فال انبیا حضرت سلیمان

طالع حضرت سلیمان علیه السلام برای ازدواج

سلیمان (ع) چون كه در فال تو آمد – فزونی یابد اموال تو از حد

اگر خواهی كه در دولت بمانی – برون، كن از سرت اندیشه بد

ای صاحب فال، اگر در فكر جمع مال و دولت بی زوال هستی، بدان كه با استعانت از ذات پروردگار بی همتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه می خواهی، خواهی رسید، چون كرم خداوند بیش از آنست كه در تصور آید، به كرم یزدان پاک دل خوش دار و از اندیشه بد و پندارهای ناصواب پرهیز كن كه خداوند با پرهیزكاران است و ترا از لغزش ها مصون خواهد داشت، انشاءالله

همچنین بخوانید: انشا در مورد حضرت سلیمان

برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا