سخنان وینستون چرچیل

جملات زیبا و ناب وینستون چرچیل

وینستون چرچیل

سخنان ناب از وینستون چرچیل

موفقیت گام نهایی نیست و شکست نیز مهلک نخواهد بود: این شجاعت است که اهمیت هر یک را مشخص می کند.

موفقیت به وسیله پریدن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و شوق حاصل خواهد شد.

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمی زند.

من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.

عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تكامل، یعنی دگرگونی های بسیار.

امپراتورهای آینده، امپراتورهای فكر و اندیشه اند.

ماجراجو و خطرناک باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید.

سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.

عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.