سخنان جبران خلیل جبران

جملات ناب از جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران

جملات ناب و سخنان زیبا از جبران خلیل جبران


شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در دل هایتان نهفته است پی برید و بدین وسیله جزئی از قبل حیات باشید.

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشم هایشان، چهره ی سال ها را دیده و گوش هایشان، نوای زندگی را شنیده است.

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است.

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است، در لحظه ای که خود نمی دانید، کشف خواهد شد.

شگفتا که از مرگ می هراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.

هنگامی که به بالای کوه رسیدید، تازه آغاز بالا رفتن است.

سرود آزادی از بین میله های زندان بیرون نمی آید.

حسود بر من حسد می ورزد، بی آنکه خود بداند.

شرم، سپری محکم در برابر نگا‌ه های ناپاکان است.

زیبایی در چهره یک دختر نیست؛ زیبایی نوری است که در قلب اوست. – جملات بزرگان برای روز دختر


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین