تعبیر خواب آتش

دیدن آتش در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن آتش در خواب چیست؟

آتش fire

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

تعبیر خواب زغال و آتش

درمورد دیدن خواب زغال محمدبن سیرین میگوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است.

اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد.
دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانه موقعیتهای فلاکت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است .

تعبیر دیدن دود آتش در خواب

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند.

جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر. اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.

اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید.

اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر. اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید.

اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

تعبیر خواب هیزم و اتش

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است.

به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

دیدن دود و آتش در خواب

دیدن دود و آتش در خواب

تعبیر خواب آتش و سوختگی:

تعبیر خواب سوختگی به صورت مفصل درج شده است و میتوانید آنرا بخوانید اما بخشی از آن با آتش مرتبط است که به صورت زیر میباشد:

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود

اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد

اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد

اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید

☺ تعبیر خواب «آتش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «آتش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


137 دیدگاه

 1. رسول

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی از دوستانم که نشناختم گلوش آتش گرفت من بااب خواستم خاموش کنم نشد بعد باخاک ودستم میخواستم خاموش کنم که از خواب بیدار شدم ممنون میشم تغبیرخوابم را بیان کنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب اتش گرفتن این خواب می تواند نشان از ان باشد که در اینده خدای ناکرده به واسطه ی کلامی از ایشان چیزی در زندگیشان دچار مشکل شود که خیر نیست و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. سمیع

  سلام
  من خواب دیدم که اوراق واسناد ضروری من طوفان میبره من درپشت سر میدوم که ناگهان آتش میگرد

 3. بابک

  چرا نظر من اضافه نمیشه؟

 4. بابک

  سلام.من خواب دیدم در خانه ای تقریبا نا آشنا در شهری غریب به همراه پدر و مادرم خوابیده بودم که ناگهان متوجه میشم طنابی که در وسط اتاق وصل بود که انگار برای پهن کردن رخت وصل شره بود در آتش میسوزد و من آن طناب را با دست خاموش میکنم و نیمی از طناب بعد از خاموش شدن حالت آهن گداخته داشت ولی فرو نمیریخت و ذوب نمیشد.و با اینکه آتش را با دست خاموش کردم هیچ آسیبی ندیدم و احساس سوختگی نداشتم.

 5. رها

  سلام
  ببخشید برای تعبیر خواب اومدم
  فقط خیلی پیچیدس و ممنون میشم برام توضیح بدید …

  خواب دیدم لباس خواهر زاده کوچیکم تو دستم آتیش گرفت (تن خودش نبود اما مال اون بود ) بعد تو یه جایی که نمیشناسم اتیشش عین مار در حال خزیدن بیشتر میشد
  منم اونجا یه شلنگ آب بلندی بود باهاش تقریبا خاموشش کردم

 6. سارینا

  سلام ببخشید من خواب دیدم که بر سر مزار پدرم گریه میکنم که دقیقا کنار خونه ما هست یکدفعه گفتن که خونه آتیش گرفت سرخی اتیش و دیدم و همش گریه میکردم ولی هیچکس اسیب ندید و اینکه با آب خونه رو خاموش کردن میشه تعبیرشو بگید

 7. محمود

  سلام
  در خواب دیدم منزل پدری را که چند پیش فروختیم مانند گذشته بوده از داخل آن خواستم رد شوم که دیدم دودی سفید از داخل آن بیرون می آید فوری دویدم داخل اتاقها دیدم بعضی از پارچه های کهنه دارن آتش می گیرن بلا فاصله دیدم مادرم که رحمت خدا رفته کمکم کردآب آورد وخواهرم هم کمک کردن بلافاصله آتش خاموش شد .ودود هم ازبین رفت تعبیر درست آن چیست ؟ممنونم

 8. امین

  سلام استادخواب دیدم درروستای خودمان البته بیرون روستاهستم جنگل آتش گرفت باخودم گفتم آتش داره اون مقدارجنگلی که مانده روازبین میبردمنم یه شاخه درخت شکستم وباهاش آتش راخاموش کردم خیلی راحت انجام شدسپاس ازشما

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن خاموش کردن اتش در خواب می تواند بسیار خیر باشد و نشانی از ان باشد که در اینده نه جندان دور ممکن است شما مشکلی را حل کنید که فقط به خودتان مربوط نیست و دیگران هم در ان درگیر هستند.
   سربلند و پیروز باشید

 9. عاطفه

  سلام
  پدرم خوابید که با همسر بنده در یک زمینی هستند که یهو آتشی میاد و از کنار اینا گذر میکنه و یه لحظه همسرم غیب میشه و وقتی پدرم اطراف رو نگاه میکنه میبینه اشون چند متر اونطرفتر سالم ایستاده
  در واقعیت پسر خواهرم مریضه و تو بیمارستانه
  التماس دعا

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشان از ان باشد که به علت مشکلی که برای خانواده ی شما پیش اید فاصله ای در این بین پیش بیاید اما در نهایت مشکلی بزرگ نخواهد بود و از این روبدانید که برای شما مشکلی ندارد و صدقه ای دهید که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 10. ستاره ستاره

  عرض سلام ادب پیام من پاک شد ممکنه لطفا جواب را برام ایمیل کنید حداقل نگران شدم

 11. ستاره ستاره

  عرض سلام ادب پیام من پاک شد ممکنه لطفا برام ایمیل کنید حداقل

 12. ستاره ستاره

  با سلام من خواب دیدم روز قسمتی ازخانه سرویس بهداشتی که بزرگ بود حداقل 3 شیر روشویی و 3 توالت فرنگی داشت و یک طرف بالا پنجره داشت انگار منزل ماست (البته منزل ما این شکلی نیست ) مثلا من وارد شدم و دیدیم سمت چپ از پائین کاشی ها شعله های آتش شفاف و روشن دارند کم کم بلند می شوند و ترسیدم اومدم ا زانجا بیرون و زنگ زدم آۀتش نشانی بالاخره تماس برقرار شد و گفتند می اییم نشستم منتظر نگاه کردم انگار دقیقا پشت این دیوار شب درختانی بلند بود که داشتند آتش می گرفتند اما نگاه کردم آتش نشان خیلی راحت انگا رتیکه تیکه دیوار را خاموش می کند انگا رلولایی شده و با کف سفید خاموش کردند و اتش خاموش شد خواستم ببینم تعبیر چگونه هست همسایگان بسیار بدی و حسودی داریم 5 نفر مالک بودند که اینجا را ساختند و وقتی ما خریدیم بسیار ما را اذیت آزار می کنند و چرخ ماشین پنچر می کنند و ماشین خط می اندازند فیلم دوربین هم نمی دهند و …. هنوز احساس می کند مالک هستند اما این ساختمان الان 20 واحدی است و 15 مالک دیگر نیز دارد خیلی استرس به خانواده من وارد می کنند ممکه لطفا جواب را برام بفرستید به ایمیل

 13. امین

  سلام.ما دستگاه تولیدی داریم.یکی ازنیروهامون که با دستگاه کارمیکنه میگه مدت یکسال هست چندین دفعه خواب دیده که ازتوی قالبهایی که ظرفها روتولید میکنه اتیش بیرون میاد.وهیچ جای دیگه ای اتیش نمیگیره.وگاها من هم اونجا هستم وخیلی ریلکس فقط نگاه میکنم.میشه بفرماییدتعبیراین چیه.درضمن شخص خواب دیده خانم هستش.با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای ایشان دارای تعبیر نباشد و فقط ترس ایشان را از اتفاقی ناگوار در اینده نشان دهد و از این رو صدقه ای دهید و به خدا توکل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. سید محمد

  با سلام.وقتتون بخیر باشه.بنده سال 94 فارغ التحصیل دانشگاه شدم.خواب دیدم رفتم به دانشگاه با برادرم ناگهان خبر میرسه که دانشگاه آتش گرفته منو برادرم تصمیم به خاموش کردن اون میگیریم من از طبقات بالا و برادرم از طبقات پایین.من آتشی ندیدم.ولی چون قلبن برادرمو خیلی دوس دارم نگرانش بودم و دوس داشتم کنارش باشم ولی بادلهره به حرفش گوش دادم و از بالا آب میریختم و متوجه شدم آتشو مهار کردیم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب ممکن است نشانی از واقعیتی به همین شکل باشد که در اینده برای شما رخ دهد و باید از ایشان حمایت کنید بدون انکه حتما چیزی را به شما اثبات کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 15. محمد

  سلام وقتتون بخیر ، من خواب دیدم پسرم کنار گلدون بود یکدفعه پیشانی اش قرمز و مقدار خیلی کمی سوختگی روی صورتش ایجاد شد ، ولی من ندیدم آتش رو ، فقط سوختگی رو دیدم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   برای این خواب در برخی تعابیر امده است که می تواند خیر باشد و نشانی از ان باشد که خیری برای شما و فرزندتان در راه است که انشالله مستاجل شود.
   سربلند و پیروز باشید

 16. سهراب

  سلام خواب دیدم یکی داره در خونم رو اتیش میده من شروع کردم به سر صدا و اونم در رفت ولی بازم اتیش زد و من از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب اتش گرفتن خانه به هیچ وجه خیر نیست و ممکن است نشانی از ان باشد که برای زندگی شما مشکلی ایجاد شود و از این رو باید بسیار دقت کنید و حتما هم صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 17. بیژن

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که محل کارم یکی از دستگاه ها آتش گرفته و من با کپسول خاموشش کردم و بعد از روی فلزات بقیه دستگاها آتش گرفت و خاموش کردم و بعد از در رو دیوار اتش شروع شد البته به صورت خفیف و رگه ای و من سعی بر خاموش کردنش داشتم که کپسول ها تموم شدن و من از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو وجه است، یا انکه ترسی از این اتفاق در ذهن شماست و یا اینکه خدای ناکرده ممکن است برای شما مشکلی پیش بیاید که خیر نیست و مربوط به کار شما خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید

 18. نرگس اقایی

  من در خواب دیدم که خانه ی مادربزرگم آتیش میگیرد من به همراه داییم از طبقه ی پایین چیزایی که لازم داریم خارج میکنم تا در اتش نسوزد و از خانه خارج میشویم کسی داخل نماند و همه ی اهل خانه خارج شدند و در تماشای سوختن خانه بودند اما بدون هیچ ترس و هراسی حتی میخندیدند و من هم در خواب اصلا ترس نداشتم بعد خانه ب علت اتش سوزیه زیاد فرو ریخت و اوار شد اما همچنان اهل خانه نگرانی نداشتند و خونسرد بودند تعبیر ان چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر نیست و در تعبیر ان باید بدانید که ممکن است به معنای ان باشد که خدای ناکرده برای ایشان مشکلی در اینده پیش بیاید و در تعبیر خواب خندیدن زیاد هم به خیر نیامده است و نشان از غم می تواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 19. سحر

  سلام من خواب دیدم یک سگ اتیش گرفته و داره میسوزه و داره زجر میکشه و من با برف خاموشش کردم و یک سگه دیگه که ماله خودمونه کنارم بود و خیلی بهم محبت میکرد
  خیلی ذهنمو درگیر کرده لطفا جواب بدید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این تعبیر باشد که به کسی که برای شما خیری در اینده ممکن است داشته باشد کمکی خواهید کرد و مصداق بارز ان را در نزدیکی خود دارید و قبلا در حق کسی این کار را کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 20. محمد

  سلام ما تو واقعیت یه خونه خریدیم و چند وقت دیگم اثاث کشی داریم و همچین هفته بعد میخوایم مغازه باز کنیم ، من دیشب خواب دیدم ما یه خونه خریدیم که ظاهرا از قبل مقداری از خونه آتش گرفته بوده و فقط روی بعضی جاهای سقف و دیوارا آثار سوختگیش و سیاهی بود و حالا نمیدونم چرا ما اونقدر توجهی به پاک کردنشون نکردیم و مشکلی نداشتیم باهاش

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است نشانه ای از خیر باشد و به این معنا باشد که در اینده برای شما موضوعی پیش بیاید که چیزی که قبلا خوب نبوده است را به خیر بدل کنید و از این رو خوابی خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 21. عباس

  با سلام ارادت
  بنده در خواب دیدم مغازه آتش گرفته من دنبال کپسول آتش نشانی بودم ولی پیدا نکردم و مغازه آتش گرفت و فرو ریخت
  البته بنده در دنیای واقعیت قصد دارم از شرکا جدا بشوم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این صورت تعبیر شود که در اینده ممکن است مشکلی برای شما پیش بیاد که نتوانید مانع ان شوید و از این رو خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 22. حامد

  پدربزرگم 2 سال پیش فوت کرده و من در خواب دیدم که هوا خیلی سرده و پدرم در زیر پتو است ولی در خونه قدیمیش بود یهویی شلنگ بخاری دراومد و بخاری آتش گرفت ومن نتوانستم آتش را خاموش کنم به پدربرگم گفتم و او امد و آتش را خاموش کرد لطفا راهنمایی بفرمائید ، سپاسگذارم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما خیر باشد و در وهله ی اول برای ایشان خیراتی دهید و بدانید که ممکن است به واسطه ی ایشان بلایی از شما دور شود و این خود بسیار خیر و خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 23. Saleh

  خواب یه چیزی روی فرش یه لحظه آتش گرفت اومدم خاموش کنم خود به خود خاموش شد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   میتواند نشان از مشکلی باشد که در اینده برای شما پیش بیاید که به راحتی حل شود و از این جهت برای شما مشکلی ایجاد نکند.
   سربلند و پیروز باشید

 24. معصومه

  سلام من خواب دیدم تو خونه ای هستیم ک اصلا شبیه خونه خودمون نبود همه بودن و زنداییم پکنیک روشن کرد برای ابجوش،و پکنیک آتیش گرفت همه جمع شدن تا آتیش رو خاموش کنن خاموش کردن ولی یه نوزاد تو بغل من بود ک بعد از آتش سوزی تو بغلم بود و خونه ای ک داخلش بودیم بعدش رسیدیم به یه حسینیه همه جا سبز بود پارچه های سبز،

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما خیر باشد و نشان از ان باشد که پس از مشکلی که در اینده ممکن است داشته باشید به خیر رسید و این خیر مستلزم کاری ثواب است که باید انجام دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. علی

  سلام.
  خواب دیدم آتشی روشن کرده بودم با شعله های فراوان یک خانم آمد با پاشیدن چای سیاه و خشک آتش را خاموش کرد
  تعبیر آن چیست ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب اتش روشن کردن می تواند نشان از زندگی و خیر باشد اما در تعبیر خواب چای خشک امده است که نشان از غم و اندوه است و از این رو این خواب برای شما خیر نیست و حتما صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. ش.ب.ل

  سلام،روزتون بخیر.من خواب دیدم تو حیاط خونمون هستم ولی شباهتی به خونه ما نداره ینی خیلی سرسبزتره.من اتیش روشن کردم و کنارش دوتا سینی استیل گذاشتم.سینی ها خم میشن و می اقتن رو آتیش و وسط هردوشون اتیش میگیره، مامانم میاد با دیتاش به من میده و البته ناراحت شده چرا اتیش گرفتن و منم میبرم وسط حیاطمون میزارم و در حال خاموش کردن میشم.داداشم وسط حیاط داره کار میکنه،میبینم که ی گوسفند رو به درخت بسته(در صورتی که ما گوسفند نداریم) و میگه اون یکی گوسفندش مُرده…تعبیر خوابم ایشالا خیره دیگه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سینی آمده است که نشان بر زن خانواده دارد و اینکه زنی که در خانواده به شما خدمت می‌کند و به تعبیر دو زن است که برای آنها مشکلی پیش خواهد آمد و نیک نیست و اینکه شما احتمالا در حل مشکل حمایت خواهید کرد و برادرتان احتمالا ضرر مالی را تجربه خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 27. نسترن

  سلام.
  من خواب دیدم با مادربزرگم و پدر بزرگم و داییم، فتیم خونه یکی دیگه از دایی هام که اما خونشون جدید بود. اونجا خانواده زندایی هم بودن. دیدم تقریبا نصف خونه را با اسباب بازی های بزرگ پر کرده بودن برای بچشون. اما من حواسم جای دیگه ای بود که برگشتم دیدم هال آتیش گرفته. خونشون پر از کپسول های آتش نشانی بود من آتیش هال رو خاموش کردم که دیدم توی اتاق یکی از اسباب بازی ها آتیش گرفته اون رو هم خاموش کردم. ولی بقیه اصلا براشون مهم نبود و برای خاموش کردن کمکم نمیکردن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که دایتان ضرر مالی را تجربه خواهد کرد و احتمالا فرزندش هم ضرر جانی اما شما در این بین از ایشان حمایت خواهید کرد که گرفتاری شان حل شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 28. آرمینا

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یکی از عزیزانم را بسته اند و میخوان اتیشش بزنن تا اتشی روشن کردن من با دستم خاموشش کردم و هیچ اسیبی ب اون شخص نرسید لطف میکنید تعبیرشو بگیر خیلی برام مهمه ممنون از لطفتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که گرفتاری و ناراحتی برای آن شخص پیش خواهد آمد که نیک نیست اما شما آن را حمایت خواهید کرد تا به او آسیب نرسد و به خیر رفع شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 29. محمد حسین روزبه

  سلام اقا یاسین گل .بنده خواب دیدم که رفتم شهرستان خونه عموم مغازه پایین خونش سیم کشی برق بود یکی از سیما مس اون سیم پیدا بود اومدم جدا کنم که درست شه ولی یه کوچلو برقم گرفت تا فرار کردم اتیش گرفت همه جا خیلی ناراحت شده بودم بعد همون شب هم مادرم خواب دیده بود که خونه خودمون تو شهرستان اتیش گرفت .تشکر از مدیر گا سایت خدا قوت

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از محبت شما
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و اینکه اتش اگر به معنی گرم شدن باشد نیک است و اما در خواب به معنی نابودی باشد خوب نیست . و نشان بر خیر ندارد و حتما صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 30. علیرضا

  سلام من میخام یه کاری جدید رو شروع کنم و خواب دیدم که اون کار رو شروع کردم و تو اتاق کارم آتش گرفته ولی من ندیدم چیزی سوخته باشه

  • یاسین صداقت

   با سلامم
   این خواب می تواند برای شما به این صورت باشدکه شما از شروع این کار ترس دارید و باید بدانید که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و یا اینکه ممکن است هنوز زوایا و جوانب صحیح و غلط بودن کار خود را محاسبه نکرده اید واز این رو اخطاری برای شما داده شده است که اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 31. حامد

  با سلام و وقت بخیر، من خواب دیدم باغ رفیقم ۳ طرفش کوه هستش این کوها اتیش گرفتن تا دم در باغ رسیدن ما راه فراری نداشتیم ولی تا اتیش داخل باغ رسید بارون شدیدی گرفت و کل اتیش رو خاموش کرد ممنون بابت تعبیر های خوبتون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خیر است و به این تعبیر می تواند باشد که در تعبیر خواب آتش امده است که همانا برای شما بلاست و به این معنا و مفهوم می تواند باشد که شما را در اینده مشکلی و بلایی در راه است اما بدانید که به هنگام خطر هیچ مشکلی و ایرادی برای شما پیش نخواهد اورد.
   سربلند و پیروز باشید

 32. علی

  سلام امید کت خوب باشید.
  من خواب دیدم که دختری برای عفو گناهانش در یک معبد میرود. که ناگهان آنجا را آتش می‌گیرد اما او هیچ هراس ندارد. دختره میشه اگه این جواب گناهان من است پس من قبولش دارم. من یک حس دارم که اون دختره خودم بودم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب به گفته معبران نشان از عبادت و خیر و پاکی است و اینکه شما این حس را از خوابتان برداشت کرده اید همان میشود تعبیر خوابتان .به این علت که معبران صحیح ترین تعبیر را حس بیننده دانسته اند و اینکه شما هم اینگونه است پس از درگاه خداوند بخخشرا طلب کنید که اوست بخشنده ترین بخشندگان .
   سربلند و پیروز باشید .

 33. روشنک

  باسلام و عرض ارادت
  بنده خواب دیدم شب هنگام از جایی عبور میکردم که مسجدی در اونجا قرار داشت که متوجه شدم مسجد در میان شعله های مهیب آتش به همراه دود بسیار در حال سوختنه ،مردمی که اونجا بودن به هر طریقی میخواستن آتش رو خاموش کنن ولی موفق نمیشدن، برای همین از این کار کنار کشیدن
  بنده که شاهد این صحنه بودم سریع رفتم و یک سطل آب آوردم و روی آتش ریختم به محض اینکه آب ریخته شد نصف آتش خاموش شد و من دوباره آب آوردم و ریختم تا کل آتش سوزی از بین رفت وقتی وارد مسجد شدم مادر و دختری رو‌دیدم که گرفتار آتش شده بودن ،من آتش دور اونها رو‌ با آب خاموش کردم و از مسجد خارجشون کردم بعد همینطور آب برداشته بودم و دور تا دور مسجد رو آب میریختم و شعله های ریز و فعال و‌کاملا خاموش کردم به طوری که هیچ اثری از آتش نماند
  و جالب این بود که هیچ چیزی در مسجد نسوخته بود و همه چیز کاملا سالم مانده بود
  در همین حین بود که از خواب بیدار شدم
  ممنون میشم اگر تعبیری داره بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این صورت تعبیر یابد که شما در اینده ای نه چندان دور موقعیتی خواهید داشت که در آن شما موظف به انجام امری هستید که بسیار موضوعی مهم است و نسبت به آن باید اگاه باشید و در اینده ای نزدیک هر اتفاقی برای شما افتاد باید در ان دقت کنید که منتظر این موضوع باشید و اصلا نسبت به انجام امور خیر از خود و دیگران دریغ نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 34. bahar

  سلام بنده در خواب دیدم دزدکی وارد محیط کار مردی شدم که درآن یک تخت خواب برای استراحت داشت روی تخت یک لباس زنانه نه چندان جالب که به زن مسن میخورد بود و البته کهنه بنظرمیرسید خریده بود که برای باردوم وقتی بازبه محل کارشخص اومدم یه لباس زنانه قرمزطرح پلنگی که بیشترشبیه سرهمی بود خریده بود که بجای کلاه کلاه گیس بلوند بلندی به لباس وصل بود لباس خوشگلی بنظرمیرسیدو خبری از اون لباس کهنه هم نبود میخواستم بدونم تعبیراین خواب چیه که مرد یه لباس زنانه خریده ؟لطفا برام‌تعبیرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر امری نفسانی داردبرای آن مرد و نیاز های جنسی آن شخص هم می‌تواند باشد و اینکه اگر آن فرد همسر شما است بر این تعبیر است که ایشان رابطه های قدیمی را کنار گذاشته اند و به رابه های احساسی نو و جدید نیازمند هستند و این موضوع ربطی بر تنوع طلبی نیست و نشان بر امر تنوع در رابطه خودتان است که باید آن را از یکنواختی خارج کنید. و اگر این شخص غریبه است تنها نشان از نیاز و غرایز جدید و نو جنسی است برای آن شخص.
   سربلند و پیروز باشید.

 35. زهرا

  سلام من خواب دیدم که شخصی(فامیل)از دستشویی بیرون اومده و من بعد از اون به داخل رفتم اما از چاه آتش بیرون میزد…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در این خواب ممکن است به این صورت تعبیر وجود داشته باشد که شما به واسطه ی آن فرد به خیری دعوت می شوید اما برای شما در آن خیری وجود ندارد و حتی ممکن است برای شما مشکلی به وجود بیاید از این رو بسیار در انتخاب های اینده ی خود و پیشنهاد هایی که به شما می شود دقیق باشید .
   سربلند و پیروز باشید

 36. مطهر

  سلام من خواب دیدم در خانه ای هستم و اناقی از ان اتش گرفته و با اب ان راخاموش کردم تلبته با کمک پسر کوچک و همسرم و مدعی بودم که انجا را کسی اتش زده چون شواهد اینچنین بود ولی اتش راخاموش کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در این خواب شما ان مکان برای شما نا اشنا بوده است نشان از موقعیتی دارد که ممکن است در اینده ی نزدیک در آن قرار گیرید و سبب شود که مشکلی برای شما به واسطه ی شخصی که در ان شرایط با او اشنا خواهید شد ایجاد شود.
   اما در خواب شما اشاره شده است که این موقعیت و مشکل برای شما قابل حل است و نباید از بابت ان نگرانی داشته باشید و بدانید که این خواب برای شما از مشکلی خبر می دهد که انشالله قابل رفع است.
   سربلندو پیروز باشید

 37. ایمان

  لطفا این یک مورد روهم بررسی کنید بنده خواب دیدم میخواستم یک کفشی بخرم که دیدم داخل کفش خزدار بود و روی خزها سه تا مروارید سفید بود مایلم بودم این کفش روبخرم منتها هنوزنخریده بودم مفهوم این خزهاو مرواریدها چیه آیا درآینده نزدیک من صاحب این کفش خواهم شد؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که برای شما بسیار خیر است و به این صورت تعبیر خواهد شد که تعبیر خواب خز به معنای چیزی است که از تخیل شما هم به دور است و صاحب ان خواهید شد و مروارید هم در خواب به معنای بسیار خیری برای شما خواهد بود و تعبیر نیکی دارد و بدانید که تمام اینها اشاره ای به همسر دارد.
   اگر متاهل هستید که صاحب فرزند شویدو اگر مجرد هستید شخصی بسیار نیکو نصیب شما خواهد شد.
   سربلندو پیروز باشید

 38. yeganeh

  سلام خواب دیدم که من و خالم و مادرم تو خونه مادرجونم تو آتیش گیر کرده بودیم و کم کم درحال سوختن بودیم که من تسلیم نشدم و از پنجره بیرون پریدم و از اون طرف در اتاقو باز کردم و آتیشو خاموش کردم و مامان و خالمو نجات دادم تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب ها اامده است که دیدن همچنین خوابی نشان از ان دارد که شما در اینده ی نه چندان دور موقعیتی خواهید یافت که به واسطه ی ان قدرت خواهید گرفت و این موضوع برای شما بسیار خیر است و باید بدانید که در تعبیر خواب امده است که اگر کسی بیند که اتش همه جارا فرا گرفت و او را گزندی نرسید حتما خیری در انتظار اوست.
   سربلند و پیروز باشید

 39. سمانه

  سلام من خواب دیدم یه دختر پسر توی یه جنگل بودن بعد جنگل اتیش گرفت هر دو فرار میکردن که از در جنگل خود بیرون بندازن پسره خیلی از اتش میترسید به همین خاطر دست پا شو گم کرده بود کنار در جنگل من ایستاده بودم وقتی دیدم او دو نفر میاین کمک کردم دختر از در جنگ بیرون رفت اما وقتی خواستم به پسر کمک کنم مردم در جنگل بستن پسر خیلی ترسیده بود ازش خواستم از در بره بالا اتش هم به ما نزدیک میشد اما من پایین در بودم ولی به وقت رسیدن اتش به پام اتش خاموش شد و صدا زدیم در باز کردن و هر دو صحی سالم بودیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب انکه شما اتش را مهار کنید امده است که ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده موضوعی را حل خواهید کرد که دیگران از انجام ان ناتوانند و از این رو این خواب برای شما بسیار خیر است و نباید از بابت آن نگران باشید و بدانید که این خواب برای شما نشان از خیر دارد و به این معنا می تواند باشد که مشکلی بر سر راه شما و به طبع کسی دیگر قرار خواهد گرفت که بیشتر به ایشان مربوط است و شما ان را حل خواهید کرد و این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 40. شهرام

  سلام بنده درخواب دیدم در جنگ من تانک خارج شده و اسیر شدم در حیات بزرگی آتش مهیا کردند و من و یک نفر دیگر را به صندلی بسته بودند تا در آتش اندازند و سرباز کناری در حالی که عینکی نیستم از روی چشمم عینکم را برداشت که مرا در آتش حل دهد که از خواب پریدم ممنون میشوم تعبیرش گویید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که به واسطه فردی به کار شری دست خواهید زد و اینکه برایتان خوب نیست و دچار گرفتاری خواهید شد حتما صدقه بدهید برای رفع بلا
   سربلند و پیروز باشید .

 41. ایمان

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم آسمون آبی رنگ با ابرهای سفید قشنگی زیبایی آسمون رو دوچندان کرده بود و تقریبا بالاسرم بود میتونستم بگیرمش منو دوستم داشتیم آسمون رو میدیدیم

  ازش خواستم ابرهارو بگیریم گرفتیم با ترس البته ناگهان دیدم پنبه اس و روی درخت کاج نشسته پنبه هاهم گردوخاک داشت بعد داخل پنبه ها پرنده هایی لونه کرده بودن و بچه پرنده هاش داخلش بودن ک ناگهان همراه مادرپرنده یه پرنده وحشی بود اومددستمونیش زدکه چرا مثلا دست به پنبه هازدم ولی اصلا نیشش روحس نکردم که برادرم یا دوستم منو ازش خلاص کردن تعبیرخوابم چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که در قسمت اول خواب شما به این معنا خواهد بود که شما در اینده فرصتی خواهید داشت که به واسطه ی ان برای خودتان چیزی را کسب کنید و باید از ان استفاده کنید و بدانید که این خواب برای شما از جهاتی خیر است زیرا که در خواب شما به صورت کلی امده است که در اینده این موقعیت را خواهید داشت اما باید همیشه به آن چه ککه برای شما است قانع باشید تا خدای ناکرده سبب تنبیه شما نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 42. مهدی

