ویکتور هوگو

سخنان ناب از ویکتور هوگو

لطف زن مانند ماسه خطرناک است.

مردم فاقد قدرت نیستند، آنها فاقد اراده هستند.

وقتی زنی با تو صحبت می کند، گوش بده که با چشمانش چه می گوید.

رنج به گستردگی انسان هاست. هر کس همان طور عذاب می کشد که می تواند.

دوست داشتن کسی دیگر، دیدن چهرۀ خداست.

بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.

رشک بردن را نادیده بگیرید و به کلی آن را فراموش کنید؛ زیرا این حس، همیشه شما را شکنجه خواهد داد.

زندگانی گل است و عشق، عسل آن.

فشن و مُد بیشتر از انقلاب ها به جوامع ضرر زده اند.

هیچ چیزی به اندازه جیب خالی انسان را ماجراجو نمی کند.