تعبیر خواب سوختن

دیدن سوختن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سوختن در خواب چیست؟

سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به شرایط متفاوتی مربوط سازد در ادامه با برخی از تعبیرهای رایج دیدن سوختن در خواب همراه ما باشید:

تعبیر سوختن صورت:

به گفته مطیعی تهرانی پوست بایستی در هر حال سالم و بدون علایمی مانند زگیل، زخم، سوختگی و … باشد. هر گونه زخمی بر پوست در هر نقطه‌ای از بدن نشانه مناسبی را به همراه نخواهد داشت. با تعبیر خواب صورت سوخته در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

تعبیر خواب صورت سوخته

معبرین غربی گویند:

 • داشتن رویایی که در آن صورت شما دچار سوختگی گردیده است اشاره به اعتماد به نفس پایین شما و عدم باور داشتن خود دارد.
 • در واقع این خواب نشان می‌دهد که شما با تصور اینکه جذابیتی برای دیگران و اطرافیانتان ندارید در مورد خود بسیار فکر می‌کنید. این گونه تصورات و افکار به صورت چهره سوخته در خواب خود را نشان می‌دهند.
 • به طورکلی رویاهایی که درباره سوختن صورت و یا سوختن کل بدن دیده می‌شوند می‌تواند به این معنی باشد که شما خود را در رابطه با کارهایی که انجام داده و حتی جریمه آن را نیز پرداخت کرده‌اید بسیار مقصر و پشیمان می‌دانید.

تعبیر خواب سوختن صورت دیگران

معبرین غربی گویند: دیدن صورت سوخته چندان خوشایند نبوده و در خواب نیز به طور ضمنی همین معانی را می‌توان از آن استنباط کرد. اگر در رؤیا فردی را دیدید که صورتی سوخته داشت و آن فرد برای شما آشنا بود نشانه عزت نفس پایین فرد مورد نظر است. او برای بدست آوردن اعتماد به نفس کافی به کمک شما نیازمند است.

دیدن صورت سوخته در آینه چه تعبیری به همراه دارد؟

معبرین غربی گویند: اگر صورت خود را در آینه به حالت سوخته مشاهده کردید نشان دهنده گذشته بسیار تلخ شماست که هنوز زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده و خاطر شما را پریشان می‌گرداند. این خواب همچنین می‌تواند مناسب نبودن هدف‌هایی را که در زندگی برای خود تعیین کرده‌اید نشان داده و هشداری برای جلوگیری از انجام آن باشد.

تعبیر خواب آتش و سوختگی:

اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورداگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود

اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد

اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد

اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید

تعبیر خواب سوختگی و آتش

تعبیر خواب سوختگی و آتش

تعبیر خواب آتش و سوختگی به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهی و مقام والا نزدیک میشود ، در کار بسته اش گشایشی حاصل میگردداگر ببیند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند ، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا می گیرد اما نجات می یابد که دیر هم نخواهد پائید ، بشارت و نیکی به او میرسد

توضیح : در این باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه 66 قرآن مجید رجوع کنید

اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می رود

اگر حرارت و سوزندگی آتش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت

اگر ببیند که آتش اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد

اگر ببیند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوزاند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او میرسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماریهائی که نا توانی بوجود می آورند

اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می شود

اگر ببیند از آتش بر می دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در نهایت با زور به چنگ می آورد

اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می رود ، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می کند و پشت سر او بدش را می گوید

تعبیر خواب سوختن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت ، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می شوداگر خانه کس دیگری را ببیند که در آتش می سوزد ، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار می شود

اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند ، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می کند ، صورت دیگر تعبیر این قسمت می تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان ، محنت مال از دست دادن به او میرسد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب آتش

اگر در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می آید

اگر چیز سوخته ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی میپردازد

اگر شهر و محله ای را در آتش دید که شعله های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر آمد دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان میبرد ، بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز میتواند باشد

اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آنها دخالتی نظیر زلزله سیل و … محتمل است

اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسیار دارند البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این طریق با آنها مبارزه میکنند

اگر ببیند آتش از جائی به جائی افتاد و لصمه ای نزد فا یده ای نصیبش میشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر میشود ، این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است

تعبیر خواب آتش و سوختگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم. اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌.

از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

تعبیر خواب انواع سوختن و آتش

تعبیر خواب انواع سوختن و آتش

تعبیر خواب سوختن شمع روشن:

اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است… ادامه در تعبیر خواب شمع

تعبیر دیدن سوختن آتش در اجاق

دیدن اجاق یا تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و تون یا اجاق خاموشی را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم… ادامه در تعبیر خواص اجاق

تعبیر سوختن در تب:

در خوابهای ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها… ادامه در تعبیر خواب تب

☺ تعبیر خواب «سوختن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سوختن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


75 دیدگاه

 1. خسرو

  سلام خواب دیدم داشتم در جایی استراحت می کردم که فرد ناشناسی به من سیگاری مخصوص تعارف کرد و گفت ۲ بار پوک بزن و من خواستم سیگار رو بکشم مقداری از قسمت شعله ور سیگار ریخت و انگشتان دست چپم سوخت ولی احساس درد نداشتم خودم با دست راستم انگشتانم رو که به چسبیده بود جدا کردم و به همراه آشنایی که کنار بود برای مداوا و درمان اقدام کردیم مقدار سوختگی ناچیز بود ولی ظاهر خوبی نداشت محل سوختگی(انگشتانم)

 2. جمیله

  سلام !
  من در خواب دیدم دوتا مرغ در فر گذاشتم برای پختن .مدتی بعد به مر
  عها که در فر بودند نگاه کردم وآنها را از فر درآوردم . وقتی در مرغها را باز کردم بجای مرغها پسر دختر داییم بود و او تمام بدنش سوخته بود و زخم داشت بر بدنش ودست و پاهایش واز درد نمی نالید گویا که درد نداشت . او به من گفت اگر تو این پتو روی من می گذاشتی موقع پخت من اینچنین نمی سوختم . لطفا تعبیر آن چیست،

 3. گلی

  سلام خواب دیدم ذعالی روی منقل بود و پیراهن توی دستم که تقریبا نو هست یک لحظه روی منقل افتاد و چند جای لباس سوخت

 4. یاشار

  اسلام علیکم
  انشاءالله عافیت برتن داشته باشید خواب دیدم که نصف روی معشوقه من سوخته
  تعبیرش را هر چی سریعتر برم بگین خوب تر میشه
  جهان سپاس

 5. امیر

  من خواب دیدم یکی از دوستام دست راستش سوخت با آتیش و رنگ دستش بنفش شد بعد برا منم اتفاق افتاد بعدشم دیدم شلوارم سوخته و خاموشش کردم و خواب تموم شد نشانه چیه

 6. ازاده

  سلان من خواب دیدم هر دو پام آتیش گرفته و تبدیل به ذغال شده تعبیر خواب چی هست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اصلا خواب خیری نیست و در تعابیر برای ان امده است که می تواند نشان از ضرری بزرگ باشدو از این رو باید حتما صدقه ای دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 7. ملک

  خواب دیدم در یک تنور نون داره میپزه و خیلی داغ هست.و میدونم ک مال منه.ولی دستم ب تنور زدم دستم سوخت ولی ظاهر دستم سوخته نبود فقط داغ شد و گفتم چقدر داغه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است به این معنا باشد که شما به واسطه ی تلاشی که برای رسیدن به خیری برای خودتان انجام دهید ضرری کنید که بد نیست و طبیعت هر کاری است و باید صبر ان را داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. خانوم حسینی

  سلام
  من خواب دیدم که خواهرشوهرم‌ درحالت قهر برگشته بود خونه باباش و به اندازه ی یه گردی کف دستش سوخته بود و شوهرش با یه چیز داغ سوزونده بود.طلاق میخواست بگیره و‌میگفت شوهرش قبلا با یکی بهش خیانت کرده
  تعبیرش چیه؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب شما برای ان فرد میتواند بر این معنی باشد که همسر ان شخص را در مورد کاریکه جریمه ان را پرداخت کرده است و تاوان ان کار را داده است او را مورد اذیت قرار داده است که نشان بر پایداری موضوع وجود ندارد و احتمالا به زودی حل میشود.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. علیرضا

  سلام.کسی در خواب دیده پدرش دستش سوخته و داره پانسمان میکنه،تعبیرش چیه،ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب نمی تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان می تواند باشد که ایشان کاری را انجام دهند که سبب تنبیه ایشان شود. حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. شهره

  سلام من دیشب خواب دیدم مادرم که فوت شده کمرش سوخته بود و به من میگفت بیا پانسمانش کن وقتی رفتم برای پانسمان دیدم زخماش امه خوب شده فقط جای زخمها مونده رو کمرش ولی بازم درد میکشید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در وهله اول حتما برای ایشان خیرات دهید و سعی کنید که اگر مشکلی برای ایشان وجود دارد آن را رفع کنید و بدانید که اگر ایشان مشکلی داشته اند برطرف شده است.
   سربلند وپیروز باشید

 11. نسیم

  سلام من خواب دیدم انگار برای تفریح رفته بودیم یه جای سر سبز به دیدم از داخل آتش دو سه تا ذغال سرخ سرخ افتاد رو چمن ولی چمن نسوخته بعد پسرم درحال دویدن بود که پاس رو ذغال رفت ومن با ترس و اضطراب زیاد رفتم سمتش که با یه چیزی ذغالو از پاس جدا کنم اما هیچی پیدا نکردم وبادست جدا کردم که احساس کردم اصلا داغ نیست دوستم نمی سوزه وقتی از پای پسرم جدا کردم دیدم دوتا دایره خیلی کوچک پاش سوخته گوشت وقرمزه و نه گریه می‌کنه ونه بی‌قراری میشه تعبیر خوابمو بگید خیلی نگرانم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب یا ممکن است نشانی از ترس شما برای فرزندتان باشد و یا اینکه ممکن است نشان از ان باشد که در اینده برای ایشان و در مسیر زندگیشان ممکن است مشکلی پیش بیاید که شما تنها کسی هستید که توان رفع آن را دارید. صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. هانیه

  سلام من خواب دیدم کسی کبریت رو روشن و بعد خاموش میکنه و با خاکستر داغش روی صورت و دست یه خانم فروشنده مغازشون میکشه ایشون هم هی التماس می‌کرد میگفت بی انصافیه اینهمه کبریت زیاده و از درد گریه میکرد خیلی از کار اون مرد ترسیده بودم حتی تکون نمیخوردم، در یخچال اون مغازه هم سینی های پر گوشت و ماهی تکه شده دیدم و یه لباس زنانه محلی! دوست اون خانم همون لحظه داشت میگفت صاحب مغازه لباس محلی خیلی دوست داره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است تعبیر این خواب نشان از اتفاقی در اینده باشد که به واسطه ی آن ببینید که به کسی ظلمی شود و کاری نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 13. Fatemeh

  سلام من خواب دیدم که پام سوخت دستمم سوخت با چایی ولی شکل وحشتناکی داشت بعد پوست پامو میکنن خون زیادی ازم میره
  بعد با همون پا هی التماس میکردم برم مشهد تو وردی که میخواسم وارد صحن حرم بشم دعوا میکنم
  و وارد نمیشم
  ولی بیرون رفتم ی جایی خیلی بلند اونجا نشستم افتضاح گریه میکنمم با امام رضا حرف میزنم مردومم این ور اونورم بودن
  تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سوختن امده است که می تواند نشان از مشکلی برای بیننده ی خواب باشد و در این جا هم ممکن است به همین صورت باشد و در تعبیر ان بدایند که خدای ناکرده اگر برای شما مشکلی پیش امد تنها راه نجات شما، توسل است و عمل بر اساس عقل و منطق.
   سربلند و پیروز باشید

 14. میلاد

  سلام در خواب دیدم یک تکه کوچک آهن را برداشتم و دستم سوخت و گذاشتم زمین و به دستم خیره شدم
  تعبیر چیست
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سوختگی می تواند به این معنا باشد که شما چیزی را تجربه کنید که برای شما مال حرام اورد و از این رو باید بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 15. محمد

  سلام.من دیشب خواب دیدم یه چیزی دست همسرم بودخوردبه دست من ودستم شروع کردسوختن امانوری نداشت ومن دردمیکشیدم بعدش پام سوخت به قدری سوخت که استخونش بیرون زدهرچی همسرم اب وروغن میریخت روش بیشترمیسوختم واون گریه میکرد.بعدگفتن بچه هاموآدمایی دزدیدن من ازروپشت بوم هامیدویدم دنبالشون اماسقف اونابازمیشدوآتش ازشون معلوم بودامانمیسوختم.ممنون میشم تعبیرکنین فکرم خیلی مشغوله

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما اگر تعبیر عینی داشته باشد خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که چیزی از همسرتان به شما رسد که برای شما خوب نیست و می تواند شما را ازار دهد و از این رو سعی کنید که ایشان را از این موضوع منصرف کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 16. Fatima

  با سلام توی مشکل خانوادگی بابام دعوا راه انداخته و نمیره سرکار
  خواب دیدم من و بابام دست وپام اتیش گرفتیم یهو بلندشدم دیدم بابام خونس یعنی چی اخه از خودم سوال کردم ک چرا نرفته وفلان

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ضرری است که پدرتان به آن دچار می‌شود و اینکه نیکو نیست و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 17. سعید

  سلام.خواب دیدم داخل خونم با داداشام بودم یهو چایی ریخت رو پای چپم هرکاری کردم پامو‌بردارم نشد بعد دیدم پام داره تاول میزنه جوریکه تمام انگشت های پام رو گرفت و زیرش اب جمع شد یه شوزش خفیفی هم داشتم وتوذهنم نگران بودم که ای وای این کی خوب میشه بتونم کفش بپوشم برم بیرون چون همون موقع قصد داشتم برم بیرون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که شما از یک جمع دوستانه ضرری خواهید دید که مقداری شما را منزوی خواهد کرد پس برای مدتی مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 18. لیلا

  سلام.شوهرم خواب دیده از خانه همسایه ی اتیش زده به جلوی خانه ی ما سوخته فقط سوختگیو دیده اتیش ندیده خیلی ناراحت شده به همسایه گفته ببینید چیکارکردین خونمو نابود کردین اونم گفته نگران نباش خودم درستش میکنم میگه دستشوی بیرون دیوارهاش انگار ذوب شده بودن فقط هم جلوی خونمون سوخته بوده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت آیت که از طرف شخصی مورد زیان مالی قرار خواهید گرفت که نیک نیست.صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 19. آیسارادمنش

  سلام من خواب دیدم مادرشوهرم(که الان دیگه مادرشوهرم نیس چون باجادووزبونش به طورآشکاردل شوهرموازمن سیاه کردوبه طلاق کشوند)خونه مابودومن بهش گفتم خدابعدازپنج سال حق امام حسین روگرفت من که به اندازه یه اون عزیزنیستم خدابعدازهشت سال حق منومی گیره بعداون گفت حالاکوتاهشت سال دیگه اینوکه گفت اومدم بیرون توحیاط خودموبه زمین زدم وگریه کردم چون ازحرفش خیلی دلم گرفت بعدیکی توگوشم گفت این زن خودش بدنش سوخته ولی پنهونش میکنه.خواهش میکنم اول بگیدچون توخواب گفتم هشت سال دیگه واقعاهشت سال دیگه خداحقمومی گیره؟ودوم اینکه منظورازسوختگی چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما می‌تواند صادقه باشد و آنچه که گفته شده تعبیر شود. اینکه و در این موضوع شکی نیست که دنیا دار مکافات است. برای تمام بندگان خدا و اینکه احتمالا تعبیر سوختگی بر این منظور از که از موضوعی زجر می‌کشند و آن را از دیگران پنهان کرده اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 20. بابک

  مدتی ست که پدر مرحومم را در خواب میبینم که زندانی است . وبعضی مواقع میبینم که به مرخصی امده ویا از زندان به من زنگ میزنه و صحبت میکنه هردومون به نحوی ناراحتیم .دیشب هم دیدم که اومده پیشم ولی صورتش و روی مچ دستش بد جوری سوخته ازش میپرسم میگه توقنات کار میکنم و صورتمو افتاب سوزونده دستم هم اسید ریخته ومن توخواب ازاین موضوع ناراحتم و کاری از دستم برنمیاد بارها این خوابها رو دیدم به طوری که خانمم میگه تو خواب همش باپدر مرحومت حرف میزنی , درکل جزیی از زندگیم شده به نظر شما تعبیرش چیه ضمنا من پسر بزرگشم و سی و هفت سالمه ممنون از لطف یکایک شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که جایگاه پدرتان خوب نیست و باید این موضوع را برسی کنید که آیا حق الناسی بر گردنشان نباشد چون در حال نارحتی ایشان را مشاهده کردید و اگر غیر از این بود بر پدرتان خیرات بفرستید و به نامشان به یتیم قربانی ببخشید و یا هر چه که بر توان داشتید و با این وجود که پسر بزرگشان هستید باید از این موضوع با خبر باشید که آیا نماز های ایشان را به جا آورده اید یا خیر و اگر توان آن را ندارید آن را به شخصی در مسجد محلتان حساب کنید و واگزار کنید تا حالت روح پدرتان و حتی خود شما ارام بگیرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. مهدیه

  سلام من خواب دیدم جلوی پاک سوخته کمی سوزش هم داشتم و از طرفی هم کلا پام ظاهرش حالت سوختگی پیدا کرده بود به طوریکه حتی گوشت پامم سوخته بود و من واقعا ناراحت بودم و درد داشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   داشتن رویایی که در آن صورت شما دچار سوختگی گردیده است اشاره به اعتماد به نفس پایین شما و عدم باور داشتن خود دارد.
   در واقع این خواب نشان می‌دهد که شما با تصور اینکه جذابیتی برای دیگران و اطرافیانتان ندارید در مورد خود بسیار فکر می‌کنید. این گونه تصورات و افکار به صورت چهره سوخته در خواب خود را نشان می‌دهند.
   به طورکلی رویاهایی که درباره سوختن صورت و یا سوختن کل بدن دیده می‌شوند می‌تواند به این معنی باشد که شما خود را در رابطه با کارهایی که انجام داده و حتی جریمه آن را نیز پرداخت کرده‌اید بسیار مقصر و پشیمان می‌دانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 22. نگار

  درود اواب دیدم انگار شیرینی یا یه خوراکی درست کردیم یا کردم به صورت ستاره ای روی زمین ریختم و چیدم و کناره هاش برا اینکه انگار صاف شه آتش زدم خیلی خوشحال بودم
  یهو انگار عین بمب منفجر شد رفت رو آسمان ترکید

  دیگه چیزی یادم نمیاد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده اید نه چندان دور سعی بر آن خواهید کرد که از موضوعی برای خود نشاط و سعادت فراهم اورید اما این موضوع ممکن است به علت اشتباهی که مرتکب شوید سبب اذیت و ازاار شما شود و این خواب برای شما به حالت آگاهی امده اسد تا از اعمال خود بسیار بر حذر باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 23. Nasrin

  ببخشید من خواب دیدم که پام سوخته و کسی که دوسش دارم روی سوختگی ها رو پماد میزنه و ماساژ میده این تعبیر داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که برای شما مشکلی پیش خواهد امد که ایشان به شما کمک خواهد کرد و به قولی بر زخم شما مرحم خواهد گذاشت که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 24. اوین

  من خواب دیدم یه چیزی تو خونمون منفجر شد که فقط من و داداش کوچکم خونه بودیم فرار کردیم و سوزش آتش و احساس کردم که فقط پاهامون اسیب دید بعد دیدم کل خونه سوخته و لباسای مامانم هم سوخته بودند ولی از نظر روحی اصلاخوب نبودم و خیلی ناراحت بودم …ممنون میشم پاسخ من و بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب امده است که اگر در خواب ببینید که منزل شما اتش گرفته است نشان بر ان می تواند باشد که شما در اینده ای نه چندان دور مشکلی در خانوادیتان پیش خواهد امد که ممکن است سخت باشد.
   از این رو حتما صدقه بدهید و بسیار نسبت به کارهای خود و دیگران اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 25. مهدی

  من در خواب دیدم خواهر با از جوش مرا سوزاند اما هنگامی که اب‌جچش‌ ا می‌ریخت روم و می‌خندید اما بنظرم اب‌انقدز هم جوش‌نبود و.من الکی‌بخود در زمین‌میفلتیدم‌که انگار سوخته ام و خواهم فرار کرد و در هنگامی که الکی در مین چرخ می خوردم وداد فر یاد میزدم مادرم آمد کنارم بد از خواب بیدار شدم ولی اصلا نسوخته بودم در خواب فقط فریاد میزدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب امده است که در این خواب برای شما ممکن است به این معنی باشد که از ایشان شما را زحمتی حاصل شود که باید در جهت رفع ان بکوشید و این برای شما خیر نیست و نشان از مشکلی در اینده دارد که به واسطه ی ایشان فراهم اید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 26. ستاره

  سلام خواب دیدم یک درخت نخل جلوی خونه ما بود که سوخت بعد یک نفر اومد خاموشش کرد…تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب نخل آمده است که به این معنا میتواند باشد که برای شما سختی پیش خواهد امد که حل ان به دست شخص دیگری است و این برای شما سخت تر خواهد شد و حتما صدقه دهید و در کارهایتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. کسری

  در خواب دیدم روی سنگ بین مواد مذاب گیر افتادم و خودم رو ول میکنم فقط چند ثانیه ناله کردم ولی بعد ارامشی داشتم که تاحالا نه توی خواب نه توی بیداری شبیهشو ندیده بودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ناراحتی است که در واقعیت با آن درگیر هستید و ناخوداگاهتان آن را به شکل آرامش عظیم درآورده است که روحتان آرامش بگیرد و با این مشکل هم سو شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 28. یحیی عباسی

  سلام من درخواب دیدم که باخانواده وچندی از اقوام در سفرهستیم تصادف میکنیم دوسه ماشین هم ما وهم اقواممون به هم میخوریم ولی به کسی آسیبی نمیرسد بعد فقط کمی تورفتگی داشته پیاده شده درستش میکنیم خودمان وبه راهمان ادامه میدهیم تعبیرش چیست ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است تصادف در خواب نشان از ان دارد که شما در اینده ی نزدیک چالشی بر سر راه خود دارید که اگر در خواب ضربه ای ببینید نشان از ان دارد که شما دران موقعیت اعتماد به نفس کافی ندارید واین برای شما خوب نیست.
   اما بر روی خودتان کار کنید که سبب موفقیت خودتا شخص خودتان باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. زهرا زراعتی

  من در خواب دیدم تو ی ماشینی هستم ک میخوان بنزنین بریزن روش و آتیش بزنشش من درو باز میکنم فرار میکنم اما نصف کتونی سیاه ک پوشیده بودم میسوزه
  میشه تعبیرشو بگید ؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این نوع خواب ها باید خدمت شما عرض کنم که براساس گفته ی معبرین این خواب به این صورت قابل تعبیر است که شما را موضوعی پیش خواهد امد که حاصل از عناد دیگران است و خود در ان دخیل نیستید و شما اگر هم قصد بر دوری کنید ضرری هرچند کم به شما خواهد رسید و از این رو بسیار باید اگاه باشید که خدای ناکرده این اتفاق برای شما نیفتد.
   حتما صدقه بدهید و نسبت به اطراف خود آگاه باشید
   سربلند و پیروز باشید

 30. مهدی

  سلام
  چند روز دختری ک قصد ازدواج دارم باهاش خواب دیده بود ک تو بیمارستان بودیم و ی پسر بچه مریض داشتیم.این دو خواب را میشه تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نمی تواند تعبیر خیری داشته باشد و بدانید که نشان از دوچیز دارد.
   اول انکه ایشان نسبت به این تصمیم ترس دارند و دوم انکه ممکن است نشانه ای از اینده ی احتمالی زندگیتان باشد .
   ولی بسیار محتمل تر است که حالت اول باشد و شک های طبیعی ایشان به اینده ی خود دلیل دیدن این خواب باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 31. مهدی

  سلام
  این خواب ختری دیده ک همدیگر رو دوست داریم و میخوایم باهم ازدواج کنیم.مکانی پر از آتش بوده ک ما مشغول فرار کردن بودیم ک یهو زیر پای من خالی میشه دستم رو میگیره ک نیوفتم در این حین پای من میسوزه و خونم میپاشه رو صورتش و زورش هم نمیرسه ک منو نگه داره.ایشون هم میسوخته ولی از من خون میپاشیده ب ایشون و احساسش این بوده ک من بیشتر میسوختم.
  این خواب بعد از ظهر قبل غروب آفتاب دیدن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب در این زمانی که ایشان دیده اند غیر قابل تعبیر است اما برای انکه نگرانیشان رفع شود حتما صدقه بدهید و هشیار باشید که این خواب میتواند نشانه از زندگی سخت باشد ولی بدانید که زمان دیدن خواب هم بسیار مهم است.
   سربلند و پیروز باشید

 32. فاطمه

  من در خواب دیدم یه تکه آتش روی سینه مادرم افتاده بود ولباسش سوخته بود وقتی لباسش بالا زد به اندازه یه سکه سینه اش سوخته بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما می‌تواند این تعبیر را داشته باشد که اگر اتشیکه سینه مادر شما سوزانده باشد نور داشته نشان بر نیکی و درخشش است و یعنی یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد. و اگر لباس و بدنشان سوخته و نوری مشاهده نکرده اید چنین تعبیر می‌شود که مادرتان احتمالا مصبیت و ترسی از گرفتاری برایشان و جود دارد و به همان مقدار سوختگی ببینند به مان اندازه ناراحتی خواهند دید. برای آرامشتان صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 33. Beekee

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم هواپیما در حال بلند شدن بود که سقوط کرد وآتش گرفت وآدم های داخل آن سوختن و بیرون افتادن به طور وحشتناک

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب هواپیما آمده است که به معنی هدف های کاری و پیشرفت در مسیر زندگی است و خواب شما احتمالا بر این امر اشاره دارد که شما درحال احساساتی قوی در شما وجود دارد که در حال حاضر آن ها را تجربه می کنید. شاید در طول زمان احساسات بسیار زیادی را روی هم انباشته کرده اید و حالا احساس می کنید قلبتان می خواهد منفجر شود.
   شاید بهتر است سعی کنید با افرادی که به شما آسیب رسانده اند گفتگو کنید یا راه حلی برای مساله ای که درگیر آن هستید پیدا کنید. باید بدانید که راه حل ها خود به خود از راه نمی رسند و شما باید آن ها را جستجو کنید.
   در مقابل، سقوط در خواب، عمدتا نمایانگر ناتوانی یک فرد در کنترل زندگی است. با تقویت اعتماد به نفس خود، می ‌توانید مطمئن شوید که زمانی که زندگی پیچیده ‌تر می ‌شود، چیزی برای چنگ زدن به آن دارید. و برای آرامشان صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 34. میلاد

  سلام دیشب در خواب دیدم مدرسه دخترانه ای دبیرستانی آتش گرفته و من دارم دخترهای سوخته و کامل باندپیچی شده رو پشت سر هم میبینم رو تختی دراز کشیدن خونی هم بودنخیلی دلم میسوخت و ناراحت بودم ، یاخدا
  تعبیرش چیست؟؟؟؟
  البته دیشب قبل از خواب تو بیداری با چند نفر سر مسائلی درگیری داشتم اعصابم کامل بهم ریخته بود ، نمیدونم خوابم تعبیر داره یا فشار عصبی بوده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب میتواند تعبیر داشته باشد اما دیدن خوابی که دارای تعبیر باشد وابسته به شرایطی است که اینجا برای شما صدق نمیکند و احتمالا به همان دلیلی که خودتان فرمایش کردید بوده است و این خود باعث دیدن همچنین خوابی شده است که باعث تشدد اعصاب شما بوده است.جای نگرانی برای این خواب نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 35. هیچکس

  سلام. خسته نباشید. در خواب دیدم پتوی در آتش سوخته ولی پتوی نامزد سابقم سالم بود و نسوخته بود. تعبیرش چی هست. ممنون میشم بابت جوابتون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می‌گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می‌بخشد. پتو و لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد.
   آنلی بیتون: خواب پتوی تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.و اینکه پتوی که سوخت در خواب مال شما باشد نشان از این دارد که بین شما و شریک عاطفیتان مشکلاتی پیش خواهد امد و اینکه برای ان شخص هم نشان خوب دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 36. معصومه

  باسلام من خواب دیدم برادرم در جمعی صحبت میکردند اماپشت همان دستی که با آن اشاره میکردند بشدت سوخته بود تا جایی که تاول زده بود
  لطفا تعبیرش را میفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند.و تعبیر سوختن در خواب هم به معنای مشکل است و مشکلی که برای ایشان پیش می اید.بسته به ان که در خواب شما کدام دست ایشان سوخته است تعبیر این خواب فرق می کند و باید خودتان بیشتر فکر کنید اما در کل بسیار باید اگاه باشید و حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 37. فاطمه

  دامادم برادرش را در خواب دیده همراه با زنی که آشنا نبود در حالی که دو دست زن سوخته است چند بار این خواب را دیده معنایش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن دست و پای سوخته در خواب خیر نیست و نیکو نخواهد بود و به نشانه ی ایرادی از شخصیت آن فرد است که در خواب میبینیم.این بدین معناست که احتمالا داماد شما نسبت به برادرشان حس میکننند که ایشان به همراه کسانی و یا کسی در حشر و نشر است که انسان مناسبی نیست و اگر این ظن را ندارند باید نسبت به برادرشان اگاه باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 38. سولماز

  سلام همسایه مون خواب دیده که مادرم برایش داخل تنور نان پخته. نان ها هم خوب بوده اما پایان کار پای مادرم میسوزه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر نان در خواب به معنای رزق و هدیه است و این خواب به این شکل تعبیر خواهد شد که احتمالا همسایه ی شما میداند که مادرتان برای ایشان بسیار خیر است و از ایشان به همسایتان چیزی خواهد رسید ولی این در خواب نهفته است که مادرتان به حدی انسانی فداکار است که ممکن است حتی برای عافیت و اسایش دیگران به سختی نیز بیفتد.
   سربلند و پیروز باشید

 39. اتانازی

  با سلام
  پدرم توی خابشون دیدن ک برادر مرحمشون از ناحیه سینه ب پایین سوخته بودن
  و دیدن ک ناراحت هستن پدرم توی خاب بهشون میگن از چی ناراحت هستن ولی عموی مرحومم چیزی ب پدرم نمیگن و بهش میگه ک کاری از دستت تو (یعنی پدرم ) برنمیاد
  پدرم بهشون پیشنهاد پول میدن ولی عموم توی خاب قبول نمیکنن
  ممنون میشم بگید تعبیرش چی هست

 40. سون

  سلام من خواب دیدم که بازوی سمت راستم که خیلی قشنگ و پر بود(کمی میاد از الان ) یه لحظه آتیش بهش خورد و از دو جا کمی از جلوش سوخت اما درد نداشت فقط وقتی نگاش می کردم ناراحت می شدم تا اینکه از خواب پریدم ممنون میشم تعبیرشو برام بفرستید

 41. حسین دهقان

  سلام خواب دیدم ساق پای راستم پراز مو شده همون لحظه زن بابام مشعلی که با هاش ایزوگامیها کار میکنند مو ها ساق پام رو سوزوند بدون حس کردن هیچ سوزشی واثری وساق پام ساف وزیبا شد ممنون میشم از تعبیر تون

  • حسین دهقان

   منون میشم تعبیر کنید

نظر خود را بیان کنید