معنی اسم باختر

نام باختر به چه معناست؟

باختر :    1- مغرب؛ 2- (در پهلوي) به معني ستاره است.اسم باختر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار باختر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام باختر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن باختر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به باختر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به باختر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با باختر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن باختر

نام های دخترانه بر وزن باختر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید