تعبیر خواب آشپزی

دیدن آشپزی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن آشپزی در خواب چیست؟

آشپزی کردن در خواب چه تعبیری دارد

آشپزی کردن و پختن غذا در خواب تعابیر بسیار زیادی دارد که بسته به شرایط و نوع غذا متفاوت است اما به صورت اجمالی آشپزی در خواب تعبیرش خوب است.

اگر کسی در خواب در کار آشپزی بود و خواب دید که غذاهای خوشمزه می پزد، مورد تشویق و توجه بزرگ خانواده و یا فرمانروای آن سامان واقع می شود. اگر در این شغل نبود و دید که غذای پخته که اطرافیان از آن خیلی تعریف می کنند، مورد تمجید قرار می گیرد و اعمال نیکی از او سر خواهد زد.


تعبیر خواب آشپزی محمدبن سیرین

اگر به خواب ببیند آشپزی می کرد، اگر آن چه می پخت خوش طعم بود، دلیل منفعت است از پادشاه. اگر آن چه می پخت بدطعم و ناخوش است، تاویل به خلاف این است.

اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا حلوا بپزی، یعنی به تو حرف خوب و پسندیده‌ای می‌زنند .

اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یعنی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.

اگر ببینی زیر دیگی که داخلش گوشت یا چیز دیگری است، آتش روشن کرده‌ای، یعنی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن به «کدبانو» سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر غذایی در آن دیگ نباشد، یعنی به خاطر آن کار دچار غم و ناراحتی می‌شوی.


تعبير خواب آشپزی کردن، لیلا برایت

  • دیدن آشپزی در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است.
  • اگر دیدید که آشپزى را اخراج مى کنید، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود.
  • اگر خودتان آشپز بودید، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش رو خواهید داشت.

تعبير خواب آشپزی، آنلی بیتون

اگر خواب ببینید گوشت می‌پزید، علامت آن است که وظیفه‌ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد.

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانه آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می‌نگرید.

تعبيرخواب آشپز، پخت و پز، لوک اویتنهاو

  1. تعبیر خواب آشپزی: میهمانی شاد
  2. تعبير خواب آشپزی
  3. دیدن رویای آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

آشپز در خواب نماد نیمه فعال و عملگرای طبیعت ماست که می‌تواند جنبه‌های غیر قابل هضم یک وضعیت یا رابطه را به چیزی رضایت بخش تبدیل کند، حس مسئولیت خوراک دادن به خانواده، نیاز یا توان پرورش خود و فراهم آوردن نیازهای جسمانی، عاطفی، روانی و معنوی خویشتن همگی مربوط به دیدن رویاهایی مانند آشپزی و پخت و پز است.


تعبیر دیدن آشپزی، جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، یعنی حرف‌های خوب و خوش میشنوی.


تعابیر مشابه:


☺ تعبیر خواب «آشپزی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «آشپزی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید