چو در فال تو آمد نام آدم(ع) – شود اوضاع مطلوبی فراهم
ولی ،از فكر شیطان، بر حذر باش – كه اوضاع تو را ، میپاشد، از هم

ای صاحب فال ، بدان و آگاه باش كه ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری و آنچه را خواسته ای بر تو ارزانی داشته است، پس شكرانه نعمت، بجای آور و در هر كاری بخدا توكل كن و از مكر شیطان و شیطان صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع و جدل، بگریز و از تولید نسل زیادتر دو فرزند خودداری كن كه هر حاجتی ذاشته باشی با استعانت از ذات پروردگار دانا و توانا ،برآورده می شود،انشاءالله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا