سخنان بلز پاسکال

جملات ناب و زیبای بلز پاسکال

بلز پاسکال

سخنان ناب از بلز پاسکال

زندگانی در صورتی با نیكبختی و خوشبختی همراه است كه با عشق آغاز شود و با جاه طلبی و بلند پروازی به پایان رسد.

متولد شدم و ندانستم برای چه؛ زندگی كردم و ندانستم چگونه زندگی كنم؛ اكنون می میرم و نمی دانم چرا؟!

ما دوست نداریم که دیگران ما را فریب دهند، ولی از فریب دیگران هم عبرت نمی گیریم.

تمام رنج های انسان از اینجا ناشی می شود که قادر نیست در اتاقی آرام به تنهایی بنشیند.

آیا می خواهی که مردم راجع به تو فکر خوبی داشته باشند؟ از خودت تعریف نکن.

واژه های محبت آمیز هزینه زیادی ندارند، با این حال دستاوردهای بسیاری دارند.

عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند، تا هر چیزی که عادلانه است قدرتمند باشد، و هر چیزی که قدرتمند است عادلانه باشد.

سرچشمه ی همه فسادها بیكاری است؛ شیطان برای دست های بیكار كار پیدا می كند.

قلب منطق خود را دارد که منطق هیچ چیزی از آن نمی داند.

از آنجایی که ما نمی توانیم تمام موضوعاتی که راجع به هر چیزی قابل دانستن است را بدانیم، باید کمی در مورد همه چیز بدانیم.