کالری انواع گوشت

جدول کالری گوشت انواع طیور و دام | گوشت قرمز چقدر کالری دارد؟

کالری انواع گوشت

جدول کالری انواع گوشت

کالری گوشت طیور

نوع (100 گرم)
میزان کالری
سینه مرغ خام با پوست ۱۷۲
سینه مرغ خام بدون پوست ۱۱۰
بال مرغ خام با پوست ۲۲۲
بال مرغ خام بدون پوست ۱۲۶
ران مرغ خام با پوست ۲۱۱
ران مرغ خام بدون پوست ۱۱۹
دل مرغ خام ۱۵۳
جگر مرغ خام ۱۱۶
گوشت بوقلمون خام با پوست ۱۴۱
گوشت بوقلمون خام بدون پوست ۱۱۲
سینه بوقلمون خام با پوست ۱۵۷
ران بوقلمون خام با پوست ۱۴۴
دل بوقلمون خام ۱۴۰
جگر بوقلمون خام ۱۲۸
ران شترمرغ خام ۱۱۱
فیله شترمرغ خام ۱۲۳
گوشت بلدرچین خام با پوست ۱۹۲
گوشت بلدرچین خام بدون پوست ۱۳۴
گوشت اردک خام با پوست ۴۰۴
گوشت اردک خام بدون پوست ۱۳۲
گوشت غاز خام با پوست ۳۷۱
گوشت غاز خام بدون پوست ۱۶۱
گوشت قرقاول خام با پوست ۱۸۱
گوشت قرقاول خام بدون پوست ۱۳۳

کالری گوشت دام

نوع (100 گرم)
میزان کالری
ران بره خام۲۰۱
راسته بره خام۱۳۴
دنده بره خام۱۶۹
زبان بره خام۲۲۲
جگر بره خام۱۳۹
دل بره خام۱۲۲
قلوه بره خام۹۷
مغز بره خام۱۲۲
گوشت گوسفند خام۲۳۴
گوشت بز خام۱۰۹
گوشت آهو خام۱۲۰
گوشت خرگوش خام۱۳۶
راسته گوساله خام۱۱۶
دنده گوساله خام۱۲۰
ران گوساله خام۱۰۸
جگر گوساله خام۱۲۵
دنده گاو خام۱۷۳
راسته گاو خام۱۳۵
ران گاو خام۱۲۸
جگر گاو خام۱۳۵
دل گاو خام۱۰۹
قلوه گاو خام۱۰۲
زبان گاو خام۲۲۲