فال انبیا حضرت عیسی

فال انبیاء عیسی مسیج فرزند مریم مقدس

ای صاحب فال بدان و اگاه باش با نیتی كه داری از غم خلاصی یابی و عمرت دراز خواهد شد و هر روز عزت یابی.

با آدم خوب و با ایمان همنشینی كن تا كارت بالا گیرد سفری را كه در پیش داری برو كه نیكست نعمت بسیار یابی هیچ غم مخور كه خیانت در دل تو نیست بخاطر بركت دعای پدر و مادر حقتعالی تو را حافظ است و اگر كسی را به غربت داری ،به زودی به تو برسد و باب دولت و سعادت امسال بر تو باز خواهد شد و بر دشمن ظفر یابی.

هر نیت كه در دل داری به آن برسی انشاالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا