اسم لری دخترانه


اسم دخترانه بر اساس الفبا

لیست اسم لری دخترانه

تیارا

تیارا : تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا