تعبیر خواب نان

دیدن نان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن نان در خواب چیست؟

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان گذری به رزق و روزی و گشاده دستی داشته و نشان دهنده روزی حلال می باشد. از گذشته تا به امروز همواره نان را مظهر برکت و رزق و روزی دانسته اند. لذا خوابی که نان در آن دیده شود دارای تعابیر مثبتی بوده و حاکی از اتفاقات خوشایند خواهد بود. ولیکن توجه به جزئیات خواب مانند کیفیت نان و اعمالی که مرتبط با نان انجام شده است بایستی مورد بررسی قرار گرفته و ممکن است تغییراتی را در تعبیر خواب نان به وجود آورد. امروز در آلامتو به تعبیر خواب نان پرداخته و جزئیات بیشتر آن را مورد بررسی قرار داده ایم. امید است مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

 

تعبیر خواب کامل و دقیق


تعبیر خواب نان گندم از منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود.
 • دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید.
 • نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است.
 • اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید.
 • اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند.
 • اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

تعبیر خواب نان از ابن سیرین

 • اگر ببینی در سفره تو نان می باشد و از آن می خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می آوری
 • اگر ببینی به سگ نان می دهی رزق و روزی تو گسترده می شود.
 • اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می شوند. تعبیر تردید، غم و اندوه و نگرانی است.
 • اگر ببینی ترید می خوری به اندازه ای که خورده ای دچار ضرر و زیان مالی می شوی.
 • اگر در خواب ببینی در تنور نان می پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان هایی که پخته ای روزی حلال به دست می آوری و کار تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب نان پختن

نان پختن در خواب به عقیده بسیاری از معبرین موفقیت در امور و کسب روزی حلال می باشد. مطیعی تهرابی پختن نان را چنین تعبیر نموده است که اگر بیننده خواب در آتش تنور نان می پخت به اندازه نان هایی که پخته است خیر و برکت وارد زندگی وی می گردد. هر اندازه که آتش شعله ور تر و نان پخته شده بیشتر باشد نعمات وی بیشتر خواهد شد. به طور کلی چنین خوابی بشارت مال و ثروت برای بیننده خواب را خواهد داد. اگر دختر مجردی خواب نان پختن را ببیند نشان از ازدواج با مردی ثروتمند و دارای مقام خواهد بود و چنانچه مردی مجرد چنین خوابی را مشاهده نماید نوید رسیدن به شغلی پردرآمد خواهد بود.


تعبیر خواب نان خریدن

خواب خریدن نان نیز از تعابیر مثبتی برخوردار بوده و بیانگر وفور نعمت و رزق حلال خواهد بود. خریدن نان نه تنها اشاره به سلامت جسم، بلکه نشانه بهبود شرایط روحی و روانی نیز خواهد بود. حضرت دانیال در تعبیر خرید نان می فرمایند: با خریدن نان در خواب و بردن آن به سوی خانه از گرفتاری و غم خلاص شده و خیر و برکت در زندگی بیننده خواب سرازیر خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پختن نان

تعبیر خواب نان خوردن


تعبیر خواب نان خوردن

معبران خواب خوردن نان را بسته به نوع و کیفیت نان تعبیر نموده و  تعبیر خوردن نان خوب و خوشمزه را نیکو دانسته اند. آنها خوردن نان سفید در خواب را داشتن دوستان و نزدیکانی خوب و دلسوز و همچنین خوردن نان گندم که به عنوان یک نان با کیفیت و عالی شناخته می شود را نمایانگر رضایت بیننده خواب از زندگی خود تعبیر نموده اند. به طور کلی خوردن نان تازه و با کیفیت خبر از اتمام مشکلات و پایان روزهای سخت خواهد داد.


تعبیر خواب نان از ابراهیم کرمانی

 1. اگر ببینی جلوی درِ خانه ها نان گدایی می کنی خیر و سود و منفعت به تو می رسد. ‌‌‌‌‌
 2. اگر ببینی از جلوی درها گدایی می کنی ولی چیزی نمی دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می شود.
 3. اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده ای بیمار خواهی شد.
 4. تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است.

تعبیر خواب خوردن نان از جابر مغربی

اگر ببینی نان و پنیر می خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می آوری.

تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می باشد.

تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می باشد.

تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می باشد.

تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می باشد.


تعبیر خواب نان از امام صادق

زندگانی و معیشت خوب و خوش، مال حلال، حکومت، خیر و برکت.


تعبیر خواب نان خشک

تعبیر خواب نان خشک به همان اندازه که تعبیر خواب نان تازه نیکو است، بد بوده و تعبیر نیکویی نخواهد داشت. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که نان خشک می خورد؛ در امرار معاش خویش دچار مشکل شده و با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد. همانگونه که در بالا عنوان شد خواب نان تازه نوید پایان مشکلات را خواهد داد لذا خواب نان خشک نشانه بروز مشکلات و سختیها برای بیننده خواب خواهد بود.


تعبیر خواب نان برای دختر مجرد

تعبیر خواب نان برای دختر مجرد نیز بسته به کیفیت نان متغیر خواهد بود. چنانچه دختری مجرد در خواب نان تازه و لذیذ بخورد نشان از ازدواج وی با مرد مورد علاقه اش خواهد بود و چنانچه نان از کیفیت پایینی برخوردار بوده و خوشمزه نباشد حاکی از عدم تمایل دختر به اتخاذ تصمیم های مهم زندگی خویش دارد. برخی معبران پختن نان توسط دختر مجرد به صورت تنها را سختی در کسب روزی و امرار معاش وی در آینده دانسته اند.


تعبیر خواب نان دادن به دیگران

تعبیر خواب دادن نان به دیگران نماد بخشندگی و اشاره به ارتباط موثر بیننده خواب با اطرافیان دارد. هر چقدر نان با کیفیت و خوشمزه باشد ارتباط مستحکم تر و اگر نان بی کیفیت، خشک یا سیاه باشد نشان از رابطه ای ناسالم خواهد بود. برخی معبران دادن نان به دیگران را نشان دهنده نیاز آن فرد به امرار معاش عنوان نموده اند آنها معتقدند بیننده خواب به یاد داشته باشد که در خواب به چه کسی نان داده است لذا بر وی واجب است در عالم واقعیت به یاری آن فرد شتافته و در معاش زندگی به او یاری رساند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب شیرینی پختن

تعبیر خواب نان دادن به دیگران


تعبیر خواب نان دادن به مرده

خواب دادن نان به مرده بر عکس نان گرفتن از مرده دارای تعبیر نیکویی نخواهد بود. به طور کلی گرفتن هر چیزی از مرده از تعبیر مثبتی برخوردار بوده و معانی نیکویی خواهد داشت ولیکن نان دادن به مرده تعبیر مثبتی نداشته و بهتر است بیننده خواب با دادن صدقه شر را از زندگی خویش دور نماید.


تعبیر خواب نان داغ تازه

خواب نان تازه و داغ همانطور که از نامش پیداست خواب نیکویی بوده و از تعبیر مثبتی برخوردار خواهد بود چرا که نان داغ و تازه نان با کیفیتی است که خوردن آن با لذت و عیش همراه خواهد بود. لذا رویت چنین خوابی حاکی از وفور نعمت و خیر و برکت در زندگی بیننده خواب است. ولیکن چنانچه نانی که مورد علاقه بیننده خواب است را از وی ستانده یا از پیش وی بردارند نشان دهنده تضییع حق وی در زندگی واقعی خواهد بود.


تعبیر خواب نان گرفتن از دست دیگران

به طور کلی تعبیر خواب گرفتن نان از دست دیگران خوب بوده و نشان از کمک مادی و معنوی دیگران به بیننده خواب خواهد بود. چنانچه دختر مجردی ببیند که از دست دیگری نان می گیرد بیانگر پایان روزهای سخت و اتفاقات خوش در راه مانده است. برای هر شخص دیگری که چنین رویایی را در خواب مشاهده نماید نمایانگر موفقیت و حصول پیروزی در امور و وجوه مختلف زندگی وی خواهد بود. لذا رویت گرفتن نان از دست دیگران می تواند به معنای یاری برای تحقق اهداف بیننده خواب در عالم واقعیت باشد.


تعبیر دیدن نان در خواب از آنلی بیتون

 • دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.
 • دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.
 • دیدن خرده های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.
 • اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید.
 • اگر در خواب خرده های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می شوید.
 • اگر خواب ببینید که نان چاودار می خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

تعبیر خواب خوردن نان به روایت حضرت دانیال نبی

اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می شوی. تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می باشد.

اگر ببینی نان های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی می شوی. اگر ببینی نمی توانی نان بخوری، به زودی از دنیا می روی.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب برنج پختن برای مهمان یا نذری

تعبیر دیدن نان در خواب از لوک اویتنهاو

 • دیدن نان: موفقیت در امور
 • خریدن نان: بهره بردن، استفاده
 • خوردن نان: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
 • خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
 • خوردن نان سیاه: بدبختی
 • خوردن نان گرم: بیماری
 • خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید
 • خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید
 • نان پختن: موفقیت
 • حمل کردن نان: ضرر و زیان
 • نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

تعبیر خواب نان از لیلا برایت

 1. دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده ی کسب ثروت است.
 2. اگر خواب ببینید که نان شیرینی می خورید، نشان دهنده ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

تعابیر مشابه:

☺ تعبیر خواب «نان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «نان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


130 دیدگاه

 1. رها

  سلام خواب دیدم همسایه برام نون تازه آورده چون داغ بود دستم نداد گذاشت تو ظرف روی زمین

 2. جواد

  من خواب دیدم بااینکه نان داشتم یکنفردوعددنان تازه خریده وبزوربمن میدادمعنی این خواب چیست ؟ ضمنامن هرخوابی میبینم بزودی تعبیرمیشودواتفاقی که درذهن من راجع به آن خواب بوده است همانطورهم اتفاق می افتد دلیلش چیست ؟

 3. عزیز

  سلام خواب دیدم هر جا کار میکنم مادرم نان لواش معمولی را که داخلش شکلات کاکائویی داره با دهانش گرفته و به من میده میخورم تو خواب میپرسن که بدت نمیاد از دهن مادرت میخوری میگم با شکلات میونه خوبی ندارم ولی از دهان مادرم بدم نمیاد

 4. فردین

  سلام
  خواب دیدم خواهرم با وجود پدرم و من در خانه میره تا نون بخره. یدونه نون سنگگ میخره و چون بهش نون کم میرسه چند بسته هم نون لواش از سوپر مارکت میگیره و میاد خونه

 5. معصومه

  بعد مرگ پدرم خواب نان زیاد میبینم علتی دارد؟نان فراوان و تازه امکانش هست راهنماییم کنید دلم نگران پدرمه کاری نباید کنم روحشون اروم بشه ؟

 6. Sana

  با سلام من پدر شوهرم الان چند وقتی هست مریض و الان تو بخش ویژه بستری هستش و فعلا هوشیاری نداره من امروز خوابش دیدم که تو دستش یه نون سنگک گرفته داره میاد و خوشحال به من لبخند میزنه منم نون از دستش میگیرم و دستش میبوسم تعبیر این خواب من چی میشه ممنون میشم اگه بهم بگید

 7. صمدی

  با سلام من پدر شوهرم الان چند وقتی هست مریض و الان تو بخش ویژه بستری هستش و فعلا هوشیاری نداره من امروز خوابش دیدم که تو دستش یه نون سنگک گرفته داره میاد و خوشحال به من لبخند میزنه منم نون از دستش میگیرم و دستش میبوسم تعبیر این خواب من چی میشه ممنون میشم اگه بهم بگید

 8. خورشیدی

  سلام من خواب دیدم جشن عروسی خواهرم است و من خیلی خوشحالم و بعد از عروسی اومدم بیرون ته کوچه اسب قهوه ای رنگ بزرگی نشسته بود تا من سوارش شوم، و یک سینی که داخلش تکه های نان براتی(نانی مخصوص که برای مرده ها خیرات می‌کنند) بود و هرکسی می‌آمد قسمت هایی از آن را بر می‌داشت
  تعبیرش چه میشود

 9. مرتضی

  سلام.من خواب دیدم یک دوره گرد که گاری داشت ویادم نمیاد ساندویچ چی میفروخت به من از این نان های عراقی داد که من میل فقط به مواد داخل ساندویچ داشتم که تنهایی بدون نون بخورم ولی دورو برم ادم هایی بودن که تشویق کردن ومنم گرفتم وداخلشو پر از مواد که نمیدونم چی بود کردم

 10. زهرا

  سلام پسرم با خانمش در عقد از هم جدا شدند و هر دوتا هم ازدواج کردند سه سال میشه حالا من خواب دیدم که رفتم خانه پدر زن قبلی اش آنها هم تعداد زیادی نان که نشمردم به چوب کشیده بودند و به من دادند من با کمک دخترم از یک راهرو پله دار و باریک بیرون آوردم هم چنین مادر اون عروس قبلیم به من گفت شما توی خانه ما چیزی ندارید من با اینکه یک سرویس چینی که داده بودم ولی در زمان طلاق پس ندادند اما گفتم به نظر من که چیزی نمونده حال اگر چیزی هست بدین ببریم بعد رفت داخل یک خانه و با یک کیسه بیرون آمد که حس کردم یک اناری از داخلش در آورد و یک کناری گذاشت و بعد رفت طرف یک صندوق چوبی و یک پلاستیک بزرگ از یک نوع شیرینی خانگی که رویش پودر قند ریخته بودند پرکرد و به من داد واون چوب نان را هم که می آوردم می خواستم به خانه پدرم ببرم اما به یک درب کوچک برخورد کردم که نمی توانستیم رد شویم و بر گشتیم تا از مسیر دیگری آن را به خانه ببریم

 11. Saeed

  سلام وقت بخیر
  خواب میدیدم خونه پدربزرگم هستیم بعد رفتیم سر کوچه نانوایی بود بعد من ب دختر داییم گفتم نگاه چ نونای خوبی اینا میرن نونا بدردنخور میگیرن بعد گفتم بریم از خونه پول برداریم بیاییم از همین نونا بگیریم رفتیم خونه ولی دوباره نیومدیم ک نون بگیریم
  باز خواب میدیدم ک مامانم تو فر نون میپزه قبلش چند روز پیش پخته بعد جدیدم پخته بعد من از اون قبلیا میخورم میدونم اونا قبلی هستن ولی نمیدونم چرا از این جدیدا نخوردم بعد میگم اینا چقد بد مزه هستن تعبیرش چیه

 12. Saeed

  سلام
  خواب میدیدم خونه پدربزرگم هستیم بعد رفتیم سر کوچه نانوایی بود بعد من ب دختر داییم گفتم نگاه چ نونای خوبی اینا میرن نونا بدردنخور میگیرن بعد گفتم بریم از خونه پول برداریم بیاییم از همین نونا بگیریم رفتیم خونه ولی دوباره نیومدیم ک نون بگیریم
  باز خواب میدیدم ک مامانم تو فر نون میپزه قبلش چند روز پیش پخته بعد جدیدم پخته بعد من از اون قبلیا میخورم میدونم اونا قبلی هستن ولی نمیدونم چرا از این جدیدا نخوردم بعد میگم اینا چقد بد مزه هستن

 13. Saeed

  سلام
  خواب میدیدم خونه پدربزرگم هستیم بعد رفتیم سر کوچه نانوایی بود بعد من ب دختر داییم گفتم نگاه چ نونای خوبی اینا میرن نونا بدردنخور میگیرن بعد گفتم بریم از خونه پول برداریم بیاییم از همین نونا بگیریم رفتیم خونه ولی دوباره نیومدیم ک نون بگیریم
  باز خواب میدیدم ک مامانم تو فر نون میپزه قبلش چند روز پیش پخته بعد جدیدم پخته بعد من از اون قبلیا میخورم میدونم اونا قبلی هستن ولی نمیدونم چرا از این جدیدا نخوردم بعد میگم اینا چقد بد مزه هستن

 14. موسی

  سلام من خواب دیدم که توی نونوایی ایستادم و نان به من نرسید ولی بعد با درخواست او التماس زیاد از نونوا چن تا نون گرفتم

 15. جابر

  سلام
  من خواب دیدم که نانهایی که قبلا خریدم در داخل سفره هست از لابلای آن مورچه های بالدار بیرون میایند . بازکردم دیدم روی نانها تخم ریزی کرده اند .اومدم تخمها را از روی نانها بردارم که تخمها پاره شدند و شیره های سفیدرنگی روی نانها پخش شدند . تعبیر این خواب چیست؟

 16. کارن

  سلام.وقت بخیر
  من دو شب پشت سر هم دارم خواب نانوایی میبینم.
  شب اول خواب دیدم رفتم نانوایی لواشی محلمون و دیدم دارن نان تازه پخت میکنن.شاطر بهم گفت باید صف وایسی تا نون بخری.گفتم باشه منتظر میمونم و بعد از خواب پریدم.
  شب دوم خواب دیدم بازم در صف نانوایی هستم و دارن نان تازه پخت میکنن.دقیقا به این صورت که تو تنورشون هر بار یه نوع نون پخت میکردن.مثلا اول نون سنگک پخت کردن،بعد تافتون بعد بربری. و من توی صف منتظر بودم.بعد دیدم یکی از مشتریا تو دستش کلی بربری داره می‌بره.و بعد یکی از نفرهای جلوییم به شاطر میگه من 40 تا نون بربری می‌خوام.و من که دیدم نفر جلوم انقد نون میخواد،دیگه تو صف منتظر نموندم.و گفتم بیخیال برم خونه،داداشم احتمالا تو راه برگشت به خونه نون بخره.به نظرتون تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

 17. محمدعلیزاده

  سلام وقتتون بخیر نامزدم خواب دختری رو دیده که دستش نون لواش بوده رو پشت بام و ازش میپرسه اینجا چیکار میکنی چی میخوایی از زندگیمون دختری که دستش نون بوده گفته زندگیتون و بعدم رفته گفته مهمان دارم باید برم ممنپن میشم تعبیرش کنید

 18. حکمت

  سلام من خواب دیدم منو عموم از یه جایی عبور میکردیم عده زیادی افراد به خیالم انها سنی مذهب بودندبه خودشون نان های سفید بزرگ اویزان کردند و درحال نمازند و من در عالم خواب برام سوال بود نان حرمت داره و اینا گناه نمیکنند و منو عموم منتظر بودیم وضو بگیریم و یه جا نماز بخونیم فقط اون مکان خیلی بزرگ بود مثل برزخ

 19. حکمت

  سلام و عرض ادب من خواب دیدم دیشب که من با عموم وارد یه جای بزرگی شدیم که عده زیادی داشتند نماز می‌خواندند به خیالم در خواب افراد سنی بودند به خودشون نونهای سفید و بزرگ اویزان کرده بودند و منو عموم قصد داشتیم یه جا بایستیم نماز بخونیم ولی دنبال اب میگشتیم وضو بگیریم و من در عالم خواب میگفتم چرا اینا نون به خود اویزان کردن نون حرمت داره ممنون تعبیرش

 20. علی

  همسرم در خواب دیده است که دایی من به خانه آنها آمده و نان خشک های داخل گونی را می برد…بعد از آن من با گونی دیگری نان خشک سنگک می آیم که شبیه به گونی هست که دایی من برده است و مقداری از آن را در دستم جمع میکنم و تبدیل به یک لواش می شود و بعد دستم را بالا می برم و تبدیل به چهار لواش می شود و من و مادر زنم و خانمم سه تایش را میخوریم و یک عدد را داخل سفره میگذاریم و بعد از مدتی من دوباره سفره را تکان میدهم و تبدیل به کباب خیلی بزرگ و مرغ و همان چهار لواش می شود تعبیرش چه می تواند باشد.
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است برای شما خوابی خیر باشد و بر اساس تعبیر خواب نان نشانی از ان باشد که شما در اینده به واسطه ی چیزی که در دست خواهید داشت رزقی را چند برابر کنید که برای شما خیر است.
   سربلند و یپرو باشید

 21. f.ah

  با سلام
  خواب دیدم من و پسرم از روی گمبد هاییکه حفره های کوچک و بزرگی داشت راه میرویم و حفره ها رو رد میکنیم آخر راه برگشتم دیدم ی مشمی که نان تافتون که ساندویچ شده بود و نمیدونم داخلش چی بود تا اون لحظه دستش ندیده بودم دوباره برگشتم دیدم دستش نیست گفتم چی شد گفت افتاد تو این حفره و از خواب پریدم .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که در اینده برای شما به واسطه ی مسیری که انتخاب کرده اید رزقی که داشته اید از دست خواهد رفت.
   سربلند و پیروز باشید

 22. سپیده

  با سلام من خواب دیدم زندا اشم کلی خمیر نان آماده کرده بود ولی نتونست نان بپزه برای همین رفت توی خونه ی مادرم نشست و من شروع کردم ب چانه گرفتن و پهن کردن خمیر و نان‌ها رو توی تنور تنور پختم حجم نان زیاد بود و من عالی اونها رو پختم وقتی یک لگن بزرگ پر از نان گرم شد اونو بردم توی سفره ی مادرم ریخ تا نان‌ها رو جمع کنه و ب گشترم و دیدم خمیر دیگه هست که بای می‌پختم
  فردای اون روز فهمیدم همون شب فامیل نزدیک ما رو کشتن و ما دچار اندوه زیادی شدیم حالا برام سواله اگه نان خوبه پس اون اتفاق چی بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به ان چه که در واقعیت برای شما رخ داده است ربطی نداشته باشد و خود نشانی برای شما باشد و بدانید که هر نوع مردنی هم به بدی نیست و می تواند نشانی از خیر باشد و مرگ بخش جدایی ناپذیر هستی ماست.
   سربلند و پیروز باشید

 23. یونا

  سلام دختری مجرد هستم خواب دیدم که نان لواشی می پختم که دیدم یه دکن نان لواشی رو یه گربه ازم دزدید و از خواب بیدار شدم اگه میشه تعبیرش رو بگید ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشانی از ان باشد که کسی که دشمن شماست و باید ان را از خود دور کنید از شما حقی را ضایع کند که خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 24. مريم

  عرض سلام و احترام
  خدا قوت
  خواب ديدم كه پدرم ( كه ٧ سال پيش به رحمت خدا رفتند ) نشستند و من يك نان سنگك و پنير آوردم و گذاشتم كه با هم بخوريم . البته خوابم قبل و بعد هم داشت ولى يادم نيست.
  ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   برای ایشان خیراتی دهید و بدانید که خوابی خیر دیده اید و از این رو نگران ان نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. عباس ۴۴

  بادسلام درود
  بنده خواب دیدم ۶ نان تافتون از نانوایی خریدم
  باسپاس

 26. یونا

  سلام دختری مجرد هستم خواب دیدم کی در حال پختنی نان لواشی بود یه گربه اومد و یه دونه نان لواشی رو ازم بورده اگه تعبیرش کنی ممنون میشم

 27. سیدحمیدرضاموسوی

  سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم که به در مغازه نونوایی رفتم بعد دیروقت به اون نونوایی رسیدم که توی خواب شاطرنونوایی بهم گفت که برم چندخیابون اونورتر که نون بخرم که بعدش از خواب بیدار شدم
  تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که شما باید مسیری را که برای رسیدن به رزقی شروع کرده اید تغییر دهید که در ان صورت به خیری رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 28. مهدی

  باسلام من خواب دیدم دوعدد نان داشتم یکی راخوردم دیگری رابه زن باردار دادم واو خیلی دوست داشت التماس میکرد که نان بهش بدهم ودادم تعبیرشو بیزحمت بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در این خواب نان نشان از رزق است و زن باردار نشان از کسی می تواند باشد که برای شما بسیار خیر خواهد بود اما در اینده و از این رو نشان از کمکی دارد که به کسی کنید که برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 29. سام

  سلام،

  مادرم خواب دیده که من با تعداد خیلی زیادی از نان سنگک تازه رفتم خونشون و ایشون به من میگه چرا اینهمه نان آوردی؟ پدرت هم نان خریده تازه. و من سه عدد از این نانها را به شخصی ناشناس دادم.

  تعبیر این خواب چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که به احتمال زیاد خیر بزرگی در ان برای شما هست که نان نشان از رزق است و از این رو بسیار خوب و خیر می تواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 30. میلاد پرویزی

  سلام مادر خانم من دیشب خواب دیده که
  مادر من تیکه های نون میریخته روی راه پله و میرفته پایین بعد گفته که اینارو جمع کن چرا نون میریزی روی زمین گناه داره بعدش مادرم بدون اینکه چیزی بگه نون برمیداره میره،تعبیر این خواب چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است خیر باشد و نشان از ان باشد که در انتخابی که در اینده کنند باید تجدید نظر شود و از این رو می تواند تلنگری به ایشان باشد و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 31. آسو

  سلام خواب دیدم دختر عمه ام سینی بزرگ جلویش بود داخل سینی نان تازه . پنیر . حلوا شکری گفت بشین بخور نشستم خواستم بخورم گفت صبر کن پنیر ها را ببرم بیدار شدم تعبیرش چیست .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشدو نشان از ان باشد که در اینده به خیری رسید که از جانب ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 32. ملک زاده

  سلام خسته نباشید. دیشب خواب دیدم. رفته ام منزل کدخدای روستایمان، خیلی ها اونجا بودند…اما خانم کدخدا حدودا 6تا نان تیری،محلی گرمه بهم داد..ومن خیلی خوشحال از خونشون اومدم بیرون… البته در واقع کدخدا و خانمش فوت کرده اند.
  ممنونم تعبیر بفرمایید. البته از نظر خودم عالیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است ومی تواند نشان از رزقی برای شما در اینده باشد که از کسی بزرگ به شما رسد. از این رو از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 33. A.m

  من با داداشم سالها اختلاف ماای داریم خواب دیدم در مغازه ی دوست داداشم که در حین وضو بودم بسته های نان زیادی میآوردند و روی هم گذاشتند از اون نانها کیک هم بود ، در قسمت دیگر خوب زن داداشم من و خانمم را با اتومبیل خودش ما را به منزل رساند و قبل از رفتنش به خانمم گفت نان دارید؟ خانمم منو من کرد صندوق عقب ماشین رو زد بالا کلی نان به ما داد و بعضی از اون بسته نانها که سفید بودن و من دوست داشتنم را هم به ما داد ، بعد خداحافظی زن داداشم من طمع کردم دوباره برگشتم به اون مغازه دوست داداشم که دیدم صاحب مغازه در حال بستن مغازه بود و من دست خالی از آن مغازه برگشتم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما به این تعبیر باشد که خیری برای شما در دوستیتان با ایشان است و به این معناست که شما رزق خود را با دشمنی خود کم کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. مجید

  باسلام به شما
  دیدم مادرم روبروی من نشسته ومقداری منی روی نان بربری هست ومن نفهمیدم از جایی یا ازمن روی نان ریخت که این منی سفیدتر از منی روی نان بود ومادرم تاکید میکرد بخور و من چندشم شد وبدم آمد ونخوردم وبیدار شدم
  ممنون میشم تعبیر شو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر نان بدانید که نشان از خیر و رزق است، و در تعبیر منی می تواند نشان از زادافرینی و پرورش باشد و به همین دلیل بدانید که خیر است و برای شما مشکلی ندارد. اما سعی کنید که فرصت هایتان را از دست ندهید.
   سربلند و پیروز باشید

 35. morad.heyday

  با سلام .
  خواب دیدم نان تازه لواش خریدم اومدم خانه مادر مرحومم هم خونه بود نون تازه و خوشبو بود برادرم اومد خانه از اون نان خواست من نخواستم بهش بدم و جرو بحثی شکل گرفت و مادر مرحومم با وجود اینکه رازی نبود بهش نان بدم تو چهره اش دیدم ازم خواست بهش نان بدم منم دادم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و برای ایشان نه، زیرا نشان از نیازی در ایشان است که هنوز برطرف نشده است و از این رو باید برای ایشان خیراتی دهید که نیاز ایشان را برطرف کند انشالله.
   سربلند و پیروز باشید

 36. M

  سلام من خواب دیدم مامانم نون تازه پخته بود بعد نصف نون رو زمین تو حیاط افتاده بود بعد عموم نون رو برداشت و به هوا پرتاب کرد بعدش همون نصفه نون چند تیکه ی بزرگ شد و من و بچه های عموهام اون تیکه ها رو برداشتیم و خوردیم بعد یه تیکه دیگه نون رو عموم دوباره انداخت هوا و اونم چند تیکه بزرگ شد بعد..دیدم بابام نرفتن سرکار و از داخل انباری اومدن بیرون و یه تیکه نون برداشتن و بعد بهم گفتن برو به لیوان آب بیار که آب براشون آوردم….تعبیرش چی میشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و خیری برای شما در ان باشد که به واسطه ی ان رزقی به شما رسد که بی زحمت است و بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 37. سمیرا

  سلام ، خسته نباشید
  مادر من دیشب خواب دیده که اون کسی که بهش علاقه دارم نانوا شده (البته شغل دیگری دارد) توی خواب دیده نانوا شده و باهم صحبت کردن و بعد از صحبتشون گفته
  صبر کن تا بهت نان بدم میخواستم بدونم تعبیری دارد؟!

 38. ندا نظامپور

  با سلام.من خواب دیدم به منزل پدرم رفتم و دیدم پدرم در حال پهن کردن نان تازه روی زمین است برای خشک کردن و فروختن نان خشک…به پدرم گفتم این کار گناهه و هزینه ای که قرار بود از خشک شدن نان ها به دست بیاره رو بهش پرداخت کردم و مانع خشک کردن نان ها شدم.تعبیری داره؟

 39. محمد عرب

  سلام مادر من فوت کرده به خواب کسی رفته گفته قلبم درد میکنه و هوس نون سنگک و خامه کردم به من بگوید براش بخرم ممنون میشم نظز بدین

 40. ناشناس.

  سلام من خواب دیدم که با یه پسر بچه یه نان از عمه ام که درخواب نانوایی داشت دزدیدم.و درواقع نان رو بیشتر برای بچه میخواستم ولی عمه ام نان وآخر ازمن گرفت و اون بچه هم اگه اشتباه نکنم مُرد چون خیلی خواب طولانی بود و اتفاقات زیادی اون بین پیش اومد درحین فرارمون
  ممنون میشم تعبیرش وبگید

 41. مهناز

  سلام
  دوستم شب 23 رمضان خواب دیده که مردم در صف نانوایی برای خرید نان صف کشیده اند.
  تعبیر ان چیست

 42. ابوالفضل مددی

  سلام من ۳ سال از همسرم جدا شدم بعد نماز خواب دیدم از خواب بیدار شدم و از درخت انجیر سیاه که آنجا بود یکی چیدم و خوردم در همون لحظه همسرم برایم نان سنگک آورد و با حالت قهر میده یکی میگه ببر برای اون تعبیرش چی می‌تونه باشه

 43. کیوان

  خواب دیدن نان تازه از نانوایی محل قدیم خریدم ۱۵ تا بعد جلو درخت گذاشتم برگشتم ۱۵ تا دیگه بخرم بعد نگاه کردن دیدم داره گربه میخوره نان رو و با سنگ انداختم فرلر کرد رفت و بعد ۱۵ تا دیگه کرفتم امدم با هم یکیش کنم این ۱۵ تا نان تو دستم زدم به درخته تا با هم بلندش کنم ببرم و از خواب پریدم ممنون میشم جواب شر اییمل کنید

 44. Raha

  باسلام
  دختر۷ساله من خواب دیده که تعدادزیادی فردناشناس وارد منزل شدن که یکنفر انها اسلحه داشته و دختر من قایم شده بوده و من به آرومی دختران و پسرم را از منزل خارج میکنم و بعد به مغازه میربم و چندتا نان باگت بلندو تازه و طلایی رنگ میخریم و بعد به نانوایی لواش رفتیم و تعداد زیادی نان لواش تازه میگیریم و بعد به پارک برای بازی رفتیم و در مسیر برگشت به منزل بودیم که بیدارمیشه از خواب

 45. یوحنا شیرازی

  سلام و عرض ادب
  بنده مدتی هست در انجام معامله و فروش چند ملک به مشکل برخوردم و دچار سختی و مشقت زیادی شده ام از نظر مالی و استعانت زیادی به درگاه حق کرده و بر امور و انجام واجبات متعهد هستم شبی منتظر یکی از مشتریان بودم جهت فروش یکی از املاک . اما ایشان نیامدند و بسیار محزون شدم و آن شب در خواب دیدم دو عدد نان سنگک بسیار بزرگ و خوش عطر و ناب در دست دارم و به منزل بازمی‌گردم به نحوی این دو عدد نان زیبا و بزرگ و خوش طعم به نظر می‌رسید که تمام مردم توجهشان جلب این دو نان شده بود و بسیار حال خوش و راحتی داشتم . با کمال تشکر راهنمایی فرمایید

 46. محمد نبی

  مادرم در خواب دیده بود که من یک سبد نان تازه در خانه میاورم

 47. محمد نبی

  من در خواب دیدم از نانوایی 3 نان تازه خریدم بسیار خوش بودم نان که دوست داشتم گرفتم

 48. فاطمه

  سلام
  در خواب دیدم که مادرم نان های تازه و قشنگ فراوان دارد گویی دارد در تنور نان گندم می پزد دو سه تا از نان ها را به من داد نان ها بسیار خوشرنگ و خوش طعم و زیبا و برشته بودند اما همه ی نان ها نیمه بودند یعنی بجای قرص کامل همه ی نان ها نیم دایره ی شکل بودند.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 49. سعید

  سلام لطف میکنید تعبیر خواب منو بگید
  چند وقت پیش خواب دیدم رفتم یجا حالت پاساژ داشت توی پاساژ همه نانوا بودن اکثرا بیکار بودن مغازه ها یکی از مغازه ها داشت پخت میکرد نان داغ زیادی برای من پخت کرده بود همه را روی هم داشت می انداخت یکی از آشنایان داشت یه گوشه از بیرون نانوایی نگاه به من میکرد

 50. سعید

  سلام لطف میکنید تعبیر خواب منو بگید
  چند وقت پیش خواب دیدم رفتم یجا حالت پاساژ داشت توی پاساژ همه نانوا بودن اکثرا بیکار بودن مغازه ها یکی از مغازه ها داشت پخت میکرد نان داغ زیادی برای من پخت کرده بود همه را روی هم داشت می انداخت یکی از آشنایان داشت یه گوشه از بیرون نانوایی نگاه به من میکرد

 51. سعید

  سلام من خواب دیدم بجایی رفتم مثل پاساژ که همه نانوا بودن من در یک نانوایی بودم و نانوا داشت پخت میکرد برای من خیلی زیاد نون گذاشته بود روی هم برای من و یکی از اشناهامونم مونده بود کنار داشت به من نگاه میکرد لطف میکنید تعبیرشو بگید؟

 52. فاطمه۱۷ساله

  سلام صبحتون دل انگیز من خواب دیدم جلوی نانوایی هستم ولی پول وکارت فراموش کرده بودم پس تصمیم گرفتم نون ها را بردارم وبعد پولش بدهم باوجود اینکه برادرهام اونجا بودم وپول تو دستشون بود ولی من نمی خواستم از اونا بگیرم نونها تاره گرم وتوپل بود

 53. hamed

  سلام و درود من خواب دیدم تکه ای نان سنگک که کثافت زیادی روی اون بود و من بردم که پرت بدم توی توالت که یهو دیدم دایی من برعکس توی سوراخ کاسه توالته فقط پاهاش با جورابی به پاهاش بیرون کاسه توالته

 54. سمیه

  خواب دیدم، یکی که نمی شناختم نان می پخت و من و خواهرم میدادیم دست مردم. پولی دریافت نمی کردیم. ولی نمیدونم خیرات بوده یا نه

 55. حیدر

  با سلام :
  من خواب دیدم در یک نانوایی که تازه داره تاسیس میشه شروع کردم به کار و نان میفروختم و بعد از فروختن نانها موقع شمردن پول دیدم همه پولها جعلی هستش

 56. مریم

  با سلام بنده خواب دیدم که در اتاق شخصی محل کارم فردی کلی نان تازه آورد که در اتاق پهن کنم تا خنک شود کل اتاقم پر از نان بود و منتظر سرد شدن نان ها و جمع کردنش بودم و قرار بود به فردی هم نان بدهم دو نوع نان بود من نان هایی که کمی خمیر بود برای دادن به آن فرد انتخاب کردم.لطفا تعبیر خواب بنده را بفرمایید سپاس

 57. حسین

  مادرم خواب دیده ۶ تا خریده پولشه داد امده بزاره تو کیسه دیده ۴ تاست ۲تاداش بردن یا کم شده چی میشه تعبیرش

 58. حسین

  ۶ عدد نان خریدم زمان پول دادن دیدم تاش نیست بردن

 59. امین

  با سلام
  در خواب به نانوایی رفتم، میخواستم نان بخرم، قیمت نان از دوهزار تومان به ده هزار تومان افزایش پیدا کرده بود و من خیلی تعجب کردم، به خود گفتم همه چیز گران شده، قیمت نان را چرا افزایش دادند، پس بقیه مردم چکار کنند، و دو قرص نان از نانوایی گرفتم و از آنجا رفتم

 60. yashar

  سلام
  من خواب دیدم میخواستم جایی برم قرآن نبود بجاش از زیر نان رد شدم ک هر لحظه نان ها زیاد میشد

 61. فرهاد

  با عرض سلام من خوابی دیدم که نانی در دستم بودم که وقتی آن را نصف کردم وسط آن جوهر بود ممنون میشم تعبیرشو بگید

 62. دهقان

  با خانواده شوهرم داخل ماشین هستیم و نون زیادی دست مادر شوهرم بود تعبیر نون زیاد چیه ممنون ؟؟

 63. دهقان

  سلام من خواب دیدم که با خانواده شوهرم .مادر شوهر و خواهر شوهر و برادرشوهرمرداخل ماشین هستیم و دست مادرشوهرش کلی نون در دست داشت .میخواستم بپرسم تعبیر نون زیاد چیه ؟؟ خیلی ممنون

 64. راز

  سلام من خواب دیدم که نان تازه زیادی دستم بود وارد اتاقی شدم مثل کلاس درس خودم میخوردم و به بقیه هم میدادم

 65. امیرحسین عمویی

  سلام خواب دیدم در یخچال خانه حدود ۵ ۶ تا نان بربری هست ۱ و نصفی را با خانواده خوردم نصف دیگر را نیز تک و جدا خوردم تعبیر ش چیست ممنون از پاسخ گویی
  یا علی

 66. رویا

  سلام من خواب دیدم مادرم در خونه ای که دوران کودکیم رو گذروندم خمیر زیادی درست کرده و درحال پختن نان هست من هم مقدار زیادی از نون های تازه و گرم رو میخورم چه تعبیری داره ؟

 67. رضا عیوضخانی

  با سلام؛
  خواب دیدم تعداد زیادی قرص نان لواش بزرگ دارم که برای بردن انها به سوی خانه چون بسیار بزرگ بوده به صورت غلتان غلتان به خانه میبردم.
  ممنون میشم از تعبیرتان

 68. محمدی

  سلام من خواب دیدم که از طرف معلم پسرم این قدر نان فرستاده بودند این قدر این نانها زیاد وتازه بودند که من نمی دونستم کجا بزارم خراب نشن البته به همه شاگردانش این قدر نان داده بود من مجبور شدم توی اتاق دخترم یخچال رو بزنم توی برق و تمام نانها رو فریز کنم و کمکم استفاده کنیم

 69. Yasi

  سلام. وقت بخیر. چند شب پیش خواب برادرم را دیدم که فوت شده است. با چهره ی جوان و قبراق.(همیشه او را در خواب با چهره کودکی یا نوجوانی اش میدیدم)و در یک جا چند(۳حدودا) قرص نان تازه برای ما گذاشته شده بود ،آنجا ۳ نفر بودیم یک قرص نان گرد به دستم دادند می‌خواستند دو قرص نان دیگه هم بدهند من نگرفتم با اینکه نان به نظر بسیار خوشمزه و گرم و نرم و خوشرنگ بود،گفتم من کافیه.شما هم بردارید و حد اقل نفری یک نان برداشتیم اما انگار بالای سر تنوری بودیم که گرمایش مارا آزار نمی‌داد.و باز هم نان داخل آن بود ولی ما رفتیم.و من با همان سهم خودم راضی بودم.ممنونم از وقت گذاشتن و مطالعه و پاسخگویی شما.

 70. تسلیم

  سلام من امشب خواب دیدم در خانه ی زنی، داشتم نان های زیادی رو تا میکردم نان خوب و سفید کیفیتش عالی بود اطرافم پر از نان بود که روی دستمال بزرگی بودند و من اونها رو تا میکردم ولی نان ها مال من نبودند و داشتم برای کسی کار میکردم نان تا میکردم تا در عوضش پول بگیرم، تا جایی که یادم هست از اون نان ها نخوردم. لطفا خواب من رو هم تعبیر کنید ممنون

 71. زهرا محمدی

  سلام من خاب دیدم یه دسته تقریبا ده یا بيس تايي نون سنگک از زیر یه کمد پیدا کردم که پارچه روش پوسیده بود ولی نونش کاملا تازه بود یه کمش رو خوردم دیدم تازه وخوشمزس براشون داشتم وخیلی خوشحال بودم که این همه نون پیدا کردم ممنون اگه تعبیر کنید

 72. زلیخا آزاد

  سلام ، من خواب دیدم که توی کوچه مون در حال رفتن ب جایی بودم که پدرم ک فوت کرده سرراهم اومد و چند تا نایلون و یه کیسه زرد دستش بود ک به من گفت بیا کمکم کن . داخل نایلونها گوجه و نان بود من کمک کردم همه رو داخل یک نایلون گذاشت و یک نان کامل و یک نصفه داشت که من هم یک نان کامل بهش دادم و گفتم وقتی رفتی خونه اینها رو بخور . از اینکه وسایلش رو جمع کردم خوشحال شد . همه خوراکیها رو داخل کیسه ای ک داشت گذاشتم و چون رنگ کیسه زرد بود نگران شدم ، لطفا تعبیرش رو بگید ممنون .

