تعبیر خواب زمستان

دیدن زمستان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زمستان در خواب چیست؟

تعبیر خواب زمستان چیست,دیدن سرما و برف در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر دیدن زمستان و برف، محمدبن سیرین

زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد.

اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است.

«برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی كه پیوسته در آنجا برف است، دلیل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».


تعبیر زمستان، ابراهیم کرمانی

زمستان را در وقت خود دیدن، چنانکه سرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود.

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی كند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است كه بی‌وقت بود».


تعبیر دیدن زمستان در خواب، منوچهر مطیعی

زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد. یا به وقت است یا بی وقت.

اگر زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرارسیده و برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد.

ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت دارد. یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نمی کنید. اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می یابید و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید ولی اگر احساس سرما کردید خواب تان می گوید در آینده گرند می بینید و در مقابل شداید وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید.

اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می روید و مشت مشت برف بر می دارید بی آن که دست شما سرمای آن را حس کند خوب است چون به قدر برفی که می گیرید سود می برید و نفعی عایدتان می شود.

اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب است ولی اگر زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می گوید احتمال زیان هست و باید مراقب خود باشید.

پارو کردن برف و دور ریختن آن هزینه است. اگر دیدید راه خانه خود و جلوی اتاق را پارو می کنید و برف را کنار می زنید و راه می گشایید مهمانی نا خوانده برای شما می آید.

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند.

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود.

اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب باران

تعبیرخواب  زمستان به روایت امام صادق (ع)

«دیدن برف در خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه».

اگر بیند در تابستان برف جمع می‌كرد، دلیل كه مال بسیار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع می‌كرد، دلیل كه به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.


تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

  • خواب زمستان : خطر ناخوشی شدید
  • یک زمستان خیلی سخت : خوشبختی
  • یک کشاورز خواب یک زمستان خیلی سخت را ببیند:
  • محصول بسیار خوبی را درو خواهد کرد.
  • ملوانان خواب یک زمستان سخت را ببینند : پول فراوان بدست خواهند آورد.
  • هوای بد زمستان خساراتی وارد می کند : یکی از دشمنان شما خواهد مرد.
  • شما در طول زمستان بیمار هستید : بستگان به شما حسادت می کنند.
  • شما یک زمستان خیلی سخت را می گذارنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد.
  • یک زمستان راحت را می گذارنید : شانس

خواب های مرتبط با فصل زمستان


☺ تعبیر خواب «زمستان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زمستان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید