سخنان مارتین لوتر کینگ جونیور

جملات زیبا و تاثیرگذار از مارتین لوتر کینگ جونیور

مارتین لوتر کینگ جونیور

سخنان ناب از مارتین لوتر کینگ جونیور

ممکن است درست باشد که قانون نمی تواند شخصی را دوست داشته باشد، اما می تواند او را از اعدام کردن حفظ کند؛ و من فکر می کنم این موضوع بسیار مهم تر است.

علم بررسی می کند؛ مذهب تفسیر می کند؛ علم به انسان دانشی می دهد که قدرت است؛ مذهب به انسان عقل می دهد که تحت کنترل است.

کسی که به صورت منفعلانه شری و پلیدی را قبول کند، به همان نسبت به ارتکاب آن کمک کرده است؛ کسی که شر و پلیدی را بدون اعتراض قبول کند، واقعا با آن هم کاری می کند.

صلح تنها یک هدف دور نیست که ما به دنبال آن هستیم، بلکه وسیله ای است که از طریق آن به اهداف مان می رسیم.

کافی نیست که بگوییم ما نباید جنگ را آغاز کنیم، لازم است که صلح و فداکاری را برای آن دوست داشته باشیم.

عشق تنها نیرویی است که قادر است دشمن را به یک دوست تبدیل کند.

ایمان اولین گام شماست؛ حتی زمانی که تمام پله ها را نمی بینید.

تاریکی نمی تواند تاریکی را براند؛ تنها نور می تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی تواند نفرت را براند، فقط عشق می تواند این کار را انجام دهد.

زمان همیشه برای انجام اقدام درست، مناسب است.

زمانی از راه می رسد که سکوت، خیانت است.