!

  دوستمم به صاحب اونجا سلام کرد جوری که انگار با هم دوستن و یه جفت از اون کفشارو با یه دسته پول به من داد منم داشتم با بی میلی کفشارو میپوشیدم که بهم گفت: بهت گفتم یکی از همون کفش خوبارو بپوش گوش نکردی الانم دیگه دیر میشه سریع همینارو بپوش با بقیه برو گم نشی! منم پوشیدم یه دوچرخه برداشتم از اون محیط که اومدم بیرون و پشت بقیه راه افتادم دیدم تو یه منطقهء مرزی هستم و تو خواب فهمیدم از اول قرار بود این کفش ها و دوچرخه ها رو از مرز رد کنیم و در اصل قاچاق کنیم به یه کشور دیگه، اون پولارم واسه همین به من و بقیه دادن، ادامشو دیگه یادم نیست
  ببخشید طولانی شد،

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید عرض شود که این خواب را حتما باید قسمت به قسمت تعبیر کرد و در قسمت اول ان بدانید که نشان از پیشرفت شما دارد.
   در تعبیر خواب کفش هم امده است که برای مرد به معنای زن است. در تعبیر این خواب کلی این خواب باید بدانید که به این صورت است که در اینده ی نزدیک انتخاب هایی برای شما وجود دارد که اگر ان ها را بدون فکر انتخاب کنید و به ان ها اهمیت ندهید ممکن است سبب شوید پس از ان مجبور به انتخاب اجباری از سر ناچاری شوید و این خود برای شما در پایان خیر نیست.

   و بدانید که در المان های موجود در خواب شما ممکن است برخی از آن ها اشاره ای به یک واقعیت داشته باشند که ممکن است مرز از ان دست باشد و باید بدانید که این حالات مکن است برای شما پیش بیاید اما نه به صورت دقیق.
   بسیار اگاه باشید و باید بدانید که انتخابی صحیح در زمینه ای که ممکن است برای شما پیش اید داشته باشید زیرا ممکن است پس از ان انتخابی کنید که شمار را پایین بکشد.
   در اول خواب هم برای شما اشاره شده است که انتخاب صحیح سبب پیشرفت شما خواهدشد .
   سربلند و پیروز باشید

 442. مریم

  خواب دیدم یکی از دوستانم یک جفت کفش برای من گرفته من در ابتدا گفتم من کفش نمیخواستم و احتمال این که در ان راحت نباشم گفت حالا بپوش ، من کفشها را پا کردم ، بسیار کفش راحت و خوبی بود ، در صورتی که فکر میکردم اصلا مناسبم نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش برای زنان و مردان امده است که نشانه از خواهان است ودر اینجا هم برای شما همچنین است.
   اگر مجرد هستید به این معنا است که کسی را به طریق آشنایی با این دوستتان خواهید یافت و اگر متاهل هستید علاقه ی شما و همسرتان بسیار زیاد تر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 443. Mah

  سلام وقت تون بخیر
  دیدن خواب آقایی آشنا و مجرد که بعنوان مهمان منزل ما باشند و در انتها یک خربزه بمن بدن چیه؟؟ درحالیکه اقوام دیگه مون هم بعنوان مهمان منزل ما باشند و مهمونی یجورایی حالت رسمی و محترم داشته باشه و من هم خربزه رو ببرم و بدم به پدر همون اقا که برش بزنند…
  درحالیکه فردای این خواب هم خواب های پریشونی ببینم (مثل اعدام کردن یک دختر جوان((در واقعیت هم به تازگی فوت شده))و یک اقا…) و مابین این پریشونی کفش هایی که در واقعیت هم جدید خریدم رو درخواب بپوشم…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این معنی میتواند باشد که شما اگر مجرد باشید نشان از خواستگار برای شما دارد که خانواده ایشان و یا فرد خارجی شما را مورد پسند قرار خواهند داد واینکه کفش هم در خواب نشان بر جفت و همسر دارد و اینکه نو . تمیز باشد دلیل بر جوان بودن و سالم بودن طرف برای شما است و اینکه دیدن خواب هاب پریشان دیگر نشان بر روان هر فرد است و بر این نیست که هر خوابی باید صادقه باشد و بر امور زندگی ما تعبیر بشود پس از ان جهت خودتان را نگران نکنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 444. فرشته

  میخاستم جای برم اما هر چه گشتم کفشام رو پیدا نکردم تا اینکه بعد از کلی اذیت شدن و جستجوی زیاد پیداشون کردم برنگ سفید و تمیز لطفا جواب بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر مجرد هستید تعبیر این خواب به این شکل خواهد بود که شما پس از مدتی طولانی به شخصی خواهید رسید که برای شما خیر است و رنگ سفید هم به این اشاره دارد واگر هم متاهل هستید مشکلاتی در زندگیتان ممکن است پیش بیاید اما پس از حل اانها زندگی زناشوییتان بسیار بسیار نیکو تر خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 445. شادی

  با عرض معذرت یادم رفت ک اشاره کنم، اون کفش هارو من براشون خریده بودم تو خواب

  و چند شب خواب دیدم ک من تو راهی ک داشتم میرفتم ب دیدن ایشون کفشم پاره شد،و زنگ زدم ایشون اومدن من داشتم کفش ها و صندلهای زیبایی اونجا میدیم ک بخرم ایشون پول پرداخت کردن ک من برای خودم بگیرم!ولی خریدنشون رو ندیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام دوباره
   در این خواب اشارات بیشتری شده است که خواب قبلی شما اشاره ای دقیقا به همان موضوعی است که عرض کردم و ممکن است که مشکلی که برای رابطیتان پیش می اید از ارتباطی جدید باشد که با خانمی برقرار خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 446. شادی

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم کفشهای عشقم رو ک حالا بگم نیم پوتین مشکی،ک تازه هم بودن ،گل و لای شده بود اب گرفته بودم میشستمشون و تمیز میکردم
  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش برای مرد امده است که اشاره به زن و یا کسی که با اور در ارتباط است را دارد و در اینجا هم به همین شکل تعبیر می گردد و ممکن است با شما دچار مشکل بسیار بزرگی بشود که خدای ناکرده موجب اتمام رابطیتان بشود.
   صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 447. ایسان

  با سلام من خواب دیدم ی جفت کتونی سفید نو دستمه ک مال خواهرم بود داشتم میرفتم خونه پدرم ک پسر جوانی ک گویا منتظر خواهرم بود و منو اشتباه گرفته گفت بده گثکفش رو بند کنم ک بپوشی منم کفش رو دادم بندشو برام درست کرد ولی چون میدونستم مال خودم نیست نپوشیدم بعد متوجه شدم خودم کفش ندارم و جوارب سفید تمیزی پامه با همون جوراب رفتم خونه پدرم ولی چون بارون اومده بود جورابام گلی شد ممنون اگه تعبیرشو بفرمایین البته من مجردم و خواهرم متاهل ک تازگی خواستگار داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که دیدن کفش در خواب برای زن همسر و برای مرد زن است و این برای خواب شما هم صادق است که اشاره ای به این دارد که ممکن است شما را نوید اتفاقی خوش در اینده در این باره بدهد ولی اینکه در خواب دیده اید این کفش ها متعلق به خواهر شماست برای ایشان است و اشاره ای به همسر و یا کسی که در زنذگی ایشان وارد خواهد شد دارد.و برای ایشان خیری منفعت دار است.
   اما اینکه در خواب جوراب های خود را گلی دیده اید در تعبیر جوراب امده است که نشان از گرفتاری شخص بیننده ی خواب به مشکلی است و این مشکل ممکن است به خاطر فداکاری شما برای خواهرتان باشد.
   صدقه بدهید و همیشه حسن نیت را ملاک قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب جوراب

 448. لطیفه

  من خواب دیدم کفش نو پوشیدم خانه یکی از دشمن ها رفتم و اونا کفش منو گم کردن دزدیدن و بمن نداد
  منم در عوض از خانه شان لیوان برداشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب کفش آمده است که نشان از جفت و همسر است و این آن را از شما دزدیده اند نشان از این است که آن را فعلا از دست شما رفته است.و اینکه لیوان را آورده اید نماد از شانس است و این بسیار نیک است و خجسته و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 449. N. F

  سلام وقتتون بخیر
  دیشب مادر من خواب دیدن که منزل مادر مرحومشون هستند و انگار مادر مرحومشون زنده بودن و در حال جفت کردن کفشهای پشت در بودن. ممکنه بفرمایید جفت کردن کفش به دست کسی که فوت شده چه تعبیری داره؟؟ ممنونم ازتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیرخواب کفش برای زن مجرد ازدواج است اگر در خانواده مادرتان فردی مجرد مانده به مانند دایی و خاله برای او ازدواج احتمالا اتفاق می افتد و اگر نه در خانواده شما فرد مجرد هست باز هم همین معنی را می‌دهد و اگر کفش ها نو و سالم باشند نشان از جفت های خوب و با ارزش هستند. بر مادر بزرگتان خیرات بفرستید که بر شما خیر می‌خواهد.
   سربلند و پیروز باشید

 450. لیلا

  با سلام ..دوست من متاهل هست و با همسرش مشکل شدیدی دارد و انگار به فکر شاید جدایی باشن دوست من خواب دیدند که من و اون در بازار در حال قدم زدن هستیم و همسرش هم تو بازار بوده و مدام ازش فرار میکردیم و اون هم فرار میکرد بعد ما به مغازه شیرینی فروش می‌رسیم که بخاطر نداشتن پول دوستم بدون اجازه دو شیرینی بر میداده و ما میخوریم بعدش میریم تو مغازه ی کفش فروشی دوستم از کفش دست دوم که طوسی صورتی بود خوشش میاد و من پول کفش و حساب میکنم . ممنون میشم تعبیر کنید چون خیلی نگران شدم. نکته ای که هست دوستم متاهل و من مجرد هستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب دارای چند بخش است و هرکدامم باید جداگانه گفته شود و برداشت شما از این خواب بسیار مهم است.
   اول انکه این خواب ممکن است نشانگر نیت همسر ایشان باشد که ممکن است دقیقا هممان معنای تعقیب را بدهد و ایشان را فردی شکاک معرفی کند.ثانیا در این خواب،تعبیر خواب شیرینی همان کامروایی است و اینکه ایشان توان خرید ان را ندارند نشانگر سختی ایشان در معاش در اینده ی نه چندان دور میتواند باشد.تعبیر خواب کفش هم به معنای رابطه است و اینکه ایشان کفشی دست دوم را انتخاب کرده اند ممکن است نشانگر اتفاقی در اینده برای ایشان باشد که اشاره ای به وضعیت تاهل ایشان دارد که ممکن است با شخصی که یک بار ازدواج کرده اشنا شوند و یا اینکه فرصت هایی را خود ایشان از دست بدهند چون مطلقه هستند.
   در کل باید ایشان در کاری که می کنند تجدید نظر کنند و یا باز هم فکر کنند.
   تعبیر خواب کفش
   سربلند و پیروز باشید

 451. مريم

  سلام
  در خواب آقايي كه ميشناسم و مجرد هست رو ديدم با هم رفتيم بيرون و من پشت ويترين مغازه گفتم كفشي قشنگ است و او هم كفش ميخواست رفت داخل مغازه يك جفت سرمه اي براي خود خريد و يك جفت صورتي براي من.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب ممکن است به معنای این باشد که ایشان به شما علاقه مند شوند و قصد بر ایحاد رابطه بکنند زیرا در تعبیر خواب کفش امده است که ببرای مرد به معنای زن و همسر است و این خود برای خواب شما هم صادق است و اگر شما متاهل هستید از ایشان خیری به شما ممکن است برسد.در هر صورت خوابی بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 452. مریم

  سلام و وقت بخیر
  مدتی هست یک خواب تکراری میبینم که در آن کفشهای تمیز و زیبایی به پا دارم که به مقدار جزیی برایم بزرگ هستند و به همین دلیل سریع راه رفتن را برایم اندکی دشوار میکنند و در ذهنم آنها را با کفشهای دیگری که در خانه دارم مقایسه میکنم.
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
  اشاره کنم که من از همسر سابقم جدا شده و در حال حاضر مجرد هستم.
  سپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر کفش در خواب شما نشان بر واردشدن فردی به زندکی شما دارد که در مورد ان شخص و انتخابتان تردید دارید و به صورت مداوم این فرد را با شخص قبلی که همسر شما بوده است مقایسه میکنید. به تعبیر معبران بزرگ کفش در خواب ادواج است
   سربلند و پیروز باشید .

 453. سحر

  سلام -خواب دیدم خواستگارم یه کفش پاره پاش بوده اومده خونمون و اونو توی پله ها زیر یه گونی قایم کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما کفش کهنه است که احتمالا خواستگار شما مبتلا به مریضی میباشد و میخواد ان را از شما پنهان کند پس بسیار اگاه باشید و در این امر حتما پیگیری های انجام دهید که انشالله به خیر رفع میشود.
   سربلند و پیروز باشید .

 454. تینا

  خواب دیدم یه جهت کفش پاشه دار رنگ بادمجونی نو داشتم عمهام درخواست کرد من اونا رو بهش بدم ومن هم دادم

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر کفش به گفته کارل گوستاو یونگ:خواب دیدن اینکه شما پاشنه بلند می پوشید بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می کنید و به خودتان مطمئنید. تعبیر دیگر این است که پاشنه بلند بیانگر این است که حس می کنید در نقش خود به عنوان یک زن، محدود هستید. شما فکر می کنید که نمی توانید به طور آزادانه و کامل خود را ابراز کنید.و از دست کفشهایتان از یه جهت نشان از خواستگار است که شما آن را رد کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 455. ملیحه

  سلام وفت شما بخیرچند روز است تنهایی ادیتمومیکند الان ساعتد۴ صبح است خواب پریشان دبدم وبا ناله بیدار شدم . متوجه یه دمپایی مردانه غریبه و بزرگ و زرد در وردوی آپارتمانم شدم به شدت ترسیدم وبی سروصدا رفتم همسایه روبرویم را خبر کنم از گوشه در انها نگاه کردم مرد درشتی اروم از خونه ام زد بیرون.خیلی ترسیدم آقای صداقت,چه تعبیری داره?

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر این خواب را به معنای دزد ببینیم تعبیر ان به این شکل خواهد بود که شما را دوستی پیدا خواهد شد که برای شما نیک است و ممکن است که شما اشتباها ایشان را به عنوان دشمن و یا کسی که نمیتواند برای شما حق دوستی را ادا کند ببینید که این صحیح نخواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 456. ناشناس

  آیا الامتوجواب تعبیر خوابتون رو دادن؟منم مرتب همچین خوابی میبینم البته رنگ خاصی ندیدم فقط میبینم مثل شما از مسجد یا مجلسی بیرون می‌آمد و کفشام نیس آخرشم دمپایی یا کفش کهنه مردم دیگه رو میپوشم که اغلب سایزم نیست ولی از مجبوری میپوشم.خیلی نگرانم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن کفش در خواب به معنای همسر یا زن یا هر جنس مونثی است که با ما در ارتباط عاطفی است و اینکه شما ببینید در راه مسجد کفش هایتان را دزدیده اند ممکن است بدین تعبیر باشد که شما با ان شخص در رابطه با مسیل معنوی دچار مشکل شوید و مجبور بشوید که ایشان را یا ترک کنید و یا اینکه شروع به اصلاح ایشان نمایدد.
   سربلند و پیروز باشید

 457. رسول

  سلام خواب دیدم کفشهام دزدیده شده شب نوزدهم ماه لطفا تعبیرشرو برام بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن آمده است کفش به زندگی زناشویی مربوط میشود.
   اگر متاهل هستید و در خواب دیدی که کفشهایتان را دزدیده ایند به این معناست که بین شما و همسرتان مشکلی پیش آمده است و اگر مجرد هستید به این معناست که در آینده و یا در حال حاضر مشکلی در ازدواجتان پیش می آید اما تمام این تعابیر بسته به خود شخص بیننده خواب است.،زیرا تا زمانی که شما اگاه باشید و تمام اصول را رعایت کنید هیچ گزندی به شما نخواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید