جملات لائوتسه

سخنان ناب و زیبا لائوتسه

لائوتسه - لاوتزه

سخنان ناب از لائوتسه

وقتی کسی عمیقا عاشق تو باشد به تو قدرت می دهد، و وقتی تو عمیقا عاشق کسی باشی به تو شهامت می دهد.

یک مسافر خوب هیچ برنامه ای ندارد، و مشتاق رسیدن به مقصد هم نیست.

سفر هزار کیلومتری با یک قدم شروع می شود.

من فقط سه چیز دارم که یاد بدهم: سادگی، شکیبایی، محبت. این سه بزرگترین گنج های تو هستند.

مورچه ای که در حال حرکت باشد، بیشتر از گاوی که در حال خواب است کار انجام می دهد.

کسانی که دانش دارند، پیش بینی نمی کنند. کسانی که پیش بینی می کنند، دانش ندارند.

حقیقت همیشه زیبا نیست، سخنان زیبا نیز همیشه حقیقت نیستند.

اگر مسیرت را تغییر ندهی، به همانجا می رسی که مقصدت است.

وقتی از این که فقط خودت هستی خرسند باشی و خود را با کسی مقایسه نکنی یا رقابت نداشته باشی، همه به تو احترام خواهند گذاشت.

کارهای سخت را زمانی که آسان هستند و کارهای بزرگ را زمانی که کوچک هستند انجام بده.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین