تعبیر خواب استخوان

دیدن استخوان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن استخوان در خواب چیست؟

running-and-lifting-make-your-bones-stronger

تعبیر دیدن استخوان در خواب

دیدن استخوان در خواب نمایانگر قدرت و توانایی بیننده خواب است در حالی که شکستن آن نشان دهنده از دست دادن قدرت و توانایی است. این گونه رویاها می‌تواند ناشی از ساختار و حمایت درونی شما باشد.

تعبیر خواب استخوان

لیلا برایت می‌گوید: دیدن استخوان در خواب، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است.

محمد بن سیرین: استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می‌بست، دلیل کند که بزرگی و صنعت‌های گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته‌اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.

حضرت امام جعفر صادق درباره تعبیر خواب استخوان فرماید:

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

 1. امل و آرزو
 2. خویشاوندان
 3. فرزند
 4. قیم خانه و سرپرست
 5. مال و ثروت
 6. برادران
 7. دوست وشریک بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالباً آن را (مال) تعبیر کرده‌اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان‌های محکم تر مجسم می‌شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته اند.

تعبیر خواب استخوان با گوشت

ابن سیرین: اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.

مطیعی تهرانی: اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد.

داشتن استخوان در جیب، تأمین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می‌شود. بزرگ باشد تأمین بیشتر است و کوچک باشد تأمین کمتر.

تعبیر خواب دادن استخوان به دیگران

مطیعی تهرانی:

دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی استخوان می‌دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می‌شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید. نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.

اگر در خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می‌گوید از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعدها و جدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می‌کنید.

حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می‌آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می‌کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می‌شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالاً گچ گرفته‌اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده‌اید برای شما حادثه ای پیش می‌آید که صرفاً مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید می‌توانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می‌گیرد.

تعبیر خواب استخوان بدن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید استخوان‌هایتان از زیر پوست بدنتان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.
 • دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند.

تعبیرخواب استخوان مرده

لیلا برایت: اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.

درکتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب استخوان آمده است:

 • استخوان‌های بیرون کشیده شده از گوشت: بدبختی
 • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.
 • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه
 • استخوان‌های حیوانات وحشی: اقدامات شما بیهوده خواهند بود.
 • استخوان‌های یک مرده: نگرانی و غم
 • استخوان ماهی: بیماری نزدیک است
 • استخوان نهنگ: شما گرایش به خود پسندی دارید.
 • حیوانات درحال جویدن استخوان: تباهی کامل

تعبیر خواب استخوان دندان فیل (عاج)

عاج فیل Ivory

عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران قدر در خواب های ما نیز از نفایس محسوب می شود و به مال و دارائی و تملک تعبیر می گردد.

اگر در خواب ببینید که صاحب شمعدان یک شاخه از عاج هستید صاحب فرزندی می شوید که خانه شما را روشن می کند و در آینده نیز در شما فخر و غرور به وجود می آورد. اگر ببینید شمعدانی چند شاخه از عاج دارید خانواده ای ممتاز خواهید داشت.

اگر ببینید یک شیئی ساخته شده از عاج را خراب می کنید مال خود را هدر می دهید و به زیان خویش کاری می کنید و نوشته اند صندوق عاج زنی است شریف و ارزنده و چنان چه در خواب ببینید صندوق عاج دارید و چیزی از درون آن بیرون می آورید از آن زن صاحب فرزند خواهید شد.

اگر میزی از عاج ببینید مهمانی بزرگ و با شخصیت به شما وارد می شود. اگر صندلی از عاج باشد ارتقا مقام حاصل می کنید.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

☺ تعبیر خواب «استخوان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «استخوان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

 1. Ati

  سلام
  من خواب دیدم از یک عملیات انتحاری دیگری جان سالم به در بردم
  وقتی به سمت بمب گزار امدم دیدم از او فقط چند تکه استخوان ران و خون به جا مانده
  در خواب وحشت بسیار داشتم
  تعبیرش چیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده از چیزی که ترسی دارید و مصادف شدن ان با ان برای شما سخت است، ترستان از بین خواهند رفت و به پوچ بودن آن پی خواهید برد.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید