تعبیر خواب گوشت

دیدن گوشت در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گوشت در خواب چیست؟

تعبیر خواب گوشت قرمز

تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت می تواند از تعبیر نیکویی برخوردار باشد به شرط آنکه ویژگی های یک گوشت خوب و خوش خوراک را داشته و از حیوانی حلال گوشت بدست آمده باشد. بسیاری از معبرین برجسته اسلامی به طور متفق القول تعبیر خواب گوشت حیوان حلال گوشت را نیکو دانسته در حالی که برای خواب گوشت حیوان حرام گوشت تعبیر مثبتی ارائه نداده اند. حتی تعبیر گوشت پخته و لذیذ نیز برای بیننده خواب پر خیر و منفعت ولیکن گوشت خام و لاغر ضرر و زیان مالی برای بیننده خواب خواهد داشت. در ادامه نظر شما همران عزیز را به تعبیر خواب گوشت از نگاه معبرین برجسته اسلامی با توجه به جزئیات آن جلب خواهیم نمود. امید است مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

 

تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی رایگان

 

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد.

خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

اگر در خواب ببینید گوشت قرمز پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.

گوشت قرمز گاو نعمت و فراخی معیشت است.

گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند.

اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.

اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

اگر در خواب دیده اید که گوشت آهو می خورید، ممکن است این بیانگر این باشد که به زودی پول زیادی به دست خواهید آورد و به دلایل خوبی از این پول استفاده خواهید کرد.


تعبیر خواب گوشت خام امام صادق

تعبیر خواب گوشت خام از نظر امام صادق چنانچه گوشت حیوان حلال گوشت باشد بیانگر مالی حلال و چنانچه گوشت حیوانی حرام گوشت باشد نشانه حصول مالی حرام خواهد بود. امام صادق (ع) خوردن گوشت را به چهار وجه تعبیر نموده اند که در ذیل اشاره ای به آنها خواهیم داشت:

 1. اولین تعبیر گوشت مال و ثروت
 2. دومین تعبیر گوشت ارث و میراث
 3. سومین تعبیر گوشت قدرت و توانمندی
 4. چهارمین تعبیر گوشت دیدن سختی و مصیبت خواهد بود.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب عسل خوردن یا گرفتن از دیگران

تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

تعبیر خواب گوشت از نظر حضرت یوسف به شکل ظاهری گوشت و اعمالی که بیننده خواب در آن رویا انجام می دهد بستگی داشته و دیدن گوشت بزرگ و چاق در خواب نشان دهنده رسیدن میراث به بیننده خواب خواهد بود در حالی که گوشت کوچک و لاغر نشان دهنده اندوه و ناراحتی برای بیننده خواب است و دیدن گوشت خام در خواب بیانگر بی اندیشه بودن و بی فکری بیننده خواب در امور زندگی بوده در حالی که رویت گوشت پخته در خواب نمایانگر حصول سود و منفعت و افزایش رزق و روزی خواهد بود همچنین تناول گوشت در خواب از تعابیر مثبتی برخوردار بوده و نشان دهنده مقام و منزلت برای بیننده خواب خواهد بود.


تعبیر خواب گوشت قرمز امام صادق

تعبیر خواب گوشت قرمز از دیدگاه امام صادق بستگی به نوع و ظاهر گوشت داشته و ایشان برای گوشت قرمز حیوان حلال گوشت تعابیر مثبتی از قبیل ورود به یک کار سودمند و پرمنفعت همچنین افزایش خیر و برکت در زندگی بیننده خواب مطرح نموده اند در حالی که برای دیدن گوشت قرمزی که از حیوان حرام گوشت باشد تعبیر نیکویی ارائه نداده و دیدن چنین خوابی را غم و اندوه و رسیدن مصائب و مشکلات برای بیننده خواب دانسته اند. همچنین گوشت قرمز پخته در خواب که از نظر ظاهری درشت، تپل، نرم و لذیذ باشد را رویای نیکویی دانسته و برای گوشت قرمز لاغر در خواب تعبیر نیکویی ارائه نداده و آن را ضرر و زیان برای بیننده خواب عنوان نموده اند.


تعبیر خواب گوشت منجمد

تعبیر خواب گوشت یخ زده از دیدگاه ابن سیرین تحقق اهداف بیننده خواب خواهد بود. محمدبن سیرین گوشت منجمد در خواب دختر مجرد را ازدواج در آینده ای نزدیک تعبیر نموده و دیدن چنین خوابی برای زن باردار را نزدیک بودن زمان زایمان دانسته اند.


تعبیر خواب گوشت چرخ کرده

دیدن خواب گوشت چرخ کرده یا گوشت تکه تکه شده بیانگر مال و ثروتی است که به سهولت به بیننده خواب رسیده و ایشان رنج و زحمتی برای حصول آن نخواهد کشید. به خصوص اگر گوشت تکه تکه  و یا چرخ شده در خواب از گوشت گوسفند بدست آمده باشد از تعبیر نیکوتری برخوردار بوده و بسیار سودمند خواهد بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب نان پختن

تعبیر خواب گوشت


تعبیر خواب گوشت قرمز نذری

تعبیر خواب گوشت قرمز قربانی که قطعا از حیوانی حلال گوشت حاصل شده است دارای تعبیر پر خیر و برکتی بوده و معبرین تعبیر چننی خوابی را رسیدن منفعت از نذری دهنده به نذری گیرنده مطرح نموده اند. چنانچه بیننده خواب ببیند که از شخصی نذری دریافت می کند نشانه رسیدن نیکی از جانب آن شخص برای بیننده خواب خواهد بود و چنانچه بیننده خواب ببیند که به شخص یا اشخاصی گوشت قرمز نذری می دهد واسطه خیر و رساندن روزی به آن شخص یا اشخاص رویت شده در خواب خواهد شد.


تعبیر گوشت کبابی در خواب

 • خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می رسد.
 • خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.

تعبیر گوشت فیله در خواب

فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن؛ در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است.
نوشته اند فیله گاو یا گوسفند مالی است اندوخته و حلال که به دست بیننده خواب می رسد و یا پولی است غیر منتظره که دریافت و تحصیل آن ناگهانی است و این پول شاید به همین علت آسان هزینه می شود و به هدر می رود.
برخی از معبران نوشته اند فیله مال پنهان است؛ مثل پولی که کسی پنهان کرده و بعد آن را فراموش کرده باشد و بیننده خواب تصادفی آن را بیابد.
ابن سیرین نوشته دلیل مال نهانی است که بیابد و هزینه کند و اگر ببیند که گوشت فیله پخته می خورد مالی را که خود نهان کرده می یابد و به هدر می دهد.
دسته ای دیگر از معبران معتقدند که فیله در خواب فرزند است آن هم فرزند عزیز و یکی یکدانه و چنانچه کسی فرزند نداشته باشد صاحب فرزند می شود که آن فرزند نزد او بسیار عزیز خواهد بود.

گوشت نهنگ

اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد.

خوردن گوشت نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان نهنگ خوب نیست.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب دوغ خوردن

دیدن انواع گوشت در خواب

اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.
اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است.
سرو گوشت گراز به عنوان بخشی از غذای اصلی تنها برای احترام به مهمان ها بلکه زمان مناسبی برای میزبان است تا مهارت های شکار خود را به نمایش بگذارد. در اساطیر و افسانه‌های بومی این حیوان نماد حقه بازی در نظر گرفته می‌شود.
اگر بیند در خواب شکار می کرد، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.
اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد.
ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که گوشت کبک می خورد بزرگی لباس به او می بخشد. از جابر مراکشی نقل شده که داشتن کبک نر نشان آوردن پسر است و داشتن کبک ماده گویای آن است که بیننده خواب صاحب دختر می شود یا زنی می گیرد که از آن زن چند دختر به دنیا می آید.

☺ تعبیر خواب «گوشت» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گوشت» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


291 دیدگاه

 1. ت ل

  سلام خواب دیدم دوتا اسب کهر ازکربلا دنبال من و برادرم آمده کربلا بریم لطفا تعبیرش میفرمایید

 2. سهام

  با سلام دیشب خواب دیدم که تو خونمون یه یخچال و فریزر قدیمی دارم وبه خواهرم گفتم که برامون باز فریزر بخره و اونم برام اورد وزدمش به برق و از کشو فریزر قدیمی شروع کردم گوشت قرمز دراوردن که بزارم تو فریزر جدیده و دیدم خیلی گوشتش زیاده گفتم چقدر بسته ها زیادن شروع کردم شمردن 30 تا بسته شدن یه مقدار از گوشتا هم بدون پلاستیک بودن که به خواهرم گفتم برام پلاستیک بیاره اینارو فریز کنم …ممنون میشم برام تعبیرش کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گوشت قرمز امده است که بسیار خیر است و می تواند برای شما نشان از فزونی خیر در اینده باشد و از این رو از بابت دیدن این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 3. رابی

  باسلام در خواب ببینی همسرت گوست خریده وبه خانه آورده ولی تو آن را در بخچال بگذاری اما بعد سه روز که خواستم ازفریزر بیرونش بیارم دیدم که دوتا بره ی کوچک زنده در فریزر است باخودم میگم چه گناه معجزه رو ببین بعد سه روز هنوز رنده ان

 4. سارا

  خواب دیدم از سفر برگشتم و یخچال فریزر کوچکی در خانه پیدا کردم که تا حالا ندیده بودم. درش رو باز کردم لبالب از گوشت قرمز لخت و نده ای بود اول شک کردم بو گرفته ولی معمولی بود خیلی تازه هم نبود چون یخچال توی برق نبود

 5. مریم

  سلام من خواب دیدم در خیابان یک کردکه نمی شناختمش لاشه کامل گوسفندسروپوست کنده ه من دادگفت این برای شمامنم بی چکوچانه ازش گرفتم ولی هیچ پولی بینمان ردوبدل نشد

  چون اون آقاگفته بود برای شما من می‌خوام برم یکی دیگه بخرم منم گوشتوآوردم خونه

 6. فرامرز

  سلام
  خواب دیدم زن همسایه چند بسته گوش آورد برایم و یه تیکه اش که تازه هم بود بهم داد و چند بار تاکید کرد که این رو نگه دار….
  تعبیرش چی می‌تونه باشه

 7. ذاکره

  سلام من خوابی دیدم که من ، مادرم وپدرم که دوسال است فوت کرده جای روان استیم مادرم گوشت قرمز پخته شده داره گوشت را ریز ریز می‌کنه و بعدش سه قسمت می‌کنه برای خودش بابام ومن، بعد تصمیم داریم که مه بابا یک جای برویم وخودش جای دیگه بروه وگوشت را برای یکی از اقاربش ببره ولی برای من وبابام گوشت مانده تا در مسیر راه بخوریم.تقسیم خودش زیادتره ولی از من و بابام نسبت به گوشت خودش کمتره. گوشت هم بیدونی استخوان وچربی است

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در کل در تعبیر خواب گوشت به خیر تعبیر شده است و می تواند نشان از خیری و رزقی برای شما و ایشان باشد و نسبت کمی و زیادی ان هم به همین صورت تعبیر یابد و از این رو برای شما خوابی خیر می تواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 8. رسا صمدی

  سلام وقت بخیر خواب دیدم برادرم که ۲۰ روزه در آی سی یو بیهوش هست براثر تصادف
  دیدم با بردارم درجایی سر سبز گوشت گوسفند تیکه تیکه میکنم و بهش میدم میگیره میندازه اون طرف میگه نمیپزه
  منم میگم میپزه میگه نه ولش کن
  میشه تعبیرش و بگید بی زحمت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   از این که در تعبیر خواب گوشت امده است که می تواند نشان از خیر باشد و ایشان از خوردن ان امتناع کرده اند می تواند خیر نباشد و نشان از ان باشد که ان را پس زده اند و خیری را دریافت نخواهند کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 9. Marwa

  M.
  سلام من
  خواب دیدم که مقداری گوشت قرمز خریده و به خانه برده ام تعبیرش چیه ؟؟

 10. ناشناس

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یه آقایی که میشناسمش برامون گوشت قربانی آورده و میخواست که خود من نفهمم که گوشت قربانی برامون آورده.
  میشه بیزحمت بگین تعبیرش چی میشه؟؟ ممنون میشم.

 11. مهدی

  سلام. من خواب دیدم در یک قصابی هستم و پدرم که سال هاست فوت کرده صاحب قصابی است و به من یک فیله گوشت بدون استخوان و بزرگ می دهد. من میگویم این زیاد است و او آن را نصف می کند. عمویم هم که با او میانه ی خوبی ندارم در مغازه بود. ممنونم

 12. جعفر

  سلام چند سال پیش توی حیاط خانه یکی از فامیلمون چند جای خونه گوشت خام گذاشتن وبعد از سه روز پسرشون فوت کرد حالا بعد از گذشت چند سال دوباره همون کار تکرار شد و یکی دیگه از پسراشون فوت کرد علت فوت هر دو نفرشونم تصادف بوده به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه

 13. لادن غفارزاده

  پسر من سربازه میگه تو خواب دیدم از سربازیم 8 ماه کم کردن منم اونقدر خوشحال بودم که سر از پا نمی‌شناختم،رفتم قصابی برا خونه گوشت خریدم، عوض شیرینی، تعبیر این چی میتونه باشه.

 14. ش.ف

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که من وخواهرم و دختر یکی از دوستانم رفتیم یه قصابی که خیلی تمیز دشیک بود وقصاب کلی گوشت تازه گذاشته بود سر پیشخوان وتکه می‌کرد وانگارشنیده بودیم که این قصاب درحین تیکه کردن گوشت کلی مهارت وشیرین کاری میکنه ومن سعی می‌کردم با موبایلم فیلم بگیرم ولی نمیدونم چرا نمیتونستم وفیلم خوب نمیشدولی منتظر بودیم که اون گوشت رواماده کنه بخریم ،تشکرازشما ممنون

 15. نیما

  سلام من خواب دیدم در مجلس حرامی هستم ولی کاری نمیکنم بعد دیدم داخل سینی برای پذیرایی کاسه هایی گذاشتن از گوشت های تکه ای در دو مدل و چرخ کرده و شاتوت تو فکرم بود که برای همسرم بردارم وقتی نوبت من رسید که بردارم یکی با هول دقیقا گوشت تیکه ای بزرگی که میخواستمو برداشت منم به ناچار گوشت چرخ کرده رو برداشتم ولی وقتی دستمو نگاه کردم دیدم گوشت تیکه ای کوچک تو دستمه و خوشحال شدم گفتم بهتر از چرخ کردس بعدش دیدم تو سینی همشو قاطی کردن ذهنم درگیر شد که حالا چطوری جدا کنم و ببرم برای همسرم که یهو پریدم

 16. سعید

  خواب دیدم ومن و همسرم از یک قصاب سید گوشت گوسفند خریداری می کنیم

 17. مریم نژادباقری

  سلام من خواب دیدم همسرم که یکسال و سه ماه هست که فوت کرده داره دوتا تکه گوشت لخت تقریبا بزرگ رو روی اجاق گاز درست میکنم
  تعبیر ش چی میشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   درست کردن گوشت در خواب می تواند بسیار خیر باشد و نشان از رسیدن رزق و خیر برای ایشان و شما باشد و از طرفی هم می تواند نشان از ان باشد که در اینده برای ایشان چیزی از ما تاخر رسد که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 18. رها

  سلام خواب دیدم مادرم مقدار کمی از یک تکه گوشت را برش زده و داخل خورشت میریزد رنگ گوشت کمی به کبودی و تیرگی میزد

 19. مهدی

  سلام.
  من توی خوابم میدیدم که از قسمتی از شهر در حال عبور بودم که راهش رو مامورا بسته بودن و آمبولانس بود، جلوتر که رفتم دیدم کلی گوشت قرمز تکه تکه شده روی آسفالت ریخته شده و خونشون رو زمین ریخته و خشک شده. معلوم نبود گوشت چی بود و حتی جنازه ای هم وجود نداشت. تعبیرش چی میتونه باشه؟

 20. Sara

  سلام وقت بخیر خوحشال میشم تعبیرش کنید مادرم خواب دیده مادربزرگم گوشت نذری به هم میده ولی به مادر من نمیده؟

 21. عرشیا

  سلام من خواب دیدم انقلابی گوشت چرخ کرده گوساله میخواهم آمااونجایه خانم کارمیکردوبهم گوشت باربی زیاددادمنم قبول نکردم گفتم چرخ کرده میخواهم این که بیشترش چربی هست پس دادم ولی بازهم گوشت پرچرب دادن منم قبول نکردم باهاشون دعواکردم

 22. داود

  سلام من خواب دیدم با برادرم رفتیم ی بز دیدیم تنها بود و سرش را بریدیم ک برای شخص دیگری بود و همسایه ها آمدن ما را گرفتن و ما گفتیم برای خودمان است و خریدیم و ته دلم میدانستم ک دروغ است و مال دزدی است بعد یارو همسایه مغازه دار زنگ زد ب صاحب بز تا اون بیاد اونم دیر کرد بعد همسایه مغازه دار بعدازخیلی انتظار بیخیال شد و رفت گفت من عجله دارم بعد گوشت بز هم خیلی کثیف و چندش بود و ب رنگ بنفش بود وا پلاسیده بود

 23. زهرا خادمي

  سلام من نزدیک اذان صبخ خواب دیدم مراسم دوستم هست ومن برای اینک انجابرم ازیه راهه گل الودکه تابالای پاهایم فرومیرفتم میرکم ولی بعدمتوجه میشوم که یک راه بهتربالابوده ومن ازاینجاامدم
  دوباره بعداذان نیزخواب دیدم دونفرمهمان برایمان اماده ک خانواده ام میگوینددبیرم هستن ولی من درجواب میگویم چقدپیرشده خانم درحدی پیرشده بودکه موهاش سیفده سفیدبودبعدمن دراتاقم میروم مراصدامیزنن من میروم پیششان میبینم که دومردویک زن خانه مان هستن ویک دیس بزرگ گوشت جیگرپخته یکی ازمردهااورده بودومیگفت برای تولدخودش است بقیه گفتن ماخوردیم ومن هم نشستم خوردم ولی نون توسفره نبودرفتم اشپزخانه سرراه بیرون رودیدم ک چندنفرردمیشوندبه مادرم گفتم چراخانه مانمیایندولی جوابی نداداشپزخانه دیدم یک بز کشته پوست کنده شده انجااویزان است بعدبیدارشدم

 24. یوحنا

  سلام خواب دیدم تکه گوشت پخته شده به آشنایی دادم و آن شخص گوشت را با نفرت پرتاب کرد و نخورد
  نشانه چیست

 25. یوحنا

  سلام خواب دیدم تکه گوشت پخته شده به آشنایی دادم و آن شخص گوشت را با نفرت پرتاب کرد و نخورد
  نشانه چیست

 26. حسین

  سلام درخواب دیدم فردی کل دوروز پیش دیدمش و قول داده برای من کاری بکند گوشت همره خود دارد و یک تکه استخوان را میکوبد بشکند من گرفتم دیدم از وسط شکسته و نشانش دادم و بعد دیدم برروی زمین مقدار گوشت خرد شده مثل پخش نذری قربانی هست و انگار در مراسمی مثل دسته عزاداری بودیم

 27. رویا

  سلام خواب دیدم همسرم به مقدار بسیار زیادی گوشت گاو با خود آورده و رفته به ناگاه دو سگ آمدند و قصد حمله به گوشت هارا داشتند
  هر چه کسی را صدا میزدم هیچ کس نبود تنهای تنهایی بودم
  تعبیرش چیست

 28. صدف

  سلام من خواب دیدم پسر جوونی اومده خونمون و یک ظرف پر از گوشت پخته شده که شبیه گوشت مرغ بود رو ب زور از خونمون برد بیرون‍♀️

 29. کاترین

  سلام
  خواب دیدم با برادر بزرگم و همسرش داشتیم صحبت میکردیم ک شام چی درست کنم؟ من گفتم ماهی بخریم و رفتم ماهی خریدم پختم و ماهی ها تقریبا بزرگ بود و پخته .دو تا در دستانم داشتم بهشون نگاه میکردم ولی نخوردم.
  ببعدش خواب دیدم با یکی از برادر دیگم رفتیم در قصابی. از فروشنده پرسید گوشت گاو کیلویی چقد؟گفتند۱۲۰.برادرم گفت چقدر ارزونه.خب ۱۰کیلو بده.بعد من گفتم خب یک کیلو هم برای من چرخ کن.فروشنده سهم منو چرخ کردداد بعد برادرم گفت من نمیخوام ۱۰کیلو پولش زیاد میشه من نمیخوام.
  ممنون میشم اگر تعبیرش رو بگید

 30. پروانه

  سلام .من خواب دیدم دو ظرف گوشت بر روی دو صندلی هست به چشم خود ندیدم ولی در خواب می دانستم در ظرف ها گوشت هست ،یکی از گوشت ها بوی بدی می داد،گوشتی که سمت راست قرار داشت.مادرم تازه فوت کرده نمی دونم ربطی به مادرم داره یا نه ،و قصد قربانی گوسفندی برای رفع بلا را داریم

 31. مهدی آماده

  سلام من مدتی است بیکارم و در اسنپ کار میکنم خواب دیدم در شرکتی استخدام شدم و در آنجا دستشویی بزرگی را نظافت میکنم آنجا را خوب تمیز کردم و با شخصی که مسیول آن شرکت بود صحبت میکردم می‌گفت ما گوسفندان را در دستشویی قربانی میکنیم اگر بعد از قربانی کردن آنجا را خوب نظافت کنی ۴۰ میلیون وام بهت میدهیم وقتی دوباره به دستشویی برگشتم دیدم که کناره های دستشویی پر از گوشت چرخ کرده گوسفند است و هر چی جمع میکردم تمام نمیشد و دستشویی آنقدر از این گوشت ها کثیف شده بود که من با خود گفتم این کار را نمیخواهم و از خواب بیدار شدم تعبیرش چیست ؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشان از ان باشد که شما در اینده ممکن است به واسطه ی سختی که به دلیل کار تجربه می کنید از کاری دست بکشید که خیر نیست و باید بر کاری که شروع کرده اید پافشاری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 32. معصومه

  سلام من خواب دیدم بامادرم گوشت گوسفندخردمیکردیم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب گوشت خوابی خیر دیده اید که می تواند برای شما خیر باشد و نشان از ان باشد که در اینده رزقی به شما و ایشان رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 33. زهره

  سلام من خواب دیدم با خواهرم رفتم به قصابی برای خرید گوشت یه سینی بزرگ بود داخلش پر از تکه های بزرگ گوشت همراه استخوان با گوشت زیاد یک خانم که اوجا کار میکرد به من یک پلاستیک داد ومن از اون گوشتها برداشتم و پلاستیک رو پر کردم و خود قصاب داشت گوشت چرخ میکرد من پلاستیک رو آوردم خانه مهمان داشتیم وقتی رسیدم خانه متوجه شدم پول گوشتها رو ندادم میخاستم برگردم دیدم وقت ندارم باید غذا درست کنم گفتم فردا میرم میدم چون قصاب رو میشناختم ولی ناراحت بودم که پولش رو ندادم به کسی هم نگفتم بهد از خواب بیدار شدم
  با تعبیر هایی که خواندم نگان شدم چی میشه لطفا راهنمایی کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند هم خیر باشد و هم نه و از این رو باید بسیار اگاه باشید و بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده باید از خیری که به شما می رسد بسیاری مسائل را رعایت کنید که نتیجه هم خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 34. یاش

  سلام
  خواب دیدم دوست همسرم مقداری گوشت داخل پلاستیک به من داد وگفت اینو با پدر شوهرم که دوهفته ست فوت کرده حدود یکماه پیش خریده
  من احساس کردم چون مونده بو میده ولنو انداختم دور،بعد دیدم مقدار زیادی گوشت داخل خانه هست که تعدادی نشستن ومشغول خورد کردن اون هستن،همسرم سراغ گوشتی که انداختم دور رو گرفت وبعد یه دفعه دیدم دستمه،اونو بو کردم اما بوی تازگی میداد فقط رنگش کمی کدر بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است بر اساس تعابیر خواب برای گوشت به این معنا باشد که در اینده باید از چیزی که در نظرتان بی اهمیت است بسیار دقت کنید که خیری برای ایشان در ان وجود دارد که شما هم از ان منتفع خواهید شد و از این رو در اولین گام برای ایشان خیراتی دهید و در انتخاب هایتان بسیار دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 35. عثمان

  سلام دیدم عمویم که باهاش ​​کینه دارم گوشت خام آورد و به پدرم داد و گفت ما نماز خواندیم آمده ام به شما بدهم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   گرفتن گوشت از دیگران در خواب ها به خیر امده است و ممکن است نشانی از رسیدن به خیری از طرف ایشان باشد اما اگر مبنای این خواب دوستی با ان شخص باشد تعبیری ندارد و نشان از بدتر شدن اوضاع می تواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 36. جمیله

  سلام !

  خواب دیدم شوهرم که سالها است از هم جدا شده ایم سرزده وارد خانه شد ، گویا که ما هنوز زن وشوهر بودیم و بچه ها نیز خانه بودند . ایشان با یک لاشه بزرگ گوشت وارد خانه شد . لاشه هیگل سالم یک حیوان بود . گاو یا گوسفند نمی دانم ولی گوشت خیلی قشنگ و تمیز بود . لطفا تعبیر آن چه میباشد .

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خیر باشد و یا اینکه هیچ تعبیری نداشته باشد و از طرفی هر دوی ان ها برای شما ضادق است و باید بدانید که دیدن ان یا نشان از خیری است که از طرف ایشان به شما رسد و یا اینکه یاداور روزهای گذشته شما بوده است.
   سربلند و پیروز باشید

 37. نیما همایون

  سلام
  خواب دیدم پول ندارم و یک قصاب کنار خیابونی بهم کلیرگوشت ماهیچه لخم داد و من نمیخواستم بگیرم اما با اصرار بهم داد , و فرداش که رفتم تسویه کنم باز هم پولم رو جا گذاشته بودم که قصاب یک کم ناراحت شد گفت گوشت رو برگردونم که بریزه دور

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است تعبیری به این صورت داشته باشد که شما در اینده از فرصتی که برای شما پیش بیاید به خوبی استفاده نکنید که سبب شود از دست شما برود و از این رو برای شما انچنان خیر نیست و باید سعی کنید از فرصت ها به خوبی استفاه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. مجید راستگوی

  باسلام ببخشید من خواب دیدم که یک جایی هستیم که تعدادی از انسان ها خود ایستاده در حال کباب شدن در آتیش ذغال هستن که بعداز کباب شدن خودشان با پای خود برای که انسانهای دیگر بتوانند آن ها رو بخورن تا آنجا را میرفتن

 39. حسنا

  سلام و احترام
  من خواب دیدم در منزل پدری همسر سابقم هستم که از هم جدا شده‌ایم و گویا مجلس عزاداری هم بود و لای دندناهای من پر از گوشت پخته بود که یعی میکردم با زبان و انگشت آنها رو از لای دندان خارج کنم. موقع خروج هم چنان که با خواهر همسر سابقم حرف میزدم دیدم لنگه کفشی که پوشیدم مال خودم نیست و دنبال کفشهای خودم میگشتم اما پیدا نشدند.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما احتمالا بر این معنی است که شما از ان شخص که جدا شده اید دیگر وصالی بین شما انجام نخواهد شد و خوردن گوشت پخته در خواب نشان است مال حلال و خیر و برکت است و نشان بر بدی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. نیکا احمدی

  سلام من خواب دیدی از مردی که من در خواب داشتم‌از او‌عطر میگرفتم گفتم من همین هارا میخوام و‌با پول‌کم او هم گفت من به تو چیزی بهتر میدهم و‌ برای من یک چندسیخ بزرگ گوشت کبابی بسیار خوشمزه بع من‌داد و من‌هم‌اوردم خونه و‌کمی به مامانم دادم گوشته برای من‌خیلییییی خوب بود‌و استخون نداشت ولی برای مادرم استخوان داشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و نشان از رسیدن به چیزی باشد که به واسطه ی ان برای شما خیری و رزقی در انتظار باشد./
   سربلند و پیروز باشید

 41. يلدا

  سلام ديدن خواب ظرف غذا كه براى ما بياورند ودو سر اسب پخته شده در ان باشد چيست؟ و دو بچه حيوان (بين اهو و بره نميدانم چه بودند دقيق) پخته شده كامل اما زنده بودند و راه ميرفتند هر دو.اينها را براى من اورده بودند .يكم از سر اسب خوردم با اينكه برام اصلا راحت نبود خوردنش اما اون دو تا بره را نه.ميشه لطفا تعبير كنيد؟خيلى ممنونم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب گوشت خوردن اگر ان حیوان به حلال باشد تعبیر خیر است و درغیر این صورت می تواندنشانی از ان باشد که کاری خطا را انجام می دهید و از این رو بدانید که ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده نه چندان دور ممکن است به بهانه ی آنکه خیری به دست اورید کسی را برنجانید که برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 42. فاطمه كريمي

  سلام
  تعبير خواب گوشت گاو زياد اماده كردم براي پخت اما حس ميكنم بو گرفته خالم كنارم بود همش ميگفت نه بابا بو نرگفته

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است نشان از ان باشد که خیری به شما رسد اما برای شما انقدر مطبوع نباشد که از ان انتظار دارید و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 43. خاتون

  سلام وقتتون بخير من خواب ديدم شوهرم گوشت خريده بردكه تركيبى ازگوشت گوسفند و گاوبود وهيچ چربى هم نداشت گفت بديم چرخ كنن ببينم گوشت اش چطوره گفتم من خودم چرخ مى كنم دنبه هم مى ريزم داخل اش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب خوردن گوشت و داشتن گوشت حلال بسیار به خیر امده است و نشان از ان است که می تواند خیری برای شما در اینده وحود داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 44. نرگس

  سلام من خواب دیدم که نمیدونم دقیقا حیوان چی بود شبیه گوسفند بود بعد گوشتش آویزون درخت حیاط مون کرده بودن و یه مردی مشغول بود نمیدونم داشت چیکار می‌کرد فکر کنم داشت گوش درستش می‌کرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به این صورت تعبیر شود که در اینده خیری در نزدیکی شما باشد که شما از ان منتفع شوید و از این رو می تواند خوابی خیر برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 45. وجیه صادقیان

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشیدمن خواب دیدم رفتم منزل پسرم (که الان بخاطرسیل وصایلشونا جمع کردن وخیلی خسارت بهشون واردشده )
  دریخچالشا بازکردم ودرتمام طبقات یخچالش پرازگوشت واستخوان گوشفندیاگاوبود
  تعبیرش چیست؟
  ممنون ازالطافتون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب اگر به خاطر تشویش ذهنی شما نباشد می تواند نشانی از ان باشد که ایشان را خیری در انتظار است که بسیار هم خوب و خیر است و از این رو خوابی بسیار خیر دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 46. نادی

  سلام من خواب دیدم مادر کسی که دوست تارم با او ازدواج کنم و باهم دوست هستیم خانه ما آمد و دوکیلو‌گوشت قرمز‌آورد
  تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب نشانی از رسیدن شما به مرادتان باشد که در خواب به این صورت امده است و از طرف دیگر هم می تواند نشانی از رزقی باشد که به واسطه ی ایشان به شما رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 47. ابوالفضل ایوبی پور

  سلام خسته نباشید
  مادرم در خواب دیده که رفته بود به روستامون و در روستا یکی از فامیل هامون به مادرم گفته بود که در فلان جایی گوشت گاو ارزون میفروشن بریم بخریم مامانم قصد خریدش رو داشت ولی نخرید بعد بیدار شد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب یا نشان از ضعف مالی ایشان است و تلاش برای بیرون امدن از زیر فشار و یا اینکه نشان از خیری بسیار خوب برای ایشان است.
   سربلند و پیروز باشید

 48. سهرا

  سلام من خواب دیدم که گوشه کنار یه پل هوایی یه تعدادی انسان بدون پوست افتادن جوری که گوشت تنشون مشخص بود اما زنده نبودن یه حالت زامبی طوری داشتن !
  ازونجا رفتم اما خیلی تو ذهنم مونده
  خواستم تعبیرش رو بدونم ممنونم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند به این تعبیر باشد که در اینده برای شما ممکن است موضوعی پیش بیاید که به واسطه ی ان برای شما موضوعاتی بی اهمیت شوند که تا کنون به ان اهمیت داده اید و از این رو بر خلاف ظاهر خوابیتان ممکن است خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 49. مریم

  سلام من خواب دیدم گوشت تازه داریم و دو طرفم اشنا بود گوشت را داد که بدم به اون طرف وقتی دادم اون گوشت را مالید به صورتش و گوشت از تازگی در اومد و داد بمن معنیش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که باید برای رسیدن به رزقی ابتدا با دیگری ان را شریک شوید تا برای شما به بهترین شکل در اید و از این رو کلیتی خیر دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 50. فیروزه برزگر

  سلام،من خواب دیدم تو یک‌مکانی همراه با خانواده خود هستم و مقدار خیلی خیلی خیلی زیادی گوشت خام اونجا هست که میگن گوشت گاومیشه و خانواده من درحال تقسیم و برش این گوشتها بودند به حدی این گوشتها زیاد بود که من توخواب باورم نمیشد این گوشت یگ گاومیش باشه فقط لطفا تعبیرش رو بفرمایید ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که بسیار خوب و خیر است و ممکن است نشان از اینده ای باشد که در ان برای شما رزقی رسد. از بابت این خواب نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 51. امیررضا مدنی

  سلام
  مادرم تو خواب دید که پسر عمو گوشت آورده مامانم با برنج اون گوشتو پخت بعد داد بهشون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گوشت حلال بسیار به خیر امده است وبرخی ان را خیر و روزی دانسته اند و از این رو ممکن است برای شما هم به همین تعبیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 52. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که در خواب گوشت ماهیچه گاو رو تقریبا نیمه پخته خونی رو تو نون پیچیدم و میخورم ، البته این لقمه رو یه خانومی که نمیشناختم و بهم گفته بود مادر من هست به من داده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که در اینده نزدیک پیش از انکه موعد کاری باشد ان را بخواهید تمام کنید و به خیر دست یابید که خوب نیست و باید از این جهت اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 53. Shima

  سلام . من خواب دیدم خواهرم بهم گفت گوشت گوسفندی ازتویخچال براش ببرم میخاست انگار ابگوشت درست کنه . من که رفتم مادربزرگم که فوت شده دستشو گذاشته بود رو دستم و نمیزاشت که گوشت و ببرم و همش میگفت نمیخاد نبر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در گام اول برای ایشان خیراتی هر چند کم بدهید که نشان از ان می تواند باشد که چشم به دست شما دارند و از طرف دیگر ممکن است نشان از ناراضی بودن رزقی که به دیگری می رسانید باشند.
   سربلند و پیروز باشد

 54. جواد

  مادرم خواب دید که یک سینی بزرگ پر از گوشت خام ماهیچه گوسفند داریم و از من در خواب سوال مزکرد که با اینها چه کنیم لطفا تعبیرش رو بفرمایید سپاس

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گوشت همیشه به خیر امده است و می تواند نشان از خیر باشد و همیشه به رزق امده است.
   سربلند وپیروز باشید

 55. ملیحه

  سلام
  خواب دیدم توی حیاط بابام اینا،کلی گوشت گوسفند تازه آویرون هست از روی بند،و کلی حیاط شلوغ بود،انگاری داشتن از اون گوشت تقسیم میکردن به مردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است نشان از خیر باشد و در تعبیر خواب گوشت امده است که می تواند خیری باشد که به ایشان رسد و نذر کردن ان هم بهتر است.
   سربلند و پیروز باشید

 56. امیریل

  سلام وقتبخیر ببخشید من خواب دیدم از یه قصاب یه بز با وزن حدود 20کیلو سفارش دادم که سرشو ببره و تمیزش کنه و پولی بابتش ندادم فقط گفت ی مقدار پول بده برا کسی که میخادسلاخیش کنه و می‌گفت احتمالا نصف وزنش گوشت داشته باشه که بیدارشدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر است و ممکن است نشانه ای از اینده ای احتمالی باشد که در ان خیری برای شما در ازای چیزی بسیار کم فراهم شده است و از این رو بسیار خیر و خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 57. وحید

  باسلام من خواب دیدم دارم گوشت خام میخورم گفتن گوشت گرازه ولی قبل اینکه بخورم نمیدونستم بعدخوردنش گفتن ولی بازم بنظرم شیرین بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما شما گرفتار مالی حرام خواهید شد که از آن لذت خواهید برد و بعد از مدتی خواهید فهمید که این مال حرام بوده است. و در تعبیر معبران دیگر گوشت گراز را به حقه بازی هم تعبیر کرده اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 58. علی اکبر

  سلام من خواب دیدم یه مقدار خون بالا آوردم بصورت قطره ی
  بعدا گوشت های بدنم تیکه تیکه از دهنم بیرون می آمد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و به تعبیر ضرر می‌تواند باشد و صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 59. masa

  خواب دیدم داشتم چربیهای یک شقه گوشت بزرگ راازان جدامیکردتعبیرش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ردی ندارد و اگر گوشت از حیوانات حلال گوشت باشد چربی آن هم نیک است و دنبه در خواب نشان از مال و اموال است و چربی گفته اند کیف پول است کم ا زن از آن نگهداری می‌کند و اینکه احتمالا حساب خودتان را از صاحب خانه جدا خواهید کرد.و به گفته امام صادق چربی به خواب مال و ثروت فرزند و گشایش در کارها است.
   سربلند و پیروز باشید.

 60. Mahi

  سلام من دیشب خواب دیدم که گوشت قرمز گرفتم حدود ۳ یا ۴ کیلو بعد یه خانم اومد بهم گفت که ما گوشت نداریم بهش گوشت ها رو دادم اما یادم رفت که پولشو بگیرم بعد به پدر و مادرم زنگ زدم و به اونا گفتم اگه اون خانم اومد پیش شما پول گوشت ها رو بگیرید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به آن تعبیر است که شما به اطرافیانتان خیری حلال خواهید رساند و اما در برابر خیرتان چشم داشت دارید.
   سربلند و پیروز باشید..

 61. الی

  خواب دیدم شوهرم مقدار زیادی گوشت تازه گوشفندی بدون استخوان آورده. یکی داشت برامون تیکه تیکه بزرگ می کرد، دیدم خیلی از قسمت هاش چربی زیاد داره. گفتم یه جوری قسمت پرچرب و کم چرب رو با هم بسته بندی که تقریبا همه قسمت ها یکجور بشه برای آبگوشت.
  یک دفعه دیدم یه ران کامل گوسفندی یخ زده هم هست که مادرشوهرم داده. تو خواب می گفتم این ران پاهای خود شوهرم است چجوری مادرشوهرم داش اومده و نخورده و بهمون برگردونده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خوابتان نشان بر آن دارد که از زحمت همسرتان به شما و خانوادتان خیری خواهد رسید که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 62. زیبا

  سلام
  من خواب دیدم یک آقایی توی خیابون گوشت میفروخت. من یک پلاستیک بزرگ گوشت قرمز برداشته بودم اول اما بعدش تقریبا نصفش رو خالی کردم روی زمین و فقط قصد داشتم نصفش رو همراهم ببرم.اصلا یادم نمیاد پولی پرداخت کرده باشم و این که اون آقا اصلا کی بود، و این که چرا من انقدر ناراحت یا عصبانی بودم و فکر میکردم حالا ببینم کی اون نصفه باقی مونده رو ازش میخره. هیچ حرفی و پولی هم رد و بدل نشد
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که گوشت حلال گوشت به معنی مالی حلال است کل به شما خواهد رسید و اینکه عصبی بودن شما در مقابل خیر نشان بر بد رفتاری شما نسبت به فردی است که خیر به شما می‌رساند. و اینکه در همه امور صبر را پیشه کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 63. اکرم

  سلام
  من خواب دیدم که برای خرید سه کیلو گوشت گوسفندی فرستادنم ولی من رفتم از جایی بجز قصابی که کلی شلوغ بود گوشت شکار بخرم ، با پشم و استخوان و… خیلیم خوشحال بودم ولی خریدنمو دیگه ندیدم و بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب گوشت خریدن از قصابی نشان بر خوبی ندارد ولی دیدن گوشت و پوست حلال نشان بر خیری است و مال و منفعتی که به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 64. سمیزا

  سلام من خواب دیدم که یکی از دوستام یه بسته گوشت چرخ شده با نان بهم هدیه داد که گوشت هم قرمزوچرخ شده بود ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب گوشت آمده است که اگر از حیوانات حلال گوشت باشد بر این صورت است ک ها از طرف آن دوست به شما نعمتی خیر و یا منفعتی حلال خواهد رسید و این خواب این را هم نشان می‌دهد که این دوستتان به شما خیر می‌خواهند.
   سربلند و پیروز باشید.

 65. fati

  سلام
  من خواب دیدم که یکی از اقواممون که یکمی باهامون مشکل دارن برامون گوشت گوسفند اورده
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به معنی خیر است و به این صورت است که از طرف این فرد به شما خیر و برکت و یا حتی مالی حلال به شما خواهد رسید و ذهنتان به دلیل منفی بودن به این فرد خواسته است شما را را به مثبت اندیشی دعوت کند که خیر است و حتمی می‌تواند از طرف شخص دیگر هم باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 66. سون

  سلام خواب دیدم پدر مرحومم سینه مرغ و گوشت قرمز خریده آورده خونه من نشستم اونا رو تمیز کردم اول دو تا سینه مرغ رو فیله فیله کردم و برش زدم بعد گوشت قرمز رو تمیز کردم، تقریبا وسط گوشت دیدم یه چیز کلفت هست که با دستم کشیدمش بیرون و مامانم رو صدا زدم اومد دید گفت کرم بزرگ و زنده هست منم گفتم از اون نمی خورم ها گفت باشه ببر عوضش کن بابام رو صدا زدم ازش پرسیدم اونم گفت از فلان جا خریده بیا بریم عوض کنیم با بابام و یه نفر دیگه راه افتادیم رفتیم که تو اول راه دیدم یه سگ سیاه و سفید داره میاد سمت ما بابام گفت نترس یکم که نزدیک ما رسید نمیدونم کی بهش به تیکه چوب بزرگ زد اونم زود وایساد و دستاشو جلوش گرفت و رو پاهاش وایساد و خودشو لوس کرد بابام هم گفت دیدی چیزی نیس بعد رفتیم منم هم قد بابام بودم و کیف می کردم که با اون می گردم و برگشتم نگاش کردم دیدم قیافش مثل زمان قبل فوتشه میانسال هست بعد یه هویی دیدم به جای بابام همسرمه با اون گشتیم و بعد اومدیم خونه دیدم مامانم گوشتا رو گذاشته یه جایی که گوشت چرخ کرده و فیله ای قرمز هست که پرسیدم اینا چیه گفتن گوشت فیله ای همونی هست که بردیم عوض کنیم که بابام اونا نشون مغازه دار داده به جای گوشت دیگه خردیده اونا رو هم بابام گفت دست نزنید خودم می خورم گفتم این چه کاری بود آخه ناراحت شدم و گوشت چرخ کرده واسه ما نبود و روی گوشت چرخ کرده و اون محیط کرمهای سفید و قرمز ریز کمی بودن منم گفتم چرا گوشت رو گذاشتید اینجا من از این نمی خورم ها، زود بابام پلاستیک گوشت رو آورد تا اون گوشتا رو باز برداره، منم پیش خودم فکر می کردم نکنه کرم از این گوشتا رفته باشه تو گوشتی که بابام خریده بوده که بیدار شدم ممنون میشم تعبیرشو برام بفرستید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این صورت است که گوشت نشان از خیر و برکت است و نشان بر مالی دارد که احتمالا از خانواده پدری به شما خواهد رسید اما این مال بر آن دشمني نفوذ خواهد کرد که نیت به حرام کردن آن دارد و این دشمن از خون و گوشت شما تغذیه خواهد کرد که نیک نیست. پس بیشتر مراقب بوده و بر روح پدرتان خیرات هدیه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 67. بابایی

  سلام من خواب دیدم شخصی که تو اقوام ما بوده و به تازگی فوت کرده داخل قبر هیچ جنازه ای نبود ولی دور قبر آجر بوده مثل دیوار و تکیه های گوشت له شده لابه لای این آجر بود تعبیر میخواستم ازتون با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر امر واقعی به نام فشار قبر است که بعد از عمل فشار قبر جسد به تکه های از گوشت جدا شده تبدیل خواهد شد و اینکه برای آرامش ایشان به روحشان خیرات هدیه بفرماید.
   سربلند و پیروز باشید.

 68. کتایون

  سلام
  خواب دیدم تو یه فروشگاه زنجیره ای گوشت قرمز با قیمت دولتی میدادن من هم خریدم،
  اولش گفتم از همه قسمتش برام بزار، بعد که کیسه رو باز کردم دیدم یه تیکه دنبه کوچیک برام گذاشته و باقی گوشت هم پر از چربیه
  برگشتم که عوضش کنم، توصف منتظر بودم که پرسنل خانوم اون قسمت با خوشرویی بغلم کرد و قبول کرد که عوضش کنه
  اما بعدش رو دیگه ندیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دنبه آمده است که نشان از مالی دارد که بدون زحمت به دست می آید و نشان از ارثی است که به زن خانواده خواهد رسید و جز مال زن است و اینکه شما به آن راضی نبوده اید نشان بر این است که از مال گدری به شما مالی و یا خیری و پولی خواهد رسید که ناراضی هستید و احتمالا آن را با روی گوشاده بهاز شما پذیرا هستند.
   سربلند و پیروز باشید.

 69. منا

  سلام
  خواب دیدم یک بسته بزرگ ۱۵تایی گوشت از سوپرماکت به همراه پنیر و کره و .. خریدم و بردم خونه
  سوپری می گفت گوشت یخ نزده و منتظر باش بزارم توی یخچال یه کم یخ بزنه که فاسد نشه گفتم خونه نزدیکه و ازش گرفتم
  وقتی اومدم خونه دیدم کدو و بادمجونم دارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر احوالات روزمره تان است و غیر آن نشان بر خیر و رزق و روزی دارد و خیر است و به معنی برکت خلال که به خانه شما وارد خواهد شد هم تعبیر می‌شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 70. افسانه

  سلام،خواب دیدم یک بسته کوچیک ،گوشت گوسفند یخ زده تو کیه فریزری دارم،توش آب ریختم که یخش بازشه تا غذا بپذم،تو خیابون بود ،ی مرد غریبه دیدم داشت نگاه میکرد،احساس کردم نیازمنده،گفتم میخوای گفت اره،موفعی که بسته گوشت رو بهش دادم دیدم دو بسته گوشت ماهی هم ب همراه اون ب طرف دادم،خوشحال شد. آب داخل مشما گوشت قرمز روخالی کرد و هر سه بسته گوشت رو داخل کیفش گذاشت،گفتم بچه داری،گفت زن و بچه ندارم و تنها هستم،گفتم پس ی بسته گوشت ماهی میدی من غذا درست کنم برای بچه هام ،گفت نه،میخواستی ندی.تعبیر چیست؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیری است که به دیگران میرسانید و اینکه خودتان به آن خیر نیاز دارید و اما برایتان نشان از خیر و منفعت است از بخششتان. و تعبیر به بدی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 71. پریا

  سلام من تو خواب دیدم که رفته م یه مغازه یادم نیس که قصابی بود یا چی شخصی که اونجا کار میکرد گوشتی بهم داد که خیلی تمیزه و گف بعدا بیا سراغم چون پولی در بابت گوشت ازم نگرف

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تعبیر به خوبی دارد و به این صورت است که به شما منفعتی حلال خواهد رسید و اگر آن سخص آشنا بوده است بر معنی آن است که از آن فرد خیر مداوم خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 72. تناز

  سلام .خسته نباشید .اگه کسی خواب دیده باشه که ی کیسه پلاستیک پر از گوشت کهره نازک توسط ی آقایی براش بیارن در خونه چه تعبیری داره .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب حلال گوشتان آمده است که نشان بر خیر و منفعتی است که طرف شخصی به شما خواهد رسید و اگر حلال گوشت باشد نیک است و اگر حرام گوشت باشد نشان از بلا و بروز مشکلاتی است که پیش خواهد آمد و نیک نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 73. برومند

  سلام خسته نباشید من تو خواب دیدم گوشت تو خونه سه نیکه کوچیک بود و مهمان داشتم گزاشتم که بپزه وقتی برگشتم دیدم تو قابلمه گوشت ها خیلی زیاد شدن بطوری کی هر چقدر میشمردم و جدا میکردم بازم زیاد بودن.تعبیرش چیه؟اگه پاسخ بدین ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و اینکه اگر حلال گوشت باشد به معنی رزق و روزی است که در زندگی و مال شما افزون خواهد شد. و برکت بر آن خواهد افتاد.
   سربلند و پیروز باشید.

 74. مریم

  سلام من خواب دیدم ی فرد غریبه من و دو تا دختر دیگه ک از اقوام بودن ب زور جلوی شعله آتیش چیزی مثل شومینه بست تا گوشتمون پخته بشه بعد ب گوشت پاهامون تا روی شکم چاقو زد تا پخته تر بشیم ،گوشتمون کامل پخته شده بود و در حالی ک‌سه تامون شاهد همه این حریانات بوویم و زنده بودیم
  تعبیر این خوابم چی میشه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   درباره تعبیر خواب گوشت پخته شده انسان نیز آمده است که نشانه این است که بی برکتی کم شدن نعمت های خداوندی نظیر باران و یا گفتن کفر و بی ایمانی برای بشر است و اینکه نشان بر خوبی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 75. مهسا

  سلام من خواب دیدم که گوشت گوساله رو به اعضای خانوادم میدم ولی بسته بندی پدرو مادرم بیشتر بود میشه تعبیرشو بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که پدر و یا مادرتان به وسیله عملی که نیک است سبب میشوند خیری به خود و خانوادشان روا داشته شود که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 76. رضا

  سلام من خواب دیدم یه کیسه پلاستیک پر از گوشت مرغ تقریبا منجمد بردم دستشویی بشورم که کیسه پاره شد وافتاد تو کاسه دستشویی بعد خواستم آب بگیرم روش برش دارم ولی شیر آب شیلنگ نداشت خیلی هم بلند بود همونجوری آب پاشیدم تا تمییز شه ولی قبل اینکه بردارم بیدار شدم ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که احتمالا شما مال حلالی دارید و و به نحوی در مکانی ان را قرار داده اید و یا سرمایه گذاری کرده اید اما از حلال بودن و پاک بودن ان شک دارید و اگر غیر این است میتواند جنبه های دیگر زندگی خود را که در مورد موضوع مالی است جستجو کنید که به خیر رفع میشود.سربلند و پیروز باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 77. نسرین

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم رفتم خونه خاله ام و موقع برگشت خاله م میاره یه کیسه برنج و مقدار زیادی گوشت و یه سری خوراکی که یادم نیست چیا بودن به من میده میشه لطف کنید بگید تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از خیر است و نیکی و اینکه از طرف ایشان به شما منفعتی خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 78. فاطمه

  خیلی خوبه واقعاً

 79. فاطمه

  سلام
  من خواب دیدم که دارم گوشت یه انسان مرده رو تکه تکه میکنم تا با اون خورشت درست کنم ولی بعد تکه کردن منصرف شدم و دیگه دست به گوشت ها نزدم
  میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر نیست و نشان از ان دارد که ممککن است در اینده ای نه چندان دور برای انکه به چیزی برسید دست به کار ناصوابی بزنید که حتما باید از ان اگاه باشید که خدای ناکرده این موضوع برای شما رخ ندهد.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند وپیروز باشید

 80. پرستو

  من دیشب خواب دیدم عمم ی عالمه گوشت بااستخوان گذاشته جلوش و همه وزیرورومیکنه
  منم ی تیکه خیلی کوچیک ک استخلن داشت انداختم دور مث ی اشغال ک میندازی دور تعبیرش چی هست ؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که اگر حلال گوشت باشد خیر است و اگر حرام گوشت باشد نشان بر خوبی نیست و به معنی غم و مال حرام است . و رفتار شما از نارضایتی شما نسبت به خیری است که به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 81. زهرا

  سلام
  من خواب دیدم یکی از اقوام گاوی کشته و همه مردم صف طولانی بستن برای گرفتن گوشت، بعد یکی از همان اعضای فامیل ب من گفت بیا برو داخل گوشتت رو بگیر من داخل رفتم، خیلی هم خوشحال بودم ک زودتر بمن میدن، رفتم داخل داشتن گاو رو تقسیم میکردن منتظر شدم تا بمن هم بدن
  تعبیرش چیه؟ ممنون ازشما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مال حلالی دارد که به شما خواهد رسید و این خیر شما را از ناراحتی مشکلات نجات خواهد داد. سربلند و پیروز باشید.

 82. محبوبه

  سلام دیروز پنجم ماه ذیقعده خواب دیدم در جایی چندنفر صف ایستاده اند برادرم که فوت شده هم بود بمن گف اینجا گوشت چرخکرده میدن بیا بگیر
  منم ایستادم بسته های ۳کیلویی گوشت چرخکرده تازه بود ومن یک بسته گرفتم و بسیارخوشحال بودم
  لطفا تعبیرش رابفرمایید
  همیشه فکرمیکردم خواب گوشت خوبه ولی با تعابیری که خواندم کمی نگران شدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر اینکه مرده چیزی به شما بدهد امده است که نشان از خیر است و در اینجا هم چون شما اصلیت داستان خواب بر آن موضوع بنا شده است پس می توان گفت که خریدن گوشت در اینجا ملاک نیست و نشان همان نکته ی اول است که عرض شد.
   از این رو نگرانی نداشته باشید و خیراتی برای ایشان بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 83. الی

  سلام صبح بخیر
  خواب دیدم در جایی هستم که آدم های زیادی حضور دارند و قرار است با هم یک برنامه مشترک شروع کنیم. و صبح همه جمعیت در محوطه بودیم.. و دو سگ خییییلی بزرگ (هر کدوم حدودا اندازه یک اتاق) رو برای صبحونه همه دارن سر میبرن.. یکیشون همونطور بدون سر و دیوانه وار پرید سمت من و من خودمو عقب کشیدم.. خیلی وحشتناک بود. و از خواب پریدم.. حدود ده سال قبل هم باز خواب دیدم یکی از فامیلامون داره سگ قربونی میکنه و به من هم گفت بیا این سگو رنده کن اما من ترسیدم و نرفتم. هر دو خواب هم خیلی وحشتناک بودن. ممنون میشم بفرمایید تعبیر این سگ هایی که من درخواب میبینم که دارن کشته میشن برای خوردن چی هست.. سپاس

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان اول بر حالت های روانی و روحی شما است که اگر ادامه داشته باشد باید با روانگاو در میان بگذارید و از لحاظ تعبیر خواب شما به این صورت است که گوشت سگ حرام و نجس است و اینکه قربانی و برای خوردن بر شما ظاهر می‌شود می‌تواند نشان از مالی حرام باشد که می‌تواند در زندگی شما خرج شده باشد. یا در آینده این اتفاق رخ دهد که باید آگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 84. نرمین

  من خواب دیدم که یکی از دوستان که هشت سالی است که فوت کرده گوشت قرمز خام آورده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن آمده است که بسیار خیر است و این خود برای شما خوب است واز طرف دیگر هم در تعبیر خواب گوشت امده است که باز هم خیر است و بدانید که تعبیر این خواب برای شما و ایشان هر دو می تواند خیر باشد و نباید از بابت آن نگرانی داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 85. ناشناس

  باسلام
  امروز صبح خواب دیدم
  با خانواده ی مادرم به جایی رفتیم
  برای تفریح البته منزل بوده است
  خواهرم و مادرم کلی گوشت گوساله و لی تردو خوشمزه
  چون احساس میکردم قبلن هم ازاین گوشت استفاده کردم
  و کلی گوشت مرغ به سبخ زدند برای کباب کردن
  این خواب تعبیرش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب گوشت امده است که به این معنا میتواند باشد که شما به خیری درست خواهید یافت که این خیر از طرف خانواده ی شماست و از این رو نباید از بابت این خواب نگران باشید و بدانید که به معنای خیر است و هم برای شما و هم خانوادیتان نوید بخش امری نیکو است.
   سربلند و پیروز باشید

 86. عباس.

  با سلام
  من در خواب دیدم به قصابی رفته ام به قصد خریدن گوشت گوسفند که در آنجا یک تکه بزرگ گوشت به همراه گردن گوسفندی در دستم دیدم همچنین یک تکه کف دست لخم دیدم ولی به خانه نیاوردم در اطراف قصاب بسیار گوشت بود
  لطفا راهنمایی فرمائید. خیلی نگران شدم .
  جلیلی.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بد بودن ندارد چون که ان را به خانه نبرده اید و اینکه دیدن گوشت حلال گوشت نشان بر خیر است و اینکه شما در انجام کاری قرار خواهید گرفت و ان را به ثمر خواهید رساند و نتیجه ان را به چشم خواهید دید .
   سربلند و پیروز باشید .

 87. فرحناز

  سلام دیشب خواب دیدم دارند از طرف ارگانی گوشت گوسفند میدهند طرف اشنا بود بران یک تکه بزرگ گوشت تمیز و قرمز گذاشت و گفت میشه ۱۵۰ هزار منم شروع کردم خدا رو شکر کردم که یخچالم پر از گوشت میشه و گوشت با کیفیتی نصیبم شده میشه تعبیر خواب رو بگید چون تعبیرای مختلف رو خوندم به نتیجه نرسیدم ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و اینکه خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است. و نشان بر این دارد که از طرف ارگانی به شما مالی میرسد که مایه خیر است و شما را بسیار خوشحال خواهد کرد و شما را از غم رها میکند .
   سربلند و پیروز باشی.

 88. پیمان

  با سلام خسته نباشید. درخواب دیدم درجایی مثل کلاس نشسته ایم که آوردند به همه دوتیکه گوشت که تیکه های بزرگ که درداخل مشما فریزر هست دادند ومن سوشرت پوشیدم گذاشم تو جیب سوشرتم رفتیم بیرون ومن داخل همون مشما فریزر دوباره گوشت پیدا کردم اینبار سه تیکه بود عین همون گوشت بازهم گذاشتم تو جیب سوشرتم کمی ک جلو رفتیم بازهم گوشت پیدا کردم عین همون داخل مشما فریزر بسته بندی شده ولی اینبار پنج تکه بود وبازهم گذاشتم داخل جیب سوشرتم و رفتم ک از خواب پریدم.
  ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بگین. با تشکر از سایت خوبتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از یک چیز برای شما میتواند داشته باشد و ان این خواهد بود که شما درایننده باید سعی بر حفظ کردن دارایی هایتان بکنید.
   زیرا سبب خواهد شد که شما از ان خیری بیشتر کسب کنید و در مسیر شما روز به روز این خیر بیشتر شود.
   سربنلند و پیروز باشید

 89. مهرنوش

  با سلام من خواب دیدم که گوشتی از قصابی خریدم برا کباب درست کردن برای مهمان اما بهمراه پدرم برگشتم دمه همان قصابی که گوشت رو پس بدهم پدرم خجالت میکشید گفتم خودم اینکارو میکنم و بردم گوشت پس دادم و گفتم بخاطر کرونا مهمونیه ما بهم خورده لطفا این گوشت و پس بگیرید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما خوابتان بر اساس افکارتان و به علته این بیماری است و وتعبیر خوابتان به گفاه معبران نشان بر خیر دارد به این علت که گوشت خریدن از قصابی خوب نیست و نشان بر بد بودن دارد و اینکه شما ان را پس داده اید نشان بر خیر دارد.
   سربلند و پیروز باشید .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این ممکن است در واقعیت به عینه برای شما پیش بیاید و از طرف دیگر هم ممکن است نشان از کاری باشدکه ممکن است شما در اینده انجام دهید و سبب رنجش خاطر پدرتان بشوید و خیری را از دست خودتان فراری دهید و از این رو باید بسیار نسبت به این خواب اهمیت دهید و حتما هم صدقه دهید و در اعمالتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 90. الینا

  سلام من خواب دیدم که پدرم و زن پدرم از مکه اومدن و مادرم به استقبال آنها رفته و 7کیلو گوشت براشون برده این یعنی چی

  • یاسین صداقت

   باا سلام
   این خواب برای ایشان بسیار خیر است و ممکن است اشاره ای به این صورت باشد که ایشان در تاریخی و یا مقداری مربوط با 27 خیری خواهند دید و اینکه ببینید کسی از حج بازگشته است بسیار برای ان شخص خیر است و میتواند نشان از ان باشد که عبادت ایشان بسیار مقبول واقع گشته است و ایشان خیری از این جانب خواهند دید.
   سربلند و پیروز باشید

 91. فرزانه

  من خواب دیدم پدرم که فوت کرده است برای من و خواهرم یک لگن پر از گوشت دل و جگر از قصابی گرفته
  ولی پول کمی داره
  یکم از پول رو خودش داد
  و بقیه پول رو منو خواهرم دادیم
  تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب ممکن است به این صورت باشد که شما باید برای ایشان خیراتی دهید و این به معنای ان نیست که ایشان در وضعیت خوبی نیستند اما نیازی در دستان شما دارند که باید برطرف گردد و این بدان معناست که ایشان شما را از خیری منتفع خواهند کرد اما باید خودتان هم برای ایشان خیری برسانید.
   سربلند و پیروز باشید

 92. فاطمه

  سلام.
  من خواب دیدم که مقداری گوشت داشتم، گمان میکنم که چیزی شبیه به جگر بود و پخته شده، البته این را دقیق خاطرم نیست، و تعداد زیادی ست در جایی بودند که من این این گوشتها و که خرد و تکه تکه بودند را برای سگها می انداختم. کمی از سگها می ترسیدم ولی اصرار داشتم گوشتها را به آنها بدهم. ولی تعداد سگها خیلی زیاد بودند و احساس میکردم که خیلی گرسنه هستند.
  ممنون میشم اگر تعبیرش را بفرمائید.

  • یاسین صداقت

   با سلام درتعابیر خواب امده است که تعبیر خواب گوشت به معنای رزق ور روزی شماست و اینکه د راین خواب دیده اید که رزق و روزی خود را برای سگ ها انداخته اید به این معنا میتواند باشد که شما از مال خود به کسی که خیر و صلاح شما را نمی خواهد خواهید بخشید.
   سربلند و پیروز باشید

 93. راضیه

  سلام
  خواب دیدم از کنار یک مغازه بزرگ قصابی رد می شدم یک جورایی انگار حس می کردم قرار است همه ان گوشت های خوش رنگ و بو و پر چرب و چاق برای من باشه به خواهر شوهرم که بسیار بد دل هستش .

  در زمینه غذا رو کردم و گفتم نگاه کن چه گوشت های تمیزی برای چرخ کردن گذاشتن و بیرون قصابی یه عالمه گوشت کامل گوسفند ذبح کرده دیدم حتی یکی از گوسفندها ذبح شده بود و داشت راه می رفت اما تمیز و بدون خون بودن..

  و من دلم برای اون گوسفند سوخت که چرا خلاصش نکردن که زنده زنده زجر نکشد بهم گفتند کوره نمی بینه نگران نباش و از خواب بیدار شدم
  لطفا برام تعبیر بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما میتواند بر این معنی باشد که شما در تلاش هستید که مالی از جایی که به ان امید دارید برسد که برای شما بسیار حلال و لذت بخش خواهد بود و اینکه شما در این امر نباید با دیگران مشورتی انجام دهید چون شما را از امیدتان نا امیدخواهند کرد و اینکه شمارا بدبین میکنند و اینکه شما از وجود این مال اگاه هستید برای داشتن و بدست اوردن ان باید کمی با سیاست عمل کنید تا شما به هدفتان برسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 94. پریا

  سلام من خواب دیدم با مادرم و خواهرم داریم گوشت یک انسانی و میخوریم که خیلیم به نظرمون خوشمزه بود.بعد کن یک دفعه نگاه به سینی کردم که توش گوشت بود و به مادرم گفتم نگاه کن هنوز قلبش دارع میزنه و زندست ولی ما داریم میخوریمش و ناراحت شدم.(قلب اون ادمه از سینه اش بیرون بود)ممنون میشم تعبییرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به هیچ وجه خیر نیست و باید بسیار اگاه باشید زیرا دراین خواب اشاره شده است که شما فعل حرامی انجام می دهید و یا در حال انجام ان هستید که سبب دیدن همچون خوابی شده است.
   این گونه خواب ها برای بیننده ی خود قساوت قلب می اورندو از این رو باید بسیار در اعمالتان دقت کنید که خدای ناکرده به مرحله ای نرسید که دیگر نتوانید دست از ان کار بکشید ودر خواب هم به این موضوع اشاره شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 95. محبوبه

  سلام. خواب دیدم که دوستم یک دیگ پراز آبگوشت برایم آورده. تعبیر ش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام در تعبیر خواب گوشت آمده است اگر گوشت از جمله حیوانات حلال گوشت باشد نشان بر خیر و نیکی است و اگر از حیوانات حرام و مکروه باشد نشان از مال حرام و غم است و اینکه آبگوشت طعامی لذیذ محسوب می‌شود و نشان از غذای سالم است نشان بر خیر و برکت برای شما است و اینکه از طریق دوستتان به شما خیری خواهد رسید که شما را خوشحال خواهد کرد و اینکه به تعبیر دیگر مالی حلال به شما و یا خانوادتان می‌رسد که باعث رفع ناراحتی خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 96. S_heydari

  خواب دیدم که پدرم گوشت کبابی و تکه میکند و در باغچه میکارد،به او گفتم بگذار کباب بزنیم،گفت برایت کنار گذاشتم اینارو میکارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این صورت می‌توان تعبیر کرد که اگر گوشت حلال بوده است نشان از این دارد که پدرتان از مال حلالی که در اختیار دارد برای شما و فرزندانشان در مکانی سرمایه گذاری خواهند کرد که در آینده منبع سود و منفعت برایتان باشد و اینکه برایتان سهمی جدا کرده نشان بر این است که از مالشان به شما خواهد بخشید و به شما خیر خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 97. همتی

  سلام . درروز جمعه خوابی مادرم دیده است که در خانه مادرشوهرش پر از گوشت است . گوشت گوسفندی انواع آن . که مادرشوهرش میگوید این را ببر برای طاهره نامی و اگر میخواهید گوشت بردارید و پولش را به من بدهید . مادرم فقط کله پاچه میخواهد که دیگر از خواب بیدار میشود . لطفا تعبیر آن را ایمیل فرمایید. ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای ایشان بسیار خیر است و نشان از خیر و برکتی دارد که به ایشان اگر خدا خواهد میرسد.
   اما این خیر و برکت برای ایشان در ازای کار خیری است که خود برای ان شخص داخل خواب میکند ور اینجا طاهره نه به معنای اسم بلکه به معنای پاک بودن است و نشانه از تطهیر ذات دارد که اگر میخواهید به ان خیر دست یابید باید در جهت تطهیر ذات خود بیشتر گام بردارند.
   تعبیر خواب کله پاچه هم به همین صورت است.
   تعبیر خواب کله پاچه آلامتو
   سربلند و پیروز باشید

 98. زهره

  سلام شوهرم خواب دیده که با شخصی ک نمیشناستش و آقا هم بوده انسان می‌گشتن و گوشتشو مخوردن.از داخل هم میخوردن یعنی دل و روده و این چیزا.خیلی نگرانم تروقران هرکس می‌دونه راهنماییم کنه یا یه منبع معتبر برام معرفی کنه بخونم چیه.بعد از اذانم خواب دیده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب خیلی خیر نیست و نشان از ارتکاب به عملی غیر صلاح میتواند داشته باشد و باید از این رو بسیار اگاه باشید زیرا در تعبیر خواب خوردن گوشت انسان بسیار نکوهش ها امد است.
   سربلند و پیروز باشید

 99. فيروزه

  سلام وقتتون بخير،چندروزپيش درمورد خريدگوشت حرف زدم وشبش خواب ديدم كه برادرم بادوستش توماشين هستن ومنم سوارشدم ،يك سيني گوشت گوسفند بهم داد ديدم گوشت خوبي نيست ازش پرسيدم گفت ازقصاب خودمون خريده ،منم گوشت را داخل خونه نياوردم وگفتم بايداينو پس بدم خوب نيست و قطعي گفتم كه الان پسش ميدم به آقاي فلاني(قصاب). ادامه خوابم ديگه چيزي نبود يا اينكه يادم نيست.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن این خواب تا حدودی برای شما خیر است. اما نشان از ان دارد که ممکن است خیری برای شما بیاید اما شما نسبت به آن بی توجه باشید و این خواب برای شما بیشتر جنبه ی اگاهی دارد و باید اگاه باشید تا فرصتی را از دست ندهید.
   سربلند و پیروز باشید

 100. Sm

  باسلام من خواب دیدم که من به دایی ام ک فوت شده گوشت میدهم …

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است و از این دو حالت نمیتواند خارج باشد که یا باید برای ایشان خیرات دهید شخص خود شما و یا اینکه به واسطه ی عملی که از شما سر خواهد زد برای ایشان صوابی خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 101. رضا

  سلام من اذان صبح خوابیدم و تو خواب دیدم که پدرم که فوت کرده و باهم و مهمان هم داشتیم که بیرون رفتیم و بعد پدرم از مغازه ی بازار مانندی رفت که گوشت بگیرد گفتیم مهمان داریم و داخل رفت و با گوشت سردست گاو باهمان گوساله که بزرگ بودبیرون آمد ومیخندید و من ندیدم که از کی گرفت اما گفتیم اینهمه گفت حداقا اندازه 4یا5 گوسفنده و گفتم کیف کنید و خلاصه ازآنجا با مهمان هایمان ب راه افتادیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و اشاره ای به ایشان و وضعیت ایشان دارد و این خود به معنای این است که ایشان در وضعیتی نیکو هستند به گونه ای که می توانند شما و دیگران را منتفع کنند واین خود بسیار برای مرده خوب است.
   در تعبیر خواب مرده هم امده است که اگر چیزی به شما داد خیری به شما خواهد رسید و در اینجا هم گوشت به شما داده است که خود به معنای رزق و روزی است.
   سربلند و پیروز باشید
   تعبیر خواب مرده الامتو

 102. عباس

  سلام
  نزدیک اذان صبح خواب دیدم که یک نفر از مادربزگم که فوت شده گوشت قرمز طلب میکند و مادربزرگم هم به او گوشت میدهد. من هم به فردی که گوشت را طلب کرد گفتم مادربزرگم که مرده ایشون هست و آن فرد گفت، مادر بزرگت چقد جوان بوده و من و برادرم در خواب برای مادربزرگم گریه کردیم.

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما خیر است و نشان از این داردکه اگر آن شخص آشنا است نشان از این دارد که خیری با او می‌رسد که حلال است. و صورت جوان مادر بزرگتان نشان از این دارد که حالشان و جایگاهشان در آخرت زیبا است و گریه کردن شما نشان بر خنده شما در واقعیت و روزهای خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

  • abolfazl

   خواب دیدم با رفیقم تو خیابون داشتیم راه میرفتیم که یهو بابای رفیقمو دیدم دستش گوشت بود گوشتارو گرفتم تا جلو در خونشون بردم بعد تو اسانسور بودیم که گفت بزار برم بقیه وسایلارو بیارم سوسیس اورد و تعارف کرد با زور یک تیکشو خام خوردم

   • یاسین صداقت

    با سلام
    خیر است و در تعبیر خواب گوشت امده است که به معنای رزق و روزی است و این خود یعنی اینکه احتمالا از ایشان به شما خیری خواهد رسید.
    سربلند و پیروز باشید

 103. زکیه

  سلام وقت بخیر .
  خواب دیدم کسی از فامیل که نسبت به زندگی من حسادت دارد برای من گوشت قرمز هدیه آورد . میخواستم ببینم تعبیر آن چیست ؟ ممنون میشم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر هدیه در خواب بسیار نیکو است و اینکه متاع شما گوشت بوده است باید توجه داشته باشید که این گوشت بافت لطیف و حلال بوده است اگر ازحلال گوشتان بوده باعث خیر و برکت و اگر مکروه و حرام گوشت باشد بد میباشد و باید صدقه داد.
   و در این جا باید این را به عرض شما رساند که هر شخصی افکار منفی از جمله حسادت و زخم چشم و… به وسیله فکر خودبه سمت زندگی سوق میدهد و از فکر خود اول اسیب میبیند و بعد از دیگران .
   سربلند و پیروز باشید

 104. ریحان

  سلام من دیشب یه کار خیلی بدی انجام دادم
  وقتی خوابیدم تو خواب مادرم که چند ساله مرده
  اندازه کف دست گوشت قرمزوخام بهم میده میگه بلندشو اینو بگیر بخور گشنته ازش نگرفتم بانگرانی هی صدام میزنه واز خواب پاشدم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیر نه شر و نه خیر دارد زیرا در خواب تعبیر گرفتن چیزی از میت بسیار خیر است ودر اینجا شما ان را پس زده اید و به این معنا میتواند باشد که خیری بر سر راه شما و ممکن است مربوط به ان مرحومه قرار گرفته و یا قرار گیرد که شما ان را نادیده میگیرید و این خود دلیلی است بر انکه این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 105. وحید

  سلام

  کمی قبل از اذان صبح خواب دیدم برای خرید گوشت به قصابی رفتم و تقاضا کردم معادل سیصد هزار تومن گوشت گوسفند به من بده بعد از کمی معطلی قصاب که مرد جوانی بود و لبخند عجیبی داشت مقدار کمی گوشت راسته بدون استخوان و با کیفیت خوب (شاید طولش بیست سانت بود) به من داد من گفتم کمه با لبخند گفت سیصد تومن همین قدر میشه گوشت گرونه منم گوشتو عیناً پس دادم و گفتم پس راست پونصد تومن بده و گوشت گوساله هم بده و بعد از خواب بیدار شدم قصابی آشنا نبود ولی تو خواب انگار اونجا رو میشناختم چند نفری هم مشتری بود و قصاب ها هم متعدد بودن و نور زیادی هم تو قصابی نبود لبخندش خیلی ترسناک بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید بسیار زیاد اگاه باشید که در تعابیر امده است که خرید گوشت از قصاب خیر نیست و غم و اندوهی احتمالا به دنبال دارد و اینکه شما مقدار بیشتری هم تقاضا کرده اید باز هم به معنای مقدار این موضوع است و باید بسیار اگاه باشید و حتما هم صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 106. آرش دیلمی

  خواب دیدم پارچه ها رو نواری میبریدم و از داخلش گوشت درمیاوردم و حبه ای خورد میکردم…تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بدین شکل است که در اینده ای نزدیک برای شما از طرف دشمنی فریب و نیرنگی در راهتان گذاشته میشود اما به لطف خداوند و هشیاری شما باز هم برای شما خیر خواهد بود و مثل همان است که میگوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
   بسیار هشیار باشید و نترس که انشالله غلبه بر شما سخت خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 107. پوریا نصرالهی

  سلام من خواب دیدم که پدر بزرگم که چندین ساله شهید شده برایم گوشت قرمز و گوشت مرغ آورده ولی من گوشتا رو ندیدم.چون پدر بزرگم بهم گفت که اونارو گذاشته داخل فریزر که من زحمت بسته بندی کردن اونارو نکشم. ممنون میشم اگر این خواب رو تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن گوشت خیوان حلال گوشت بسیار خیر است و این بدان معناست که از ایشان و یا کسی که به ایشان وابسته است به شما خیری خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 108. نگار

  سلام وقتتون بخیر. من خواب دیدم گوشت قرمز میفروشم. یه تیکه ران گوسفندی تازه و تپل فروختم به شوهرخاله ام که البته ایشون چندین ساله فوت شدن. میخواستم بدونم فروختن گوشت به مرده چه تعبیری داره. ممنون میشم کمکم کنید آشفته شدم از همچین خوابی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب
   گوشت حیوان حلال گوشت قطعا خوانده اید که به معنای خیر و برکت است و این در خواب شما ممکن است به معنای خیراتی باشد که باید برای ایشان و یا کسی که از نزدیکانتان و نزدیک به ایشان است میدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 109. علی

  خواب دیدم رفتم مغازه گوشت خریدم ولی تا جایی یادمه گوشت تو مغازه گاو بوده یا شتر چون دراز بود ولی اندازه ۵۰۰ تومان گرفتم رفتم خانه و درب منزل یکی داشته رد میشد خواست چشاش تو خونه بود هم رو گوشته تا سرکوچه موفق به دزدی شد ولی دیگه رفت تعبیر چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب خیر است و به این معناست که به شما رزقی خواهد رسید و باید بدانید که گوشت حیوان حلال گووشت در خواب بسیار خوب است و دزد در خواب به معنای دوست است و اینکه در خواب خود دیده اید شخصی که میتوانسته خانیتان را نگاه کند ان را دزدیه است هم به معنای این است که این رزق به شما و یکی از دوستانتان خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

  • هادی

   سلام من خواب دیدم یه جای مخروبه دارم میام بیرون یک لاشه بزرگ دیدم که انگار شکمش سفره شده وپهن زمینه ومن میدونم که این متعلق به گاوه پوست نداشت فقط از بزرگی گوشت میدونستم گاوه یه سگ هم اونجا راه میرفت که من تعجب کردم چرا گوشت نخورد اومدم از روی لاشه رد شدم بوی تعفن میومد ولی گوشت سالم بود ولی بازهم میدونستم بوی گوشتیه که اونجاست ودیگه یادم نیس ممنونم از سایت خوبتون

   • یاسین صداقت

    با سلام
    در تعبیر این خواب همان به که بداینند که ممکن است به این صورت تعبیر شود که شما خیری را از خود دور می کنید و ان قدر نسبت به آن تعلل می کنید که فرصت از دست رود واین برای شما خیر نیست و نشان از ان دارد که در کارهایتان سسب هستید.
    بسیار فرصتها را غنیمت بشمارید که سبب خواهد شد که از خیر بی بهره نمانید.
    سربلند و پیروز باشید

 110. مسعود

  سلام در خواب دیدم مرد همسایه جلومو گرفت و برایم یک جغد که بر رور در خت نشسته بود قصابی کر د و به من داد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیری نیک نمیتواند داشته باشد و به این معنا میتوان ان را تعبیر کرد که درخواب خوردن گوشت حیوان حلال گوشت رزق و روزی است و حیوان حرام گوشت به معنای مال حرام است.
   تعبیر ان میتواند به این شکل باشد که در اینده ای نزدیک به شما مالی حرام پیشنهاد خواهد شد که از ان باید دوری بجویید.
   سربلند و پیروز باشید

 111. رامین

  با سلام و احترام ، خواب دیدم دوتا سفره پهن شده و سر یک سفره مادرم که چندساله فوت کرده نشسته و داخل یک مایتابه مقداری گوشت پخته و تا آمدم سر سفره بشینم زن بابام بهم گفت بیا سر سفره ما گوشت بیشتری پختم مادرت دلش نیامده غذا بیشتری درست کنه و من هم سر سفره زن بابام رفتم چون داخل مایتابه مادرم گوشتها با استخوان بود ولی مایتابه زن بابام گوشت پخته شده لخم بود ، خواهش میکنم خواب بنده را تعبیر کنید چون خیلی فکرم رو مشغول کرده …
  با تشکر از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر گوشت در خواب پنانپه گوشت حیوان حلال گوشت باشد به معنای رزق حلال است.
   در این که مادرتان را به این شکل دیده اید و انتخاب نموده اید که بر سر کدام سفره بنشینید ممکن است بدین تعبیر باشد که از طرف مادرتان به شما خیری خواهد رسید ،که این خیر معنوی خواهد بود ولی از طرف خانوداه ی همسرتان نیز به شما خیری خواهد رسید که احتمالا خیری مادی باشد و انشالله که این خواب رویایی صادق است زیرا سراسر خیر و نیکی است.
   سربلند و پیروز باشید

 112. alma

  سلام روز خوش من خواب دیدم توی مکه هستم به ما گوشت دادن ولی گوشتش مثل لواشک داراز بود و تاش کرده بودن .بقیش دیگه یادم نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دیدن گوشت حیوان حلال گوشت به معنای رزق است و اینکه شما در خواب دیده اید که در مکه همچنین چیزی را دریافت کرده اید بسیار نیکو تر است.
   به خاطر داشته باشید کش آمدن گوشت در خواب میتواند تعبیری به این مضمون داشته باشد که این رزق ادامه دار خواهد بود و مکه در خواب شما به معنای سرچشمه ی ایمان به خدا و مکانی مقدس برای عبادت خداست.
   پس خداوند را به روشی صحیح عبادت کنید تا رزق بی پایان کسب کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 113. رضا

  سلام،خواب دیدم پدر بزرگم که فوت شده ما چند نفر دورش جمع شدیم داره گوشت و جگر گاو داخل ماهیتابه تقسیم میکنه واسه هر نفر ولی سهمی به من نمیده و میپرسن چرا بهش نمیدی میگه که (احساس میکنم به دروغ) بعدظهر میخوام گوسفند ببرم از اون میخوام بدم بهش و من هم خیلی ناراحت بودم. و در ادامه اش توی ی پارک سرسبز ی مار سبز رنگ دیدم ک خودشو بلند کرده و نگاه میکنه و میبینم چند نفر پایین تر نشستن دور هم بهشون میگم کنار اون درخت ی مار هست مراقب باشید.و از خواب بیدار شدم.
  التماست میکنم تعبیر کن ذهنم درگیره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   شما از نعمتی یا خیری که ممکن است توسط پدربزرگتان به شما برسد محروم خواهید شد.علت آن هم نه بد بودن شماست بلکه این است که دیگران ممکن است به دلیل پاکی و صداقت شما با شما سر دشمنی بردارند.
   مسیر خود را ادامه دهید که دنیا دار مکافات است و هیچ گاه زر و مال دنیوی نمی تواند پاکی شما را که در هر صورت جان و مال دیگران برایتان ارزشمند است خدشه دارکند.
   سربلند و پیروز باشید

 114. Mona

  سلام خواب دیدم شوهرم ک فوت کرده رفته بود با دوستاش گوشت قربونی کرده بودن.اومد خونه پرسبدم چرا پس برای خودمون نیاوردی .گفت هنوز تقسیم نکردیم میارم برات.خیلیم خوشحال بود‌تعبیرش چیه؟ممنون‌میشم بگید

 115. مهدی میان بندی

  سلام.دیشب خواب دیدم رفتم قصابی و گوشت پخته شده گوسفندی خریدم که قصابی گوشت رو گذاشت داخل نان سنگک و قصاب از من پول نگرفت.و من هم رفتم و با دو تا از دوستام گوشت رو میل کردیم .لطفا تعبیر کنید

 116. رحمت

  سلام من خواب دیدم که تویی یه باغچه خیلی قشنگ هستم بعد منو فرستاده بودند برای خرید من یه مقداری خرید کردم دراین قسمت گوشت هم باخود خریدم بعد گوشت هارو از پیشم گرفتن در صورتیکه گوشت ماهیچه خیلی خوب بود گفتن خراب است دوباره منو فرستادن گوشت خریدم قصاب بهم گفت این گوشت گوشت شتر است و لی من دیدم گوشت بیشتر شبیه شتر مرغ بود بعد برش داشتم لطفآ آگه زحمت تون نمیشه اینو تعیبر کنید ممنون میشم

  • سلام زيتون

   توی زندگیت در آینده کسی سرت رو کلاه ميذاره ولی به امر خدا جای ديگه برات خوب جبران میشه

 117. فاطمه ستوده

  هواب دیدن گوشت خام قلم گوسفندی چیست

 118. رز

  سلام تعبیر خواب بردن گوشت شتر برای دیگران چیه؟ ممنون

 119. محمد

  سلام خواب دیدم که از فریزرم گوشت خورشتی دزدیدن ممنون میشم تعبیر کنید

 120. زهره

  سلام اگر درخواب ببینیم که محل کارمان عوض شده ولی درمحل جدید مرتب اشتباه کاری میکنیم ودرصدد رفع اناشتباهات هستیم وبعد ببینیم که در همان محل کار داریم گوشت میخوریم وان گوشتها پخته هستند ولی یک مرتبه ببینیم که گوشتها خام شدند ودیگه انها را نخوریم وریس همان محل به ما بگویید این گوشتها را بخور خیلی خوبن ولی ما نخوریم و همان ریس بگوید برو بیرون یه بیمارستان همین نزدیکی هست گوشتها را بنداز اونجا برا پرندها چه تعبیری دارد

 121. حبیب

  سلام خواب دیدم گوشت گوسفند خیرات برای پدرزن برادرم داخل پلاستیک میبرم دستم بود ولی تحویل نداده بودم

 122. sahar

  سلام من خواب دیدم گوشت ماهیچه خام از فریزر خانه ام دراورده ام و به بکب از مشتریان مغازه ک فامیل خودراگفت به قیمت170تومان فروختم البته این فرد وصع مالی خوبی دارد .
  ممنون می شوم تعبیرش کنید.

 123. بهاره

  سلام خواهرشوهرم خواب دیده من گوشت گوسفنددارم تکه تکه میکنم به تعدادزیادکه بپزم وبخورم خیلی پریشونم لطفابگیدتعبیرخوابم چیه سپاس،؟

  • سلام زيتون

   خواهرشوهرت،به تو حسودي میکنه،،،اصلا همچين خوابی ندیده شايدهم در باره خودش بوده به تو میچسباند،،،،،، انشالله برای تو خیر و برکت ورزق،و روزی فراوانه

 124. صدیقه

  سلام من خواب دیدم مادرم یه قسمت بزرگ از یه گوشت لخت گاو بهم داد که باهاش ابگوشت درست کنم منم روش دو لیوان شیر ریختم گذاشتم اول گوشت بپزه تعبیرش چیه؟

 125. ديار

  ديدن گوشت چرخ كرده

 126. ديار

  جواب گوشت چرخ كورده
  دو پلاست بزرگ و پر و بردن آن به خانه پدري

 127. zahra

  سلام ..من متاهل هستم…خواب دیدم مجددازدواج کردم ودرخواب مادرم سه گوسفندبرام کشته بودوگوشت گسفندهارو برام خورشتی درست کرده بود و دست گوسفندهارو گذاشته بود خودم اماده کنم کمکم کنید تعبیرش چیه…ممنون

 128. حسینی هستم

  سلام من خواب دیدم یه تکه گوشت خام به شخصی دادم لطفا تعبیرش چیه؟

 129. ایمان

  سلام
  در خواب دیدم ک آهویی هست و در حال بریدن و جدا کردن قسمت های خوب گوشت آن هستم

 130. فائزه

  سلام
  خواب دیدم گوشت گوزن رو خوب پختیم
  و قسمتیش رو به یک سری دزد دادیم
  و داداشم رو در عوض ازشون گرفتم میدیدم ک اون دزد ها قصد ازار جنسی داشتن ب داداشم ک بچه ی پنج ساله هم هست

  بقیه ی گوشت رو کنار خانوادم ب همراه داداشم خوردیم

  خیلی پریشونم برای این خواب
  ممنون میشم جوابش و تعبیر خوابش رو بهم بگید

 131. احمد علی شافع

  خواب دیدم گوشت خوک مورده اویزانه و بوِ بدی میده

 132. قاسمپور

  خواب دیدم یک جایی مهمانی خانوادگی همه دعوتیم کل اقوام و غذا گوشت کلاغ و پلو بود.من آخر از همه سر سفره رسیدم چون مشکلی برام پیش آمده بود که خیلی نگرانی برام ایجادکرده بود همه در بشقاب های گوشت کلاغ و بسته بودن و تعریف میکردن ک چقدر بدمزه بود و همه حالت تهوع آور بود.میزبان در خوابم خیلی خوشحال داشت تعریف میکرد ک خب دیگر نخورید جایش ماست و پلوبخورید

  • سلام زيتون

   خدابه داد این جماعت برسه تمام نشانه های خوابت،،،،غیبت کردن پشت سر آدمهای مسلموناس،،،توبه کنید،،از غیبت کردن،،،هم تودنیا..میسوزی…هم تو آخرت…پناه بر خدا

 133. الهام

  خواب دیدم ک گوشت کبابی داخل ماهیتابه هست اومدم درارمش ک متوجه شدم زیرش سوخته،ممنون میشم کمکم کنید

 134. شهلا

  سلام خواب 2 لاشه گوسفند دیدم که برایم آوردند ممنون میشم که تعبیرش را بگوئید.

 135. کبری

  درخواب دیدم ازطرف برادرم که برادرخانمش فوت کرده گوشت اسب اورده وگفته صدقه ان طرفی است که مرده است اگه میشه همینجا تعبیر خوابم رو بگین

  • کبری

   درخواب دیدم ازطرف برادرم که برادرخانمش فوت کرده گوشت اسب اورده وگفته صدقه ان طرفی است که مرده است اگه میشه همینجا تعبیر خوابم رو بگین

 136. رضا محمدزاده

  در خواب دیدم گوسفند فربه ای را ذبح کردند و سهم زیادی به من دادند شاید حدود یک چهارم در هنگام ذبح دیدم که دنبه ای نسبتا بزرگ دارد تعبیر این خواب چیست ممنون می شوم این خواب را تعبیر کنید

 137. Maryam

  می شه لطفا خواب و تعبیر کنید ممنون می شم

 138. Maryam

  سلام دیشب همسرم خواب دیدکه یک فروشگاه بزرگ گوشت گوسفند زده وداره برای مشتری گوشت می کشه می فروشه می شه لطفا تعبیرش کنید

 139. سیدوحیدمیرحبیبی

  با سلام، خواب دیدم که در حال خرید گوشت هستم و چون همیشه گوشت گوسفند میخرم بنظرم در حال خرید گوشت گوسفند بودم،، در اثنای خرید متوجه چربی خیال زیاد از حد و کمی گوشت شدم و بسیار ناراحت از معامله ای که دارم میکنم و با خود میگفتم که چرا من این گوشت را گرفتم اینکه همش چربیه و گوشت چندانی نداره که در همین حال با ناراحتی فراوان از خواب بیدار شدم و کماکان از خوابی که دیده بودم ناراحت و نگران بودم، لطفا رهنمایی بفرمایید

  • سلام زيتون

   اگر قصدفروش چیزی را دارید دست نگه دارید…..ضررمیکنیدشدید

 140. گلی

  من خواب دیدم یک کیلو گوشت سگ از قصابی خریدم ولی خونه نیاوردم و گوشت رو هم اصلا ندیدم فقط یه نایلون بود که دستم گرفتم

 141. Y

  اگر خواب ببینیم که مرده گوشت خام میخوره تعبیرش چیه

 142. پریسا

  خواب دیدم مادرشوهر لای دستمال به من گوشت گردن گوسفند میده

 143. حالا

  پدر من فوت شده.خواب دیدم گوشت گوساله تازه ای را که به من داده بودند تا برای کسی ببرم را پدرم اومد و از من گرفت بردش و تو روغن پخت.

 144. ناشناس

  سلام، خواب دیدم پدرم حجم زیادی گوشت گوسفند خریده و به شهر دیگر می بریم که مقداریش برای خودمان و مقداری برای کسی است. تعبیر خواب بد است یا خوب؟ با تشکر

 145. M

  خواب دیدم پدرم گوشت اورده بود خونه میگفت گوشت بوقلمون هستش ولی خیلی سیاه و بدبو بود

 146. یاسمن اخلاقی

  سلام من خواب دیدم یه عالمه گوشت گوسفندی بین بچه های یتیم پخش میکنم و میگم خیر پدرم هست تعبیرش چی هست؟

 147. بهار

  خواب دیدن گوشتهای زیادی که همسرم خریده بودو از زیادیش داخل یخچال جا نمیشد

  • سلام زيتون

   شما باید حتما پول پس انداز داشته باشید در آینده به طور جدی نیاز پیدا میکنید،،،،

 148. زینب آلیسی

  با سلام خواب دیدم رفتم گوشت گوسفند 1 کیلو و گوشت چرخ کرده 1 کیلو از فروشگاه بگیرم یه نفر که اشنا بود گفت خودم پولشو حساب میکنم

 149. راحله

  توخواب دیدم گوسفندکشتیم قسمتی ازگوسفندیه غده بودمن اومدم باچاقوببرم یه خانم که روصورت پوشونده بودگفت نبزبادست بکش بادست کشیدم اون غده کوچیک یه اونقدبزرگ بودازتوگوشت اومدبیرون به اندازه یه ماریه متری ولی بدون سر

 150. نسرین

  دوستم یعنی هم اتاقیم خواب دیده که من ی یخچال دارم پر از گوشته ،و دارم یکیشو درمیارم میشه تعبیرشو بگین

 151. آكو

  سلام .خواب ديدم فرزندم گرسنه است و از گوشت ران خود براش بريد و كباب كردن بهش دادم كه بخورد و سير شود .تعبيرش چيه كسي ميدونه

 152. مجید

  دور همی داشتیم گوشت پخته سگ میخوردیم٬ گفتم مگه حروم نیست٬ گفتن نه، پرسیدیم، پختش حلاله، بخور، منم با تعجب میخوردم!

  • سلام زيتون

   ازغیبت دوری کن به طور جدی،،،،باعث ميشه رزق و روزيت تو آینده نابود شه

 153. زری

  خواب دیدم برای خرید گوشت به قصابی رفتم. گوشتهاش فاسد و کهنه بود. گفتم از نوع خوب و تازه میخوام. اول تکه ای داد که اونهم کهنه بود و گفتم نمیخوام. بعد به شاگردش گفت تازه اش را بیار. در این فاصله به قصاب گفتم میتونم از دستشویی استفاده کنم. در نهایت گوشتی نخریدم

 154. مینا

  من خواب دیدم مادرم گوشت مادربزرگم که تازه فوت شده رو داره میپزه و من خواستم یخورم اما تفش کردم بیرون تعبیرش چیه

 155. اکرم

  در خواب مردشور خونه دیدم قسمته مردونه بالاسر یه مرده مرد کفن شده ایستاده بودم تعبیر چیه

 156. شیوا

  در خواب سفره ای دیدم ک اعضای خانواده ام بر سران نشسته بودند ومن در مرکز سفره مقداری گوشت. گوسفند در دست داشته و تکه تکه میکردم و به آنها میدادم بصورت خام ،و آنان ميخوردند.مقداری از آن را هم برا همسرم کنار گذاشته بودم اما خودم نميخوردم

 157. مارال

  سلام در خواب دیدم عده ای، انسان های مرده رو از قبر بیرون آورده گوشت آنها رو کباب میکنند میخورند اما من نخوردم، تعبیر آن چیست

 158. فاطمه

  سلام
  دیشب خواب دیدم روی میزی سفره هفت سین چیده شده و من دارم نگاهش میکنم و یکی از دوستانی که چند وقتی هست ازش بی خبر هستم یه مقدار گوشت آورده داخل یه کیسه مشکی گذاشتم روی صندلی و تا شب همون رو بوده و یهو از خواب پریدم
  ممنون میشم برام تعبیر کنید

  • مروان

   سلام .شما احتمالا اگه مجردی صاحب شوهر سیاه پوست میشی

 159. یگانه

  لطفا تعبیر کنین

  • نسرین

   سلام هم اتاقیم خواب دیده من ی یخچال بزرگ دلرم که پر از گوشته و من یکیشو برمیدارم تعبیرشو خواستم

 160. یگانه

  خواب دیدم دارم گوشت گندیده میخورم!

  • Roz

   ….

  • فاضل

   مال حرام

 161. عبدالرضا

  چند شبه خواب میبینم یک تیکه گوشت پخته گوسفندی روی پلوم هست میخام بخورم ولی می بیتم توش کرم سفید زنده هس منم از ترس اینکه تخم اون کرم ها وارد بدنم نشن نخوردم اما یک تیکه خیلی کوچیک از گوشت رو از جاییکه کرم نداشت خوردم اما بعد نگران شدم نکنه تو اون قست تخم کرم وجود داشت؟
  تعبیر کنید

  • سلام زيتون

   در باره خواهر و برادرت حق و ناحق نکن گناه دارن وباعث،آفت،روزی، تو میشون

 162. مهدی

  باسلام.در خواب دیدم مادرم به من میگوید برو برای من کباب بگیر..مادرم حدود دو سال پیش فوت کرده.. چند شب پیش دوباره خوابش را دیدم که میگفت برو برایم گوشت بگیر…سپاس که مرا راهنمایی میکنید

  • فاضل

   برای اموات خیرات کنید .محتاج به خیرات شما هستند

 163. سمانه

  خواب دیدم یه چیز گرد سفت شبیه گوشت دهنمه و نمیتونم چیزی بخورم چون اون تیکه درد میکنه و نمیتونم آب دهنم رو هم نگه دارم ولی میتونستم بندازمش بیرون. وقتی تفش کردم دوباره یکی دیگه تو دهنم به وجود آمد هرچقدر تفش میکردم بیرون باز دهنم پر مشد از تیکه هایی که شبیه گوشت بود انگار که تیکه هایی از وجودم بود که داشتم بالا میاوردم چون با دردو سوزش همراه بود. تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سبحان

   دو احتمال دار یکی اینکه شما وقتی خاب بودید زبانتان در حالت بدی در دهان شما قرار گرفته یا به قدری گلو درد داشتید ک با خوردن بزاقتون میسوخته احتمال بعدی ک میشه تعبییر خوابتون اینه شاید زیاد حرف های ناشایست میزنید و زیاد غیبت میکنید

 164. وحید

  سلام و خسته نباشید.

  من خواب گوسفندانی رو دیدم که صلاخی کردن ولی هنوز در حال چرا هستند، تعبیر آن چی هستش. با تشکر

 165. حدیث

  سلام. من در خواب دیدم گوشت گوسفند را که قصابی شده تیکه تیکه میکنم .تعبیرش چیه؟

  • ی بنده خدا

   منم همینو دیدم لطفا تعبیرشو بزارین

 166. کژال

  اگرازمرده درخواب چیزی بگیرین بداست بسیاربد،حتی غذایالباس یاهرچیزدیگر….
  گرفتن چیزی ازمرده مصیبت میاره.
  حتی اگه مرده روبغل کنین هم خوب نیس

 167. mahdi

  خواب دیدم که ماشینی رو که قرار بود بگیریم رو پس دادیم و بجای پول گوشت قرمز منجمد شده ایی گرفتیم
  میشه تعبیرش کنین ممنون میشم چون ما میخواهیم یه ماشین بخریم.اما این خواب و دیدم.

 168. طراحی سایت مشهد

  جالب بود

 169. طراحی سایت مشهد

  نخریدن گوشت خام تعبیرش چی هست!! کسی میدونه

 170. حمیدرضا

  خواب دیدم مرده ها بنگاه زدن مسکن میفروشن

 171. دریا

  سلام
  من خواب دیدم دوستم کنارم دراز کشیده و کنارش چند تا دختر ديگه دراز كشیدن، بعد دوستم تبدیل به گوشت چرخ کرده شد و يه تیکه گوشت چرخ کرده بود و من میدونستم دوستمه، انداختنش پشت يه ماشین مثل ماشین شهرداری،
  لطفا تعبیرش کنید

 172. علیرضا

  سلام من در خواب دیدم با گوشت و چیزای دیگه که کتلت درست می کنند مخلوط کردیم ولی نپختیم همون جور خام هم خودم میخوردم هم به اطرافیان میدادم

 173. مینا

  سلام، من خواب دیدم که ماهی خام میخورم اونم درسته. تعبیرش چيه؟ کی ميدونه؟

 174. Lina

  خواب ديدم دو تيكه گوشت قربانى بهم ميدن كه يكيش گوشت آهو هست و من اون گوشتهارو بين خودم و دوستم تقسيم ميكنم

 175. ندا

  سلام
  من خواب دیدم که گوشته پخته شده ی را شبیه “کوفته” میخورم و در لای آن کرمِ سفید رنگ پیدا میشود و زنده است، بعد از خوردن آن دست برمیدارم، تعبیرش چیست؟

 176. مسلم

  سلام
  خواب ديدم پدرم به من گفت گوشت گوسفندي كه خواهر زاده اش قرباني كرده بود را پخش كنم اما من انجام ندادم

 177. صدیق

  سلام
  من خواب دیدم گوشت چرخ کرده را سه قسمت کرده و بین خودم و دو تا جاریم تقسیم کردم . خواهش می کنم تعبیرش کنید.

 178. صبا

  من خواب دیدم دارم خرچنگ پخته میخورم این یعنی چی؟

  • علی

   حاج خانم شما شکمو تشریف دارید

 179. سعيد

  با سلام
  خواب ديدم رفته بودم قصابى گوشت بگيرم قصاب يه سردست گوسفند خيلى سياه وبد رنگ برام انداخت رو زمين منم نخريدم

 180. سعید

  با سلام
  خواب دیدم با پدر و مادرم سر سفره نشستیم.مادرم ماهی پخته بود و همه ماهی رو جلوی من گذاشت و من مشغول خوردن شدم ولی آنان چیزی نخوردند.

 181. فرراد

  دیدن خواب مرده ای ب من گوشت گوسفند ب عنوان نظری میخواست بدهد

  • H

   تا اونجا که شنیدم از مرده هرچیزی بگیری خوب است

   • کژال

    نه اگه ازمرده درخواب چیزی بگیرین بداست…بسیاربد..اگرمرده لباس غذا یاهرچیزدیگربه دست شمادادیعنی مصیبت درراه است…اگرمرده رابغل کنیدهم خوب نیست…

    • زهرا

     سلام من خواب دیدم
     که پدر ومادرم که فوت شده اند
     به آنها گفتم که برای مهمانی فردا ظهر آبگوشت درست کنید

     • سلیمانی

      سلام، من خواب دیدم یکی از پسران اقوام نزدیک که مثل فرزند خودمه برام‌گوشت پخته لای نون گذاشته و فرستاده(گوشت گوسفندی و خیلی ترد بود) ، منم کمی ازش خوردم‌و متوجه شدم بلد نبوده کامل گوشت رو بپزه فقط خواسته که به من هدیه بده و یا نظرم رو راجع به پخت غذاش بدونه. لطفا بفرمایید چه تعبیری داره، متشکرم

نظر خود را بیان کنید