چو در فال تو آمد ، نام یعقوب (ع) – شود عضوی ز اعضای تو معیوب
ولی با همت و لطف خداوند – شود آن عضو تو هم خوب

ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش كه احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد كه به كرم و لطف كردگار بزودی بهبود مییابد و اگر گم كرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری ،خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانیها نجات خواهد داد،پس شكر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نكن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا