اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

گلچین نامهای پسرانه بر اساس حروف الفبا

مجموعه اسامی پسر گلچین شده توسط کاربران مجله آلامتو و به ترتیب حروف الفبا.

اسم پسرانه با حرف الف

آبان نام ايزد آب(روز دهم از ماه خورشيدي)
آبسال فصل بهار، سال پر آب و باران، دايه پسر پادشاه يونان
آراسته
زيبا شده، خوش نما، زيور
آرام برقرار، متين، سكون، آرامش
آرش،آرخش درخشنده، درخشان، مينوي، نام دلاوري از داستان هاي اساطيري ايران
آرمان آرزو، مراد، خواسته
آرمين
فرزند كيقباد از شاهان پيشدادي
آريا
آزاده، نجيب، مهم ترين نژاد سفيد در ايران، لحن آهنگ، شقايق وحشي
آريان نام يكي از مورخين
آسايش
آسودن
آصف نام دبير حضرت سلمان
ابراهيم استواري، سازنده خانه كعبه
ابوالقاسم
پدر قسمت كننده، مقسم
ابوذر از صحابه نامدار پيامبر(ص)
احسان نيكي، بخشش
احد
يگانه، يكتا
احمد
بسيار ستوده، نام پيامبر
ادريس نام يكي از پيامبران
اردشير
شير خشمناك، مقدس، بنيان گذار دودمان ساساني
ارژنگ آرايش، زينت
ارسطو نام دانشمندي در يونان
ارسلان (تركي) شير، شير درنده، مجازا مرد شجاع
اسحاق كهنه شدن جامه، حضرت ا براهيم(ع)
اسدالله شير خدا، لقب حمزه بن عبدالمطلب و كنيه امام علي(ع)
اسد شير جنگل
اسفنديار پدر سام شهلوان نامي ايران
اسكندر الكساندر، ياري كننده مرد
اسماعيل پسر ابراهيم، شنونده
اشرف با شرافت و با شخصيت، شريف
اشكان منسوب به بنيان گذار پادشاهي پارت ها و نام سومين نياي پاكو
اصغر
كوچك، ريزه نقش، كوچك تر
اصلان شير درنده
اعتماد تكيه دادن به كسي در كاري، بي گمان و سخن، كار را به كسي سپردن
افلاطون حكيم يوناني شاگرد سقراط
اكبر بزرگتر، مهم تر، بزرگوار
الله يار دوست خدا، يار خدا
الياس نام پيامبر، پسر زاده سام بن نوح و عموي خضر كه موكل بر خشكي است.
امرسان
يكي از يخچال هاي طبيعي در كوه هاي كردستان
اميد آرزو، دلگرمي
امير فرمانروا، شاه سلطان و خليفه
امين الله امانت دار خدا
امين درستكار، امانت دار، راستگو
اندي خاص يا خاصه، بو، اميد
اياز نسيم شب، شبنم، سرماي سخت زمستان
ايرج
نام پسر فريدون و ياري دهنده آريايي ها
ايوب برگشت به سوي خدا، نام پيامبر نمونه صبر و شكيبايي

نامهای پسرانه ب

بابك پرورش دهنده، امين، استوار
باقر گشاينده، شكافنده
باهنر هنرمند
بايرام
عيد،جشن(تركي)
برديا
نامش در سنگ نوشته بيستون آمده و نام پسر كوچك كوروش
برزو بلند بالا و نام پسر سهراب پسر رستم
برزين
پهلوان ايراني از خانواده جمشيد پسر گرشاسب، آتشكده بزرگ در خراسان
برمك
نگهبان نوبهار، سخاوتمند
برنا
جوان، ظريف،
برومند
بارور، كامياب، آبرومند
برهان دليل و حجت
بزرگمهر
نام وزير انوشيروان، داراي مهر و محبت بسيار
بكتاش
بزرگ خادم، دويا چند خدمتكاررا نسبت به ديگري بكتاش مي گويند(تركي)
بهادر
شجاع، دلير، پهلوان
بهجت
سرور، شادماني، تازگي و زيبايي
بهداد
نيك آفريد، نيك فرستاد
بهراد نام فرزند اسفندارمذ
بهرام نام روز بيستم هر ماه خورشيدي، ستاره مريخ
بهروز
روز خوب، كندر هندي و نوعي بلور كبود رنگ وشفاف
بهزاد
اصيل، نيكوكار، خوش زاد
بهمن گياهي كوهي، برف انبوهي كه از كوه سرازير شود
بهنام
نيك نام، خوش نام، داراي شهرت خوب
بيژن
جنگجو، پهلوان ايراني

اسم پسر با حرف پ

پارسا پرهيزگار، خداترس
پاسدار نگهبان،مراقب
پاشا رتبه اي در مراتب كشوري، مخفف پادشاه
پدرام
شادباش، جاي خوش آب و هوا، آراسته و نيكو
پرويز شكست ناپذير، گرامي، نام پسر انوشيروان
پژمان
افسرده، غمناك، پژمرده
پوريا
نام ايراني براي پهلوانان
پولاد
نام پسر آزادمرد، آهن خشكه، آهن ناب
پيام خبر، رسالت
پيروز مبارك، چيره
پيمان
شرط، قرارداد

اسم پسرانه با حرف ت

تاجيك عجم، هر غيرعرب را عجم گويند(تاجيك)
تارخ نام پدر حضرت ابراهيم
تاژ
برادر هوشنگ پيشدادي
تقي
ترسان از خدا، پرهيزگار
تندر برق آسمان، رعد، بانگ باران
توانا توانمند، زورمدار،قوي
توحيد
يكتاو يگانه
توسكا درختي در محل هاي مرطوب، توسا
تيمور
سردار مغول

اسامی پسرانه حرف ث

ثابت پايدار، استوار
ثاقب روشن، سوراخ كننده
ثمر حاصل درخت، ميوه
ثمين
گران، سنگين، پرقيمت
ثواب
نام مرد تدبير و شجاعت، مزد، پاداش

خنده بچه smiling-baby

اسامی پسرانه تک و جدید به ترتیب الفبا

نام پسر با حرف ج

جابر بيدادگر، شكسته بند
جاسم
نام قريه در شام، نام قبيله
جاويد
پاينده، هميشه، دايم
جبار ستمگر، ظالم
جبلي دوقلو
جعفر
رودخانه، نهر، جوي
جليل
پرمايه، باشكوه، بزرگ
جمال
زيبا رو، نيكوسيرت، زيبايي
جمشيد
بلندقدر، داراي منزلت فراوان، گروه بسيار از هر چيز
جناب
سرور، درگاه،آستان
جواد جوانمرد، بسيار بخشنده، اسب نيك رو
جوان
دلاور، شاداب
جهان بخش
بخشنده و دادگر جهان(خدا)
جهان بين كارآزموده، چشم و گوش باز
جهان گير
جهان گشا و فاتح، پيروز

اسامی پسرانه چ

چنگيز قوي و محكم، فرمانرواي سفاك مغول
چوبين
كنيه اي براي بهرام شپهسالار ارتش هرمز و انوشروان ساساني به خاطر اندام بايكش و نام مرغي است كه آن را كاروانك مي گويند.

نام های پسرانه با ح

حارث كشاورز، برزگر، شير
حارس
نگهبان، پاسدار
حامد
ستاينده، ستايشگر، درود فرستنده
حايري
منسوب به حاير، زميني كه مرقد سيدالشهدا(ع) در آن واقع است.
حبيب
دوست، معشوق، محبوب و دوستدارخدا
حجت دليل، نمودار، برهان
حداد آهنگر، آهنكار و آهن فروش
حسام شمشير بران، تيزي شمشير
حسن
صاحب جمال، زيبارو، نيكو
حسين
ر.ك حسن
حشمت عظمت، بزرگي، شرم و حيا
حلاج
پنبه زن،نام منصور حلاج
حمدالله
ستاينده خدا، كسي كه خداي يگانه را ستايشگر است.
حمزه شير، عموي پيامبر
حميد
پسنديده، ستوده، مبارك
حيدر شير، يكي از نام هاي حضرت علي(ع)

اسم پسر با خ

خالد پاينده، جاويد، ماندني
خاور شرق، جاي برآمدن آفتاب
خداداد چيزي كه خداوند بخشيده است.
خراسان
خورآسان، جايي كه خورشيد به آساني سر مي زند وديده مي شود.
خرم
شاد، خندان
خسرو
نيم نام، نيم آوازه، پادشاه
خشايار
دلير، نيرومند، پسرداريوش هخامنشي،(مي زنم تو مخت ها)
خليل دوست، صادق، دوست مهربان
خيام چادردوز، شاعر و حكيم و فيلسوف معروف ايران
خيرانديش
خوب فكر، خيرخواه، طالب خوبي

نام های پسرانه با حرف د

دادار نام خداوند
دادكار داد دهنده

دادگر
نام خداوند،عادل
دارا مالك
دانا پژوهنده، شاعر، دانشمند
دانيال
قضاوت خداوند، نام يك از چهل پيامبر بزرگ
داوود
محبوب، نام پيامبري
دل شاد
همت، بخشش، شادان
دهباشي
سردسته ده نفر فراش يا سپاهي و سرباز
دهخدا دهدار، صاحب ده

نام پسرانه حرف ذ

ذبيح كشته، آنچه براي كشتن آماده شده باشد
ذكي
تيزهوش، زيرك، هوشمند

ذوالفضل
داراي دانش و بزرگواري

اسم پسر با حرف ر

رادمنش داراي منش رادمردي، سخاوت و جوانمردي
راد منع كننده

رامبد
ازنام هاي باستاني و كنوني ايران
رامين
نام عاشقان ويسه و چنگ نوازي
ربيع بهاري، فصل بهار
رجب شرم كردن، نام رودي در بهشت، ماه هفتم قمري
رحمان
يكي از نام هاي خدا، مهربان، بخشنده، روزي رسان
رحمت
شفقت، مهرباني
رحيم
بخشاينده،ر.ك رحمان
رستم تنومند، خوش اندام، نام پهلوان بزرگ ايران
رضا خشنود، راضي، خوشدلي
روح الله روان و روح خدا، نام امام خميني، لقب حضرت عيسي
روزبه
خجسته روز، روز خوب و نيك، بهروز، روز خوش
رهي
راهي، غلام، مسافر، بنده و چاكر

نام های پسرانه جدید با حروف ز-ژ

زامياد ايزد زمين و نام روز بيست و هشتم از هر ماه
زكريا يكي از پيامبران و نام زكرياي رازي

زكي
پاكيزه، پاك و منزه
زنگنه
نام پهلواني در زمان كيكاووس
زيار
كمان، قوس،
ژرف عميق، رودخانه يا چاه
ژكور
آدم بخيل،

ژيان
شير درنده، خشم آلود

اسامی پسرانه با حرف س

ساسان نام پدر بابك، جد اردشير و از نجباي پارس
ساعي كوشا، شتابنده

سالار
سردار، رئيس،
سالم
درست، تندرست و بي عيب
سامان
راه و آيين، ترتيب و نظام
سام
ورم، آماس، پسر نوح
ستار
مخفف ستاره، خيمه پشه بند، پرده، پوشاننده
سجاد
صفت امام چهارم، بسيار سجده كننده
سراج
چراغ
سروش
بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معني اطاعت از خداوند
سعد
نيك، خجسته
سعيد
نيك بخت، همايون، خجسته
سلمان
سنگ بزرگ، سلمان ايراني از صحابه بزرگ
سليم
درست، سالم، بي عيب
سهراب
پسر رستم، سرخ آب
سهيل
ستاره اي درخشان در طرف جنوب
سيامك در اوستا سيامك به معناي سياه مو آمده است
سياووش
ساوخش فرزند كيكاووس و پدر كيخسرو
سينا
پدر ابو علي سينا، سينه، سوراخ كننده، كوه طور سينا

نام های پسرانه با ش

شاپور پهلوان ايراني، پادشاه ايراني
شادمان
شاد، خرم، سرزنده

شادمهر
سيراب، خوشحال، ترو تازه
شاه مراد
مراد بزرگ، أرزوي شاهانه
شاهپور
شاهزاد، فرزند شاه
شاهرخ
بهترين چهره، خوش چهره
شاهين
پرنده شكاري ، لايق، تكيه گاه،ممكن
شايان
سزاوار، همتا
شايگان
درخور، فراخ، ذخيره، شايسته، گشاد
شبيب
ميان سال
شروين
نام روستايي در قفقاز، پسر شاپور
شريف
أبرومند، پاك نژاد و عالي مقام
شعبان
ماه هشتم هجري، شعباني منسوب به أن
شعيب
نام پيامبري كه پدرزن موسي بود، توشه دان، مشك كهنه
شكرالله
پاس دار خداوند
شكيب
أرام، تحمل، بردباري
شهاب
شعله، ستاره كوكب، ستاره روشن، زود گذر، راه أب
شهداد
شاه داده، روستايي در كرمان كه ميوه هاي شيرين دارد
شهرام
رام شده شاه، أرامش شاه
شهريار
كلانتر، حاكم شهر، فرماندار والي
شهزاد
شاه زاده
شيردل
پردل، دلاور، بي باك، شجاع

baby

اسم های قشنگ پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم پسرانه با ص

صائب رساننده، راست، درست
صابر شكيبا، بردبار، آدم حكيم وآرام
صادق
راستگو، درست كردار، آشكار، لقب امام ششم
صالح
نيك، سزاوار،
صبا باد بهاري كه از شرق مي وزد، باد لطيف و خنك صبح
صفار
مسگر، روي گر
صفا روشني، پاكي، پاكيزگي، يكرنگي
صفر
دومين ماه قمري پس از محرم،
صمد بي نياز، مهتر، پايدار

نام های پسرانه با حروف ض-ط-ظ

ضياءالدين چشم چراغ دين، روشنايي دين، فروغ
طارق شب رونده، ستاره صبح
طاهر پاكيزه، منزه
طرق راه، طرقي منسوب به طرق روستايي در نزديكي شهر مشهد
ظريف نازك، لطيف
ظفر
پيروزي

اسم پسر با حرف ع

عابد پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كند
عادل
داد دهنده، دادگر، دادگستر
عارف
شناسنده، صبور
عاطف مهربان، برگرداننده
عاكف
گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي
عباس
ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير
عبدالله بنده خدا، سر سپرده درگاه
عثمان
نام مار و بچه مار، نام خليفه سوم
عرفان
شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي
عزيز
محبوب، يار، گران مايه، نادر
عسكر
لشكر، سپاه، نوعي انگور
عصار روغنگر، روغن كش
عقيل
مرد زيرك و بسيار دانا
علي
بلند، شريف، نام امام اول
عليمراد
كسي كه مراد و مرشدش علي است،
عماد آنچه به آن تكيه كنند
عمار مرد با ايمان، ثابت و استوار،
عميد
بزرگ، سرور، سردار،
عيار زيرك، طرار، تندرو، تردست
عيسي از پيامبران بزرگ
عين الله
چشم خدا، نشان خدا

نام های پسرانه با غ

غضنفر شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي
غفار
بخشنده، آمرزنده
غلام
كودك، پسر كوچك، نوكر

نام های خنده دار ایرانی unusual-baby-names

نام پسرانه با ف

فاتح پيروز، گشاينده
فايز رستگار و غالب
فتح علي
منسوب به فتح
فتح الله پيروزي براي خدا، پيروزي خدا
فخيم
بزرگوار، سربلند
فراز
باز، نزديك، بالا بلند
فرامرز آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه
فرجام
انجام، انتها، عاقبت
فرج
گشايش، قيمت، آسودگي از كار و گرفتاري
فرخ پي فرخ داد، فرخ روز
فرخ خجسته، مبارك
فرداد
زيبايي داد
فردوس
باغ، بهشت
فردين
كوتاه شده فروردين
فرزاد فرزند فر و شكوه و شادي
فرزين
فرزان، مهره اي به نام وزير در شطرنج
فرشاد نام روح و عقل كره زمين، نفس فلك مريخ
فرود
پايين، پس، زيرين
فروزانفر روشنايي با شكوه،
فروهر نيروي خداوندي، اهورايي است كه پاكان و نيكان را نگه دارنده است.
فرهاد
نام يكي از نجباي ايران و پهلواني در زمان كيكاووس
فرهمند داراي فر و شكوه
فرهنگ
تربيت، دانش و ادب، آموخته زندگي
فريبرز
داراي قامت خوب و زيبا، نام پسر كيكاووس
فريدون
از شاهان ايران زمين به معني دارنده سه نيرو
فريد
يكتا، گوهر نفيس، بي مثل
فريمان پري مانند،
فضل الله بخشش خداوند
فياض بسيار بخشنده، جوانمرد
فيض بخشش و عطا
فؤاد
قلب، دل

اسم های پسرانه جدید با ق

قادر توانا، مقتدر
قاسم
بخش ككننده، توزيع كننده
قباد پدر كيكاووس
قدرت توانايي
قدير توانا
قربان علي
صدقه در راه علي
قربان
نزديك شدن، هم نشين، فدايي
قليچ
شمشير
قنبر
يكي از ياران امام علي(ع)
قهرمان دلاور،
قيصر
امپراتور روم

اسم جدید پسرانه با ک

كارن جنگي، جنگجو
كاظم
فرو خورنده خشم
كافي
بس، بي نياز
كامبيز
تصحيف كبوجيه
كامران بهره مند، سعادتمند
كاوه آهنگر معروف اساطيري ايران
كاويان كاويدن، جست و جو كردن
كديور
كشاورز، ريش سفيد و بزرگتر، صاحب
كرامت
جوانمرد، بخشنده
كرم جوانمردي
كريم
بخشنده، سخاوتمند
كمال
ترقي، تمام
كميل
كوچك شده كامل
كوشا سعي كننده
كيان
منسوب به خاندان و شاهان ايران باستان
كيانوش
نام يكي از برادران فريدون
كياوش
مانند پادشاه
كيوان ستاره بزرگتر، ستاره زحل
كيومرث زنده و فاني، پيشواي روي زمين

little-boy-with-medication

اسم های پسرانه جدید

نام پسرانه با حروف گ-ل

گرامي عزيز، محترم
گودرز
نام مرغي كه روي آب مي نشيند، نام پسر شاپور از پهلوانان ايراني
گيو گويا و سخن كننده،
لقمان دانشمند
ليوه مرد احمق

اسامی پسرانه جدید با حرف نون

نادر كمياب، هرچيزكم

ناصر ياور، مددكار

ناظم به نظم در آورنده

نام جو طالب نام

نامي نام آور، مشهور،رشد كننده

نجف تل، زمين بلند كه آب به آن برسد
نريمان دلير، پهلوان، نام پدر سام جد رستم

نصير مددكار، ياري دهنده
نقي پاكيزه، برگزيده

نوا آواز مرغ،آهنگ، سامان

نوبخت بخت نورتازه، بختيار
نوذر پسر كشته شده منوچهر به دست افراسياب
نويد مژده، خبر خوش
نوين تازه، جديد

نيكا آب خوب، آب صاف

نيما كوچ، خرد، ريزه، نام تخلص

 


نظر خود را بیان کنید