مجله آلامتو

تعبیر خواب آتش

(54 رای, امتیاز میانگین: 3٫06 از 5)

تعبیر دیدن آتش در خواب چیست؟

آتش fire

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

تعبیر خواب زغال و آتش

درمورد دیدن خواب زغال محمدبن سیرین میگوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است.

اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد.
دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانه موقعیتهای فلاکت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است .

تعبیر دیدن دود آتش در خواب

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند.

جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر. اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.

اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید.

اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر. اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید.

اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

تعبیر خواب هیزم و اتش

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است.

به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

دیدن دود و آتش در خواب

دیدن دود و آتش در خواب

تعبیر خواب آتش و سوختگی:

تعبیر خواب سوختگی به صورت مفصل درج شده است و میتوانید آنرا بخوانید اما بخشی از آن با آتش مرتبط است که به صورت زیر میباشد:

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود

اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد

اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد

اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید

تعبیر خواب «آتش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «آتش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

17 دیدگاه

 1. سلام ، من خواب دیدم که اجاق گاز یه خونه آتش گرفته و من کمی از شعله اش رو خاموش میکنم اما به من ضرر نمیرسنه یعنی منو نمیسوزنه.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب احتمالا به ساده ترین شکل ان است به این معنا که برای کسی یا شخصی که میشناسید مشکلی پیش خواهد امد و شما سعی در برطرف کردن ان مشکل دارید اما متاسفانه به سراغ منبع ایجا ان میروید و به همین دلیل تلاشتان بی فرجام میماند.
   سربلند و پیروز باشید

 2. فاطمه در

  سلام. مردی خواب دیده زنی آتش گرفته و او آن آتش را خاموش کرده تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   اگر ان شخص را میشناسید باید گفت که ایشان به مصیبتی دچار خواهند شد که شما باید به ایشان کمک کنید و ممکن است که شما تنها کسی باشید که بتواند ایشان را نجات دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. سلام.من خواب دیدم توی خونه ی چوبی و ویلایی مثل خانه های روستایی شمال هستیم با خانوادم یهو یه کبریت افتاد کنار پای من و من پریدم رفتم بیرون از خونه با همون کبریت کل خونه آتیش گرفت خانوادم داخل بودن من تونستم با شلنگ آب و کمک بقیه اتش رو خاموش کنم بعدش رفتم و جاهای مختلف خونه رو دیدم کلی اتاق های کوچک و تودر تو داشت.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب نهفت هدر اتش نیست بلکه نعفته در آن خانه ی مرموز است که همانا این خانه نشان از اعمال غلط شما دارد و اینکه این اعمال غلط اتش گرفته اند و خانوادیتان را خودتان از ان نجات میدهید نشان از ان دارد که تنها کسی که میتواند این مسیله را حل کنید فقط خود شما هستید و باید با مدیریت تمام انچه که غیر مطمین است و به خانه ی شما امده است بیرون کنید و ان ابی که بر اتش پاشیده اید و ان را خاموش کرده اید نشان از صداقت و صاف بودن شما برای حل مشکلات است .
   سربلند و پیروز باشید

 4. سلام من خواب دیدم پدر شوهرم که مرده جثه ای بسیار کوچک به اندازه یک بچه ۱۰،۱۱ ساله دارد که در حالت خوابیده و بتوان در حرکت لباس عروس بر تن دارد ناگهان شعله های کمی از آتش روی او پیدا می شود من هم از ترس اینکه نسوزد آن شعله ها رو با زحمت کم خاموش میکنم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر دیدن سوختن میت در خواب به این شکل است که ایشان در حالت معذبی به سر می برند و این از آثار ماتاخر ایشان نشات گرفته است.
   اینکه شما در خواب توانسته اید که شعله ها را خاموش کنید نشان از آن است که معذب بودن ایشان به دست شما و یا خانوادیتان برطرف خواهد شد و اصلا دین بزرگی نیست و فقط نیاز به آن دارد که نسبت بدان آگاه شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. سلام من در خواب دیدم تو یه اتاقی هستم دونفر کنارم هستند ریش دارن ولی نمیشناسمشون ولی کاری با من نداشتن دیدم یه پارچه ای یه جا اتش گرفته اب برداشتم سریع خاموش کردم … دوباره جای دیگه اتش گرفت خاموشش کردم بعد دیدم کنج اتاق هیزم هست داره اتش میگیره بعد دیدم روحم تو هوا به دورش داره پرواز میکنه بعد اون اتش کم کم خاموش شده بعد چشام و داشتم باز میکردم تو خواب و بیداری دیدم انگار یکی داره با پتو من و بلند میکنه که زنم منو بیدار کرد همون لحظه خواهشن بگین تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   محاسن مرد در خواب نشانه از نیکی افراد است پس آن دونفر نشان از نیکی و خیر بوده اند.
   آتش نشانه های متعددی می تواند داشته باشد اما در اینجا همانطور که قبلا هم جواب عزیز دیگری را داده بودم آتش به معنای شری است که خود مشا آن را خاموش میکند.
   تعدد آتش ها دال بر موضوع خاصی نیست اما کلیت این خواب به این معناست که شما به کمک افرادی که در کنار شما هستند که خیر خواهند بود،خواهید توانست مشکلاتتان را حل کنید و هیزمی که در پایان خواب دیده اید همان منبع اصلی آتش یا همان منبع و سرچشمه اصلی مشکل است و پرواز روح و همزمانی آن با خاموش شدن سرچشمه ی آتش نشانه از آزادی و رهایی شما از بند مشکلات به کمک خیر و نیکی است که به واسطه ی افراد نزدیکتان کسب کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 6. باسلام من خواب دیدم تواتاق هستم یه نقطه ازاتاق اتش گرفت شعله زیاد نداشت بادستم خاموش کردم بعد یه جادیگه روشن میشدوقتی خاموش میکردم جایه دیگه روشن میشد.تعبیرش چیه

  • با سلام
   در تعبیر خواب کلیدواژه ها و المان ها بسیار مهم هستند.
   در خوابی که شما رویت کرده اید اتاق، نشانه ای از فضای شخصی زندگی در ناخودآگاه است که دقیقا منظور همان زندگی شخصی شماست و آتش اول که شما توانسته اید آن را فرونشانید موضوعی در خودآگاه شماست که بدان آگاهید و باید انرا رفع کنید.
   اما دامن گرفتن شعله ای دیگر نشانه از ان دارد که پس از رفع مشکل اول موضوع مهمتری در برابر دبدگان شما قرار خواهد گرفت که قطعا قادر به حل کردن آن خواهید بود.
   پس سعی برآن کنید که در اولین فرصت آن مشکلی که در زندگی شخصیتان است برطرف کنید تا گره اصلی راببینید و زندگیتان به روال صحیح بازگردد.

 7. حسام کوچولو در

  سلام زن داداشم نامزده چندماه پیش خواب دیده جهازش که باداداشم رفتن خریدن آتیش گرفته

 8. فاطمه در

  من در خواب دیده ام که لامپ های لوستر در حال آتش گرفتن هستند و من هرکاری می کنم خاموش نمی شوند نه با کلید برق خاموش می شوند و نه با کوبیدن ملحفه روی آتش. مدام احساس می کردم کل خانه میخواهد منفجر بشود.

 9. سلام من خواب دیدم که تیر تفنگ را در آتش قرار میدهم و نميتونم اونو بیرون بياورم،و چند نفر که کنارم هستند هم هرکاری میکنم از اونجا دور نميشن. ومن چند وسیله ميذارم جلوي آتش که به سمت اونا نياد،لطفا تعبیر کنید

 10. با سلام و وقت بخیر من خواب دیدم یک مکانی اتش گرفته محیط بیرون بود و یک نفر از پشت بام یک ساختمان با طناب مرا به بالا کشید ونجات داد طوریکه اتش اسیبی نرساند

نظر خود را بیان کنید