معنی اسم انیسه

نام انیسه به چه معناست؟

معنی اسم نیسه : (عربی) (مؤنث انیس)، زن انس گیرنده و همدم، زن مصاحب و هم‌نشین. + ( اَنیس.

نام اَنیسا به چه معناست: (عربی ـ فارسی) (اَنیس + ا (پسوند نسبت))، منسوب به اَنیس؛ ( اَنیس.

اَنیس : (عربی) 1- انس گیرنده، همدم، مصاحب، هم‌نشین؛ 2-(به مجاز) محبوب و مطلوب.اسم انیسه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار انیسه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام انیسه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن انیسه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به انیسه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به انیسه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با انیسه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن انیسه

نام های دخترانه بر وزن انیسه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید