سخنان بنجامین فرانکلین

جملات زیبا و ناب بنجامین فرانکلین

بنجامین فرانکلین

سخنان ناب از بنجامین فرانکلین

کسی که می‌تواند صبور باشد، به هر چه می‌خواهد می‌رسد.

دهان خردمند در قلب اوست.

اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید.

خردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد.

چه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد.

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید.

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید.

نیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ به ویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است.

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

برای پیدا کردن عیب های یک دختر، از او در نزد دوستانش تعریف کنید.