 73. علی ایمانی

  سلام
  من خواب دیدم در نانوایی هستم پول دادم ولی نانوا از گوشه های نان ها میخورد ،نان بربری بود ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 74. مجید

  سلام خواب دیدم ک منو مادرم در نانوایی هستیم و نانوایی ب هر کدوم از ما یک نان داد و منو مادرم از ان نان خوردم بعد از خوردن نان ب نانوایی گفتم ب هد کدام ما پنج نان بده ولی نانوا اجتناب کرد و نان ب ما نداد .ممنون میشم این خواب را تعبیر کنید

 75. علی ۰۰۱

  سلام من به همراه سه دوست دیگرم در خانه قدیمی مادر بزرگش بودیم و شب ها اونجا میخوابیدیم و یک شب پدر یکی از دوستان خواب دید که مادرش ۶ عدد نان سنگک آورده و وقتی از اوپرسید چرا آورده ای گفت پسر هایم آمده اند خونه من و گشنه هستند‌
  لازک به ذکره که این مادر و شوهرش که میشوند پدر بزرگ و مادر بزرگ دوست خیلی سال است که فوت کرده اند لطفا تعبیرش را بفرمایید.
  باتشکر

 76. مرتضی

  سلام بنده خانمم فوت کرده جوانم بوده خواب دیدم تونونوائی رفیقم ایستادم تانان پخت کنه اول دوتانون سفیدبردم خونه بعددوباره اومدم یه نان روغنی گرفتم گذاشتم زیرپیراهنم بردم خونه خانمم درازکشیده بودبعدچندثانیه نان روغنی رودراوردم دادم به خانمم بخوره ساعت خوابم حدودساعتای 7صبح تا9صبح بوده

 77. بهار

  من یه خوایتگار دارم ک خانواده بی اطلاع هستن ومادرم دیشب خواب دیدن به همراه خاله م نون میپزند اما نونای خاله م خیلی بزرگ بودن ولی نپنای مامانم کوچیک بودن یک نفر هم از فامیل میان یدونه از نونا رو از مامانم میگیره میخوره مامانمم درواقع راضی بودن تعبیرش چیه

 78. سعید

  تعبیر خواب : دادن نان از طرف میت (فردی که تازه فوت شده) به شخص چیست ؟

 79. یگانه

  من خواب دیدم پسری (میشناختم و او از فامیل هایم است)نان تازه ای را به من داد و گفت این نان ها را خودم درست کردم و من نان را در ماشین گذاشتم.
  تعبیرش چیست؟

 80. امیر

  سلام من در خواب دیدم که به نانوایی رفتم برای گرفتن نان دو نفر از افراد نانوایی همکاران من بودند که یکی از آنها تازه فوت کرده است و در حال پختن نان بود که با دیدن من 3 عدد نان بربری سفید به من داد که در حال گرفتن نان یکی از نان ها به زمین افتاد

 81. فردین

  سلام من دیشب خواب دیدم یکی از فامیل خونمون نان درست میکرد و من خوردم ازش البته ن خیلی

 82. فردین

  سلام من خواب دیدم یکی از فامیل تو خونمون نان تازه درست میکنه و من ازش خوردم

 83. بهروز

  گرفتن و خرید نان از نانوایی که با آقایی نان ها را نشان دادم ۳ قرص نان سنگک بود ولی زمان نشان دادن پلاستیک نان به ایشان و اعتراض هم میکردم دو نفر مقداری از نان رو برداشتند ولی زمانی نان خریداری شده را مجد دیدم نان داشتم و دور شدم .

 84. فرحناز

  سلام
  خواب دیدم اینقد نو ن تازه پختم که به شوهرم میگفتم کاشکی ازاین نون به داداشامم میدادم.کلی خمیراماده هم کنارم داشتم میگفتم دیگه نون زیاد دارم لازم نیست اینوبپزم.

 85. وحید

  خواب دیدم من و همسرم در صف نانوایی ایستاده ایم و وقتی نوبت ما میشود به یکباره خمیر تازه از دستگاه پخت بیرون میاد من به نانوا گفتم که بجای نان خمیر تازه در اومده اون گفت الان درستش میکنم و وقتی درستش کرد نانی که بر روی غلطک نانوایی خارج میشد همه نان ها وسطشان مثل بادگنک بودند ولی پخته و سفید ..
  تعبیر این خواب چیست ؟

 86. سحر

  سلام من درخواب دیدم که مادرم نان های زیادی درست کرده من خیلی گرسنه بودم ولی نمیتونستم که بخورم

 87. ایزدی

  سلام خسته نباشی
  من یه خانم 44 ساله هستم یه دختر 18 ساله دارم و در صدد باردار شدن هستم و در حال درمان تا دو باره باردار شود
  دیشب خواب دیدم من دارم لباسهایی که شسته ام خشک شده را از بند جمع می کنم همسرم امد چند تا نان دست راستشه از این نانهایی که می پزن خشک هست رنگش کمی زد هستش داخل پلاستیک اماده می فروشن از اونها چند تا دست راستشه و دست چپش یه بچه بغل کرده یه بچه نو زاد که لخت هستش
  من تو خواب حس کردم بچه خودمه ولی کی به دنیا اوردم و این چیزها را ندیدم فقط حس می کردم بچه خودمه خیلی خشحال بودم
  همسرم بغل کرده گفتم چرا اینجور بغل کردی بچه سردش می شه گرفتم پیچیدمش به یه کافشن و شروع کردم شیر دادن به بچه و او هم می خود از سینه چپم
  و تو خواب گفتم بچه به دنیا اومد ما لباس نخریدیم و همسرم گفت بچه پسر هستش و مادرم رفت بیرون از مغازه یا فروشگاه کنار منزل برای بچه لباس خرید و وسایلو من بچه را پیچیده به کافشن بغل داشتم همچنان

 88. الهام

  سلام من خواب دیدم با خواهرم داریم نان سفید وزرد نرگ در اندازه نان شیرمال میپزیم و خشحالیم تعداد نانها هم زیاد بود. تعبیرش چیه؟

 89. سعید

  سلام من خواب دیدم،رفتم در مغازه نان بخرم،وبرخلاف انتظارم دیدم مغازه نان خیلی تازه وگرم داشت،ورفتم داخل مغازه دیدم داخل هم نان گرم داشت،تعبیرش چیه؟ممنون میشم

 90. محمود

  با عرض سلام
  من خواب دیدم که به نانوایی سنگکی رفتم. نانوا نانهای زیادی را پخته بود و آویزان کرده بود. خواستم بخرم ولی از نزدیک که نگاه کردم دیدم تمام نان پر از لکه های ریز و سیاه است به نانوا اعتراض کردم که چرا نانها لکه های سیاه دارد ناراحت شد و گفت خودم هم از همین نانها می خورم . ممنون میشم تعبیر این خواب را بگید

 91. ف اسماعیل

  من خواب دیدم مادر و خاله ام که هر دو فوت شدن با من در اتاقی هستیم خاله ام به دختر خانمی که انجا بود هدیه داد مادر من ناراحت شد که چرا بمن نداد و با ناراحتی سفره ای روی پاش باز کرد که تعدادی نان لواش کپک زده بودو شروع کرد به خوردن خیلی نگرانم اگه ممکنه راهنمایی کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که باید به مادرتان خیرات هدیه بفرستید تا روح او از این خیرات سیراب گردد. تا روحشان به ارامش برگردد.
   سربلند و پیروز باشید.

 92. حسین

  با سلام و خسته نباشید. در خواب سوار ماشین در جایی از شهر بودم که پدرم با یک نان بربری سوار ماشین شد و به نظر میخواستیم جایی برویم و نان کم بود. یک مسیری را خلاف رفتیم تا به نانوایی دیگری برویم. در همین مسیر مادربزرگم سوار ماشین دیگری از جلویمان به سمت شهر دیگری رد شد. در نانوایی قبل اینکه پول را پرداخت کنم پدربزرگم که اخیرا فوت شده ناگهان رسید و پول سی تا نان را پرداخت کرد و بیدار شدم. تعبیر این خواب چیست؟ با تشکر

 93. امیر رها

  با سلام
  من چند شب پیش خواب دیدم نان سنگک بزرگی که روش روغنی هست و روغنش می چکه خریدم و در راه بردن به خونه یک پسر بچه از من تکه ای میخوادکه من هم براش می کنم و میدم و اون بچه با خوشحالی ازم دور می شه.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما بسیار خیر است و نشان از ان می تواند داشته باشد که در اینده خیری برای شما حاصل خواهد شد و شمااز ان به دیگران خواهید رساند و این خواب نشان از اینده ای نیکو دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 94. آرزو

  سلام من در خواب دیدم که کلی نان کپک زده و خشک در جایی که نمیشناختم کجاست داخل نایلون هست تعدادی نایلون دیگرهم همان طور نان خشک و کپک زده بود که بنده همه را در گونی یکجا کردم برای دادن به نمکی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده ای نه چندان دور سعی بر حسابی کنید که مدت هاست آن را نادیده گرفته اید و این سبب شود که شما مشکلی از مسیرتان برداشته شود و در پایان خیری برای شما برسد.
   سربلند و پیروز باشید

 95. رضا

  سلام درخواب دیدم که من وبرادرم نانوایی رفته بودیم وبرادرم که برای خانوادش نان میخواست ببرد من نذاشتم چون نانهای اون نونوایی بی کیفیت بودن ووی باکمی تردید منصرف شد وقرارشد از جایی دیگر تهیه کنیم

  توضیح، من وبرادرم دریک شرکت خوب شغل تقریبا مشابه داریم اما وی سمتش فورمن است

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما خیر بر برادرتان میخواهید و در امری اجازه نخواهید داد که متحمل ضرر شود و این خیر است برای هر دوی شما .
   سربلند و پیروز باشید .

 96. محمد قادری

  سلام من در خواب یک قرص کامل نان بزرگ قهوه‌ای به اندازه یک فرش که در بالای بشکه ای قرار داشت و باد ان را تکان می داد و در ضمن نان صفت بود سپس نان به پرواز در آمد و به آغوش من آمد و در همین خواب در صف خرید نان تازه سفید وتازه بودم که نانها هنوز توی تنور بودند و من منتظر بودم تا نانها را بگیرم.ممنون از راهنمایی.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که برای شما خیر است و نشان از ان دارد که در این خواب برای شما نعمتی و خیری در آینده در نظر گرفته شده است که اندازه ی ان در خواب شما نشان داده شده است و همچنین برای شما مشخص شده است که در این خواب این نعمت خود به سمت شما خواهد آمد و شما در آن تاثیر آن چنان ندارید .
   سربلند و پیروز باشید

 97. حسن

  سلام،خواب دیدم ک با برادرم یک نامه سرگشاده ک متن اونو ندیدم ب یک نفر دادیم واون شخص ب برادرم گفت یک ماه دیگه با کت وشلوار بیاسرکار..میخواستم تعبیرشو بدونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانطوره که بر خودتان آشکاراست نشان بر خیر دارد و اینکه بر این احتمال است که برادرتان کاری اداری برای او فراهم شود و و نشان بر قبول شدن ایشان دارد و اینکه این موضوع را با کسی در میان نگذارید تا کارشان حاصل شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 98. سعیده

  سلام.خواب دیدم آدم های زیادی که مرده هستن،آشنا و غریبه،برای خونه پدرم نان تازه و خوشبو و قشنگ میبردن و میذاشتن تو خونه و میرفتن.
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب جز خیر برای ایشان نیامده است و در تعابیر خواب امده است که اگر مرده ای چیزی به شما دهد به ان معنا است که شمار را خیری رسد و این خود خیر است ودر تعبیر نان تازه هم امده است که به معنای خیر و روزی حلال و پاک است و این خود نشان از ان دارد که برای ایشان خیری در راه است که نوع و کیفیت ان مشخص نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 99. فرزاد

  یکی از دوستان خواب دیده که در یک مکانی من و همسر و فرزندانم هستیم.فرزندان من نان را داخل بول (ادرار)میزدند و میخوردند.اما من و همسرم خیر.تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب اینگونه میتوان باشد که شما مال حرامی وارد زندگیتان خواهد شد که فرزندانتان بر ان الوده خواهند شد . پس اگاه باشید که مالتان را از چه راهی کسب خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 100. پونه

  سلام
  شوهرم چندروز پیش در خواب دیده که کنار نانوایی من مغازه دارم و موقع برگشتن از سرکار میاد مغازه و میبینه من با دختر کوچکم نان تازه میخوریم و میره از همون نانوایی بغل چهار پنج تا نان تازه دیگه میگیره و میاره و میگه نانها انقدر درشت بودن خوشحال بودم بربری بودن تعبیرش چی میشه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیراین خواب بسیار خیر است و به این معنا میتواند باشد که از جانب شما ممکن است به ایشان خیری برسد که ممکن است یا خودتان این کار را انجام دهید و یا اینکه فکری از شما به ایشان داده شود که سبب فراخی روزی برای شما گردد.
   سربلند و پیروز باشید

 101. رضاعقیلی

  سلام من خواب دیدم که نان خوردم وپس ازساعتی ازدهنم نان خشک درمیاوردم.تفسیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما بر این معنا است که نان نشان از رزق و روزی حلال است که به نان تازه بودن ان بسیار مربوط است و اینکه شما نان میخوردید و ان نان از گندم باشد نشان بر ان دارد که روزی کسب خواهید کرد و از ان که مال حلالی است استفاده میکنید و این که نان خشک از دهان دراوردید نشان بر این است که تنگدستی از شما دور میشود و در امور مالیتان گشایش حاصل خواهد شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 102. عاطفه

  سلام
  من خواب دیدم تو صف نانوایی سنگک هستم، چند نفر مونده بود به نوبت من پخت تموم شد و من با ناراحتی از نانوایی اومدم بیرون. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از روزی حلال است که در ان روز به شما نرسیده است و شما را ناراحت کرده و از جهتی میتواند نشان از امری باشد که شما برای به دست اوردن ان تلاشی نکرده اید و بدیر به فکره به دست اوردن ان افتاده اید که زمان ان گذشته است . که جای نگرانی نست .
   سربلند و پیروز باشید .

 103. رضا

  سلام امروز خواب ديدم پدرم بهم نون تازه داد
  ممنون ميشم تعبيرش رو بگين

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن نیز خوانده اید دیدن نان در خواب به این معناست که شما رزق و برکتی را دریافت خواهید کرد و این احتمالا از سمت همان طرفی است که در خواب به شما این رزق و روزی را عطا کرده است.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید