دعای مخصوص هر روز هفته

هر روز هفته دعای مخصوص به خود را دارد که در این قسمت میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید.

دعای روز شنبه


دعای روز یک شنبه


دعای روز دوشنبه


دعای روز سه شنبه


دعای روز چهارشنبه


دعای روز پنج شنبه


دعای روز جمعه