تعبیر خواب مدفوع

دیدن مدفوع در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن مدفوع در خواب چیست؟

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع می‌تواند خیلی ناخوشایند بنظر برسد. اما آیا اینطور است؟ در این پست از آلامتو به تعبیر خواب مدفوع کردن، تعبیر خواب مدفوع از امام صادق، حضرت یوسف و … می‌پردازیم.

تعبیر خواب مدفوع یکی از تعابیر ناآشنا برای همه ماست، همچنین یکی از خواب‌هایی است که بسیاری از افراد از آن بیزار هستند و با وجود آن یکی از پرتکرارترین خواب هایی است که بسیاری از افراد می بینند. دیدن مدفوع در خواب شبهه و ترس در دل ایجاد می کند اما می‌تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد.

این شهرت دارد که می گویند مدفوع در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست.

ابن سیرین نگاشته که دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن در خواب از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است.

آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند مدفوع را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند.

 

قوی ترین تعبیر خواب


تعبیر خواب مدفوع کردن

تعابیری کلی در مورد تعبیر خواب مدفوع کردن وجود دارد که به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب مدفوع کردن معمولاً نشان دهنده این است که اگر در خواب بوی بد به مشام می رسید، بیننده پولی غیرقانونی به دست می آورد.
 • اگر فرد خواب مدفوع کردن ببیند در حالیکه افرادی به او نگاه می کنند، این رؤیت هشداری است برای رسوایی که بیننده خواب ممکن است در معرض آن قرار گیرد.
 • اگر فرد ببیند که در بستر خود را مدفوع می کند، این رؤیت نشان می دهد که بیننده در معرض بیماری قرار می گیرد و مدت بیماری او طولانی می شود یا بیننده زن خود را طلاق می دهد.
 • اگر فرد ببیند که داخل لباسش مدفوع کرده است، این رؤیت بیانگر آن است که بیننده در حال ارتکاب گناه است.
 • اگر بیننده مبتلا به مرض در خواب مدفوع کردن ببیند، بیانگر پایان بیماری و بهبودی او به امر خداوند متعال است، مخصوصاً اگر بیماری درونی باشد.
 • اگر بیننده در خواب مدفوع کردن ببیند و حاجتی باشد که در زندگی واقعی خود آرزو می کند، رؤیت حاکی از برآورده شدن حاجت او به امر خداوند متعال است.
 • اگر بیننده در خواب مدفوع ببیند، معمولاً بیانگر آن است که بیننده از ظلمی که در حق شخصی مرتکب شده، امرار معاش کرده است.

تعبیر خواب مدفوع از نظر امام صادق

تعبیر خواب مدفوع از نظر امام صادق، نشانه آن است که بیننده خواب دچار مشکلات و بحران های فراوان، به ویژه بحران های مالی می شود.

و اما کسى که بیمار بوده و خود را در حال مدفوع کردن در حمام دیده است، نشانه بهبودى از بیمارى و تثبیت وضع سلامت بیننده خواب در روزهاى آینده است.

مدفوع در مجموع به نجاست اشاره دارد که بیانگر آن است که بیننده خواب مرتکب گناهان و نافرمانی های زیادی شده که او را از خداوند متعال دور کرده است، پس باید قبل از اینکه دیر شود، خود را مرور کند.


تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف بیانگر کسب مال نامشروع است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب زلزله در خانه

تعبیر خواب مدفوع انسان


تعبیر خواب مدفوع انسان

دیدن مدفوع انسان در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند.

ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.


تعبیر خواب مدفوع موش (فضله)

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است.

چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما زیان می رساند.

اما فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی و هرزه درائی دیگران وارد می شود.

اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ گوئی دیگران به آبروی ما لطمه می زند. اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارائی.


تعبیر خواب مدفوع زیاد

در تعبیر خواب مدفوع زیاد اگر فرد در این هنگام بخواهد مسافرت کند، این رؤیت دلالت بر عدم سفر دارد.


تعبیر خواب مدفوع بچه

تعبیر خواب مدفوع بچه، این خواب نشانه آن است که به خواست خداوند متعال در آینده نزدیک خیر بسیار زیادی نصیب بیننده خواهد شد و بنابراین این رؤیت یکی از خیرات است. رؤیایی که نمادی از رسیدن خبرهای خوشحال کننده به زودی برای بیننده است.


تعبیر خواب مدفوع سگ

ابن سیرین درباره تعبیر خواب مدفوع سگ می گوید فضله سگ از خواب هایی است که صاحبش را بشارت می دهد که بچه ذکور به دنیا بیاید و این در مورد خواب زن و مرد متاهل است.

در تعبیر خواب مدفوع سگ، اگر فردی ببیند مدفوع سگ را جمع آوری می کند، فردی محبوب است و در بین مردم شهرت خوبی دارد.

و اما هر که ببیند مدفوع سگ ها را تمیز می کند، از دغدغه ها و مشکلاتی که در آن دوران می کشد خلاص می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پول کاغذی

تعبیر خواب مدفوع سگ


تعبیر خواب مدفوع دیگران

تعبیر خواب مدفوع دیگران بیانگر احساس حسادت و عقب ماندگی نسبت به موفقیت افراد دیگر است.


تعبیر خواب مدفوع گربه

تعبیر خواب مدفوع گربه از نظر ابن سیرین بیانگر رزق و روزی وسیع و مال بسیار است. دیدن مدفوع گربه از دور در خواب بیانگر چیزهای امیدوارکننده و خیر بسیار است که برای عقیده پیش خواهد آمد. تعبیر خواب مدفوع گربه که از بلندی بر روی او می افتد در خواب بیانگر وجود دشمنان فراوان در زندگی بیننده است.

تعبیر خواب مدفوع گربه از توسط نابلسی می‌گوید: دیدن مدفوع گربه در خواب بیانگر این است که فرد بینا از طریق پروژه تجاری خود پول زیادی به دست می آورد. دیدن تمیز کردن مدفوع گربه در خواب بیانگر تغییرات مثبت در زندگی مانند وضعیت مالی و اجتماعی او است.


تعبیر خواب مدفوع پرنده

تعبیر خواب مدفوع پرنده به رزق و روزی خوب و فراوان اشاره دارد، و مژده های زیادی برای او و خانواده اش می دهد. و در خواب مرد تاجر دلیل بر سود و فراوانی است که در نتیجه این بینش به او می رسد.رویاشناسان درباره تعبیر مدفوع پرندگان در خواب زن و مرد در جزئیات اختلاف نظر داشتند.


تعبیر اسهال داشتن در خواب

هانس کورت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما اسهال دارید: یک هدیه پر ارزش دریافت می‌کنید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مار در خانه

سخن آخر

در این پست از آلامتو به تعبیر خواب مدفوع، تعبیر خواب بچه، تعبیر خواب سگ، تعبیر خواب گربه، تعبیر خواب مدفوع پرنده و … اشاره کردیم. همانطور که مشاهده کردید این خواب می‌توانید بیانگر تغییرات مثبت و منفی در زندگی ببینده خواب باشد. اگر شما هم تجربه و نظری درباره این خواب دارید، می‌توانید آن را با ما به اشتراک بگذارید.

☺ تعبیر خواب «مدفوع» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «مدفوع» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


452 دیدگاه

 1. مجتبئ افشار

  سلام من خواب دیدم پیرزنی نشسته در توالت مدفوع میکنه و من در را باز کردم او را نشسته دیدم که مدفوع کرده بود تعبیرش چیه

 2. علی

  سلام خواب دیدم با اشنایم کنار م ایستاده بود من روی لب جدول نشسته بودم و مقداری مدفوع کردم روبروی من خانمی و اقای ایستاده بودند به من نگاه میکردن بعد چند دقیقه از همدیگه خداحافظی کردن و رفتند من خواستم بلند شوم شلوارم کثیف شد رفتم به جای توالتی پیدا کردم و انجا هم کثیف بود دستمال کاغذی برداشتم خودم و شلوارم پاک بکنم دستمال رول کاغذی افتاد تو توالت وقتی بالاباز میکردم قسمت کثیفش میافتاد پاین و سمت دیگر تمیزش خودم تمژز میکردم بیشتر به مدفوع اعشته میشدم و بیشتر میشد نگران بودم که بو همه جذ بگیره و نتونم خانه برم تا بیدار شدم ممنون میشم از لطف شما بهم بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشاان از یک چیر باشد و ان هم اشفتگی ذهنی شما است که برای شما سبب شده است تا در خواب به استیصال برسید و از این رو باید بدانید که برای شما تعبیری ندارد و بیشتر نشان از نرسیدن به اسودگی است.
   سربلند و پیروز باشید

 3. عزیز

  سلام، من بعد از نماز خواب دیدم بین چهار دیواری همراه پسرم که کوچک است برای رفع حاجت رفته بودیم پاهای من و پسرم با مدفوع دیگران کثیف شده بود به سختی همراه آب تمیز کردم ولی مقداری بین انگشتان پاهایمان مانده بود که من مشغول پاککردن آن بودم از خواب بیدار شدم.

 4. مریم

  سلام قبل از اذان صبح خواب دیدم توو یه ظرفی مدفوع هست که من دارم با دست یا قاشق اونارو این ور و اون ور میکنم و خانمی که نمیشناختمش داشت این کار من و نگاه میکرد. تعبیرش خوبه ؟

 5. مریم

  سلام قبل از اذان صبح خواب دیدم مقداری مدفوع را با دستم یا قاشق دارم این ور و اون ور میکنم و یه زن که نمی شناختم این کارِ منو داشت نگاه میکرد ، تعبیرش خوبه ؟

 6. مهدی

  باسلام خواب دیدم یکی دو کفش را امتحان کردم و نخ بدم و دو بار در جایی غیر از دستشویی مدفوع کردم بار اول را یادم نیست کجا بود ولی بار دوم روی چند تا پله بود. الان ده ماهه زنم قهر کرده است و در خانه پدرش است.

 7. Zzzzzz

  سلام من خواب دیدم رفتم تویه دسشویی خیلی مدفوع کردم خیلی طول کشیدتودسشویی موندم خودم هم کلافه ومتعجب شدم چقدطولانی شداخرش هم یه مقداراحساس کردم دسشوییم تموم نشده ولی چون دیگه طولانی شده بوددیگران دم دسشویی بودن بلندشدم بعدش توسنگ دسشویی بعدا نگاکردم مدفوع سفت یبوست بودرفتم آب ریختم تابره پایین قهوه ای رنگ بود

 8. Zzzzzz

  سلام من خواب دیدم رفتم تویه دسشویی خیلی مدفوع کردم خیلی تودسشویی موندم خیلی طولانی شدخیلی هاپشت سرم منتظرتون ناراحت ومتعجب بودم ازاینکه چرااینقدطول کشید مدفوم بزرگ بودوتاحدودی یبوست هم فکرکنم داشتم آخرش خودم هم کلافه شدم زدم بیرون هرکاری میکردم تموم نمی‌نمیشداحساس کردم بازهم دسشویی دارم ولی دیگه اومدم بیرون

 9. شکوفه

  سلام من خواب دیدم مدفوع خودمه و خیلی سفته و من تعجب میکنم چرا اینقد سفته مثل ذرت سفت بود

 10. احمد

  با سلام
  من این اواخر خواب مدفوع رو زیاد میبینم
  چند شب پیش خواب میدیدم ک یه جا تقریبا عمومی نشستم ک چند نفر نشستن و دختر عمه‌م اونم نشسته بعد ک اینا حواسشون پرت بشه مدفوع میکنم
  دیشب باز دوباره خواب میدیدم ک مدفوع کردم از دسشویی طبقه بالا ریخته پایین روی دیوار و دارم پاکش میکنم کوشش میکنم کسی نبینه ولی داداشم میبینه
  یه کم ادرار هم هست همراه مدفوع موقع ک میخاهم با یه چیزی برش دارم یهو میپاشه رو لباسام ولی میبینم رو لباسام. نیس

 11. علی

  سلام و عرض ادب…در خواب دیدم در جایی مثل یک مغازه بزرگ خالی با سرامیک های سفید و تمیز با همسرم پشت میز نشسته بودم با چند نفر مثل شاگرد مغازه ، یهو مقداری مدفوع از من ریخت کف مغازه روی سرامیک ولی لباس یا بدنم کثیف نشد تو همون لحظه متوجه شدم که لخت هستم .منم خم شدم و مدفوع رو با دستم و پلاستیکی ، جمع کردم و تا برگشتم دیدم شاگرد معازه مقداری که مونده بود با رد مدفوع همه رو تمیز کرده.

 12. ارش

  سلام
  من خواب دیدم که با جمع ار مهمان ها نشسته آدم بعدش مدفع میکنم .بعدش با دستم گرفته بیرون میبرم تا کسی نفهمه ولی خیلی بوی بدی دارد.بعدش تشناب به تشناب میگردم جای پیدا نمیشود بلاخره پیدا میشه من مدفع میکنم .

 13. King

  سلام وقت بخیر من دیشب در خواب دیدم ک روی تخت خوابم و دارم خواب میبینم ک دارم مدفوع میکنم در خواب از خواب پریدم و رفتم دستشویی و دیدم ک مقدار کمی مدفوع داخل لباس زیرم هستش تعبیر این چی میتونه باشه ممنون

 14. علی فرجی

  علی

  سلام و وقت بخیر، من و دوستم رفتیم توالت، آنجا مدفوعهای رنگ روشن و خیلی بزرگ بود توی کاسه توالت، که دراومدیم، اگه تعبیرش رو بفرمایید ممنون میشم

 15. Z

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم یه اتاق کوچک بود که من و پسرم و چند نفر دیگه که درست در خاطرم نیست هم اونجا بودند یک تخت یکنفره توی اتاق بود اول به نظرم اومد که شوهرم روی تخت خوابیده و توی شلوارش مدفوع کرده بعد که شخص خوابیده از روی تخت بلند شد دیدم پدرم هست که سال ها پیش فوت کردند و توی شلوارش و کثیف کرده بود گفتم شما که می تونید راه برید چرا نرفتی دستشویی گفت حالش و نداشتم گفتم خوب باید برید حمام و یکی هم باید بیاد تمیزتون کنه گفت اگه همین جا تمیزم می کنید بیاد اگر نه من حالش را ندارم و دوباره با همون شلوار کثیفش خوابید وقتی اطافم را نگاه کردم این بار شوهرم هم کنارم بود اگه میشه لطفا تعبیر این خواب را به من بگید چون مدت طولانی هست که هم با شوهرم مشکل دارم وهم مشکل اقتصادی به خاطر خوشگذرونی شوهرم و الان همش در فکر شکایت کردن از دست شوهرم هستم ممنون میشم تعبیر این خواب را به من بگید

 16. سمیرا

  سلام
  یکی از اشناها خواب دیده که من تو خونه یکی از اقوام مدفوع میکنم و به دیواراشون میمالمش
  تعبیرش چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   با توجه به تعبیر خواب مدفوع می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که شما در اینده خیری به ایشان رسانید که ممکن است خیری مالی هم باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 17. ….

  با سلام خسته نباشید با عرض پوزش من دیشب خواب دیدم که در توالت در حال مدفوع کردن هستم و یکی از دوستانم هم در کنارم ایستاده و باهم در حال صحبت کردن هستیم دوستم هی به من گوش زد میکرد که زود باشم دیر است فکر کنم میخواستیم به جایی برویم اما هر کاری که میکردم مدفوع من تمامی نداشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که خیری برای شما در اینده نهفته شده است که بسیار خیر است و می تواند خوابی خوب باشد و از این رو از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. محمدباقر محمودآبادی

  سلام، من ۲۰روز پیش صبح خواب دیدم که تو ماشینم که تازه از طریق قرعه کشی خریدم مدفوع کردم و از زیر صندلی راننده بیرون می ریزه و اندکی به دیواره موکت مانده بود که گفتم می شویم ولی از ترس شدن موکت نگران بودم که از خواب بلند شدم، از تعببرستان سوال کردم گفته، خرج کردن ماله بهتره که ماشینو بفروشی چون به درد سرش نمی ارزه! لطفا راهنمایی کنید.ممنون

 19. محمدباقر محمودآبادی

  سلام،۲۰روز پیش صبح خواب دیدم روی موکت زیر صندلی راننده مدفوع کردم و از زیر صندلی میره پایین در فکر شستن موکت ماشین بودم که باخود گفتم ای وای اینم که خیس خواهد شد، تعبیر شو از تعبیر ستان با هزینه گرفتم گفته ،این ماشین برات درد سر داره و بهتره که بفروشی، منم این ماشینو تازه از قرعه کشی برنده شدم، نمی دانم چیکار کنم، لطفا راهنمایی کنید. ممنون

 20. بانو

  سلام و خسته نباشید
  ببخشید من دیروز عصر تقریبا هنگام غروب خواب دیدم که سیلابی از مدفوع خودم جریان پیدا کرده طوری که عمق سیلاب تا کمرم میرسید من داخل سیلاب بودم یا نبودم ولی اصلا کثیف نمی‌شدم فقط کمی تعجب کردم که من چقدر مدفوع کردم با خودم میگفتم من که یه کم اجابت مزاج کردم پس چرا اینقدر زیاد شد و مثل سیل راه افتاده اما راحت و قدم زنان راه خودمو میرفتم و طوری بود که حجم و مقدارش هر لحظه بیشتر می‌شد و علاوه بر این استفراغ هم داشتم که این مورد هم مثل مدفوع زیاد بود و گویا این دو مورد باهم سیلابی تشکیل میدادند ولی اصلا اذیت نمی‌شدم و ناراحتی هم نداشتم
  متشکر میشم برای بنده تعبیر کنید
  سپاس

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب در تعابیر خواب دیده نمی شود و در تعابیر خواب برای کثیف شدن با مدوفوع خود امده است که ممکن است خوابی خیر باشد و نشان از رزق و ممکن است این خواب هم به همین صورت باشد.
   سربلندو پیروز باشید

 21. پروانه

  خواب دیدم بچه ای که خیلی بهش علاقه دارم والان دوسالشه ولی تو خواب ‘6 مااهه بود خیلی مدفوع کرده وچند ساعت بود تو مدفوع مونده بود و حسابی تمام بدنش و حتی یک عالمه خورده بود من بچه رو گرفتم و بدون توجه به اینکه من م حسابی کثیف شدم شروع کرم به پاک کردنش و بچه هم در شرایط خیلی بدی قرار داشت و به سختی داشتم تمیزش میکردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که خیری به واسطه ی کسی به شما رسد که بسیار خیر است و اصلا از بابت شرایطی که در خواب دیده اید نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 22. مری ۶۲

  درود بر شما
  من دو دفعه خواب مدفوع دیدم
  اولین بار خیلی تو دستشویی مدفوع کرده بودم بعد مادر وخواهرم اومدند وشروع کردند با قاشق به خوردن مدفوع های من .
  دومین بار در حال مدفوع کردن بودم داداشم کنارم بود بهش گفتم نگاه نکن بعد مدفوع های من برداشت وکلا مالید به صورتش من بهش میگفتم نکن کثیفه ولی کامل مالید و من فقط مایع به دستهام میمالیدم ولی هر دو بار اصلا مدفوع هام بو نداشتند.

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر خواب مدفوع به خیر امده است اما از خوردن ان چیزی به میان نیامده است و از این رو ممکن است این خواب چیزی در ناخودگاه شما باشد که از ان ترس دارید و به همین علت به این صورت تعبیر شده است
   سربلند و پیروز باشید

 23. وحید

  سلام.
  از آن خواب هایی دیدم که از نظر خودم خیلی واقعی بود. در خواب یک عکس قدیمی سیاه و سفید از خانواده مادری پدرم را دیدم (عکس دایی پدرم و یک دختربچه و افرادی دیگری که یادم نیست). به یکباره افراد داخل عکس، تبدیل به افراد زنده شدند. نکته عجیب که (البته می دانم خنده دار است) اینکه من با لباس رسمی در حال “قضای حاجت” در وسط اتاق بودم! (آن دختربچه در عکس که زن بالغی شد و او را شناختم) با خنده (ونه با عتاب) به این کار من واکنش نشان داد.
  این موضوع گذشت.
  به پدرم اطلاع دادم که “دایی شما اینجاست” (پدرم این دایی ش را خیلی دوست داشت که چند سال قبل به رحمت خدا رفته بود. پدرم البته الحمدلله در قید حیات است). پدرم خیلی خوشحال شد و پیش دایی نشست (در حالتیکه مثل اینکه در دو طرف سفره بودیم و من روبروی این دو نفر بودم). یادم هست که پدرم با اصرار از دایی می خواست که چیزی را به او بگوید و یا تصدیق کند و دایی با خنده طفره می رفت.
  ممنون میشم اگه تعبیری از این خواب میشه برداشت کرد را به من بگید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   با توجه به دانش ناقص ما و تعبیر هایی که برای این خواب میدانیم میتواند نشان از حالتی ایده ال باشد که در ان خیری برای شما در انتظار است که شاید از جانب همان افراد باشد که د خواب دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 24. سیدمحمد

  سلام
  خواب دیدم یکی از دوستان داره مدفوع توالت را روی دیوار حیات ماله کشی میکنه میگم چرا اینکارو میکنی میگه چیکار کنم گل و خاک نیست گرونه همین خوبه دیگه
  تعبیرش چیه ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر می تواند باشد و بر اساس تعابیر خواب نشان از ان باشد که ایشان را خیری رسد که به اندازه ای باشد که اصلا باورش هم سخت باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 25. فاطمه امیری

  سلام .خواب دیدم دم در واحدخودمان خیلی زیاد مدفوع کردم بعدش میخواستم برم پارچه و ی چیزی بیارم تمیزش کنم وقتی برگشتم دیدم نبود دخترم گفت من تمیزش کردم البته من یک دختر دارم ولی تو خواب ی دختر دیگه هم داشتم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   از انجایی که در تعابیر بالا هم خوانده اید، تعبیر خواب مدفوع می تواند نشان از رسیدن به رزقی باشد که برای شما فراهم است و از این رو این خواب تبعیری به این شکل دارد که باید از ان اگاه باشید که به ان خیر برسید.
   سربلند و پیروز باشید

 26. سجادظفری

  سلام، من بعد اذان صبح خواب دیدم ک در یه محیط مثل بیرون از شهر دارم مدفوع میکنم و زیاد فشار میزدم ک یه دفع مدفوع بیرون اومد و وقتی ک نگاه کردم دیدم یه مار مرده خاکی رنگ هم تو مدفوع ام بود ک انگار سر نداشت و بعد توی منزل پدریم پدریم دیدم ک خواهرم و خواهرزادم هم بود ک چند تا مار ب رنگهای مختلف و اکثر سبز رنگ بودن ک با شیلنگ آب و فشار زیاد آب میخواستم بیرون کنم و در آخر خواهرزاده ام ک پسر هست انگار یه مار ک مثل سوسمار بود دستهاشو گذاشت پشت گردنش و میخواست بکشش ک من فریاد زدم ک نیش ت نزنه بعد بیدار شدم، ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است نشانی از ان باشد که اولا کسی به واسطه ی رزقی که به شما رسد قصد دشمنی با شما داشته است که خود دور شده و از این رو خیر است. اما نشان از ان هم دارد که در خانواده ی شما ممکن است کسی یا کسانی مشابه ان باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 27. من

  سلام من خواب دیدم که رفتم دستشویی و دستم را بردم شیلنگ را بردارم ولی روی شیلنگ مدفوع بود و فهمیدم کار یکی از بچه ها است.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تبعیر این خواب بدانید که می تواند خیر باشد و به این معناست که اینده ای خیر در انتظار شماست که خیری برای شما در ان است.
   سربلند و پیروز باشید

 28. امین

  باسلام دم اذان صبح دیدم و پریدم دیدم ساعت ۵.۶ صبح هست.و خوابمم از جایی طلایی برداشتم برای من نبود اما به خیال خودم دزدی نبود مثلاً برای هرکسی که میخواست میتونست برداره توی مشتم بود و وقتی ناگهانی دیدم انگار با مدفوع ترکیب شده بود یا اکثرا تبدیل به مدفوع شده و بخشی از طلا مانده بود

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب طلا برای مردان به خیر نیامده است اما اینکه در خواب شما تبدیل شده است ممکن است به این تبعیر باشد که شما در اینده نه چندان دور دست به کاری زنید که خیر نیست اما برای شما بدل به خیر شود و از این رو نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 29. فتانه

  سلام روز بخیر من در خواب دیدم که در جمع خانوادگی بودم امامن فقط حضور مادر و برادرم را حس میکردم ناگهان در حالت نشسته کلی مدفوع در شلوارم ریختم اما مدفوع رو ندیدم فقط حس کردم ، متوجه بوی اون هم شدم و همش تو دلم دعا میکردم که اونها برن که من برم دستشویی خودم رو تمیز کنم دیدم دادشم متوجه بو شده بعد کمی نزدیک من اومد که بفهمه بو از منه بو کرد اما چیزی نفهمید و خوشحال شدم که نفهمیده که در این حین از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب شما به این صورت امده است که می تواند نشان از ان باشد که رزقی به شما رسد که بسیار هم خوب است و اصلا به این موضوع که در خواب چگونه ان را دیده اید فکر نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 30. محمد

  سلام خسته نباشید بنده خواب دیدم تو یه کارگاه گوه تخلیه کنی کار میکنم یه چند ساعت کار کردم چنتا بچه آمدن اونجا وافتادن داخل یکی از تل ها من نتونستم کاری کنم انگار که غیب بودم بعد دوباره از غیب بودن بیرون آمدم داشتم کار می‌کردم که افتادم داخل گوه ها وتا بالای نافم رفت تو گوه بعد امدم بیرون وگفتم همچین کاری به درد من نمیخوره واستعفا دادم‌ورفتم خونه تعبیرش چیه لطفا کمکم کنید ممنون میشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشان از ان باشد که چیزی که برای شما خیر است را ترک کنید و ازاین رو در انتخاب هایتان باید دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 31. اناقریشی الااسم سیدجبارهاشمی

  سلام
  خانمم خواب دید که شلوارپسرش ازرخت افتاده بودداخل دستشوئ به خانمش گفت امدورش داشت بعددوباره دید روسری خانمش داخل دستشویی افتاده بود صداش زدکه بیاد ورش داره ولی بیدارشد تعبیراین خواب چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند دو وجه داشته باشد. اول انکه الودگی به فساد باشد و دیگری رسیدن به رزق و خیر باشد که در تعبیر مدفوع به این صورت است اما برای دستشویی حالت اول صادق است.
   سربلند و پیروز باشید

 32. کامران

  سلام. من خواب دیدم که در کاسه‌ای که غذا خوردم و تمام شد مدفوع کردم و دنبال جایی می گشتم که اون رو بیرون بریزم و بعد که این کار را کردم دیدم چنتا کرم هست که از مدفوع من باقی مونده کرم‌های چاقی هم بودند

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما به این تعبیر باشد که کسی و یا کسانی که به شما نزدیک هستند، از انچه که رزق شماست ارتزاق کنند و به همین مال شما را کم کنند. از این رو باید در روابطتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 33. محمد

  با سلام خدمت شما بزرگوار.
  خواب دیدم در یک نقطه نسبتا مرتفع و تل مانند در یک شکاف کوچک در حال مدفوع کردن هستم اون هم به مقدار زیاد البته نه غیر معمول و نه ناگهانی درهمان حین هم داشتم با چند نفر از همکارانم صحبت می‌کردم.. از مدفوع کردن احساس راحتی میکردم اما از صحبت با همکارانم درحین عمل مدفوع کردن ناراحت بودم چون احساس مزاحمت میکردم.
  ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع کردن امده است که می تواند نشان از رزق باشد و اینکه در این بین با کسی صحبت کرده اید می تواند ایشان را به این رزق مربوط کند.
   سربلند و پیروز باشید

 34. آرمان

  سلام
  لطفا تعبیر کنید، پیشاپیش سپاس
  خواب دیدم یه جای ناشناسی هستم که مادرِ زن داداشم و خواهرم هم هستن و یهو متوجه مقداری قضای حاجت خودم شدم اونجا درست وسط جمع، فکر کردم باید پنهانش کنم یا برش دارم اما متوجه شدم کسی اهمیتی نمیده، فضا تغییر کرد و مادرِ عروسمون کباب کوبیده پخت و گفت بیا بخور ، من نگاه کردم و متوجه شدم خواهرم مخالفه و میخواد من از کبابی که خودش پخته بخورم بلافاصله دست بردم از داخل کباب مادرِ عروس یه مو کشیدم بیرون و کباب رو رد کردم ولی کبابی که خواهرم آماده کرده بود به دستم نرسید ، انگار وجود نداشته و بعدش بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما ممکن است به این معنا باشد که شما در اینده از چند جهت که ممکن است خود این افراد باشند راهی برای رسیدن به خیری داشته باشید و از این رو این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 35. شیما

  سلام وقت بخیر اگر درخواب پدربزرگ یا مادربزرگ مرده خود راببینیم که دربستر بیماری ولحظات پایانی مرگ هستن ودرهمان حین متوجه بشیم مدفوع کرده وقصد تمیزکردن آن راداشته باشم ولباسش رو بخوام عوض کنم ومدفوع به رنگ تیره باشد تعبیرش چیست خیلی ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این صورت است که باید برایشان خیرات هدیه بدهید تا جایگاهشان مناسب تر شود و روحشان به ارامش برگردد.
   سربلند و پیروز باشید.

 36. محمد

  ‎سلام
  ‎من بعد نماز صبح خواب ديدم باشخصي نشستم كه چهرش واضح نبود من مدفوع كردم و داشتم با قاشق ميخوردم و به ان شخص هم ميگفتم تو هم همين كار رو انجام بده و مدفوع خودت رو بخور كه اون شخص امتناع ميكرد
  ‎من خوابي كه ديدم بعد نماز صبح بود و اينكه تا بحال سمت مال حرام نرفتم و نذاشتم وارد زندگيم بشه و دوري كردم اذش امكان داره بخاطر خمس و زكاتم باشه ؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر خوبی ندارد و بر این احتمال است که در آینده مالی حرامی بر شما وارد شود که باید آگاه باشد و از آن اجتناب کنید و خمس و زکاتتان بر به نیازمند بپردازید.
   سربلند و پیروز باشید.

 37. فراز

  سلام. تقریبن همه ی نظرات را خواندم و تعجب کردم که کسی خواب مدفوع کردن را ندیده. یعنی عمل مدفوع کردن. نه خودِ مدفوع را.
  من خواب دیدم در دستشویی که به شکل توالت فرنگی بزرگی بود نشسته ام و کمی زور میزنم و مدفوع میکنم. اما خود مدفوع را نمیبینم. چند نفری داخل میایند که به آنها میفهمانم باید بروند بیرون. پاهایم را که داخل دمپایی بودند میشویم. و نفر بعدی جای من مینشیند. اما قبل از اینکه کاری کند سیفون را میزنم تا باقیمانده های مدفوع شسته شود و برود.
  تعبیر این خواب چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که به همانقدر که از شما دفع شده است از ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد و به پول هم تعبیر شدا است که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 38. رضا عباسی

  سلام
  خواب دیدم در پیاده رو خیابان مدفوع کردم و باسنم به مدفوع خورد و خودم را تمیز کردم و مدفوع را داشتم جمع میکردم که فکر کنم با کاغذ و روزنامه جمع کردم. دوست خودم را دیدم که داخل دکه ای هست و به من گفت این چیه و من گفتم چیز خاصی نیست ولی اصرار کرد و انگشت خود را زیر کاغذ ها برد و روی انگشتش مدفوعی شد. کل مدفوعی که جمع کرده بودم انداختم سطل آشغال.
  توی خواب یه جا تعجب کردم که مدفوع زیادی که جمع کردم ولی موقع انداختن در سطل آشغال مقدارش خیلی کم بود.
  بخشید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که به همان اندازه که دیده اید از غم رهایی پیدا خواهید کرد و به گفته معبران نشان از به دست آوردن پول دارد که احتمالا رفیقتان هم در این شریک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 39. هستی

  سلام من خواب دیدم که رفتم دستشویی بعد یه دختری اومد داخل که نمیشناختمش، هی میخندید و میخواست باهام شوخی کنه
  اومد به سمتم و دستشو کرد توی چاه توآلت و مدفوع درمیاورد و به زور میخواست بکنه توی دهن من،اما من به زور دهنمو میبستم و اون کرد توی بینیم در این حین اون همش میخندید،به خیالم این بود که داره باهام شوخی میکنه،اما من واقعا داشتم اذیت میشدم.
  که در آخر هم با گریه از خواب پریدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما از رفتار دیگران آزرده خاطر خواهید شد و اینکه شما به اعمال نادرست به حکم و دستور دیگران انجام نخواهید داد و این خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 40. م

  باعرض سلام
  دیشب تو خواب دیدم ک یبوست شدم و مدفوع سیاه رنگ هستش هرچی هم میشستم نمیرفت
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعریف خواب مدفوع همانطور که بارها در جواب دوستان عرض شده است نشان بر رهایی از غم است و اما یبوست داشتن در خواب نیک نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 41. ع

  بعد از اذان صبح خواب دیدم که پیش یک نفر آدم با نفوذ درحالی که او روی توالت فرنگی مانندی نشسته روی زمین نشسته ام و بنوعی از طرف مقابلم بخاطر حمایتم از شخص دیگر که با این شخص بانفوذ درگیری داشته، دلجویی می کنم. و عذرخواهی بابت حمایتم از آن شخص دیگر. در مرحله بعد شخص بلند شد و رفت و من در حال دستکاری زیره توالت با دستم متوجه شدم که دستم را زیر محل تخلیه گرفتم و مدفوع زیادی که مربوط به آن طرف بود را با دستی که به محل تخلیه گرفتم کنترل کردم (ندیدم ولی حس می کردم) و مانع از ریخته شدن آن شدم. فرزندان آن شخص آمدند و من برویشان نیاوردم. خودش آمد و من حرفی نزدم نهایتا توالت فرنگی را بلند کردم و به سمت توالت ایرانی حرکت کردم و آنرا در حضور این شخص داخل توالت ایرانی خالی کردم و شستم و در اینجا دستمم را در حالی که به مدفوع آلوده بود دیدم.
  لطفا تعبیر کنید.
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما می‌تواند بر این امر باشد که وسیله شخصی از ناراحتی و مشکلات مالی رهایی پیدا خواهید کرد که نیک است و اما باید آگاه باشید که به عملی حرام که شما را و زندگیتان را آلوده کند دست نزنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 42. مجتبی

  سلام استاد من خواب دیدم وسط سفره مدفوع کردن
  تغییرش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و اینکه به این صورت است که شما به عملی ناپسند دست خواهید زد که دیگران شما را سرزنش خواهند کرد و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 43. Mmad

  سلام من خواب دیدم خیلی مدفوع داشتم ولی داداش کوچیکم داشت باهام بازی میکرد نمیزاشت برم دستشوی و حتی مقدار شلوارخودمو کثیف کردم و بعد از اینکه از دستشوی برگشتم انگار هنوز مقداری مدفوع درون شلوارم احساس میکردم بقیشو یادم نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و باید هوشیار و آگاه بر رفتار و اعمالتان باشید که دیگران شما را با حرفهایشان به سره زبان ها نیندازند.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. آزادی

  با سلام
  من خواب دیدم یکی ازنزدیکانم به من می گفت که شدیدا دستشویی دارم وبعد به جای مدفوع مقدار زیادی خاک دفع کرد ودر آخر کمی مدفوع انسانی کرد وخود را باآب بسیار زلال شست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نیک است و به معنی پول است برای آن شخص که از غم و ناراحتی رها پیدا خواهد کرد و نیک است و برای شما هم می‌تواند به همین شکل تعبیر شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 45. ایرانی ۶۰

  سلام و خداقوت
  خواب دیدم دو توالت کنار قبر پدر خودم و پدر دوستم درست کردند
  من می گفتم کاش کمی دورتر درست میکردید یا پایین پا درست میکردید
  بعد خودم دورتر مدفوع کردم و وقتی با آب مدفوع را می شستم کمی آب پاشید بدن و لباسم نجس شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان بر این است که شما برای مدتی به امری مشغول خواهید شد که بیهوده است و اینکه احتمالا در این مسیر مالی غیر حلال نصیب شما خواهد شد که نیک نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 46. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که دردستشویی ببخشیدمدفوع کردم وخودم روشستم امابعدازخروج ازدستشویی احساس کردم تمیز نشستم وهنگام نگاه کردن دیدم که روشورتم لکه ای ازمدفوع بعدازشستن مانده وآن لباس زیرموعوض کردم ویکی دیگه پوشیدم خودم رادوباره شستم وبرای آخرین بارکه میخواستم مطمئن شوم تمیز شدم ازخواب بیدارشدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما نشان بر این است که به علت رفتار نادرست خودتان مقداری اذیت خواهید شد و اینکه به خیر رفع خواهد شد و مدفوع هم نشان از رهایی از غم و ناراحتی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 47. ندا

  خواب دیدم دورن قابلمه ایی مدفوع میکنم اون قابلمه متعلق به خودم بود و هنگام مدفوع کردن اسهال هم داشتم و لی خیلی کم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر مدفوع آمده است که نشان بر رهایی از غم است و این که پولی به شما خواهد رسید که باید اطمینان حاصل کنید که از راه حلال کسب شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 48. نگار.

  سلام.
  من خواب دیدم که روی فرش دارم مدفوع میکنم و دور خودم پارچه گذاشتم تا کسی نبینه تو خواب مدفوم به زور می اومد و بعد از اینکه مدفوع کردم کثیف شده بودم که بعد از مدتی خودمو شستم لباسمم عوض کردم و از کثیفیش راحت شدم.
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که شما به وسیله اعمالتان مرتکب عملی ناپسند خواهید شد و اما بسیار زود از آن عمل دست خواهید کشید و نیک است. و بعضی دیگر مدفوع را رهایی از غم می‌دانند.
   سربلند و پیروز باشید.

 49. Soda

  سلام . من خواب دیدم در مهمانی هستم و روی تخت اتاق خواب میزبان مدفوع کردم رو تخت که مدفوع رو میدیدم کم بود ولی وقتی داشتم جمعش میکردم میریختم داخل سطل که بریزم دور حجمش خیلی زیاد بود سطلش تقریبا یک متر و نیم بود .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما پولی به دست خواهید آورد و از ناراحتی رهایی پیدا خواهید کرد و معبران مدفوع را پول هم تعبیر کرده اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 50. ایلناز

  سلام من در خواب دیدم با شخصی آشنا که الان خاطرم نیست در استخری پر از آب هستم و شنا و آب تنی میکنم ولی ناگهان دستشویی میکنم و روی آب استخر به اون بزرگی پر از مدفوع میشود و بعد من سعی در تمیز کردن استخر میکنم و دریچه استخر رو باز میکنم تا آب به همراه مدفوع خارج بشه و استخر تمیز بشه و وقتی میخواستم استخر را دو باره پر از آب تمیز کنم از خواب بیدار شدن و اون شخص آشنا که شاید هم همسر یا برادرم بود در تمام خواب با من همراه بود
  ممنون میشم خواب بنده رو تعبیر بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما از ناراحتی و غم رهایی پیدا خواهید کرد و با زحمت خودتان این امر برآورده خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 51. سارینا

  سلام،وقتتون بخیر
  من خواب دیدم که از تو مدفوعم طلا پیدا میشه
  حدود پنجاه شصت گرمی طلا بود
  یه تیکه هایی ازش گم شد بود ولی بقیش سالم بودن
  تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که خیری به شما خواهد رسید که نیک است و شما را از ناراحتی جدا خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 52. فقط خدا

  با سلام من خواب دیدم در حالیکه مشغول کاری بودم بی اختیار مدفوع کردم یه تیکه کوچولو هم پشت سر زن داداشم ریخت روی پیراهنش با دستم پاک کردم کنار چشمه آب بود با کاسه آب برپاداشتم بشورم که کسی متوجه نشه زن داداش متوجه بوی بدش شد من گفتم که من حالم خوب نبود مریض شدم و مدفوع کردم کنار چشمه حالم بد شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که به وسیله رفتارتان غمی را به شخصی وارد خواهید کرد وه به سبب آن هم خودتان قدری ناراحت و کسل خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 53. سعید

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم ک تو شلوارم مدفوع میکنم خیلی خیلی زیاد میکردم تعبیرش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما به گناهی مرتکب خواهی شد و نیک نیست و اینکه مرداتگیتان به خطر خواهد افتاد و باید مراقب باشید.و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 54. س م

  سلام ببخشید خواب دیدم دارم آماده میشم با همسرم جماع کنم ولی خانومم آنقدر مدفوع کرد که بیش از اندازه بود و کاری هم از دست من بر نمیاومد و رفتم یک نایلون آوردم و با دستم داشتم از روی فرش جمعش میکردم و میریختم تو نایلون. که دیدم فرش هم خیلی کثیف شده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و اینکه در تعبیر خواب مدفوع آمده است که به معنی رهایی از مشکلات و غم و ناراحتی است و اینکه بد نیست و بعضی معبران گفته اند به اندازه مدفوع خواب بیننده پول به دست خواهد آورد.
   سربلند و پیروز باشید.

 55. محمد

  خواب دیدم در توالت به زور جاشدم و کف پایم روی دیوار بود و پشتم به دیوارم و همان طور که بین دو دیوار قرار داشتم مدفوع میکردم که اسهال بودم و تکه های گوشت خام مرغ دفع میشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که مالی به شما خواهد رسید که شما را از غم و ناراحتی نجات خواهد داد و این مال حلال است و شما از وجود آن خورسند خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 56. مرتضی

  من دوبار دارم خواب میبینم که توی مسجد جایی که مردم نماز میخونن دارم مدفوع میکنم ودستشویی انجام میدم و با دست خودم از مسجد بیرون میندازم و لباسام هم کثیف شدن تو خواب اول مدفوع کم و خواب دوم مدفوع زیاد تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما به به عملی دست خواهید زد که نیک نیست و اینکه باعث می‌شود که اطرافیانتان شما را مورد سر زنش قرار می‌دهند و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 57. ع

  سلام تعبیر خواب مدفوع از جنس طلا چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان بر این دارد که شما از ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد و به وسیله پولی که احتمالا به دستتان خواهد رسید.

 58. سارا

  سلام من خواب دیدم تو دستشویی دارم مدفوع و اسهال میشورم ولی نمیدونم کی مدفوع کرده بود ولی حجم مدفوع به شدت زیاد بود اگر میشه برام تعبیرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که نشان از رهایی از غم و غصه و ناراحتی دارد و چون مردم رهایی از غم را به وسیله پول می‌دانند بعضی از معبران مدفوع را هم پول تعبیر مرده اند که خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 59. بابایی

  سلام من خواب دیدم پسرم تو کوچه بودمدفوعش ریخت رو لباسش.اسهال بود بعد دوستم اونو با آب شست و خودمم لباسشو عوض کردم تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما دلیل به نگرانی و حساسیت فکری شما به فرزندتان است و اینکه مدفوع در خواب خوب است و به معنی رهایی شما از غم و ناراحتی است.
   سربلند و پیروز باشید.

 60. زری ده یعقوبی

  سلام.
  خواب دیدم تو مدفوعم پیچ و مهره و سوزن و… بود که مثلا من متوجه نشده بودم و خورده بودمشون ولی دفع شده بود و من خوشحال بودم که دفع شده.
  بعد همسرم بعصی از تکه های مدفوع رو برای خوردن و استفاده مجدد بر میداشت می شست و…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مدفوع به خواب نشان از وجود امری است که شما را از ناراحتی رها خواهد کرد و خوب است و اینکه مدفوع خوردن نیک نیست و به معنی مال حرام تعبیر شده است. و باید مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 61. فیضی

  سلام
  من در خواب دیدم چند حیوان وحشی ببرو شیر دراطرافم هستند ولی نزدیک بوفالو نمیشن البته هیچ کدوم به من کاری نداشتن یهو بوفالو شروع کرد به مدفوع کردن ولی بوفالو مدام جلو چشمم بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان زر وجود دشمنانی است که چشم به مال و اموالتان دارند و اینکه باید هوشیار باشید که به اموالتان ضرری وارد نشود و بوفالو نشان بر مال و اموال دارد که کم نیست و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 62. Mousa

  سلام من دیشب خواب دیدم که توی دستشویی هستم و ببخشید ببخشید زیاد مدفوع دفع کردم و رنگ هاش هم مختلف بود گاهی سبز هم میشد منم همشون رو شستم
  تعبیرش چیه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که نشان بر رهایی از ناراحتی و روزهای رو به خوشی دارد و در جاهای دیگر به پول هم تعبیر شده است. و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 63. وسیم

  من خواب دیدم که تو دیوار سه مثلث ترسیم میکنم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خوابی است که معمولی نیست و از اندک خوابهای است که فرد می‌بیند و اینکه این خواب نشان بر خوبی دارد و به معنی این است که خوشبختی را به دست خود برای خود به ارمغان می آورید نشان بر پول هنگفتی است که به شما میرسد.
   سربلند و پیروز باشید.

 64. sepide

  سلام من خواب دیدم دخترم با ناراحتی اومد خونه دیدم از پشت سرش روی موهاش از بالا تا پایین گردنش پر مدفوع انسانه ….تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد وبه این تعبیر است که افرادی از دختر شما در پیش دیگران بدگویی خواهند کرد. صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 65. T.M

  سلام ببخشید من خواب دیدم درمستراح مدفوع زیادی است که باآب آنها رامی شویم مقداری از دستم کثیف شده وهمه آنها را که معلق به چند نفر شاید بوده شستم . لطفا برام تعبیر کنید ممنون میشم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که به وسیله حمایت های دیگران از ناراحتی رهایی پیدا خواهید کرد و اینکه مالی به شما خواهد رسید که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 66. ترنم

  سلام ببخشید جواب این خواب منو بدید لطفا من خواب دیدم تو متروام و یک دفعه بی ادبی است مدفوع و اسهال کردم که یکی از دوستام تو خواب دید و بهم گفت
  بعد دو تا جوون اومدن مترو رو تمیز کنن منم خجالت کشیدم و مدفوع و برداشتم و تمیز کردم و انداختم

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر
   در تعبیر خواب شما آمده است که نشان بر این دارد که ناراحتی و مشکلاتتان پایان پیدا خواهد کرد و از غم رها خواهید شد و اینکه هشیار باشید به عملی دست نزنید که باعث خجالت تان شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 67. كامليا

  سلام
  من خواب ديدم توي جمعي از اشخاص نزديكم كه باهاشون صميمي هستم ميخواست باد معدم رو عمدا توي جمع خالي كنم ولي هرچي زور زدم ولي بجاش مدفوع كردم كه با كلي خنده رفتم خودمو بشورم تعبيرش چيه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل است که ا. عملی ناشایست دست خواهید کشید که به دنباله آن خیری به شما خوهد رسیم که شما را از ناراحتی نجات خواهد داد. که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 68. ارزو. مکانی

  سلام من خواب دیدم دسشویی بودم مدفوع کردم خیلی بزرگ بود بعد اخرش ادرار کردم اومدم اب بگیرم مدفوع بره پسداییم مدفوع رو گرفت دستش تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که از شما به پسر دایتان خیری خواهد رسید که برای هر دوی شما منفت است و از ناراحتی او را هم در خواهید آورد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 69. نگار

  سلام
  من خواب دیدم من،برادر و خواهرم که هر سه مجرد و سن بالا هستیم داریم مدفوع میکنیم، من جلو،برادرم پشت سر من،و خواهرم هم کنار من روی سه تا سنگ دستشویی ایرانی که بهم نزدیک بوددفع میکردیم،و من در خواب همش میگفتم چرا اینجوریه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خوب است و به این صورت است که خانواده شما از مشکلات راحت خواهند شد و ناراحتی شما پایان پیدا خواهد کرد و به خواسته های خود دست پیدا خواهند کرد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 70. Najib

  سلام
  من خواب دیدم که اول کردم و بعد میخاستم اونو بیشورم ببخشید که اینو میگم یه جوری به من گفته میشود که اونو بیبرم سر سفره و بخوریم و من وقت تو خابم فهمیدم این کار اشتباه است و من اون کار رو نکردم ببخشید دیگه خواب است دیگه چیکار کنم بازم ببخشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که از غم و ناراحتی رهایی پیدا خواهید کرد و خیر است و اینکه شما به عملی ناپسند دست نخواهید زد که دیگران شما را به زخم زبان بگیرند حتی وقتی که وادار کننده به این کار را دارید و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 71. الهه

  سلام
  ممنون میشم جواب بدید
  خواب دیدم یه سطل خیلی بزرگ از مدفوع انسان دارم خیییلی بزرگه بعد به بابام گفتم بزار به عنوان کود استفاده کنم بعد گذاشتمش تو باغچه خونمون
  تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع نشان بر ان است که شما از غم رهایی پیدا خواهید کرد و به نشان پول هم است که میتواند مایعه سود اوری شما شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 72. رها

  سلام. من خواب دیدم پسر کوچیکم توی حیاط مدفوع تیره کرد اول روی پله جای در ورودی خونه بود بعد رفت وسط حیاط جای لوله مدفوع تیره و سفت کرد و کنارش مدفوع روشن و شل کرد تقریبا. بعد مادرم از تو خونه اومد بیرون و روی اون پله ای که پسرم مدفوع کرده بود روی مدفوع نشست. میشه لطفاً تعبیرش رو به من بگید؟ ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع اینگونه بیان شده است که فرد بیننده از ناراحتی رهایی پیدا خواهد کرد و از مشکلات بیرون خواهد رفت و اینکه مادر شما هم به این وسیله از غم به خوشی راهی پیدا خواهد کرد و اینکه به معنی پول است است و احتمالا مادرتان هم بی نصیب نخواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید.

 73. محبوبه

  سلام من خواب دیدم توی توالت فرنگی اول خیلی زیاد استفراغ کردم و بلافاصله اسهال هم کردم خیلی زیاد بود . اسهال و استفراغ خیلی شبیه هم بودن . و یک مرد جوان هم منو نگاه می کرد که خوب بود. بعدشم میخواستم برم دکتر. افرادی هم بودن توی خوابم که بی تفاوت بودن کلا . لطفا تعبیرشو بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این عمر است که شما در حال حاضر مشکلی دارید اما در اینده از غم و ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد و اینکه میتواند بر این معنی باشد که به شما خیری خواهد رسیکه و اینکه اطرافیانتان در غم و خوشحالی شما دخالت نخواهند کرد تنها فردی که میتواند شما برای او اهمیت داشته باشید. که شما را در خواب نگاه میکرده است و اینکه اگر آشنا باشد نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 74. ابراهیم

  باعرض سلام
  من سه شب هست که پشت سرهم دارم خواب مدفوع می بینم یعنی خودم دارم مدفوع میکنم سابقه نداشته که سه شب پشت سرهم ببینم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که نشان بر رهایی از غم و غصه را دارد و اینکه به پول هم تعبیر خواهد شد که هر اندازه مدفوع ببینید به همان اندازه مال به دست خواهید آورد و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 75. Sara

  سلام خواهش میکنم جواب این تعبیر خواب منو بدید
  من خواب دیدم که مادرم منو دعوا میکنه و هی کتک میزنه انقدر کتکم زد که شانه هام دردمیکرد و شیلنگ آبو ازم گرفت بعدش منو انداخت تو دستشویی و لنگه کفش های زیادی رو مینداخت تو فاضلاب دستشویی و مدفوع رو لباس من می ریخت ولی مدفوعو اصلا ندیدم فقط از بوش فهمیدم که رو لباسم ریخته….لطف کنید جوابو بهم بدید خیلی ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل است که شما کارهای خودتان را به درستس انجام نمیدهید و ماذرتان احتمالا از اعمال شما راضی نیست و اینکه احساس مدفوع را که در خواب تجربه کرده اید میتواند بر این معنی باشد که از طرف مادرتان خیری به شما خواهد رسید و شما را از ناراحتی رها خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 76. سمیه

  سلام لطفا خواب منو هم تعبیر کنید من خواب دیدم از خانه پدرم میخوام برم خونه خودم ‌و تو حیاط منتظر تاکسی یا آژانس بودم که تو حیاط خونه پدرم که البته هیج شباهتی به خانه الان پدرم نداشت مدفوع کردم شب هم بود بعد شلنگ آب و باز کردم و همه رو شستم و از در حیاط بیرون بردم تعبیرش چیه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگون که در جواب خوابهای دوستان بارها عرض کرده ام تعبیر خواب مدفوع به این صورت است که فرد بیننده به شکل خوبی از ناراحتی خارج خواهد شد و مشکلاتتان را از خود دور خواهید کرد و اینکه تعبیر به خوبی دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 77. الی

  سلام
  من خواب دیدم که یکی ازهمکارای خانوم جایی نشسته و حجم زیادی مدفوع کنارشه که تو خواب میدونم ازاین خانوم بوده و یکی کنارشه و خیلی خیلی معذرت میخوام اما با قاشق داره ازاین مدفوع میخوره و من ازاین صحنه خیلی منزجر میشم و حال بدی بهم دست میده.تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما هم میتواند برای شما تعبیر شود و هم ان خانم و این که نشان بر این دارد که شما و یا ان شخص از مال حرامی که به دست اورده اند استفاده خواهند کرد که نیک نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 78. سیدجمال

  من هر چند وقت یکبار خواب میدیدم که همسرم از من دلخوره و رفته و خودشو پنهان کرده و من گاهی میدیدمش اما اینقدر ذوق داشتم یادم میرفت ازش شماره تماس بگیرم….الان خانمم رفته و دقیقا اون اتفاق افتاده..فقط اصلا ندیدمش
  و در همون شب یا نمیدونم شاید فردا شبش خواب میدیدم که من بخاطر اینکه دنبال چیزی هستم از تهران که ساکن هستیم به همدان که محل تولد من هست رفتم…بعد زمان زیادی در همدان مستقر میشدم و انگار دنبال چیزی هستم..بعد یکدفعه یادم میافتاد که تهران خانه اجاره کردم و همین جوری با اثاث مونده و من چند وقته همدان هستم.بعد خیلی غصه میخوردم..به خودم میگفتم تهران با کمی تلاش راحت پول درمیاوردم اما اینجا نه..البته اونطور که مشخص بود از کار و محل زندگی همدان هم ناراضی نبودم…اما هر وقت یاد خونه ای که اجاره کردم و همین طوری بدون خبر رهاش کردم و کاسبی تهران میافتادم در خواب خیلی غصه میخوردم…مثل همون غصه ای که وقتی خانمم رو میدیدم اما یادم میرفت نشانی ازش بگیرم…راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما این را میگوید که شما برای برگشت خانمتان کار اساسی و ان چه که لازمه کار است را انجام نمیدهید و اینکه شما میل به برگشت ایشان دارید اما هیچ کاری نمکنید و نسبت به این موضوع سرد رفتار میکنید.خوابتان نشان بر پریشانی فکری هم در ان است که چون جابه جایی و .. بر این تعبیر است که ذهن شما متمرکز نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 79. خدای مهربونم

  سلام ببخشید من خواب دیدم که داخل خونه روی فرش بی اختیار مدفوع ریختم وحالت شرم هم داشتم اما مادرم فهمید که کار من بوده و ملامتم کرد و خونه رو تمیز کرد ممنون میشم جواب بدینن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر امری زشت است که انجام خواهید داد و مادرتان و یا افراد خانوادتان شما را به خاطر آن سرزنش خواهند کرد و مدفوع در خوابه معنی پول هم هست.
   سربلند و پیروز باشید.

 80. A

  سلام
  من خواب دیدم توی حمام در حال مدفوع بسیار هستم
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که شما از ناراحتی که در آن هستید نجات پیدا خواهید کرد و غم شما را رها خواهد نمود و این خواب تعبیر خیر دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 81. سوسن

  سلام من خواب ديدم كه در حمام هستم و به طرزى كه اصلا خودم اراده اى نداشتم و تعجب كردم مدفوع كردم و تعجبم از اين بود چرا متوجه نشدم و از بوي مدفوع متوجه شدم كه بى اختيار اين كار را كردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که نشان بر رهایی از مشکلات و غم دارد و دیگر معبران مدفوع را پول تعبیر کرده اند که برای بیننده رهای از غم را به همراه دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 82. سم

  سلام و احترام لطف میکنید اگر تعبیر خواب من رو بگید من خواب دیدم که دارم سفره شام می زارم فکر میکنم خونه پدر و مادرم بودم که بدون اختیار مدفوع کردم که سیاه بود و روی روفرشی ریخت یه مقدار کمی هم گوشه سفره از ترس اینکه کسی ببینه داشتم رو فرشی رو جمع میکردم مادر دید ولی انگار اهمیتی نداد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که شما عملی را انجام خواهید داد که شاید کمی باعث خجالتتان شود و اما نشان بر خیر هم است و میتواند شما را از ناراحتی و غم نجات دهد و نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 83. solmaz

  سلام من خواب دیدم توی ماشین و توی لباس مدفوع کردم و اون حالت خشک شده بود از توی شلوارم برداشتم و از شیشه پرتش کردم بیرون و خالم هم وقتی دید بهش گفتم ک مدفوع بوده
  راهنماییم تعبیرش چی هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و مدفوع به تعبیر معبران بزرگ نشان بر رهایی از غم دارد و اینکه بعضی دیگر از معبران آن را پول هم می‌دانند کهه انسان را از غم رها خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 84. ابراهیم

  سلام من خواب دیدم با پدرم و برادرام رفتیم استخر یه حوض بزرگی بود شبیه به جکوزی که توش آب صاف و زلاللی داشت ولی روی آب مدفوع انسان بود زیاد هم بود ولی من توجه نکردم و رد شدم رفتم جلوتر دوباره یکی از اون حوضها بود که پدرم از توش دراومد بیرون من دیدم بازم روی آب مدفوع هست و فهمیدم پدرم مدفوع کرده که پدرم رفت و به من گفت اونو جمع کن

  منم دنبال وسیله ای بودم که چندتا اسباب بازی یا چیزی شبیه کالسکه بچه پیدا کردم اول خواستم با همون کالسکه مدفوع رو جمع کنم بعد پشیمون شدم چون فکر کردم باید مال کسی باشه و گناه داره من کثیفش کنم لدا نایلونی که دور کالسکه بود رو درآوردم و مدفوع رو جمع کردم توی نایلون و گره زدم انداختم سطل آشغال دستمم کمی کثیف شد نمی دونم تعبیرش چیه اگه میشه کمکم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این نوع خواب ها همانگونه که قبلا هم بارها اشاره شده است به این تعبیر می تواند باشد که شما در اینده ای نه چندان دور خیری که به صورت مال است خواهید در یافت کرد و بدانید که در رابطه با حالات شما در خواب ممکن است به علت واقعیت ذهنی شما باشد که به این موضوع دارید و از این رو نباید از بابت آن نگران باشید و بدانید که این خیر برای شما از طرف پدرتان ممکن است باشد و مربوط به مال و لذایذ دنیوی است.
   سربلند و پیروز باشید

 85. ندا

  سلام من خواب دیدم بیمارستان بستریم و پرستارا دارن قاشق قاشق مدفوع دهنم میزارن.منم همرونگه میدارماخرسر میریزم بیرون تعبیرچیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما مال حرامی را به دست خواهید اورد ولی از ان دوری خواهید کرد که خوابتان بر شما نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 86. اشکان موسوی زاده

  سلام .من به پول پدرم شک دارم که ایا حلال است یا نه..و همیشه هم خواب مدفوع میبینم به اشکال مختلف. ایا ربطی به این موضوع داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اگر هم مربوط باشد به این معنا خواهد بود که مال ایشان حلال است و نه این که خدای ناکرده ایرادی داشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 87. سلما

  سلام خسته نباشید.ببخشید من خاب دیدم روی پای راستم دمل چرکی زده بود وقتی ترکوندمش ازش مدفوع انسان خارج شد.میشه بی زحمت خاب منو تعبیر کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه دمل در خواب مال است و منفعت و اینکه مدفوع هم نشان از رهایی از ناراحتی است که به پول هم تعبیر شده است . که انشالله برای شما تعبیر به خیر شود .
   سربلند و پیروز باشید.

 88. پریسا

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم لباسمو دارم میشورم یهو دیدم لباس سفیدم با لباس برادرم که پر از پیپی بود کنار هم بودنو تمام دستو لباس کثیف بود هر کاری میکردم با اب از بین بره نمیشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و به این صورت است که به معنی رهایی از غم و ناراحتی است که با خیر همراه است.
   سربلند و پیروز باشید.

 89. سین

  با سلام‌من شب گذشته خواب دیدم که دوست پسرم به زور میوفتد روی من و شروع میکند به رابطه داشتن با اینکه لباس تنم بود و در نیوردیم در اخر مایع منی اش را روی شلوارم ریخت وقتی بلند شدم دیدم علاوه بر مایع منی مقداری هم اسهال روی پام ریخته
  با عرض معذرت تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از خواب شیطانی است و خارج شدن منی چه در خواب چهبعد ان نشان بر باطل شدن دارد و اینکه اسهال به گفته معبران غربی به معنی هدیه ارزشمند است و خیر است .
   سربلند و پیروز باشید.

 90. هانیه

  سلام من تو خواب دیدم که اسهال گرفتم ولی تو دستشویی که بودم و مدفوع کردم ریخت روی پام و بعد با آب شستمش. تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما تعابیر مختلفی امده است و ممکن است به این معنا باشد که شما از رنج و اندوهی ازاد خواهید شد و این موضوع برای شما بسیار خیر و نیکو است و نباید از بابت آن نگران باشید و بدانید که اگر در خواب حس بدی به اغشته شدن خود داشته اید تاثیرات خوداگاه شما بر خواب است.
   سربلند و پیروز باشید

 91. ن

  خواب دیدم مدفون خیلی زیادی توی دستشویی ازم خارج شد و چند تا حشره بود کرم بود جانور بود نمی‌دونم چی بود توش وول می‌خوردن منم با آب و جارو داشتم تلاش می‌کردم مدفوع هارو تمیز کنم اما به سختی پاک میشدن
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما از ناراحتی و غم نجات پیدا خواهید کرد و خیر است .
   سربلند و پیروز باشید .

 92. زهرا

  سلام پدرم خواب میبینه که کل خونه ما رو مدفوع گرفته لطف کنین بگین تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   باسلام
   این خواب ممکن است به مانند تمامی خواب های دیگری که قبلا در اینجا تعبیر شده است به همان معنای خیر و برکتی باشد که برای شما و خانوادیتان خواهد رسید و تعبیر خواب مدفوع در اغلب اوقات خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 93. منصور

  خواب دیدم لوله فاضلابو با دیتام گرفته بودم یهو با یه فشار قوی همراه کلی مدفوع مصل آبشار افتادم توی یه غار پر از مدفوع تعبیر کنید لطفا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و به تعبیر معبران نشان از رهای از غم و ناراحتی دارد و رسیدن به پول هم تعبیر می‌شود واین عمل خواب در بیداری ناپسند است اما در رویا نشان بر خیر دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 94. صنم

  سلام من خواب دیدم که توی لباس زیرم مدفوع کردم و کثیف شده من خودم متوجه نشدم لباسم لکه شده بود بقیه دیرن.تمیز کردم باز مدفوع کردم و لکه شد.توی لبا.سم ب صورت لکه بود.میخواستم تعبیرشو بدونم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بایدبدانید که به این صورت ممکن است باشد که شما را خیری در انتظاراست که خودتان به دست خواهید آورد اما خودتان نسبت به ان بی تفاوتید اما دیگران ان را می بینند و در نظر خواهند داشت.
   سربلند و پیروز باشید

 95. امين

  سلام
  من خواب ديدم كه توي خيابان بودم و شلوارك پام بود و خواستم كه گوشه يك كوچه مدفوع كنم ولي همش ريخت روي پاي خودم و با دستمال پاك كردم ولي جاش روي پام مونده بود و از اين موضوع ناراحت بودم.
  مدفوع شبيه قيمه بود و جلوي در خانه كسى برايم نظري قيمه
  ريخت روي پام و من از ترس اينكه ديگران فكر كنن اون هم مدفوع هست قيمه رو ريختم دور

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما پولی به دست خواهید آورد که شما را از ناراحتی نجات خواهد داد اما به وسیله فکرتان اعمالی انجام خواهید داد که نظر دیگران را نسبت به خود عوض خواهید که و نظرشان را به منفی خواهید کشاند بلکه شما در دل و روحتان فردی بد نیستید اما رفتاری سیاستمندانه ندارید و اینکه به وسیله درآمدتان مال حلال را هم حرام نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 96. محمدرضامهری

  من همیشه خواب میبینم درحال دفع مدفوع در حجم خیلی زیاد هستم ولی مدفوعم تمام نمیشود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اگر بسیار تکرار می شود نمی تواند دارای تعبیر عینی باشد و باید علت را از شخصی که در این زمینه متخصص است که روانکاو می تواند باشد جویا شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 97. m

  سلام
  من خواب دیدم که مهمونی رفتیم خونه خالم بعد موقع خداحافظی یه پیرزن و از پشت میدیدم که اونم با ما بود فک میکنم مادربزرگ فوت شدم بود بعد یهو شروع کرد همونجوری وایساده به مدفوع کردن من درست ندیدم مدفوشو ولی فک میکنم شل بود و انقدرررر مدفوع میکرد که قطع نمیشد انگار که شلنگ فاضلاب بهش وصل شده همه ترسیده بودن انقد ترسیده بودن که نمیتونستن هیچ کاری بکنن منم ترسیده بودم و بعد از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما به وسیله پولی که به دست خواهید آورد از غم و ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد و اینکه نشان بر خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 98. سوگند

  سلام خسته نباشید آقای صداقت شوهرم چند روزیه ک قصد فروش موتورش رو کرده و دیشب موتور رو با یکی از اقوام معامله کرد ولی قسمتی از پول رو ب حساب ریخت و چند ساعت بعد از خرید موتور صرف نظر کرد دیشب خواب دیدم ک خونه همون فردی هستم ک میخواست موتور رو بخره و پدرش روی تشک ادرار و مدفوع می‌کرد و مدفوع رو می‌خورد تعبیر خواب من چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران به این صورت است که آن فرد از همسرش جدا خواهد شد و از مال حرام بقیه عمرش را سپری خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 99. عفت

  سلام ببخشيد من در خواب ديدم كه نامزد هستم وبا خانوداه آنها بيرون رفتم ويكي از بچه هاي خواهرم هم همراه ما بود كه حدود به دبستاني ميخورد ولي يهو در ملا عام شلوارش رو در آورد وهي راه ميرفت ومدفوع ميكرد من ازترس تند تند مدفوعش رو حمع ميكردم تعبير خوابم چي هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان خوبی دارد و اینکه به این صورت تعبیر می‌شود که شما از ناراحتی و غم رها خواهید شو و مال و پولی به دست شما خواهد رسید که آن را جمع خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 100. کنیز خانم فاطمه زهرا(س)

  سلام. تو رو خدا تعبیر این خواب منو به احترام منزلت مادر، بهم بفرمایید بگید. من مادرم مریضی سختی داره و شب و روزدر حال نذر و نیاز برای مادرم هستیم و اصلا حاال خوبی نداریم ازاین بابت. دیشب خواب میدیدم لباسشو پوشیدم لباسش بلنده و رفتم توالت و مدفوع کردم و بعدمدفوع رو آب زدم و شستم

  وقتی بلند شدم و شلوارو کشیدم بالا،لباس مادرم بلند بود و شلوارمو کشیدم روش یهویی دیدم کلی مدفوع ریخت توی سنگ توالت، مثل این بود که از داخل لباس مادرم ریخت توی سنگ توالت و همش توی خواب من متعجب بودم و با خودم میگفتم این مدفوع چطور ریخت من که بلند شده بودم و دیگه تمیزبودم شلوارمم بالا کشیدم این مدفوع از کجا اومد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که به این معنا می تواند باشد که ایشان را خیری نصیب خواهد شد که هر چیزی می تواند باشد که به واسطه ی آن خیر شما نیز از ان بهره مند خواهید گشت و بسیار خواب خوبی است و انشالله برای شما و ایشان پایان خیری داشته باشد.
   فقط از خداوند طلب موضوع کنید که اوست که برای همه کافیست.
   سربلند و پیروز باشید

 101. محمد

  من خواب دیدم در جای همستم که در آنجا تعدادی توالت خمرهای هست که برای همه قابل رویت هست و پوشیده نیست و مردم زیادی اونجا هستند بعد من با یکی از آشنایانم دعوا کردم و اون مقدار زیادی از مدفوع کانر توالت رو سمت من پرت کرد و لباسام کثیف شد و فکر کنم شروع به گریه کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بسیار خیر است و نشان بر این دارد که شما خیری و یا پولی به شمما خواهد رسید و شما از مشکلات رها خواهید شد و از این خیر خوشحال خواهید شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 102. محمد

  سلام خواب دیدم چندتا بچه هایه مدرسه صف وایستادن و دارن مدفوع میکن و مدفوعشون انگار مثل دلمه بودش با تشکر ببخشید اگه چیز بدی گفتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مدفوع به خواب نشان از رها شدن غم است و بر شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 103. رها

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم مدفوع دارم دنبال دستشویی میگردم تو خونه یکی از اقوام پیدا نمیکنم ب هر دستشویی میرسم میگن خرابه تا ب دستشویی ک برا اولین بار مدفوع کرده بودم رسیدم بهشون گفتم این دستشویی سالم نیس همونی ک صبح اومدم گفت اره این سالمه موقع مدفوع کردن ی بچه با ی ادم بزرگ نگاه میکردن بهشون گفتن برید بیرون معنی این خوابم چیع

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع نشان بر رهایی از غم و ناراحتی است و اینکه شما از مشکلی که دارید خلاص خواهید شد و مدفوع در خواب به پول هم تعبیر شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. هیوا

  سلام..
  من چندسال است ازدواج کرده ام و متاسفانه از بخت بدم گیر خانواده ی نااهل و مغرور افتاده ام زن بنده فوق العاده کج فهم بد زبان و بی خداست و به سهولت به خاطر تخریب من دامن زنان و دختران دیگران را لکه دار میکند و میدانم در این راه مادرزن من نیز حامی اوست و مرا میرنجاند.. شایان ذکر است من قبل از ازدواج پدر و مادر خودم را چندسال قبل از دست داده م و مونسی برای همدردی جز خواهر بزرگترم که آنهم بیمار است و تحمل شنیدن درد و رنج مرا ندارد را ندارم …
  شب و روز کارم شده صبر اما چند روز پیش هنگام اذان صبح دیگر بغضم ترکید و با خداوند کل انداختم و عقده سینه م را باز کردم و از طلب مرگ کردم..

  گذشت و چند شب است خواب می بینم که در خواب از مادرزنم به خاطر رفتار زشت و قبیح زنم و عدم تربیت صحیح او گله میکنم در این خواب خواهرزن دیگر مجرد من هم هست که چند سال است به خاطر اخلاق تند و غیر نرمالش هیچگونه خواستگاری ندارد . جالب است بدانید انگار تکرار یک قطعه از فیلم سینمایی است ، من با مادرزنم بحث دارم و از بابت عدم تربیت صحیح دخترش گلایه میکنم هم او هم زنم و هم خواهرزنم به من دشنام میدهند و به قول معروف کولی بازی از خود نشان میدهند که من دچار اعصبانیت میشوم و ناخودآگاه و بدون اینکه خودم بخواهم بی اختیاری مدفوع در عالم خواب میگیرم و در عالم خواب لباس ها و بدن خودم را کثیف میکنم..
  از همه جالبتر اینکه مادرزنم و دخترانش به سرعت از درب حیاط خانه به بیرون از خانه میروند و هیچکس در خانه به غیر از خودم نمی ماند و انگار که تمام این غم و غصه ها و گلایه ها رویایی بیش نبوده باشد برایم خودم می مانم خودم والبته لباس و بدنی کثیف در عالم خواب…

  خواهش میکنم بفرماید واقعا تعبیر خواب من چیست هرچند الان هم قبل تایپ این موضوع با زنم کلنجار راجع موضوعی داشتیم ، بارها خواستم بروم دادگاه و دادخواست طلاق بدهم اما برای تنها فرزند 5 ساله م نگرانم اگر دادگاه تا هفت ساله گی اورا به مادرش بدهد قسم به خدای بزرگ میدانم پسرم را خانواده زنم و خود زنم هماننددخودشان دیوانه و تند خوا بزرگ خواهند کرد..

  خودم نامیدم و فرزندم هم بی گناه !!!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید خدمت شما عرض کنم که در بعضی از حالات فرد خوابی می بینید که ممکن است در اینده به عینه ان را مشاهده کند و بدانید که این موضوع ممکن است برای شما هم صادق باشد و از طرفی باید بدانید که مدفوع کردن در خواب بسیار خیر است و نشان از رهایی از غم و رنج است و این برای شما هم صادق است و باید بدانید که این موضوع برای شما ممکن است با رها کردن خیری از خود باشد وبرای دیگری اگر این کار را انجام دهید به این مهم دست پیدا خواهید کرد.
   اینکه در خواب شما ایشان پس از این حالت دور شده اند به این معنا هم می تواند باشد که شما را خیری نصیب خواهد شد که به واسطه ی ان این افراد از شما دوری کنند وباید بسیار نسبت به این موضوع اگاه باشید
   صدقه ای بدهید و از خداوند طلب کمک کنید
   سربلند و پیروز باشید

 105. yoones

  سلام.
  من خواب دیدم که توو رخت خواب خوابیدم و یهو زیرم پر مدفوع شده تا پا شدم ببینم چی شده.متوجه یه موش شدم که داره از توی مدفوع میاد بیرون.موش خیلی بی حال بود.و من با چوبی به سرش زدمو کشتمش.
  و بعد متوجه خودم شدم که تمام بدنم پر از سوسک شده و من سعی میکردم که بتکونمشون و بندازمشون.
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر رهایی از ناراحتی و رسیدن به آسایش است و به قولی دیگر معبران هم مدفوع نشان بر پول هم دارد و اینکه به دنباله منفعت شما دشمنی در حال فضولی و اذیت آزار شما بر می‌خیزد که شما آن را از بین خواهید برد. و دشمنان موزی و اذیت کننده به شما زیاد خواهد شد و باید مراقب باشید و راز خود را به دیگران بازگو نکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 106. Sh

  سلام من خواب دیدم که برای کسی از جنس مخالف مدفوع کردم تعبیر آن چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که شما به واسطه ی شخصی از جنس مخالف خیری پیدا کنید و این نوع خواب ها برای شما به نشانه ی اگاهی است تا در اینده بدانید که چه انتخاب هایی دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 107. Unknown

  سلام
  من خواب دیدم یبوستم و مدفوع کاملا دفع نشده بود
  تعبیرش چيه؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که به این معنی میتواند باشد که ممکن است به این صورت باشد که در مسیر رسیدن شما به سعادت مشکلی وجود دارد که تا حل نشود شما تلاشتان بی فایده خواهد بود و از این رو باید در اول در جهت پیدا کردن ان تلاش کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 108. حمیدرضا

  سلام. من خواب دیدم خونه یکی از اقوام سنگ توالتشون رو حیاط بود و دیوار نداشت من دستشویی داشتم نشستم روی سنگ توالت طوری که همه منو میدیدم و شروع به مدفوع کردن کردم خیلی اسهال شدید بودم و خیلی زیاد بودن که ستگ توالت پر شد وهرچی آب میریختم باز تموم نمیشدن، بعدش بلند شدم کلی زنبور دنبالم افتادن و نیشم میزدن منم فرار میکردم، ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب اسهال نشان بر این است که هدیه ای دریافت می‌کنید و اینکه اگر در خواب دیدید که عده زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند. و نیش زدن نشان بر زخم و زبان زدن است و حتما صدقه هم بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 109. ____♡____

  سلام من دیشب خواب دیدم دختر عموی سه سالم مدفوع کرد تا خواستم بلغش کنم ببرمش بیرون از اتاق ریخت رو فرش.میخواستم با دستمال و کاغذ جمعشون کنم ولی تا برشون میداشتم تبدیل ب طلا میشدن.تکه های کوچیک طلا.نظرات روخوندم ولی همچین تعبیری ندیدم!!!!!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر خیر دارد و اینکه مدفوع در خواب رهایی از غم است و اینکه شما و یا خانوادتان از ناراحتی رهایی پیدا خواهید کرد و اینکه مدفوع ها به طلا تبدیل شده است نشان بر این است که احتمالا مال و منفعتی به دست خواهید آورد که نیکو است. طلا در خواب برای زن نشان از خیر برکت. سلامتی. خواستگار و دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 110. Zzzzz

  سلام..
  من اکثر مواقع خواب میبینم که بچه ای به من مدفوع میکند.. حتی بعضی مواقع روی من اسهال میکند.. یا روی سر و صورتم هم میپاشد.. بیش از ۱۰بار از این خوابها دیدم.. لطفا راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان از نگرانی از موضوعی است که در بیداری به ان دچار هستید و ناخوداگاهتان ان را به این شکل بر شما نشان میدهد و خوابی که بارها تکرار میشود علت مشکلات روزمره است . که حتما ان را با روانکاو مطرح بفرمایید و تعبیر خواب شما نیک است و به نقل از معبران اسلامی نشان از رهایی از غم و غصه دارد و اینکه معبران غربی رهایی از غم و غصه را برای انسان پول میدانند.
   سربلند و پیروز باشید .

 111. آرزو ذوالفقاری

  با سلام من خواب دیدم در یک دستشویی که پر از مدفوع است هستم و دستشویی را میشورم ولی هرچه میشورم باز هم کمی کثیف است بیرون دستشویی هم چند قطعه سبزی خوردن هست ولی من سبزی ها را برنداشتم بعد مادرم که چندسال پیش فوت کردند آمدند و سبزی ها را بردند که پاک کنن لطفا تعبیرش چیست؟ ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع به گفته معبران نشان بر حل شدن گرفتاری و رسیدن به راحتی است و میتواند به قول دیگر معبران نشان از پول هم باشدکه خیر است.
   سربلند و پیروز باشید .

  • فرزانه

   سلام . من خواب دیدم با خانوادم در یک هتل یک اتاق گرفتیم اما وقتی مادرم بیرون میرود و فقط منو پدرم هستیم متوجه میشوم ک از دسشویی انجا مدفوع بالا میزند. حتی از دیوارها نیز کثافت میریزد روی پدر من. بعد من میروم به متصدی انجا خبر میدهم کسی محل نمیدهد و تازه من مقصر میشوم و وقتی میخواهم فرار کنم در اسانسور انجا چهار نفر مرد زشت ترسناک من را گیر میاندازند و بسیار ترسیده از خواب بیدار شدم

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و تعبیر مدفوع در خواب رهایی از ناراحتی است و حتی میتواند برای پدرتان نشان از پول باشد و اینکه ترسیدن در خواب به معنی ان است که در بیداری امنیت مییابید .
    سربلندو پیروز باشید .

 112. عریب

  سلام من مستاجر هستم سه تا بچه دارم خیلی هم نگران این هستم که نتوانم خونه بخرم همه بهم سر کوب میزنن میگن همه ی فامیل خونه دارن شما چرا نمیتونین بخرین دستم به هیچ جا نمیرسه فقط اینو میتونم اون لحطه چیزی نگم ولی شب با با گریه میخوابم شبا از خدا میخوام قسمتش میدم گریه میکنم ی خونه کوچیک بهم بده ولی هر موقع میخوایم خواب مدفوع دستشویی میبینم که پر شده خیلی کثیفه یا دستشویی دیگران و تمیز میکنم تو رو خدا بهم بگین
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و نشان بر این دارد که شما از غم رها خواهید شدو ناراحتی شما به شادی مبدل میشود و اینکه شما پولی به دست خواهید اورد و از غم راحت میشوید و اینکه نباید به حرف دیگران زندگی را بر خود زهر کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

  • لمیا

   انشالله به زودی صاحب یه خونه میشی فقط بستگی به خودت داره که باید صبر و حوصله داشته باشی هروقت هم که نماز میخونی برای دیگران دعا کن

 113. @

  سلام
  من خواب دیدم با یک دختر خانم دبگه روی یک سنگ دسشویی هستیم و من مدفوع کردم و با اب بزور فرستادمشون توی چاه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به اینگونه است که به معنی رها شدن از تاراحتی و غم است و اینکه شما روزهای خوبی به چشم خواهید دید .
   سربلند و پیروز باشید .

 114. آوا

  سلام من خواب دیدم دختری ناشناس داره روی روسری من مدفوع میکنه منم خواستم روسریمو از زیرش بکشم که مدفوعش ریخت رو صورتم و حتی دوندونامم کثیف شد میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیر دارد و باید خدمت شما دوست عزیز عرض کنم که احتمالا به شما پولی خواهد رسید که با ان ناراحتی خانواده را حل خواهید کرد چون تعبیر خواب مدفوع به گفته معبران رهایی از غم میباشد.
   سربلند و پیروز باشید .

 115. David

  سلام..من حدود دو سال و نیمه که همسرم اقدام به جدایی کرده و از پیشم رفته به همراه دخترم و کلی دادگاه داریم و درگیریم شدید…
  و من با پسرم زندگی میکنم…
  دیشب خواب دیدم همسرم آمده و در خانه ایی با اون تنها هستم انگار دعوا تمام شده و من به توآلت رفتم و مشغول رفع حاجت اما به خودم اومدم متوجه شدم مدت طولانی تر از همیشه توآلت نشستم یهو همسرم صدا زد منو جواب دادم بعدش تا بلند شدم ببینم چی میگه دیدم به طرز فجیعی مدفوع کردم حتی از همسرم عذر خواهی کردم گفتم ببخشید بذار بشورم اینجا رو بیام بیرون
  اونم چیزی نگفت
  بعدش دیدم تلفنی داره با فامیلاش حرف میزنه وسط حرفش متوجه شدم دختر کوچیکم هم اومده خیلی وقته ندیده بودمش
  تا شنیدم داره میاد سریع رفتم استقبالش تا منو دید خورد زمین بلندش کردم گرد و خاک روی لباساشو گرفتم بغلش کردم …. متشکرم اگر در ایمیل من جواب را بفرمایید…

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما از گرفتاری و غم و ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد انگونه که باب میلتان است و اینکه میتواند این خواب نشان از جدا شدن شما باشد و گرفتاری ها در این مورد پایان یابد . و اینکه شما در اینده از دخترتان حمایت خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 116. ناشناسم من

  سلام من خواب دیدم که با چندتا از فامیلامون خوابیدیم و من بی اختیار مدفوع کردم و خجالت زده شدم سعی کردم کسی نفهمه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما از شر ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد و روزهای بهتری در پیش رو دارید .
   سربلند و پیروز باشید .

 117. سمیه کریمی

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که داخل اتاقی هستم که اونجا مدفوع انسانی پرت میکنن و خیلی بزرگ بودن پسرم هم مدفوع کرده بود و انداخته شد کنار من

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از رهایی از غم و غصه است و اینکه از طرف پسرتان اتفاق خوبی در راه است .
   سربلند و پیروز باشید .

 118. محمد

  سلام
  من خواب دیدم که یه راهرو نیمه طولانی در روبرومه که به فاصله نیم متر پشت هم کاسه توالت هست و از سقف به تعداد زیاد مدفوع توی پلاستیک آویزون بود که این مدفوع ها تازه و روی من میریخت و من نان ساندویچ تو دستم بود به قصد بازاریابی که در آخرم نصف بیشتر نان را خوردم.(مدفوع ها تازه بود و روی منم ریخت…نان ها را وقتی دادم به اون بنده خدا گفتم که مال شب گذشته است)(بیشتر نان ها رو هم ساندویچ کرد و من خوردم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل تعبیر میشود به گفته معبران نشان بر رهایی از غم و ناراحتی است و اینکه در مسیر کارتان نشان بر این میرود که به پول دست پیدا خواهید کرد چون معبران غربی پول را نجات دهنده فرد تعبیر کرده اند .
   سربلند و پیروز باشید .

 119. محمد

  سلام
  من خواب دیدم که یه راهرو نیمه طولانی در روبرومه که به فاصله نیم متر پشت هم کاسه توالت هست و از سقف به تعداد زیاد مدفوع توی پلاستیک آویزون بود که این مدفوع ها تازه و روی من میریخت و من نان ساندویچ تو دستم بود به قصد بازاریابی که در آخرم نصف بیشتر نان را خوردم.(مدفوع ها تازه بود و روی منم ریخت…نان ها را وقتی دادم به اون بنده خدا گفتم که مال شب گذشته است)(بیشتر نان ها رو هم ساندویچ کرد و من خوردم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باتوجه به تعابیر خواب این خواب برای شما بسیار خیر است و نشان از موفقیت در اینده ی نزدیک در کاری است که شروع کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 120. سها حسنا

  سلام.خانمی رو در خواب دیدم که روی نان در سفره مدفوع میکرد که ناگهان کسی وارد خانه شد و خانم نان را پنهان کرد
  لطفا تعبیرشو بگید احساس کیکنم خواب خوبی نیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که تعبیر خواب نان به معنای خیر است و برکت و تعبیر خواب مدفوع رهایی از رنج است و این را بدانید که این خواب برای شما خیر است و جای نگرانی ندارد و بدانید که ممکن است به این تعبیر باشد که خیری به شما می رسد ولی کسی از ان اگاه نخواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 121. ناشناس

  من یه خواب رو چندسالی هست که می بینم فقط جا و مکانش عوض می شه تو خوابم مکرر خواب می بینم که مدفوع می کنم حالا توی حمام با دستشویی و یا گوشه خانه و …. ولی خودم تو خواب خیلی اذیتم و نمی دونم چطور اینا رو جمع کنم و بشورم دیشب هم خواب می دیدم که اینقدر مدفوع کردم که حال خودم هم بد شده ‌و از شدت حال بدی و حالت استفراغ بیدار شدم لطفا تعبیرش رو بفرمایید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ها تکرار می شوند به این معنا میتواند باشد که شما در ناخوداگاهتان موضوعی دارید و این نوع خواب ها دارای تعبیر نیستند.
   سربلند و پیروز باشید

 122. علی م

  سلام من خواب دیدم با خانواده همسرم رفته بودیم
  مهمانی وبعد من رفتم دستشویی داشتم کارم انجام میدادم که دیدم در دستشویی خرابه همه دارند منو نگاه می‌کنند منم خجالت میکشیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت میتواند باشد ککه شما درد اینده ی نه چندان دور از راهی به خیر خواهید رسید که ممکن است دیگران ان را نپسندند.
   سربلند و پیروز باشید

 123. علی

  سلام خسته نباشید ..من خوابیدم تو یه سالن بازی قرار دارم که یه شخص معروفی هم کنار من بود کسانیکه بازی میکردند موقع استراحت جمع میشدن و حلقه تشکیل میدادن و انگار از سقف سالن کسی براشون مدفوع مینداخت و اونا میخوردند که حال منم بهم خورد و رفتم از اونجا

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که افرادی که در آنجا بوده اند و شما شناخته اید مالی به آنها خواهد رسید که برایشان خیر است و اینکه شما هم از غم رهایی پیدا خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 124. مرتضی

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم اول حس میکردم داخل جایی که شبیه مرداب بود و پر بود از گل و لای دارم دست و پا میزنم ولی بعد چند ثانیه انگار گل و لای تبدیل به مدفوع انسانی شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در واقعیت هم این واقعیت وجود دارد در خواب شما هم به شکلی برایتان نمایان شده است و به این معنا میتواند باشد که شما در اینده ی نه چندان دور مشکلی برایتان پیش خواهد امد که با ان دست و پنجه نرم می کنید و این همان دست و پا زدن در گل و لای است.
   اما بدانید که مقابله ی شما و مبارزه ی شما با این موضوع سبب خواهد شد که به خیری و فرحی در زندگیتان برسید که در اخر خواب برای شما نمایان شده است.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 125. حدیث

  باسلام
  روز جمعه صبح خواب دیدم که برادرم یه چوبی دست گرفته اند و خاکی که مثل گل بود را بالا و پایین میکردن و داخل خاک پراز مدفوع انسان بود آیا مدفوع انسان دال بر مال حرام هست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   نخیر به این شکل نیست و در تعابیر خواب امده است که مدفوع انسان به معنای رهایی از غم و ناراحتی است و این هم در اینجا برای ایشان صادق است و به این معنا میتواند باشد که ایشان از منبعی این خیر و سعادت را دریافت خواهند کرد که فکر ان را نمی کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 126. شراره

  سلام
  خواهرم خواب ديده كه من روي چندتا دستمال مدفوع كردم، تعبيرش چيه؟ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان از ان است که اگر مشکلی دارید رفع شود و اگر حاجت خیری دارید انشالله براورده خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 127. T

  با سلام و خسته نباشید. من تو خواب دیدم که دارم راه میرم و مدفوع میکنم. تعبیر این خواب چیه. با تشکر.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در این خواب راه رفتن میتواند نمادی از مسیر پیش رو باشد و تعبیر مدفوع کردن هم رهایی است و بدانید که به این معنا میتواند باشد که شما مسیری را اغاز خواهید کرد و یا اغاز کرده اید که باید در ان تلاشی انجام دهید که نتیجهی ان تلاش رهایی از غصه هایتان و همچنین رسین به خیر نقد است.
   سربلندو پیروز باشید

 128. شاهین

  سلام، خواب دیدم که بهمراه دخترم هستم و به من گفت دستشویی داره و قبل از اینکه به دستشویی برسه مقدار زیادی پوپو روی زمین ریخت و وقتی توی دستشویی بود از کاسه توالت زد بالا و ریخت به تمام سر و صورت و همینجور پوپو از کاسه توالت میزد بالا و به من میریخت. مرسی اگه تعبیرش رو بهم بگید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به مانند دیگر خوابهای با تعبیر مدفوع است و نشان از رهایی شما از مهنت و یا غمی است که دارید و یا به ان دچار خواهید شد و بدانید که این غم و رنج به واسطه ی دخترتان از بین خواهد رفت.
   بسیار خیر است.
   سربلندو پیروز باشید

 129. حسن

  سلام
  خواب دیدم که در خانه خوابیده بودم و سقف به یکباره باز شد و فاضلاب و مدفوع از آن نشت کرد و آویزان شد. به هراس آن از محل دور شدم ولی چیزی به زمین نیفتاد و دوباره به محل بازگشتم و آن را نظاره کردم. خواستم بدونم تعبیر آن چیست.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از رهایی از غم و غصه است و اینکه شما هر انقد دیده اید همان اندازه از گرفتاری نجات خواهید یافت و خواب نشان از خیر دارد برای شما .
   سربلند و پیروز باشید .

 130. ناشناس

  خواب دیدم درحال حمام کردن هستم ودر اخر که قصد طهارت داشتم مدفوع زیادی ازم خارج شدخودموشستم بیرون اومدم و گفتم بعدمیام حمام تمیز کنم اماوقتی برگشتم دیدم مادرم حمام رو میخواسته تمیزکنه و نتونسته و فهمیده کارمن بوده هم عصبی بودم هم خجالت میکشیدم برگشتم دیدم روی دیوارخونه ی مارخاکستری که اول فکرمیکردم کوچیکه و ازم ترسیده رفته یهو بالا اومد و حالت حمله گرفت.تعبیرش چیه.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از وجود دشمنی دارد که در اطراف شماست شما باید بسیار اگاه باشید که بر اموالتان ضرری وارد نکند و شما را گرفتار مشکلات نکند و این که شما اموالی دارید که شما با ان خوشحال هستید و دلبسته انها هستید که باید مراقب باشید برای ارامشتان صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید .

   • ناشناس

    تشکرازتوجه و لطفتان

 131. ملیسا

  خواب دیدم پسر ۶ سالم که تو خوابم انگار ۲ سالشه بردم دسشویی جای مدفوع کلیه کبد ودیگر اجزای داخلیشو داره دفع میکنه از ترس اونا رو جمع کردم برسونم بیمارستان مامانم داره میگه اذیتش نکن بزار راحت بمیره دارم دیونه میشم قبل اینم خواب دیدم بچمو گذاشتم تو فریزر یخچال بعد درش اوردم یخش باز شه ولی زنده بود
  از ترسم دیگه نخوابیدم نشستم بالل سر پسرم تو رو خدا جوابمو بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان از طول عمر برای شما و فرزندتان دارد و اینکه از فرزندتان بلایی دفع شده است و هر دو خواب این معنی را میرساند . برای ارامشتان صدقه دهید و برای فرزندتان نذری ادا بفرماید که بلا از ایشان رد شده است .
   سربلند و پیروز باشید .

 132. ماهایا

  سلام من خواب دیدم که رفتیم خونه ی یکی از اقوام که اتفاقا ایشون فوت کرده اند، و همسر ایشان که در قید حیات هستند در حال سفره انداختن بودن که من دیدم کنار سفره آلوده به مدفوع هست، به توالت رفتم و دیدم آن جا هم کثیف و پر از مدفوع است، تعبیر چیست، ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع به معنی رهایی استو اینکه شما از هر چیزی که ازرده هستید به شکل بهتری رها خواهید شد و خوابتان خیر است . و این رهایی به شکل خوبی و خوشحالی از طرف ان میت به شما خواهد رسید که باعث رهایی شما از ناراحتی میباشد
   سربلند و پیروز باشید .

 133. ملیحه

  با سلام و قبولی طاعات …خواب دیدم که منزل خواهرم هستم نقل مکان کردن به خانه ای قدیم ساخت اما بزرگ من به دستشویی رفتم(مستراح)از اینکه دستشویی اینقدر بزرگ بود تعجب کردم وقتی دوباره برگشتم داخل اتاق دیدم خواهرم نوزاد داره که میخواست حمامش کنه به کمک هم اینکارو انجام دادیم

  من باز هم دستشویی رفتم اینبار دیدم همسر خواهرم داخل دستشویی دراز کشیده و به خواب عمیقی رفته اینو هم بگم وقتی وارد دستشویی میشدم میترسیدم ولی به ترسم غلبه میکردم…تشکر بابت وقتی که میگذارید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بیشتر تعبیری برای ایشان دارد و نه برای شما و بسیار خیر است و نشان از دو وجه برای ایشان دارد که خیر و مال است و سعادتی که در تعبیر خواب فرزند داشتن است.
   اما برای شما هم به این صورت است که از این اتفاق که برای ایشان رخ دهد متعجب خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 134. علی

  سلام مادر بزرگ من تازه فوت کرده خواهر من خواب میبینه مادر بزرگم از دیواری اویزانه و پاش به زمین نمیرسه کمکش میکنه پاش به زمین برسه تعبیر این چیه اقا یاسین جای پیدا نکردم اینجا اینو پرسیدم ازتون ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب اشاره ای به این دارد که خواهر شما برای ایشان خیراتی دهد که اگر به کمکی نیاز دارند برطرف بشود انشالله
   معمولا این خواب ها به این موضوعات اشاره دارند.
   سربلند و پیروز باشید

 135. لیلا

  سلام..ببخشید من خواب دیدم رفتم دستشویی دیدم مدفوع داخل کاسه توالت بود به شکل تکه های بزرگ گوشت مرغ که آغشته به مدفوع بودند با تلاش آنها را با آب ریختم پایین کاسه تمیز شد ولی باز دیدم یه سطل آهنی اونجا بود درشو باز کردم دیدم سطلم با همون تکه های مرغ آغشته به مدفوع پر است حالم بد شد دیگه با اونها کار نداشتم..من تازه کار جزیی شروع کردم. خیلی نگران شدم با این خواب که نکنه سودم از اینکار آغشته به حرام نباشه…ممنون میشم راه جلوم بدارید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به هیچ وجه
   زیرا در تعابیر خواب امده است که مدفوع در خواب نشانه از ان دارد که به خیری بسیار حلال دست خواهید یافت و اشاره ی شما به این موضوع بسیار به جا بوده است و بدانید که انشالله خیری در انتظار شماست و رسیدن ان فقط و فقط درگرو تلاش است و استمرار.
   از تللاشتان دست نکشید که انشالله خداوند برای شما خیر رساند
   سربلند و پیروز باشید

 136. شیدا

  سلام من چندوقت قبل خواب دیدم خیلی ادرار کردم دیشب باز خواب دیدم خیلی مدفوع کردم و بچم هم مدفوع کرد و البته مدفوع من هم عادی بود و هم اسهال و در نهایت میخواستم دستشویی رو تمیز کنم ک ب محض باز کردن آب از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش رو بگید ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مدفوع در خواب نشان از ادا شدن قرض و رهایی از غصه و رنج است و این که این خواب نشان نیک برای بیننده دارد و چون پول یکی از عوامل رهایی از ناراحتی است معبران مدفوع را هم پول تعبیر کرده اند و به همان اندازه که مدفوع ببینید از رنج و ناراحتی خارج خواهید شد .
   سربلند و پیروز باشید .

 137. امیر

  سلام.مدتیست که خواب میبینم که بلندورساباصدای خوش آوازمیخوانم وبربلندایه بامی می ایستم که نمیدانم خانه کیست.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که بلندی و پشت بام به معنای آینده بیننده ی خواب است که در ان رشد و پیشرفت است و خواندن هم به معنای متوجه ساختن دیگران ازاین موفقیت خود میتواند باشد.
   خیر است انشالله
   سربلند و پیروز باشید.

 138. افسانه

  سلام سایت بسیار عالی ممنون
  من ساعت قبل از یازده ظهر خواب دیدم که فرزند یکی از دوستان مرا تا منزل پدری همراهی میکند در بین راه احساس کردم که شدیدا به دستشویی احتیاج دارد وبه محض رسمی به او گفتم برو دستشویی ولی از روی خجالت مقاومت کرد و قبل از اینکه از در خارج شود در شلوار خود بول کرد و مقداری در حیاط ریخت ومن آنی شروع به شستن کردم تعبی ش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع همان گونه بارها در تعبیر ذکر شده است نشان از رهایی از ناراحتی و غم و غصه دارد و اینکه شما از مشکالتی که دارید نجان پیدا خواهید کرد و در تعابیر دیگر نشان از پول هم دارد و به شکلی پول انسان را از غصه رها میکند .
   سربلند و پیروز باشید .

 139. مهران

  سلام خواب دیدم داخل ماشین دوستم هستم و مدفوع کردم داخل ماشینش و بوی بد هم میداد ولی اون نفهمید و من پاکش کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر مدفوع امده است که نشان از رهایی از ناراحتی دارد و نشان از رسیدن به ارامش و اینکه در تعبیر دیگر نشان از پول هم دارد که به دست خواهید اورد . که میتواند از طریق دوستتان به شما میرسد و این خواب نشان از نیکی دارد .
   سربلند و پیروز باشید .

 140. Yones

  خواب دیدم مدفوع کردم تو قابلمه ریختم و روی گاز گذاشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و همینطور که بارهادر تعابیر گفته شده است نشان از رهایی از غم وغصه است و اینکه به همان اندازه مدفوع دیده اید به همان اندازه از ناراحتی نجات پیدا خواهید کرد . و معبران بزرگ مدفوع را پول هم قلمداد میکنند چون که انسان به وسیله پول از ناراحتیش کاسته میشود .
   سربلند و پیروز باشید .

 141. یاسین صداقت

  با سلام
  با توجه به ترافیک درخواست ها حتما و در اسرع وقت برای شما انجام داده خواهد شد.
  باید پوزش ما را پذیرا باشید

 142. تعبیر خواب مدفوع

  سلام ….من دیشب خواب دیدم که توی یه مهمونی حضور دارم و در آن مهمانی چند نفری آشنا و چند نفر را اصلا نمیشناسم.در آخر مهمانی که داشتند همه می رفتند یک نوزاد پسر روی مبل دیدم که هیچکس کنارش نبود تا از او مراقبت کند (پدر و مادرش) من او را در بغل گرفتم و به همه نشان میدادم که او برای کیست و هیچکدام نه پدرش را پیدا کردم و نه مادرش بعد چند دقیقه روی همان مبل نشستم و دیدم نوزاد پوشک اش پر اسهال است و پای چپم کمی اسهالی شده و رفتم آن را شستم.تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر اسهال در خواب به این صورت امده است که اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود.
   در این خواب هم باید بدانید که تعبیر به حاالت بالا وجود دارد اما در این بین ابتدا خیری به شما ممکن است برسد و بعد تعبیر بالا رقم بخورد و باید از این رو بسیار در کارهایتان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 143. ایرج

  سلام
  خانم من خواب دیده در یک زمین که دارای حصار
  چوبی بوده و و یک چاه آب داشته من با یک کیسه خیاری پر از مدفوع انسان آمدم و گفتم که همه مدفوع را بعنوان کود باید بریزم در این زمین، لطفا تعبیرش میفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب برای شما خیر است که در تعبیر خواب مدفوع امده است که سراسر خیر است و این برای شما هم صادق است اما باید بدانید که این خیر از چه منبعی به شما می رسد و این موضوع کاملا در ذهن ایشان است زیرا ان زمین و باقی شواهد کاملا در ناخوداگاه شخص بیننده ی خواب است.
   سربلند و پیروز باشید

 144. سعید

  چندی پیش در درگاه خداوند سر ب سجده گمهر گذاشتم توبه کردم از کاری ک ۴ سال کردم و از خدا خواستم کمکم کنه و توبه کردم . دیشب خواب دیدم مدفون را دارم در خاک میریزم . یعنی خداوند توبه من قبول کرده ؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع آمده است که به هر اندازه که مدفوع ببینید غم و غصه از شما دور خواهد شد و شما از ناراحتی رهایی می‌یابید و در تعبیر دیگر مدفوع به معنی پول هم آماده است و به آن دلیل که انسان به وسیله پول از غم رهایی می‌یابد و آزاد می‌شود و خود را خوشحال و سرخوش ببیند و اینکه توبه شما بدون شک مورد قبول درگاه ابدیت واقع شده است و می‌تواند خوابتان با این امر هم مربوط باشد که انسان به وسیله توبه از غم و غصه و رنج دنیا رها خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 145. ایرج

  سلام
  خانم من خواب دیده در یک زمین که دارای حصار
  چوبی بوده و و یک چاه آب داشته من با یک کیسه خیاری پر از مدفوع انسان آمدم و گفتم که همه مدفوع را بعنوان کود باید بریزم در این زمین، لطفا تعبیرش میفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از مال حلالی است که دارید و برای آن زحمت کشیده اید و به این مالتان انشالله اضافه خواهد و پاکی و حلال بودن آن باعث افزون شدن آن دارد و اینکه مدفوع در خواب نشان از آرامش است که به دست خواهید آورد به وسیله رهایی از غم و غصه و اینکه هر آنقدر مدفوع ببینید رهایی از ناراحتی خواهید دید و معبران بزرگ مدفوع را به پول هم تعبیر کرده اند و آنها رهایی انسان را از ناراحتی به وسیله پول تعبیر کرده اند و اینکه احتمالا وسیله سرمایه گذاری از مال قبلی‌تان به شما سودی خواهد رسید و ابته خودتان هم برای به دست آوردن آن تلاش خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 146. علی

  من در عالم خواب دیدم که در اشپزخانه و یا در ابدارخانه محل کارم مدفوع میکنم و همکارم دید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مدفوع اینگونه بیان شده است که نشان از رهایی از موضوعاتی دارد که صاحب خواب را پریشان کرده است و این خواب نوید روزهای با ارامش و بدون غصه را به شما میدهد و اینکه معبران مدفوع را در خواب نشان از رهایی از غم و غصه میدانندو اینگونه تعبیر کرده اند که انسان با درامد و رزق و روزی بیشتر غصه هایش تا حدی درمان میشود و به پول دست می یابد و اینکه مقدار و اندازه ان در کسب پول تاثیر گذار است و همان قدر مدفوع دیده اید همان قدر رهایی مییابید.و این منفعت محتمل است که در مسیر کاریتان و درامدی که از انجا حاصل میکنید باشد که بسیار نیک است .
   سربلند و پیروز باشید .

 147. Zhr

  سلام
  من خواب دیدم انگار تو نماز جماعت هستم و رهبر مون، قراره اون نماز و برگزار کنه، خودم و دیدم که انگار دیر رسیدم به نماز و نمی دونستم چطور نماز و ادامه بدم و احساس حسرت میکردم که این نماز و از دست دادم، بعد از چند لحظه شخصی اومد پیشم و بهم خیره شد و انگار می خواست چهرمو نقاشی کنه، من انگار نصف صورتمو بسته بودم ، انگار خجالت میکشیدم بینیم رو ببینه ، بهم گفت اگر چه قشنگ نیستی اما یه جذابیت عجیبی دازی و حس میکردم یه کشش و احساس دوس داشتنی رو بهم میده ، بعد از چند لحظه کسی اومد و منو از این حالت عشق بیرون کشید و بعد خودم رو به صورت یه ناظر دیدم که اون شخص داره کلی مدفوع میریزه روی سر و صورت و بدنم طوری که احساس میکردم خفه شد م و دیگه مردم، در عین حال خودم ناظر بودم که این شخص داره این کارو باهام میکنه . بعد اون شخص جلوی کلی ادم در عین حال که هنوز ازش مدفوع میومد بلند شد و رفت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این حالت که در ان خود را ناظر دیده اید از ملزومان خواب است اما راجع به خوابیتان که دو بخش خواهد شد باید عرض کنم بخش اول ان به معنای اشاره ای به ناخوداگاه است و اینکه شما اعتماد به نفس کمی دارید و بخش دوم هم که قابل تعبیر است نشان از خبری بسیار خوش برای شماست که در ان خیر و منفعتی شما را شامل خواهد شد که باید ان را قدر بدانید و به واسطه ی عمل خیر و عبادتتان این خیر به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 148. منیژه

  خواب دیدم در توالت فرنگی مدفوع بسیار کلفتی ریختم که هر کار میکردم و سیفون میکشیدم پایین نمیرفت.مجبور شدم اونو تو یه پلاستیک بریزم که بنظرخیلی بزرگتر شده بود.و اونو بیرون انداختم و حالم داشت بهم میخورد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع نشان از بدی ندارد و به گفته معبران نشان از رهایی از غم و غصه دارد و اینکه شما به همان اندازه که مدفوع در خواب دیده اید از ناراحتی رهایی می‌یابید و اینکه در تعابیر دیگر آمده است که چون انسان رهایش از غم به وسیله پول است نشان بر مال و ثروت هم دارد
   سربلند و پیروز باشید.

 149. سلیمی

  سلام من خواب دیدم که با مادر شوهر و جاریم به مسجدی رفتیم برای ختم که پسرم که پنج سالشه دستشویش گرفت وقتی همه با هم رفتیم هر توالتی که رفتم کاسه ها پر مثل کوه مدفوع بود رفتم دنبال ی توالت تمیز بگردم که یک دفعه برگشتم دیدم پسرم با سر هی میفته تو کوه مدفوع وبلند میشه اوق میزنه گریه میکنه و دوباره و دوباره ،که از صدای جیغ خودم از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما نشان بر خیر است و اینکه مدفوع در خواب رهایی از غم و ناراحتی است و اینکه شما به همان اندازه که مدفوع دیده اید خو شی خواهید دید و مدفوع در واقعیت زشت و نجس است در خواب بسیار خوب و نشان از مال هم میتواند داشته باشد و به گفته معبران تعبیر خواب مدفوع پول است به ان خاطر که انسان با به دست اوردن پول از غم رها میشود و شاد و سرخوشی را برای او به ارمغان میاورد.
   سربلند و پیروز باشید .

   • سلیمی

    بسیار ممنونم

 150. مهدي حسن

  مادرم خواب ديده كه پدرم كه فوت شده اومده پسره من رو با خودش ور داره ولي منصرف شده پدرم و پسرم كه هم اسم پدرم هست رو ميده به مادرم با اتاقي پر از مدفوع پسرم كه مادرم ميخواهد ببرد بچم رو بشوره ميگه كه اين اتاق رو تميز نكنه و حسن كه اسم پسرم هست پدرم ميگويد خيلي پسر خوبي هست ؟ اين چه تعبيري داره ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما می‌تواند بر این معنی باشد که خیر است وه به گفته معبران اگر میت چیزی شما بگیرد نشان از دست دادن آن چیز است و اینکه بر شما برگردانده است و از این امر پشیمان شده است نشان از این دارد که بچه شما محفوظ است انشالله و اینکه تعبیر خواب مدفوع نشان از رهایی از غم و ناراحتی است و اینکه اتاق پر از مدفوع بر این معنی میتواند باشد که شما به همان اندازه از ناراحتی و غصه رهایی می یابید و از آنجا که انسان با پول و ثروت مشکلاتش حل می‌شود واز غم رهایی می‌یابد مدفوع را به عنوان پول هم تعبیر کرده اند.
   سربلند و پیروز باشید.

 151. کیانی

  سلام . من خاب دیدم توی توالت ک در نداش اما با گل و گیا درشو پوشونده بودم نشسته بودم و کارمو ک انجام دادم خاهرم صدام کرد و یادم رف ک تمیز کنم توالت رو . و بعدش داداشم رف توالت ک داد زد بهمه گف و من کلی گریه کردم . و چن دیقه بعدش مامان و خاهرم توی توالت نشسته بودن داشتن کیک میپختن و سرخ میکردن . انگار از مدفوع من .دقیق یادم نیس !

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از میتواند داشته باشد که شما را خیری در راه است که برای همه ملموس نیست و ممکن است کسی یا کسانی از نزدیکانتان از این موضوع حسادت به بار اوردند و شما را دل ازرده کنند ولی این خواب نویدی برای شما دارد که در انتظار رزقی حلال باید باشید که به شما می رسد ولی همه را از ان منتفع نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 152. حامد ازادپور

  سلام من خوابشماره دیدم که از مغازه مشتریم میام بیرون میرم خونمون در راهمورد رفتن به من بستنی فروشی که به پدرم بستنی میده دیدم داشتن استراحت میکردن قرار بود از جایی رد بشم اونا بهم گفتن که اونجا مدفوع چسبیده تنه درخت بود نمیونی رد بشی منم گفتم مگه کاری داره خواستم رد بشم مدفوع گرفت به پام و بعد خنده اونا من مشغول پاک کردن مدفوع با همون درخت شدم
  ممنون و سپاسگذارم از وقتی که میزارید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع نشان بر رهایی از غم دارد و خنده دیگران بر شما نشان از پیشرفتی خواهید کرد و دیگران بر شما غبطه خواهند خورد و مدفوع در تعابیر دیگر هم پول میباشد.
   سربلند و پیروز باشید.

   • Sheyda

    من در خواب دیدم مدفوع کرده و ان را از دیگران قایم میکنم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر خواب شما نشان از وجود مالی دارد که شما را از غم میرهاند و خوشحال میکند به ان اندازه که دیده اید از غم رهیایی پیدا خواهید کرد و مشکلتان احتمالا رفع خواهد شد . دلیل پنهان کردن شما این است که دوست ندارید دیگران از وجود مالتان با خبر باشند .
     سربلند و پیروز باشید .

 153. من خواب دیدم انگار تو یه خونم بین چندین نفر و زیاد بودن اشنا ها و فامیل من توی حیاط جایی که تقریبا همه دید داشتن مدفول کردم و بعدش دنبال این بودم که چجوری پاکش کنم تا کسی نفهمه

  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع نشان از رهایی از غم است و همانقدر که مدفوع دیده اید به همان قدر رهایی پیدا خواهید کرد که در تعابیر دیگر مدفوع را پول تعبیر کرده اند و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

   • Sheyda

    من در خواب دیدم در کنار فامیل مدفوع کرده و همراه خواهرم سعی داریم ان را از دیگران قایم کنیم

    • یاسین صداقت

     با سلام
     تعبیر دیدن مدفوع در خواب رهایی است.
     در این خواب برای شما نمایان شده است که شما را رزقی در راه است که ممکن است رهایی از غم و یا ناراحتی باشد و از این رو بدانید که ممکن است در رسیدن به ان خواهر شما هم سهیم باشد.
     ولی راجع به انکه در خواب سعی کرده اید که ان را از دیگران پنهان کنید دو حالت وجود دارد: اول انکه شما این رزق را از اقوامتان پنهان می کنید و دوم انکه طبیعت زندگی واقعی در خواب های ما هم اشکارا می شود و در اینجا این طبیعت ذهنیت شما بوده است که تلاش در پنهان کردن این موضوع داشته است.
     سربلندو پیروز باشید

 154. صادق

  سلام.من دیشب خواب دیدم که انگار تو محل کار بودم رفتم دستشویی اما دستشویی گرفته بود و پر از مدفوع بود بعد من دستشویی رو شستم وتمیز کردم.در ضمن من دو سه سال که خیلی گره تو کارم افتاده.ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب دیدن مدفوع نشان ار رهایی از غم و غصه است و اینکه در محل کارتان دیده اید می‌تواند تعبیر بر این باشد که از آنچه از غم رها یابید پول به دست آورید و هر چه مدفوع بیشتر رهای از غم و ناراحتی بیشتر و بهتر است. انشالله که گرفتاریتان حل می‌شود.
   سربلند و پیروز باشید.

  • F

   سلام.من دیشب خواب دیدم رفتم تو کوچه و مدفوع کردم از طبقه دوم یا سوم ساختمان روبروی خانمون که تازه ساخته یک کارگر هم از اون بالا داشت منو نگاه میکرد من دو دفعه اینکارو کردم و اون کارگر هم هر دفعه منو دید میزد.(و اما در واقعیت ؛ ساختمان روبرو مربوط به یکی از همسایه های پولدارمونه تا این ساختمون تکمیل بشه از دست خودشو کارگراش خیلی اذیت شدیم گردو خاک و سر وصدا و دید زدناشونو…ما هم خانواده ایی زحمت کش و تحصیل کرده و باحجب و حیایی هستیم و اوضاع مالیمون هم زیاد خوب نیست و همه مجردای سن ۳۵ تا ۴۵ ساله هستیم و خیلیهامون کار درست حسابی نداریم کلی مشکلات داریم خونه مون هم یه خونه قدیمی یک طبقه س). ممنون میشم تعبیر خوابمو بفرمایید.

   • یاسین صداقت

    با سلام
    در این خواب انگونه که شما اشاره کرده اید احتمالا تعبیری بدین شکل داشته باشد که شما را خیری و رزقی حلال خواهد رسید که احتمال قوی یا به واسطه ی همان همسایه ی مذکور است و یا اینکه یکی از همسایه های شما و این خواب شما رانوید همچون چیزی داده است.
    سربلند و پیروز باشید

 155. فاتحی

  با سلام من خواب دیدم مهمان داشتم زیاد وسط مهمانی روی فرش زیر خد را کثیف کردم خیلی زیاد هر کاری میکردم که دیگران متوجه نشوند ولی همه فهمیدند و مهمانها همه رفتند و منو همسرمو خانواده خودم در خانه ماندیم ومن بخاطر این موضوع گریه میکردم چون همسرم اینقدر حرف زد مهمانها فهمیدند که من مدفوع کرده ام ممنون میشم تعبیرش رو بگید
  من و همسرم مشغول اماده سازی مغازه هستیم ولی خیلی استرس داریم که آیا این مغازه جواب میدهد یا نه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع نشان از رهایی از غم و غصه است و همانقد مدفوع ببینید همانقد ازناراحتی رها میشوید و معبران آن را پول می‌دانند چون نارحتی بیشتر افراد از نبود پل و شادی از داشتن آن است. خواب شما خیر است و گریه در خواب شادی و سرخوشی است. انشالله
   سربلند و پیروز باشید

 156. Shirin

  سلام
  خواب دیدم ی فرزند پسر بدنیا اوردم و بعد مدتی بعد پوشکش پراز مدفوع اسهلال مانند بود بردم ک بشورمش بچه دوباره مدفوع کرد ی طور اسهال مانند پا پاشید رو پام و در ادامه بزرگ شدن پسرمو دیدمو ی پسر دیگه بدنیا اوردم و اونم بزرگ شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع خوب است و نشان از بدست آوردن مالی دارد که شما از از ناراحتی و رها می‌کند. و اینکه تولد فرزند برای خانمها امری طبیعی است و اینکه نشان از خیر دارد و اما احتمالا خبری ناخوشایند شاید بشنوید اما شما را خیلی ناراحت نمی‌کند. سربلند و پیروز باشید

  • احمد احمدی

   سلام من الان بالغ بر 10 بار یک خواب رو به گونه های متفاوت در اداره یا بانک دیدم که هر بار من داخل بانک دستشوییم میگیره ولی میرم با توالت های فراوان در بانک مواجه میشم ولی هیچکدام قابل استفاده نیستند خودم هم کارمند بانکم یه بار هم که قابل استفاده بود داشتم مدفوع میکردم ولی همکارانم منو میدیدند که دارم مدفوع میکنم میخواستم بدونم چرا فقط داخل بانک دستشوییم میگیره و چرا هر بار که میرم قابل استفاده نیست من میگم شاید بخاطر سپرده و بهره و سود پولی هست که داریم ماهیانه از بانک میگیرم باشه ممنون میشم منو راهنمایی بفرمایید با تشکر

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر خواب شما خوب است و بدی در آن نیست و تعبیر مدفوع نشان از رهایی از غم و غصه است. و اینکه هر چقد در خواب مدفوع ببینید از غم رهایی می‌ یابید. و اینکه بان را در خواب ببينيد علت محل کار شماست و اینکه اگر از بانک سودی به علت سپرده به شما پرداخت می‌شود و اگر شک ندارید از لحاظ شرعی حلال است هیچ ربطی به این خواب ندارد.
    سربلند و پیروز باشید

  • ………….

   سلام.من دیشب یه خواب عجیبودرهم دیدم که تعبیرش خیلی برام مهم هست.لطفا جواب بدید.
   توی خواب دیدم یکی از سینه هامو با دستم فشار میدم و ارضا میشم،بعدش یه کم دیگه سینمو فشار دادم ازش شیر امد که دادم دخترم خورد.بعدش دیدم خونه مادرشوهرم اینا هستیم که توی حیاط مادرشوهرم داشت اش میپخت اما من به جای سبزی اش بهش سبزی قورمه سبزی دادم ریخت.اون طرف حیاط هم خواهر شوهرم داشت تو حوض گوجه فرنگی اینا سرخ میکرد.بعدش دخترم گفت من دستشویی دارم من بردمش دستشویی که توی حیاط بود وقتی داخل دستشویی شدم پراز مدفوع بود که من اعصبانی شدم که شما چرا انقدر بیسلیقه اید وقتی مدفوع میکنید بشورید بعدش شروع به شستن کردم برگشتم دیدم دخترم داره به مدفوع ها دست میزنه همونجا بیدارشدم

   • یاسین صداقت

    با سلام تعبیر خواب شما چند وجح دارد و اول اینکه سینه و پستان به معنی دختر است و نشان از آن دارد که خیری به دختر شما میرسد و خانه مادر شوهر نشان از جلسه رسمی که برای شما پیش می آید و باید در آن صادق باشید. و مدفوع در خواب نشان از رهایی از غم و بدست آوردن مال و پول است.
    سربلند و پیروز باشید.

 157. نعیم رمضانی

  سلام مادر بزرگم۱۰سال پیش فوت کرده یه ماه پیش خواب دیدم توی حموم هستم مادربزرگم اومد وکل حموم رو مدفوع کرد…دیشب هم خواب دیدم خودم داخل آرایشگاه مادرم که توالتش وسط سالن بود داشتم مدفوع میکردم تمام مدفوع من پنبه بود وقتی تو لگن توالت و نگاه کردم پراز خون بود با تکه های مرغ (مرغکه از مرغ فروشی میخریم و خرد میکند برایمان)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما چند قسمت است اول اینکه به شما دوست عزیز عرض کنم که از طرف مادر بزرگ شما ارثی به جا گذاشته شده است که شما به آن چشم دارید احتمالا و بدست آوردنش برای شما نشان از رهایی از مشکلاتتان است و انشالله صورت می‌گیرد در قسمت بعدی خوابتان اینکه مدفوع را پنبه ببینید نشانه خوبی است مدفوع در خواب رهایی از غم است و پنبه در خواب نشان از خیری پاک و تمیز که به شما میرسد
   و اینکه مرغ را به صورت تکه شده دیده اید و در خون نشان از مالی حلال دارد که مادرتان به دست می آورد و دیگران آن را ضایع می‌کنند. در اینجا هم نشان از مال است و هم محبت مادرانه.
   سربلند و پیروز باشید

 158. یونس قیاسی

  سلام من دوشب پیش خواب دیدم در دستشویی در حال مدفوع کردن هستم و فردا شب باز خواب مدفوع دیدم اینبار به شکل دیگه در حالت سرپا در یک سالن کنار یک کمد که تیکه های مدفوع رو با پا میزدم زیر کمد. درست بعد از این خواب خواب فرار از دست سگ رو دیدم البته این خواب ترس از سگ تو طول زندگیم زیاد تکرار شده ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

  • یونس

   سلام من دوشب پیش خواب دیدم در دستشویی در حال مدفوع کردن هستم و فردا شب باز خواب مدفوع دیدم اینبار به شکل دیگه در حالت سرپا در یک سالن کنار یک کمد که تیکه های مدفوع رو با پا میزدم زیر کمد. درست بعد از این خواب خواب فرار از دست سگ رو دیدم البته این خواب ترس از سگ تو طول زندگیم زیاد تکرار شده ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

   • یاسین صداقت

    با سلام
    خواب مدفوع تعبیرش نیک است و رهایی از غم و غصه است و به هر اندازه که مدفوع دیده اید همان اندازه از غم و غصه رهایی می‌بینید و معبران بزرگ رهایی از غم و غصه را برای ما به دست آوردن مال و ثروت می‌دانند. و اگر شما هر ناراحتی دارید که می‌خواهید از آن رها شوید صورت می‌گیرد انشالله.
    تعبیر خواب سگ دشمن است و دوم اگر به شما آسیب نزد دوسنی وفادار. و اینکه ما ترسها و استرس هایمان را همیشه با خود به خواب می‌بریم و در آنجا به خواب افتادن از ارتفاع و فرار از سگ و حیوانات وحشی تجربه میکنیم. تا میتوانید روامتان را به آرامش دعوت کنید.
    سربلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب مدفوع تعبیرش نیک است و رهایی از غم و غصه است و به هر اندازه که مدفوع دیده اید همان اندازه از غم و غصه رهایی می‌بینید و معبران بزرگ رهایی از غم و غصه را برای ما به دست آوردن مال و ثروت می‌دانند. و اگر شما هر ناراحتی دارید که می‌خواهید از آن رها شوید صورت می‌گیرد انشالله.
   تعبیر خواب سگ دشمن است و دوم اگر به شما آسیب نزد دوسنی وفادار. و اینکه ما ترسها و استرس هایمان را همیشه با خود به خواب می‌بریم و در آنجا به خواب افتادن از ارتفاع و فرار از سگ و حیوانات وحشی تجربه میکنیم. تا میتوانید روامتان را به آرامش دعوت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

   • یونس

    سپاس

 159. من

  سلام وقتتون بخیر باشه ببخشید اگه امکانش باشه میشه تعبیر تعمیم شدن تو خواب رو بفرمایین یعنی چی؟؟
  من خواب دیدم پسر عمم بمن کادو داد گفت ب مناسبت تعمیم شدنته..
  خیلی ممنون از پاسخگوییتون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعمیم یعنی بسط دادن و به معنای این است که شما چیزی را بسط بدهید و یک قانون را برای چیز دیگر هم استفاده کنید اما اینکه به شما گفته اند تعمیم شدنت مبارک بسیار گنگ و مجهول است ولی میتواند اشاره ای به مسیری که در زندگیتان در حال ادامه دادنش هستید اشاره داشته باشد که اگر شما در این مسیر در حال تقلید از کسی هستید ایشان بابت این موضوع اشاره ای کرده اند.
   در غیر اینصورت باید بگردید تا به نتیجه برسید و یا منتظر خواب دیگیری برای تکمیل ان باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 160. سارا قاسمی

  سلام خوابیدم تو خونه کسی مهمونی هستم فامیل نیستن تازه آشنا شدیم مرد زن میان سن اما رفتن برم دستشویی یکی اونجا بود فامیل بود بهم گفت دستشویی اینجاست بهم نشون داد دستشویی در مدفوع بود در آب شناور هم روی. کاشی اونجا نرفتم توهم دستشویی داشتن اجازه کردم درحالی که فکر کنم بعضی ها همون جوری میرفتن من اجازه گرفتم از خانوم بعد شوهرش بابا درباره کتاب حرف زد گفتم پدرم فوت کرده کتابی نوشتی بعد فوتش چاپ کردم گفتم درباره چی انگار خودشون مذهبی بود ممکن لباس روشن کوتاهی تنم بود گفتم من همین جوربزرگ شدم گفت همین رنگی ها میپوشی گفتم آره که به دردتو نمیخوره رفتم دستشویی تو حموم هرچی مدفوع میگردم تموم نمیشد انگار یبوست بود با دست فشار میدادم تا دستشویی برم اون خانوم ماهی تابه هم تموم گذاشته بود اما همون جور دستشویی سعی کردم که زودتر تموم بشه برم بیرون نگران بودم زشته اینه همه دستشویی موندم دیدم مامانم اومد پیشم هستش نشسته کتاب یا گوشی چه دستش هستش میخونه هی با من حرف میزنم میگم مامان تموم نمیشه هم درباره مرد زنش که معلم هستن کتاب با مادرم حرف میزنم مامان استکان هم آورده میگه بعد بشور با زور زیاد تموم میشه اما نگار رود بیرون اوردم یه مخزن انگار پلاستی میذارم سر جاش مدفوع زیاد هستش اما بدون جمع شدن پایین می‌ره اما انگار در هم قیافه مدفوع چین واچین باشن.مادرم کلا کنارم هستش تا تموم مبشه همین انگار ترسم که ابرو ریزی شد آنقدر دستشویی موندم کمتر کرده ممنون که جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما از چند وجه تشکیل شده است که یاید ان را به صورت جداگانه تعبیر کرد
   اول از همه رفتن به مهمانی در خواب و صحبت کردن در مورد کتاب و پوشش نشان از این دارد که شما در اینده نه چندان دور احتمالا وارد مصاحبه کاری و یا جلسه های خواستگاری که پیش می اید می شوید ودر مورد تعبیر مدفوع این رابه شما بایدعرض کردکه مدفوع درخواب بد نیست و نشان از رهایی از غم و غصه دارد و به هر اندازه مدفوع دیده اید به همان اندازه از درد غم و پریشانی های روزمره رهایی پیدا خواهید کرد و در این امر مادر شما در کنار شما خواهد بود و برای شما دعاهای نیک و خیر را بدرقه راهتان خواهد کرد و نشان دیگر مدفوع میتواند پولی باشد که به شما میرسد که به واسطه کاری که خواهید داشت به دست شما میرسد در این خواب تلاش و زحمت بسیار برای شما روشن است پس از هیچ تلاشی برای پیش برد اهداف و یا مسولیت های پیش امده اهمال به خرج ندهید .
   سربلند و پیروز باشید

 161. ا عصی

  باسلام
  حدود ساعت پنج و شش صبح (امروز نیمه ی شعبان سال ۹۹ است) بود که خوابی دیدم. جایی میهمانی دعوت بودم، نمیدونم ناهار یا شام، بعد از شام دسشوییم گرفت، دسشویی ها پر بود از آدم. جایی پیدا نکردم، و اومدم یک گوشه ی سفره ی غذا مدفوع کردم، دیدم چندنفر از اقوام دارن نگاهم میکنن، پارچه ای گرفتم جلوم که نبینن بعد خودم رو پاک کردم، بعد ازون هم گوشه ی سفره رو جمع کردم، موقع رفتن مهمونها و من، فامیلمون که مهمونی داد کلی تشکر کرد از حضورم! و اونجا فهمیدم سفره ی نذری بوده
  ممنون میشم تعبیری هست در این مورد بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است و همین بس که در خواب دیدن ضیافت و ان هم نذری بسیار برای بیننده ی خواب نیکو است و دیگری مدفوع است که نشانهی رهایی از غم و ناراحتی است واین خواب بیانگر ان است که شما به رزقی از طرف شخصی دست خواهید یافت که ایشان به نوعی انسانی مومن هستند و حتی ممکن است همان شخص داخل خواب باشد.
   سربلند و پیروز باشید

   • ا عصی

    ممنونم بزرگوار❤️

 162. سپیده

  من خواب دیدم با یکی از نزدیکان به منزل آشنایی رفتیم ، در ورودی خانه دستشویی بود که سقف نداشت ، نزدیکم گفت که برود دستشویی ، و مدفوع کرد و بعد از آن خورد ، از بعد از نماز تا حالا نتونستم بخوابم ، تعبیرش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این شکل خواهد بود که آن شخص به واسطه ی کاری یا شغلی ( که در اینجا ممکن است اشاره ای به ان شده باشد که به ایشان مربوط است) به خیری بسیار نیکو دست خواهد یافت و یا از رنج و غمی که بدان درگیر است رها خواهد شد.این شغل ممکن است به شکلی باشد که محل کار شما جایی مسقف نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 163. علی احمدی

  خواب دیدم که تو اتاقه نیمه ساخته داشتم میریدم ک یهو یه دختری از خونه ی پیش این اتاق اومد ببرون منم از ترس بلند شدم و تفنگ کلاشنیکف تو دستم بود سمت دختره گرفتم بعد یواش یواش رفتم عقب وعقب وبعدش یهو فرار کردم هی میدویدم شلوارم پایین بود یعنی تو خیابونا لخت بودم و مدفوع کامل رو پاهام افتاد و کلا پاهام از بالا به پایین پر از مدفوع بود بعد از دویدن رسیدم پیش یه باغی ک اونور باق اتاقی بود و وسطای باغ لوله اب داشت منم سریع دویدم سمت لوله اب اسلحه رو روی زمین پرت کردم ورفتم پیش لوله و خودمو شستم کل پاهامو شستم درحالی ک میشستم یک بچه پیش من اومد وداشت فقط نگا میکرد بم بعد که کاملا تمیز شدم لباسمو پوشیدم بعدش یهو ازاون اتاق یه زن ومردی اومدن بیرون منم تا اونارو دیدم پا به فرار گذاشتم و رفتم سمت اسلحه ام که انداختمش زمین اونو بر داشتمو به دویدنم ادامه دادم…. ببخشید که طولانی بود ولی این کل خوابی ک دیشب دیده بودم.خاهشا اونو تعبیر کنین ک بدونم چیه این چند روزه خیلی مشکلات افتاده رو سرم بخدا…خیلییییییییییدممنون وخسته نباشی برادر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع رهایی از غم و غصه است و اگر غم شما با پول رفع شود نشان از پول است که به شما میرسد و اسلحه و فرار شما نشان از ترس شما و دفاع از خود در برابر مشکلاتتان است که نشان از بار منفی افکارتان دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 164. مسعود

  سلام خاب دیدم دارم تو ی چهار دیواری مدفوع میکنم دستشویی بود بعد ی سگ میاد از روی دیوار میپره دسشویی ی سگ بزرگ من از ترسم از اونجا فرار میکنم ولی میبینم سگه داره مدفوع منو میخوره تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع خوب است و نشان از رها شدن از غم و رنج است و بیشتر بزرگان آن را هم پول و مال می‌دانند. و اینکه ترس شما از سگ نشان از دشمن دارد که به مال شما دست درازی می‌کند.
   سربلند و پیروز باشید

 165. مجید

  سلام من خواب دیدم تو دست شویی ریدم جلوی روشوی یعنی مدفوع رو زمین بود رویه سرامیک بودن
  ممنون میشم جواب بدین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب مدفوع خوب است و نشان از رها شدن از غم است و وجود مال و ثروت که آنرا به دست می آورید.
   سربلند و پیروز باشید

 166. محمدعلی

  سلام من خواب دیدم که عروسی من هست و فامیل ها دارن میرقصن ومنن اصلا عروس رو ندیدم تو عروسی.میشه بگیدتعبیرش چیه لطفا؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار خیر است و به این معناست که ایامی خوش در پیش دارید ولی منبع آن هنوز مشخص نیست پس از این رو باید بسیار همه چیز برایتان مشخص باشد و هر فرصتی را از دست ندهید.
   سربلند و پیروز باشید

 167. ت

  با عرض سلام دیشب در خواب دیدم که دستشویی دارم و در یک میهمانی هستم به دستشویی اول که رفتم پر از مدفوع بود آن را شستم اما به آنجا نرفتم بعد به سرویس بهداشتی دیگری که در آن میهمانی بود رفتم اما آن هم به شکل اولی پراز مدفوع بود به نزد صاحب مجلس رفتم تا موضوع را توضیح دهم که نا گهان بیدار شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت است که احتمالا در اینده ی نه چندان دور چند فرصت برای شما پیش خواهد امد که بتوانید از طریق ان ها موفق شوید به ارامش برسید
   بسیار اگاه باشید و از موقعیت ها استفاده کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 168. حامد

  سلام …. من خواب دیدم از مدفوع خودم دارم به همسرم میدم که بخوره البته مدفوع من شکل سوسیس بود و او متوجه نبود تعبیر خوابم چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که خیر و زیادتی عظیم از طرف شما برای ایشان و در کل زندگیتان رخ خواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید

 169. جمشید

  با عرض سلام .
  خواب دیدم که فرج خانمم را می لیسم . بعد از خواب بیدار شده . دوباره پیوست خواب دیدم که خانم من برهنه است و کمی غایط در مقعدش اشکارا است . برایش میگویمم که فکرت است میگوید بلی . شلوار خود را کش میکند و کوشش میکند به یک قسمی بیر ون رود . بعد کمی غایط به فرش خانه هم دیده میشود . وقتی متوجه میسازمش اعتنا نمیکند و میگوید بانیش. لطفا تعبیرش را بنویسید و لطفا نامم پنهان باشد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و در تعابیر امده است که دیدن جماع با همسر خود اگر در خواب بدون لذت باشد به معنای سهل شدن کارهای دنیوی شماست و تعبیر مدفوع انسان هم موازی با این تعبیر ایت و به معنای برطرف شدن مشکات است و بدانید که تمام این ها در کنار همسر شما معنی پیدا می کند.
   سربلند و پیروز باشید

 170. جواهری

  سلام مادربزرگم چند روز پیش فوت شدن دیشب خواب دیدم داخل خونه در حال تدارک مراسم ختم هستن و من تو حیاط با چند نفر از فامیل هستم یهو دستشوییم میگیره حالت اسهال و همونجا کلی مدفوع میکنم و بقیه تعجب میکنن خودم خیلی خجالت میکشم و از یه نفر میخوام برام لباس بیاره تا خودمو تمیز کنم و با شلنگ آب خودم و حیاط و بشورم خیلی هم بابت این کارم استرس داشتم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   احتمالا به واسطه ی فوت ایشان پس از مدتی یا خیری مالی به شما خواهد رسید که مقدار ان مطرح نیست و یا اینکه از غم و ناراحتی رها خواهیدشد.
   برای ایشان هم حتما خیرات دهید
   سربلند و پیروز باشید

  • محمد ا

   سلام،خواب دیدم دارم از تلویزیون پشت صحنه فیلمی ایرانی را میبینم و مشخصن آقای مهران رجبی بود داشت روی زمین حرکت شنا در آب انجام میداد که با جلوه‌های بصری تبدیل به شنا در دریا بشه و بعدش متوجه شدم با جمع زیادی تو ی ساختمان چن طبقه اسیر گروهی شبیه داعش هسیم یکی از دوستان قدیمی هم اونجا بود بعد یکی از داعشیا نظرش بهم جلب شد و داشت بنام اسمم را به همکارش میگفت ترسیدم و تصمیم به فرار گرفتم رفتم که فرارکنم بعد برگشتم دوستم را هم با خودم همراه کردم از ی پنجره فرستادمش بیرون و خودم از پنجره دیگه با طناب رفتم پایین(نمیدونم کی این رنجر بازیها یاد کرفتم)پریدم توی بالکن طبقه پایینی از اونجا باز پریدم ی طبقه پایینتر ی جایی مث حیاط خلوت بود و دو نقطه‌ی دایره بزرگ مدفوع اسهالی انسان کنار جایی بود که فرود اومدم مثلاً دوتا دایره به قطر حدود یک متر بوی تعفن شدیدش احساس کردم و دیدم انگار دونفر زیر پتو خوابیدن گفتم برم اسلحشون بردارم اما از بوی تعفن بیدار شدم ساعتی که بیدار حدودای یک نیمه شب بود.

   • یاسین صداقت

    با سلام
    این خواب با وجود آنکه در محیطی طولانی و داستانی رخ داده است به این تعبیر است که احتمالا شما دوستی خواهید یافت که صادق است اما شما حس بر آن دارید که ایشان صداقت ندارد و وجود ایشان پسس از مدتی مایه ی دست یابی شما به خیری عظیم است.
    سربلند و پیروز باشید

 171. سام

  سلام ..
  من اخبرا در محل کارم باشریکم به مشکل برخوردیم قصد جدایی و تحویل کارگاه رو داشتیم و من پشیمون شدم وبعدشاز خدا خواستم‌راه درست رو نشونم بده خابیدم و خواب دیدم که در داخل دستشویی محل کارم ادرار و مدفوع میکنم دارم آب میریزم که کثیفی بره که ی دفعه یکی از کارگرهامون از راه میرسه و میبینه و از خواب میپرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب بسیار خیر است و به این معناست که در مسیری که گام گذاشته اید اگر هدفتان را مشخص کنید و برای رسیدن به ان از هیچ فرصتی دریغ نکنید قطعا به خیر و برکتی مناسب دست پیدا خواهید کرد که به واسطه ی کارتان است.
   سربلند و پیروز باشید

 172. رها

  سلام.من یک زن متاهل هستم.خواب دیدم ک شب عروسی من هست با پسرهمسایه مون ک خیلی کوچیکتر از من هست و من اصلا راضی ب این عروسی نیستم.بعدش میبینم ک دسشویی میرم و مدفوع میکنم و اب میریزم ک بره اما نمیره و کسایی اونجا هستن منتظر برا همون من سریع میام بیرون.در ضمن دسشویی نبود فقط یک سنگ بود
  تعبیرش چی میتونه باشه.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در خواب خود عروسی را ندیده اید و فقط دانسته اید که قرار است این اتفاق بیفتد بسیار خیر است و دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.و از طرفی مدفوع هم در خواب رهایی از رنج و غم است و هردوی این الگوها در خواب شما هم سو هستند و انشالله که خبری و اتفاقی خوش در راه شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 173. محمد

  سلام خواب دیدم از آسمان روز چنان تگرگ می‌بارد که گویی میخواهد قیامت شود سراسیمه از آسانسور خاستم برم پایین پارکینگ ماشینمو جایی بزارم تگرگ خرابش نکنه تا به طبقه پارکینگ رسیدم داخل آسانسور شروع کردم به مدفوع کردن (حالت اسهال) زمانی رسیدم پارکینگ دیدم تمام همسایه ها در پارکینگ دارن کمک هم میدن دانه های تگرگ خارج میکنن از خجالت کارم برگشتم طبقه خودم که مدفوع داخل آسانسور بشورم شستم و راحت شسته شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن تگرگ در خواب در حالتی که شما دیده اید بسیار خیر نیست اما میتوان گفت که بدانید که ممکن است شما از مشکلی که همه را در برمیگیرد و برای همه خطرناک است مصون بمانید و این بسیار خیر است اما باید بسیار اگاه باشید زیرا خواب ها گاهی فقط برای آگاهی بیننده ی آن هستند.تعبیر مدفوع د رخواب هم رهایی از رنج و غم است.
   سربلند و پیروز باشید.
   تعبیر خواب تگرگ آلامتو

 174. سینا

  سلام
  خواب دیدم چند جا دستشویی های شهر شلوغ هست بعداز کلی تو سف موندن نوبتم که شد دیدم شیرهای آی باز دستشوئی‌ها گرفته و مدفوع روی آب در حال حرکت و مردم باسختی میرن اونجا
  اعتراض کردم که این چه وضعییه و آقایی بین جمع بود که جا افتاده و خوش رو بود پاسخ داد همه شهر همینه
  گفتم همه شهر ولش کن اینجا باید درست بشه گفت دست ما نیست مسئولین انجام نمیدن
  گفتم بیخود کردن گفتم شما کی هستی گفت من مسئول این بخشم گفتم شما باید انجام بدی اومد پاسخ بده گفتم ساکت درستش کن. مردم رفتن بیرون و من خوشحال از اینکه حق شهروندیمو دارم میگیرم
  اون آقا چند نفری دورش بود یچیزی زیر لب گفت و اونا رفتن بعد رو به من کرد و گفت آقا شرمنده الان ردیفش میکنم و رفت بیرون هم زمان یکی از اون زیردستهای آقای مسئول که خیلی گنده بود با یک سنگ سفید بزرگ (فکرکنم سنگ نمک) دو دستی بالای سرش گرفته اومد داخل و گفت کجا خرابه و پرت کرد سمت سر من
  اومدم فرار کنم لباسمو گرفت افتادم زمین با یک دست کلی مدفوع برداشتم و زدم تو صورتش تو دهنشم رفت همین که حالش بد شد یغمو ول کرد منم الفرار.
  یک ربع قبل از اذان صبح بود که از خواب وهشت‌زده پریدم.
  ممنون از شما

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممنون از ذکر جز به جز خواب برای تعبیر بهتر اما این خواب تا حدود زیادی بیشتر فضاسازی های ذهنی بوده است تا خوا در یک فضای واقعی شکل بگیرد و الگوهای که در خواب وجود دارد فقط چند مورد است که به انها باید پرداخت.
   اول انکه تعبیر مدفوع در خواب به معنای رهایی از رنج است.
   دوم انکه تعبیر دعوا و درگیری که در خواب هم هست به معنای تکدری است که از شخصی برای شما پیش می اید.
   تعبیر کلی خواب به این شکل است که در مسیر شما خیری نهاده شده است که شما بدان سست هستید و آن راه به چشم خیر نمی بینید و از ان هم بسیار متاثرید و باید دیدگاه خودتان را تغبییر دهید تا ان را ببینید و در مسیر این تغییر دیدگاه شما شخصی که احتمالا از نزدیکان شماست با شما دچار مشکل و کدورت میشود ولی به اسانی حل خواهد شد.
   پس حتما به زندگی خود بازنگری کنید و ببینید که چه خیری را که احتمالا برای همه هم در دسترس است اما برای شما سعادت در پیش دارد را نادیده میگیرید.
   تعبیر خواب دعوا کردن آلامتو
   سربلند و پیروز باشید

 175. ف ل

  سلام من خواب دیدم که یک ظرف برنج رو خیسوندم که بپزم و بعد دیدم یک مدفوع تقریبا بزرگ که مال انسان است روی اب برنج ایستاده با تعجب اونو خالی کردم و دوباره شستم اما بازم دیدم روی برنج مدفوع هست توی خواب به اطرافیان گفتم لابد اینجا جن داره وگرنه کی میتونه در اب برنج مدفوع بریزه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این شکل است که شما در اینده ای نه چندان دور دست به شروع کاری برای رسیدن به رزق و روزی حلال خواهید زد و این خواب نوید رهایی از مشکلات سر راه را به شما میدهد که با اطمینان به خدا و تلاش خود به هدف خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 176. رها

  سلام من خواب دیدم درحال مدفوع کردن بودم و یه بچه تقریبا یکساله بغلم بود و نامزدم هم خیلی بیخیال روبروم منتظر بود کارم تموم بشه .کارم ک تموم شد خودمو شستم و هرکاری کردم و آب و با فشار زیاد گرفتم مدفوع پایین نمی رفت.دیشب هم با نامزدم دعوام شده بود.تعبیرش چی میتونه باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به این شکل تعبیر یابد که شما نعمتی را در دست دارید که میتواند سعادت شما را فراهم کند اما از ان غافلید و به چیزهای دیگری که به اندازه ی ان سرنوشت ساز نیستند توجه میکنید و باید بدانید که این خواب وعده ی رهایی شما از غم و ناراحتی هم که در اینده ممکن است برای شما پیش بیاید داده است و خوابی بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 177. ارزو حسینی

  سلام خواب دیدم از. کف کارگاهم که اکثراوقات از. طبقات بالا اب میده باز. داره اب میاد وسط کارگاه داشتم تلاش میکردم که زیر. لوازم کارم نره اما دیدم اون سمت دیگه کارگاهم به وسعت کل کف کارگاهم کثیفه اول متوجه نشدم که اینا چین تا اینکه دیدم از قسمتی از. کارگاهم که محل رد شدن لولهای فاضلابه مدفوع داره بیروز میزنه از شدت حال بدی جیغ زدم و. به حیاط رفتم و پاهامو شستم وازشیراب خوردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ممکن است به علت اتفاقات روزمره ی شما که همان مشکلی که دارید باشد و در غیر این صورت به این معنا خواهد بود که شما از شغلی که دارید خیر بسیاری خواهید برد و این نویدی از اینده ای است که شما با تلاش در حال حاضر بدان خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 178. محیا

  سلام من خواب دیدم که برادرم دستشویی رفته و در نمیاد منم مدفوع داشتم و نمیتونستم خودمو کنترل کنم بخاطر همین تو اتاق رو آشغالی مدفوع کردم و سعی کردم اونارو بردارم و بندازم یه جای دیگه که مدفوع تبدیل به تکه های مرغ شد و من حالم داشت بهم میخورد پیشه تعبیر این خواب رو لطف کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مدفوع در خواب به معنای رهایی از رنج و غم است و همچنین تعبیر مرغ در خواب به معنای ماحصل زحمت های هر فردی است و انشالله این خواب به این معناست که شما اگر در راستای تلاش هایی که شروع کرده اید ادامه دهید و یا در اینده انشالله فرصتی دارید که به هدف برسید و نتیجهی خود را ببینید.
   سربلند و پیروز باشید

 179. محبوبه

  باسلام ببخشیدمن خواب دیدم تودانشگاهم میخوام برم سرکلاس بایه آشنایی برخوردمیکنم به.من میگویدکارتتوبده به من منم بهش ندادم بعداونم بامن همراه شدتاکارتوازم بدزده تااینکه بعدازشروع یه مراسمی که باهم بودیم وقتی تموم شداومدم بیرون اومدم پیشش یه دفعه به من گفت لباسات چراهمه کثیفه همه لباسام پره مدفوع بود،بعدش انقددنبال دستشویی میگشتم که خودموتمیزکنم پیدانکردم بعدم بیدارشدم اگه تعبیرشوبگین ممنون میشم درضمن من درسم تموم شده باتشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دزد در خواب به معنای دوست و صدیق است و دانشگاه هم ممکن است وجه اشتراک شما و ایشان باشد و اینکه در خواب ببینید که به لباستان به مدفوع اغشته است به این معنا میتواند باشد که شما به واسطه ی ان دوستی که دارید از غم و ناراحتی که در اینده بدان دچار میشودید و یا الان به ان دچارید رهایی خواهید یافت.
   تعبیر خواب دزد را هم میتوانید اینجا مطالعه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 180. مونا

  سلام من خواب دبدم که تو دستشویی در حال مدفوع کردن بودم که روبروی این دستشویی که تو حیاط خونه بود راه پله بود و پنجره توالت هم شیشه نداشت و یه آقایی که مستاجر خونه بود از راه پله ها اومد پایین و هی منو تماشا می کرد من عصیانی شدم و داد می زدم که برو ولی اون همچنان نگاه می کرد تا اینکه اومدم بیرون و بعد باهاش به شدت دعوا کردم و کلی بد و بیراه گفتم
  البته من بارها خواب دیدم که میخوام مدفوع کنم و همیشه جایی هستم که یا کسی سر می رسه یا میبینم که در معرض دید دیگران هستم و همیشه نگران این هستم که محلی که مدفوع کردم تمیز کنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تکرار خواب تعبیر شرقی ان را بی اعتبار میکند و این خواب ها بیشتر از دیدگاه روانکاوی باید مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است که بدین شکل باشد که ناخوداگاه شما همیشه در زندیگتان میخواهد جلوی برملا شدن حقایقی را که خود از ان محافظت میکند بگیرد اما به هر صورت گاه و بی گااه تلاش هایی از طرف شما برای دست یابی به ان ها وجود دارد که سبب دیدن این خواب های میشود که همانا از نظر روانشناسی مدفوع کردن به معنای راحت شدن است.
   سربلندو پیروز باشید

  • مونا

   ممنون از پاسختون
   ولی جوابگوی من نبود چون چیز خاصی برای پنهان کردن ندارم که نگران برملا شدنش باشم

   • یاسین صداقت

    با سلام
    دوست عزیز تمام تعبیر خواب و علم معبری وابسته به احتمالات است و راجع به تعبیر خواب هم هیچ قطعیتی وجود ندارد و همه چیز به صورت حدس و گمان است .هرکسی هم که به شما بگوید که برا اساس این خواب قطعا فلان اتفاق خاص می افتد قطعا دروغی بیش نیست.زیرا هیچ کس توانایی گفتن و دیدن اینده را ندارد و این فقط مختص خداوند تبارک و تعالی است.
    سربلند و پیروز باشید

 181. امیر

  سلام. من قبلاً مدام خواب می‌دیدم که شدیداً دوستشویی دارم و در یک ساختمان چند طبقه هستم که تماما توالت هست. یعنی تمام اتاقهاش توالت هست و چیز دیگه ای نداره. اما تمام توالت‌ها کثیف و پر بود و من هیچ جایی برای مدفوع کردن پیدا نمیکردم. این خواب شده بود کابوس من و هر چند شب یکبار این خواب رو می‌دیدم. تا اینکه مغازه زدم و کارم خدارو شکر گرفت و راضی هستم. الان ۳ ساله این خواب رو ندیدم. تا اینکه دیشب خواب دیدم در دستشویی منزل خودم هستم و همینطور مدفوع میکنم. خیلی زیاد طوری که خودم از زیاد بودنش تعجب میکنم. یک فردی که نمی شناختمش هم توی توالت بود و هی اصرار می‌کرد که تمومش کن من هم کار دارم. اما من نمی‌توانستم بلند شم و بهش میگفتم هنوز کار دارم. ۲ نفر دیگه هم در این بین اومدن توالت و شرایط رو که دیدن رفتن. آخر دستشوییم تموم شد و بلند شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب هایی که قبلا دیده اید به خوابی که جدیدا دیده اید ارتباطی ندارند.
   اما راجع به خواب هم باید گفت که نشانه از پربرکت تر شدن زندگی شما است که همانا در خواب مدفوع به معنای رزق است و ان اشخاص هم دقیقا حسودان و دشمنان شما بوده اند.
   صدقه بدهید و خدا را از یاد نبرید.
   سربلندو پیروز باشید

 182. س ت

  سلام
  من بعد از نماز صبح و بعد کلی دعا فک میکنم بعداز طلوعین بود خوابم نبرد،خواب دیدم تو خواب مدفوع میکنم و هر چی هم مدفوع میکنم تموم نمیشه مامانم صدام میزنه بیا بچتو شیر بده در حالی که در واقعیت بچه ندارم،اگه زحمتی نیست خواب منو تعبیر کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است.تعبیر ان به این شکل خواهد بود که شما درگیر محنت و ناراحتی هستید که انشالله به زودی زود رفع خواهد شد و شما به سعادتی چند برابر از آن بیشتر دست خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 183. جواد

  سلام
  ببخشید من خواب دیدم توی توالت نشستم ولی هرچی میشینم و زور میزنم مدفوعی ازم خارج نمیشه… تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مدفوع در خواب رهایی از رنج است اما اینکه شما در خواب نتوانسته اید که قضای حاجت کنید ممکن است بدین معنا باشد که مشکلی دارید که راه حل آن فعلا برای شما نامعلوم است و همین دلیلی بر ان شده است تا نتوانید از شر ان موضوع خلاص شوید.
   صدقه بدهید و بسیار فکر کنید که انشالله حل خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید

 184. وحید رضا

  دیشب که اول ماه شعبان بود در خواب دیدم در مهمانی بودم وبرای قضای حاجت در کنار استخر پر از اب نشستم ومدفوع کردم لطفا بفرمایید تعبیر چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر استخر در خواب در پایین امده است و میتوانید مطالعه فرمایید.اما تعبیر کلی خواب شما به این صورت خواهد بود که شما از محل جایی که فقط برای مال دنیوی است رزقی دریافت خوایهد کرد و یا اینکه از غم و مهنتی رهایی خواهید یافت.
   تعبیر خواب استخر الامتو
   سربلند و پیروز باشید

 185. خذابنده لو

  سلام خسه نباشید.ببخشیدمن توخواب دیدم دوسم دسشویی کرده کلاشلوارش ازقسمت جلوپرازمدفوع شده.بعدباباشم می بینه خجالت میکشه.میشه لطف کنیدتعبیرشوبگین.ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ایشان اگر رنج و محنتی دارند انشالله از ان خلاصی خواهند یافت و دیدن خجالت پدرشان هم کاملا امری طبیعی مربوط به عالم حقیقت است و در خواب تعبیر پیدا نمی کند.
   سربلند وپیروز باشید

 186. سحر

  سلام
  من دیشب خواب دیدم خیلی دستشویی داشتم یه جایی بودم مثل دانشگاه تمام دستشویی هاش کثیف بود آب قطع بود منم‌مجبور شدم برم همونجا و مدفوع کردم ولی آب نبود که بشورم و همونطوری تو خواب دیدم‌پدرم‌که از دنیا رفتنو خواب دیدم‌بهم‌گفته مگه تو پلشتی چرا دستشویی کردی ولی نشستی برای خودم توی خواب دیدن همچین خوابی خیلی عجیب بود بعدم‌بیدار شدم
  میشه لطفا تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مدفوع انسان در خواب به معنای رهایی از غم و اندوه است و این برای خواب شما نیز صادق است و اگر ایشان در خواب اینگونه به شما اشاره کرده اند ممکن است از راهیی که به وسیاه ی ان در حال رهایی از غم و اندوه اهی زندگی هستید زاضی نباشند و باید بدانید دیدن دانشگاه هم بی تعبیر نیست و ممکن است بدین معنا باشد که شما از طریق راهیی متناسب با موضوعیت علم ازین غم و اندوه نجات یابید.
   سربلند و پیروز باشید

 187. وحید

  سلام من در خواب دیدم که تو یک دستشویی هستم و داخل کاسه دستشویی یک سبد میوه هست و توش پر میوه است و در بین میوه ها مدفوع دوست من هم هست .که با خودم تو خواب میگفتم این دوستم چرا اینجا مدفوع کرده .
  لطفا برام تعبیرش کنید خیلی متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   از ایشان به شما خیری خواهد رسید و این خیر برای هردوی شما است و باید سعی بر ان دارید که ایشان همیشه دوستی خوب برای شما بمانند.
   سربلند و پیروز باشید

 188. س

  با سلام . چندين ماه پيش خواب مادر بزرگ عزيزم كه به رحمت خدا رفتند رو ديدم در خونه قديمي كه سالهاست فروخته شده. خونه كودكي من . مادربزرگ در اشپزخونه ادرار ميكرد و به من هم گفت بيا عذر خواهم إدرار كرديم. مادربزرگ خَيلي خوشحال بود.فضاي خواب خوب بود .
  چن شب پيش دوباره خواب خونه قديمي و مادربزرگ رو ديدم در اتاق بهم ريخته خوابيده بود لحظه اي فكردم فوت شده . كاسه سوپي كه توش تكه اي مدفوع بود رو ديدم . خواست مدفوع رو در دستشويي بندازم كه مادربزرگ اند بيرون و دعوا كرد چرا ميندازي؟
  ممنونم ميشم تعبير اين خواب ها رو بگين.
  مادربزرگ يك و سال و نيم فوت كرده.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب ادرار کردن در خواب به معنای راحت شدن از نیاز و مشکلی است که بدان گریبان گرفته اید و در ای نخواب در قسمت اول ایشان از مشکلی که حتما بدان گرفتار یوده اند رها شده اند و در خواب به این شکل برای شما نمایش داده شده است..اما در خواب دوم شما چیز جدیدی وجود دارد که ان بی نصیب نماندن شما از این خواب است و باید بدانید که تعبیر مدفوع در خواب به معنای رزق و روزی است و اینکه شما را به ان دعوت کرده اند ممکن است بدین معنا باشد که از ایشان به شما خیری و رزقی حلال خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 189. آمنه

  سلام. دیشب خواب دیدم که دستشویی هستم که انگار دیوار نداره و دیگران میبینن ولی این موضوع عجیب نیست و پنج روز هست که دستشویی نرفتم و بعد از پنج روز میخام دستشویی کنم، اولش دستشویی ام سفت هست ولی بعدش راحت تر میشه ولی انقدر دستشویی میکنم که تمام نمیشه و بی حده، تا حدی که وسطاش لباس و دستام هم کثیف میشه اما باز هم دارم دستشویی میکنم و تمام نمیشه!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که به معنای این میتواند باشد که شما رنج و ناراحتی دارید که ان شالله تمامی ان به واسطه ی تلاش خودتان رفع خواهد شد و حجم این موضوع بستگی به حجم مشکلات شما دارد که احتمالا در ذهن خودتان بسیار بزرگ هستند و همین امر باعث دیدن این چنین خوابی شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 190. علی

  سلام و خسته نباشید. یک خوابی هست که هر چند وقت یکبار میبینمش و فکرمو خیلی درگیر کرده. خواب میبینم که در توالت فرنگی نشستم و میخوام مدفوع کنم. مدفوع میکنم اما موقعی که سیفون میکشم، چاه پر میشه و تمام مدفوع‌ها پس زده میشه. ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   انچه که در تعبیر مدفوع در خواب میدانیم میگوید که مدفوع به معانی رزق است و اینکه شما هر از چندگاهی این خواب را میبینید ممکن است به این دلیل باشد که منبع ان رزق در اختیار شماست اما شما نسبت بدان سهل انگاری میکنید و این خواب دوباره تکرار میشود و باید بسیار اگاه باشید و از فرصت های که برایتان پیش می اید حداکثر استفاده را ببیرد تا بتوانید که به اینده ای نیکو دست پیدا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 191. الی.با

  سلام .ببخشید من خواب دیدم رفتم دسشویی دورو ور اجاق دیدم ک تکه های مدفوع هست و غر میزدم که چرا همسرم دسشویی کرده ولی نشسته است اطراف اجاق رو .میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مدفوع در خواب همانگونه که قبلا هم بارها اشاره کرده ام خیر است و میتواند به این تعبیر باشد که همسر شما در حال حصول خیر و رزقی حلال برای شماست و شما ممکن است انگونه که باید و شاید قدر زحمات ایشان را ندانید.
   اگر اینگونه است حتما در نگرشتان تجدید نظر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 192. فاطمه

  سلام من حدودا ۲۰ دقیقه قبل از اذان صبح خواب دیدم از صبح بیدار شدم و خیلی کار انجام دادم مثلا برای بقیه چیزهایی درست کردم بعدش یک کار باید درست میکردم بردم مدرسه و مدرسه ام دیر شده بود حال اونکه من ۲۸ سالمه و محصل نیستم . بعدش انگار من یک بچه داشتم(در واقعیت بچه ندارم ) رفته بودیم منزل فامیل نمیدونم عموم بود یا پدر بزرگم . بچه ام رو محکم بغل کرده بودم که جایی رو نجس نکنه اما به زور از بغلم رفت بیرون و جیغ زد و گریه کرد و فرش اونها رو نجس کرد به مدفوع و ادرار و مدفوعش ببخشید حالت اسهال داشت معذرت میخوام . و من واسه صاحبخونه توضیح میدادم که من نمیخاستم اینکارو کنه گرفته بودمش ولی جیغ زد و گریه کرد و رفت از بغلم و … تو خواب انگار اون بچه شاید بچه منم نبود ولی انگار خواهر یابرادرم بود !نمیدونم ! تعبیر این خواب چی میتونه باشه شرایط خودم هم بیمار هستم و در حال جدایی از همسرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب از چند جهت قابل بررسی است .اول انکه معمولا دیدن بچه برای زنان طبیعی است و نمیتوان به ان استناد کرد اما در خواب داشتن بچه ی گریان میتواند به معنای دستیابی به سعادت است اما به سختی.
   دوم انکه در خواب شما اگر اینگگونه دیده اید باید بدانید که اسهال میتواند به معنای رزق و فراخی در زندگی باشد و این شاید به صورت کلی به این شکل باشد که شما به سعادتی خواهید دست یافت که به اسانی قابل دست یابی نیست و تلاش زیادی میخواهد اما زمانی که شما بر اساس نیت پاکتان میخواهید که به دیگران نیز از ان رزق برسانید ممکن است که قدر و ارزش کار شما را ندانند و شما مجبور به توضیح برای ان ها بشوید و این هم امری نیکو است.
   اما ممکن است تمام اینها به مسیله ی خودتان بازگردد که شما بیمار هستید و این خواب ممکن است نشانه ای برای شما باشد که انشالله که اگر خدا بخواهد شفا خواهید یافت و به سعادت حقیقی میرسید.
   سربلند و پیروز باشید

   • فاطمه

    سلام متشکرم بابت تعبیر خوب شما

 193. moslem

  باسلام واحترام بسیارعالی واموزنده…بنده نیزخواب دیدم درحین تماشای تلویزیون درمنزل ودرکناربرادرم وپسرعموم مدفوع کردم وبعدجمعشون کردم تعبیرچیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مدفوع در خواب خیر است و به معنای رزق است و ممکن است بدین تعبیر باشد که شما از راهی که در خواب مشغول ان بوده اید به رزق برسید بدین معنا که از راه وسایل ارتباطی و یا دنیای رسانه.
   در کل تعبیر این خواب خوب است .
   سربلند و پیروز باشید

 194. رویا

  من دیشب خواب دیدم تو خودم مدفوع کردم خیلی تنم هم مدفوعی شده هر کار میکنم تمیز کنم بیشتر کثیف میشم حتی کف دستامم مدفوعی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مدوفوع در خواب به معنای رهایی از غم ها و رنج ها است و میتواند به این معنای رزق هم باشد .اینکه در خواب تلاش به پاک کردن ان کرده اید کاملا طبیعی است و برگرفته از حس طبیعی شما بوده است که مترصد پاک کردن آن شده اید و در مجموع که انشالله خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 195. A

  سلام . کفشی خرید سفید و مارک و گران اما رویه مناسبی نداشت و دنبال پس دادن بودم همچنین کامپیوتر با قطعات قوی خریدم . بعد ظاهراً صحنه خواب عوض شد در محلی بودم با سرویس قدیمی و پر شده و ناگهان فشار زیادی به من وارد شد به سرعت به طرف سرویس رفتم اما به موقع نرسیدم و تمام لباس ها آلوده شد . دفع چنان سریع و شدید بود تمام لباس ها و بدن آلوده شد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر کفش در خواب معمولا به معنای زن است و این به معنای صرف همسر نیست بلکه ممکن است به معنای کسانی باشد که در نزدیکی شما باشند و آن ها از زنان نزدیک به شما باشند.
   این که کفش مناسبی نخریده اید ممکن است بدین معنا باشد که با خانمی اشنا خواهید شد که پس از مدتی کوتاه به این امر خوایهد پی برد که برای شما فرد مناسبی نیست و پس از ان قسمت دوم خواب است که مدفوع است که به معنای رهایی از غم است که حاصل دانش شما به اصل رابطه ای بوده است که برقرار کرده اید و این امر کاملا طبیعی است و در خواب نیز بدان اشاره شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 196. مرضیه

  سلام
  خواب دیدم پیش نامحرم ادرار کردم
  تعبیرش چیست؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیری نیکو دارد و تعبیر ادرار کردن در خواب به معنای رهایی از غم و مشکلات درونی است و این میتواند به این تعبیر باشد که شما به هر شکل هم که شده از غم و ناراحتی که ممکن است بدان دچار باشید و یا بدان دچار شوید رهایی خواهید یافت و نامحرم دراین خواب نه به معنای خود نامحرم بلکه به معنای سختی این کار است.
   سربلند و پیروز باشید

 197. عاطفه

  سلام من خواب دیدم تو ماشین‌مدفوع کردم بعد با دستمال کاغذی پاکش کردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن مدفوع در خواب به معنای رزق است و این ممکن است به این تعبیر باشد که شما یا از راه ماشین و یا موضوعی و کاری مرتبط ب ان به این خیر دست یابید.
   سربلند و پیروز باشید

 198. غلام غلامی

  باسلام
  من دیشب خواب دیدم یه پیرمردی که تو خواب میشناختمش ولی حالا که بیدارشدم یادم نیست اومده بود خونمون بعد رفته بود تو فک کنم سر چاه حمام مدفوع کرده بود و اومده بود بیرون دو تا تکه بزرگ مدفوعش تو سر چاه باقیمونده بود من رفتم پشت سرش بشورم بره توچاه با یه چوبی کوچیک سعی داشتم هل بدم بکنمش تو چاه بشورمش بره یه کم هم اذیت شدم بعد تو سر چاه مو هم بود چاه حمام بود دیگه خلاصه هرجوری بود مدفوع رو زدم رفت توچاه ولی موها رو هی با همون چوبه زدم کناری و نذاشتم بره تو چاه بگیره و شستم رفت لطفاتعبیرش چیه ضمنا من روز قبلش تو بیداری یه تعدادگوسفندبا پای خودش اومد تو خونم آخه تو حومه ی شهریم بدون اینکه هیچکس بفهمه نگهشون داشتم صاحبش پیداشد دادم بهش برد ولی نه مژدگانی دادوقتی هم بهش گفتم مژدگانی با تندی و گردن کلفتی گفت وظیفت بوده دلم شکست و گفتم این آدم قلدر و بیشعور و نمک نشناس نباید بهش پسشون میدادم اگه میفروختمشون ۵۰میلیونی میشد از خدا خواستم دوباره برام پیش بیاد تا این بار دیگه پس ندم بعد شب این خوابو دیدم لطفا تعبیر دقیقشو بگین متشکرم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   مدفوع در خواب به معنای رزق و روزی است و تعبیر مو در خواب به معنای دلخور و گلگی از هر شخصی میتواند باشد .بدایند که این خواب اشاره ای مستقیمی به ماجرای همان روز قبل شما دارد و باید بدانید که این ماجرا در خواب شما به شکل دیگری ادا شده است و نشانه ی این است که شما با وجود اینکه دلتان شکسته است و دلخور هستید اما در اینده ای نه چندان دور به رزق و روزی حلالی دست خواهید یافت و ان مدفوعی که تلاش در رد کردن ان داشته اید همان مژدگانی بوده است که حق خود دانسته اید و ایشان به شما نداده است اما وقتی خود شخص به این امر راضی نبوده شما هم نمیتوانستید بیش از ان اصرار کنید.
   تلاش کنید و منتظر روزی حلالی باشید که وعده اش را دریافت کرده اید.
   برای بیشتر خواند ن راجع به تعبیر خواب مو لینک زیر را مطالعه فرمایید.
   تعبیر خواب مو الامتو
   سربلند و پیروز باشید

 199. تعبیر مدفوع

  ممنونم از تعبیر خواب آلامتو بابت این سایت خوب و تعبیرهایی بروزی که دارند.
  تعبیر خواب مدفوع دقیقاً همون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد
  با تشکر

 200. fatemeh

  سلام من خواب دیدم ک مدفوع کردم بعدچندین باراب ریختم تامدفوعم رواب بردمیخواستم ببینم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم اگ بگید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن مدفوع در خواب رزق و روزی است و اینکه شما سعی در پاک کردن ان داشته اید ممکن است بدین تعبیر باشد که شما در معرض دریافت رزق و روزی حلال هستید و به علت تنبلی و یا مشغله ی زیاد چشم از ان بسته اید.بیشتر اگاه باشید و اطراف خود را بررسی کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 201. M

  سلام .وقتتون بخیر و شادی .من دیشب خواب دیدم کلی مدفوع کردم یهو مهمان اومد بعد هرکاری میکزدم بافشار اب زیاد اصلا تکون نمیخورد .دو تیکه شو با دست برداشتم انداختم تو سطل زباله بعد یهو بیدار شدم .میشه تعبیرش رو بهم بگین .
  من دارم بازی فراوانی انجام میدم هرروز مقدار زیادی پول به حسابم میاد البته خیالی و باید تا اخر شب خرجش کنم . ممکنه ب اون ربط داشته باسه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تعبیری نیکو میتواند داشته باشد و بدین معنا خواهد بود که شما در حال به دست اوردن پولی هستد و اینکه سعی بر پاک کردن ان کرده اید ممکن است به این معنا باشد که در جایی از این مبالغ مشکلی وجود داشته باشد که باید بدان بیشتر دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 202. عاطفه

  سلام من خواب دیدم میرم دسشویی و میبینم اطراف سنگ توالت پر از مدفوع هستش و من شیر اب و خیلی پرزور باز کردمو میخوام همشو بشورم بره خیلی تو خواب اذیت میشدم و بدم میومد از این کار که بلاخره بعد از تلاش زیاد همشو شستم رفت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر دیدن مدفوع به معنای روزی حلال است و این ممکن است به این تعبیر باشد که شما در حال حاضر رزق و روزی در مقابل چشمانتان است و مدام ان را پس میزنید و باید بدانید که این برای شما نیکو نیست .بیشتر به اطرافتان توجه کنید و بدانید پایان هر چیز به تلاش شما بستگی دارد.
   سربلند و پیروز باشید

  • Z

   من خواب دیدم توی یک ظرف پر ا ز آش مدفوع میکنم طوری که ظرف آش سر ریز کرد تعبیرش چیه

   • یاسین صداقت

    با سلام
    تعبیر مدفوع در خواب به معنای روزی حلال است و احتمالا در اینده ای نزدیک و یا گذشته ای نه چندان دور کسی از شما خیری دریافت میکند.
    سربلند و پیروز باشید

 203. یاس

  دیشب خواب دیدم تو یه توالت (فکر میکنم مدرسه یا دانشگاه بود) هستم و (با عرض پوزش)در حال رفع حاجت،بعدش اونجا هی میگفتن بیا بیرون بیا بیرون،نصفه و نیمه اومدم بیرون و به زور تو اتاق خوابگاه دخترونه یه توالت دیگه پیدا کردم،ولی تمام طول شب همش دنبال توالت بودم و ترس اینو داشتم که این خوابم تعبیر بدی داشته باشه چون متوجه بودم که خوابه و فکر میکردم شاید ربطی به رابطه آشنایی من با آقایی که بهش علاقه مندم و در شرف جداییه داشته باشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب به معنای تلاش شما برای انجام کاری انسانی است و اما بنده نمیتوانم ربط ان را به رابطه ی شما ببینم. این خواب تعبیری به این شکل میتواند داشته باشد که شما در مسیری گام گذاشته اید و سوای هرگونه صواب و ناصواب بودن آن در حال تلاشید برای دستیابی به هدفی که دارید و ممکن است در این بین ایراداتی هم در مسیرتان ایجاد شود ولی آنچه که واضح است شما با تلاش خود به هدفتان خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

   • یاس

    خیلی سپاس گزارم از پاسختون

 204. عطیه

  سلام
  من خواب دیدم رفتم سرویس بهداشتی عمومی
  ولی تمام دستشویی ها پر نجاسته
  هر سرویسی نگاه میکردم تا لب پر ادار بود
  و حتی کف سالن ها
  و من سعی داشتم نجس نشم ولی شدم
  میشه تعبیرشو بگید
  ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر ادرار در خواب ه چند وجه است اما خوابی که شما دیده اید را میشود به این شکل تعبیر کرد.
   اگر ادرار دیگران به شما برخورد کند و شما را در خواب نجس کند به این معنا خواهد بود که شما از ان شخص ازرده خاطر میشوید.
   و اینکه شما در دستشویی عمومی دیده اید که اینگونه است احتمال این را دارد که شما از دست جامعه ی اطرافتان ازرده شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 205. مینا

  سلام.خواب دیدم بیمارم ودوای بیماریم را خوردن مدفوع تشخیص داده اند. ومن دارم با اکراه مدفوع میخورم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن مدفوع درخواب معمولا نیک است و این که شما درد خواب بیمار بوده اید به معنای طول عمر سالم است و مدفوع هم یعنی رزق و روزی و تعبیر کلی این خواب به این شکل خواهد بود که شما زندگی طولانی و پر از رزقی خواهید داشت اگر خودتان تلاش کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 206. امیرمحمدی

  با سلام بنده دیشب خواب دیدم که برادر کوچکم در خودش مدفوع کرده و پتو را نیز کثیف کرده و بلند شدم تعبیر چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر مدفوع درد خواب نیکو است و به معنای خیر و برکت و در بیشتر مواقع پول نقد است و اینکه برادر کوچکتان را دبده اید احتمالا مربوط به اسم ایشان باشد که میتواند به این معنی باشد که شما از جهتی که شبیه به اسم ایشان است به ثروت خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 207. عبدالرضا

  سلام
  من هرچندوقت یک بار خواب مدفوع میبینم ولی هیچ وقت نجاست مدفوع بهم نچسبیده وتمیزبود این خواب را حداقل هریک ماه میبینم ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر خواب بالا هم آمده سات دیدن مدفوع در خواب به معنای رزق نقد است و اینکه شما هر ماه این خواب را میبینید میتواند به این معنا باشد که شما در این راه که سبب رسیدن به ثروت میشود گام گذاشته اید و یا تکرار خواب به معنای غفلت شما از این رزق و روزی حلال است.
   سربلند و پیروز باشید

 208. مسعود

  خاب دیدم راه میرمو مدفوع میکنم.بعد یکی فهمید بم خورده گرفت.اما من انکار کردم بعد رفتم پیشه یه تاجر پولدار که میگقت من هرچس تو این کار دارم از تو دارم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در پاسخ های قبل هم ذکر شد مدفوع در خواب به معنای پول نقد است و این خواب احتمالا به ممعنا خواهد بود که شما در اینده ای نه چندان دور آنقدر متمکن و ثرتمند خواهید شد (البته با تلاش شخص خودتان) که انسان های ثروتمندی که در خواب هم دیده اید از شما ارتزاق میکنند و این بسیار خواب نیک و حسنه ای است.
   سربلند و پیروز باشید.

 209. ی

  من یه بار دو تا مدفوع تو خواب دیدم.هر کدام به طول نیم متر و قطر 40سانت. با بخار زیاد.
  البته دور ورم پر بود از نجاست
  فقط خودم تمیز بودم.
  به جان خودم فرداش کلی پول اومد تو حسابم.
  خیلی خوبه
  کاش هر شب بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در تعبیر این مورد هم خوانده اید به معنای خیر و برکت میتواند باشد .
   اما به تلاش شخصی شما نیز بسیار بستگی دارد.
   با ایمان انشاالله همیشه خیر و برکت به شما خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 210. ahura

  دیشب خواب دیدم
  عجب خوابی بود
  خواب دیدم رفتم توالت نشستم روی کاسه توالت یه ذره فشار دادم یک آن یه عالمه ریدم
  گوه سفت و کلف و دراز تقریبا زرد نارنجی قرمز بود
  بعد یکدفعه دیدم کاسه توالت از گوه پر شده
  تعجب کردم بعد هرکاری میکردم بره پایین از سیفون رد نمیشد
  خلاصه در تقلا بودم تا هرجور شده بره پایین که بیدار شدم
  تعبیر ها رو خوندم نوشته پول و پوچ گرایی
  احتمالا یا پولدار میشم یا دخترا زیاد دوروبرمو میگیرن
  تا حالا فکر نمی کردم گوه انقدر قدرت داشته باشه
  خیلی خارق العادست
  هخخخخخ

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب شما نشانه از آن است که به قدرتی شیطانی که ماورای تصورتان است دست خواهید یافت و باید بسیار مراقب افکار و اعمالتان باشید که خدای ناکرده نکند دست به عملی غیر معقول بزنید که گریبانتان را خواهد گرفت و مشکلات فراوانی را به زندگیتان خواهد آورد.
   زکات بدهید تا از شر بد بدور بمانید
   سربلند و پیروز باشید

 211. سون

  سلام مامانم خواب دیده کوچمون از اول تا آخرش مدفوع کردن و مامانم می گفت بیاین بشورید، شسته بودن تو حیاط ما، بعد باز بهشون گفته بود بیاید اینا رو هم بشورید که پسر همسایمون اومره بود بشوره اونجا بود که بیدار شده بود( ممنون میشم تعبیرشو به ایمیلم بفرستید )

 212. یعقوب

  سلام خواب دیدم بچم هر چی مدفوع میکنه تمومی نداره و سنگ توالت پر شد از مدفوعش تعبیر دو کسی میدونه بگه

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب شما بسیار نیک است و نشان از به دست آوردن پول و خیری دارد که شما را خوشحال و خورسندخواهد کرد .
   سربلند و پیروز باشید

 213. اسی

  اقا من امروز ی خواب دیدم عجیب. دیدم ک س تا برادر دارن میرینن روم. همه جام مدفوع شده تا دهنمم داره میره. اوونقد گریه میکردم میگفتم اخهگناهم چی بود؟

 214. ارباب

  انت بی بو بوده

 215. Mosa

  من خواب دیدم یه نفر روی بالش مدفوع کرده وچند نفرم کنارم بودن میخام جمعشون کنم ولی نمیشه

  • ارباب

   خب تو جمع نمیکردی میدادی اونا جمع کنن

 216. رضا

  من خاب دیدم توی دست شوی تو شلوارم خراب کاری کردم وبا شلنگ قسط شستن آن رادارم و نمیتونم شلوارم را در بیارم وکسانی دو نفر نگاه میکند ومن هر چه شیلنگ میگیرم بیشتر کثیف کاری میشه

 217. عبدالکریم

  خواب دیدم که دمل کوچکی روی دستم ذهن باز کرده همچون یک پیله و وقتی سر آنرا بیرون کشیدم مدفوع شد وگلفت تر و بلندتر می شد وبعد از خواب بیدار شدم

 218. sajad

  با عرض سلام و خسته نباشید-من خواب دیدم از راه دهان مدفوع خودم رو خارج میکنم-آیا تعبیرش چیه؟

 219. فلاحی

  دیدن مدفوع درخواب نشان از مال دنیادارد زیرا رسول الله (صلی الله تعالی علیه وآله وصحبه وسلم) در حدیثی فرموده اند : ” الدنیا جیفه ” دنیا ومال دنیایی مانند نجاست است . نکته دیگر اینکه ، اهل ایمان هر خوابی دیدند با توجه به فرمایش خاتم الانبیاء دعای خیر زیر را تلاوت کنند :” الخیر لنا و الشر لأعدائنا . “

 220. شیوا

  خخواب دیدم پدرم که فوت کرده اسهال شدید گرفته به ططوری که چنان ازش اسهال میره که به در و دیوار میپاشه و همه جارو کثیف کرده و پایین تنه از پشت معلومه یعنی از پشت لخته تعبیرش چیه

 221. فرزاد

  خواب دیدم که روی یک چاه سرپوشیده توالت نشسته بودم بدون اینکه بفهمم اونجا چاهه بعداز چند لحظه متوجه شدم زیرپام داره اروم آروم میره پایین همون جوری که داشت پایین میرفت یهو کثافت زد بیرون من متوجه شدم روچاه توالت نشستم زود پاشدم ک فرو نرم تو چاه اما پاهام به مدفوع آغشته شده بود چاهم مربوط ب خانه ای بود ک قبلا عاشق دختر اون خونه بودم اما به دلایلی بهم نرسیدیم

 222. حمید

  خواب دیدم که مقداری مدفوع داخل اتاقم ریخته است. ولی آنها را قبل از اینکه کسی بفهمد، داخل روزنامه ریختم و جمع کردم (جالب بود که دستانم و فرش اتاقم بعد از این کار بو نمی داد و به نظر تمیز می آمد!). بعدش دیگه از خواب بیدار شدم. لطفا در مورد تعبیر آن مرا راهنمایی کنید.

 223. صبا

  سلام
  جواب ميديد اگه خوابم رو بگم؟

 224. داود گودرزی

  سلام احساس داشتن مدفوع شدید میکردم به دستشویی رفتم و درحین آمدن مدفوع قطع نمیشد و عین طناب خارج میشد از مخرج به قدری طول کشید که برادرم با یک قریبه وارد دستشویی شدن ک ببینن چه شده هرکاری میکردم قطع نمیشد از ترس بیدار شدم

 225. فاطمه

  سلام دیدن کسی که مدفوع می کند

 226. رقیه

  سلام خواب دیدم شوهرخاله من که مرده با خاله ام که مرده جماع کرد و مدفوع ازش خارج شد اوون مدفوع را برای من آورد و من قسمتی از آن را شستم

  • ahura

   مفهومش اینه که در کارهای نه چندان خوش آیند خاله و شوهر خالت شریک هستی

 227. حسىن اىزانلو

  سلام ببخشید من خواب دىدم که توى کوچمون جلوى خونه همساىمون دارم مدفوع مىکنم و پسر همساىمون هم منو نگاه مىکرد بعد من با اب خودمو شستم

 228. عليرضا

  سلام
  من خواب ديدم كه داخل دستشويي هستم ، خيلي زياد مدفوع ميكردم ، چند نفر از همكارامون ميومدن در ميزدن ميگفتن اينجا شخصيه ، نبايد بياي ،
  به زور قطع كردم ، و رفتم بيرون ، ولي خيلي زياد احساس ميكردم بايد دفع كنم ، كه رفتم داخل يه دستشويي ديگه و اونجا هم زياد مدفوع كردم ، و به زور تموم كردم و قطع كردم فكر ميكنم ،
  اخرشو دقيق يادم نيست .
  ممنون ميشم اگر تعبيرشو بهم بگيد .
  خيلي ممنون

 229. امير اميريان

  سلام و خسته نباشيد و ممنون از پاسخ هايتان
  من خواب ديدم كه مدفوع را از دهن دفع مى كنم
  ممنون مى شم اگر تعبيرش را بنويسيد

 230. S

  رانی با تکه های میوه س مگه خخخ

نظر خود را بیان کنید