مجله آلامتو

تعبیر خواب سگ

(436 رای, امتیاز میانگین: 3٫03 از 5)

تعبیر دیدن سگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب سگ dog

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.


سگ بیگانه در خواب

چنانچه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.


تعبیر خواب صدای سگ

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.


تعبیر خواب حمله سگ ماده

تعبیر دیدن سگ ماده در خواب

ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.


تعبیر خواب سگ زنجیر کرده

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید.


غذا دادن به سگ در خواب

غذا دادن به سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

غذا دادن به سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید (به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند.


تعبیر فرار سگ

تعبیرخواب فرار کردن سگاگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.


تعبیر خواب سگ در تعابیر غربی

معبران غربی در مورد تعبیر خواب سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد.

غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک تیمم می دهیم تا پاکیزه شود.

غربی ها برای سگ و بودنش در محیط زندگی هیچگونه مشکلی ندارند در حالی که سگ در فرهنگ مشرق زمین از دیرباز فقط برای ادامه ی حیات دامداری استفاده میشده و جایگاهی مخصوص به خود دارد.

به همین دلیل در تعبیر خواب سگ تعابیر معبران غربی و معبران شرقی بسیار متفاوت است و از این رو بستگی به ذهنیت شخص بیننده ی خواب دارد.

همچنین بخوانید: متولدین سال سگ

تعبیر خواب «سگ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سگ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

94 دیدگاه

 1. با سلام من خواب دیدم یک سگ وقتی مورد ازار و اذیت دیگران قرار میگیرد می اید و مرا در اغوش میگیرد و در بغل من احساس امنیت میکند

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب سگ .
   سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و
   چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به شما پناه میاورد نشان از ان است که ، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
   سربلند و پیروز باشید

 2. سلام من خواب دیدم به توله سگی سفید در خواب در یک پستانک شیر میدهم تعبیر این خواب چیست؟؟؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   کسی از دوستان شما نیاز مند کمک است و باید به ایشان کمک کنید زیرا که ممکن است انقدر محجوب باشند که خود توان بیان ان را ندارند.
   سربلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   اگر توله سگ شما آشنا باشد نشان بر دوستی و حمایت است. و اینکه شما به آن شیر می‌خوانید به گفته امام صادق _ع_ نشان بر دوستی با مروت و وفادار است. و به تعبیر بنده شما از دوستی هایتان حمایت میکنید و به فردی وفا داری خود را ثابت میکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. سلام من خواب دیدم سگی ماده با حدود هفت توله پیش من می آید و انگار عاجز و ناتوان است و درخواست کمک دارد سگ و توله های به رنگ کرم روشن بودند

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   از نظر بنده میتواند بسیار خیر باشد و چون این خواب در روایات بسیار ذکر نشده است میشود ان را به این شکل تعبیر کرد که شما به جمعی وارد خواهید شد که همانند شمشیری دولبه است و تمام پایان ان به شما بستگی دارد .ی اینکه برای شما دوستان بسیار وفاداری خواهند بود و یا اینکه همانند سگی که میتواند دشمنی برای سلامتی باشد به شما حسن نیت ندارند و رابطه ی خوبی نخواهید داشت.
   ولی بدانید که همیشه برایتان ملاک پاکی افراد باشد که انشالله خدا به افراد پاک دل کمک خواهد کرد.
   اما نسبت به روابطی که برایتان شکل خواهد گرفت بسیار هشیار باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. سلام سال نو مبارک من خواب دیدم سگی همراه گله از پشت به من حمله میکنه و میزنه گردنمو میگیره بعد صاحبش کنارم بود هر چی بهش میگم کمکم کن هیچ عکس العملی انجام نمیده بعد از اینکه از دست سگ رها شدم گردنم خون اومد بعد به صاحب سگ گفتم میرم ازت شکایت میکنم در جواب بهم گفت من چکار کنم سگ خودش اومد

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب حمله ی سگ ناشناس به معنای دشمنی پست است که شما خواهید داشت و اگر اگاهی خود را تقویت نکنید میتواند به شما اسیب رساند و دیگران نیز ازین موضوع کاملا مبرا هستند که بخواهید تقصیر نااگاهی خود از کینه ی دشمنان را به دیگران واگذار کنید.
   ممکن است که این دشمن در بین نزدیکان شما نیز باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 5. سمیرا.ع در

  سلام عرض ادب
  من دیشب خواب دیدم ک با دوستم داشتیم میرفتیم مدرسه ک یک سگ سفید کوچک همش مزاحم میشد و من سعی میکردم از خودم دورش کنم ک باز برمیگشت، نمیدونم تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.اما بدانید که چون در خواب یک توله بوده است پس حتما ایشان بر شما چیرگی نخواهند داشت.
   سربلندو پیروزباشید

 6. سلام من دیشب خاب دیدم نیمه شب داخل خیابونم و ی سگ ولگردداره ردمیشه اولش فک کردم سگه ولی دیدم کفتاره.سعی کردم قایم شم ولی اومدسمتم بهم زل زد و حمله کرد دست راستم روگاز گرفت وازشدت دردووحشت فقط کفتار رو ب زمین وآسمون میزدم.فک میکنم مرد ولی دستمو ول نکرد.ازونجای ماشین ردمیشدک ازش خاستم منو ببره بیمارستان وکفتارفقط بی هیچ حرکتی به دستم وصل بود ولی دیگه ندیدم ک چیشد.

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   شما از طرف دشمنانتان مرد ازار و اذیت قرار میگیریدکه شاید مدتها درگیر این موضوع باشید ولی به لطف خئا بر انها پیروز میشوید انشالله
   سربلند و پیروز باشید

 7. سلام
  من چند روز پیش خواب سگ دیدم که 10 یا 15 تا سگ بودن در منطقه غریبه منم از کنارشون رد میشدم میرفتم به خانه ای که هیچ کس در ان نبود…

  امروز خوابی که دیدم فرق میکنه …
  خواب دیدم که تو حیاط عموم دو تا سگ وحشی با زنجیر به دو تا درخت خشک با ریشه قوی بستن این سگ ها واقعا قصد حمله به من داشتن از چشماشون میفهمیدم که آزاد بشن تیکه پاره میکنن….بعد من و یکی این سگ ها رو تصمیم گرفتیم فریبشون بدیم با سنگ ، اول سنگ انداختیم سگه رفت یه دور به درخت زد ولی باز اومد در این حال یه دختر از حیاط اومد فک کنم گفت کاریتون نباشه با اینا بعد ما اونو ترسوندم رفت تو خونه دوباره ما به سگه سنگ اندختیم بره ولی اینبار از خونه عموم یک دختر با قیافه ترسناک شبیه خون خارا بود حیکلش ترمیناتور…. واقعا ترسناک بود اومد جلوی من که میخواست بزنه بدجور از شدت صدای خودم تو خواب بیدار شدم.. واقعا ترسیدم..
  این دومین باره که خواب سگ میبینم نمیدونم دشمنم کیه لطفا اگه میشه تعبیرش رو بگین

 8. ملیکا در

  سلام در خواب دیدم کسی تعریف گوشت سگ میکنه وپیشنهاد خوردن گوشت سگ میکند فردا اون روز مواجعه با یک گوشت نذری گوسفند قرار گرفتم نمیدانم معنا جیست

 9. محبوب الله در

  خواب دیدم که ریسمان سگ به دستم است و به هیچ کس آزار نمی رساند فقط دنبالم میاد

 10. الهام در

  مادرم خواب دیده ک یه سگ منو گاز گرفته و ول نمیکنه
  خیلی میترسم اطفا جواب بدید

   • سلام منم مادرم دیشب همچین خوابی دیده، که سگ منو گاز گرفته و ولم نمیکنه آیا تعبیرش چی میتونه باشه؟

 11. فائزه در

  سلام.خسته نباشید
  من خواب دیدم ی توله سگ در حال ورجه وورجه بود و صدا میداد.بعد نزدیکم شد و رو من استفراغ کرد.من اولش حس خوبی بهش داشتم و انگار میشناختمش ولی بعد ک استفراغ کرد خیلی تعجب کردم.تعبیرش چی میتونه باشه؟

 12. لطفا هرکی میدونه جواب بده در

  سلام پسر متولد اذر سال سگ هستم دیشب بارون میومد و من در خواب از پنجره بیرون رو نگاه میکردم که تو خواب هم بارون شدیدی میومد و چندتا سگ و کلاغ و انسان بیرون داشتن خیس میشدن و پناه نداشتن چندتا کلاغ و دوتا انسان و یک پرنده ک نشناختم روی تیر چراغ برق بودن ک تعجب کردم ولی سگها تو حیاط بودن که در خونه رو باز کردم و صداشون کردم که بیان داخل بهشون غذا دادم خیلی گشنشون بود و به حرفم گوش میکردن بهم محبت داشتن
  باتشکر

 13. ساناز در

  سلام. خواب دیدم ی سگ خیلی خوشگل پشمالو تمیز و ی عالمه مرغ و جوجه که همراهم میان از پله های خونه به سمت زیر زمین میبرم فقط سگ رو دوشم میبردم. ممنون میشم تعبیرش و بگید

 14. محمد نظری در

  سلام. من در خواب دیدم در اتاق تنگی ناآشنا در حال ادرار کردن هستم و در قسمتهایی از خواب حس میکردم روی پسرم ادرار میکنم و در قسمتهایی دیدم در حال ادرار روی یک سگ قهوه ای بدون صدا و آرام هستم. لطفا بفرمایید تعبیر آن چیست؟

 15. پیمان در

  سلام
  سگی پارس کنان سمت من آمد ولی من سعی در آرام کردن حیوان کردم و موفق هم شدم
  و دیگه پارس نکرد و جلوی من ایستاد

 16. سلام من خواب دیدم ک چندتا سگ رو اذیت میکنم نمیزنما فقط اذیت‌میکنم اوناهم اینور اونور‌میرن درآخر ی سگ بهم حمله کرد تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنان شما دارد که انها را تحریک به ضرر نسبت به خودتان میکنید . سگ در خواب اگر حمله کند دشمن است و اگر رام و اهلی باشد دوست با وفا است .
   سربلند و پیروز باشید .

 17. من همین دیشب خواب دیدم دارم با سگم حرف میزنم نازش میکنم ناگهان از دیوار جفت به جفت خونه همسایه که خیلییییی کوتاه یه چشم دیدم اول فک کردم دوربینه و داره جاسوسی میکنه سرش داد زدم فیلم نگیر بعد اورد پایین دوباره اورد بالا رفتم با یه چیز زدم تو سرش یه دفعه دیدم یه سگ معصوم که شبیه سگ خودمه اما سگ من نیست و رنگش فرق داره امد بالا ازم التماس میکرد به سگم میگفت تو چقد خوشبختی اما من گرسنه ام من دلم براش سوخت کلی نازش کردم بهش گفتم میخوای تورو هم پیش خودم نگه دارم؟ اون گفت نه نمیخوام و ناگهان دیدم بدنش به شکل انسان درومد و لباس و شلوار خونگی و سبز داشت ولی سرش هنوز سگ بود ولی من بازم نازش میکردم و حتی بوسش میکردم و بعدش از خواب پریدم…(بنده در واقعیت یک سگ فانتزی و پاکوتا دارم)

 18. سلام. خواب دیدم سگ کوچک و دست آموز شخصی را که گم شده بود به صاحبش برگرداندم. البته صاحب سگ از آشنایان بود. لطفا تعبیرش رو بفرمایید. ممنون

 19. مهرداد در

  سلام من در خواب دیدم دوتا سگ در زمین ما است یکی آشنا و دیگری بیگانه. سگ آشنا از همسایه ما است. سگ آشنا دور ایستاده و کاری باهام نداره ولی سگ بیگانه بالام حمله میکنه دستامو زخمی میکنه منم یک اره تو دستم دارم با اره میکشمش. معنیش چیه ممنون.

 20. سلام.من توی خواب دیدم که از محله ای ناشناس رد میشم،چندتا سگ که منو دیدن شروع به پارس کردن،من با اینکه میترسیدم اما خودمو کنترل کردم و راه خودمو ادامه دادم،ولی اون سگها بازم دنبال من میومدن یعنی آرووم و پارس میکردن

 21. یاسمن قربانی در

  من ساعت دو نیمه شب خواب دیدم با مادرم ویه نفر
  دیگه میریم خونه خواهرم,,اونا سگ زیاد دارن..
  سگه رو تپه خوابیده بود سیاه بود,,با سرعت به طرفم حمله کرد,دستمو کرد تو دهن,,دردی احساس نکردم,با سرعت باهام دوست شد,یه توپ پرتاپ کردم ورفت
  برام اورد,میخواستم سرشو گرم کنم از اونجا دور
  بشیم ولی هر چی توپ و مینداختم سریع میاورد بهم
  میداد.
  تعبیرشو نمیدونم,یکم پریشونم کرده,چون حال و
  احوال زندگیم خیلی بحرانی هست,نگرانم.
  لطفا برام توضیح بدین,سپاسگذارم.

 22. باران در

  شخصی خواب دید که توله سگی در غذا من وهمسرم ادرار کرد وا آنرا خوردیم .تعبیرش چیست

 23. سلام.من دیدم به حیوانات مثبت است به خصوص سگها.در خواب دیدم یک سگ دودی و زغالی پشمالو و خیلی مهربون پرید بغلم و من رو بغل کرد .نه ماده بود نه نر . فقط تو خواب حس بغل کردن سگ برام ملموس بود و اصلا نترسیدم .تعبیر ش چی میتونه باشه

 24. خوب دیدم منو مادرم تو یه محل عمومی خیلی شلوغ هستیم که یه سگ خیلی بزرگ میبینیم که من ازش میترسم ولی مادرم میگه نترس بی آزاره و همه جا دنبال مادم میاد ولی من میخوام سگو از مادرم دور کنم که تو شلوغی مادرمو گم میکنم

 25. ميترا در

  باسلام و تشكر، در وحله اول بگم كه من مدته بيست ساله كه ساكنه اروپا هستم و نظرم راجع به سگ دراين مدت مثبت شده، ديشب در خواب ديدم كه يكى از خواهراى شوهرم كه ساكته ايرانه با يه سگه بزرگ وارده منزله من شد و اون سگ ميخواست ادرار كنه و اول توالت ميخواست پيدا نكرد و شروع به ادرار كردن جلوى چشمانه من در اتاق كرد و خيلى زياد بود، مادرمو صدا زدم كه بياد و ببينه اما نبود؟؟ خيلى ناراحت شدم در خواب كه منزلم الوده شده؟؟ تعبيرش چى ميتونه باشه؟؟ ممنونم از لطفتتون

 26. فاطمه در

  سلام, من واقعا در منزل سگ دارم
  خواب دیدم سگم خیلی صدا میده دقت که کردم گلوش بریده شده بود و غذایی که بهش داده بودم تو گلوش مونده بود با این حال بازم برای غریبه پارس میکرد

  • سگت بهت وفاداره یا اینکه تو بعضی وقتا نا اگاهانه یا از روی عصبانیت بهش اسیب میرسونی یا اذیت میکنی و سرش داد میکشی

 27. تكه هايي از خوابي كه ديدم يادم هست -قسمتيش با يه زن و مرد صحبت ميكردم توخواب ميشناختم ولي وقتي بيدار شدم اصلا نميشناختم و يادم نميومد كي بودن به زنه ميگفتم مگه من چيكار كردم و با ناراحتي رفتم
  -همكار قديميم سوار موتور از چيزي فرار ميكرد و خودشو مخفي ميكرد حتي حلقه دستشو با رويه اي كه انداخته بود روش
  بعد يادم هست منم اومدم جايي قايم بشم تعداد زيادي سگ توله و بزرگ انواع رنگ و مدل اومدن با من دور من و پيش من خودشونو لوس ميكردن باهم بازي ميكردن انگار ولي حمله نميكردن ولي من ازشون ميترسيدم و ميخواستم فرار كنم
  تكه هاي زيادي از خوابم يادم نبود اما لطفا اگه ميشه تعبيرش كنيد

 28. تكه هايي از خوابي كه ديدم يادم هست -قسمتيش با يه زن و مرد صحبت ميكردم توخواب ميشناختم ولي وقتي بيدار شدم اصلا نميشناختم و يادم نميومد كي بودن به زنه ميگفتم مگه من چيكار كردم و با ناراحتي رفتم
  -همكار قديميم سوار موتور از چيزي فرار ميكرد و خودشو مخفي ميكرد حتي حلقه دستشو با رويه اي كه انداخته بود روش
  بعد يادم هست منم اومدم جايي قايم بشم تعداد زيادي سگ توله و بزرگ انواع رنگ و مدل اومدن با من دور من و پيش من خودشونو به هم ميكاليدن و لوس ميكردن ولي من ازشون ميترسيدم و ميخواستم فرار كنم
  تكه هاي زيادي از خوابم يادم نبود اما لطفا اگه ميشه تعبيرش كنيد

 29. سلام.از شما خواهش میکنم که تعبیر خوابم رو به ادرس جیمیلم بفرستید.با تشکر.
  من در خواب اول دیدم که 6 یا 7 تا سگ(دقیقا یادم نیست ولی مطمئنم که 6 یا 7تا بودن)به من حمله میکنند و هر کدام یک قسمت از بدن من را گاز میگیرند.
  اما خواب دوم من شبیه خواب اول است.
  من در خواب دوم دیدم که 6 یا 7 تا جن(اینم دقیقا یادم نیست ولی مطمئنم که 6 یا 7تا بودن) به من حمله میکنند.
  در خواب اول سگ ها منو گاز میگیرند.ولی در خواب دوم چون در ماشین هستم جن ها نمیتونن به من صدمه ای بزنن.
  این نکته رو هم بگم که با خانواده در ماشین هستم و داریم فرار میکنیم(این برای خواب دومه).

 30. سایدا در

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم رفتم سر قبرستون یه سگ سفید من شناخت افتاد دنبالم و صدام میزد مامان.تا بردمش در مغازه عموم زندونیش کرد تا صدای من میشنید میخواست فرار کنه بیاد دنبالم. من این خواب رو ساعت 10 تا 11 صبح دیدم تعبیر داره

 31. مهناز در

  سلام
  خواب دیدم توی یک جایی تاریکم و باید ازش عبور میکردم
  ترس داشتم چون هم تاریک بود هم پر ازسگ
  اما قدم برداشتم و رفتم
  دقبق یادم نیست اما انگار سگ ها اومدند دنبالم و یکیشون خ نگاهم میکرد. اما اخرش تنگار از تاریکی گذشتم

 32. سلام لطفا جواب بهم بدید تعبریش چیه؟
  من خواب دیدیدم با، مامان و بابام توی حیاط خونه بابابزرگم یه سگ بزرگه (در واقعیتم سگ دارن)ینی تو خواب تقریبا میفهمیدم این سگ واسه بابا بزرگ اینساس خلاصه سگه پارس میکرد ولی اصلا دنبالم نمیدوید که بخواد منو بگیر در حالی ک آزاد بود و هیج زنجیری نداشت و یه جا واینستاده بود ینی حرکت میکرد ولی نه سمت منو مامانم کلا اصن سمت ما نمیمود خلاف ما حرکت میکرد
  لطفا بگید تعبریش جیه مرسی

 33. سحر میرزائی در

  سلام
  من خواب دیدم که سگی که درمحل کار دارم دو سگ کوچک را مورد حمله خودش قرار داده و زخمی کرده و بعد بهم حمله کرده و من بادست بزور دهانش رامیگیرم و با کمک خواستن کسی که نمیبینمش با تفنگ به سگ شلیک میکنه و من حسمیکنم که سگ مرده .تعبیرش رومیشه بهم بگیید

 34. من خواب دیدم در جمعی و مجلس میهمانی نشسته ام که سگ کوچک و قشنگی به رنگ سفید و زرد پای راستم را کامل خراش انداخت و زخم کرد و به سختی مرا بی خیال شده

 35. سلام من خواب دیدم سگ خودم منو گاز گرفته ولی اصلا خونی در کار نبود فقط محکم گاز میگرفت اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم

 36. خواب دیدم چنتا سگ در محلی دعوا میکنند و افراد زیادی تماشاگرند ک من ب دیوار بلندی با دوستان نشستم ک ناگهان سگ بزرگ سفیدی ب طرف ما حمله میکند و دستم را در دهان خود میکند اما ب هیچ وجه گاز نمیگیرد و اسیبی ب من نمیرساند حالا تعبیر این خواب چیست

 37. یلدا خالقی در

  سلام در خواب دوتا سگ گشنه دیدم که واسه هر دو نان خشک ریختم خیلی گشنشون بود یکی میخواست بیاد داخل خونه من درو بستم

 38. سلام والا منم خواب سگ زیاد دیدم البته باید بدونید همه خواب ها هم تعبیر ندارن ولی اگه تعبیری هم باشه بسته به موقعیت داره…ولی در کل سگ یاغی در خواب یا دیدن سگی که قصد حمله داره خوب نیس….ولی اگه دیدین حمایتتون میکنه یه شخص وفادار در زندگی شماست که در اینده اعتماد شمارو جلب میکنه

 39. سلام وقت بخیر من یه سگ شکاری ماده دارم خوابش و دیدم البته چیزی ک نگرانم کرده اینه ک داشتم با زدن ضربه تو سرش تو خوابم میکشتمش و اون از کنارم تکونم نمیخورد
  من اصلا فک نمیکنم سگ نجس و پلید و این حرفاس
  مبشه خواهش کنم تعبیر خوابم و بگید

 40. راضیه در

  سلام وقتتون بخیر.
  میشه ازتون‌خواهش کنم جواب منو بدید؟ چون خیلی استرس گرفتم وقتی این خواب و دیدم. خواب دیدم تماااام زنا ودخترای شهر تبدیل به سگ شدن. و از جلو خونه ما با لباس زنونه دارن رد میشن و میرن فقط من و خونواده م نشده بودیم و داشتیم با ترس اونا رو نگاه میکردیم.و اصلا دلیلشو نمیفهمیدیم.

 41. سلام خسته نباشید من خواب دیدم شب بود رفتم بالا از بالکن اتاق بالایی پایینو نگاه کردم یه سگ از حمام حیاط اومد بیرون رفتم کنار ترسوندمش بیاد بالا از پشت بام بره اومد بالا هی پنجه میزد از پشت بام بره باز میافتاد نمیتونست دوسه بار اینکارو کرد آخرش نتونست من از خواب بیدار شدم رنگ سگ هم سیاه بود ساعت 3شب دیدم خوابو بلند شدم خیلی سخت خوابم برد.ممنون میشم تعبیرش کنین برام مرسی

 42. میلاد در

  با سلام و خسته نباشید.بیزحمت خواستم تعبیر اینکه من ,شب تنها دیر وقت تو هر خیابونو هر کوچه ای میرفتم فقط سگ میدیدم تعبیرشو عرض کنید ممنون میشم.

  • سگ نماد وفاداری و اعتماده . و کوچه و خیابون تعاملات اجتماعی فرد رو میرسونه . کوچه ها تیره و سیاه هستن یعنی روابط اجتماعی به خاطر عدم اعتماد و وفاداری و صداقت از بین میرن و جهل حکم فرما میشه . خواب از شما میخواد که توی روابط اجتماعی با صداقت و وفاداری عمل کنید .

 43. میلاد در

  با سلام بیزحمت خواستم تعبیر اینکه من ,شب تنها دیر وقت تو هر خیابونو هر کوچه ای میرفتم فقط سگ میدیدم تعبیرشو عرض کنید ممنون میشم

 44. چند وقتی هست پشت سر هم خواب سگ میبینم آخرین بار در خواب دیدم که سگ بزرک و سرحال با مهربانی پشت سر من راه افتاده میاد
  لطفا تعبیر خواب ما رو هم بگید

  • سگ نماد وفاداریه. بزرگ بودن سگ توی خواب تاکیدی بر این وجهه از شخصیت شماست . اما سگ پشت سر شما حرکت میکنه ، این یعنی این که از بعد شخصیتی غافل هستین. شما پتانسیل زیادی در زمینه ی حمایت گری دارید و میتونید با استفاده از این جنبه به موفقیتای زیادی برسید . وقتی سگ رو توی خواب میبینید از خودتون بپرسید که چه کاری میتونید برای خوشایند اون سگ انجام بدید و چه حسی در رابطه با اون سگ دارید؟

 45. هانیه در

  من خواب دیدم به سگ غذا دادم هر چی گشتم تعبیری براش نبود لطفا بهم تعبیرشو بگید

 46. سپیده در

  خواب دیدم که به ی جا دعوتم کردند در که باز شد ی سگ تقریبا نحیف خیلی نه ولی نحیف بود تو قفس نشسته و فقط پارس میکنه نه حالت تهاجمی داشت نه حمله ای میتونست بکنه ولی حس خوبی هم بهش نداشتم

 47. خواب دیدم سگ سفیدی که پشت کمرش زخم بزرگی بود.از صاحبش پرسیدم چی شده گفت نر بوده مادش کردیم بعد سگ زنجیر داشت همش بهم حمله میکرد بعد,صاحب سگ در گوشش,یه چیز میگفت وحشی تر میشد.

 48. محمدي فرد در

  خواب ديدم در شب تاريك توي يك دشت پر درخت چند سگ درخت ها رو اتيش ميزنن و فرار ميكنن و در حين فرار آيات قران ميخونن دقيقا يادم نمياد چ آياتي بود،من رفتم سمتمشون سنگ پرتاب كردم بمن نگاهي كردند و رفتن،دوشت پشت هم اين خوليو ديدم،خواهش ميكنم برام تعبير كنين خوابم نميبره

 49. مهدی ملکان در

  درمنزل خواب بودیم که یک سگ ماده به رنگ قهوه ای وارد خونه شد ،و با سر و صدا همه بیدار شدند و اون سو از ترس فرار کرد

 50. درخواب دیدم که رفتم کله پاچه بخرم ولی کله سگ و آدم خریدم که آخرش فهمیدم میخواستم پسش بدم .. ممنون میشم تعبیرش کنید

 51. سگ زرد خواب دیدم که یه بار همرام اشتی میشه میاید بغلم و یک بار قهر میشه تا اینکه دوبالش را رها کردم و دباره اشتی شد دنبالم دوید

 52. سلام من خواب دیدم که یک سگ زرد میاید بغلم و دوباره قهر میکند هرچی اتماس میکنم همو قسم قهر میماند تا بلاخره رهایش میکنم موقعه که رهایش میکنم دوباره اشتی میشه و دونبالم میاید

 53. چند سال قبل هم خواب دیدم چندتا بزغاله توی حیاط خونمون هستن که در حال بازی کردن هستن. مادرم به من گفت که برم و سرشونو ببرم(تا حالا حتی سر یک مرغ رو هم نبریدم اما توی سر بریده شدن حیوونای مختلف فقط میگیرمشون که اذیت نشن) و من هم بریدمشون.اما با تنشون کاری نداشتم و فقط سراشونو گذاشتم داخل یه قابلمه بزرگ و آوردم داخل. وقتی قابلمه رو گذاشتم وسط آشپذخونه برگشتم سمت پنجره تا به جسداشون نگاه کنم که دیدم جسد چندتا توله سگ اونجاست که سراشون بریده شده و نیست و اثری از بزغاله ها نیست! با تعجب دوییدم سمت قابلمه و وقتی درشو باز کردم دیدم سر همون سگارو بریدم و آوردم داخل. چاقوی خونی هم دستم بود و از دیدنش چندشم میشد. جدود دو سه سال بعدش هم خواب اون سگ بزرگ داخل تعمیرگاهو دیدم.خوشحال میشم اگه راهنماییم کنید

 54. سلام. من کم خواب یادم میمونه. اما چند شب پیش خواب دیدم توی محله ای فقیز نشین در حال رد شدن هستم. اون محله بسیار شبیه به پادگانمون بود(چون من سربازم و در حال خدمت و اینو توی مرخصی مینویسم) کنارم مغازه های زیادی بود که داخل همشونو میشد دید، بجز یه تعمیرگاه که یکم بالاتر بود.(من توی تعمیرگاه پادگان کار میکنم) . متوجه شدم که مردم در حال فرار هستند و میگن که داخل تعمیرگاه ماشین یه سگ رو له کرده و از روش رد شده. کنجکاو شدم که بدونم چجوریه! رفتم و یه سگ خیلی بزرگ دیدم که به نظر سالم میومد. یه سگ به رنگ قهوه ای روشن مایل به سفید بود. یه پاش رنگش سیاه بود و میگفتن اون پاش مونده زیر ماشین. همه سراغ قصاب رو میگرفتن که خلاصش کنه. وقتی سرمو برگردوندم دیدم که یه مرد با روپوش سفید (شبیه لباسای قصابا بود)نشسته بالای سر سگه و گوشاش رو بریده و انداخته جلوتر که میشد روبروی من. کنجکاو شدم که بدونم چرا این کارو کرده. وقتی بیشتر دقت کردم دیدم از پشت سر سگ رو گرفته و سرش رو از بالای سینه با یه چاقوی بزرگ میبره. و سگه هم تقلا میکرد و ناله های یواش میکرد که زود هم قط شد. و باز هم وقتی سرش کامل از تنش جدا شد سرش رو پرت کرد جلوی من. و من از خواب پریدم

 55. سلام من خواب دیدم شب سگی سیاه تو دستشویی حیاط پشتی خونمون اومده وتوله دنیا اورده.وتوله داشت تو حیاط میدوید….بعد سگه بلند شد دنبالم کرد…منم فرارکردم…..همیشه خواب حمله سگ میبینم و میترسمو.فرار میکنم……با این تعابیر میترسم…..لطفا تعبیرشو بگید

 56. سلام درخواب دیدم که دو سگ داشتم و ناگهان دوشیر وارد اتاق شدند وسگها از ترس شیر ها فرار کردن وشیر ها با من کاری نداشتند ولی من کمی از شیر هاترسیده بودم از ظاهر خواب برمیاید که تعبیر دارد لطفا اگه میشه جواب بدین تشکر

 57. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من خواب دیدم که چن تا سگ اطرافم هستن ولی یه جورخاصی بودن اصلن بهم نزدیک نمیشدن از کنارم رد میشدن ولی نمیتونستن به سمشتم بیان و تعدادی خرس هم بودن که اونا هم نمیتونستن بهم نزدیک بشن ولی من یه ترسی داشتم که خواستم برگردم خانه دیدم یه تعدادی مرد و زن بیشتر مرد بودن در حال فرار کردن هستن انگار سگها میخان به اونا حمله کنن یا یه اتفاق بد میخاد بیفته که انقد هراسان بودن.سگها و خرس ها بیشتر سیاه بودن لطفا تعبیر خوابم رو برام ایمیل کنین ممنون میشم

 58. سلام خسته نباشید
  ببخشید
  تو خواب میدیدم ی سگ وحشی هس همه رو میخوره
  بعد ما اینو گرفته بودیم زندانیش کرده بودیم با ی عده آدم خیلی زیاد
  این سگ منو هر سر ی میدید عصبی میشدی
  بعد هرسری سعی میکردی در بیاد از قفس ولی من میزدمش
  ی چن روز بعد این سگ خودش کوبید ب در سعی میکرد در بیاد فقطم من اونجا بودم ز زدم داداشم گفتم در داره میشکنه
  بعد ک قط کردم دوس بار خودشو کوبید ب در در شکست با سرعت از پیش من رد شد بد‌ون اینکه ب من آسیبی بزنه با اون حرصی ک از من داش
  بعد فرداش من بالا پشت بوم بودم دید میزدم ببینم کجاس
  آجیام از راه رسیدن نگو تو حیات پشتی آجیام ز زد من بالا پش بوم بوددم تا صداشون بزنم از دیوار کوتاه اومدن پایین سگ تیکه تیکه شون کرد
  کثافت منو میخورد دیگ
  تعبیرش چیه
  لطفا زودتر جوابمو بدین

 59. سلام من خواب دیدم یه سگ گازم گرفت ولی اثری از خون نبود تعبیرش چیه لطف می کنین اگه مفهومشو به ایمیلم ارسال کنین متشکرم

 60. سمیرا در

  اگر زنی خواب ببیند که 9 توله سگ زایمان کرده است و توله ها را دو قلو دو قلو می زائد و توله ها نیز زنده اند در خواب چیست؟

 61. سلام خواب دیدم یک سگ سفیدداریم که قبلامثلادستی من بوده ولی من دیگه ازش خسته بودم نمیخاستمش اون اومده بودنزدیکم منوبوسیدازآب دهنش عصبانی شدم خودشولوسم میکردازخونه بیرونش کردم ولی نمیرفت برگشت همینطور باچشماش التماس زاری میکردبیرونش نکنم تعبییرش چیه؟

 62. سلام من خواب دیدم که یک سگ آروم زنده زنده با بابام دفن کردیم ولی اطرافیان اسرار کردند که جنازه شو در بیاریم ما درآوردیم و سگه زنده بود.تعبیر چیه؟

 63. مهربد در

  در فرهنگ ما هم سگ حیوان نجیب و مهربانیست..هیچ ایرانی سگ را پلید نمیداند…حتی در دین اسلام هم سگ موجود پلیدی نیست.بحث نجاست هم از نظر بهداشتی است.و ربطی به پلیدی سگ ندارد.

  • سلام خستنه نباشين !
   من شب خواب ديدم كه 2 دانه سگ با زنجير بسته ميباشه و زنجيريش در دست خودم ميباشه و اونها ده گرد من ميچرخد اگر بريتان زحمت نميشه معنيش چيه خيلي استريس دارم

 64. سلام
  من خواب دیدم دوتا توله سگ پیشم بودن بعد عموم اومد سر یکیشونو برید
  یعنی چی این بترسم نترسم عموم مراقبمه عموم دشمنمه 😐

 65. سلام من خواب دیدم که دو تا توله سگ خیلی سریع که سگهای همسایه دایی م بودن به طرف من حمله کردن اول دویدم اما نتونستم از در رد شم وایسادم و اروم صداشون کردم اونا یه کم اروم شدن ولی من باز میترسیدم اگه درو باز کردم دویدم تو خونه لطفا زودتعبیر خوابمو بگین این چند روز برام مهمه .ممنون

 66. سلام
  نمیدونم اینجا هنوز کسی هست یا نه جز مدیر عزیز
  دیشب خوابی دیدم که ان شااله خیر باشه، جایی بودم که با چادر رفته بودم چادر مشکی(در عالم بیداری گاهگداری چادر میپوشم)، در حال برگشت که اون مکان خیلی شلوغ بود یه سگ کوچولو و سفید اومد سمتم و من چون کلا از هر حیوونی چندشم میشه بهم نزدیک بشه خودمو کشیدم کنار و اون سگ همش میومد سمت من در حالیکه من ترسیده بودم ولی اون اصلا عصبانی یا پارس نمیکرد و اومد به چادرم خودش رو چسبوند نه اینکه چادرم پاره بشه نه! نمیدونم یه جوری رو چادرم خودشو نگه داشته بود و من بهش کاری نداشتم اروم اروم راه میرفتم و که نیوفته و بهم نزدیک نشه زیاد، تا اینکه به جایی رسبدم و باید سوار تاکسی میشدم اروم گرفتمش خوابیده بود گذاشتمش یه گوشه و بعد رفتم سوار تاکسی شدم.
  به نظر شما این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
  اگر مقدوره برام بنویسید تعبیرش رو ممنون

 67. سلام ترو قران جواب من رو بديد الان که اين رو دارم مينويسم نصف شبه و از ترس خوابم مجيور شدم بيام اينجا من خواب سگى با صورت يه زن يا شايدم دختر خيلى زيبا رو ديدم که بد جورى تعجبش اطرافيانم رو ميترسوند تو خواب ميخام بدونم تعييرش چيه التماستون ميکنم جواب بديد

 68. فریال در

  سلام من خیلی خواب سگ میبینم که به من حمله میکنند یا به سمتم میدوند با این تعبیری که خوندم نگران شدم.

نظر خود را بیان کنید