سخنان توماس ادیسون

جملات زیبا و ناب از توماس ادیسون

توماس ادیسون

سخنان ناب از توماس ادیسون

من شکست نخورده ام. من فقط 10،000 راهی را پیدا کرده ام که نتیجه ای را در بر نداشتند.

من کار را از همان جایى که دیگران رهایش کرده‏اند، آغاز کرده و دنبال مى‏کنم.

در دنیا دیگر وسیله ای نیست که بشر برای فرار از تحمل و زحمت فکر کردن، به آن متوسل نشده باشد!

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از: کار، استقامت و عقل سلیم.

حجب و حیا نه تنها آرایش است، بلکه نگهبان دانش است.

اگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام می دادیم جدا شگفت زده می شدیم.

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند.

نام نیک پیراهنی است كه هرگز كهنه نمی شود.

هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سر چشمه می گیرد.

زن ها اختراع های بزرگی نكرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.