تعبیر خواب سگ

دیدن سگ در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

به طور کلی تعبیر خواب سگ می‌تواند به دشمن اشاره کند. اما در مواردی نیز بسته به اینکه چه کسی این خواب را دیده و بیینده خواب در چه موقعیتی بوده است، تفاسیر متفاوتی دارد که به آن می‌پردازیم.

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

 • تعبیر خواب سگ ممکن است بیانگر دشمنی خونسرد و نیمه دل باشد.
 • دیدن سگ در خواب ممکن است اشاره به مردی حریص یا یک خدمتکار بد در خدمت باشد.
 • معنی دیدن سگ های وحشی در خواب ممکن است نشان دهنده مردانی بدون اخلاق و ارزش باشد.
 • تعبیر سگ دیوانه در خواب ممکن است نماد راهزن باشد.
 • دیدن سگ های ولگرد در خیابان ها در خواب می تواند به دزدان شرور تعبیر شود.
 • اما دیدن کشتن سگ در خواب، اشاره ای به گفت و گوی نادانان است.
 • تعبیر خواب سگ مرده را می توان به عنوان یک قلب بدخواه و طبیعت پست تعبیر کرد.
 • دیدن سگ بزرگ در خواب ممکن است اشاره به مردی باشد که دانش دارد و آن را به کار نمی‌گیرد.
همچنین بخوانید: تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ سفید امام صادق

به طور کلی امام صادق رؤیت سگ را دلیل بر خصوصیات منفی بیننده خواب تعبیر کرد و باید آنها را تغییر داد تا مردم از او روی گردان نشوند.

تعبیر خواب سگ سفید امام صادق دلیل بر حیله و نیرنگ یکی از نزدیکان بیننده است، اما فریب ظاهر خود را می خورد و به او اعتماد می کند.

همچنین تعبیر خواب سگ سفید امام صادق ممکن است نشان دهنده فرار از نقشه ای باشد که صاحب خواب در معرض آن قرار می گیرد اما آسیبی به او نمی رسد.


تعبیر خواب سگ سیاه امام صادق

تعبیر خواب سگ سیاه امام صادق، بیانگر وجود دشمنی است که می خواهد به بیننده خواب آسیب برساند، به خصوص اگر سگ در خواب زیاد پارس کند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کامل

تعبیر خواب سگ سیاه حضرت یوسف

تعبیر خواب سگ سیاه حضرت یوسف به معنای این است که به شما بدی می‌شود و دشمن دارید. اگر در خواب صدای پارس سگ را بشنوید به این معناست که در آینده‌ای نزدیک به زحمت می‌افتید.


تعبیر خواب سگ ابن سیرین

تعبیر دیدن سگ در خواب ابن سیرین، نشانگر ارتکاب گناه و خطا است، اگر بیننده خواب سگ را در خواب ببیند که پارس می کند، بیانگر آن است که باید خود را مرور کند و از کاری که انجام می دهد توبه کند.

تعبیر خواب سگ سیاه امام صادق، نشان دهنده پیروزی بر دشمنان و خلاص شدن از شر آنها در آینده نزدیک است و روی آوردن به سگ در خواب بیانگر آن است که بیننده علم به دست آورده است، اما برای مردم سودی نداشته است. و اگر بیننده در خواب گروهی از سگ ها را ببیند که پارس می کنند، نشان دهنده این است که شریک زندگی او به او خیانت می کند و او را طلاق می دهد.


تعبیر خواب سگ دنبالت باشه

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه اگر شما را در جنگل تعقیب می کنند، بیانگر ورود به مکان های شر و بدی است و اما کسانی که در خواب توسط سگ های بیابان تعقیب می شوند راهزن و دزد هستند.

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه اگر سگ ها به دنبال شما می دوند و شما را کنترل می کنند، بیانگر حریفانی است که به شما آسیب می رسانند، اما در خواب فرار از سگ هایی که شما را تعقیب می کنند، بیانگر فرار از خطر، دشمنی یا فتنه است.

و فرار از سگ در خواب، دلالت بر نجات او از دشمنان دارد، و هر کس در خواب ببیند که از سگ می گریزد، در بحث از سفیهان اغماض می کند.


سگ بیگانه در خواب

چنانچه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب سگ


تعبیر خواب صدای سگ

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.


تعبیر خواب سگ در خانه

علمای تفسیر خواب، تعبیر خواب سگ در خانه نشان از عذاب و تباهی است که در اثر تشدید مشکلات بین آن‌ها بر آن حاکم می‌شود و با دیدن این موضوع باید از عقل خود استفاده کند.

اگر خواب بیننده از بیماری رنج می‌برد تعبیر خواب سگ در خانه، اگر که در کنارش نشسته باشد، این نوید خوبی نمی‌دهد، زیرا نشان‌دهنده افزایش رنج او از بیماری یا نزدیک بودن مرگش است. و خدا داناتر است.

گاهی وجود سگ در خانه به گناه و معصیتی است که بیننده مرتکب می شود و باید جلوی آنها را بگیرد تا در معرض مشکلات و خطرات اساسی قرار نگیرد.

در صورتی که سگ در خانه یا اتاق به بیننده حمله کند، این نشانه های متفاوتی دارد، اگر گاز بگیرد خطر بزرگی برای او وجود دارد و اگر فقط او را بخراشد، نشان دهنده وجود مشکلات جزئی است که وقت خود را می گیرند و می روند.


تعبیر خواب سگ قهوه ای

تعبیر خواب سگ قهوه ای به ترس و بی ثباتی اشاره دارد که بیننده در زندگی خود با آن مواجه خواهد شد. همچنین ممکن است به آینده ای پر از آسیب عاطفی یا شکست در پروژه های مختلف اشاره داشته باشد. این بینش همچنین ممکن است نشان دهنده اعتماد نابجا یا ساده لوحی بیش از حد باشد که بیننده آن را دارد.


تعبیر خواب سگ وحشی

تعبیر خواب سگ وحشی ممکن است ترسناک باشد، اما چیز جدی نیست. سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد. تعبیر خواب سگ وحشی دلیلی بر این است که یک بحث کسل کننده بین شما و عزیزتان، خواه یکی از اقوام یا دوستانتان در حال وقوع است. با این حال، دوستی شما باید در مدت کوتاهی دوباره برقرار شود. شاید قوی تر از قبل از دشمنی. همچنین دیدن سگ وحشی در خواب به معنای اضطراب و عدم کنترل است.


تعبیر خواب سگ مهربان

طبق نظر منوچهر مطیعی، تعبیر خواب سگ مهربان بیانگر وجود دوستان امینی است که در کنار آنها از آسایش برخوردارید و به شما آسیب نمی‌رسانند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کبوتر سفید

تعبیر دیدن سگ ماده در خواب


تعبیر خواب حمله سگ ماده

ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.


تعبیر خواب سگ زنجیر کرده

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید.


غذا دادن به سگ در خواب

غذا دادن به سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید (به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند.


تعبیر خواب فرار سگ

اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب اسب

تعبیرخواب فرار کردن سگ


تعبیر خواب سگ در تعابیر غربی

معبران غربی در مورد تعبیر خواب سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد.

غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم.

آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک تیمم می دهیم تا پاکیزه شود.

غربی ها برای سگ و بودنش در محیط زندگی هیچگونه مشکلی ندارند در حالی که سگ در فرهنگ مشرق زمین از دیرباز فقط برای ادامه ی حیات دامداری استفاده میشده و جایگاهی مخصوص به خود دارد.

به همین دلیل در تعبیر خواب سگ تعابیر معبران غربی و معبران شرقی بسیار متفاوت است و از این رو بستگی به ذهنیت شخص بیننده ی خواب دارد.

منبع تعبیر خواب سگ: dreamatt

☺ تعبیر خواب «سگ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سگ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


499 دیدگاه

 1. ناشناس

  درود
  ماسگ داریم یکی کاملا کرمی یکی سفید با خال های سیاه و یکی هم توی خوابم که سگی قهوه ای طور بود رو نمیشناختم اون سگه از همه قوی تر بود انگار بعد دیدم سگی که سفیده با خال های سیا با همین سگی کع نمیشناسم دارن این سگ کرمی رنگ رو کشتند و میخورند و نوبتی همینجوری یه سگ دیگه کرمی طور که اونم نمیشناختم رو میخوردندکه دیدم سگ سفید باخال های سیاه هم یکی از پاهاشو از دست داده ولی در حال خوردن جنازه های هم هستن و سگ قهوه ای که نمیشناختم منو دید که از بیدار شدم

 2. رهگذر

  سلام وقت تان بخیر
  من خواب دیدم که یک سک نسبتا کوچک از پشتم میدود و من همچنان ازیش فرار میکنم در چندین جایی آمد ولی بریم اسب نرساند و بعد همرایم دوست و همراه شد و بعد میگم این پاپی من است

 3. رضا

  سلام.درخواب سگی را دیدم که جوجه ای که تازه از تخم باز شده بود و راه میرفت،یکدفعه آن را آمد بلعید.نشانه چیست.
  پیروز باشید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب سگ و تعبیر خواب جوجه می تواند نشانی از ان باشد که کسی که دشمن شماست چیزی که خیر شما است را از شما می برد.
   سربلند و پیروز باشید

 4. Lucca

  سلام در خواب دیدم دو تا سگ بسیار بزرگ سفید با لکه های قهوه ای روشن در فضای آزاد – یک تپه سرسبز نزدیک به جنگل انگار- طوری ایستاده اند انگار دارن مقابل دشمن از من دفاع می کنند و حامی من هستند. و من نسبت بهشون محبت دارم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بر اساس برخی تعابیر خواب نشان از ان باشد که کسی در واقعیت پیدا خواهید کرد که برای شما حامی و وفادار خواهد بود و از این رو برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 5. نازنین

  سلام بزرگوار
  من خواب دیدم با یکی از همکارانم وارد کوچه ی کودکی هایم شدم و او را به سمت خانه ی قدیمی مان که حالا کاملا خراب شده است بردم ، انگار خانه سرجایش بود دوستم ترسید و برگشت من خواستم برگردم که یک دفعه دیدم راه بازگشت بسیار باریک شده و من نمیتوانم عبورکنم دنبال یک راه خروجمیگشتمکه متوجه سد یک سمت دیگر مانند موزه است و پله های عریض و پهنی به سمت بالا یعنی خیابان بود از آنجا که گذشتم ناگهان همسایه ی قدیمی مادرم که زنی معتاد و بی ایمانی بود را دیدم که ادرسیاهی سرش بود و بسیار زیباو جوان شده بود و آنطرف تر مادرم را که حدودا 12 سال است از او بی اطلاع هستیم دیدم که قدش بلند شده بود چادربه سرداشت و چهره ی نحیف و مضطرب شبیه معتادها داشتو یک سگ سفید زیبا و رام در آغوشش بود و خییییلی نگران سگ بود که ناگهان دوستم کنارم امد و یک کیف و یک گردنبند که گویا متعلق به من بود به من داد و من بسسسسیار نگران مادرم بودم دوست داشتم او را به خانه ببرم اما باسر و وضعی که داشت نگران بودم که آبرویم جلوی همسروفرزندانم نرود اما نمیتوانستم مادرم راهم به آن حال رها کنم در همین دودلی بودم که ناگهان از خواب پریدم
  لازم به ذکراست که من این خواب را در سپیده دم لیله القدربیست و سوم رمضان دیدم بسسسسیار نگرانم ممنون میشوم مراراهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

 6. مریم

  سلام بزرگوار
  من خواب دیدم با یکی از همکارانم وارد کوچه ی کودکی هایم شدم و او را به سمت خانه ی قدیمی مان که حالا کاملا خراب شده است بردم ، انگار خانه سرجایش بود دوستم ترسید و برگشت من خواستم برگردم که یک دفعه دیدم راه بازگشت بسیار باریک شده و من نمیتوانم عبورکنم دنبال یک راه خروجمیگشتمکه متوجه سد یک سمت دیگر مانند موزه است و پله های عریض و پهنی به سمت بالا یعنی خیابان بود از آنجا که گذشتم ناگهان همسایه ی قدیمی مادرم که زنی معتاد و بی ایمانی بود را دیدم که ادرسیاهی سرش بود و بسیار زیباو جوان شده بود و آنطرف تر مادرم را که حدودا 12 سال است از او بی اطلاع هستیم دیدم که قدش بلند شده بود چادربه سرداشت و چهره ی نحیف و مضطرب شبیه معتادها داشتو یک سگ سفید زیبا و رام در آغوشش بود و خییییلی نگران سگ بود که ناگهان دوستم کنارم امد و یک کیف و یک گردنبند که گویا متعلق به من بود به من داد و من بسسسسیار نگران مادرم بودم دوست داشتم او را به خانه ببرم اما باسر و وضعی که داشت نگران بودم که آبرویم جلوی همسروفرزندانم نرود اما نمیتوانستم مادرم راهم به آن حال رها کنم در همین دودلی بودم که ناگهان از خواب پریدم
  لازم به ذکراست که من این خواب را در سپیده دم لیله القدربیست و سوم رمضان دیدم بسسسسیار نگرانم ممنون میشوم مراراهنمایی بفرمایید

 7. رهگذر

  * سگ کنار صاحبش که انگار یه کارگر ساختمونه دراز کشیده و با دیدن من حمله میکنه… همون تَرکِش ها همون استخونا همون خورد شدنا… مطمئنم که میخواد یه چیزی بهم بفهمونه

 8. رهگذر

  سلام وقتتون بخیر

  من چند شبه که آخر خوابم به یه لوکیشن کنار خیابون و جوب ختم میشه که خیابونش بن بست نیست اما با یه ماشین راه فرارم بسته میشه . بعد یه آقایی هست که هیچوقت موفق نشدم چهرشو ببینم اون اونجا نشسته و یه سگ شبیه همینی که توی عنوان متن قرار دادید (ولی کثیف و ژولیده و هیکلی) بعد اون سگ به من حمله میکنه ولی من هر شب با سگ گلاویز میشم و نمیزارم بم آسیبی بزنه‌. امشب دوباره اون اتفاق افتاد و سگ آروم داشت از کنارم رد میشد ولی کاری بم نداشت اما رفتاراش بازتاب رفتارای خودم بود. مثلا من یادم رفته بود قبلا سگ رو دیدم ولی داشتم فکر میکردم توی خواب تا یادم اومد سگه هم داشت فکر میکردو منو یادش اومد و تا زمانی که هردو هم رو نشناختیم بهم حمله نکرد. بعد من با سگه گلاویز شدمو سرشو گذاشتم لب جوب و از صاحبش میخواستم بیاد رامش کنه. تو همین حین دهن سگ رو گرفته بودم که گاز نگیره که باهاش چشم تو چشم شدمو هردومون با حالت شک و تردید و اینکه داری یچیزی رو به یاد میاری این دیالوگارو گفتیم : همون تَرکشا همون استخونا همون خورد شدنا
  فک سگه تو دستم بودو صدای استخوناش که خورد شده بودو میشنیدم. همینجوری بودیم که صاحب سگ دستاشو تکون دادو از خواب پریدم

 9. نگین

  با سلام من خواب دیدم یه سگی که تو خونمون ازش نگهداری میکنیم ازین کوچولوها ،رو دو سه تا دختر اشنا که الان یادم نیس کیا بودن زندانی کردن بعد با کلی بدبختی وقتی نجاتش دادم دیدم سگ اسیب دیده و مظلوم و ناراحت بمن نگا میکنه چندتا از پاهاشم قطع کرده بودن ناراحت بود اصن انگار سوزونده بودنش لنگ لنگ راه میرفت حتا اولش نشناختمش خیلی ناراحت و عصبی بودم تو خاب، جزییات دیگه ای ام خواب داشت که یادم نیست همینارو یادم مونده تعبیرش ذهنمو درگیر کرده میشه لطفا راهنماایی کنید.ممنون میشم

 10. زهرا

  سلام
  وقت بخیر
  من توی خواب دیدم که کنار خونه مون یه ساختمان نیمه کاره بود که میدیدم اونجا یه سگ نر و ماده و توله شون بی آزار در حال بازی با هم بودن .و من وارد اسانسور خونه خودمون شدم که سگ ماده میخواست همراهم بیاد و باهام حرف میزد و خواهش میکرد که همراهم بیاد ولی من اجازه نمیدادم وارد اسانسور بشه و همراهم بیاد (با اینکه سگ مهربون و بی ازار بود) که اسانسور بسته شد و یکدفعه دیدم سگ ناخواسته از کنار اسانسور پرت شد پایین و افتاد کف زمین و مرد و من خیلی ناراحت شدم و میدیدم همه جا در مورد سگ ماده که کشته شده حرف میزنن و ازم سوال میپرسن و من مخفی میکردم که اینکار ناخواسته کار من بوده
  میشه لطفا تعبیرش و بفرمایید

 11. مهدی

  سلام ما قدیمها یک سگ داشتیم تو خونه روستا. که قهوای بود الان سالهاست که مرده
  من خواب دیدم که اون سگ یک بچه کوچک حدود دو یا سه سال دندان گرفت و انداختش یک طرف بچه طوریش نشد مادر اون بچه که زن بابای من بود بهم گفت که اون برادرته و یک تفنگ به من داد که سگ بکش من یک تیر زدم ولی بهش نخورد و سگ به سرعت برگشت و با سرعت امد سمت من و با من حرف زد که نا مادریت میخواد خونه پدرم بفروشه یا تصاحب کنه و بهم هشدار داد حواست باشه بعد رفت در ضمن من در واقعیت هم بابام دوتا زن داره و ما سالهاست که خیلی کاری با هم نداریم و واقعا هم یک خانه دیگر داریم که مادرم در ان زندگی میکنه .در ضمن اون بچه هم که در خواب دیدم که برام گفت برادرته برام اشنا نبود ودر خوابم همه خودم خیلی جوانتر و حدود بیست سال داشتم همان زمانهای که اون سگ رو داشتیم الان حدود چهل سالمه

 12. Shiva

  سلام وقت بخیر الان از خواب پریدم و حالم خیلی بد شده از خوابی که دیدم ، تو یه باغی رفتم که پر از سگ بود چندتاشون زنجیر بودن به جز یه سگ بزززززرگ سفید کرمی، من از ترس رفتم رو نردبون سگه هم یه دونه یه دونه پله هارو میومد بالا
  انگشت اشاره سمت چپمو گاز گرفت و خون اومد من فکر کردم قطع شده ولی فقط خون اومد و من جیییییغ میزدم و تو این حین داشتم با نامزدم تلفنی بحث میکردم که من تنهام چرا منتظر نموندی تا من بیام و خودت تنهایی رفتی ؟و شروع کردم جمجمه سگ رو فشار دادن ، انقدر فشار دادم فک سگ خورد شد و کل دندوناش شکست و من دیدم دندونای خورد شدشو ،لطفا تعبیرشو بگید روانمو بهم ریخته

 13. Maryam

  سلام
  من خواب دیدم یه سگ سیاه و سفید بهم خیره شد بعد حمله کرد بهم‌من فقط ب چشماش نگله میکرد انگار میدونستم نگاهش کنم اروم میمونه سگه رفت اونطرفتر از من زوزه کشید و پارس کرد بعد برگشت بازم همینطور بهم نکاه کرد ورفت منم. بعدش فرار کردم
  اما تو‌خواب خیلی ترسیدم یهو حس کردم‌میخاد منو بدره

 14. Mona

  من خواب دیدم تو ی باغی یعنی چندشبه همین خوایم میبینم که همه رنگ سگی دنبالمن منم از سگ میترسم و هی اونارو میبینم فرار میکنم وای بازم دنبالمن همشم۳تا هستن یکیشم اومد بغلم منم خواستم ندوم فقد نگام میکرد و رفت تعبیرشو میشه بگین بهم

 15. ناززز

  سلام ببخشید من ی خواب دیدم ک خیلی ذهنمو مشغول کرده من خواب دیدم ک ی سگ ک زنجیر شده ب طرف من حمله میکنه و پارس میکنه و من برای فرار از اون ب روی دیوار میرم بعد ی سگ دیگ ب حمایت از من میاد جلوم و شروع میکنه ب پارس کردن ب اون سگ وحشی و اون سگ وحشی کمی عقب میکشه میشه تعبیرشو بهم بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشانی از ان باشد که شما در اینده به واسطه ی دشمنی که قصد اذیت شما را دارد کسی را بیاید که از شما دفاع کند اما باز هم قصد خیری برای شما نداشته باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 16. امیر

  من خواب دیدم چندین مار غول پیکر وبزرگ با من دوستی دارند و کار هایی که بهشون میگم رو انجام ميدند میخواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب مار نمی تواند خوابی خیر باشد وممکن است به این معنا باشد که شما با کسی که دشمنتان است دوستی کنید که اصلا خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 17. ziba

  سلام وقت بخیر من درخواب دیدم نیمه شب با خواهرم بیرون هستیم کسیم نیس خواهرم جلوتر از منه و دو ،سه تا سگ پارس کنان بهش حمله میکنن و طوریش نشده بود و من هم از ترس داد میزدم رفتم در یکی رو زدم ک بیاد کمکمون کنه بت اعصبانیت درو باز کرد و بهم گفت چرا این موقع مزاحم ما میشی و هیچ کمکی نکرد ..،من چن وقته خواب های عجیب غریب میبینم ینی از وقتی ک خواستگار برام پیدا شده و من یکی دیگه رو دوس دارم

 18. یاسمن

  سلام من خواب دیدم یه سگ کوچیک همیشه همراهمه خیلی هم دوستم داره و کنارمه
  به‌شدت برام عجیب بود چون من از حیوانات میترسم
  و اون اصلا به من اسیبی نرسوند و همراهم بود
  تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب می تواند بر دو حالت باشد که باز افرینی ترس شما به صورتی باشد که از بین رفته است و دیگری بیانگر دوستی باشد که به شما رسد و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 19. افشین

  سلام، خواب دیدم با خانواده ودوستانیکه نمیشناختم دریک فضای بازکه نمیشناختم نهارخوردیم بعد از صرف نهار مقداری از باقیمانده غذارا جلو چند سگ خیلی گرسنه بیرون محوطه ریختم ولی کافی نبود وسگها از شدت گرسنگی درب را شکسته و وارد محوطه شدند.

 20. فاطمه

  سلام
  من خواب دیدم که با چند نفر که حتی نفهمیدم کی هستند در یک جایی مثل دشت روی زیرانداز نشسته بودیم بعد یک سگ قهوه ای خیلی روشن اومد طرف ما و انگار که فقط طرف حسابش من بودم مستقیم به من نگاه کرد و یه خورده پارس کرد در حالیکه آب دهانش آویزان بود خیره به من نگاه میکرد من خیلی ترسیدم نون دستم بود تکه تکه کردم چند بار براش پرت کردم اما نخورد و بعد سرش رو انداخت پایین و رفت دورتر کنار سگهای دیگه نشست من هم یه نفس آسوده کشیدم
  تعبیر این خواب چیه

 21. نازنین

  سلام من خواب دیدم یه سگ‌ طلایی پشمالو دارم شبیه سگ پلیسی بود خیلی تو خواب دوسش داشتم و می‌تونست مثل آدما حرف بزنه کلا هم اون منو دوست داشت هم من اونو و منو بوس هم میکرد براش بازی کامپیوتری هم میزاشتم بازی میکرد و بهم گفت که من از فلان شهر اومدم اینجا پیشت یه شهری ک من قبلا رفت امد داشتم و یه دوستی دارم اونجا معنی این خواب چی میشه

 22. فاطمه

  سلام خسته نباشید من دو بار جدیدا خواب سگ دیدم، یکی خواب سگ همسایمون که یه سگ بزرگ سفید بود و اومده بود تو خونمون من میخواستم بیرونش کنم اونم نمی‌رفت تا اینکه خود همسایمون اومد برداشت بیرون از خونمون،
  دومی سگی که سیاه بود و پارس میکرد و من ازش میترسیدم جلوی پنجره خونه مادربزرگم اینا بود

 23. محمودزاده هستم

  سلام وقت بخیر
  من تو خوابه یه قلعه دیدم که با دو تا سگ مهربان که آنها را رام میکردم دیدم که یکی حسودی اون دیگری رو میکرد و من وقتی اون دیگری رو ناز می کردم اون یکی علاقه اش را به من نشان میداد تو اون را هم ناز کنم

 24. Mina

  سلام
  من خواب ديدم داخل ماشين در حال حركت در يك مسيرم ودوطرف خيابون فقط سگ ماده بود وخيلي هم اروم بودن
  ممنون ميشم تعبيرش وبهم بگين

 25. فرزانه

  سلام
  من خواب دیدم ی سگ داربم که با دوپا راه میره و نر هم هست
  ،همسرم با مادرش از در خونم میان داخل اون سگ با دو پا از پشت.سرشون همراهشون میومد که من به همسرم تذکر دادم که این سگو بندازع بیرون پرو شده اینجا و همسرم سگو اذیت کرد چوب کرد تو باسن سگ و از پشت سگ اب میومد بعد از همه‌ی اینها بازم سگه تمایلی به رفتن نداشت تا به زور همسرم اون سگو بیرون انداخت
  لطفا جواب بدین بعد این خواب ترس تو وجودمه و اشفته هستم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است این خواب نشانی از خیر برای شما نباشد و به این معنا باشد که شما کسی را که با ان در ارتباط هستید بیازازید که سبب شود کسی از شما کینه به دل بگیرد.
   سربلند و پیروز باشید

 26. محبوب

  سلام لطفا خواب منو برام تعبیر کنید خیلی درگیرم کرده
  ما تو روستا زندگی می‌کنیم شبا یه حیواناتی هستن که زوزه ترسناک میکشن ما بهشون میگم سگ توره خواب دیدم که یه نفر بهم گفت اون حیوانات زوزه میکشیدن اسم منو تو زوزه هاشون میوردن من تو خواب از حرفش ترسیدم و ذکر میگفتم بعد دوباره خواهرم اومد بهم گفت منم صدای زوزه اونا رو شنیدم اسم تو رو با زوزه صدا میزدن
  مصطفا تعبیر خوابمو بهم بگید ممنون

 27. حمید

  سلام، من خواب دیدم در منزلی وارد شدم. صاحب خانه دو یا سه تا سگ داشت. سگها خطرناک بودن ولی قلاده داشتند و من احساس خطری نمی کردم. و با اینکه صاحب خانه آشنا نبود اما با ما خوب بود. سگها دراز کشیده بودند و خمیازه می کشیدند و دندان های تیز و خطرناکشان قابل رویت بود. بعد من سوار ماشین شدم و آروم آروم در حال ترک اون منزل بودم. صاحبخانه به جهت احترام با یکی از همان سگها در کنار ماشین منو مشایعت می کرد. سگ همراه چند تا پارس کرد. من شال گردن خود رو (که چند روز پیش گمش کردم (تو بیداری)) در حالی که یکطرفش در دستم بود به سمتش پرتاب کردم. شال رو با دهانش گرفت و سپس رها کرد شال آغشته به آب دهان و مقداری محتویات شکمش مثل استفراغ شد و مقدارش زیاد بود طوری که سمت راست بدن من به خصوص پای من نجس شد. در صحنه بعد خواب دیدم با کمک مادر خدابیامرزم داشتم خودم رو از نجاست های ایجاد شده توسط اون سگ تمیز می کردم. به نظر کمی سخت بود اما مطمئن بودم تمیز میشه. اینجا از خواب بیدار شدم. ساعت حدودا 5 دقیقه قبل از اذان صبح بود.
  لطفا تعبیر بفرمایید. ممنون

 28. حمید

  بسیار عالی

 29. ععع

  سلام من خواب دیدم نصف شب که بارون میاد خاستم برم خونه خالم اما اونجا خیلی سگ داشت بعد از یک باغ کوچیک رفتم اما اونجا یک سگ بود که پارس میکرد بعد امد بهم حمله کرد اما من هیچ تلاشی نکردم بعد سگ از دستم گاز گرفت دردم امد منم سگ رو محکم پرت کردم فرار کردم رفتم خونه خالم

 30. mahdi

  سلان من خواب دیدم که در یک ماشین هستم و جولو ی مان 3نفر دارن شیر سگ را میخورند وما از هر ترف رد میشویم به سگ برخورد میکونیم لطفاً جواب من رو بدید

 31. فاطمه

  سلام و وقت بخیر
  خواب دیدم با همسرم در جنگلی بودم ، ناگهان یک سگ سفید خالدار بدون سر، اول دنبال همسرم کرد کمی که از من فاصله گرفت، بعدش اومد جلوی من نشست چند بار هم پارس میکرد، لطفا تعبیر کنید

 32. سینا

  سلام.من خواب دیدم از دست یه عده انگار انسان فرار کردم به یه پناهگاه مثل یه خونه پنجاه متری نیمه شاخت بود غذا و … هم بود.بعد در نداشت.جای در رو ساخته بودن ولی در نگذاشته بودن.از اونجا دیدم چنتا سگ بیرونن پارس میکنن.یکیشون دیدم حمله کرد بهم اومد داخل خونه.منم از خونه زدم بیرون تو حیاط که مثل استخر بود و آبش هم بد نبود کمی زلال بود با سگ مبارزه کردم یکی دو ثانیه طول کشید فورا از گردن سگ گرفتم سرشو کردم تو اب که خفه ش کنم تو این حالت از خواب بیدار شدم.تعبیرش چیه؟ببخشید طولانی شد

 33. Hani

  سلام لطفا کمکم کنید. من خواب دیدم یک زن سید که از آشنایانمون هست تو یک مکان دراز کشیده و دو تاسگ دورش میچرخن و از سینه هاش شیر میخورن به طوری که زن سید نگاه به من می‌کرد و گریه هاش از خون بود و می‌خواست بلند بشه اما نمیتونست و انگار دیگه توان این رو نداشت سگ ها ازش شیر بخورن.و حالت اینکه میخواست بلند بشه از روی زمین اما سگها نمیذاشتن.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب خوابی بسیار عجیب است و می تواند به این صورت باشد که کسی در نزدیکی شماست که ممکن است بخشی از وجود شما هم باشد که ایمانتان است به واسطه ی کسانی که دشمن هستند احاطه شده است و فقط ضرر بیند.
   سربلند و پیروز باشید

 34. مهسا

  سلام من خواب دیدم سگ پاکوتاه طوسی رنگی رو که دیگران آزار و ادیتش می‌کردند خیلی به سمت من میدویود ولی من هم نمیتونستم کمکش کنم تعبیر خواب من چی بوده

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعبیر این خواب بدانید که می تواند نشان از ان باشد که شما به کسی که برای شما وفادار بوده است سعی خواهید کرد که در اینده کمکی کنید که برای هردوی شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 35. مم

  سلام من خواب دیدم به باغ همسایه رفتم و خانه قدیمیش که مخروبه شده رادارمی بینمریکی از افراد خونه داره به من باغو نشون میده که میگه مواظب سگ باش سگ بزرگ قهوه ای مایل به خاکستری با زنجیر بزرگ نگه داشته به من میگه فرار کن من فرار میکنم تا دم در میرم ولی ه ر کار می کنم نمیتونم واردشم در حالی که در بازه ولی سگم من رو نمیگیره انگاره با من نمیتونه برسه باینکه من دم درم

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در خواب هایی که هیچ رهایی برای شما وجود ندارد امده است که بیشتر این خواب ها کابوس هستند و دارای تعبیر نیستند و از این رو از بابت آن نگران نباشید و بدانید که می تواند معنایی نداشته باشد و اگر هم داشته باشد نشان از ان است که دشمنی به واسطه ی همسایتان برای شما وجود دارد که باید از خود دور کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 36. Kalantar

  سلام
  من خواب دیدم که توی باغمون یکی از سگ های خودم شلوارم و گاز گرفته هرکار میکنم ولم نمیکنه که برم کارامو انجام بدم هرکاری کردم نزاشت از جام تکون بخورم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از انجایی که شما خود در واقعیت سگ دارید می تواند دارای تعبیر نباشد اما می تواند به این معنا هم باشد که خدای ناکرده کسی که به شما بسیار نزدیک است در حق شما دشمنی کند.
   سربلند و پیروز باشید

 37. Mohadese kashani

  سلام جناب مدیر حال شما؟ تاالان که هرچی نظر بوده خوندم ولی تعبیری برای خوابم پیدا نکردم شاید شما بتونید بهم کمک کنید به نتیجه برسم
  در واقعیت حدودا ۶۰ روزه که سگم گم شده و بسیار بهش فک میکنم و دائم درحال گریه و ناراحتی امروز تقریبا نزدیک ساعت ۱ و ۲ ظهر خواب بدیدم خواهرم در خونه رو زد و به مامانم گفت به محدثه بگو پاپی پیدا شده من رفتم دم در بایکم تاخیر منو شناخت و اومد بغلم ولی تقریبا نصف دندون هاش شکسته بود و خیلی لاغرشده بود میشه کمک کنید به ی جوابی برسم یا این خواب ی نشونه باشه ی سرنخه برای پیداکردنش؟؟؟ممنونم مدیر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیری ندارد و از انجایی که این موضوع برای شما بسیار سخت بوده است این خواب را دیده اید که سگتان را پیدا کرده اید و از این رو به این موضوع نمی توانید اتکا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 38. حسن

  سلام من خواب دیدم زمانی که از سر کار برگشتم همسرم یک سگ قهوه ای کوچک به داخل خانه آورده و در اتاق نگهداری میکنه زمانی که سگ متوجه من شد به من حمله کردم و پسر کوچیکم سگ رو گرفت و نزاشت بهم حمله کنه به همسرم گفتم که این سگ جایش در اتاق نیست و این سگ را از کجا آوردی گفت سگ را ۱۰۰هزارتومن خریدم و گفت این ۱۰۰ تومان رو بزار به حساب دوستی مون،من بهش گفتم باید این سگ را دکتر ببریم و جاش تو خونه نیست ممنون میشم خوابم را تعبیر کنید.در ضمن همسرم هیچ وقت موافق نگه داشتن سگ در داخل اتاق نیست

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است برای شما خیر نباشد و از طرقی براساس تعابیر خواب می تواند نشانی از ان باشد که به واسطه ی دوستی ایشان با کسی دشمنی برای شما به وجود اید که برای مادیات است.
   سربلند و پیروز باشید

 39. غلامرضا

  سلام خواب دیدم :در خانه خودم هستم شب بود با صدای سگی که پارس میکرد متوجه حضور سگ شدم روی بام رفتم مایا بود سگی که یک سال ازش مراقبت کرده بودم وبه صاحبش داده بودم ،مطبع بوداما از پله ها پایین رفت داخل واحد من شد از ترس کثیف کاری صداش کردم برگشت پیشم .آیا تعبیر داره ؟ سپاس

  • تعبیر خواب

   با سلام
   با توجه به این که از شما دور شده است و دیگر به ان دسترسی ندارید این خواب نشانی از حسرت از دست دادن ان است و دارای تعبیر روایی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 40. ویدا

  سلام ، ببخشید من خواب چندتا گربه و یدونه سگ وارد خونه ام شدن بعد گربه ها رو فراری دادم ولی سگ ازین کوچولو خانگی ها بود فرار نکرد و یجا خیلی آروم نشسته بود ، میشه تعبیرش رو بفرمایید خیلی نگرانم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بر اساس تعابیر خواب به این معنا باشد که شما در اینده دشمنانی را از خود دور خواهید کرد و کسانی نیز در این بین ممکن است از قلم بیفتند اما برای شما خطری ندارند و از بابت این خواب خوشنود باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. بنیادی

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم سگی خاکستری رنگ در خانه داشتم هر بار بیرون میگردم دوباره میومد وخیلی دست آموز و لوس بود و قصد بازی کردن داشت ولی من بیرون کردم دیدم با خواهرم که الان مشهد هستن بازی میکنه و دست خواهرم رو لیس می نه بعد دیدم دوباره اومد تو خونه در واقع ما نه سگ داریم نه اعتقادی به سگ بازی

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر اساس تعابیر خواب می تواند نشانی از کسی باشد که برای شما خیر نیست و باید از خود دور کنید و اطرافیان خود را هم از این جهت اگاه کنید که باید با ان شخص وارد رابطه نشوند که قصدی خیر ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 42. marry

  سلام من خواب دیدم که یه بچه دارم و میخوابونمش تو اتاق و میرم بیرون بعد از چند ساعت یادم میوفته که بچه دارم وقتی برمیگردم میبینم سگ زرد بچه ام رو خورده و دستکش و پاپوشش با چند تا تیکه از استخون هاش مونده وسگ خورده بود بچه ام رو و زبونش بیرون بود و آب دهنش میریخت و کلی داد زدم و گریه کردم بعد از خواب پریدم (متاهلم اما هنوز بچه نداریم ) لطفا تعبیرش رو بگید خیلی نگرانم

 43. ماهی

  سلام من خواب دیدم سگی دارم ک خیلی مهربونه و سر سانحه ای مجروح شده و دست و پاش شکست و من دنبال درمانگاهی هستم و با کلی زحمت و رفت و امد آخر جایی رو پیدا کردم

 44. Alireza

  سلام و عرض ادب،
  من خواب دیدم با دوستانم جایی نشسته بودیم که پلیس آمد و به ما گفت وسایلتون و جمع کنید بریم ( البته ما نرسیدیم چرا مارو‌مبخوان بازداشت کنند ولی مطمئن بودیم که زود آزاد میشیم چون کاری نکرده بودیم) ، من چنتا کیسه داشتم که وسایلم داخلش بود آنها رو برداشتم وارد منزلی شدم که نمی‌شناختم که ازون جا رد شم و سوار ماشین پلیس شم.
  داخل منزل یک سگ بزرگ قهوه ای به سمت من آمد و منو بقل کرد مثل یه نفر که مدت زمان طولانی منو ندیده و طوری رفتار میکرد که بمانم و از پیشش نروم که در این لحظه حضور مادرم در خانه را حس کردم که گفتند چه قشنگ ، چه علاقه ای به توپ نشان میدهد( من هیچ وقت سگ نداشتم) چون داشتم میرفتم و احساس کردم این سگ تشنه هست رفتم تو آشپزخانه ( البته خانه برای من غریبه بود) و یک ظرف برداشتم و آب ریختم که سگ بخورد ، هر چه آب میریختم در ظرف گل رشد میکرد ، هی گل هارو خالی میکردم که سگ بتواند از آن بنوشد ولی گل های رنگارنگ داخل ظرف رشد میکرد.
  اگر این خواب تعبیری دارد ممنون میشوم که بفرمایید.

 45. ارسلان

  سلام…ببخشید من خواب دیدم که سگی سفیدی در حیاط خونمون با هم بودیم بعد وقتی در حیاطو باز کردم سگی سیاه و ارام و خوش رو وایساده بود منو نگاه میکرد .من خودم سگ ندارم….ایا تعبیرش چیست؟

 46. Sm

  سلام خسته نباشید وقتتون بخیر ، ببخشید تعبیر اینکه سگ یکی از اطرافیان خانواده مثل همسر را کشته باشد چیست ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سگی که شما را ازار دهد می تواند نشانی از ان باشد که برای شما در اینده ممکن است به واسطه ی ان دشمنی در حق شما ظلمی کند که خیر نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 47. ناشناسم

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم که زن عموم همراه دخترش خانه مون آمده زن عموم همراه خودش یک سگ آورده البته سگ مشکی رنگ بود وزبونش درآورده وبهش نگاه میکردم من ومادرم و زن عموم ودختر عمو ماچهارتایی درخوابم دیدم خیلی نگران این خواب هستم لطفا بهم بگید تعبیرش چیه لطفآ ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن این خواب هیچ جای نگرانی ندارد و اگردر خواب ترسیده باشید کابوس است و در غیر این صورت می تواند نشانی از کسی باشد که به ایشان وفاداری رساند که بسیار خوب است.
   سربلند و پیروز باشید

 48. ندا

  من خواب دیدم يه جا رفتيم كه دور داريم با مهمون ها خداحافظى ميكنيم كه چند تا سگ سیاه بهمون حمله کردن وگازمون گرفتن تعبیرش چیه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب حمله سگ امده است که یا نشان از ترس درونی شماست و یا وجود دشمنی را به شما تذکر می دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 49. Mahsa

  سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم در خانه پدری خودم سگ زردی وارد شده که یکی از دوستانم که تازه با او اشنا شدم(دختر) که با اون سگ حالت بوسیدن و معاشقه داشت بعد من از رفتار عجیب اون سگ ترسیدم یهو ناپدید شد و خودم رو روبه روم به حالت نشسته دیدم
  ..بعد هم از خواب بیدار شدم و حالم بد شد.تعبیرش چیه بگید لطفا ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدایند که می تواند نشانی از اینده باشد که در ان شما به این موضوع پی ببرید که کسی که با دوست شما در ارتباط است برای ایشان خیری نخواهد و فقط به قصد و نیتی به ایشان نزدیک شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 50. فاطمه

  سلام
  من خواب ديدم كه سگ از يك جايم محكم گرفته و ولش نمى كنه من جيغ مى زنم يا على مى گويم و از خواب بيدار ميشم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب از جهاتی می تواند کابوس باشد و اگر هم دارای تعبیر باشد نشان از دشمنی است که برای شما بدی کند و باید بسیار در روابطتان دقیق باشید که خدای ناکرده مشکلی برای شما پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 51. هستی رحمتی

  سلام من خواب دیدم تو خونه هستم و یهو چندتا سگ وارد خونه میشن و حمله میکنن بهم
  و بعد حتی من رو گاز میگیرن ولی هیچ خونی ندیدم تو خوابم و یکی توی خوابم سگ رو از من دور کرد و من رو وارد اتاق کرد و گفت در رو ببندم ولی همچنان سگ ها به در میکوبیدن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که برای شما خیر نیست و بر اساس تعابیر خواب می تواند نشانی از ان باشد که خدای ناکرده کسی و یا دشمنی اسیبی به شما رساند که خیر نیست و از این رو باید بسیار اگاه باشید که خدای ناکرده دجار مشکلی نشوید.
   سربلند و پیروز باشید

 52. کریمی

  سلام وقت بخیر در خواب دیدم ک یه مهمانانی از شمال برایم می امدند.۴ زن و یک مرد انها با خود ۷ تا سگ اورره بودند ک بعضی بزرگ و جاق بعضی لاغر و رنگ بعضی قهوه ای و بعضی سیاه همه آنها جلو در خانه دراز کشیده بودن من آمدم ک ب خانه بروم یکی از آنها بلند شد و من هم ترسیدم و فرار کردم سگ به دنبالم دوید ک صاحب سگ فریاد زد اعتماد داشته باش و برگرد بزار سگ بداند ک نمی ترسی و من از ترس برگشتم و نشستم…دیگر از خواب بیدار شدم…تعبیر چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما تعبیری ندارد و نشان از ان می تواند باشد که شما د ذهن خود به این موضوع فکر کرده‌اید و از این رو ترس خود را از سگ به این شکل در خواب مرور کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 53. میم

  من دو بار خواب دیدم سگ بزرگی دارم و هر بار همون شکل و اندازه. میبرمش دسشویی جیش ساده میکنه و تموم. تو بعل خودم میبرم و میارمش. در حقیقت هم سگ ندارم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   یا در واقعیت بسیار دوست دارید که یک سگ داشته باشید و یا به این معنا می تواند باشد که شما دوستی و رفیقی بسیار وفادار پیدا خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 54. ناشناس

  لطفا خواب مرا تعبیر کنید سگ من امده بود خانه ام غذا اوردم براش بعد یک سگ دیگر غذای اورا بلعید.

  • تعبیر خواب

   باسلام
   می تواند نشان از کسی باشد که برای شما دشمنی کند و چیزی از رزق شما را ببرد که خیر نیست و از طرفی هم می تواند فقط استرسی در خواب شما باشد./
   سربلند و پیروز باشید

 55. زهرا

  سلام من همیشه تو خواب میبینم که یک سگ به من خیره شده تعبیر لطفا؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب تعبیر عینی ندارد و نشان از ان می تواند باشد که شما در ناخوداگاهتان خاطره ای دارید که سعی در بروز خود دارد که به این صورت است. اگر برای شما ازاردهنده شده است باید با یک مشاور صحبت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 56. مهری

  سلام من خانم هستم. خواب دیدم گربه ای درشت هیکل رنگ بین زرد و نارنجی داشت. وارد خانه ی ما شد. من بسیار ترسیدم. شوهرم گربه رو گرفت از بین میله های پنجره فشار میداد تا از خونه بندازتش بیرون. اتگار نمی‌خواست در رو باز کنه. اما من یه باره در رو باز کردم. حیوانی جسه و هیکل سگ داشت دم گربه و سر قاطر داشت وارد خونه شد. و توی خونه جست و خیز می‌کرد. ومن بسیار ترسیده بودم و فریاد میزدم. شوهر دم این حیوان رو گرفت تا از خونه بندازتش بیرون. که همون موقع به خاطر جیغ زدنم تو خواب. همسرم من رو بیدار کردن و من خیییلی ترسیده بودم. لطف تعبیر خواب منم رو بفرمایید. با تشکر. و اینکه من جطور جواب تعبیر خوابم رو که دادید پیدا کنم؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ها تعبیر ندارد و فقط کابوسی دیده اید و از این رو نگران تعبیر ان نباشید وبدایند که این نوع خواب ها که از ترسی ویا محرکی به این شدت از خواب بیدار می شوید تعبیری ندارند.
   سربلند و پیروز باشید

 57. علی

  سلام
  خواب دیدم که یک سگ قد کوتاه دوبار به من حمله کرد و بار اول چیزی نگرفت اما بار دوم گوسفندی که در دست داشتم را از من ربود و در جلوی من آن را خورد
  تعبیر لطفا؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر نیست و می تواند به این معنا باشد که کسی که با شما دشمنی دارد را باید از خود دور کنید وگرنه رزق شما را هدف قرار خواهد داد.
   سربلند و پیروز باشید

 58. آذین

  سلام روز بخیر
  خواب دیدم یک سگ آروم اطراف ماشین هست که هر چی دورش میکنیم نمیره ولی آزاری نداره همش مضطرب دور ماشین میچرخید
  بعد که درهای عقب ماشین باز شد متوجه شدیم توله هاش بدون اینکه بفهمیم تو ماشین بودن و در که باز شد به همراه سگه رفتن چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند نشان از ان باشد که شما کسی را به اشتباه از خود دور کنید که برای شما خیری دارد و یا اینکه نزد شما چیزی به ایشان رسد..
   سربلند و پیروز باشید

 59. Ava

  سلام اگه میشه تعبیر خواب من رو بگید
  منو خواهرم و مادر دخل ماشین رانندگی میکردیم ی دفه اجیم چیزی روی زمین دید پرت شد پایین از ماشین بعد ی ماشین مشکی سگ هارو حمله ور کرد ب اجیم اجیمو تیکه تیکه کردن بعدم ب مامانم گفتم وایسا رفتت سگ هاعم دنبالمون
  تعبیر کنید لطفا

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب اگر کابوس نباشد، خوابی خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که دشمنانی که برای خانواده ی شما هستند به ایشان اسیبی زنند و از این رو حتما صدقه دهید و با اغیار رابطه برقرار نکنید.
   سربلند و پیروز باشید

 60. رامین

  سلام
  من خواب دیدم دوتا سگ یکی سفید ویکی قهوه ای روشن به سمتم اومدن اولش یکم ترسیدم ولی بعد هردوتا سگ شروع به بازی با من کردن بطوری که من یه چیزی پرت می کردم اونا مخصوصا قهوه ایه میآورد ممنون میشم تعبیرشو بم بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و نشان از ان باشد که در اینده نه چندان دور با دو نفر اشنا شوید که برای شما دوست هستند و خیر.
   سربلند و پیروز باشید

 61. سجاد

  سلام من خواب دیدم که اول یک سگ آمد به سمت ما با دوستان خود بودم که من جدا شدم و تعدادی سگ بالای ۱۰ تا سگ به همه ما حمله کردند و من چند متر از دوستان دور شدم که فرار کنم و یک سگ یا من در افتاد و آن ناخن اش را در دست من فشار داد و من بیدار شدم میشه تعبیر کنید ممنون میشم اینکه اون محل خانه مادر بزرگم بود و تغیرات کوچکی داشت

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب یا یک کابوس است و یا اینکه به این معنا است که شما در اینده به واسطه ی حضور در بین ان اشخاص با کسانی اشنا شوید که برای شما خیر نیستند.
   سربلند و پیروز باشید

 62. مهدیه

  سلام من خواب دیدم من و دختر عموم رفتیم داخل مغازهکه کفش بخریم در همون هین ی خانم سگ ها شو آورد که ببر دستشویی یکی برود یکی دیگه آورد که دختر عموم یکی بر دات آور داخل ماشین ما رفتیم اما دختر عموم نبود با ما همین طور که رفتم دوبار برگشتیم دختر عموم سوار کنیم بعد این سگ با حمله حرکت میکردن

  • تعبیر خواب

   باسلام
   بر اساس تعبیر خواب سگ این خواب ممکن است به این مفهوم باشد که شما و ایشان مشترکا ممکن است در اینده پی ببرید که کسی دشمن مشترک شماست که قصد کند برای شما خدای ناکرده مشکلی بسازد.
   سربلند و پیروز باشید

 63. کریمی

  سلام وقت بخیر میشه لطفا تعبیر خواب منم بگید
  من خواب دیدم که یک سگ سفید از بیرون پیدا کردم پس از چند ساعت سگ بامن خیلی دوست شد و وابسته شده بود همش دنبال من بود و باهم خیلی خوب بودیم منم دوسش داشتم حرفهای منو متوجه میشد و هر کاری میگفتم میکرد دوبار بهش غذا دادم نمیزاشت کسی اذیتم کنه.عصر بردمش بیرون گشت زدیم عجله داشت برگردیم خونه برگشتیم خونه دیدم جشن عروسی خواهرمه. و بعد از خواب بیدار شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که اولا نشان از کسی می تواند باشد که برای شما خیر است وبا ان دوست شوید و ازطرفی هم دیدن عروسی که در خواب دیده اید را می توان بلا تعبیر دانست که فقط در عین اینکه بسیار از شرایط موجود لذت برده اید اینگونه خوابی را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 64. معصومه

  سلام من خاب دیدم دوتا سگ دارن میان تو خونم و هرچی بهشون پرت میکنم افاقه نداره و اونا اومدن داخل خونم و به دوتا دختر تبدیل شدن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر این خواب بر اساس تعابیر خواب می تواند مخص باشد و نشان از ان باشد که شما در اینده به نیت دو تن از زنانی که در اطراف شما هستند پی ببرید و بدانید که خیر شما را نخواهند.
   سربلند و پیروز باشید

 65. میلاد پرویزی

  سلام من خواب دیدم که شبانه با خواهر کوچیکم بیرون بودیم کاملا همه جا خلوت بود هیچ کسی نبود بعد فقط یه اسباب بازی فروشی باز بود که رفتیم از اونجا براش یه دونه عروسک گرفتم بعد داشتیم می‌رفتیم سمت خونه که دیدم صدا میاد رفتیم جلوتر دیدم یه عالمه آدم سر تا پاها همه مشکی تنشون بود یه دایره خیلی بزرگ تشکیل داده بودن با خواهرم رفتیم اونجا ببینم چیه رسیدیم دیدم یه سگ قهوه ای دور یه زن میچرخه سگ مدام میگه که این جن این جن این جن بعد دقیق یادم نمیاد اون زن کی بود
  بعدش سگ حمله ور شد به من و خواهرم یه نفر اومد مارو سریع سوار ماشین کرد برد سگ دنبال ما بود منم داد میزدم که مادرم اونجاست مادرم اونجاست بعد دیگه از خواب پریدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما دشمنانی دارید که هردوی آن ها با هم دچار مشکل شوند اما نباید به هیچ کدام از آن ها اعتماد کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 66. الان نامه من مهمه ؟

  سلام،من یه طوله سگی رو دوست داشتم ولی توان نگه داریشو نداشتم و باهم جور شده بودیم و خواستم به سرپرستی قبول کنم اما والدینم نذاشتن ، با این که بهش فکر نمیکنم ولی گهگاهی میاد تو ذهنم هر شب هر خوابی رو که میبینم اون سگ هم هست ، تعبیرشو نمیدونم چیه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب تعبیر ندارد و حسرت از دست دادن ان را در ناخوداگاه شما به این شکل نشان داده است و از این رو از بابت ان نگران نباشید و بدانید که برای شما مشکلی وجود ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 67. منا

  سلام دیشب خواب دیدم خوابیدم ‌و خواب دیدم که یک سگ برام آوردن که تو پاهای جلو جارو گرفته دستش و گفتن اینروزا همه جهیزیه دخترا شده سگ و یه جارو بعد که بیدار شدم گفتم عه تعبیر خوابم خوبه یعنی سگ باوفاست و جارو یعنی تمیز کردن تو خواب خودم تفسیرش کردم که شوهرم بام خوب میشه و از این حرفا بعد بیدارشدم از خواب واقعی

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب چند وجهه خیر برای شما دارد و باید بدانید که کلیت آن هم برای شما خیر است. اول انکه دیدن خواب سگ وفادار در خواب نشان از دوست میتواند باشد و دوم انکه جهیزیه در خواب برای زنان بسیار خیر است و در اخر جارو هم می تواند نشان از کسی باشد که برای شما خدمتی انجام دهد و از این رو ان هم خیر است و خوابی بسیار خوب دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 68. محدثه

  سلام من خواب دیدم که یه سگ ماده و تولش بالای دیوار حیات وایستادن و میخوان بیان تو ولی من نمیزارم در حیات هم باز بود و چندتا سگ دیگه اونجا وایستاده بودن که به من پارس میکردن ولی نمیومدن تو این تعبیرش چی میشه؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب برای سگ می تواند نشان از ان باشد که در اینده برای شما کسانی باشند که باید ان ها را از خود دور کنید که در خواب هم به همین صورت امده است و ازاین رو خوابی خیر می تواند باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 69. هما

  سلام من در خواب یه گله سگ دیدم که از کنار ماشین ما رد شد .و من در ماشین بچمو بغل کرده بودم یهو در ماشین باز شد و یکی از سگ ها اومد داخل ماشین به سمت نوزاد من و من از خواب پریدم.تعبیرش چی میتونه باشه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما به احتمال زیاد دارای تعبیر نیست و فقط می تواند نشان از آن باشد که برای فرزند خود نگران هستید و از این رو این خواب را دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 70. سوگند

  سلام . من یه خواب دیدم از یه سگ بزرگ و پشمالو و کرم رنگ . شبیه نزاد هاسکی بود ولی هاسکی نبود . از تولکی بزرگش کردم و در اصل یه سگ خیابونی بود ولی همیشه میمومد پیشم و حس خوبی بهم میداد حضورش . همیشه انگار محافظم بود و درکم میکرد . بهش غذا میدادم . یه موش کوچولو هم داشتم که با هم رفیق بودن این دو تا حیوون . تعبیرش چی می‌تونه باشه ؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ آمده است که اگر محافظ باشد و از شما مراقبت کند خیر است و می تواند نشان از کسی باشد که برای شما حمایت به عمل اورد.
   سربلند و پیروز باشید

 71. هاشم

  خواب دیدم سگ کوچک و مینیاتوری سفید را از دستانش گرفتم اما روی من ادرار کرد؟؟؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر سگ در خواب شما اهل باشد برای شما خیر است و نشان از وفاداری کسی دارد و ادرار در خواب هم نشان از خیر است و می تواند نشان از رزقی باشد که از طرف ایشان ممکن است به شما رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 72. مهدی بهشتی

  سلام و ادب
  خواب دیدم در یک جایی هستم و مکان آشنایی بود و اطرافیان بودن و نمیدانم اسامیشان چی بوده

  سگی زرد کوچک و شیه مینیاتوری بمن حمله کرد و منم به سمتت حمله کردم و کش مکش شد و در آخر من و سگ همو بوس کردیم و قضیه آرام شد.

  لطفا تعبیرش چیه

  مچکرم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند به این صورت تعبیر شود که شما در اینده از کسی که دشمن شماست چیزی به دل گیرید که باعث دشمنی بیشتر شود و از این رو باید در روابطتان بسیار دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 73. مبین

  با سلام من جمعی از سگ های سفید و سیاه را در خواب دیدم که همگی بالغ بودند توله نبودند وقتی از کنارشان رد میشدم مطمئن نبودم که آنها به من حمله خواهند کرد آنها هم همینطور آماده باش ایستاده بودند وقتی من اقدام به فرار کردم همه آنها دنبال من آمدند من دیگر جایی برای فرار نداشتم به من حمله ور شدند من دقیقا یادم نیست چه بود ولی یک چیزی در دست داشتم که آنها را میترساندم آنها همگی به من ۲ بار حمله ور شدند ولی اصلا مرا نمیگرفتند من میپریدم و سروصدا ایجاد میکردم تا دور شوند ولی دوبار به من حمله ور شدند تعبیر این خواب من چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند از جهاتی برای شما خیر باشد و ان اینکه در ذهن شما نشان از ان دارد که چیزی برای دور کردن دشمنان خود دارید و از این رو این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 74. فرهاد

  سلام من خاب دیدم در خونه هستیم و 5 سگم هم پیشم هستن معنیش چیه سگ ها هم ما خودم هستن

  • تعبیر خواب

   با سلام
   سگ اگر در خواب رفیق باشد نشان از کسی است که به شما وفادار است و از این رو می تواند برای شما خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 75. بهار

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شده سه تاتوله سگ بهم دادواین سگا آروم بودن باز دیشب خواب دیدم که دوباره پدربزرگم بهم یه ظرف شیر داد که بدم به سگا میشه تعبیر کنید خواب منو

  • تعبیر خواب

   با سلام
   هردوی این خواب ها برای شما خیر است و می تواند نشان از رسیدن خیری از جانب ایشان به شما باشد که برای شما خیر است و نشان از خوبی است.
   سربلند و پیروز باشید

 76. رستمي هستم

  سلام وقتتون بخير من تو خراب سگي خيلي بزرگ وشفاف مشكي ديدم كه وقتي من ازش ميترسيدم اون به طرف من مياد ومن بغل ميكنه وميبره بالاي سرش ومن از اون بلندي پايين رو نگاه ميكنم وميبينم هفت هشت متربالاتر از زمينم واز بالا پايين رو نگاه ميكنم وخيلي دوستانه با من رفتار ميكنه تعبيرش رو ميفرماييد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   همانگونه که در تعابیر بالا خوانده اید در تعابیری که سگ آشنا در ان باشد به خیر امده است و نشان از کسی دارد که حمایتگر شما باشد و از طرفی در تعبیر خواب بالارفتن آمده است که می تواند نشان از پیشرفت باشد و از این رو برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 77. آناهید

  سلام من خواب سگ سفید و دارای لکه های تیره دیدم که خیلی ارام و اهلی بود بیصدا اومد پیشم و احساس کردم نیاز به کمک داره با وجود ترسم از سگ بهش کمک کردم و ترسم کمتر شد و با مهربونی نگاهم میکرد یدفعه از خواب بیدار شدم این رو بگم که من از سگ میترسم لطفا بگید تعبیرش چیه؟؟؟ ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در ترس شما در خواب شکی نیست اما اگر این خواب تعبیری داشته باشد نشان از خیر است و می تواند نمایش یک حمایتگر در زندگی شما در اینده باشد.
   سربنلد و پیروز باشید

 78. آیلین

  سلام
  من خواب دیدم سگ کسی رو که من دوسش دارم دنبال میکنه تعبیرش چیه؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ، تعابیر بسیار متفاوت است و از این رو اگر ایشان سگی دارد که در واقعیت هم وجود دارد که نشان از ترس شما از دوست داشتن ایشان است و در غیر این صورت می تواند نشان از محبت ایشان به شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 79. رخسانه

  سلام من خواب سگم رو دیدم که رفت زیر کامیون ودمش قطع شد خوتی نریخت گرفتم تو بغلم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند برای شما دارای دو حالت باشد. .یا انکه تعبیر ندارد و از ترس این اتفاق این خواب را دیده اید و یا اینکه بایید بسیار مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 80. زهرا

  سلام من هرچندوقت یکبار خواب میبینم ی عده سگ(سیاه.قهوه ای لک دار.زردو…)درجایی مثل روستا تو جاهای متفاوت نشستند و منی ک همیشه میخام از تو مسیرم عبور کنم میبینمشون و میترسم و اونا هم ب سمت من خیز برمیدارن و دنبالم میکنن اما من همیشه فرار میکنم و خودمو ب ی خونه میرسونم(مکانِ ثابت نیست)گاهی پارس میکنن گاهی نه. و دومیش اینکه دم درجایی مثل طویله ایستاده بودم ک چهارتاسگ حالت حمله گرفتن و پارس میکردن از دور ولی جلو نمیومدن منم آبگوشت توسینی داشتم ریختم براشون خوردن دوباره پارس میکردن.فقط سفیده ک پارس میکرد و دمشم روبه بالا تکون میدادیکم نزدیک میشد دوباره میرفت عقب غذا ک میریختم مشغول میشد و دوباره …

  • تعبیر خواب

   با سلام
   دیدن خواب های تکراری دارای تعبیر نیست و می تواند نشان از مشکلی در درون شما باشد که به این صورت دیده می شود و از این رو باید بدانید که این خواب را با یک روانکاو در میان بگذارید و ممکن است نشان از ترسی باشد که شما از ان گریزانید.
   سربلند و پیروز باشید

 81. رض

  سلام من خواب دیدم ک چنتا سگ جلومن و باید ازشون رد بشم تا ب مقصدم برسم همینکه خاستم برم یچیزی مث ی صفحه سفید دیدم ک روش نوشته بود نرو میکشنت گفتم چطور بزنمشون؟ بعد ی عکس اومد ک با پا بزنم زیر چونشون….
  یهو بم حملع کردن
  دیگ ع خاب بیدار شدم نشد بزنمشون
  چ تعبیری داره

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ آمده است که می تواند نشان از مزاحم باشد و در زندگی شما هم ممکن است به همین تعبیر باشد و از این رو باید بسیار در رفتارهایتان با دیگران دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشد

 82. شایان

  سلام من تو خوابم دیدم که با پیاده میرفتم باغ انگورمون و روبروی باغمون یک جایی خیلی شیب هست و من یکم فاصله داشتم از اونجا وقتی که سگها بهم حمله کردن اونجا خیلی تخت بود و چندتا سگ بودن دور و برم گرفتن منم دویدم به سمت جای شیبی دویدم و خودمو پرت کردم خیلی و تقریبا ۱۰ متر جلو تر زمین خوردم و سگ ها منو ول کردن رفتن و من پاشدم و دایمو دیدم لطفا جواب بدید❤

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ آمده است که می تواند نشان از کسانی باشد که با شما دشمنی دارند که به نسبتتان ضعیف هستند واینکه در خواب از ایشان فرار کرده اید می تواند نشان از آن باشد که باید بسیار اگاه باشید که این موضوع برای شما نشان از ضعف شما در برابر ایشان است.
   سربلند و پیروز باشید

 83. آیدا

  سلام من خاب دیدم که میخام وارد خانه ای بشم و یه سگ که کنار صاحبش هست نمیزاره برم داخل و پارس میکنه و من از دستش فرار میکنم و صاحبش به من کمک میکنه که وارد شم ولی سگه نمیزاره در آخر سگه به طرفم میاد و من دست به پوزه اش میکشم دیگه سگ با من کاری نداره و من وارد خونه میشم صاحب سگ در خواب برام آشنا میومد ولی وقتی بیدار شدم یادم نیومد که صاحبش کی بود

  • تعبیر خواب

   باسلام
   این خواب ممکن است به این معنا باشد که شما کسی را که باشما دشمنی دارد باید با محبت به خود جذب کنید و از این رو خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 84. علی کیانی۰۹۱۳۴۳۶۵۰۱۰

  سلام
  من خواب دیدم از خانه اومدم بیرون برای بدرقه دوستم با شرت و تا سر کوچه اومدم و بعد از بدرقه دوستم که ب سمت خانه میرفتم ۳سگ سیاه به طرفم می‌دویدند من هم فرار کردم ولی رسیدند به من وقتی نزدیکم شدن و بهم چسبیدن گاز نگرفتند و عمان موقع من از خواب پریدم
  خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه؟؟؟؟ممنون میشم حتی اگه زنگم بزنید و تعبیرشو بهم بگین من هم جبران میکنم ممنون منتظرم۰۹۱۳۴۳۶۵۰۱۰

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است به این تعبیر باشد که شما به علت بی احتیاطی که خودتان می کنید دچار گرفتاری دشمنان شوید و از این رو باید بسیار در رفتارهای تان دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 85. LXRD

  سلام . من خواب دیدم با دونفر یه جا غریبه یهو سگ داره حمله میکنه دو نفر دیگه فرار میکنند من میمونم با سگ درگیر میشم دست راستمو به دهنش میگیره من بهش مشت لگد میزنم / تعبیر این چی میشه ممنون

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن ات نشان از ان باشد که شما به کسانی که نباید دل بسته اید و همین باعث مشکل برای شخص شما ممکن است بشود و از این رو باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 86. محمدم

  سلام من خواب دیدم با یکی از رفیق های صمیمی و دوست قدیمی ام در یک کوهستان داریم به دنبال راه میگردیم که چنتا سگ دورمون میکنن یکیشون سیاه کامل بود و خیلی پارس میکرد داشتن همینجور نزدیک میشدن بهمون که دو نفر میان و با سنگ اونا رو میزنن و فراری میدن تعبیرش چی میشه ؟؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   تعبیر خواب سگ نشان از دشمنانی است که در اینده با ان ها روبرو خواهید شد که برای شما خیر نیستند و شما را ازار دهند اما بدانید که در خواب شما به خیر کسانی که ان ها را از شما دور می کنند اشاره شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 87. fateme

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم یه سگ که خیلی آسیب دیده و زخمیه و خیلییی مظلوم بود میومد سمتم مدام خودشو بهم نزدیک میکرد و بدنشو میکشید بهم ازم میخواست نوازشش کنم انگار محبت و کمک میخواست ازم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و اشاره ای به شما است که باید در اینده در حق کسی که درماند است کاری کنید که برای شما وفاداری خواهد اورد.
   سربلند و پیروز باشید

 88. سارینا

  سلام
  من خواب دیدم ک گوشه کوچه ی سگ بزرگ و توسی هست که به شدت پارس می‌کنه ولی دنبال نمیکنه کسیو اما اطرافیان میگن اگه از اون کوچه رد بشی میگیره ترو و من هم برای اینکه برم خونه باید از اون کوچه رد میشدم راه دیگه ای نداشتم و اون سگ با هیچ کس کار نداشت و فقط پارس میکرد

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند به معنای کسی در نزدیکی شما باشد که دشمنی ضعیف است و ازاری ندارد ولی باز هم باید از ان دوری کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 89. سيمين

  من خواب ديدم رفتم ي جايي كه ي اقايي ي سگ اورده بود و منتظر من بود سگ اصلا اهلي نبود و قهوه اي كمرنگ بود قبل اينكه من نزديكش بشم و چشممون تو چشم هم بيوفته سگ مدل حمله داشت منم ترسيدم
  اون مرد غلاده تش رو باز كرد كه به من حمله كنه ولي تا سگ مزديكم اومد پوزه اش را بوسكردم و نازش كردم و به شدت اروم شد و با من حس وحشي ديگه نداشت
  اين خواب چه تعبيري داره

  • سیمین فرهنگ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که فردی در صدد ان است گه با شما دشمنی کند و شما با روش خودتان او را نرم خواهید کرد و اجازه این امر را بر او نخواهید داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 90. س

  سلام من خواب دیدم ک خواهرم ک 4 سالشه بغلم هست و سر زمین کشاورزیمون هستیم و 3 تا سگ سیاه و خیلی بزرگ که با غلاده بسته شده بودن میخوان بهمون حمله کنن و من براشون سنگ پرتاب میکردم و اونا صبر میکردن سنگ رو که پرتاب میکردم وحشی تر میشدن و بیشتر حمله میکردن ممنون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که در اطرافتان دشمنانی دارید که شما با رفتارتان آنها را تحریک میکنید و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 91. فائزه

  سلام خواب دیدم که پسرم یه سگ سیاه به خانه می آورد و یک ماشین غذای سگ هم با اون می آورد و در حیاط نگهش میدارد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که پسرتان اگر به سن جوانی و است به معنی آن است که دوست با وفایی را برای خود انتخاب خواهد کرد که خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 92. اریانا حیدری

  سلام
  ببخشید من خواب دیدم یه سگ مشکی نه کوچیک بود نه بزرگ که سگ بومی نبود
  با توله هاش و چند تا سگ بومی دیگ تو حیاط خونمون اومدن زندگی میکنن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر افراد با وفایی است که به زندگیتان وارد خواهند شد و غریبه هستند و خوابتان خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 93. فاطمي

  سلام خسته نباشين ممنون از راهنمايياتون
  ببخشيد من خواب ديدم يك سگ سياه كه نه كوچيك بود نه خيلي بزرگ دست منو گاز گرفت منم تحمل كردم دستمو از دهنش با زور درآوردم بعد ديگه بهم كاري نداشت ي هو ي آقايي كه چهرش معلوم نبود و فقط دستشو ديدم ي كاسه شير بهم داد و گفت بريز روي دستت خوب ميشه منم اين كار رو كردم و دستم خوب شد
  ميشه لطف كنين و بگين تعبيرش چيه

  • یاسین صداقت

   با سلام. تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که دشمنی به شما آسیب خواهد رساند و خیر خواهی آن آسیب را جبران خواهد کرد که به نیک تعبیر خواهد شد.. سربلند و پیروز باشید.

 94. سارا

  سلام.من خواب دیدم که خونه ی یه آرایشگر معروف(بلاگر در اینستاگرام )بودم و من درحال بازی کردن با یک سگ بودم و نمیدونم چطوری ولی سگ افتاد تو اب استخر من خیلی نگرانش شدم و سعی کردم نجاتش بدم و اون خانم ارایشگر به من کمک کرد(راهنمایی کرد)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما از تصویرهای روزانه سرچشمه گرفته است و بد نیست و تعبیر خاصی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 95. عباسی

  سلام من خواب دیدم توی مسیری ک بافاصله های نزدیک فضولات حیوانی بوددرحال حرکت بودم ک چندتاسگ اول مسیربودن و هرچندقدم جلومومیگرفتن حالتی ک لباسموبگیرن و مانع ازرفتن بشن ولی من میترسیدم و فرارمیکردم و مسیررورفتم امانه تاانتها،چون همینجوری درگیرسگهابودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر سگ در خواب به شما آسیب برساند بد است و اگر به شما خیر برساند نشان بر این است که دوستی با وبا به شنا هیر می‌رساند و خواب شما نشان بر وجود دشمنی است کا مانع شما در امر پیشرفتتان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 96. sara

  سلام من خواب دیدم که با خانواده تو اتاق من نشستیم بعد پنجره اتاقم باز بود یهو نمیدونم از کجا فهمیدیم یه سگ‌وارد حیاط شده پنجره ها رو بستیم و درارو هم قفل کردیم ک سگه نیاد داخل تعبیری داره خوابم ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود ترس از حوادث است و اینکه موضوعی حل نشده در بیداری دارید که از حل آن حراص بر دل دارید و اینکه جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 97. مریم

  سلام من خواب دیدم گله سگی باگله گوسفند ازهم پراکنده شده هست ک چندتاازسگها به یه گوسفند حمله کردن دارن میخورن ودوتا انسان تلاش میکنن ک گوسفندارو جمع کنند ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین نگرانم خیلی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی نیست و نشان از آن دارد که اموال شما مورد آسیب دشمن احتمالا قرار می‌گیرد و اینه باید مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 98. ازاده

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که تو یه راه کوهستانی هستم و یه سگ بزرگ و یه سگ کوچیک که انگار مادر و بچه بودن ،از دور بهم نگاه میکردن.سگ بزرگ چشمای خیلی خیلی گیرا و جذابی داشت و تمام راه از دور زل زده بود به من.
  چه تعبیری داره؟
  ممنون از وقتی ک میذارین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن است که کوهستان نشان بر سختی مسیر زندگی تان است که در این مسیر دوستان با وفایی ام خواهید داشت
   سربلند و پیروز باشید.

 99. ماهی

  سلام من همسرم خواب دیده که یه سگ بهش حمله کرده و و پاشنه ی پاشو گاز گرفته یه نفرم ایستاده بوده بوده هر چی میگفته کمکم کن کمکش نکرده انقدر خودش تو سر سگ زده ک پاشو ول کرده ولی هیچ خونی نمیومده از پاش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت است که ایشان دشمنانی در اطراف خود دارند که به او آسیب خواهند رساند که نیک نیست و باید مراقب خود باشند.
   سربلند و پیروز باشید.

 100. Mo

  سلام
  من‌خواب دیدم توی یه اداره وارد شدم یادم نمیاد توش کار میکردم یانه ولی انگار همه منو میشناختن و احترام میگذاشتند و انگار رفتم برای انجام یه کاری رد شدم از در یکی از اتفاقا یکی از کارکنان که انگار احترام زیادی برام قائل و میشناختم و من تقریبا زیاد اطلاعاتی راجبش نداشتم نشسته بود کنار یه یک سفید با قلاده دستش بعد من اومدم سگه از دور یه نگاه بهم کرد بعد که نزدیکش شدم دیدم چشماش و داده روبه پایین اومدم یه یه چیزی بدم بخوره با دست راستم خورد و دستم و یه کوچولو خیس کرد بار دوم اومدم نازش کنم دست چپم و کرد تو دهنش ولی گاز نگرفت فقط خیس کرد بعد من اون لحظه ترسیده بود نهیبش دادم دستم و کشیدم بیرون از دهنش به زور بعد از تند برخورد گردنم باهاش دلم براش سوخته بود در همون عرض یه ثانیه سریع اومدم دست کشیدم رو سرش اونم با ناز صورتش و آورد بالا برام صدای رضایت و انگار ببخشید نمیخواستم اون موقع اذیتت کنم ولم نکن پیشم بمون داشت بعد اومدم به اون پسره که کناره یک سفیده بود به انگلیسی گفتم این سگ مال شما است دوبار گفت چی و منم دوبار انگلیسی پرسیدم درصورتی که قبلش داشتم فارسی حرف میزدم بعد اون دوبار دیدم که انگلیسی متوجه نمیشه فارسی گفتم این یک ماه شما است بعد گفت نه تا خواست بگه کی بعد یکی دیگه اومدم گفت این مال دوستم آقای … که از خواب پریدم و در همین صحبت اون سگه خیلی آروم و دوست داشتنی کنار من مونده بود و انگار از دیدن من و بوی من و وجود من لذت میبرد و منم خیلی توی خواب دوستش داشتم ( من دخترم ۲۰سالمه و مجرد تاحالام رابطه با هیچ کسی نداشتم )
  لطفا منو از تعبیرش دریغ نکنید با سپاس فراوان

  • یاسین صداقت

   با سلام و سپاس از همراهی شما
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که شما فردی هستید که احتمالا حیوان دوستید و اینکه با حیوانات خانگی میتوانید ارتباط برقرار کتید که نیک است.
   و تعبیر خوابتان نشان بر آن است که شما در آینده دوستی با وفا و قابل اعتماد در اطرافتان خواهید داشت که خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 101. فائزه

  سلام من آقام چن تا گوساله داره خواب میدیدم چن تا سگ به گوساله های آقام حمله میکردن و آقام میزدشون با چوب تعبیرش چیه?بده یا خوب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به علت ترس از دست دادن سرمایتان است و اینکه این خواب نشان بر این دارد که دشمن نیت رد به مالتان دارد و همسرتان دشمن را دفع می‌کند و صدقه بدهید و همسرتان را از این امر آگاه سازید تا مراقب افراد بد نیت باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 102. مرجان

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم تو ی خونه هستم با ابجیم اومدیم بیرون از خونه ی سگ ضعیفی جلو درب خونه دیدیم ترسیدیم برگشتیم تو خونه دوباره میخواستیم بریم ی سگ نر داشت باهاش جماع میکرد ابجیم گفت گناه دارن غذا داد بهشون خوردن ی دفعه شدن دوتا آدم،از کنارشون گذشتیم ک بریم همون سگ ماده ک شده بود دختر گف ما سب همینجا هستیم خواستین بیایین..
  .
  ببخشید میشه بگین اصلا خواب من تعبیر داره!؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود نشان بر اضافه شدن دشمنانتان دارد و اینکه شما باید با اعتماد به نفس در مقابل دشمنانتان و مشکلات قرار بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید

 103. یلدا

  من خواب دیدم رفته بودیم محل کار همسرم و اونجا یک سگ و تولش اونجا خواب بودم بعد اتفاقی افتاد نمیدونم اونا از خواب بلند شدن و سگ مادر به دنبال من امد اما کاری به شوهرم نداشت.من میخواستم فرار کنم همسرم گفت تکون نخور و فقط بشن.من این کارا کردم و سک کنار من ایستاد و پارس میکرد.ممنون میشم تعبیرش چیه ممنون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما نباید با رفتار خود حساس کنید تا به شما آسیب برسانند و باید گونه ای رفتار کنید که با رفتارتان آنها را رام کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. ..

  سلام من خواب دیدم سگی را کمی نوازش کردم و درحال بازی بااو بودم اما یکدفعه از او ترسیدم و سریع به داخل ماشینم رفتم و در ان را از داخل قفل کردم خواهرم  روی صندلی کناری ام خواب بود و هرچه صدا میکردم بیدارنمیشد همینطور پدرم بیرون از ماشین خواب بود و صدای فریاد های پراز ترس مرا نمیشنید  کمی بعد دیدم گوشه های در ماشین در حال باز شدن است و سگ توانست خود را به من رساند و بعد هم به خواهرم کمی بعد پدرم به سختی بیدارشد و ان سگ را از ما دور کرد و درهمین خوابم دیدم ماری روی شانه هایم است و پدرم سریع متوجه شد و ان را کشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر آن دارد که شما برای روبرو شدن با مشکلات خود و دشمنانتان ترس دارید و اینکه در این امر پدرتان شما را حمایت می‌کند که دشمنی به شما آسیب نزد.
   سربلند و پیروز باشید.

 105. AMIRHOSEIN

  توخابم میبینم چند تاسگ میاندومنو ازدست چندنفرنجات ميدند ولی من اون سگارونمیشناسم میشه بگین تعبیر خواب چیه باتشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ آمده است که نشان بر آن دارد که شما دوستان با وفایی دارید که شما را حمایت خواهند کرد و ابن خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 106. تارا

  سلام من خواب دیدم یه سگ سفید بهم حمله کرده دستمو گاز گرفته یه خورده خون اومده باد کرده ، تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که دشمن در کمین شماست که به شما آسیب برساند و اینکه احتمالا از دشمنی آسیب خواهید دید که نیک نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 107. مبینا

  سلام
  من خواب دیدم حیاط دانشگاهی که محل کار خودم و همسرم هست پر شده از توله سگ و یکیشون مال من بود خیلی اروم و بامزه بودند ولی من از داشتنشون خوشحال نبودم مادر همسرم اون سگ رو بمن داد من بیشتر نگران نجس شدن همه چیز بودم تو خواب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود محبت و وفاداری شخصی به شما است و اینکه شما به آن اعتماد کافی ندارد. و دیدن سگ نشان از ترس های روزمره از مشکلات هم میباشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 108. احسان حسینی

  با سلام
  توی خوابی که دیدم هر راهی رو انتخاب میکردم چند تا سگ جلوم بودن برمیگشتم راه دیگه‌ای رو انتخاب میکردم دوباره چند تا سگ جلوم ظاهر میشدن
  در ضمن وقت خوابم ساعت۵صبح به بعد بود
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ آمده است که نشان بر دشمنی دارد که نیت خیر به شما ندارد و اینکه به معنی بروز مشکلات هم می‌تواند باشد که شما را ناراحت کند.
   سربلند و پیروز باشید.

 109. ناشناس

  سلام من خواب دیدم سگ به مادرم حمله کرده و من میرم با سگ درگیر میشم و مامانمو نجات میدم
  تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ آمده است که اگر حمله کند به معنی دشمن است که مادرتان را اذیت می‌کند و شما او را از دست آزار و اذیت های دشمنان نجات خواهید دادکه این نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 110. علی

  سلام. خواب دیدم سگی به محل کارم حمله کرده ولی از من خیلی میترسد و من هم از خودم و از همکارانم در مقابل سگ دفاع میکنم و تونستم سگ رو بزنم ولی فرار نکرد

  • یاسین صداقت

   با سلام.
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در محل کارتان دشمنی دارید که باید مراقب باشید به شما آسیب نزد که باعث مشکلی شود..
   سربلند و پیروز باشید.

 111. شیدا

  سلام
  خواب دیدم میخوام برم سرویس بهداشتی اما چند تا سگ اطراف سرویس بهداشتی هستن و منو از رفتن منصرف میکنن دوستمو اون اطراف میبینم پیش خودم میگم برم خونه دوستم میرم و بغلش میکنم و انگشتر دستش نظرمو به خودش جلب میکنه و خوشحال میشم از اینکه انگشتر نامزدی تو دستش داره و از خواب میپرم تعبیر چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که افرادی شما را ناراحت خواهند کرد و اینکه به سبب این ناراحتی تان به دوستی پناه خواهید برد که نیک است و آن دوستتان به زندگی عاطفی‌ پایبند است.
   سربلند و پیروز باشید.

 112. عاطفه

  سلام. من خواب دیدم که سگی که در خانه خاله ام است را برای نگهداری به من می سپرند. سگ بسیار رام و آرام بود.
  و من در خواب او را نوازش میکردم. در واقعیت خاله من سگ نگهداری نمیکنند و من در خواب اینطور دیدم. ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که خالتان دوست با وفایی دارد که می‌تواند بر روی او حساب کند که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 113. بهار

  سلام. من خواب دیدم تو خونه با بچه ها و شوهرم خواب بودیم نصف شب بیدار شدم دیدم درخونه بازه یهو یه سگ سیاه دیدم ترسیدم خیلی دادو فریاد کردم تا شوهرم بیدار بشه کلی گریه کردمو تلاش کردم تا بیدارش کنم همش میگفتم چرا اهمیت نمیدی و در خونه رو باز گذاشتی؟ بعد پاشد از خونه بیرونش کرد دوباره دیدم یه سگ تقریباً قهوه ای کوچیکتر از قبلی تو خونه هست دوباره ترسیدم و جیغ زدم شوهرم اومد بندازتش بیرون چسبید به پای شوهرم و جدا نمیشد تا اینکه با کلی لگد انداختن جداش کرد و بیرونش کرد. ممنون میشم تعبیر رو برام بنویسید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما از موضوعی در عالم بیداری ناراحت و پریشان هستید و از عدم حل آن ترس به دل دارید و اینکه همسرتان در روزمره به مسائلی که عنوان میکنید بی اهمیت است که آن را در خواب دیده اید.
   و سگ در خواب شما نشان به فردی است که آسیب به شما نمیرساند و دشمن شما نیست و اما شما دل خوشی از آن فرد ندارید و آن را با رفتارتان دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 114. امین

  سلام یه شخص غریبه را دیدم که سگی داشت و همش سعی میکرد که سگش رو تحریک کنه به من حمله کنه ولی زمانی که حمله میکرد من فرار نمی کردم به سمتش حمله میکردم و سگ فرار میکرد و دوباره صاحب سگ این کار را تکرار میکرد به نظر شما تعبیر چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که فردی از طرف دشمنی می‌خواهد به شما آسیب برساند و اینکه دشمن تراشی می‌کند که شما را اذیت کند پس بیشتر مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 115. ناشناس

  سلام،من خواب دیدم مرد آشنایی که سید هست همراه سگی به طرف من می‌آید (من بشدت از سگ میترسم) التماس میکردم نزدیک من نشود سگ را بگیرد اما توجهی نمی‌کرد کنار من ایستادند اما برخلاف تصورم سگ فقط کنارم بود و نگاه میکرد و ناگهان تبدیل به انسان شد( پسر جوان).
  لطفاً تعبیر خوابم را بگویید.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و به معنی این استه شما در آینده صاحب دوستی با وفایی خواهید شد که نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 116. شقایق

  سلام من دو شبه هی دارم خواب سگ میبینم ،البته اهلی بودن و بدلیل اینکه از سگ خیلی میترسم تو خوابم می ترسیدم، بعد یکی از اشناهامون هی سعی داشت سگ بهم نزدیک کنه آسیبی بهم نزد ولی تو خوابم وحشت کردم و از خواب پاشدم ممنون میشم تعبیرش بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام خواب شما بر این صورت است که شما در بیداری از موضوعی نگران هستید و اینکه ناخوداگاهتان آن را به خواب می‌برد.و تعبیر خواب شما بد نیست و نشان بر شخصی دارد که در مشکلات شما را حمایت خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 117. هامون

  باسلام.من خواب دیدم باماشینم درجاده همراه مادر خواهروبرادریکباره زدم کنارورفتم اززمینی که گندم برداشت شده برگ گل محمدی خشک شده جمع کنم که یک سگ سفیددنبالم افتادوبدوبدورفتم داخل ماشین ومکان عوض شد دیدم دوتاسگ داخل اتاقک درو هل میدن که بیان بیرون ومنم نمیزارم. ممنون میشم جوابموبدین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر این صورت است که اگر مردی یا پسر جوان و مجردی خواب ببیند گل محمدی خشک پیدا میکند به نشانه ی این باشد که در روزهای آینده با دختری آشنا خواهد شد که از او دلبری میکند و به ایشان سخت علاقمند میشود و اگر دختر مجردی این رویا را ببینید به نشانه ی این است که به جنس مخالف خود عشق می ورزدو در این بین دشمنانی وجود دارند که نیت به اذیت کردن شما دارند .
   سربلند و پیروز باشید.

 118. اسرا

  سلام ببخشید یکی از اشنا هامون‌خواب دیده که دو‌تا سگ بر سر قبر پسرش (که تازه فوت شدن)نشتن و نمی زارن کسی به قبرش نزدیک بشه
  اگه میشه تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب نشان بر امری است که که شخص پریشانی روحی دارد و اینکه سگ ها به عنوان نگهبان از قبر محافظت می‌کنند و این بد نیست. برای آرامش قلب مادر و میت قرآن تلاوت کنند.
   سربلند و پیروز باشید.

 119. علی مرادی

  با سلام من در خواب دیدم که در مغازه تعمیرات دوپرخه خودمان جن میبینم و حمله چند سگ به داخل مغازه ولی سگ ها کاری با من ندارند و از بیرون ۲ عدد دختر می آیند و یکیش به من میگوید من تورا به علت اینگه به پسری که دوست دارم فش دادی جادو کرده ام بعد من با دوست خودم دنبال برقه جادو یا دعای آن دختر هستیم و من از خواب بیدار میشوم آیا تعبیرش چیطت؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر حمله سگ ندارد و نمی‌توان به ت دشمن برای شما آن را تعبیر کرد و اگر به عنوان نگهبان بوده اند به معنی دوست با وفا است که به شما خیر می‌رساند اما ضرر نمیرساند و اینکه جادو کردن می‌تواند به علت ترس از رفتاری باشد که در عالم واقیت به شخصی نشان داده اید و در خواب آن را اینگونه دیده اید و در تعبیر دیگر دیدن دختر در خواب به معنی هدف برای مرد است.
   سربلند و پیروز باشید.

 120. Zeynab

  من خواب دیدم چند سگ در حیاط خانه مادرم هست و من و همسرم وپسرم خانه مادرم هستیم و کس دیگه ای بجز ما انجا نیست. ما روی ایوان میایم و سگها حمله میکنند و میخوان ما از پله پایین وحیاط نریم. من با تی هرچی به سگها میزنم که برن اما اونا هستن و میخوان بیان رو ایوان. خیلی توی خواب ترسیدم و همش میخواستم که پسرمو بفرستم توی خونه اما نمیرفت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ همانطور که بارها عنوان شده است اگر به حالت حمله داشته باشد نشان بر دشمن است که می‌تواند به شما آسیب برساند و اینکه اگر آسیب نزده است بهتر است و بد نیست و اینکه دیدن اینگونه خوابها بیشتر نشان بر روان پریشان دارد و صدقه بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 121. سمیه خطیب

  سلام ببخشید شخصی در مورد من خوابی دیده ؛ گفتن من در اتاقی انگار زندانی شده بودم و قفل شده بود این در ؛ اول خواب شوهرم را میبینند ولی بعد در خواب ندیدن و فقط دری را دیدن که قفل است و باز میکنند تا منو نجات بدن و وقتی در باز میشه من و یک سگ از اتاق بیرون میاییم و سگ به پاس تشکر دست کسی که مارا نجات داد لیس میزند و نوازش میکند رنگ سگ قهوه ای روشن بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر نیکی است و به این صورت است که شما از مشکلی عظیم نجات پیدا خواهید کرد و البته به وسیله فردی که حمایتگر شما است و اینکه شما در مشکلاتتان فردی با وفا به همراه دارید که از نجات دهانتان در مشکلات قدر دانی خواهد کرد که خوب است. و سگ در خواب شما به عنوان دوست و رفیق است که در زندگیتان همراهتان است.
   سربلند و پیروز باشید.

 122. سارا

  سلام خسته نباشيد من متاهلم و يه فرزند شيرخوار دارم
  شب عاشورا خواب ديذم يه سگ سياه و قهوه اي عاشق من شده
  من كلا از حيوونا خيلي ميترسم همچنين سگ تو خوابم هم ازش ميترسيدم
  بهم نزديك شد بار اول دستمو ليس زد چندشم ميشد حالم بد ميشد ولي مقاومت ميكردم بعد ديگه همش به من چسبيده بود يا ميومد روي شونه ام كنارش بايد ميخوابيدم
  من از همه اطرافيانم تقاضاي كمك ميكردم كه كمكم كنن و منو از دستش نجات بدن
  ميدونستم تو خوابم كه سگ نجس هست و من نجس شدم مراقب بودم فرزندم نزديك من نشه
  از همسرم پدرم برادرشوهرم كمك ميخواستم همش تو خواب
  ميگفتم توروخدا اينو از من دور كنيد
  تعبيرش چي ميشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که دوستی با وفا پیدا خواهید کرد که می‌تواند در مقابل دشمن هایتان از شما محافظت کند و احتمالا شما از او دوری خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 123. المیرا

  ببخشید من خواب دیدم توی اتقم خواب بودم از خواب که بیدار می شم می بینم سه تا حیون :سگ ،گربه ،روباه توی اتاقم هست وتا منو می بینند فرار می کنم. اول روباه میره و با یه نگه خشمگین نگاه می کنه و می ره گربه می ره ولی ندیدمش فقد سگ می مونه که وقتی نوازشش می کنی با من بازی می کنه ولی یهو پابه فرار می زاره؟!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر چند وجح است و اینکه شما در اطرافتان اطرافیان دارید که در حال گول زدن و فریب شما را دارند و این نیک نیست و اینکه دوست باوفایی هم دارید که احتمالا از رفتارتان ناراحت خواهد شد و شما را ترک خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 124. نیلوفر

  سلام من خواب دیدم یه نفر یه کله پاچه تمیز شده ولی نپخته رو بهم داد به یه درخت آویزونش کردم ولی یه سگ اومدو کله پاچه را بردو خورد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما به این شکل تعبیر می‌شود که دشمن از غفلت شما استفاده خواهد کرد و خیرتان هر باشد به آن آسیب می‌زند و از شما می‌برد و این نیک نیست.
   صدقه بدهید.

 125. شکیبا

  سلام ممنون از لطفتون
  من بعد از ظهر خواب دیدم که با مادر خدا بیامرزم رفتیم حرم واسه زیارت مامانم هم خوشحال بودن بعد از خوندن نماز از مادرم جدا شدم برای اینکه برم غذا بخورم رفتم توی یه کوچه با همکارام دیدیم پر از سگهای زرد هست که دارن پوستشون رو میکنن و بعضیعا رو زنده زنده پوست میکنن خیلی دلم براشون سوخت بعد بیدار شدم مادرم سه هفتست فوت شدن لطفا تعبیرشو بگین ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر چند وجح است و اینکه جایگاه مادرتان نیک است و نشان از خوبی است و اما دیدن سگ زرد برای شما خوب نیست و مراقب اول سلامتیتان باشید و دوم اینکه باید از دشمن که میدانید و اگاه هستید فاصله بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید.

 126. لعیا

  سلام من خواب دیدم شب بود من وهمسرم تو یه جای تاریک بودیم و میخواستیم هم دیگه رو بغل کنیم خشکمون زده بود و یهو یه سگ قهوه ای من وهمسرم رو دنبال میکرد و پارس میکرد و ما فرار میکردیم رسیدیم به یه کارخو نه ای و من از دیوارش رفتم بالا تو کار خونه یه نگهبان بود گفتم درو بازکنین سگ دنبالمون درو باز نکردن و ما باز فرار وردبم و به به جای امن خودمون رو رسوندیم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که در زندگی زناشویی شما فردی دشمنی خواهد کرد و نیت به اذیت کردن هر دوی شما را دارد و اینکه شما به روش فاصله گرفتن از دشمنتان از آن دوری خواهید کرد که برایتان بهتر است.و اگر شخصی را دیدید که در رابطه زناشویی شما دخالت می‌کند دوری را ترجیح دهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 127. بانو

  سلام.من خواب دیدم سگی به من حمله کرد و مرا گاز گرفت دندانش در دست من فرو رفت.تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که دشمن شما در کمین است که به شما آسیب بزند و احتمالا این کار را خواهد کرد و آسیب‌ ماندگار خواهد شد. پس بیشتر مراقب باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 128. مائده

  سلام.وقتتون بخیر.من خواب دیدم میخواستم سوار ماشین بشم تو پارکینگ همین که ریموت رو زدم در پارکینگ بره بالا ۷-۸ تا سگ وارد پارکینگ شدن یهو منم به شدت میترسم از سگ درهای ماشین رو قفل کردم نتونن بیان داخل ماشین بعد هرچقدر درو باز کردم برن بیرون نرفتن یهو دیدم داخل اسانسور شدن رفتن بالا بعد چند دقیقه باز اومدن پارکینگ بعد همسایه ها پدرم اومدن هرچقدر کردن نتونستن بیرونشون کنن.ممنون میشم تعبیر کنین واسم بد جوری کلافه شدم بعد دیدن این خواب

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر موضوعی است که در بیداری ا حل آن عاجز هستید و توانی برای حل آن ندارید و خود را در برابر آن ناتوان خواهید دید و اینکه در وجح بدی خوابتان سگ نشان بر دشمن است اگر به شما حمله کند و درنده باشد و اگر خانگی باشد نشان بر دوست با وفا است. و اینکه این دشمن سمج است و نیت خوب ندارد و صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید.

 129. Mahsa

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که (نیمه شب بوده) و من
  تو بالکن خونمون وایسادم( طبقه ششم) و پایین خونمون ۳ تا پسر هستن که دارن دو تا سگ خیلی بزرگ رو با هم جا به جا می کنن (تعویض می کنن) و این سگ ها خیلی وحشین . یکی از این سگا داشت فرار می کرد که منو میبینه و نمی دونم چجوری از اون پایین میاد بالا و منو می کشونه پایین.
  بعد یهو سگ ها ناپدید میشن و انگاری بابای یکی از این پسرا منو با پسرش می کنه تو یه ماشین ( تو خواب حس می کردم پدره خیلی معروفه و به یه جایی وصله)
  و من داشتم گریه می‌کردم تو ماشین که ازم می پرسن تو کشتیش یا نه؟
  من میگم نه و بعد وارد یه پارکینگ میشیم که پر از خبرنگاره و ما از اون رد میشیم و وارد آسانسور میشیم.
  ممنون میشم اگر کمکم کنید و تعبیرش رو بهم بگید❤️
  نمی دونم چرا انقدر داستان واقعی هست برام . انگار خواب نمیدیدم ولی مطمئنم که خواب بوودم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از این دارد که شما مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت و با وجود آن که به عملی انجام نشده شما را گناه کار می‌دانند پس از دشمنتان به دور باشید و تا مدتی محتاط عمل کنید و صدقه بدهید که به خیر رفع شود.
   سربلند و پیروز باشید.

 130. Bahar

  سلام من خواب دیدم توی حیاط مادرجونم کلی سگ بود و هوام خیلی گرم بود ولی سگ ها تو حیاط راه میرفتن با کسی کاری نداشتن حتی طرف من هم اومدن ولی کاری نداشتن تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خوب است و نشان از دوست وفادار و مهربان است و اینکه همچین افرادی را در خانواده خود دارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 131. Samira

  سلام
  من خواب دیدم همراه خانواده رفته بودیم باغ
  یه سگ اونجا بود که با هیچ کس کاری نداشت ولی تا منو دید دوید سمتم و دستمو گرفته بود بین دندوناش
  بقیه هر کاری کردن منو ول نکرد
  فقط دستمو محکم با دندوناش گرفته بود طوری که دردم میومد و دستم خراش برداشته بود
  هر کاری کردم دستمو رها نکرد و همش دنبالم میومد تا این که با دوتا دستام فکشو گرفتم و از هم بازشون کردم این قد باز کردم تا فکش شکست و دو تیکه شد و مرد
  تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که از طرف شخصی به شما آسیب خواهد رسید و اینکه شما هم با رفتارتان آن شخص را که دشمن شما است از پا درخواهید آورد و پیروز خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 132. سمیه نصری

  خوردن نجاست کسی توسط سگ زرد چ معنایی دارد؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر بیماری دارد که تعبیر به خوبی نیست و اینکه شما باید مراقب خود باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 133. Ftm.mmf

  سلام.من خواب دیدم یه عروس و داماد همراه سگ بزرگشون دارن سلفی میگیرن.بعد سگه منو دید و به سمتم دوید منم از سگ میترسم کلا، تو خوابم وحشت کرده بودم. بعد سگه اومد تو بغلم سرشو رو سینم گذاشتو آروم بود، منم بغلش کردم بعد صاحباش به زور اومدن بردنش چون نمیخواست از پیشم بره…بعد سگه زوزه میکشیدو انگار گریه میکرد که برگرده پیشم بعد ولش کردن دوباره اومد تو بغلم آروم شد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این است که شما در عالم بیداری دوستی دارید که او به شما وابسته است و اینکه به شما وفا دار است و شما باید قدر دوستی های خوب را بدانید.
   سربلند و پیروز باشید.

 134. ناشناس

  من خواب دیدم پدر و مادرم جلوی درمون نشستن(ما شهرستان زندگی میکنیم و برخلاف همسایه هامون خیلی کوچه نمیشینیم)بعد منم رفتم چند دقیقه این نشستم که یه عالمه سگ اومدن دور و برامون نشستن آروم نگامون میکردن فقط منم هی میگفتم عه چرا تا من اومدم اینا هم‌ اومدن برم داخل که یهو دیدم پشت درم یه سگ نشسته اما بعدمامانمینا گفتن نه‌گربه بود در حالی که اصلا شبیه گربه نبود راستی بین اون شما گرگم بود(تا بیدار شدم یاد چند روز پیش افتادم که مادرم خواست برای سگ همسایمون غذا ببره ب من گفت تو ببر که برات دعا کنه دعای حیوون گیراست اما من قبول نکردم )تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به تعبیر معبران اسلامی دیدن سگ به خواب نشان از دشمن دارد و بایدمراقب خود و خانواده در مقابل نیت های انها باشید و اینگه در خواب دشمن است و حتما صدقه بدهیدکه به خیر رفع شود.
   سربلندو پیروز باشید.

 135. Ado

  سلام من خوابی دیدم که دقیق نمیدونم چطور بود ولی تا جاهایی یادمه که یه سگی دنبالم میدوید و من فرار میکردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما دلیل بر ترس شما است و اگر دقت بفرماید متوجه خواهید شد که ترسهای ما و ناراحتی های که در روزمره تجربه خواهید کرد در عالم خواب ان را به شکل سگ و یا پرت شدن از ارتفاع میبینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 136. مهتاب

  من خواب دیدم مادرم حامله اس تو خواب گفتم ای بابا تو این سن این چی بود نکنه پسر باشه بعد یه دفعه گفتن بابام مرده بعد دیدم شکم مادرم ترکید از توش سک و گربه اومد بیرون بعد خونه مون هم یه جوری بود انگار کاشی بود همه جایش تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما به این صورت امده است که نشان بر این دارد که مادرتان در درون خود برای خودش و خانوادش دشمن فرضی ساخته است و اینکه این افکار به خودش و اطرافیانش لدمه خواهد زد و باید افکار منفی را از خود دور کند . و این که پدرتان عمر طولانی و با عزتی خواهند داشت.
   سربلند و پیروز باشید.

 137. عباسی

  سلام.وقتتون بخیر.من خواب دیدم توی اتاق خودم روی زمین دراز کشیدم و یه سگ طوسی خیلی خوشگل و بانمک پشمالو کوچولو کنارمه و من باهاش بازی میکنم نازش میدم قربون صدقش میرم که یهو پسر عمم از پشت پنجره (پنجره اتاقم فاصله اش تا زمین کمه) انگار که مخ سگرو بزنه مون حالتی بهش میگه بیا ببرمت توی باغ یه دوری بزنیم . سگم باهاش میره و من ناراحت و عصبی میشم از دست پسر عمم. این تعبیری داره؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نمیتواند تعبیر خاصی داشته باشد و تنها دلیل این خواب نشان بر علاقه شما است که به این موجود دارید و در نبودش هم ناراحت شده اید چون در خواب احساستان را ابراز کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 138. شادی

  سلام. من تو خواب دیدم که در خیابان یه تابلویی نصب شده که عکس دو تا سگ رو ی آن هست و نوشته شده حتی سگ از این نژاد هم خطرناک است و گاز می گیرد مواظب باشید. چون عکس سگ از سگهای معمول خطر ناک نبود. تعبیرش چی میتونه باشه. ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ امده که به معنی دشمن است و وجود تابلو خطر برای شما میتواند به معنی علامت هشتار باشد و اینکه مراقب خود و زندگیتان از وجود وشمن باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 139. سعید عسکرزاده

  سلام ..من خواب دیدم در خانه مادی(فوت کرده تند)همه جمعیم و مادر نیز هست و خوشحال و سرحال…و مهمون زیاد میومد.من با زنم چندساله جدا زندگی میکنیم.ولی اونم اونجا بود..چند تا دختر مجرد هم اومدن یکیشون من رو داشت می‌بوسید که اونایی دیگه ناراحت شدن..موقع خداحافظی اون سه دختر باهم با یه ملشین رفتن ..وقتی داشتن دور میشدم و مانکاه میکردیم چند تا سگ خیلی وحشی دعوا کنان از ته خیابون به سمت خونه مادر اومدن..به نحو وحشیانه ای همدیگه رو داشتن تیکه تیکه میکردن که سر یکیشون کنده شد..بعد یکیشون به سمت خونه ما نگاهی کرد و با چشمهای روشن و وحشی نگاه میکرد تو چشمهای من و چند قدم اومد جلو..ولی حمله نکرد ……

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تنها المان خاصی که داردقابل تعبیر است اینها هستند که خدمتتان عرض خواهم کرد و اول انکه مادرتان در ان دنیا جایگاه خیر و خوبی دارد.
   و وجود چند زن در خواب نشان بر میل و غریزه شما شاید باشد و اینکه وجود دشمن در زندگی شما وجود دارد که که سعی بر اذیت شما هم دارند به هر حال هوشیار باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 140. امیرمحمد

  سلام پدربزرگ من خواب دیده بپدربزرگم برای من یک سگ میخرد وبه من هدیه میدهد ومن میروم سرکوچه ولش میکنم و پدر بزرگ هم میگوید اورا حداقال به ش غذا میدادی برگرده چرا بدون غذا ولش کردی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دوست وفاداری خواهید داشت که به او اهمیت نمیدهید و او را به حال خودش رها خواهید کرد و این شخص میتواند فرد قابل اعتماد شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 141. khosro

  سلام خواب دیدم به همره خانوادم در کوچه باغی هستیم که از این کوچه باغ سگ های زیادی درحال عبور بودند پدرم به یکی از سگ ها نان داد و اون س هارفتند ولی یه سگ دیگه هم بود که میخواست با این سگها بره که من نذاشتم بهش گفتم که مثل اون ها نیست و نباید بره تو خواب انگار با اون سگ حرف میزدم و حرفای اونم میفهمیدم تعبیرش چیه؟؟

 142. سمیرا

  سلام. خواب دیدم که یکی از فامیلهای ما سگی رو به خونه ی ما آورد این سگ حالت مریض داشت انگار به خود می پیچید و من خیلی ناراحت بودم که چرا سگ نجس را به خونه ما آورده. تعبیر این خواب چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما اینگونه بیان شده است که میتواند حیوان نجس در خواب به معنی مال حرام است و اینکه احتمالا فردی نیت بر این کار دارد که شما را در کار حرام و یا مال حرامی مشارکت دهد و شما از این امر اگاه خواهید شد و اقدام به کاری نخواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 143. نرگس

  سلام من دیشب خواب دیدم چند نفر رو که یه سگ داشتن فکر کنم سفید بود و دیدم یهو تمام دست چپم مثل پشم سفید روش چسبیده من با دست راستم پشنهاد رو میکندم و به اونا میگفتم، بیا من همش میگم اگه موی سگ یه جا بیفته میچسبه و همه جارو میگیره
  تعبیر این خواب چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این امر دلالت دارد که شما از مسئله ای در بیداری ناراحت هستید و ان موضوع را برای دیگران توضیح میدهید اما انها حرف شما را قبول ندارد تا زمانی که به چشم خود ببینند.
   سربلند و پیروز باشید.

 144. khosro

  سلام من خواب دیدم به همراه خانوادم در کوچه باغی هستیم که از این کوچه باغ سگ های زیادی عبور کردن وقتی داشتن از کنار ما میگذشتن پدرم تکه ای نان برای آن ها انداخت که یکی از آن ها برداشت و رفت و سگی هم در کنار ما بود که برای من در خواب آشنا بودو میخواست با اون سگ ها بره و انگار با من حرف میزد و اینو بیان میکرد ولی من نذاشتم بره گفتم بهش که تو جزیی از اونا نیستی نباید با اونا بری تعبیر خواب من چیست؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که شما دو خانوادتان دشمنانی دارید که به وسیله پدرتان از شما دور خواهند شد و پدرتان طریقه رفتار با انها را خوب بلد است و اینکه شما در میان دشمنانتان دوستی دارید که به شما وفادار نیست اما شما ذات او را به خوبی میشناسید و میل به دوستی با او دارید که اجازه هم کیش شدن با دشمنان و بد ذات شدن را به او نمیدهید و راهنمایی او در رفتار خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 145. پری

  سلام من خودم سگ دارم و خواب دیدم با سگ خودم رفتم یه زمین بزرگی مثل دشت که سگم داشت میدویید و لذت میبرو و منم ازس عکس مینداختم که یهو افتاد تو یه چاله ای حالش خیلی ناجور که از حال رفت و من گریه میکردم و بعد عمم که فوت کرده رو دیدم که اومد کمکم و رفتیم آوردیمش بیرون در صورتی که افراد دیگه ی خونواده هم که الان هم زنده هستند اونجا بودن.بعد بردیمش دامپزشکی و حالش خیلی بد بود دستاش شکسته بود ولی منو دید دم تکون میدادو اینا ولی من خیلی ناجور تمام مدت تو خواب بالا سر این بچه گریه و زجه میزدم و تو واقعیت هم تو خواب کلی گریه کردم.ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض شود که دو حالت دارد که یا به علت علاقه ی بین شما پیش امده است و بسیار طبیعی است و یا اینکه می تواند به این معنا باشد که برای یکی از دوستان بسیار نزدیکتان مشکلی پیش خواهد امد و کسی از خانواده ی ان مرحومه به شما کمک خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید

 146. مرجان

  سلام .من داداشتم چن وقته توکماست اوردیمش خونه ازش نگهداری میکنیم دیشب خواب دیدم گذاشتیمش روزمین به بابام میگم الان بارون اومده زمینا نم داره یه وقت سگ نیاد اززیر فرشا بیرون تاگفتم برگشتم دیدم اززیر تشک داداشم دست وپای یه سگه بزرگ زده بیرون زودبابامو چن نفردیگه اومدن و داداشم رو برداشتن بهشون گفتم تاسکه بیهوشه زودچاقو بزنید توقلبش اونام همین کارو کردن وسگه مرد .توروخدد تعبیرشو بگید ممنونم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ممنون از همراهی شما دوست عزیز. و امید به شفای بیمار شما
   خواب شما نشان بر خیر دارد و به گفته معبران به معنی دشمن است و کشتن ان پیروزی بر دشمن تعبیر شده است و به برادرشما ارتباطی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 147. شمیم

  سلام
  فکر کنم دوبار این خواب رو دیدم که یه سگ زخمی رو که انگار آشناست و سگ خودم بوده می بینم و بهش غذا میدم و زخماشو می بندم. اگر میشه لطفا تعبیر اینو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس انچه که شما بیان نموده اید مشخص است که رابطه ی خوبی با سگ دارید و این خواب برای شما نشان از ان دارد که به شخصی که بسیار بعدا به شما متعهد خواهد بود کمکی خواهید کرد که برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 148. حسن اسماعیلی

  خواب دیدم دریک خانه با جمعی از دوستان دریک مکان نامشخص بودیم به نظرم مکان مذکورهتلی دریک مکان زیارتی بود پنجره رابازکردم دیدم از اسمان خاک میباردسریع ازهتل خارج شدیم وقتی پایین آمدیم دیدم آن مکان پرازسگ است با دوستان سگها راباسنگ فراری دادیم وبه طرف حرم که به نظرم درکربلا بودیم حرکت کردیم بین راه با دوستان که یکی ازآنها پسرعمویم بود خیلی شوخی وخنده کردیم تا به حرم رسیدیم انجا من به نظرم مشغول خوردن کاسه ایی ازبرنج بودم به بچه ها گفتم شما برویدداخل من بعدا خوردن غذای میایم لطفا تعبیر این خواب رابرای بنویسید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این معنا ممکن است باشد که تعبیر خواب خاک به معنای رزق است و این برای شما نشان از ان دارد که شما را رزقی خواهد رسید که بسیار خیر است و به واسطه ی آن دشمنانی را از خود به راحتی دور خواهید کرد و بزرگی خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 149. Sana

  سلام من خواب دیدم که همسایه های مامانم اینا سگ های کوچیکی داشتند ک اونا رو در حیاط بسته بودن و منم وقتی داشتم پیاده از اونجا رد میشدم که برم خونه مادرم اینا اون سگ ها رو میزدم و اخری را ک همسایه دیوار ب دیوارشون میشد و سگشون خیلی دنبالم میومد سگشونا کشتم و دندون های سگ رو خورد کردم وقتی هم رفتم توخونه مادرم ب همسرم پیشنهاد دادم تا سگی هم برای مامان اینا بیارم ک اونام سگ داشته باشن و همه موافقت کردن و همسرم ی سگ سیاه و سفید بزرگ اورد و در حیاط مامانم اینا بست این خواب تعبیرش چی میسه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنانی دارید که بر آنها پیروز خواهید شد و آنها شکست خواهند خورد و اما شما هم به وسیله رفتارتان مقدمه دشمنی با افرادی را خواهید چید. پس مراقب باشید که اینگونه نشود و راه دوستی را در پیش بگیرید.
   سربلند و پیروز باشید.

 150. zynb

  سلام
  من خواب دیدم ک سگی آشنا منو گاز گرفت یعنی چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود این است که شما از طرف دشمنی که آشنای شماست و آن را به دوست می‌شناسید احتمالا آسیب خواهید خورد و صدقه بدهید و از افکار منفی هم خود را دور کنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 151. fatemeh.b

  سلام وقتتون بخیر،شوهرم خواب دیده درمحل کارشون یعنی مغازه اش،سگهایی دیده،تعبیرش چیه؟مرسی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت است که اگر سگ ها وحشی باشند نشان بر دشمنی است و اگر سگها ارام و رام باشند نشان بر دوستانی با وفا است که او را حمایت خواهند کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 152. امیر احمدی

  سلام
  من پشت بوم بودم لبه پرتگاهش بغل سکو که یه هو دیدم از جاو یه سگ بزرگ هیکل به من حمله کرد یه لحظه ترسیدم ولی بعد بلندش کردم از ارتفاع پرتش کردم پایین ، بعد نفهمیدم مرد یا بلند شد فرار کرد
  تعبیرش چیه ؟ دشمنم رو زمین میزنم در واقعیت ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نیک است و بر این صورت است که شما در مرحله کاریتان به مقام خوبی خواهید رسیدو اینکه در ان موقعیت دشمنی بر شما پیدا خواهد شد که شما بر اوظفر پیدا خواهید کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 153. مجتبی

  با سلام,
  من خواب تعداد زیادی سگ رو دیدم, ی جایی بود که هر کس اگر بخواد از یک چیزی که الان یادم نیست محافظت کنه سگ کرایه می کرد, اونجا افراد زیادی بودن سگ کرایه می دادن, من از اونجا رد میشدم خیلی ترسیده بودم, برای اینکه کرایه دهنده های سگ با سگاشون با من کاری نداشته باشن رفتم تا یک سگ کرایه کنم, تو همین اوضاع یهویی دیدم کرایه دهنده های سگ دارن یکسری سگ ولگرد که اون اطراف بودن و قلاده نداشتن به بدترین نحو میکشن, گفتم چرا میکشیدشون جواب دادن یک خانم سن بالا که نشون میداد براش احترام خاصی قایل هستن از این سگهای ولگرد حمایت میکنه و با گاریش هر روز میاد به این غذا میده و تا نیومده باید اینا رو بکشیم, در نهایت بعد از کشتن اونها یک سگ ماده سیاه که خوشحال بود داره توسط من کرایه میشه بمن کرایه دادن من از ترس سگها و اون افراد پول کرایه رو دادم و چون هدفم اصلا کرایه سگ نبود الکی گفتم فردا میام میبرمش,

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر ترس های شما است در برابر وقایع زندگیتان و میتواند اینگونه تعبیر شود که شما دشمنانی دارید که انها را میشناسیذ اما برای اینکه به شما اسیب برسانند به شکل های متعددی به انها باج میدهید تا به شما اسیب نرسانند .
   سربلند و پیروز باشید .

 154. چيچك

  با سلام در خواب ديدم از دست سگ نا آشنايي فرار ميكردم كه وحشي نبود و رفتم روي بلندي و عجيب بود كه دندانهاي سگ را ديدم كه مثل دندان انسان كه وقتي خراب ميشود دندانپزشك آن را پر ميكند دندانهاي سگ هم پر شده بود
  ناراحتي من از اين است كه وقتي بيدار شدم احساس ميكردم آن سگ خودم هستم،آيا ممكن است شكل برزخي من باشد؟ خواهش ميكنم راهنمايي كنيد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ترس شما از مشکلات روزمره است و اینکه سگ در خواب دشمنی است که می‌خواهد به شما آسیب برساند و شما را اذیت کند. جای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید.

 155. لعيا نظري

  سلام
  من خواب سگي رو ديدم كه قلاده داشت دست صاحبش بود و هر دو البته ناشناس بودن ، اون هي به صاحبش حمله ميكرد و اونهم هر كار ميكرد سگ اروم نميشد
  من قلاده رو گرفتم و با چند حركت تند جوري سگ رو تكون تكون دادم و به حلو و عقب كشيدمش كه گيج و نزديك به مردن بود و دست و پاهاش مثل چوب شده بود و روي زمين افتاده بود . منم از ترس مردنش قلاده رو به صاحبش پس دادم و گفتم داره ميميره و خواستم مواظبش باشه .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ وحشی در خواب نشان از دشمنی است که در کمین است که به شما آسیب برساند و اینکه این خواب می‌تواند نشان اول از روحیه شما باشد که توان روبرو شدن با مشکلات و آسیب ها را دارید و می‌توانید آنها را حل یا دفع کنید و دوم اینکه شما بر دشمن خود ظفر پیدا خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 156. لیلی

  سلام من خواب دیدم یه سگ سیاه شکاری به زور میخواد وارد خونمون شه منم دویدم که به مامانم اطلاع بدم اما تا برگشتم دیدم زودتر از من رسیده و رفته تو بغل مامانم و مامانم میگه نترس در حالی که من تو خواب خیلی ترسیده بودم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و بر این تعبیر است که شما در خانوادتان فردی خ اعید داشت که از شما حمایت خواهد کرد و دوست و امین و وفا دار به خانواده شما خواهد بود.
   سربلند و پیروز باشید..

 157. طلا

  سلام
  من سگ خونگي پاپي دارم
  تو خواب ديدم كه سگ خودم و يه سگ ديگه پاپي داريم كه خواب بودند و من ميدونستم كه گرسنه هستند

  يكي يكي بيدارشون كردم و از پستان بهشون شير دارم
  اول سگ خودم بعد به اونيكي
  تعبيرش چيه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب از جهاتی ممکن است اشاره ای به آن باشد که در واقعیت هم به این موضوع بسیار فکر می کنید و به این جهت این خواب را دیده اید اما از جهتی هم می تواند به این صورت باشد که شما به کسی که دوست عزیز شما است خیری خواهید رساند.
   سربلند و پیروز باشید

 158. تنها

  سلام…من خواب دیدم تو خونه خودمون هستیم و همه خانواده جز یکی از دامادمون تو خونه هستن…یه سگ بزرگی هم تو اتاق خواهرکوچیکترم هست و خوابیده تو اتاقش و بابام هم مجبورش می‌کنه بره تو اون اتاق بخوابه خواهرم می‌ره و یکم بعد از اتاق میاد بیرون…و وقتی تو اتاق هستیم یکی از خانوادمون نمیدونه تو اتاق خواهرم سگ هست می‌ره در اتاقو باز می‌کنه وقتی خواهرکوچیک داره می‌ره تو یه اتاق دیگ سگه بیدار میشه و به خواهرم حمله می‌کنه وگردنشو میگیره…همه جیغ میزنیم ومن بچه خواهرمو میگیرم میبرم یه اتاق دیگ…پدرومادروخواهربزرگترم فقط ایستادن و نگاه میکنن و جیغ میزنن و خواهر کوچیکم و همسرم فقط دارن سعی میکنم سگ رو دور کنن که سگ فقط باز به خواهرم حمله می‌کنه و من آخرش بچه خواهرمو ول میکنم میرم سمت خواهرم که نجاتش بدم از خواب پریدم بیدارشدم.میشه لطفا کمکم کنید وتعبیرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شماا نشان برر این دارد که دشمنی در کمین خواهر شما است تا به او حمله کند و اینکه به او آسیبی برساند و این که در این وضعیت شما به او کمک خواهید کرد و از او حمایت خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 159. مرسانا

  سلام.من خواب دیدم یه مکان غریب و شلوغ رفته بودیم بازدید دسته جمعی البته نمیشناختم کسایی که باهاشون بودم رو اما اونجا هر بار گوسفند و حیوانات خونگی هم رد میشدن که ناگهان یه سگ قهوه ای دهن باز و زبونش بیرون بدون غره و صدا گرسنه بود وارد اون مکان شد همه گفتند یه بره ها رو سر ببریم بندازیم جلوش بخوره سیر بشه بره من گفتم نه گناه داره بره. سگ و یه جوری میزنیم میره اما در همین حین سگ داشت میدویید که اصلا هم نگاه و راهش سمت من نبود اما یهویی پیچید طرفم و انگشتای دست راستمو تا مچ گاز گرفت بدون خونریزی اما من با دست چپم گردنش رو فشار دادم و کامل روش مسلط بودم تا یه نفر بیاد و نجاتم بده حتی چنگاشم هر بار میخواست بندازه تو صورتم که نمیتونست بعدش نمیدونم چطوری خوابم یهو ختم شد به اینکه تو ماشینم و همون سگ یه مردی رو بدنش رو از وسط دو سه تیکه کرده بود و من تو ماشینی بودم کنار راننده در حال حرکت که زن اون مرد مشکی پوشیده بود و تو ماشین عقب نشسته بود و من صحنه رو از تو ماشین از عقب میدیدم. بعدم بچم با گریش بیدارم کرده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این آیت که شما دشمنانی دارید که بر آنها مسلط خواهید شد و آنها را شکست خواهید دارد ولی آنها به شما آسیبی خواهند رساند که بازد حواستان را جمل کنید که این آسیب چند باره نشود و تکرار نشود.
   سربلند و پیروز باشید.

 160. جواد واحدی

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم که با ماشینم و چن تا سگ در کنارمن یکی جلو و یکی عقب و چن تا سگ هم بیرون از ماشین به دنبالم بودن و من سعی کردم سگ جلویی رو بندازم پایین که از خواب بیدار شدم و درضمن من از سگ خیلی میترسم و اینکه شبش خیلی خسته بودم زود خوابم برد ممنون مرسی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بایدبدانید که در تعابیر امده است که نگاه شما در واقعیت به سگ بسیار مهم است ودر اینجا هم این موضوع صادق است و باید بدانید که این موضوع اگر اشاره ای به ناخوداگاه شما نباشد کع در این ترس از سگ وجود دارد اشاره ای به این موضوع خواهد بود که شما دشمنانی دارید که از بابت وجودشان ممکن است اسیب ببینید و باید بسیار هشیار باشید.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 161. علی

  سلام ممنون خوابمو تعبیر کنید
  یک روز شب میخاستم برم مغازه دیدم 2 نفر تو حیاط خوابن و کنار اونا 5 تا سگ خوابیدن
  سگا نوبتی از خواب بیدار شدن و رفتن ولی یک سگ دیر از همه بیدار شد و به طرفه من حمله کرد
  ولی نتونست منو گاز بگیره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ همانگونه که در بالا نیز خوانده اید امده است که بستگی به آن دارد که شما در واقعیت چگونه حسی به سگ دارید و در خواب شما امده است که سگ در این خواب به معنای دشمن است و این خود به ان معنا خواهد بود که شما دشمنانی دارید که در زندگی شخصیتان هستند و به کسان دیگر خانواده ی شما نزدیک ترند تا خود شما و این خود بدان معناست که در اینده ی نه چندان دور شما از وجود ان ها با خبر خواهید شد و بدانید که اسیبی به شما نرسانند.
   صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 162. Aref

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که دوتا سگ که برای یه آشنایی بودن به سفارش همون آشنا از من محافظت میکردن. محافظت که نوبتی بغلم میکردن و نمیذاشتن جایی برم. انگار همون آشنا گفته بود بهشون که نذارین جایی بره. یکی سفید یکی زرد. آخرش ول کردن و با همون آشنا رفتن. تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از وجود حماتگر است در زندگی شما و این که شما دوستان صمیمی و با وفایی دارید که در مشکلات از شما دفاع خواهند کرد .
   سربلند و پبروز باشید .

 163. پریا

  سلام من خواب دیدم دوتا سگ تو حیاطمون داریم یکیش سفید و اون یکی خالخالی سگ سفید خیلی ازم مواظبت میکرد وقتی هیشکی خونه نبود میرفت درو میبست ولی یبار ک هیشکی خونه نبود بزور میخاست بیاد تو ک من درو قفل کردم ولی اومد بااین حال آسیبی بهم نزد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دوستی صمیمی دارید که از شما محافظت خواهد کرد و اما شما به او روی خوش نشان نخواهید داد .
   سربلند و پیروز باشید .

 164. وحدت

  سلام خواب دیدم که سگی داشت یه گربه رو میخورد البته هر دو متعلق به مزرعه پدری هستند و من با پرتاب اشیا از بالا مانع این کار میشدم و بالاخره دیدم که گربه رو سلام و خیس شده پس داد. شب ۲۸ شوال ساعت ۲

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنانی دارد که بر مال و زندگی شما چشم دارند و اینکه باید از آنها دوری کنید و رازهای خانوادگی را با دیگران در میان نگذارید.
   سربلند و پیروز باشید.

 165. Nima

  سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم ی سگ اشنا توسط چند سگ دیگه زنده زنده خورده میشد تو چشمامم نگاه میکرد ولی من بی تفاوت از کنارش رد شدم
  خیلی این خواب روانمو پریشون کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر وجود دشمن است که شما را ناراحت خواهد کرد و نشان از ترسهای روزمره هم در قبال مشکلات میتواند باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 166. Sogoli.

  سلام.وقتتون بخیرر.من تو خواب دیدم که دارم از خونه میام بیرون که با ماشین برم جایی .با خانوادم اینا بودیم.ک بعدش دیدم جلوی خونمون رو اسمون کلی ماهه زرد رنگ هس با کلی ستاره همه دور هم جمع بودن.منم هم ازشون عکس میگرفتم.کلیم خوشحالی میکردم.در صورتی که روز بود ولی یهو دیدم تاریک شدو اینا اومدن تو اسمون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند به این معنا باش که شما در اینده ای نزدیک به همراه خانواده و یا به واسطه ی ان ها قصد به انجام کاری خواهید کرد که برای شما بسیار خیر و بزرگی خواهد رساند و این خواب اصلا برای شما جای نگرانی ندارد.
   سربلند و پیروز باشید

 167. فاطمه

  سلام وقت بخیر، ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین.
  من خواب دیدم شخصی که با ما دشمنی داره زنگ خونمون رو زد و همزمان ۴ سگ سفید که ۲تای اون خیلی بزرگ بودند وارد حیاط خونه ی ما شدن و پارس بدی میکردن و به قصد کشت دنبال هم میکردن، مردای خونه سعی میکردن اونارو بیرون کنن، آخر سر دو تا سگ بزرگ سفید سگهای کوچکتر رو دو تکه کردن و هرکدوم یه تکه از اونا رو به دهن گرفته بودن و من در حالیکه توی خواب با دیدن صحنه جیغ میزدم و فرار میکردم بیدار شدم.اون سگها در خواب به ما حمله نکردن ولی توی خونه ی ما این اتفاقها افتاد و باعث ترس ما شده بودن.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنانی دارد که با دوست خود هم دشمن می‌شوند و درگیری اتفاق خواهد افتاد اما به شما آسیبی نخ اهند رساند و صدقه بدهید که این مشکلات از شما و خانوادتان دور باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 168. محدثه

  سلام خسته نباشید اینو اول بگم که بد برداشت نکنید خواهر من اصلا سگ نداره ولی انگار تو خواب اون سگ برای اون بود من خواب دیدم باخواهرمو دامادمون صحبت میکردیم که یکدفعه یه سگ کوچیک از این خونگیا سفید بهم حمله کرد زد دهنمو پر خون کرد دندونام ریخت دهنم پر خون شد ابجیم ناراحت شد دامادمون ابجیمو برداشت برد اصلا نمیتونستم حرف بزنم زبونم لاعه دو تا فکم گیر کرده بود انگار زبونم بند اومده بود یدفعه از خواب پریدم چند ثانیه دهنم درد میکرد خیلی ترسناک بود وقتی پاشدم خیلی خوشحال شدم که یه خواب بوده میشه تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که در این خواب برای شما سگ تعبیر خوبی نداردو این خواب هم تعبیر خیری ندارد و به این معنا میتواند باشد که شما دشمنی دارید که سبب خواهد شد رابطه ی شما شخصی از عزیزانتان به شدت ضربه ببیند و شما نباید اجازه ی همچنین اتفاقی را بدهید و بسیار باید مراقب باشید.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

 169. زينت طاهري

  سلام. خواب ديدم در خانه مادربزرگ فوت شده ام كه در روستايي بوده، منو خواهرو مادرم، به همراه عموم كه پول مارو خورده و با هم قهر هستيم، اونجا بوديم. شب بود و بسيار تاريك. در خواب يادمه ميخواستيم بريم بخوابيم و من از عموم پرسيدم مه آيا توي اتاق ها مار هم هست. عموم تعريف كرد كه چطور در جوونيهاش چقدر مار گرفته. يه پارچه قرمز تقريبا كثيف دستش بود، نشون داد اينجوري سر مارو ميگرفتم.

  يكبار يه مار خيلي بزرگ گرفتم كه دمش خورد تو صورت مادربزرگ. رفتيم بخوابيم كه گفتم يادم نيست در ماشينو قفل كردم يا نه. ريموت رو برداشتم و رفتم حياط تا درو ماشينو قفل كنم. يهو صداي استارتزخوردنش و پايين اومدن شيشه اومد. رفتم نگاه كردم، شايد ٢٠ تا سگ دور و بر و داخل ماشين بودن.

  بسيار وحشي بودن. شيشه رو پايين ميدادن، استارت ميزدن، ناخنهاشونو روي صندلي ميكشيدن. نگران شدم نكنه ماشينو خراب كنن. به خواهرم گفتم برو عمو رو صدا كن. عموم اومد. به سمتشون دويد و از خودش صدا در آورد كه سگها برن. تعداديشون رفتن ولي بعضي هاشون اصلا از عموم نترسيدن و همچنان در ماشينو باز ميكردنرو داخلش ميرفتن. بعد از خواب پريدم ر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که به این معنی میتواند باشد که در تعبیر خواب مار امده است که به معنی دشمن است و در این خواب هم می تواند به همین صورت باشد و از این جهت باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که به واسطه ی ان شخص و یاکاری که با شما کرده است دشمنانی از شما دور شوند و این برای شما خیر است و بدانید که در ادامه ی خواب هم به همین صورت می توان به خواب شما نگاه کرد زیرا در خواب شما امده است که ماشین و سگی نیز وجود داشته اند.
   بدانید که تعبیر خواب سگ تقریبا به همان معنا مار است و در تعبیر خواب ماشین و مرکب هم امده است که نشان از ادامه ی زندگی است و این دو خود نشان از همان عرض اول بنده خواهد داشت.
   صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 170. Ani

  خواب دیدم که یه سگ جدید گرفتیم که باهام زود صمیمی شد ولی بعدش رفتیم پیش یه سگ بزرگ که میخواست منو گاز بگیره من ازش میترسیدم ودلیل اینکه کل خواب های من عجیب غریب چی میتونه باشه خواب هام حالت عادی ندارن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما نشان از ان دارد که نباید در انتخاب دوستانتان بی اهمیت باشید و ممکن است دو نفر با ویژگی های مشابه برای شما دو نتیجه ی کاملا متفاوت رقم بزنند واز این رو اینخواب برای شما به همان صورتی که عرض کردم تعبیر می شود.
   در رابطه با پیچیدگی خواب هایتان هم بدانید که بسیاری از خواب های ما از ناخوداگاه ما سررشته می گیرند که خود تلاشی برای ان دارد که نگذارد شما به حقیقتی پی ببرید و از این رو درک این خواب ها برای ما مشکل است.
   سربلند و پیروز باشید

 171. sepudeh

  سلام‌خسته نباشید..من خواب دیدم توی یه جنگلی دارم رد نیشم و کلی سگای رنگی هست،یه سگ خیلی گنده دست صاحبش بود و اون و سمتم ول کرد اما سگ اومد روبروم و بغلم کرد بدون ایچ سرو صدایی منم بغلش کردم..خبلی اروم بود ولی من یکم ترس داشتم..بعد ولش کردم رفتم سمت یه جنگلی که اخرش بن بست بود،یه خانومی بهم گفت ت مسیر زندگیت راهیی و انتخاب کن که اخرش بن بست نباشه و با کلافگی همون راه و برگشتم و باز همون سگ و دیدم و بغلم کرد..

  • sepudeh

   سلام‌خسته نباشید..من خواب دیدم توی یه جنگلی دارم رد نیشم و کلی سگای رنگی هست،یه سگ خیلی گنده دست صاحبش بود و اون و سمتم ول کرد اما سگ اومد روبروم و بغلم کرد بدون ایچ سرو صدایی منم بغلش کردم..خبلی اروم بود ولی من یکم ترس داشتم..بعد ولش کردم رفتم سمت یه جنگلی که اخرش بن بست بود،یه خانومی بهم گفت ت مسیر زندگیت راهیی و انتخاب کن که اخرش بن بست نباشه و با کلافگی همون راه و برگشتم و باز همون سگ و دیدم و بغلم کرد..بعد سگشم زرد بود

   • یاسین صداقت

    با سلام
    خواب شما نشان بر دوستی با وفا و صمیمی دارد که احتمالا به بیماری دچار شده است و اینکه خواب شما نشان بر کاری است که در حال انجام هستید که احتمالا با شکست روبرو خواهید شد و اینکه باید در انتخاب مسیر دقت بیشتری را داشته باشید.
    سربلند و پیروز باشید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب برای شما خوب ااست و بدانید که ممکن است به این تعبیر باشد که شما در اینده نه چندان دور به واسطه ی حسن خلقی که دارید دوستی پیدا خواهید کرد که بسیار برای شما نیکو است واینکه نباید از ایشان مسیرتان را عوض کنید که پایان ان مسیر برای شما خوب نیست .
   سربلند و پیروز باشید

 172. ناصر

  سلام متشکرم بابت پاسخ های شما.
  ناصر هستم
  خواب دیدم توی منل کسی بودیم زنونه مردونش کردیم. موقع خواب من رفتم درب هال که روبروی باغچه بزرگ بود و تاریک بود از ترس قفل کردم دیدم ممکنه بازشه یه قفل آویز هم زدم. بعد یه دفعه خانومم رو دیدم که خیار چمبر تازه برایم آورد ادامه خواب روز شد منتهی از خانومم ناراحت شدم که چرا اول خیار هارو به دونفر از دوست هام کهدبا من فاصله داشتن تعارف کرد بعد آورد پیش من. نهایتا دوتا خیار سبز قلمی به دستم رسید(فکر کنم خانومم داد)

  و شروع به خوردن کردم و ناراحت با دوچرخه راهی خیابان شدم خانومم هم دنبال من که خیار سبز چمبر هارو که آورده بود به من هم بده توی راه از کنار گذر خیابان رد میشدمو توی آینه دوچرخه هواسم به خانومم بود راه پر بود از خرابی های دیگران کا داشتن جلوی مغازه هاشون رو تعمیر میکردن.

  از یهوجایی به بعد واقعا مسیر تردد سخت بود ولی رد شدم حتی دلم می خواست که برگردم و برم سراغ خانومم که کمکش کنم یا باهم آشتی کنیم ولی نرفتم تو مسیر بغضا مغازه دار ها بودن و من غیرتی و ناراحت خانومم می شدم ولی هم توی آینه خانومم رو می دیدم هواسم بهش بود و ادامه می دادم و درنهایت ازیاد خانومم غافل شدم و مسیر رو رد شدم از جلوی حرم شاه عبدالعظیم و مسجد زیبا گذشتم برگشتم دیدم خانومم جامونده خیلی خیلی ناراحت شدم که چرا تنهاش گذاشتم که یه دفعه از خواب بیدار شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب را باید بخش به بخش تعبیر کرد و در تعبیر آن خدمت شما باید عرض کنم که در تعابیر امده است که خوردن خیار تازه به معنای اصلاحی در همسرتان می تواند باشد که برای شما بسیار خوب است.
   اینکه در خواب هم به صورتی دیده اید که ایشان را ازار داده اید ممکن است به این معنا باشد که در واقعیت باید جلوی انجام این کار را بگیرید تا خدای ناکرده ایشان از شما دلخور نشوند و این برای شما به معنای اگاهی است و از بابت ان نگران نباشید
   سربلند و پیروز باشید

 173. Milad

  سلام من خواب دیدم با دوستام رفتیم تو یه باغ توی اون باغ وقتی میخواستیم برگردیم سه تا سگ زشت و سیاه بهمون حمله کردن پای یکی از دوستامو گاز گرفتن وقتی به من حمله ور شدن من با دستام اولی رو یکم رام کردم و دومی هم دورم میچرخی با اون یکی دستم اونم گرفتم همینجور که میچرخید ولی باز حس میکردم میخوان بهم حمله کنن اونا رو فرستادم سمت یه نفر دیگه و خودم اروم میخواستم از درخت برم بال که از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ به گفته معبران نشان از دشمن دارد و اینکه شما آنها را از خود دور کرده اید نشان بر این دارد که دشمن به شما آسیب نخواهد رساند و از شما دور خوهد بود و اینکه دوستتان صدمه دیده است نشان بر ضرر دشمن است به آن شخص و اینکه باید بیشتر مراقب خودتان و اطرافیانتان باشید. سربلند و پیروز باشید.

 174. ماهرخ

  سلام وقت شما بخیر، من خیلی وقته که مرتب یک خواب تکراری رو میبینم مثلا در ماه نزدیک به چهار بار این خواب رو میبینم واون هم اینه که همیشه خواب میبینم که چادر مشکی ویا کفش مشکی دارم واون رو گم کردم وبعد از این که پیدا هم میکنم بجای اون یک چادر مشکی یا یک کفش مشکی بهم میدن که یا پاره هست یامشکلی داره وخرابه، اون کفشه هم که گفتم خوابش رو میبینم، گاهی اوقات فقط رنگیه وبیشتر خواب میبینم که به رنگ مشکیست ممنون میشم تعبیر این خواب رو بگید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دوست عزیز باید بدانید که خواب هایی که بسیار تکرار می شوند نمی توانند دارای تعبیر باشند و به ناخوداگاه شما و گذشته ی شما اشاره دارند و اگر سبب ازار و اذیت شما شده اند حتما باید به روانکاو مراجعه کنید تا این موضوع را بررسی و حل کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 175. شاهین امیری

  سلام خسته نباشید من در خاب دیدم دعوای بزرگی راه افتاده همش تیر اندازیه بین مامورا و اونایی که دعوا میکنن بعد ی سگ بزرگ دست مامورا بود که ولش کردن بره اونارو بگیره زیاد پارس میکرد و ی تیرم ب سمت من شلیک شد ولی هیچ اسیبی ندیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما تنها تعبیر میتواند برای تیر خوردن داشته باشد که به این معنی است که تعبیر های ناخوشایند عموما نمایانگر نگرانی ها و اظطراب های ما در زمان بیداری می باشد تعبیر تیر خوردن در خواب داشتن اضطراب و استرس بیننده خواب می باشد.
   دیدن تیر خوردن در خواب تجربه ای کاملا متداول است. احتمالا اگر شما هم در خواب دیده باشید که تیر خورده اید، تمام آن شب را در هراس و وحشت و پریشانی به سر برده اید. دیدن تیر خوردن در خواب معمولا دربردارنده پیامی مثبت است و به این ترتیب جایی برای نگرانی وجود ندارد. این خواب ها باید شما را بر آن دارد تا بیشتر به تامل در مورد زندگی خودتان و اهداف مورد نظرتان بپردازید. معبران خواب بر این عقیده هستند که دیدن تیر خوردن در خواب نشان دهنده انتخاب قاطعانه شما در خصوص هدفتان از زندگی و مبارزه طلبی شما برای دستیابی به آن است.
   سربلند و پیروز باشید .

 176. مریم

  سلام..من خواب دیدم با مادرشوهرم تو یه جمعی هستیم که بهش گفتن شما جادو شدی منم اصرار داشتم این حرفا چرت که تو دستشویی یه ساعت داشت ناله میکرد…تااینکه گفتم جااین کارا یه آیت الکرسی بگیرباخودت داشته باش ..که بیخیال شد واومدیم بریم که رسیدیم به باغی که پشت خونه مامانم ایناست ..که مادرش….اصرار داشت اگه راست میگم نماز بخونم که یهودیدم سگی لاغر وقهوه ای بهم نگاه میکنه منم نشستم نمازمو بخونم مادرشوهرمم کنارم دوتاشمشیر هم کنار سجاده که یهو یکی ازشمشیرها نبود که سگ شمشیر تو دهنش بود وداشت بهم حمله میکرد اما مادرشوهرم منو نجات داد که شمشیر فقط خورد به چادرم بعد بیدارشدم …ممنون میشم بگید تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما بر چند وجه است که باید جداگانه تعبیر کرد. اول از همه سگ در خواب اگر به بیننده حمله کند نشان بر دشمن است . دوم نماز خواندن شما نشان بر نیاز شما و حاجت شما است و تعبیر شمشیر داشتن در خواب نشان بر فرزند پسر است و اینکه اگر در خواب سگ شمیر شما را برده است نشان بر این است که نشان بر از بین رفتن بچه است و اینکه اگر مادرشوهرتان شما را حمایت کرد و ان دو شمشیر را در خواب حفظ کردید نشان بر داشتن هر دو بچه است و اینکه برای ارامشتان صدقه بدهید که به خیر رفع شود .
   سربلند و پیروز باشید .

 177. هدا

  سلام، وقتتون بخیر باش، من خواب دیدم که روی تختم خوابیدم وچشمام هم بستست وشیاطین منو اذیت میکنن البته اونارو نمیدیم وپشت سر هم توی خواب آیت الکرسی میخوندم که خسته شدم و از روی تخت یکدفعه بلند شدم که همزمان سگ تقریبا بزرگی به رنگ قهوه ای که داشتیم توی خونه و کنارم بودوبیشتر شبیه به گرگ ها هم بود، حمله کرد به پشت سر من ومحکم به دیوار خورد وکمی زخمی شد ومن متوجه شدم که به یکی شیطان ها حمله کرده ومن اصلا اون شیطان رو درست نمیدیم وپشت سراین اتفاق سریع دویدم وسمت پدر ومادرم رفتم و با گریه ازپدرم خواستم که بیاد از این خونه کلا بریم وهمیشه این خونه منو اذیت میکنه واتفاقاتی عجیب میفته واینکه سگمون هم زخمی شده وباید نجاتش داد که دیگ برنگشتم سمت سگ و از خواب بلند شدم(این خونه هم که گفتم خونه قبلی ما بوده و درحال حاظر هم هیچ سگی نداریم ونداشتیم کلا)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما باید به خدمت شما عرض کنم که اول از همه نشان از وجود چیزهای عجیب و غریب در خواب نشان از ترسهای است که شما در بیداری با انها روبرو هستید و اینکه در خواب انها را به تصویر خواهید دید و اینکه خواب شما نشان از دشمنی داردکه شما را با رفتارش اذیت میکند و اینکه فردی با محبت و با وفا از افراد خانوادتان در برابر ان شخص از شما حمایت خواهد کرد و اینکه احتمالا ان شخص از دشمن شما اسیبی خواهد دید که شما هم باید مراقبشان باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 178. یاسین صداقت

  با سلام
  تعبیر خواب شما نشان بر دشمنی است که فردی با شما دارد و اینکه به شما ضرری نخواهند رساند و اینکه شما با حرفهای ایشان اذیت خواهید شد و اینکه شما در برابر ان شخص از خود دفاعی نخواهید کرد اما این خواب نشان بر این دارد که شما در برابر حرف دیگران ضعیف هستید و دیگران به خاطر این موضوع به شما سرکوفت خواهند زد .
  سربلند و پیروز باشید .

 179. Yalda

  سلام وقت بخیر خسته نباشید،من دیشب خواب دیدم یه سگ تو خونمون پیدا شده رنگ قهوه ای پا کوتاه ولی این هرچند وقت تبدیل به بچه میشد.مال خودمونم نبودتبدیل به پسر بچه،لطفا میشه تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دوست با وفایی دارید که بسیار عزیز است و از طرف آن به شما خبر خوبی خواهد رسید.
   سربلند و پیروز باشید.

 180. مهدی

  سلام خسته نباشید. من دیشب خواب دوتا سگ سیاه یک شکل رو دیدم با اندازه ی معمولی که یکیشون هیچ کاری به کارم نداشت ولی اون یکی زبونمو میفهمید وبا اشاره و حرف پیشم میومد وحتی اومد توی دستام و صورتشو دست میکشیدم ونوازشش میکردم.ولی این دوتا سگ اصلا برام آشنا نبودن و نمیشناختمشون،تعبیرش چیه؟ تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دوست و رفیق با وفا است که شما به آنها محبت دارید و آنها هم در کنار شما آرامش را تجربه خواهند کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 181. زیبا محمدی

  سلام ،خواب دیدم با چند تا از همکارانم در جنگل قدم میزنیم ،بعد دیدم یه توله سگ سفید هست که داره می‌لرزه و در حال مرگه ، من اونو گرفتم تا کمکش کنم اما دو نفر مدام اصرار میکردند رهاش کنم جلوتر دو تا حیوون دیگه یکیش موش کور و یکی دیگه هم یه گربه خاکستری پیدا کردم که وضعشون مثل توله سگه بود کنار یه جوی آب مشغول شستن بدنشون شدم و یه حوضچه کوچیک ساختم و پر آب و کف کردم و این سه موجود که آروم شده بودند رو با مهربانی و ناز و نوازش و درحالی که باهاشون حرف میزدم شستم

  اما در تمام این مدت این دو همکارم منو سرزنش میکردند در نهایت اون سگ سفید بعد شستن حسابی حالش خوب شده بود و هر سه تا بهبود پیدا کرده بودند و منم خوشحال بودم اما دو همکارم همچنان منو مسخره میکردند،بعد از اون در ادامه خواب دیدم ناگهان یه نوزاد به دنیا آوردم در حالی که من مجرد هستم،تعبیر چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شما به این صورت است که شما فردی دل رحم هستید و به دیگران چه دوست و چه دشمن مهربان هستید و دیگران بر این رفتار شما شما را مورد سرزنش قرار خواهند داد. اما تعبیر تان خیر است و اینکه حس خوشحالی شما نشان بر عاطفه شما است.
   سربلند و پیروز باشید.

 182. راحله خانی

  سلام
  من خواب دیدم سگی بزرگ با چشمای خون ریخته ((مثل یه ادم که خیلی عصبانیه)) ولی هیچ کاری نداره هی نگاه میکنه ولی من هی بهش حمله میکنم واذیتش میکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر در واقعیت شما از سگ بیزارید این خواب برای شما خیر است و نشان از ان دارد که بر دشمنی چیره خواهید شد اما اگر سگ برای شما نمادی از وفا است بدانید که با کارخود سبب رنجش یکی از دوستان بسیار خوبتان خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 183. کاظم

  سلام.
  من خواب دیدم سگ سیاه نگهلانی درباغم دارم که دم اون کنده و یک پای اونم کنده شده ولی پاشو به بدنش وصل کردیم و داشت خوب میشد. سگ دوستداشتنی و جوانی بود ولی نسبتا هیکلش بزرگ و خوب بود. تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ به گفته معبران نشان اول از دشمن است و دوم از دوست با وفا و این که این خواب به شما نشان میدهد که دوست صمیمی و با وفایتان اسیب خواهد دید و شما ان را تا حدی در معالجه ان کمک خواهید کرد این اسیب میتواند رو حی و مالی هم باشد .
   سربلند و پیروز باشید .

 184. ارتی

  سلام من دیشب خواب دیدم لباس شوستم پهن کردم روی تنابی داخل کوچه چون داخل حیاطمون تعمیرات دتریم اونج بردم خشک شدن رفتم ببارم سگ همسایه که تازه همسایه شده په من حمله میکنه ودامنم را گاز میگیره هی میکشه منم صبورانه ایستاده ام تا دامنم رو رها کند تا صاحب سگ اومد ردش کرد سگ سفید رنگی بود اما نر بود ولی توله سگی هم باهاش بود که ساکت ایستاده بود لطفا بگویید تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما دشمنی در اطرافتان دارید که با رفتار خود و تحمل و صبر ان را از خود دور خواهید کرد و باید مراقب اسیبهای ان باشید .
   سربلند و پیروز باشید .

 185. بهروز

  سلام.پدرم درخواب دیده که با برادرم دریک زمین کشاورزی بوده اند که عمویم هم که رحمت خدارفته درحال کشاورزی بوده که برایشان میوه میفرسته‌ اونجا.وبعد یک سگی که بابند آنجا بسته شده بوده بندش را پاره میکند وفرار میکند وهرچه دنبالش میزنن نمیتونن بگیرنش ..تعبیر آن چیست لطفا بگویید.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب چند الگو دارد و اول انکه کشاورزی درخواب بسیار خیر است و نشان از کار خیر دارد واینکه ان مرحوم هم در خواب بوده اند نشان از خیری برای ایشان دارد و اما دقسمت پایانی خواب اشاره شده است که ایشان از خیری که به ایشان می رسد ممکن است کسی را که دوستتان دارد برنجاند و از خود دور کند که خیر نیست وازاین رو باید نسبت به کارهایشان بسیار اگاه باشند.
   سربلند و پیروز باشید

 186. علیرضا هستم

  با سلام
  من خواب دیدم بالای پشت بام وایسادم و نردبانی رو به پایین بود، پدربزرگم که سالهاست فوت کرده اونجا قدم می زد و سگی سعی در بالا رفتن از نردبان بسمت من داره.بعد از چند بار که از ترس نردبان رو تکون دادم تا مانع اومدن سگ به بالا بشم سگ بالا اومد و با دهانش گلی رو به من داد. و بعد به او اعتماد کردم و از خواب پریدم!

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در یک مقام بالای از کار و یا حرفه تان قرار خواهید گرفت که در این مسیر یه دوست با وفا در کنار شما قرار خواهد گرفت که نشان بر خیر است برای شما .
   سربلند و پیروز باشید .

 187. مردتنها

  سلام
  تعبیر خواب دوتا سگ بالغ دیدم که توی محل کارم یکیشون اول فرار کرد توی دهنش دوتا نون و یک سطل آب داشت و دومی هم بدون هیچ چیزی فرار کردن.ممنون میشم جواب واضح بدید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این صورت است که شما در محل کارتان دشمنانی دارید که میخواهند بر شما برتری پیدا کنند و میخواهند خیری که بر شما میرسد را از شما بگیرند پس مراقب باشید و با شناخت عمل کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

   • هادی

    سلام.خواب دیدم که دوتا سگ بزرگ به من حمله کردن.ولی نتوانستن به من آسیبی بزنن ومن با دستانم آنهارا پرتاب میکردم..لطفا جواب بدین
    ممنون…

    • یاسین صداقت

     با سلام
     همانطور که در تفسیر تعبیر دیگر دوستان بارها گفته ام که سگ اگر سگ در خواب به بیننده حمله کند نشان بر دشمن است و اینکه شما انها را از خود دور کرده اید نشان بر این دارد که اسیبی نخواهید دید و به دشمن خود پیروز خواهید شد و اگر در خواب سگ را مهربان و نگهبان خود دیدید نشان بر دوستی با وفا و صمیمی است که از شما حمایت خواهد کرد .
     سربلند و پیروز باشید .

 188. Hamideh

  سلام من خواب دیدم همسایه ام سگ شو پیش من گذاشته و رفته بیرون که من مراقب سگش باشم تا برگرده .سگه سیاه و پاکوتاه بوده خیلی بامن جور بوده ،من همش نازش میکردم و لمسش میکردم سگه هم خیلی به حرفام گوش میکرده من بهش گفتم برو به اون سلام کن بعدش سگه میره پیش یکی و بهش سلام میکنه و دوباره برمیگرده پیش من و خودش و بهم میماله که من دوباره نازش کنم خلاصه پیشم بوده تاصاحبش برگرده شب که صاحبش برمیگرده میرم و سگ شو بهش تحویل میدم .ولی سگ همسایه مون با من خیلی جور شده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است به این شکل تعبیر شود که شما در اینده ی نه چندان دور با کسی اشنا خواهید شد که برای شما دوستی بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 189. صغرا

  سلام
  وقت بخیر خسته نباشید
  من دیشب خواب دیدم یه سگ داره دمبالم میکنه و من فرار میکنم بعد که میرم میبینم تو گله شون گیر موندم لطفا تعبیرشو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب همانگونه که درمتن نیز خوانده اید کاملا به خود شما بستگی دارد واین بدان معناست که شما نسبت به سگ چه احساسی دارید و اگر ان را بد می پندارید در این خواب هم به معنای ان است که شما از طرف دشمنانتان ضربه ای خواهید دید و اگر هم نه به معنای ان میتواند باشد که شما از طرف کسی که دوستش دارید و برای شما بسیار خیر بوده است رنجور خواهید شد.
   سربلند و پیروز باشید

 190. فرناز

  سلام من خوابمو چندروز پیش تعریف کردم متاسفانه با صفحه شما اشنا نبودم نمیدونم کدوم صفحه نوشتم الان دوباره مینویسم .

  خواب دیدم صدای سگ از حیاط میاد اومدم درو باز کنم دیدم توله سگ سیاهی میخواد بیاد داخل .همسرم متوجه میشه میاد اونو برمیداره ولی دوباره صدای پارس سگ شنیدیم فهمیدم مادره این توله تو کوچه منتظرشه باهمسرم رفتیم در کوچه رو باز کردم همسرم توله رو کف دست نکهداشت نزدیک سگه مادر برد سگه مادر که اونم به شدت سیاه رنگ بود اومد جلو باخودم گفتم الان توله رو به دندون میگیره میره ولی بهو سگه مادر توله شو درسته قورت داد .ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید فکرم مشغوله درربیداری سگ ندارم ولی عاشق سگ ها هستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانگونه که در متن بالا نیز خوانده اید تعبیر خواب سگ بسیار وابسته به ان است که ذهنیت شما از سگ جه باشد و از این رو برای شما تعبیر خواب سگ به معنای دوست است و بدانید که در تعابیر خواب امده است که در تعبیر خواب صدای سگ امده است که به معنای رنجش کسی از شما است نشان از ان دارد که ان شخص دوست شماست و در ادامه ی خواب شما بدانید که این امر ممکن است سبب ان شود که دوست شما در قبال عمل شما کاری انجام دهد که بسیار از نظر شما غیر منطقی و بد است.
   سربلند و پیروز باشید

   • ایمان

    ایمان هستم از مشهد
    سلام من خواب دیدم یک مکان تاریک تقریبا مخروبه بود سگی انگار دنبال من میکرد ولی من یا نمیتونستم فرار کنم یا نمیخواستم اما پسر همسایه ای داریم بچه افغانستانه من بهش کمک میکنم کوچیکه بهش پول میدم … اون تو خوابم بود دستم گرفته بود میکشید با اینکه کوچک هست

    اما تو خواب داشتم فکر میکردم این چطور منو میکشع و من احساس میکنم پاهایم جرات فرار یا قدرت فرار نداشت و در اخر انگار از سگ نمیترسیدم چون در دهان سگ چیزی دیدم هر چند رنگ سگ برام مشخص نبود اما تیره بود بعلت اینکه فضای اونجا تیره گنگ بود … ولی میگم انگار سگ میشناختم بازم نمیتونستم بدویم پاهایم یا سرعت نمیتونستم بگیرم میدونم سگ دشمنه متن بالا رو خوندم یه چیز جدید بهم بگو نظراتم خوندم اما گنگه برام
    09911036356 این شمارمه

    • یاسین صداقت

     با سلام
     این خواب به این شکل میتواند تعبیر یابد که شما کسی را در زندگیتان خواهید داشت که به شما نزدیک است اما برای شما سعادت نمی خواهد و از این رو باید اگاه باشیدد که با چه کسانی اراباط برقرار می کنید و بدانید که اگر این موضوع ادامه یابد برای شما مشکل ساز خواهد شد اما از جایی و کسی کمک دریافت خواهید کرد که اصلا به ان فکر نمی کنید و برای شما بسیار نامفهوم و عجیب می ماند که این شخص چگونه به شما کمک کرده است.
     صدقه بدهید
     انشالله که خیر خواهد بود
     سربلند و پیروز باشید

 191. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر
  خواب دیدم باهمسرم توی کوچه خونه امون هستیم تعداد یادی سگ خیابونی اونجا بودن کاری به ما نداشتن صداهم نداشتن ولی یهو حمله کردن به یکی از خودشون وداشتن اونو زنده زنده میخوردن منم که تو خواب خیلی ترسیده بودم به شوهرم التماس میکردم که از اونجا بریم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب سگ بر اساس گفته ی معبران امده است که تعبیر این خواب به این صورت است که به معنای دشمن است و در این خواب احتمالا به این صورت تعبیر خواهد شد که شما دشمنانی دارید که خود ان ها بینشان مشکلی پیش خواهد امد و باعث زوال خود خواهند شد که در اینده ان را ممکن است به عینه ببینید.
   سربلند و پیروز باشید

 192. مهسا

  سلام من خواب دیدم یه گربه اومده تو خونمون بیرونش ک کردم دیدم شد سگ به رنگ قهوه ای روشن هی از در خونه ک شیشه ایه بیرونش میکردم هی با سمجی میومد خونه از لای در هی میومد خونه تا اینکه همسرم رسید درارو قفل کرد و سگ با بیچارگی داشت مارو نگاه میکرد از پشت در

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب گربه امده است که به معنای زنی است که بسیار مکار و موذی است و اینکه ان را از خانه بیرون کرده اید بسیار خیر است و بدانید که این خواب ممکن است به این شکل تعبیر شود که شما با زنی که خیر شما را نمیخواهد مشاجره خواهید داشت و ایشان را از خوددور میکنید اما باید بسیار مواظب باشید که دوباره به سراغ زندگی شما نیاید.
   در این خواب به شما اشاره شده است که تنها کسی که برای شما خیر خواه است همسرتان است.
   سربلند و پیروز باشید

 193. پرویز ابراهیمی

  با عرض سلام وخسته نباشیدمن دوروز هست که صبح باپارس سگ برادرم که درمزرعه بسته ایم از خواب میپرم واینکه این سگ تازه مرا میشناسد میخواستم لطف کنید تعبیر این خواب را برایم بفرمایید

  من برای اولین بارست این مطلب را میفرستم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما امده است که سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.
   سربلند و پیروز باشید

 194. محمد عرفان زارع

  با عرض سلام واحترام
  ببخشید حدود دو سال است درخواب میترسم از سگ.اکثر مواقع سک بزرگ دنبالم میکند و خواب راحتی ندارم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از وجود دشمن در اطراف شما است و اینکه باید بیشتر مراقب اطرافیان خود باشید که برای شما دسیسه ای نچینند و اینکه دیدن این شکل خواب ها نشان از ترسهای است که در واقعیت توان روبرویی با انها را نداریم پس شما برای داشتن و فراهم کردن ارامش برای خود اول با یک روانکاو صحبت کنید که مشکل شما را به شکل ریشه ای میتوانند با همکاری خودتان حل کنند .
   سربلند و پیروز باشید .

 195. خسروی

  سلام.من خواب دیدم یه سگ دنبال همسرم کرده و من در نهایت با پا به سگ میزنم تا از پا بیوفتد. تعبیرش چیست؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   درتعبیر خواب سگ با توجه به این که در متن تعبیر بیان شده است نشان از دشمن دارد و این که شما از همسرتان در برابر انها حمایت خواهید کرد و نمیگذارید به ایشان اسیبی برسد .
   سربلند و پیروز باشید .

  • مصطفی

   شبی خواب دیدم که سگ در حال گاز گرفتن پام است پدر متوفی ( پدر فوت شده است ) رو درحالی که خواب بود صدا می زدم ولی نمی شنید بعد یه جوری از دست سگ جدا شدم چهره سگ هم در ذهن من نیست بعد وقتی که پدرم از خواب بلند شد گفتم چرا صدای من رو نشنیدی بعد در حالی که مهمان داشتیم واز پام هام خون زیادی می امد توسط برادرم به بیمارستان رفتم

   • یاسین صداقت

    با سلام
    در تعابیر خواب امده است که اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
    در این خواب هم اشاره ای که به پدرتان شده است بیانگر این میتواند باشد که دشمنی که شما دارید به پدرتان ربطی ندارد و احتمالا از دایره دوستانتان باشد.
    سربلند و پیروز باشید

 196. مسعود

  شبی خواب دیدم واردطویله ای کوچک شدم ۴تاگاوسیاه اونجابودویه سگ سیاه.واردشدم ودیدم سگ روبرویم سرش ازبدنش جدا شده وبه طرف من پارس میکند باسنگ به اوزدم ولی به اونخورد ولی سرسگ افتاد ومن ازکنارش فرارکردم وپشت سرم هنوزصدامیکند.تعبیرش چیست.ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما حاکی از وجود مال حلالی است که در دست شماست و یا به شما میرسد و نشان از مال و دولت است و اینکه در این بین دشمنی را داریک که شما را اذیت میکند و شما ان را از خود دور خواهید کردو اینکه نمیتواند به شما اسیبی برساند اما فقط با حرفهایشان شما را خطاب قرار خواهند داد که کار به جای نخواهند برد .
   سربلند و پیروز باشید .

 197. فاطمه

  سلام من دیشب تو خوابم دیدم توی یه جاییم که قایمکی فک کنم وارد اونجا شدم بعد با تعداد زیادی سگ که دارشون زده بودند و دونفر که داشتند دونه دونه آنها رو مثل گوشت گوسفند برش میزنند دیدم بعد از چند دیقه دوباره دیدم با خواهرم یه جاییم مثل اسطبل که اسب ها رو پاهاشونو بستن و تنه اسب ها پایین و پاهاشون به بند بود و دار شده بودند آخرشم دیدم که دختر خالم سنه پسر خالموازم پرسید و خودش گفت چهل و پریدم از خواب تعبیرشون چیه لطفا جوابمو بدید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در خواب شما نشانه ای از اشفتگی و یا ناراحتی قبل از خواب مشاهده خواهد شد و اینکه خواب شما خوب است و اینکه اول از همه نشان از این دارد که شما دشمنانی دارید که به بدترین شکل از بین خواهند رفت و شما از اسیب انها گزندی نخواهید دید و اما تعبیر اسب در خواب شما نشان بر این است که شما قدرت فیزیکی خوبی دارید و اینکه اسب ها را به ان شکل دیده اید بر این معنی است که مالی را به دست می اورید که خیر است که میشود به اسب مرده تشبیح کرد .
   سربلند و پیروز باشید .

 198. ساحل

  سلام حدود چند ساعت بعد از اذان صبح خواب یک سگ سرعتی ب رنگ سیاه ویکم قهوه ای ک رنگ بدیم نبود با هیکلی چالاک دیدم ک افتاد دنبال منو دوتا از دوستام ماوارد حیاط خونه شدیم و درو محکم بستیم.سگ پشت در خوابیدبعدسگ از زیر در متوجه ما شد و ب داخل خانه حمله کردبعد من دوستامو سریع ب طرف در ورودی خونه فرستادم و سگ ب طرف من اومد.بعد من لنگه کفشموبرای محافظت از خودم در اوردم و ب طرف دیوار پرت کردم سگ رف ب طرفش تا اونو بگیره ک محکم ب دیوار خورد و افتاد روی زمین ک من سریع ب داخل خونه رفتم.بعد سگ درحالی ک پااش شکسته شده بود بلند شد و لنگ زنان ب طرف در حیاط رفت بعد پشت در خوابید و بعد اطلاع دادن ک سگ از اونجا رفته و ما تونستیم ب خونه هامون بریم در این بین سگ ن زبانشو در اورد و ن صدایی کرد فقط افتاده بود دنبالمون.(یکی از دوستامم باهاش قهریم و ما دقیقا ب خونه همون شخص پناه بردیمو سگم اومد ب خونه همونا)

  • ساحل

   چرا تایید نمیشه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   همانطور که در تعبیر آمده است نشان از وجود یک دشمن در اطراف شما است که منتظر فرصتی است که به شما آسیبی برساند و اینکه شما باید مراقب اطراف خود باشید که با چه کسانی در ارتباط هستید و اینکه دوستی که با او قهر هستید می‌تواند دوست خوبی برای شما باشد و در مشکلات به شما یاری رساند پس بیشتر آگاه باشید که دشمنان خود بشناسید و به آنها برای آسیب رساندن میدان ندهید.
   سربلند و پیروز باشید.

   س

 199. سعید

  سلام
  من خواب دیدم در جایی همانند جنگل زیر خاک پنهان شده بودم و سگی بالای سرمن بو میکشید و ۲قطره آب برسانم ریخت
  نه پارس می‌کرد و نه صدایی از خود درمیاورد‌
  من کمی خراشون بودم و بعد ازشاید ۱۰ثانیه سرم را بیرون آوردم که ببینم رفته!!
  دیدم سگ سیاه رنگی در فاصله یک متری من ایستاده و طرف دیگری را میبیند‌.نمیدانم چرا ولی انقدر‌ ترسیدم که از خواب با ترس بیدارشدم
  تمام این خواب ۲۰ ثانیه نشد
  سپاس اگر جواب بدهید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب شرقی سگ را به معنی دشمن دانسته اند و این خود برای تعبیر خواب شما کافی است و به این معنا میتواند باشد که شما دشمنی دارید که از ان میترسید و برای غلبه برا ان اولین چیز نترسیدن است و باید این موضوع را برطرف کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 200. علی

  سلام خدا قوت
  بنده خواب دیدم به یه سگ ماده کوچک تقریبا زرد رنگ و روشن و مطمئنم که ماده بود چون توله داشت غذا دادم خیلی هم گرسنش بود میخواست به توله شیر بده
  ممنون اگر بتونید کمکم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب تبعیری بسیار خیر دارد و به این معناست که شما از غم و ناراحتی که دارید و یا در اینده به ان دچار خواهید شد به راحتی هرچه تمام رهایی خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 201. Karen

  سلام وقت بخیر.
  من خواب دیدم وارد کوچه ای شدم که 2ال 3 سگ سر برده شده اونجا و وقتی به یجا رسیدم یه سگ بهم پنا اورد نازش کردم اما بعدش داشت عصبی میشد فراریش دادم.لطفا کمکم کنید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ بستگی به ذهنیت شما دارد و اگر سگ برایتان موجود عزیز است این خواب به این شکل تعبیر گردد که برای دو تن از دوستانتان مشکلی بسیار بزرگ پیش خواهد امد که باید ان ها را از ان بر حذر دارید و آگاه باشید تا خدای ناکرده کمک نکردن شما سبب رنجش کس دیگری از دوستانتان نیز نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 202. Rey

  سلام من دوشب پشت سر هم خواب دیدم ک تو مسیر خونمونو میدوام و تعداد زیادی سگ مرده اند و بدون خونریزی و من فقط با عجله و ترس مثل مانه میدرم از روشون این خواب هم ساعت ۴تا ۵صبح دیدم هر دوبار میشه بگید تعبیرش چی میشه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به مسیر زندگیتان اشاره دارد که در حال پیشرفت است و اینکه شما بسیار خوب عمل کرده اید و اینکه در ابن مسیر شما دشمنانی دارید که آنها را از بین برده اید و نمی‌توانند به شما آسیبی برساند و باید شما هوشیار باشد که در حال پیشرفت رقیب های دارید که به شما آسیب نرسانند و مشکلی برای نتیجه کارهایتان درست کنند که شما را از مسیر اصلی خودتان دور کنند.
   سربلند و پیروز باشید..

 203. مریم

  سلام من خواب دیدم یک سگ قهوه ای شکاری مراقب منه درواقع برای نگهبانی از من اومده ولی روی بدنش زخم بود مثلا روی گردنش یه زخم قدیمی بود
  میتونستم باهاش حرف بزنم اون حرف نمیزد ولی حرف منو میفهمید و اینکه یه گوشتی بود از غذامون مونده بود و من بهش گفتم اگه گشنشه بره اونو بخوره که اونم کلی خوشحال شدو خورد
  و اینکه منم کلی باهاش خوب بودم و نوازشش میکردم…
  تعبیرش چیه؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در اینجا تعبیر خواب سگ به معنای دوستی بسیار وفادار است و این خواب ممکن است به این شکل تعبیر شود که شما را دوستی خواهد پیدا شد که به واسطه ی عمل خیری که در حق ایشان خواهید کرد این وابطه شکل می گیرد و برای شما بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 204. معراج

  سلام در خواب دیدم که هفت سگ از بزرگ به کوچیک در یک سمت من ایستاده بودن و هفت سگ ا بزرگ به کوچیک هم در سمت دیگر من بودن و من در وسط انها قرار داشتم لطفا راهنمایی کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ اول به معنی دشمن است اما اگر به شما اسیب نرساند دوست باوفا است و مهم این است که چگونه به خواب دیده اید و این که در این خواب اماده حمله باشند نشان از دشمن دارند و اکر برشما نکهبانی می دهند نشان بر دوست با وفا است که اسیبی نخواهید دیدعدد هفت در خواب نشان بر خوبی نسیت .
   سربلند و پیروز باشید .

 205. کمند

  سلام، من خواب دیدم یه گله ی سگ بزرگ و کوچیک سفید، دنبال غذا هستن و من توی کیفم گوشت داشتم، بو رو حس میکنن و نزدیک میشن، بعد یه مدت میبینم گوشت توی کیفم نیست و سگا خوردنش، تعبیرش چیه؟ ممنونم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از دشمنانی دارد که به شکل دوست هستن و نمک شما را میخوردن و نمکدان را میشکنند پس م اقب رفتار اطرافیانتان باشد و با دقت دوست را انتخاب کنید که ضرر نبینید.
   سربلند و پیروز باشید.

 206. رضا

  سلام من تو خواب دیدم که یکی از دوستام یه سگ داره ، بعدش اون سگ اومد تا من نازش کنم ولی چون از سگ میترسم یهو از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر این خواب در واقعیت برای شما اتفاق نیوفتاده است نشان سگ از دوست با وفا هم دارد که اگر به شما اسیب نرساند خیلی خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 207. امیر مسعود

  سلام خسته نباشید.
  من خواب دیدم ک دختر عمه ی من جلوی درب باغمان ایستاده و داخل هم نمیدانم چرا نمی آمد؟!خلاصه من در چهارچوب درب ورودی ایستاده بودم و با او ک وسط کوچه ایستاده بود مشغول به صحبت کردن بودیم…
  درهمین حین از سر کوچه یه گله گوسفند وارد کوچه شد و سگ گله ک سگی سیاه بود به دنبال دختر عمه ی من انداخت.باتوجه باینکه از سرکوچه تا دم در باغ و انجایی ک دختر عمه من ایستاده بود فاصله بود من به ایشان گفتم خب بیا داخل.ولی پاک دیوانه شده بود و فریاد میکشید و از روی ترسی ک داشت نا گهان فرار کرد.من هم برای نجات او به دنبالش دویدم و او را همراهی کردم و پس ازاندکی ک او رادنبال کردم ناگهان تغییر جهت دادم و به سوی سگ حمله ور شدم تا او را فراری دهم.با این کار سگ همان طور ک میدوید از کنار من گذشت و کاری هم به من نداشت ضمن اینکه با این کار من کمی سگ آرامتر شده بود…
  در همین حین ک صاحب گله و گوسفندانش هم به من نزدیک شده بودند و گویا آنها هم برای رام کردن سگ دویده بودند تغییر شکل دادند و مانند تقریبا یه جورایی انسان شدند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب می تواند به این شکل باشد که برای شما خیری در راه است اما برای ایشان از ان خیر شما ممکن است اتفاقی بد بیفتد و شما موظفید که در اینده به ایشان کمک کنید تا اان موضوع را حل و فصل کند و بدانید که ممکن است چندصباحی بین شما و ایشان و یا کسی که تشابه اسمی دارند مشکلی پیش بیاید که باید بسیار شما با صبر برخورد کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 208. Srh

  سلام من خواب دیدم 4تا سگ افتادن دنبالم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ دشمن است و اگر به شما حمله نکند نشان از دوست با وفا است. و این که شما را دنبال کرده اند نشان از دشمنانی هستند که در اطراف شما و بر ضد شما می‌خواهند عمل کنند. باید این هم به شما عرض کنم که خواب حمله سگ بسیار خواب معمولی است که ناشی از ترسهای روزمره است.
   سربلند و پیروز باشید

 209. Parisa

  من هر چندوقت یک بار خواب میبینم که یه سگ پشت در خونمون ایستاده یا نشسته و میخواد بیاد داخل خونه ک من محکم درو میگیرم که از اومدنش به داخل جلوگیری کنم و موفق نمیشم.سگ ب طرفم حمله نمیکنه ولی من از اینکه بیاد داخل خونه خیلی میترسم.لطفااا‌بگید تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ در نظر معبران غربیو شرقی متفاوت است اما این بسیار مهم است که شما در عالم واقع چه ذهنیتی به سگ دارید.اگر موجودی نجس و کثیف می پندارید باید گفت دشمنی دارید که شما بی اختیار خود از ورود او به زندگیتان جلوگیری کرده اید و اگر هم سگ را موجود ی وفادار و خوب می دانید باید گفت که شما احتمالا کسی را جواب کرده اید که میتواند دوست خیلی خوبی برای شما باشد و یا اینکه در اینده پیش بیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 210. مجید

  سلام من تو خواب دیدم که از در صدا میاد رفتم باز کرم سگ کوچولوی با رنگ روش (یه سگ بامزه)بود که از لای در اومد تو خونه منم رفتم ورش داشتم ببرمش بیرون دیدم چندتا سگ و گربه دیگه هم اومدن تو بلاخره یکم طول کشید ولی همه رو بیرون کردم

  ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ در یک سری خواب ها دشمن است و در سری دیگر دوست و یار باوفاا و تعبیر خواب بر حالات خواب بیننده دارد. و در خواب شما تعبیر سگ دوست با وفاا و خوش رفتار است که وارد زندگیتان می‌شود و با خود دشمنانی به همراه دارد که شما آنهارا دفع خواهید کرد

   سربلند و پیروز باشی

 211. محمد

  سلام من چند شب قبل خوابی دیدم که دو الی سه سگ تعدادشون تو خواب معلوم نبود متاسفانه به من حمله کردن من و برادرم بودیم توی خواب و ناگهان قفسی گذاشتیم خوشبختانه دو سه تا سگ نتونست مارو بگیره و در رو برویش بستیم. تعبیر این چیست؟
  ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب سگ نشان از وجود دشمن در زندگی شما و برادرتان است و اینکه انها را به اثارت خود دراورده اید نشان از این که دشمنان شما یر شما ظفر پیدا نخواهند کرد. راه سعادت برای شما هموار است .
   سربلند و پیروز باشید

 212. sina mohamadi

  خواب دیدم دختری ک دوسش دارم دارهگریه میکنه و وقتی به سمتش میرم و میپرسم چی شده میگه هیچی بعد نگاهش ب یک سگ میوفته و فرار میکنه منم دومبالش سگ میدوام ک نزارم بهش نزدیک بشه ک میخواستم سگ و با دستم بزنم اونم پریدو جای حساس مو گاز گرفت

  • یاسین صداقت

   با سلام گریه کردن در خواب نیکو است و نشان از شادمانی در بیداری است وحمله سگ در خواب نشان بر دشمنی است که بر شما اسیب میرساند . مراقب اطرافتان بیشتر باشید که با چه افرادی همنشین و همدم هستید .
   سربلند و پیروز باشید

 213. اتنا

  با سلام من خواب دیدم یک سگ وقتی مورد ازار و اذیت دیگران قرار میگیرد می اید و مرا در اغوش میگیرد و در بغل من احساس امنیت میکند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب سگ .
   سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و
   چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به شما پناه میاورد نشان از ان است که ، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
   سربلند و پیروز باشید

 214. زهرا

  سلام من خواب دیدم به توله سگی سفید در خواب در یک پستانک شیر میدهم تعبیر این خواب چیست؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   کسی از دوستان شما نیاز مند کمک است و باید به ایشان کمک کنید زیرا که ممکن است انقدر محجوب باشند که خود توان بیان ان را ندارند.
   سربلند و پیروز باشید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر توله سگ شما آشنا باشد نشان بر دوستی و حمایت است. و اینکه شما به آن شیر می‌خوانید به گفته امام صادق _ع_ نشان بر دوستی با مروت و وفادار است. و به تعبیر بنده شما از دوستی هایتان حمایت میکنید و به فردی وفا داری خود را ثابت میکنید.
   سربلند و پیروز باشید.

 215. ناصر

  سلام من خواب دیدم سگی ماده با حدود هفت توله پیش من می آید و انگار عاجز و ناتوان است و درخواست کمک دارد سگ و توله های به رنگ کرم روشن بودند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   از نظر بنده میتواند بسیار خیر باشد و چون این خواب در روایات بسیار ذکر نشده است میشود ان را به این شکل تعبیر کرد که شما به جمعی وارد خواهید شد که همانند شمشیری دولبه است و تمام پایان ان به شما بستگی دارد .ی اینکه برای شما دوستان بسیار وفاداری خواهند بود و یا اینکه همانند سگی که میتواند دشمنی برای سلامتی باشد به شما حسن نیت ندارند و رابطه ی خوبی نخواهید داشت.
   ولی بدانید که همیشه برایتان ملاک پاکی افراد باشد که انشالله خدا به افراد پاک دل کمک خواهد کرد.
   اما نسبت به روابطی که برایتان شکل خواهد گرفت بسیار هشیار باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 216. Emperator

  سلام سال نو مبارک من خواب دیدم سگی همراه گله از پشت به من حمله میکنه و میزنه گردنمو میگیره بعد صاحبش کنارم بود هر چی بهش میگم کمکم کن هیچ عکس العملی انجام نمیده بعد از اینکه از دست سگ رها شدم گردنم خون اومد بعد به صاحب سگ گفتم میرم ازت شکایت میکنم در جواب بهم گفت من چکار کنم سگ خودش اومد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب حمله ی سگ ناشناس به معنای دشمنی پست است که شما خواهید داشت و اگر اگاهی خود را تقویت نکنید میتواند به شما اسیب رساند و دیگران نیز ازین موضوع کاملا مبرا هستند که بخواهید تقصیر نااگاهی خود از کینه ی دشمنان را به دیگران واگذار کنید.
   ممکن است که این دشمن در بین نزدیکان شما نیز باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 217. سمیرا.ع

  سلام عرض ادب
  من دیشب خواب دیدم ک با دوستم داشتیم میرفتیم مدرسه ک یک سگ سفید کوچک همش مزاحم میشد و من سعی میکردم از خودم دورش کنم ک باز برمیگشت، نمیدونم تعبیرش چیه؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.اما بدانید که چون در خواب یک توله بوده است پس حتما ایشان بر شما چیرگی نخواهند داشت.
   سربلندو پیروزباشید

 218. انیس

  سلام من دیشب خاب دیدم نیمه شب داخل خیابونم و ی سگ ولگردداره ردمیشه اولش فک کردم سگه ولی دیدم کفتاره.سعی کردم قایم شم ولی اومدسمتم بهم زل زد و حمله کرد دست راستم روگاز گرفت وازشدت دردووحشت فقط کفتار رو ب زمین وآسمون میزدم.فک میکنم مرد ولی دستمو ول نکرد.ازونجای ماشین ردمیشدک ازش خاستم منو ببره بیمارستان وکفتارفقط بی هیچ حرکتی به دستم وصل بود ولی دیگه ندیدم ک چیشد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   شما از طرف دشمنانتان مرد ازار و اذیت قرار میگیریدکه شاید مدتها درگیر این موضوع باشید ولی به لطف خئا بر انها پیروز میشوید انشالله
   سربلند و پیروز باشید

 219. بابک

  سلام
  من چند روز پیش خواب سگ دیدم که 10 یا 15 تا سگ بودن در منطقه غریبه منم از کنارشون رد میشدم میرفتم به خانه ای که هیچ کس در ان نبود…

  امروز خوابی که دیدم فرق میکنه …
  خواب دیدم که تو حیاط عموم دو تا سگ وحشی با زنجیر به دو تا درخت خشک با ریشه قوی بستن این سگ ها واقعا قصد حمله به من داشتن از چشماشون میفهمیدم که آزاد بشن تیکه پاره میکنن….بعد من و یکی این سگ ها رو تصمیم گرفتیم فریبشون بدیم با سنگ ، اول سنگ انداختیم سگه رفت یه دور به درخت زد ولی باز اومد در این حال یه دختر از حیاط اومد فک کنم گفت کاریتون نباشه با اینا بعد ما اونو ترسوندم رفت تو خونه دوباره ما به سگه سنگ اندختیم بره ولی اینبار از خونه عموم یک دختر با قیافه ترسناک شبیه خون خارا بود حیکلش ترمیناتور…. واقعا ترسناک بود اومد جلوی من که میخواست بزنه بدجور از شدت صدای خودم تو خواب بیدار شدم.. واقعا ترسیدم..
  این دومین باره که خواب سگ میبینم نمیدونم دشمنم کیه لطفا اگه میشه تعبیرش رو بگین

 220. ملیکا

  سلام در خواب دیدم کسی تعریف گوشت سگ میکنه وپیشنهاد خوردن گوشت سگ میکند فردا اون روز مواجعه با یک گوشت نذری گوسفند قرار گرفتم نمیدانم معنا جیست

 221. محبوب الله

  خواب دیدم که ریسمان سگ به دستم است و به هیچ کس آزار نمی رساند فقط دنبالم میاد

 222. الهام

  مادرم خواب دیده ک یه سگ منو گاز گرفته و ول نمیکنه
  خیلی میترسم اطفا جواب بدید

  • ل

   سلام منم مادرم دیشب همچین خوابی دیده آیا تعبیرش چی میتونه باشه؟

   • ل

    سلام منم مادرم دیشب همچین خوابی دیده، که سگ منو گاز گرفته و ولم نمیکنه آیا تعبیرش چی میتونه باشه؟

 223. فائزه

  سلام.خسته نباشید
  من خواب دیدم ی توله سگ در حال ورجه وورجه بود و صدا میداد.بعد نزدیکم شد و رو من استفراغ کرد.من اولش حس خوبی بهش داشتم و انگار میشناختمش ولی بعد ک استفراغ کرد خیلی تعجب کردم.تعبیرش چی میتونه باشه؟

 224. لطفا هرکی میدونه جواب بده

  سلام پسر متولد اذر سال سگ هستم دیشب بارون میومد و من در خواب از پنجره بیرون رو نگاه میکردم که تو خواب هم بارون شدیدی میومد و چندتا سگ و کلاغ و انسان بیرون داشتن خیس میشدن و پناه نداشتن چندتا کلاغ و دوتا انسان و یک پرنده ک نشناختم روی تیر چراغ برق بودن ک تعجب کردم ولی سگها تو حیاط بودن که در خونه رو باز کردم و صداشون کردم که بیان داخل بهشون غذا دادم خیلی گشنشون بود و به حرفم گوش میکردن بهم محبت داشتن
  باتشکر

 225. ساناز

  سلام. خواب دیدم ی سگ خیلی خوشگل پشمالو تمیز و ی عالمه مرغ و جوجه که همراهم میان از پله های خونه به سمت زیر زمین میبرم فقط سگ رو دوشم میبردم. ممنون میشم تعبیرش و بگید

 226. محمد نظری

  سلام. من در خواب دیدم در اتاق تنگی ناآشنا در حال ادرار کردن هستم و در قسمتهایی از خواب حس میکردم روی پسرم ادرار میکنم و در قسمتهایی دیدم در حال ادرار روی یک سگ قهوه ای بدون صدا و آرام هستم. لطفا بفرمایید تعبیر آن چیست؟

 227. پیمان

  سلام
  سگی پارس کنان سمت من آمد ولی من سعی در آرام کردن حیوان کردم و موفق هم شدم
  و دیگه پارس نکرد و جلوی من ایستاد

 228. مریم

  سلام من خواب دیدم ک چندتا سگ رو اذیت میکنم نمیزنما فقط اذیت‌میکنم اوناهم اینور اونور‌میرن درآخر ی سگ بهم حمله کرد تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر دشمنان شما دارد که انها را تحریک به ضرر نسبت به خودتان میکنید . سگ در خواب اگر حمله کند دشمن است و اگر رام و اهلی باشد دوست با وفا است .
   سربلند و پیروز باشید .

 229. روخ

  سلام من در خواب مادرم را که مرده دیدم ولی پسر خاله م که سید هست رو هم دیدم ولی نمیدونم ک ومشون با چهره سگ بود سگ کوچک

 230. حسین

  من همین دیشب خواب دیدم دارم با سگم حرف میزنم نازش میکنم ناگهان از دیوار جفت به جفت خونه همسایه که خیلییییی کوتاه یه چشم دیدم اول فک کردم دوربینه و داره جاسوسی میکنه سرش داد زدم فیلم نگیر بعد اورد پایین دوباره اورد بالا رفتم با یه چیز زدم تو سرش یه دفعه دیدم یه سگ معصوم که شبیه سگ خودمه اما سگ من نیست و رنگش فرق داره امد بالا ازم التماس میکرد به سگم میگفت تو چقد خوشبختی اما من گرسنه ام من دلم براش سوخت کلی نازش کردم بهش گفتم میخوای تورو هم پیش خودم نگه دارم؟ اون گفت نه نمیخوام و ناگهان دیدم بدنش به شکل انسان درومد و لباس و شلوار خونگی و سبز داشت ولی سرش هنوز سگ بود ولی من بازم نازش میکردم و حتی بوسش میکردم و بعدش از خواب پریدم…(بنده در واقعیت یک سگ فانتزی و پاکوتا دارم)

  • محمد

   دختر همسایتون میخواد مختو بزنه
   مواظب خودت باش

 231. محمد

  سلام. خواب دیدم سگ کوچک و دست آموز شخصی را که گم شده بود به صاحبش برگرداندم. البته صاحب سگ از آشنایان بود. لطفا تعبیرش رو بفرمایید. ممنون

 232. مهرداد

  سلام من در خواب دیدم دوتا سگ در زمین ما است یکی آشنا و دیگری بیگانه. سگ آشنا از همسایه ما است. سگ آشنا دور ایستاده و کاری باهام نداره ولی سگ بیگانه بالام حمله میکنه دستامو زخمی میکنه منم یک اره تو دستم دارم با اره میکشمش. معنیش چیه ممنون.

 233. محمد

  سلام.من توی خواب دیدم که از محله ای ناشناس رد میشم،چندتا سگ که منو دیدن شروع به پارس کردن،من با اینکه میترسیدم اما خودمو کنترل کردم و راه خودمو ادامه دادم،ولی اون سگها بازم دنبال من میومدن یعنی آرووم و پارس میکردن

 234. مجید

  سلام من درخواب دیدم یه سگ بزرگ ونر گوشت دستای داداشمو داره میخوره ومنو اون یکی داداشم داریم نگاه میکنیم جالب اینجاس وقتی سگ داشت گوشت دستشو میخورد کاری با سگ نداشت و دردیم احساس نمیکرد لطفا تعبیرشو بگین با تشکر

 235. یاسمن قربانی

  من ساعت دو نیمه شب خواب دیدم با مادرم ویه نفر
  دیگه میریم خونه خواهرم,,اونا سگ زیاد دارن..
  سگه رو تپه خوابیده بود سیاه بود,,با سرعت به طرفم حمله کرد,دستمو کرد تو دهن,,دردی احساس نکردم,با سرعت باهام دوست شد,یه توپ پرتاپ کردم ورفت
  برام اورد,میخواستم سرشو گرم کنم از اونجا دور
  بشیم ولی هر چی توپ و مینداختم سریع میاورد بهم
  میداد.
  تعبیرشو نمیدونم,یکم پریشونم کرده,چون حال و
  احوال زندگیم خیلی بحرانی هست,نگرانم.
  لطفا برام توضیح بدین,سپاسگذارم.

 236. سنا

  خواب دیدم سگی دنبالم میکند هرچی خودم را اازمیگریختم پیدایم میکرد ودنبالم بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به این شکل است که شما در بیداری از مشکلی ناراحت هستید و ترستان را در خواب به این صورت نمایان کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 237. باران

  شخصی خواب دید که توله سگی در غذا من وهمسرم ادرار کرد وا آنرا خوردیم .تعبیرش چیست

 238. لیلا

  سلام.من دیدم به حیوانات مثبت است به خصوص سگها.در خواب دیدم یک سگ دودی و زغالی پشمالو و خیلی مهربون پرید بغلم و من رو بغل کرد .نه ماده بود نه نر . فقط تو خواب حس بغل کردن سگ برام ملموس بود و اصلا نترسیدم .تعبیر ش چی میتونه باشه

 239. الی

  خوب دیدم منو مادرم تو یه محل عمومی خیلی شلوغ هستیم که یه سگ خیلی بزرگ میبینیم که من ازش میترسم ولی مادرم میگه نترس بی آزاره و همه جا دنبال مادم میاد ولی من میخوام سگو از مادرم دور کنم که تو شلوغی مادرمو گم میکنم

 240. ميترا

  باسلام و تشكر، در وحله اول بگم كه من مدته بيست ساله كه ساكنه اروپا هستم و نظرم راجع به سگ دراين مدت مثبت شده، ديشب در خواب ديدم كه يكى از خواهراى شوهرم كه ساكته ايرانه با يه سگه بزرگ وارده منزله من شد و اون سگ ميخواست ادرار كنه و اول توالت ميخواست پيدا نكرد و شروع به ادرار كردن جلوى چشمانه من در اتاق كرد و خيلى زياد بود، مادرمو صدا زدم كه بياد و ببينه اما نبود؟؟ خيلى ناراحت شدم در خواب كه منزلم الوده شده؟؟ تعبيرش چى ميتونه باشه؟؟ ممنونم از لطفتتون

 241. فاطمه

  سلام, من واقعا در منزل سگ دارم
  خواب دیدم سگم خیلی صدا میده دقت که کردم گلوش بریده شده بود و غذایی که بهش داده بودم تو گلوش مونده بود با این حال بازم برای غریبه پارس میکرد

  • حسین

   سگت بهت وفاداره یا اینکه تو بعضی وقتا نا اگاهانه یا از روی عصبانیت بهش اسیب میرسونی یا اذیت میکنی و سرش داد میکشی

 242. setare

  تكه هايي از خوابي كه ديدم يادم هست -قسمتيش با يه زن و مرد صحبت ميكردم توخواب ميشناختم ولي وقتي بيدار شدم اصلا نميشناختم و يادم نميومد كي بودن به زنه ميگفتم مگه من چيكار كردم و با ناراحتي رفتم
  -همكار قديميم سوار موتور از چيزي فرار ميكرد و خودشو مخفي ميكرد حتي حلقه دستشو با رويه اي كه انداخته بود روش
  بعد يادم هست منم اومدم جايي قايم بشم تعداد زيادي سگ توله و بزرگ انواع رنگ و مدل اومدن با من دور من و پيش من خودشونو لوس ميكردن باهم بازي ميكردن انگار ولي حمله نميكردن ولي من ازشون ميترسيدم و ميخواستم فرار كنم
  تكه هاي زيادي از خوابم يادم نبود اما لطفا اگه ميشه تعبيرش كنيد

 243. setare

  تكه هايي از خوابي كه ديدم يادم هست -قسمتيش با يه زن و مرد صحبت ميكردم توخواب ميشناختم ولي وقتي بيدار شدم اصلا نميشناختم و يادم نميومد كي بودن به زنه ميگفتم مگه من چيكار كردم و با ناراحتي رفتم
  -همكار قديميم سوار موتور از چيزي فرار ميكرد و خودشو مخفي ميكرد حتي حلقه دستشو با رويه اي كه انداخته بود روش
  بعد يادم هست منم اومدم جايي قايم بشم تعداد زيادي سگ توله و بزرگ انواع رنگ و مدل اومدن با من دور من و پيش من خودشونو به هم ميكاليدن و لوس ميكردن ولي من ازشون ميترسيدم و ميخواستم فرار كنم
  تكه هاي زيادي از خوابم يادم نبود اما لطفا اگه ميشه تعبيرش كنيد

 244. محمد

  سلام.از شما خواهش میکنم که تعبیر خوابم رو به ادرس جیمیلم بفرستید.با تشکر.
  من در خواب اول دیدم که 6 یا 7 تا سگ(دقیقا یادم نیست ولی مطمئنم که 6 یا 7تا بودن)به من حمله میکنند و هر کدام یک قسمت از بدن من را گاز میگیرند.
  اما خواب دوم من شبیه خواب اول است.
  من در خواب دوم دیدم که 6 یا 7 تا جن(اینم دقیقا یادم نیست ولی مطمئنم که 6 یا 7تا بودن) به من حمله میکنند.
  در خواب اول سگ ها منو گاز میگیرند.ولی در خواب دوم چون در ماشین هستم جن ها نمیتونن به من صدمه ای بزنن.
  این نکته رو هم بگم که با خانواده در ماشین هستم و داریم فرار میکنیم(این برای خواب دومه).

 245. سایدا

  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم رفتم سر قبرستون یه سگ سفید من شناخت افتاد دنبالم و صدام میزد مامان.تا بردمش در مغازه عموم زندونیش کرد تا صدای من میشنید میخواست فرار کنه بیاد دنبالم. من این خواب رو ساعت 10 تا 11 صبح دیدم تعبیر داره

 246. مهناز

  سلام
  خواب دیدم توی یک جایی تاریکم و باید ازش عبور میکردم
  ترس داشتم چون هم تاریک بود هم پر ازسگ
  اما قدم برداشتم و رفتم
  دقبق یادم نیست اما انگار سگ ها اومدند دنبالم و یکیشون خ نگاهم میکرد. اما اخرش تنگار از تاریکی گذشتم

 247. زهرا

  سلام لطفا جواب بهم بدید تعبریش چیه؟
  من خواب دیدیدم با، مامان و بابام توی حیاط خونه بابابزرگم یه سگ بزرگه (در واقعیتم سگ دارن)ینی تو خواب تقریبا میفهمیدم این سگ واسه بابا بزرگ اینساس خلاصه سگه پارس میکرد ولی اصلا دنبالم نمیدوید که بخواد منو بگیر در حالی ک آزاد بود و هیج زنجیری نداشت و یه جا واینستاده بود ینی حرکت میکرد ولی نه سمت منو مامانم کلا اصن سمت ما نمیمود خلاف ما حرکت میکرد
  لطفا بگید تعبریش جیه مرسی

 248. سحر میرزائی

  سلام
  من خواب دیدم که سگی که درمحل کار دارم دو سگ کوچک را مورد حمله خودش قرار داده و زخمی کرده و بعد بهم حمله کرده و من بادست بزور دهانش رامیگیرم و با کمک خواستن کسی که نمیبینمش با تفنگ به سگ شلیک میکنه و من حسمیکنم که سگ مرده .تعبیرش رومیشه بهم بگیید

 249. امید

  من خواب دیدم در جمعی و مجلس میهمانی نشسته ام که سگ کوچک و قشنگی به رنگ سفید و زرد پای راستم را کامل خراش انداخت و زخم کرد و به سختی مرا بی خیال شده

 250. علی

  سلام من خواب دیدم سگ خودم منو گاز گرفته ولی اصلا خونی در کار نبود فقط محکم گاز میگرفت اگه تعبیرشو بگید ممنون میشم

 251. باس

  خواب دیدم چنتا سگ در محلی دعوا میکنند و افراد زیادی تماشاگرند ک من ب دیوار بلندی با دوستان نشستم ک ناگهان سگ بزرگ سفیدی ب طرف ما حمله میکند و دستم را در دهان خود میکند اما ب هیچ وجه گاز نمیگیرد و اسیبی ب من نمیرساند حالا تعبیر این خواب چیست

 252. یلدا خالقی

  سلام در خواب دوتا سگ گشنه دیدم که واسه هر دو نان خشک ریختم خیلی گشنشون بود یکی میخواست بیاد داخل خونه من درو بستم

 253. شمیم

  سلام والا منم خواب سگ زیاد دیدم البته باید بدونید همه خواب ها هم تعبیر ندارن ولی اگه تعبیری هم باشه بسته به موقعیت داره…ولی در کل سگ یاغی در خواب یا دیدن سگی که قصد حمله داره خوب نیس….ولی اگه دیدین حمایتتون میکنه یه شخص وفادار در زندگی شماست که در اینده اعتماد شمارو جلب میکنه

 254. زهره

  سلام وقت بخیر من یه سگ شکاری ماده دارم خوابش و دیدم البته چیزی ک نگرانم کرده اینه ک داشتم با زدن ضربه تو سرش تو خوابم میکشتمش و اون از کنارم تکونم نمیخورد
  من اصلا فک نمیکنم سگ نجس و پلید و این حرفاس
  مبشه خواهش کنم تعبیر خوابم و بگید

 255. راضیه

  سلام وقتتون بخیر.
  میشه ازتون‌خواهش کنم جواب منو بدید؟ چون خیلی استرس گرفتم وقتی این خواب و دیدم. خواب دیدم تماااام زنا ودخترای شهر تبدیل به سگ شدن. و از جلو خونه ما با لباس زنونه دارن رد میشن و میرن فقط من و خونواده م نشده بودیم و داشتیم با ترس اونا رو نگاه میکردیم.و اصلا دلیلشو نمیفهمیدیم.

 256. هادی

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم شب بود رفتم بالا از بالکن اتاق بالایی پایینو نگاه کردم یه سگ از حمام حیاط اومد بیرون رفتم کنار ترسوندمش بیاد بالا از پشت بام بره اومد بالا هی پنجه میزد از پشت بام بره باز میافتاد نمیتونست دوسه بار اینکارو کرد آخرش نتونست من از خواب بیدار شدم رنگ سگ هم سیاه بود ساعت 3شب دیدم خوابو بلند شدم خیلی سخت خوابم برد.ممنون میشم تعبیرش کنین برام مرسی

 257. میلاد

  با سلام و خسته نباشید.بیزحمت خواستم تعبیر اینکه من ,شب تنها دیر وقت تو هر خیابونو هر کوچه ای میرفتم فقط سگ میدیدم تعبیرشو عرض کنید ممنون میشم.

  • ضاد

   سگ نماد وفاداری و اعتماده . و کوچه و خیابون تعاملات اجتماعی فرد رو میرسونه . کوچه ها تیره و سیاه هستن یعنی روابط اجتماعی به خاطر عدم اعتماد و وفاداری و صداقت از بین میرن و جهل حکم فرما میشه . خواب از شما میخواد که توی روابط اجتماعی با صداقت و وفاداری عمل کنید .

 258. میلاد

  با سلام بیزحمت خواستم تعبیر اینکه من ,شب تنها دیر وقت تو هر خیابونو هر کوچه ای میرفتم فقط سگ میدیدم تعبیرشو عرض کنید ممنون میشم

 259. بابک

  چند وقتی هست پشت سر هم خواب سگ میبینم آخرین بار در خواب دیدم که سگ بزرک و سرحال با مهربانی پشت سر من راه افتاده میاد
  لطفا تعبیر خواب ما رو هم بگید

  • ضاد

   سگ نماد وفاداریه. بزرگ بودن سگ توی خواب تاکیدی بر این وجهه از شخصیت شماست . اما سگ پشت سر شما حرکت میکنه ، این یعنی این که از بعد شخصیتی غافل هستین. شما پتانسیل زیادی در زمینه ی حمایت گری دارید و میتونید با استفاده از این جنبه به موفقیتای زیادی برسید . وقتی سگ رو توی خواب میبینید از خودتون بپرسید که چه کاری میتونید برای خوشایند اون سگ انجام بدید و چه حسی در رابطه با اون سگ دارید؟

 260. هانیه

  من خواب دیدم به سگ غذا دادم هر چی گشتم تعبیری براش نبود لطفا بهم تعبیرشو بگید

 261. سپیده

  خواب دیدم که به ی جا دعوتم کردند در که باز شد ی سگ تقریبا نحیف خیلی نه ولی نحیف بود تو قفس نشسته و فقط پارس میکنه نه حالت تهاجمی داشت نه حمله ای میتونست بکنه ولی حس خوبی هم بهش نداشتم

 262. فرید

  خواب دیدم سگ سفیدی که پشت کمرش زخم بزرگی بود.از صاحبش پرسیدم چی شده گفت نر بوده مادش کردیم بعد سگ زنجیر داشت همش بهم حمله میکرد بعد,صاحب سگ در گوشش,یه چیز میگفت وحشی تر میشد.

 263. محمدي فرد

  خواب ديدم در شب تاريك توي يك دشت پر درخت چند سگ درخت ها رو اتيش ميزنن و فرار ميكنن و در حين فرار آيات قران ميخونن دقيقا يادم نمياد چ آياتي بود،من رفتم سمتمشون سنگ پرتاب كردم بمن نگاهي كردند و رفتن،دوشت پشت هم اين خوليو ديدم،خواهش ميكنم برام تعبير كنين خوابم نميبره

 264. مهدی ملکان

  درمنزل خواب بودیم که یک سگ ماده به رنگ قهوه ای وارد خونه شد ،و با سر و صدا همه بیدار شدند و اون سو از ترس فرار کرد

 265. رضا

  درخواب دیدم که رفتم کله پاچه بخرم ولی کله سگ و آدم خریدم که آخرش فهمیدم میخواستم پسش بدم .. ممنون میشم تعبیرش کنید

 266. سمانه

  سلام من خواب دیدم که دو سگ دارن یه گربه را میخورن تعبیرش چیه

 267. Aminaagha

  سگ زرد خواب دیدم که یه بار همرام اشتی میشه میاید بغلم و یک بار قهر میشه تا اینکه دوبالش را رها کردم و دباره اشتی شد دنبالم دوید

 268. Aminaagha

  سلام من خواب دیدم که یک سگ زرد میاید بغلم و دوباره قهر میکند هرچی اتماس میکنم همو قسم قهر میماند تا بلاخره رهایش میکنم موقعه که رهایش میکنم دوباره اشتی میشه و دونبالم میاید

 269. ناصر

  چند سال قبل هم خواب دیدم چندتا بزغاله توی حیاط خونمون هستن که در حال بازی کردن هستن. مادرم به من گفت که برم و سرشونو ببرم(تا حالا حتی سر یک مرغ رو هم نبریدم اما توی سر بریده شدن حیوونای مختلف فقط میگیرمشون که اذیت نشن) و من هم بریدمشون.اما با تنشون کاری نداشتم و فقط سراشونو گذاشتم داخل یه قابلمه بزرگ و آوردم داخل. وقتی قابلمه رو گذاشتم وسط آشپذخونه برگشتم سمت پنجره تا به جسداشون نگاه کنم که دیدم جسد چندتا توله سگ اونجاست که سراشون بریده شده و نیست و اثری از بزغاله ها نیست! با تعجب دوییدم سمت قابلمه و وقتی درشو باز کردم دیدم سر همون سگارو بریدم و آوردم داخل. چاقوی خونی هم دستم بود و از دیدنش چندشم میشد. جدود دو سه سال بعدش هم خواب اون سگ بزرگ داخل تعمیرگاهو دیدم.خوشحال میشم اگه راهنماییم کنید

 270. ناصر

  سلام. من کم خواب یادم میمونه. اما چند شب پیش خواب دیدم توی محله ای فقیز نشین در حال رد شدن هستم. اون محله بسیار شبیه به پادگانمون بود(چون من سربازم و در حال خدمت و اینو توی مرخصی مینویسم) کنارم مغازه های زیادی بود که داخل همشونو میشد دید، بجز یه تعمیرگاه که یکم بالاتر بود.(من توی تعمیرگاه پادگان کار میکنم) . متوجه شدم که مردم در حال فرار هستند و میگن که داخل تعمیرگاه ماشین یه سگ رو له کرده و از روش رد شده. کنجکاو شدم که بدونم چجوریه! رفتم و یه سگ خیلی بزرگ دیدم که به نظر سالم میومد. یه سگ به رنگ قهوه ای روشن مایل به سفید بود. یه پاش رنگش سیاه بود و میگفتن اون پاش مونده زیر ماشین. همه سراغ قصاب رو میگرفتن که خلاصش کنه. وقتی سرمو برگردوندم دیدم که یه مرد با روپوش سفید (شبیه لباسای قصابا بود)نشسته بالای سر سگه و گوشاش رو بریده و انداخته جلوتر که میشد روبروی من. کنجکاو شدم که بدونم چرا این کارو کرده. وقتی بیشتر دقت کردم دیدم از پشت سر سگ رو گرفته و سرش رو از بالای سینه با یه چاقوی بزرگ میبره. و سگه هم تقلا میکرد و ناله های یواش میکرد که زود هم قط شد. و باز هم وقتی سرش کامل از تنش جدا شد سرش رو پرت کرد جلوی من. و من از خواب پریدم

 271. sami….s

  سلام من خواب دیدم شب سگی سیاه تو دستشویی حیاط پشتی خونمون اومده وتوله دنیا اورده.وتوله داشت تو حیاط میدوید….بعد سگه بلند شد دنبالم کرد…منم فرارکردم…..همیشه خواب حمله سگ میبینم و میترسمو.فرار میکنم……با این تعابیر میترسم…..لطفا تعبیرشو بگید

 272. سلام

  سلام درخواب دیدم که دو سگ داشتم و ناگهان دوشیر وارد اتاق شدند وسگها از ترس شیر ها فرار کردن وشیر ها با من کاری نداشتند ولی من کمی از شیر هاترسیده بودم از ظاهر خواب برمیاید که تعبیر دارد لطفا اگه میشه جواب بدین تشکر

 273. Shima

  سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من خواب دیدم که چن تا سگ اطرافم هستن ولی یه جورخاصی بودن اصلن بهم نزدیک نمیشدن از کنارم رد میشدن ولی نمیتونستن به سمشتم بیان و تعدادی خرس هم بودن که اونا هم نمیتونستن بهم نزدیک بشن ولی من یه ترسی داشتم که خواستم برگردم خانه دیدم یه تعدادی مرد و زن بیشتر مرد بودن در حال فرار کردن هستن انگار سگها میخان به اونا حمله کنن یا یه اتفاق بد میخاد بیفته که انقد هراسان بودن.سگها و خرس ها بیشتر سیاه بودن لطفا تعبیر خوابم رو برام ایمیل کنین ممنون میشم

 274. زهرا

  سلام خسته نباشید
  ببخشید
  تو خواب میدیدم ی سگ وحشی هس همه رو میخوره
  بعد ما اینو گرفته بودیم زندانیش کرده بودیم با ی عده آدم خیلی زیاد
  این سگ منو هر سر ی میدید عصبی میشدی
  بعد هرسری سعی میکردی در بیاد از قفس ولی من میزدمش
  ی چن روز بعد این سگ خودش کوبید ب در سعی میکرد در بیاد فقطم من اونجا بودم ز زدم داداشم گفتم در داره میشکنه
  بعد ک قط کردم دوس بار خودشو کوبید ب در در شکست با سرعت از پیش من رد شد بد‌ون اینکه ب من آسیبی بزنه با اون حرصی ک از من داش
  بعد فرداش من بالا پشت بوم بودم دید میزدم ببینم کجاس
  آجیام از راه رسیدن نگو تو حیات پشتی آجیام ز زد من بالا پش بوم بوددم تا صداشون بزنم از دیوار کوتاه اومدن پایین سگ تیکه تیکه شون کرد
  کثافت منو میخورد دیگ
  تعبیرش چیه
  لطفا زودتر جوابمو بدین

 275. مریم

  سلام من خواب دیدم یه سگ گازم گرفت ولی اثری از خون نبود تعبیرش چیه لطف می کنین اگه مفهومشو به ایمیلم ارسال کنین متشکرم

 276. سمیرا

  اگر زنی خواب ببیند که 9 توله سگ زایمان کرده است و توله ها را دو قلو دو قلو می زائد و توله ها نیز زنده اند در خواب چیست؟

 277. زینت

  سلام خواب دیدم یک سگ سفیدداریم که قبلامثلادستی من بوده ولی من دیگه ازش خسته بودم نمیخاستمش اون اومده بودنزدیکم منوبوسیدازآب دهنش عصبانی شدم خودشولوسم میکردازخونه بیرونش کردم ولی نمیرفت برگشت همینطور باچشماش التماس زاری میکردبیرونش نکنم تعبییرش چیه؟

 278. محمد

  سلام من خواب دیدم که یک سگ آروم زنده زنده با بابام دفن کردیم ولی اطرافیان اسرار کردند که جنازه شو در بیاریم ما درآوردیم و سگه زنده بود.تعبیر چیه؟

 279. مهربد

  در فرهنگ ما هم سگ حیوان نجیب و مهربانیست..هیچ ایرانی سگ را پلید نمیداند…حتی در دین اسلام هم سگ موجود پلیدی نیست.بحث نجاست هم از نظر بهداشتی است.و ربطی به پلیدی سگ ندارد.

  • Robina

   سلام خستنه نباشين !
   من شب خواب ديدم كه 2 دانه سگ با زنجير بسته ميباشه و زنجيريش در دست خودم ميباشه و اونها ده گرد من ميچرخد اگر بريتان زحمت نميشه معنيش چيه خيلي استريس دارم

 280. فاطمه

  من خواب دیدم سگی3بار بهم تجاوز کرد معنیش چیه

 281. فاطمه

  سلام من خواب دیدم یه سگی بهم تجاوز کرده بود تعبیرش چیه ؟

  • ارش

   سريال فاطما گل مگه بهت تجاوز كرده!!! اونم ٣ بار

 282. رضا

  سلام
  من خواب دیدم دوتا توله سگ پیشم بودن بعد عموم اومد سر یکیشونو برید
  یعنی چی این بترسم نترسم عموم مراقبمه عموم دشمنمه 😐

 283. مریم

  سلام من خواب دیدم که دو تا توله سگ خیلی سریع که سگهای همسایه دایی م بودن به طرف من حمله کردن اول دویدم اما نتونستم از در رد شم وایسادم و اروم صداشون کردم اونا یه کم اروم شدن ولی من باز میترسیدم اگه درو باز کردم دویدم تو خونه لطفا زودتعبیر خوابمو بگین این چند روز برام مهمه .ممنون

 284. ***

  سلام
  نمیدونم اینجا هنوز کسی هست یا نه جز مدیر عزیز
  دیشب خوابی دیدم که ان شااله خیر باشه، جایی بودم که با چادر رفته بودم چادر مشکی(در عالم بیداری گاهگداری چادر میپوشم)، در حال برگشت که اون مکان خیلی شلوغ بود یه سگ کوچولو و سفید اومد سمتم و من چون کلا از هر حیوونی چندشم میشه بهم نزدیک بشه خودمو کشیدم کنار و اون سگ همش میومد سمت من در حالیکه من ترسیده بودم ولی اون اصلا عصبانی یا پارس نمیکرد و اومد به چادرم خودش رو چسبوند نه اینکه چادرم پاره بشه نه! نمیدونم یه جوری رو چادرم خودشو نگه داشته بود و من بهش کاری نداشتم اروم اروم راه میرفتم و که نیوفته و بهم نزدیک نشه زیاد، تا اینکه به جایی رسبدم و باید سوار تاکسی میشدم اروم گرفتمش خوابیده بود گذاشتمش یه گوشه و بعد رفتم سوار تاکسی شدم.
  به نظر شما این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
  اگر مقدوره برام بنویسید تعبیرش رو ممنون

 285. مهدی

  سگ به ما حمله کرد ولی من فرار نکردم ول باقی فرار کردند

  • هوشنگ

   سلام
   شماترسی ازآن نداریدوبااومقابله میکنید
   خوب است.

 286. فهیمه

  تعبیر خواب سگ واقعا همیشه برای من راست بوده.
  ممنون.

 287. م.آ

  بابت این مطلب تشکر

 288. محمد

  سلام ترو قران جواب من رو بديد الان که اين رو دارم مينويسم نصف شبه و از ترس خوابم مجيور شدم بيام اينجا من خواب سگى با صورت يه زن يا شايدم دختر خيلى زيبا رو ديدم که بد جورى تعجبش اطرافيانم رو ميترسوند تو خواب ميخام بدونم تعييرش چيه التماستون ميکنم جواب بديد

 289. یه دوست

  اگه کسی تو خواب صدای سگ در بیاره چی؟ لطفا تعبیرشو بگین

 290. فریال

  سلام من خیلی خواب سگ میبینم که به من حمله میکنند یا به سمتم میدوند با این تعبیری که خوندم نگران شدم.

 291. فرزانه

  سلام عالی بودمتشکرم

 292. بهنام

  سلام ممنون خوب بود

نظر خود را بیان کنید