جملات سی اس لوئیس

سخنان ناب و زیبا سی اس لوئیس

سی اس لوئیس

سخنان ناب از سی اس لوئیس

شکست ها پستی بلندی های کوچک جاده رسیدن به موفقیت هستند.

هیچ وقت آنقدر پیر نیستی که نتوانی هدف دیگری تعیین کنی یا رویای جدیدی تصور کنی.

دوستی لحظه ای متولد می شود که یک نفر به دیگری می گوید: “چی! تو هم همینطور؟ فکر می کردم فقط من این طور هستم.”

من اشتیاقی در درونم یافته ام که هیچ تجربه ای در این جهان نمی تواند پاسخگوی آن باشد؛ محتمل ترین توضیح این می تواند باشد که من برای دنیای دیگری ساخته شده ام.

تحصیلات بدون ارزش ها، با اینکه بسیار مفید است، به نظر می رسد که انسان را بیشتر تبدیل به شیطانی مستعد کند.

از بین تمام استبدادها، استبدادی که خالصانه برای منفعت قربانیانش به کار گرفته می شود ستمگرانه ترین است.

نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی.

چیزی پشت عالم هستی و در ماورای عالم طبیعت وجود دارد. امری متفکر مانند ذهن که شبیه به هیچ چیز دیگری که ما می شناسیم نیست.

اگر چیزی بخواهد ما را به وجودی فراتر از خودمان رهنمون سازد، اخلاق خواهد بود نه طبیعت.

شواهدی که اخلاق برای وجود خدا به ما می دهد، بسیار بهتر است از شواهدی که طبیعت به ما ارائه می دهد.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین