تعبیر خواب گل

دیدن گل در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گل در خواب چیست؟

تعبیر خواب گل خریدن

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد.

دیدن گل به طور عام در خواب خوب است به خصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسایی نکنیم ولی اگر گل را شناختیم و به خاطر خود سپردیم باید در این کتاب به دنبال تعبیر اختصاصی آن باشیم.

معبران نوشته اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است اما عقیده کلی این است که دیدن گل به طور عام در خواب خوب است و چنانچه ببینیم در خانه ما درخت گلی هست مسرور و خوشحال می شویم یا به دیار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم.

گل محمدی و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گل هاست خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر .

در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند به خصوص گل (سیب زمینی ترشی) که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند.

تعبیر انواع گل ها را تا آن جا که معبران مشخص کرده اند جلوی نام خودشان نوشته ام.

کلا دیدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. چنانچه در خواب ببینید که در باغچه خانه خود گل کوکب دارید غمگین و اندوهگین می شوید. همین تعبیر هست اگر کوکب به کسی بدهید یا از او بگیرید.


تعبیر خواب گل خریدن

خریدن گل برای کسی در خواب به عنوان هدیه می تواند خبر از نزدیک شدن تان به کسی در آینده دهد این خواب از احساسات شما می آید و بیانگر حس شما به شخص یه چیزی است.


دیدن گل در خواب محمدبن سیرین

دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد.

اول: آن كه بر درخت بود.

دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلی كه آن بقائی نباشد، دیدن آن درخواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.


تعبیر خواب گل از مغربی

اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بیند، دلیل كه از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردی دون همت بود كه با كس وفا نكند یا نامه كه از غایت برسد.

تعبیر خواب بوته گل از حضرت دانیال

تعبیر بوتۀ گل، مرد سرزنده و خوشحالی است که کلامش نافذ بوده و حرفش را قبول می‌کنند.

تعبیرخواب گل؛ امام صادق

تعبیرهای گل عبارتند از:

 1. فرزند
 2. دوست
 3. مردی پست و کوته‌فکر
 4. «کنیزک»
 5. «غلام»
 6. نامه.

تعبیر خواب گل رز

رز قرمز rose

تعبیرخواب گل رز قرمز

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید.

اگر ببینید که یک بوته رز در خانه خود کاشته اید که قبلا نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

اگر همسر ندارید ازدواج می کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می شود.

اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می شود که در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می شود. اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می شود و ازدواج می کند. رز زرد گویای زنی است بیمار گونه ولی خوش قلب و نیک منظر.

رز سرخ زنی است با نشاط. رز صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است. رز خشکیده غمی است که از جانب یک زن به شما وارد می آید و خود آن زن نیز بلا و آسیب می بیند.

اگر رز را در خواب پرپر کنید به یک زن آسیب کلی می رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می دهید.


تعبیرخواب گل بنفشه

بنفشه Violets

تعبیر دیدن گل بنفشه در خواب

گل بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد.

اگر کسی در خواب فقط گل بنفشه ببیند ( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد.

برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد.

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد.

اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدایی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه.

هدیه گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد.

دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.


تعبیر خواب شکوفه

شکوفه گیلاس

تعبیر خواب دیدن شکوفه در خواب

دیدن شکوفه در خواب هم مانند انواع گل تعبیر خوبی دارند و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند.

شکوفه گیلاس دختر جوان است بین پانزده تا بیست. شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش رو گاه گستاخ بین چهارده تا هیجده سال.

شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده تا بیست و پنج و شکوفه بادام پول و مال اندک است. به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته.

شکوفه زردآلو زنی است بین بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد و شما را نیز رنجور و بیمار می کند.

اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید و کاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است.

شکوفه در فصل بهار بهتر است ولی در فصول دیگر هم بد نیست. شکوفه در خواب دیدن در فصل زمستان چندان تعریفی ندارد چون وجوه مختلف پیدا می کند که به منظور احتراز از اطاله کلام از آن می گذریم.

به هر حال دیدن شکوفه ها در خواب نیکو هستند و بیننده خواب باید به فال نیک بگیرد و خوش دل باشد.


تعبیر خواب گل نرگس

دیدن گل نرگس در خواب

دیدن گل نرگس در خواب

گل نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن.

بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد.

نوشته اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند. نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست.

اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.


تعبیر خواب انواع گل، چیدن گل

لوک اویتنهاو در مورد تعابیر مختلف گل در خواب میگوید:

 • سفید : مشکلات
 • زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت
 • چیده شده : سود و فایده
 • گلی که رشد میکند : شادی و عشق
 • گل گرفتن : دوستی وفادارانه
 • کاشتن : افتخارات
 • چیدن گل : سود
 • گل پژمرده : بیماری
 • گل نرگس : بی وفایی
 • گل لاله : بی خیالی
 • هدیه گرفتن گل : شما یک دوست احمق دارید
 • دسته گل : شادی زود گذر
 • دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما
 • دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

☺ تعبیر خواب «گل» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گل» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


35 دیدگاه

 1. غزال

  سلام من خواب دیدم دارم گل میخرم
  یه گل که روش نقاشی خیلی زیبایی شده بود(طرح خود گل بود) و بسیار حیرت اور بود
  من میخواستم بخرم گرون بود در نهایخ با تخفیف خریدمش
  تعبیرش چیه؟

 2. amir

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم رفتم تو یه مغازه و از طرف یه گل شبیه آلوورا گرفتم طبیعی بود اما ریشه نداشت گلدون هم میخاستم با خاک یه گلدون سفید بهم داد اما جای خاک برنج بود و الوورا رو تو برنج کاشت موقع حساب کردن گفت ۶۹۰ تومن میشه اما من فقط ۶۱۰ تومن داشتم نمیدونم تخفیف گرفتم چیشد ک گل گرفتم فردا دوباره رفتم به همون مغازه خودمم نمیدونستم چی میخام بخرم ک فروشنده گفت کاغذآ۴ نمیخای منم چن تا گرفتم و بیدار شدم
  فروشنده هم یه مرد جوون پیراهن سفید و خوش هیکل بود

 3. مریم

  باسلام
  من خواب دیدم که برسرمزار پدرم ومادربزرگم که در دوجای مختلف دفن شده اند میرم وبرای هردوگل میبرم
  ومدام درحال رفتن وپیدا کردن گل دربهشت زهرا هستم
  چه تعبیری دارد؟؟؟

 4. مریم

  باسلام
  من خواب دیدم که برسرمزار پدرم ومادربزرگم که در دوجای مختلف دفن شده اند میرم وبرای هردوگل میبرم
  ومدام درحال رفتن وپیدا کردن گل دربهشت زهرا هستم

 5. مریم

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم رفتم گلفروشی و داستم گلدونهای گل با رنگهای خیلی زیبا را نگاه میکردم و لدت میبردم که گلفروش برام یدونه گلدون برداست که من بخرم و ببرم خونه .گلهاشو نمیدونستم چی هستن ولی توی یک گلدون یسری گل بنفش و یک سری گل زرد زیبا بود. ممنون میشم تعبیر کنید.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خوابی خیر باشد و از انجایی که عینا انچه که بد است را در خواب ندیده اید از این رو می تواند خوابی خیر باشد و از بابت ان نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 6. ستاره بابایی

  سلام خواب دیدم تو بازار گلفروشا دارم گل می فروشم سبد گل تزئین میکردم برای فروش ی آقایی سعی داشت بامن دوست بشه با همسرم شدید مشکل دارم بهش گفتم هنوز تکلیفم با همسرم روشن نیست هرموقع تکلیفم روشن شد خودم بهت زنگ میزنم دوس ندارم همزمان با دونفر رابطه عاطفی داشته باشم اونم قبول کرد و ی گل کاکتوس از من برداشت که با خودش ببره منم گفتم داداش پولشو بده اونم با این که توقع نداشت کیف پولشو داد تا هرچقدر میخوام بردارم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب در درجه اول می تواند تلاش ناخوداگاه شما برای راحت کردن شما از وضعیت حال حاضر دارد که در خواب سعی کرده است شرایط را به بهترین شکل ممکن نشان دهد. اما گل کاکتوس در خواب خیر نیست و اگر تعبیری داشته باشد نمی تواند نشان خوبی باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 7. ساناز

  سلام خواب ديدم به گل فروشي رفتم و يك سيد گل رز چند رنگ سفارش دادم و روي آن چند تا كارت تبريك تولد قرار دادم كه به معشوق خود هديه بدهم بعد كه به خانه اوردند مادربزرگم گفت كه براي اون خريدي عصباني شدم و گفتم نه چند خونه مهمون داشتيم بردم بدم آژانس ببره به بده به معشوقم متاسفانه يادم نمياد كه دادم يا نه

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر خواب گل به خیر امده است و اینکه خواسته اید این کار را انجام دهید میتواند نشان از ان باشد که قصد در انجام کاری خیر دارید و باید به اینده امیدوار باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. Nastaran

  سلام. من خواب دیدم به یک گل فروشی بزرگ رفتم گل های بسیاری داشت من میخواستم بخرم ولی وقتی که قیمت هارو گفت من به اون مقدار پول نداشتم و نتونستم چیزی ازشون بگیرم

  • سیمین فرهنگ

   با سلام
   تعبیر خواب گلفروشی نشان بر بدی ندارد و در مقابل ان هم نشان بر سود و منفعت شما در این خواب هم نیست و دیدن گل فروشی تنها میتواند نیک باشد که تعبیر ان از ذهن ارام و لذت های کوتاه مدت است.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. گل

  سلام من خواب دیدم از یک گل فروشی که خیلی شلوغه دارم گل میخرم.تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر ان دارد که شما به زودی به فرد احساسیتان نزدیک خواهید شد و خیر است و اینکه نشان از احساسات شما به ان شخص دارد و نیک است برای هر دو طرفتان.
   سربلند و پیروز باشید.

 10. علی

  با سلام
  بنده خواب دیدم از میان دسته گلهایی که بعضی هاشون پژمرده بودن گلهای خوب و تازه رو جمع میکردم که دسته گل کنم و به همسرم کادو بدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی است و به معنی این است که شما شادی و نشاط را به همسرتان هدیه خواهید داد.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. کمال

  سلام خواب دیدم دوتا باغچه برای یک خونه ولی از هم مجزا بود بعد از یکی از باغچه ها بعضی از بوته گل و گیاه که کوچیک بودند و فقط برگ داشتند را از خاک جدا میکردیم و در باغچه دومی میکاشتیم
  باغچه دومی خیلی سرسبز و خشکل شد بدون اینکه از زیبایی باغچه اول چیزی کم بشه تعبیرش چی میشه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام تعبیر خواب اگر دیدید باغچه ای بزرگ زیبا و مملوء از گل ،گیاه دارید و به رسیدگی میکنید نشان بر این است که خود را خرسند می بینید. نشانه ی محبت و لطف بزرگی است که از طرف دیگران شاملتان میشود وباعث ایجاد تغییراتی موثر در زندگیتان میشود در واقع این رویا در اکثر حالات دارای معانی و یا تفسیر های قابل توجه و نیکو است.
   سربلند و پیروز باشید.

 12. محمد اسماعیل

  سلام من خواب گل را دیدم، اما نفهمیدم کدام گل بود. گل را برادرم به خانه و دهلیز آورده بود،اما من آنرا شکستاندم و دوباره غرس کردم و گفتم مشکل نداره دوباره گل میکند. برادرم کمی سرم قهر شد و اما چیزی نگفت، میشه لطفا تعبیر این خواب را برایم تعبیر فرمائید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما از برادرتان سودی را کسب خواهید کرد و نیک است.
   سربلند و پیروز باشید.

 13. Jjjj

  سلام من خاب دیدم من به همراه مادر شوهرم رفتیم داخل یک خونه که کف اون خونه یه عالمه گل درومده بود از یک نوع از اون گل ها هم خودم در واقعیت دارم و میخاستم از همون گلها بچینم اون گل ها همه رنگی بودن مثلا قرمز صورتی خیلی خوش رنگ بودن منم چاقو مینداختم زیرشون و به راحتی از ریشه درشون میووردم در صورتی که کف خونه سیمانی بود گلها خیلی راحت از زمین جدا میشدند بعد بعضی از اون گلا هم خشک و زرد بودن که من اونا رو نمیچیدم و فقط اون گل خوبا رو میچیدم بعد یه شاخه گل دیدم که خیلی خوشگل بود و غنچه بود رفتم اونم بچینم دیدم خشکه و از شاخه جدا شد منم ولش کردم بعد رفتم سراغ گل بعدی که اونم بچینم ولی یدفه خاهرم اومد پاهامو گرفت و هر کاری کردم نتونستم از دستش فرار کنم اون به من میگفت گل نچین ولی من میگفتم ولم کن میخام اون گلو بچینم بعد دعوامون شد من فرار کردم رفتم در کوچه یه خاک انداز تو کوچه بود پرتش کردم تو جدول بعد که اومدیم خونه اون خاک انداز که کثیف بود و اب جدول زده بود بهش با زبون لیس زدم به خاهرم گفتم بیا اینو میخورم تا بمیرم بعد گفتم خدا یا منو بکش بعد رفتم دستشویی و هر چی خورده بودمو تف کردم بیرون بعدش رفتم داخل یه خیابون که یدفه پشت سرمو نگاه کردم دیدم یه حشره خیلی خیلی بزرگ که ادما پیشش مثل مگس بودن میخاد از یک در وارد خیابون بشه و داخل اون خبابون هم یه عالمه لجن سبز بود بعد یه خانمی درو گرفته بود و نمیزاشت حشره بیاد اینطرف بعد به من گفت زود برو تا نیومده منم رفتم پایین خیابون دیدم یه مسجد هست که همه از ترس اون حشره رفتن اونجا منم رفتم داخل یه موتور هم داشتم میخاستم اونم ببرم که وقتی حشره اومد لحش نکنه ولی اونجا یه موتور و یک ماشین دیگه هم بود و نمیشد من اونو ببرم بعد اون گذاشتم دم در و رفتم داخل دیدم کلی جمعیت به همراه برادرم که کوچیکه و مادرم اونجا بودم بعد داداشم داشت با بچه ها بازی میکرد به من گفت من اسباب بازی هامو میخام منم به مادرم گفتم برم از خونه واسش بیارم اون گفت ن نرو منم رفتم پیش مادرم دیدم اخبار داره مراسم ختم عموم که فوت شده رو نشون میده اون لحظه که داشتن ناهار میدادن ناهار واقعی مراسم تو بیداری خورشت سبزی بود ولی اخبار باقالی پلو با ماهی نشون میداد بعد از جمعیت گرفته بود اخرشم که از خانموما فیلم گرفتن منم افتاده بودم و با دوربین بای بای کردم بعد لاک قرمزم زده بودم بعد که اخبار تموم شد اطرافمو نگاه کردم دیدم تو یه خونه بزرگم و دارن سفره میندازن با خودم گفتم من اینجا چیکار میکنم بعد افتاد یادم گفتم راستی مراسم واسه عموم گرفتن به خاطر همین همه دعوتن بعد از خاب بیدار شدم لطفا تعبیر خوابمو بگین ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان به این ارد که شما از جایی سودی دریافت خواهید کرد و گل چیدن به این معنی است و اینکه مراسم عزاداری برای میت هم نشان بر خوبی است و خبر خوب است که نیک است برای خانوادتان و حشره بزرگ شاید بر همین بیماری که جامعه را گرفتار کرده است که مردم از ترس ان به خداوند پناه برده اند و این که به شما اسیب نرسانده است باز نشان بر خیر دارد.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. اعظم

  باسلام ۰من ظهر خواب دیدم به گل فروشی رفتم وسفارش دسته گل دادم از مدل اول پیچیدن دسته گل خوشم نیومد دوباره خواستم مدلش عوض کنه این سری به دسته گل نگین تزیینی اضافه کرد ۰درخواب من برای شخصی که مدنظرم باشه سفارش ندادم۰۰فقط در خواب سفارش گل دادم پولشو دادم اومدم بیرون ۰۰میشه تعبیر نمایید باتشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این تعبیر ابشد که شما در اینده اید نه چندان دور سعی بر ان خواهید کر تا کسی را در زندگی خود انتخاب کنید و این موضوع برای شما خیر است و باید از جانب آن خوشحال باشید و بدانید که ممکن است انتخاب اول شما درست نباشد اما شما بدان اگاهید و حتما نسبت به انتخاب دوم خود بدانید که برای شما شخصی خوب و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 15. شیما

  سلام پسرم خواب دیده توی مدرسه یکی از بچه ها گل کاکتوس اورده و می فروشه پسرم خیلی دوست داشته یکی از انها را بخره وقتی می خواسته پول گلدان را بده همکلاسی پسرم پول گلدان کاکتوس را حساب میکنه و گلدان را به پسرم میده ولی دوستش پول اضافی داده بوده که پسرم حساب میکنه و بقیه پول دوستشو می گیره و پسش میده تشکر از تعبیرتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان بر این دارد که پسر شما فردی عادل است و حق را از ناحق می‌شناسد که خیر است بر ایشان.
   سربلند و پیروز باشید.

 16. داوود محمدی

  با سلام. من خواب دیدم. که از همسرم که قبلا طلاق گرفتم. یک شاخه گل قرمز دستش بود و در کنار پنجره خونه مادرم بود ‌من تو کوچه سرم رو بالا بردم ابن تصویر را دیدم. لطفا. تدابیر این خواب را به من بگویید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که تعبیر گل در خواب به این معنا میتواند باشد که به معنای این است که اگر کدورتی بین شما و ایشان است برطرف خواهد شد و یا ممکن است حتی به ان زندگی بازگردید و یا به زندگی دیگری که به مثابه ی ان است وارد شوید و این خواب برای شما سراسر خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 17. محبوبه

  من خواب دیدم که در گل فروشی هستم و در حال انتخاب برای یک سبد گل

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی بسیار خیر است و میتواند به این معنا باشد که شما به سعادتی دست خواهید یافت که برای انتخاب نیکی ها هم حق انتخاب دارید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. mana

  من خواب دیدم مامانبزرگم زنده شده بعدش یه گل صورتی داره اشک میریزه؟تعبیرش چیه؟

 19. محمد

  سلام، من خواب دیدم یک دست گل آماده از باغ برداشتم و بهم گفتند این همان دسته‌گل خواستگاری حضرت علی از حضرت فاطمه است.
  نمیدونم تعبیرش چیه؟ لطفا اگر میدونید بگید

 20. نظری

  دسته گل عروس به چه معنا است

 21. صوفی

  دیدن گل آبی در خواب چیست وقتی که زنی به مردی هدیه میدهد

 22. h

  سلام
  من خواب دیدم که پیش پسریم که دوسش دارم خودش یه شاخه گل رز داشت منم 4تا شاخه گل رز داشتم
  یه شاخه گل رز قرمز بهش دادم
  تعبیرش چیه؟؟

نظر خود را بیان کنید