کالری مرغ

کالری قسمت های مختلف مرغ به صورت کبابی و سرخ شده

کالری گوشت مرغ چقدر است

مرغ مهمان اصلی سفره‌هاست و آشپزی با مرغ به دلیل تنوع انواع غذایی و در دسترس بودن آن رایج‌تر از سایر گوشت‌هاست.

گالری و ارزش غذایی گوشت و مرغ

کالری مقدار نوع
167 85 گرمپای مرغ (ران)، بدون پوست، کبابی
223 85 گرمپای مرغ (ران)، با پوست، کبابی
142 نیمی پستانسینه مرغ بدون پوست، کبابی
193 نیمی پستانسینه مرغ با پوست، کبابی
161 نیمی پستانسینه مرغ بدون پوست، سرخ شده در روغن
99 1 بال “35.5 گرم”بال مرغ، با پوست، کبابی
135 85 گرمکبد مرغ، پخته شده