مجله آلامتو

اسم لریاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم لری

تیارا

تیارا : تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا