جملات هلن کلر

سخنان زیبا و فوق العاده هلن کلر

هلن کلر

سخنان ناب از هلن کلر

آرزوی من این است که به موفقیت های بزرگ و باشکوه نائل شوم، ولی مسئولیت اصلی من این است که موفقیت های کوچک را طوری به دست آورم که گویی بزرگ و باشکوه هستند.

جملات زیبای هلن کلرتا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد.

به تنهایی کار زیادی نمی توانیم بکنیم؛ با یکدیگر خیلی کارها می توانیم بکنیم.

جملات زیبای هلن کلر
زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است و یا هیچ نیست.

بسیاری در مورد مواد سازنده خوشبختی در اشتباه هستند. خوشبختی از طریق خود متشکر بودن به دست نمی آید، بلکه از طریق وفاداری به یک هدف ارزشمند بدست می آید.

سخنان قشنگ از هلن کلر
هیچ چیزی بدون امید و اعتماد به نفس به دست نمی آید.

با مرگ هر دوست، جزيي از وجود من نيز دفن مي شود؛ اما سهم آنان در خوشي ها و لذت هايم، مرا وا مي دارد تا در اين دنياي فاني باقي بمانم.

 قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

سخنان زیبای هلن کلرزندگی بدون دل و جرأت، زندگی نیست.

جملات هلن کلر   بهترین و زیباترین چیزها در جهان را نمی توان دید یا لمس کرد؛ آنها را باید با قلب احساس کرد.