کالری انواع گوشت

جدول کالری گوشت انواع طیور و دام | گوشت قرمز چقدر کالری دارد؟

کالری انواع گوشت

جدول کالری انواع گوشت

کالری گوشت طیور

نوع (100 گرم)
میزان کالری
سینه مرغ خام با پوست ۱۷۲
سینه مرغ خام بدون پوست ۱۱۰
بال مرغ خام با پوست ۲۲۲
بال مرغ خام بدون پوست ۱۲۶
ران مرغ خام با پوست ۲۱۱
ران مرغ خام بدون پوست ۱۱۹
دل مرغ خام ۱۵۳
جگر مرغ خام ۱۱۶
گوشت بوقلمون خام با پوست ۱۴۱
گوشت بوقلمون خام بدون پوست ۱۱۲
سینه بوقلمون خام با پوست ۱۵۷
ران بوقلمون خام با پوست ۱۴۴
دل بوقلمون خام ۱۴۰
جگر بوقلمون خام ۱۲۸
ران شترمرغ خام ۱۱۱
فیله شترمرغ خام ۱۲۳
گوشت بلدرچین خام با پوست ۱۹۲
گوشت بلدرچین خام بدون پوست ۱۳۴
گوشت اردک خام با پوست ۴۰۴
گوشت اردک خام بدون پوست ۱۳۲
گوشت غاز خام با پوست ۳۷۱
گوشت غاز خام بدون پوست ۱۶۱
گوشت قرقاول خام با پوست ۱۸۱
گوشت قرقاول خام بدون پوست ۱۳۳

کالری گوشت دام

نوع (100 گرم)
میزان کالری
ران بره خام ۲۰۱
راسته بره خام ۱۳۴
دنده بره خام ۱۶۹
زبان بره خام ۲۲۲
جگر بره خام ۱۳۹
دل بره خام ۱۲۲
قلوه بره خام ۹۷
مغز بره خام ۱۲۲
گوشت گوسفند خام ۲۳۴
گوشت بز خام ۱۰۹
گوشت آهو خام ۱۲۰
گوشت خرگوش خام ۱۳۶
راسته گوساله خام ۱۱۶
دنده گوساله خام ۱۲۰
ران گوساله خام ۱۰۸
جگر گوساله خام ۱۲۵
دنده گاو خام ۱۷۳
راسته گاو خام ۱۳۵
ران گاو خام ۱۲۸
جگر گاو خام ۱۳۵
دل گاو خام ۱۰۹
قلوه گاو خام ۱۰۲
زبان گاو خام ۲۲۲