کالری انواع آجیل

لیست میزان کالری انواع آجیل و تنقلات

کالری انواع آجیل

جدول کالری انواع آجیل

آجیل ها
نوعمیزان کالرینوعمیزان کالری
بادام بو داده (۱۰۰ گرم)۶۰۰پسته بو داده (۱۰۰ گرم)۵۶۸
بادام خام (۱۰۰ گرم)۵۷۸تخمه کدو حلوایی (۱۰۰ گرم)۵۲۲
بادام زمینی (۱۰۰ گرم)۵۸۶ فندق ۶۶ عدد (۱۰۰ گرم) ۶۶۴
بادام هندی (۱۰۰ گرم)۵۷۴کنجد (۱۰۰ گرم) ۵۷۴
گردو (۱۰۰ گرم)۶۵۴تخمه آفتابگردان خشک شده (۱۰۰ گرم)۵۷۰
بلوط خام (۱۰۰ گرم)۲۲۴ماکادامیا خام (۱۰۰ گرم)۷۱۸
آجیل برزیلی (۱۰۰ گرم )۶۵۶کره بادام هندی (۱۰۰ گرم )۵۸۷
کره بادام زمینی (۱۰۰ گرم )۵۸۸ کره تخم آفتاب گردان (۱۰۰ گرم )۵۷۹
بذر کتان خام (۱۰۰ گرم )۵۳۴تخم خشخاش (۱۰۰ گرم )۶۲۵
دانه گلرنگ خشک شده (۱۰۰ گرم )۵۱۷کره بادام (۱۰۰ گرم )۶۳۳
کره کنجد (۱۰۰ گرم )۵۹۲دانه کنجد خشک شده (۱۰۰ گرم )۶۳۱
کشمش (۱۰۰ گرم )۳۲۵