  سلام من خواب دیدم که مسجد محلمون آتیش گرفته بعد من رفتم با آب خاموشش کردم بعد آب دادن دیدم که گلستان شده ، گلهای زیادی از اونجا دراومده

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان بر نیکی است. و اینکه برای خانوادتان مشکلی پیش خواهد آمد که شما آن مشکل را بر طرف خواهید کرد و اینکه آسایش و رفاه خانواده شما را در بر خواهد گرفت.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. Ari

  سلام.من خواب دیدم یه جعبه کبریت دست بابام بود که ازش اتیش میزد بیرون من فوتش کردم خاموش نشد بعد داییم که اومده بود خونمون از دست بابام گرفتش پرتش کرد رو سقف ماشین اولش منو بابام و مامانم تعجب کردیم گفتیم چرا اینکارو کردی الان ماشین میسوزه گفت نه یه آچار بهم داد گفت در ماشین باز کن دوتا در ماشین دراوردیم بعد با کمال تعجب اتیش کم شد و داییم یه دستمال سفید روش انداخت و خاموش شد وسقف ماشین سالم بود یکم پودر روش بود که داییم پاکش کرد. بعد هممون گفتیم خداروشکر به خیر گذشت.تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما همانگونه که بر خودتان آشکار است نشان از مشکلی دارد که برای پدرتان ایجاد می‌شود و به وسیله دایتان و راحل برای موضوع به شکل مثبتی حل خواهد شد که پدرتان آسیب زیادی ندارد نخواهد دید و اینکه به خیر ختم خواهد شد و خیالتان آسوده خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. Ârefeh

  با سلام من خواب دیدم که مرده در آتش می‌سوزد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب جنازه امده است که به این معنا میتواند باشد در درون خود چیزهایی را از بین برده اید که مربوط به گذشته ی شماست و این خود دلیل ان است که این خواب را به این صورت دیده اید و باید در ذهن خود به دنبال ان بگردید.
   سربلند و پیروز باشید

 45. ساناز ۲۷ساله

  خاب دیدم یه جا لباسام بود خودم اتیش روشن کردم بعد دیدم لباس نومم داره میسوزه خاموش کردم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بر اساس تعابیر امده است که به این معنا میتواند باشد که شما کاری انجام دهید که به دست خودتان سبب ان شوید که موضوعی که جدیدا به ان مشغول شده اید از دست برود و این برای شما خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 46. فریبا

  سلام.ممنون از اینکه وقت میگذارید.
  من بتازگی حدودا سه ماه پیش پدرم فوت کردن خواب دیدم پدرم و برادرم زنده زنده هستن و رفتم به خونه اونها سر بزنم با علم به اینکه میدونم اینها بعدا فوت میکنن؛کاراهای خونهورو انجام میدم وتو خواب باخودم میگم چرا شماها فوت میکنین چرا کاری ازدستم برنمیاد میرم خرید بیرون وقتی برمیگردم میبینم خونه نیستن وانگاردیگه فوت شدن.
  منم تصمیم میگیرم برگردم خونه خودم توی تهران که وقتی به ته گوچه میرسم میبینم کسی خونه بابا اینارو آتیش زده وحرارت بالارفته ؛و من از دور دارم نگاهش میکنم.آدمی توی خونه نبود ولی وسایل سوخت.
  بگم که این خوابو شب قدردیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دلتنگی است که شما نسبت به آنها دارین و ناخودآگاه شما آنها را به تصویر می‌کشد و اینکه آلمان آتش تعبیر دارد و اینکه باید شما بر این امر واقف باشد که پدر و برادر شما حق ناسی بر گردن نداشته باشند و اینکه بر روح آنها خیراتی هدیه بفرماید.
   سربلند و پیروز باشید.

 47. اردی

  سلام .من خواب دیدم که خبر سوختن کسی اوردن در واتساپ مثلا و در خواب عکس لباس های سوخته شده آن شخص دیدم ولی بهش اسیبی نرسیده بوده.این خواب تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینکه ایشان را بشناسید و یا نه تعبیر های متفاوتی دارد وباید بدانید که در این خواب امده است که اگر شما در خواب اینگونه دیدید بدانید که به ایشان ضرری خواهد رسید ولی زیاد نیست اما اگر ایشان را نشناسید ممکن است به خود شما اشاره داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 48. ساناز احمدی

  سلام
  من خواب دیدم خونه قبلیمون،خونه ای که سالها پیش توش بودیم یعنی تقریبا ۳ بار بعد از اون خونه عوض کردیم،اونجا زندگی میکنیم،می خواستیم به عروسی یکی از اقوام بریم،من آخرین نفر از خانه بیرون اومدم و سوار ماشین شدم،پدرم تا دم در که رفت گفتم که نگه داره من کادو رو جا گذاشتم همچنین برای اینکه پدر عصبانی میشه دو دل بودم به گفتن،پدرم ایستاد و من وارد خانه شدم و دیدم در بازه و همه ی چراغ های خونه روشنه دود خیلی کمی هم تو خونه اس،به سمت آشپز خونه رفتم و دیدم سیم اتو تا وسط آشپز خونه کشیده شده به همراه چن تا وسیله ی دیگه اتصالی کرده و آتش های ریز و متعدد از سیم بیرون زده من ترسیدم یکی دوتا از اون ها رو به راحتی با فوت خاموش کرم و به کم لبخند زدم بعدش به پدرم خبر دادم و اومد بالا و به آتش نشانی هم زنگ زدم که اینجا خواب پرید به بعد از اینکه آتش خاموش شده و مادر و برادرم من را تحسین میکردن و پدرم من را بغل کرده بود و میخندید و میگفت آفرین دارم فکر میکنم اگر به حرف تو نمیایستادم الان خانه آتش گرفته بود و من هم مدام در حال لبخند زدن و ذوق کردن بودم،میشه بگین تعبیر این خواب چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه بر این معنی مشود که مشکلی به خانواده شما احتمالا وارد خواهد شد که شما سبب خیر میشوید و اینکه ان را حل خواهید نمود وخانوادتان به شما خواهند بالید و از وجود خوشحالی انها شما هم خوشحال و به کار خود افتخار خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید.

   • ساناز احمدی

    سپاس

 49. امیر

  سلام.خواب دیدم پای راستم درون کفش آتش گرفته و بدون اینکه احساس درد داشته باشم آرام آرام از محل مچ پا در حال جدا شدن بود،لطفا تعبییر کنید،ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این نوع خواب ها به گفته ی معبران امده است که به این معنا میتواند باشد که شما در کار حرامی دخالت می کنید و خودتان به اختیار خودتاان این کار را انجام می دهید و این برای شما خیر نیست و باید از ان امتناع ورزید
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 50. الی

  سلام من خواب دیدم که تو یه خونه ای که رو به روم یه دیوار شیشه ای بود رو صندلی نشستم و کنارم دونفر دیگم هستن جلوی ما که شیشه بود اتیش گرفته بود و داشت به جاهای دیگم سرایت میکرد و چن نفر دیگم بودن که جیغ و داد میکردن که الان می سوزیم بعد دونفر کناریمم داشتن نگران میشدن که یکی از پشت شیشه با شلنگ داشت اب میگرفت که اتیش خاموش کنه ولی نمیشد همینجور که بقیه داد و بیداد میکردن من در کمال ارامش بهشون گفتم چرا شیشه رو نمیشکنین که اب بیاد تو اتیش خاموش شه که اونام سنگ برداشتن شیشه رو شکستن و اتیش خاموش شد
  تعبیر این خوابم چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از این دارد که شما در اطرافتان مشکل های بزرگی خواهید دید و اینکه شاید برای خودتان مشکلی پیش بیاید و این که با راه حل خودتان ان موضوع را حل خواهید کرد و از شر گرفتاری نجات پیدا خواهید کرد . اتش در خواب به گفتع معبران نشان از روشنایی و ارتباط صمیمی و گرفتاری هم هست و باید هوشیارانه عمل کیند که گرفتار نشوید .
   سربلند و پیروز باشید .

 51. شیما

  سلام پسرم خواب دیده که دیوار خونه شیشه ای شده وتگرگ میومده من یک ظرف گذاشته بودم که فرش خیس نشه وشوهرم ماشین را توی کوچه روبروی در پارک کرده که پنج نفر اومدند و پشت ماشین چوب ریختند روشن کردند و ماشین را اتش زدند من وپسر و شوهرم می خواستیم جلوی اونا را بگیریم ولی نتونستیم وماشین سوخت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شما مسیر زندگیتان کمی دچار مشکل خواهد شد و اینکه از شما برای نجات از ان مشکل کار خاصی بر نمی اید و باید اجازه دهید به مرور زمان خودش حل شود اما این خواب نیاز به صدقه دارد و اینکه رفع بلا شود انشالله .
   سربلند و یروز باشید .

 52. morteza

  باسلام
  من خواب دیدم که چند تا دوستام آتیش گرفته بودند و من و چند نفر دیگه که اونارو نمیشناختم با آبی که تو یخچال بود آتیش رو خاموش کردیم.
  لطفا تعبیرش رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از بروز مشکلی است که در اینده احتمالا انفاق خواهد افتاد و اینکه دوستان شما دچار گرفتاری خواهند شد که به وسیله شما از ان مشکل خارج خواهند شد و اینکه شما ان را حل خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 53. ….

  سلام خسته نباشید خواب میدیدم از خونه ی همسایه داره اتیش میاد داخل حیاط ما و درختا اتیش‌ گرفتن و من با آب خاموشش کردم
  تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از وجود ضرری دارد که دیگران ان را به شما روا خواهند داشت و احتمالا از طرف همسایتان ناراحتی برایتان پیش بیاید که مادرتان را در وجح اول مورد اسیب و ناراحتی قرار خواهد داد و اینکه شما ان را حل خواهید کرد و و موضوع را اجازه نخواهید داد که کش پیدا کند و ختم به خیر خواهید کرد و همانطور که بر خودتان اشکار است عملتان نشان بر خیر دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 54. امیر محمد

  سلام من خواب دیدم که خونهمون خیلی شلوغه و مهمون داریم بعد چند نفر ناشناس چوب برداشتن و با نفت خونه رو آتش زدن و رفتن اما آتش کم بود و داشت خاموش می شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب امده است که به این معنا میتواند باشد که شما را خیری خواهد رسید و منشا این خیر از کسی است که برای شما خیر نمیخواهد و مصداق بارز ان است که گویند “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ”
   سربلند و پیروز باشید

 55. سحر

  سلام
  من خواب دیدم توی حیاط خونه پدر شوهرم کنده درختی داشت ملایم بدون دود میسوخت بعد مدتی متوجه شدم آتیش خیلی شعله ور شده و زیاد شده و خواهر شوهرم داره سعی میکنه با دامن و لباسش آتیش رو خاموش کنه
  من یه تشت کوچیک آب کف از حموم برداشتم و ریختم سمت آتیش بعد آتیش به اون بزرگی با همون آب کم خاموش شد
  *آب زلال نبود
  *خواهر شوهرم ۴ساله شوهرش ترکش کرده و تازگی کاراش انجام شده که بتونه طلاق بگیره(گفتم شاید ربطی به اون داشته باشه)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر زن ان خانه دارد که دچار مشکلی بزرگ شده است و به این مشکل باعث شده است ان را از لحاظ روحی ضعیف کند و دم نزند و اینکه در حال حاضر مشکل ایشان بیشتر مشخص است برای افراد خانه و یک سری افراد از خانواده خودشان یا حتی شما در این مشکل باید او را یاری کنید و تنهایشان نگزارید و این که به شکلی که حتی باب میلشان نیست مشکلشان حل میشود .
   سربلند و پیروز باشید .

 56. سهراب

  با سلام. دمدمای سحر خواب دیدم تو یه جاده ای که شبیه اتوبانه یه مسافت خیلی زیادی روی زمینش اتیش گرفته اما اتیشش کم شعله ست و ضرری نمیرسونه و به من یک وسیله ای دادن تا این اتیش هارو خاموش کنم و من تااخرش اونهارو خاموش کردم اما لحظه اخر یک ماشین داشت بهم میزد که پریدم از خواب.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از مسیر زندگیتان است که به شکل خوبی و در حد رضایت شما در حال طی شدن است اما در این مسیر مشکلاتی احتمالا پیش خواهد امد که به شما ضضری نخواهند رساند و فقط فکر شما را مشغول خواهند کرد که از جهتی میتوان مهره کمکی به اطرافیانتان باشید و اینکه ان را از ناراحتی نجات دهید و اینکه احتمالا خبری به شما خواهد رسید که مقداری شما را شوکه خواهد کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 57. علی

  سلام خواب دیدم سرکوچه خودمون را با علوفه خشک بلال با دخترم همراه هم آتش زدم و بعد دیدم یک نفر دنبال من می کند ومن فرار کردم وسعی در مخفی کردن خود می کنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب آتشی را با دستان خودتان راه بیندازید، تعبیر آن است که خشمی درون شما وجود دارد و شما تلاش می کنید تا آن را سرکوب کنید. همچنین ابراز کردن خودتان برای شما کاری بسیار مشکل و سخت است.ام معبرین غربی گویند: دیدن رویاهایی در مورد مخفی شدن و پنهان شدن نشانه این است که بیننده خواب در درون خود از رازهایی محافظت کرده و آن‌ها را بروز نمی‌دهد. این گونه خواب‌ها می‌تواند علائمی از ترس روبرو شدن با مشکلات و مسائل پیش رو باشد. اگر چه که بایستی بیننده خواب این موضوعات را بیان کرده و قبل از اینکه دیگران به رازهای وی پی ببرد خود آن‌ها را اعتراف کند.
   سربلند و پیروز باشید .

 58. هادی

  سلام و عرض ادب
  ساعت پنج صبح خواب دیدم در خانه ای که شبیه خانه ام نبود ولی من در عالم خواب احساس مالکیت شدید و تعلق میکردم مبلمان های سفید رنگ و زیبایی بود.امدم یه جای نا مناسب زغال گذاشتم تا به جایی اسیب نرسد ناگهان دود فراوان همه جا را فرا گرفت فریاد زدم پسرم بیا فرار کنیم برادرم هم در اطاقی دیگر اونجا بود دویدم ظرفی پر از اب کردم تا اتش را خاموش کنم ولی هنگام برگشت خانه ام را پیدا نمیکردم.پدرو مادرم برای دلداری نشستند پیشم ولی من از شدت ناراحتی مادرمو از خودم رنجوندم بعد در عالم خواب از شدت گریه نقش بر زمین شدم
  خیلی اشک ریختم جوری که ناگهان از خواب بیدار شدم ترو خدا تعبیر خابم چیست لحظه ای که اتش گرفت با زغال شروع شد ولی بیشتر دود بود تعبیر خابم را بگویید لطفا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در معنی خواب شما این است که شما از کاری که انجام خواهید داد پشیمان خواهید شد و فرصت جیران برای شما کم خواهد بود واینکه در تعبیر دیگر معبرانن به
   گفته مطیعی تهرانی در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر.آنلی بیتون می گوید:دیدن دود در خواب ، علامت سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست . اینکه این خواب نیاز به صدقه دارد تا رفع بلا شود انشالله .
   سربلند و پیروز باشید .

 59. محمد امین

  سلام من خواب دیدم مه در مزرعه ای هستم بعد یک ادم که اشناست یک درخت را اتش می زند بعد درخت و بعد از چند دقیقه بیش تر درخت ها اتش می گیرند و مردم چپ چپ نگاه می کنند بعد من با فوت بیش تر درختان رو خاموش کردم
  ممنون میشم اگه تعبیرش رو به بنده بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که فرد مورد نظر در روابط زناشویی و یا روابط عاطفی شان دچار مشکلی خواهد شد که به وسیله این مشکلات بر سره زبان مردم خواهد افتاد و باعث نگرانی دیگران هم خواهد شد و اینکه شما به وسیله کمک های که به این شخص خواهید کرد باعث امری خیر خواهید شد و ایشان را از مشکلات پیش امده احتمالا نجات خواهی داد . درخت در خواب معنی زن خانواده است .
   سربلند و پیروز باشید .

 60. فرشته

  با عرض سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
  مادرم یکشنبه شب هفتم اردیبهشت خواب دیده که پدر مرحومشون داخل یک کوره بزرگ ذغال هستند که خیلی بزرگ و عمیق بوده و زبانه های بلند آتش سرخ از اون چاه بزرگ بیرون می اومده و مادرم با کمک یه چوب بلند چوبهای اطراف چاه رو به داخل اون می ریخته ولی پدرشون رو نمی دیده فقط صداشون رو از توی کوره می شنیده ازشون می پرسه اونجا گرم نیست گرما اذیتت نمی کنه می گه چرا ولی راحتم اینجا رختخوابم غذام و همه چیز برام فراهمه و توضیح می ده که این جا خیلی بزرگه و از چندین جا به هم متصل می شه (مثلا به گستره چندین کشور) و هزاران هزار ارزش اون و پولش می شه (توضیح اینکه پدربزرگم در زمان حیاتش هم گاهی یه کوره کوچک درست می کرد و ذغال درست می کرد)
  بعد مادرشون رو می بینند که همراه بقیه کنار دریاچه ای برای خواندن نماز و دعا روی زمین نشستند (مثل نماز عید فطر) مادرم که پیراهن پیلی داری برای خودش دوخته بوده و پوشیده بوده می ره که کنار مادرش بشینه دختر خواهر شوهرش رو میبینه که با یه سینی چای میاد و یکی از چایی ها روی زمین می افته و مادریزرگم به مادرم یک بسته شبیه کشمش یا آلبالو خشکه میده می گه اینو فلانی (یکی از پیرزنهای فامیل که الان در قید حیاته) برای تو داده ببر تا بعدا با هم بخوریم.
  کنار دریاچه هم درختهایی ردیف بودند که مردم با گرفتن دستهاشون به درختها و به کمک اونها از آب بیرون می اومدند.
  ممنون می شم خوابشون رو تعبیر کنید- سپاسگزارم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ایشان نشان از دلتنگی های است که نسبت به افراد فوت شده دارند در جهت اول و اینکه در این خواب چند المان وجود دارد که انها قابل تعبیر هستند و اول اینکه این خواب نشان از ارامشی همراه است که از طرف پدر بزرگتان بر مادرتان روا شده است و اینکه منفتی حلال به دستتان خواهد رسید که مقدار ان کم است ولی خوشی خوشحالی برای شما و خانوادتان با ارمغان می اورد و اینکه در خوانوادتان احتمالا شخصی که پسر خانواده است است به درخواست خانواده مراحل ازدواج را بر سر میگیرد که انشالله مبارک است . و اینکه مسیر زندگی بر مادرتان مقداری به سخی در حال گذر است که برای سپری کردن شرایطشان نیاز به کمک دیگران دارند که مشکلشان هر چه زود ار رفع شود .
   سربلند و پیروز باشید .

 61. موسوی

  سلام. من خواب دیدم دو جا در خانه‌مان آتش گرفته. بعد با پتو خاموشش کردم. تعبیرش چیست؟ با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر این خواب امده است که آتش گرفتن خانه نشان از ناآرامی در خانواده است و این که آرامش بر شما سلب شده است و این که شما آن را خاموش کرده اید نشان از ارام کردن اوضاع است و به خیر ختم می‌شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 62. مین

  سلام من خواب دیدم تو یه خونه آیی آتیش گرفته و آتش نشان اومده اما فقط یکنفرد من داشتم آتش رو خاموش میکردم و یک نفر دیگه هم که نمیشماختمش بود و ما همه آتش رو خاموش کردیم ولی وقتی از خونه اومدیم بیرون دیدم ماشین آتش گرفته و نتونستیم خاموشش کنیم.چه تعبیری دارد؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر آتش و خاموش کردن آتش بر این است که شما بین افرادی که بحث و جدل است شما میانجی گری خواهید. و خاموش نشدن آتش اگر آن ماشین از مال شما باشد نشان از دست دادن مالی کوچک است و سریع جایگزین می‌شود ولی اگر از مال شما نیست افرادی در حال فتنه کردن برای شما می‌باشند که باید مراقب اطرافیان باشید. صدقه بدهیدکه از بلا دور باشید انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

 63. M

  من خواب دیدیم تو حیاط خودمون میرم پیش یه مرد اما میشناسمش انگار کنار اتیش نسسته من هم میرم پیشش اونجا خوابم میبره کنار اون وقتی یه دفع بلند میشم احساس میکنم خستگی از بدن درامده خیلی خوب بود بلندمیشم نردبان بزرگی ورمیدارم میبرم تو خونه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   احتمالا تعبیر این خواب به این شکل باشد که با شخصی آشنا خواهید شد که بسیار انسانی نیکو است و برای شما گرمی و صمیمیت خواهد اورد و این خود سبب ان خواهد شد به اسایش برسید.
   سربلند و پیروز باشید

 64. علیرضا دهقان

  سلام
  من خواب دیدم دم غروب توی باغ خودم مشغول کشاورزی هستم ناگهان بهم گفتن یکی از درختات اتیش گرفته سریع رفتم با لوله هایی که قبلا تو باغ تعبیه شده بود واسه ابیاری اتیش درخت رو خاموش کردم وقتی خاموش شد دیدم دو تا بسته ایزوگام داخل اتیش بوده وافتاده رو یه مرد دو نفر کمک میکردن بهم و گفتن که اون مرد حضرت علی بود.
  فورا یه قسمت دیوار چوبی باغم اتیش گرفت رفتم خاموش کنم باد میامد نمیشد وقتی با دست میکشیدم رو تخته های اتیش گرفته دستم نمیسوخت، به یک زن که حالت کارگرم رو داشت گفتم رفت اتش رو خاموش کرد و کسی که باغم و دیوار باغم رو اتش میزد رو گیر انداخت تا من برم و بگیرمش وقتی گرفتمش خیلی شدید باخشم در حد مرگ کتکش زدم مثل اینکه قبلا هم اذیتم کرده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب خیری نیست و باید بدانید ممکن است برای شما در زندگیتان مشکلی پیش بیاید که شما برای حل آن به راهی متوسل خواهید شد که منافی عقایدتان است و این سبب آن خواهد شد که دوباره هم به مشکل دیگری دچار شوید.به همین دلیل در این خواب برای شما نشانه ای امده است که هر مشکلی که برایتان پیش بیاید باید فقط و فقط از خداوندتوسل بجویید تا به مقصود برسید و الا دوباره هم تکرار خواهد شد.
   از این رو بسیار اگاه باشید که در گزینش اعمالتان دقت کنید چرا که در ان صورت برای شما پایانی خیر در نظر گرفته شده است که از خیلی از مشکلات دیگر نیز رهایی می یابید.
   سربلند و پیروز باشید

 65. سجاد

  سلام ، من خواب دیدم که اجاق گاز یه خونه آتش گرفته و من کمی از شعله اش رو خاموش میکنم اما به من ضرر نمیرسنه یعنی منو نمیسوزنه.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب احتمالا به ساده ترین شکل ان است به این معنا که برای کسی یا شخصی که میشناسید مشکلی پیش خواهد امد و شما سعی در برطرف کردن ان مشکل دارید اما متاسفانه به سراغ منبع ایجا ان میروید و به همین دلیل تلاشتان بی فرجام میماند.
   سربلند و پیروز باشید

 66. فاطمه

  سلام. مردی خواب دیده زنی آتش گرفته و او آن آتش را خاموش کرده تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر ان شخص را میشناسید باید گفت که ایشان به مصیبتی دچار خواهند شد که شما باید به ایشان کمک کنید و ممکن است که شما تنها کسی باشید که بتواند ایشان را نجات دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 67. سمیه

  سلام.من خواب دیدم توی خونه ی چوبی و ویلایی مثل خانه های روستایی شمال هستیم با خانوادم یهو یه کبریت افتاد کنار پای من و من پریدم رفتم بیرون از خونه با همون کبریت کل خونه آتیش گرفت خانوادم داخل بودن من تونستم با شلنگ آب و کمک بقیه اتش رو خاموش کنم بعدش رفتم و جاهای مختلف خونه رو دیدم کلی اتاق های کوچک و تودر تو داشت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نهفت هدر اتش نیست بلکه نعفته در آن خانه ی مرموز است که همانا این خانه نشان از اعمال غلط شما دارد و اینکه این اعمال غلط اتش گرفته اند و خانوادیتان را خودتان از ان نجات میدهید نشان از ان دارد که تنها کسی که میتواند این مسیله را حل کنید فقط خود شما هستید و باید با مدیریت تمام انچه که غیر مطمین است و به خانه ی شما امده است بیرون کنید و ان ابی که بر اتش پاشیده اید و ان را خاموش کرده اید نشان از صداقت و صاف بودن شما برای حل مشکلات است .
   سربلند و پیروز باشید

 68. سمیه

  سلام من خواب دیدم پدر شوهرم که مرده جثه ای بسیار کوچک به اندازه یک بچه ۱۰،۱۱ ساله دارد که در حالت خوابیده و بتوان در حرکت لباس عروس بر تن دارد ناگهان شعله های کمی از آتش روی او پیدا می شود من هم از ترس اینکه نسوزد آن شعله ها رو با زحمت کم خاموش میکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن سوختن میت در خواب به این شکل است که ایشان در حالت معذبی به سر می برند و این از آثار ماتاخر ایشان نشات گرفته است.
   اینکه شما در خواب توانسته اید که شعله ها را خاموش کنید نشان از آن است که معذب بودن ایشان به دست شما و یا خانوادیتان برطرف خواهد شد و اصلا دین بزرگی نیست و فقط نیاز به آن دارد که نسبت بدان آگاه شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 69. صادق

  سلام من در خواب دیدم تو یه اتاقی هستم دونفر کنارم هستند ریش دارن ولی نمیشناسمشون ولی کاری با من نداشتن دیدم یه پارچه ای یه جا اتش گرفته اب برداشتم سریع خاموش کردم … دوباره جای دیگه اتش گرفت خاموشش کردم بعد دیدم کنج اتاق هیزم هست داره اتش میگیره بعد دیدم روحم تو هوا به دورش داره پرواز میکنه بعد اون اتش کم کم خاموش شده بعد چشام و داشتم باز میکردم تو خواب و بیداری دیدم انگار یکی داره با پتو من و بلند میکنه که زنم منو بیدار کرد همون لحظه خواهشن بگین تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   محاسن مرد در خواب نشانه از نیکی افراد است پس آن دونفر نشان از نیکی و خیر بوده اند.
   آتش نشانه های متعددی می تواند داشته باشد اما در اینجا همانطور که قبلا هم جواب عزیز دیگری را داده بودم آتش به معنای شری است که خود مشا آن را خاموش میکند.
   تعدد آتش ها دال بر موضوع خاصی نیست اما کلیت این خواب به این معناست که شما به کمک افرادی که در کنار شما هستند که خیر خواهند بود،خواهید توانست مشکلاتتان را حل کنید و هیزمی که در پایان خواب دیده اید همان منبع اصلی آتش یا همان منبع و سرچشمه اصلی مشکل است و پرواز روح و همزمانی آن با خاموش شدن سرچشمه ی آتش نشانه از آزادی و رهایی شما از بند مشکلات به کمک خیر و نیکی است که به واسطه ی افراد نزدیکتان کسب کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 70. majid

  باسلام من خواب دیدم تواتاق هستم یه نقطه ازاتاق اتش گرفت شعله زیاد نداشت بادستم خاموش کردم بعد یه جادیگه روشن میشدوقتی خاموش میکردم جایه دیگه روشن میشد.تعبیرش چیه

  • محسن

   با سلام
   در تعبیر خواب کلیدواژه ها و المان ها بسیار مهم هستند.
   در خوابی که شما رویت کرده اید اتاق، نشانه ای از فضای شخصی زندگی در ناخودآگاه است که دقیقا منظور همان زندگی شخصی شماست و آتش اول که شما توانسته اید آن را فرونشانید موضوعی در خودآگاه شماست که بدان آگاهید و باید انرا رفع کنید.
   اما دامن گرفتن شعله ای دیگر نشانه از ان دارد که پس از رفع مشکل اول موضوع مهمتری در برابر دبدگان شما قرار خواهد گرفت که قطعا قادر به حل کردن آن خواهید بود.
   پس سعی برآن کنید که در اولین فرصت آن مشکلی که در زندگی شخصیتان است برطرف کنید تا گره اصلی راببینید و زندگیتان به روال صحیح بازگردد.

 71. حسام کوچولو

  سلام زن داداشم نامزده چندماه پیش خواب دیده جهازش که باداداشم رفتن خریدن آتیش گرفته

 72. فاطمه

  من در خواب دیده ام که لامپ های لوستر در حال آتش گرفتن هستند و من هرکاری می کنم خاموش نمی شوند نه با کلید برق خاموش می شوند و نه با کوبیدن ملحفه روی آتش. مدام احساس می کردم کل خانه میخواهد منفجر بشود.

 73. خالق

  سلام من خواب دیدم که تیر تفنگ را در آتش قرار میدهم و نميتونم اونو بیرون بياورم،و چند نفر که کنارم هستند هم هرکاری میکنم از اونجا دور نميشن. ومن چند وسیله ميذارم جلوي آتش که به سمت اونا نياد،لطفا تعبیر کنید

 74. سویل

  با سلام و وقت بخیر من خواب دیدم یک مکانی اتش گرفته محیط بیرون بود و یک نفر از پشت بام یک ساختمان با طناب مرا به بالا کشید ونجات داد طوریکه اتش اسیبی نرساند

 75. بهمن 42 ساله

  خودتو بزا سر کار با این تعبیر کار چرتتت

نظر خود را بیان کنید