کد تلفن در ارمنستان و شهر ایروان

    پيش‌شماره كشور: +374

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10ایروانایروانارمنستان1.1 میلیونوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
222گغاشناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22290مایاکوفسکی، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان1727وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22291بالاهوویتاستان کوتایکارمنستان2982وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22293آراموس، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان3214وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22294آرزنیاستان کوتایکارمنستان2244وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22296پتغنیاستان کوتایکارمنستان1231وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22297گغاشناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22299کوتایک (روستا)استان کوتایکارمنستان1510وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
223تساغکادزوراستان کوتایکارمنستان1407وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22391لرنانیستاستان کوتایکارمنستان2511وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22393مغرادزوراستان کوتایکارمنستان2659وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22394ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22397سولاک، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان2295وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22398بجنیاستان کوتایکارمنستان2771وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
224نور هاچناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22452زوونیاستان آراگاتسوتنارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22453پروشیاناستان کوتایکارمنستان4333وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22454آرگل، ارمنستاناستان کوتایکارمنستان2528وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
226چارنتساواناستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22672آرزاکاناستان کوتایکارمنستان2660وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
22675آلاپارساستان کوتایکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
231Jrarratاستان آرماویرارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23190ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23191ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23195Norakertاستان آراگاتسوتنارمنستان2485وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23198Jrarratاستان آرماویرارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23199Khoronk’استان آرماویرارمنستان2148وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
232آشتاراکاستان آراگاتسوتنارمنستان18779وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
233Dalarikاستان آرماویرارمنستان3080وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23374Myasnikyanاستان آرماویرارمنستان3458وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23375ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
23376Dalarikاستان آرماویرارمنستان3080وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
234ودیاستان آراراتارمنستان12192وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
235Artashatاستان آراراتارمنستان20562وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
236ماسیس (روستا)استان آراراتارمنستان18911وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
237آرماویر، ارمنستاناستان آرماویرارمنستان25963وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
238آرارات، ارمنستاناستان آراراتارمنستان28832وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
242مارالیکاستان شیراکارمنستان4959وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24291ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24293شیراکاواناستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24297ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
243آراپیاستان شیراکارمنستان1738وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24300آخوریاناستان شیراکارمنستان7672وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
244آرتیکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24492پانیکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24495آروشاتاستان شیراکارمنستان1623وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
24496متس مانتاشاستان شیراکارمنستان1973وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
245آشوتسکاستان شیراکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
246آماسیا، شیراکاستان شیراکارمنستان1675وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
249Talinاستان آراگاتسوتنارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
2490Talinاستان آراگاتسوتنارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
252آپاراناستان آراگاتسوتنارمنستان5670وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
253آلاوردیاستان لوریارمنستان13184وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
254تاشیراستان لوریارمنستان7318وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
255اسپیتاکاستان لوریارمنستان15059وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
256استپاناواناستان لوریارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
257تساغکاهوویتاستان آراگاتسوتنارمنستان1551وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
2570ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
261سوان (ارمنستان)استان گغارکونیکارمنستان17083وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
262مارتونی (روستا)استان گغارکونیکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
263ایجواناستان تاووشارمنستان14737وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
264گاواراستان گغارکونیکارمنستان21680وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
265چامباراکاستان گغارکونیکارمنستان6153وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
266نویمبریاناستان تاووشارمنستان5119وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
267برد (ارمنستان)استان تاووشارمنستان8374وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
268دیلیجاناستان تاووشارمنستان13478وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
2680دیلیجاناستان تاووشارمنستان13478وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
269واردنیس، آراگاتسوتناستان آراگاتسوتنارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
281یغگنادزوراستان وایوتس‌جورارمنستان8200وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28151خاچیک، ارمنستاناستان وایوتس‌جورارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28191آرپی، ارمنستاناستان وایوتس‌جورارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28193آغاونادزور، وایوتس‌جوراستان وایوتس‌جورارمنستان1925وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28194آرنیاستان وایوتس‌جورارمنستان1718وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28195مالیشکااستان وایوتس‌جورارمنستان4174وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28197یلپیناستان وایوتس‌جورارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28198ریند، ارمنستاناستان وایوتس‌جورارمنستان1368وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28199شاتین، ارمنستاناستان وایوتس‌جورارمنستان1671وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
282وایکاستان وایوتس‌جورارمنستان5419وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
283سیسیاناستان سیونیکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
2830سیسیاناستان سیونیکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
284گوریساستان سیونیکارمنستان20379وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
28494خندزورسکاستان سیونیکارمنستان1940وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
285کاپاناستان سیونیکارمنستان33160وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
286مغریاستان سیونیکارمنستان4540وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
2860مغریاستان سیونیکارمنستان4540وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
287جرموکاستان وایوتس‌جورارمنستان4582وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
312گیومریاستان شیراکارمنستان148381وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
322وانادزوراستان لوریارمنستان101098وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
3226مارگاهوویتاستان لوریارمنستان3308وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32293پامباک، گغارکونیکاستان گغارکونیکارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32294لرناپاتاستان لوریارمنستان1710وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32295یغگنوت، لوریاستان لوریارمنستان1154وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32296مارگاهوویتاستان لوریارمنستان3308وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32297ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32298لرمانتوفو، ارمنستانارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
32299واهاگنیاستان لوریارمنستان1184وقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
471استپاناواناستان لوریارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
474ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04
475ارمنستانوقت ارمنستان17:54 جمعهUTC+04