معنی اسم آوات

نام آوات به چه معناست؟

آوات :  (در كردي) به معني آرزو.اسم آوات

  • به نظر شما چه اسمی در کنار آوات ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام آوات چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن آوات از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به آوات تغییر میدهید؟

اسم پسر که به آوات بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با آوات به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن آوات

نام های دخترانه بر وزن آوات به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید