مجله آلامتو

تعبیر خواب لباس

دیدن لباس در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن لباس در خواب چیست؟

تعبیر خواب لباس clothes

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف را دیده است اما تعبیر خواب لباس چیست؟

اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید.

اگر از کسی در خواب لباس هدیه بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید.

اگر ببینید لباس غواصی مشکی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید.

لباسهای مناسب خانه

تعبیر خواب لباس های زنانه

اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.

اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود.


تعبیر خواب لباس؛ امام جعفر صادق

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.

اول: دین پاك. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.

تعبیر دیدن لباس در خواب؛ محمد بن سیرین

اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل كه به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید كه لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

تعبیر خوابانواع لباس؛ ابراهیم کرمانی

اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید كه لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل كه كارش به نظام گردد.


تعبیر خواب لباس؛ منوچهر مطیعی تهرانی

جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که می پوشیم جامه گفته می شود. کت و شلوار ، پیراهن، جلیقه، و احیانا بارانی و پالتو. همه این ها جامه هستند یا فرد فرد به جای خود جامه نامیده می شوند.

در خواب جامه حیثیت و آبروی مرد یا کسب و کار او می باشد و طبعا اگر جامه اش تمیز و شیک و نو باشد بیننده خواب مردی است آبرومند و شریف با کسب و کاری خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثیف و پاره باشد شخصی است بی آبرو که کار و حرفه خوبی هم ندارد.

این یک تعبیر کلی است نسبت به جامه اما جامه می تواند از جنس های مختلف و حالات گوناگون و رنگ های متفاوت باشد که هر یک تعبیری خاص خود دارد.

اگر در خواب دیدید جامه ای به تن دارید که ظاهرش تمیز است و خوب و شکیل اما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید و به نا حق خود را متقی و منزه نشان داده اید.

عکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر جامه شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده.

اگر در خواب ببینید که جامه ای لکه دار پوشیده اید خوابتان می گوید که به شما بهتان می زنند و اگر جامه ای زرد پوشیده باشید خواب از یک بیماری خبر میدهد. جامه ابریشمین فریب و نیرنگ است و جامه پشمین مال و خواسته است که نصیب شما می شود.

چنان چه در خواب ببینید که لباس شما پاره شده رازتان فاش می گردد و اگر این دریدگی پشت جامه شما بود به شما تهمت می زنند در حالی که بی گناهید. اگر در خواب ببینید جامه ای چرک و کثیف به تن دارید گرفتار غم و اندوه می شوید.

لباس مشکی شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمی است یا خشم و جامه سبز را جامه بهشتیان دانسته اند که پوشیدنش مبارک است و میمنت دارد. جامه سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که لباس می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.


تعبیر خواب لباس بیمارستانی

لباس بیمارستان در خواب نشانگر آسیب پذیری یا مراقبت از دیگران است. اگر خواب دیده اید که لباس تان را در آورده و لباس بیمارستانی را به تن کرده اید، این نشان می دهد که نسبت به قبل آسیب پذیر تر شده اید و بخشی از قدرت خود را کنار می ‌گذارید تا کس دیگری از شما مراقبت کند.


تعبیر خواب پیراهن

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد.

اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند و چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند.

ادامه خواب: پیراهن پاره در خواب

لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.


تعبیر خواب «لباس» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «لباس» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

36 دیدگاه

 1. رویا صادقی در

  سلام .مادرمن چندین ساله فوت کردن ودوساله که طلاق گرفتم.خواب دیدم که عروسی دعوت بودیم وعجله ای خبردادن ومن لباس مناسب نداشتم مادرم گفت عیب نداره برای من یک لباس مجلسی سفیدکوتاه خوشگل خرید که خیلی زیبابود ویک چک سه میلیونی برای لباسم کشید.واردمجلس که شدم خانواده همسر سابقم رودیدم که همشون چادرمشکی سرشون بود بهشون بی محلی کردم ومادرم گفت برولباستوبپوش بیا.دیگه مادرمو ندیدم رفتم هم لباسموپوشیدم هم یه سری لوازم آرایشی خریدم.اومدم سوارآسانسوربشم یه عالمه بچه مدرسه ای بالباس فرم یک شکل اومدن سمت آسانسور .بخاطر لباسشون باهاشون شوخی کردم.اومدم سوارآسانسوربشم که ازخواب پریدم.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که از طرف مادرتان به شما خیری خواهد رسید که شما را عزت میدهد و اینکه هدیه دادن میت در خواب بسیار معنی نیکی دارد و اینکه برشما نشان بر عافیت هم دارد و به گفته امام صادق_ع_ دیدن لباس درخواب هفت وجه است.اول: دین پاك. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.و بسیار خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 2. شهرام در

  با سلام اگر شخصی در خواب ببیند که مرده لباس پاره به تن دارد چه تعبیری دارد?

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعبیر خواب شما اینگونه می‌شود برداشت کرد که احتمالا شما دچار نقصی در امور مالتان خواهید شد که جبران پذیر است و برای مدتی اندک فشار مالی را تجربه خواهید کرد و از این رو خواب شما می گوید غم و ناراحتی برایتان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شوید و این خواب نیاز به صدقه دارد که رفع بلا شود انشالله.
   سربلند و پیروز باشید.

   • سلام من خواب دیدم با مامانم به یه بوتیک زنانه رفتیم و من یه شلوار مشکی گشاد پرو کردم تعبیرش چیه؟

    • یاسین صداقت در

     با سلام
     در تعبیر خواب شلوار برای زنان امده است که به معنی شریک و همسر است و این خود برای شما هم صادق است و اگر مجرد هستید که به معنای یافتن شخصی است و اگر متاهل هستید هم به معنای این میتواند باشد که بین شما و ایشان مشکلی پیش خواهد امد که باید بسیار نسبت به ان حساس باشید.
     سربلند و پیروز باشید

 3. سلام ، بنده خواب دیدم که دختر خاله ام که تو خونه خیاطی میکنه بهم گفته دو تا مانتو برات دوختم درصورتیکه چیزی ازش نخواستم

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما می‌تواند بر این معنی باشد که اول از همه نشان از روش زندگی است که این که شخصی می‌خواهد رویه زندگی شما را تغییر دهد و می‌تواند روش دریت تر را به شما بیا موزد و این که لباس به معنی عافیت و سلامتی بدنی هم تلقی می‌شود و اینکه به شما هدیه داده اند نشان از خیر است و در وجح سوم لباس به معنی پوشش و ابرو و حیا برای زنان است که شما مورد احترام دیگران قرار میگیرید و ابرویتان لطمه ای خواهد خورد. وه نام نیکتان بر سره زبان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 4. ناشناس در

  سلام من خواب دیدم که جاری هام به یک فروشگاه لباس رفته ومقدار زیادی لباس برای خودشون بچه هاشون خریدن
  منم از بین اون لباسا روسری ها رو روی یر خودم امتحان میکنم و به همسرم میگم ماهم بریم برای بچه ها خرید کنیم
  وقتی به اونجا رفتم لباس بچه نداشتن و فروشنده میگفت فقط شب میفروشیم و دوز غرفه ها خالی بود فقط چندتا دوزنده داشتن لباس نخی گل گلی میدوختن
  و از بین اون لباسا فقط به پیراهان دخترانه سفید خوشم اومد وخریدم
  تعبیرش چیه
  ممنون

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما اینگونه معنی می‌شود که احتمالا شما در ناخودآگاه خودتان اطرافیان را رقیب خود تلقی خواهید کرد و در حال کشمکش فکر ی با آن اشخاص هستید و در این بین شما دچار خلا احساسی هم میشوید که فروشگاه خالی نشان از محبت های بی جواب و انتظار محبت از طرف دیگران است. که شما باید هر دو صورت را کنترل کنید که دچار اختلافات نشوید و اینکه لباس نشان بر عافیت است و رنگ سفید نشان بر عاقبت بخیری برای شما.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. سید محمود در

  مردی هستم سی وپنج ساله متاهل، زنی از خویشان مرا در خواب با لباس یک دست سفید دیده است که دور او میچرخم ،،،،تعبیر لطفا،،،،

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر این خواب می بتواند بر این معنی باشد به گفته تعبیر حضرت یوسف که نشان از سلامتی و سعادت است و اینکه لباس سفید نشان از عافیت و عاقب به خیری است و خوابی نیکو است برای شما انشالله.

 6. مردی که سال ها قبل میشناختمش برگشته بود با پیراهن و شلوار سفید وبسیار تمیز و نو وکازدکه روش نقاشیدکشیده بود به من هدیه داد..منم روی کاغذ نقاشی کشیده بودم که به او هدیه دادم …با اینکه سال ها گذشته بود ولی او هنوز زیبا و جوان بود…

  • یاسین صداقت در

   با سلام.
   اول آن باید عرض کنم اگر به این شخص احساسی دارید بدون شک خوابتان از احساستان متشکل شده است. و این که تعبیر لباس های تمیز و تو نشان بر فردی است که دین پاک است و تعبیر دوم هدیه گرفتن بسیار نیک است و به گفته معبران بزرگ متاع گرفتن نشان از به دست آوردن خیر و برکت است و از شخصی به شما میرسد و یا می‌تواند همان شخص باشد و یا دیگری و این که شما هدیه داده اید هم بر این تعبیر است که شما به آن شخص خیر میخواهید.
   سربلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر لباس عروس در خواب نماد رابطه، تعهد و وفاداری و ازدواج است.و پیش بینی می کند که به زودی از شخصی که دوستش دارید پیشنهاد ازدواج خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که لباس عروسی را در یک جمع دیگر و یا در خانه پوشیدید تعبیرش این است که بیش از حد به خودتان فکر می کنید. به حدی که دیگران احساس می کنند مغرور هستید و کسی را هم شان خود نمی بینید و دوست دارید که مرکز توجه باشید.
   آنلی بیتون می‌گوید :
   تعبیر خواب لباس عروس آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد
   سربلند و پیروز باشید

 7. کشاورزی در

  سلام خواهرم خواب دیده که شوهرمن لباس مشکی پوشیده وبهم ریخته است از نظر روحی

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر دیدن لباس مشکی در خواب معمولا به معنای خیر است و این خواب که از طرف فرد دیگری دیده شده است میتواند بیشتر معطوف به خود شخص خواب بیننده باشد ولی اینکه در خواب ایشان همسر شما هم حضور داشته اند بستگی به اسم همسر شما هم دارد که میتواند به این شکل تعبیر گردد که از جانب آن سام به خواهرتان خیر برسد و یا اینکه خواب به همسرتان معطوف باشد و دیدن لباس مشکی در خواب برای همسر شما هم نشان از شروع تلاشی برای کسب رزق و روزی است.
   سربلند و پیروز باشید

 8. من در خواب دیدم که با دوستم به فروشگاه رفتیم و با پول اون قرار بود که لباس بخریم اما وقتی رسیدیم مغازه ها بسته بودن تعبیر این خواب چیه؟!!!!

 9. شما از شوهر دختر دایی تون خوشت میاد و به دنبال بدست آوردن اون میافتی.

 10. سلام خسته نباشید
  من در خواب دیدم می خوام یه لباس نو با رنگ صورتی کم رنگ رو بخرم بعد تا نیمه پوشیدم و با اصرار خواهر و مادرم و به خاطر قیمتش دراوردم و نخریدم

 11. سلام خواب دیدم ک پیراهن مشکی زیبایی دارم ولی به تن نکردم لباس خیلی زیباییه انگار هدیه گرفتم این لباسو تعبیرش چیه

 12. سلام خواب ديدم لباس عروسي با ي تور بسيار زيبا خريدم كه دختر داييم تنش ميكنه و من وقتي ميبينم چقدر بهش مياد ازش ميگيرم و خودم هم تن ميكنم
  من قصد پوشيدنشو داشتم امدم بپوشم كه بيدار شدم

 13. Zahra goli در

  سلام من خواب دیدم توی اتاقی هستم که برام آشنا نبود ویه عالمه لباس مشکی داشتم که جنساشون خوب بود ومرتب وتمیزبودن واین لباساروازکمدو رخت آویز آورده بودم روی زمین ریخته بودم که مرتبشون کنم روی زمین پرازلباس مشکیام بود همزمان به رخت آویزهم چندین دست ازلباسای مشکیمم آویزون بود

 14. خواب دیدم پیراهن مردانه چهارخانه با رنگ غالب سفید، از یکی از دوستان همسرم میگیرم که یقه بسیار کثیفی داشت و به من میداد تا بشورمش، لطفا تعبیر رو بفرمایید

 15. فاطمه زندی در

  سلام . من خواب دیدم زنی با لباس سفید و نورانی به استقبالم می اید و از من میخواهد به دنبالش بروم

 16. سلام .خواب دیدم تو یه اتاقی بودم و مانتو ام رو در آوردم.و یه جایی گذاشتم.بعدش که خواستم بپوشم پیداش نمی کردم.دختر عموم هم اونجا بود.ملی لباس نشون داد.ولی مال من نبودن.و هر سری کلی لباس از زیر پتوها پیدا میشد.

 17. خواب دیدم پدرم مرده ومن دارم ازیه صندوق چوبی پیراهن سفید به مردم هدیه میدم

 18. خواب دیدم پدرم مرده ومن دارم ازیه صندوق چوبی پیراهن سفید به مردم هدیه میدم

 19. ب ه م ا ز در

  مه خواب دیدم که لباس زیر من بزرگ شده است ولی معنایش آنجا نبود این به چی معنا خوب من خواب دیدم لخت هستم و میخواهم لباس های خود را بپوشم ولی لباس زیر من فقط زیر من بزرگ شده است این به چی معنا؟

 20. ایران رادا در

  با سامانه ایران رادا رتبه گوگل و الکسا سایتتان را بهبود دهید.

  ویژگی های استفاده از ایران رادا :
  1 ) بهبود رتبه الکسا
  2 ) بهبود جایگاه سایت در گوگل
  3 ) افزایش بازدید واقعی سایت
  4 ) بهبود بانس ریت و پیج ویو و تایم سایت
  5 ) قیمت مناسب و تاثیر گذاری بالا

  به ما اعتماد کنید و یکبار تست کنید

 21. نازنین صالح در

  دیدم تو یک مجلس عروسی ک از فامیلای مهدی (کسی ک قراره باهم ازدواج کنیم)دعوتیم مهدی بهم میگه باید برم خونه دخترخالم میگم نمخوام بری میگه باشه بعد میبینم تو تالاریم مهدی یهو با یک لباس زنونه نقره ای ک خیلی بازه وارد مجلس میشه واین لباس رو از دخترخالش گرفته همه تو مجلس ب مهدی نگاه میکنن منم هنگ می کنم وناراحت میشم سعی میکنم الکی بخندم تاهمه بدونن این کارو مهدی بخاطر خنده دیگران انجام داده اماناراحتم , بعددیدم خونه دخترخالشیم دخترخالش اون لباس نقره ای رو پوشیده و خیلیییی تنگه تو تنش و احساس میکنم ک دخترخالش متاهل هست , ولی من توخواب تودلم میگم ک این کارای مسخره چیه ک ایناانجام میدن بعد میبینم ک مهدی بهش میگه برو دربیار لباس رو درست کن انگار ک اون لباس مال شخص دیگه ایه ,بعد دخترخالش میره لباسو دربیاره تا درستش کنه دخترخالشو توخوابم خیاط بود بعدازخواب بیدارشدم

نظر خود را بیان کنید