اسم لری

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم لری

تیارا

تیارا : تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا

روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردي و…