پیش شماره شهرهای ارمنستان


کد تلفن در ارمنستان و شهر ایروان

    پيش‌شماره كشور: +374

کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
10 ایروان ایروان ارمنستان 1.1 میلیون وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
222 گغاشن استان کوتایک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22290 مایاکوفسکی، ارمنستان استان کوتایک ارمنستان 1727 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22291 بالاهوویت استان کوتایک ارمنستان 2982 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22293 آراموس، ارمنستان استان کوتایک ارمنستان 3214 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22294 آرزنی استان کوتایک ارمنستان 2244 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22296 پتغنی استان کوتایک ارمنستان 1231 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22297 گغاشن استان کوتایک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22299 کوتایک (روستا) استان کوتایک ارمنستان 1510 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
223 تساغکادزور استان کوتایک ارمنستان 1407 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22391 لرنانیست استان کوتایک ارمنستان 2511 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22393 مغرادزور استان کوتایک ارمنستان 2659 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22394 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22397 سولاک، ارمنستان استان کوتایک ارمنستان 2295 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22398 بجنی استان کوتایک ارمنستان 2771 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
224 نور هاچن استان کوتایک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22452 زوونی استان آراگاتسوتن ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22453 پروشیان استان کوتایک ارمنستان 4333 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22454 آرگل، ارمنستان استان کوتایک ارمنستان 2528 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
226 چارنتساوان استان کوتایک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22672 آرزاکان استان کوتایک ارمنستان 2660 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
22675 آلاپارس استان کوتایک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
231 Jrarrat استان آرماویر ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23190 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23191 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23195 Norakert استان آراگاتسوتن ارمنستان 2485 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23198 Jrarrat استان آرماویر ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23199 Khoronk’ استان آرماویر ارمنستان 2148 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
232 آشتاراک استان آراگاتسوتن ارمنستان 18779 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
233 Dalarik استان آرماویر ارمنستان 3080 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23374 Myasnikyan استان آرماویر ارمنستان 3458 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23375 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
23376 Dalarik استان آرماویر ارمنستان 3080 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
234 ودی استان آرارات ارمنستان 12192 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
235 Artashat استان آرارات ارمنستان 20562 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
236 ماسیس (روستا) استان آرارات ارمنستان 18911 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
237 آرماویر، ارمنستان استان آرماویر ارمنستان 25963 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
238 آرارات، ارمنستان استان آرارات ارمنستان 28832 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
242 مارالیک استان شیراک ارمنستان 4959 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24291 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24293 شیراکاوان استان شیراک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24297 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
243 آراپی استان شیراک ارمنستان 1738 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24300 آخوریان استان شیراک ارمنستان 7672 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
244 آرتیک استان شیراک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24492 پانیک استان شیراک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24495 آروشات استان شیراک ارمنستان 1623 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
24496 متس مانتاش استان شیراک ارمنستان 1973 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
245 آشوتسک استان شیراک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
246 آماسیا، شیراک استان شیراک ارمنستان 1675 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
کد تلفن شهر منطقه اداری کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
249 Talin استان آراگاتسوتن ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
2490 Talin استان آراگاتسوتن ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
252 آپاران استان آراگاتسوتن ارمنستان 5670 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
253 آلاوردی استان لوری ارمنستان 13184 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
254 تاشیر استان لوری ارمنستان 7318 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
255 اسپیتاک استان لوری ارمنستان 15059 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
256 استپاناوان استان لوری ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
257 تساغکاهوویت استان آراگاتسوتن ارمنستان 1551 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
2570 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
261 سوان (ارمنستان) استان گغارکونیک ارمنستان 17083 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
262 مارتونی (روستا) استان گغارکونیک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
263 ایجوان استان تاووش ارمنستان 14737 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
264 گاوار استان گغارکونیک ارمنستان 21680 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
265 چامباراک استان گغارکونیک ارمنستان 6153 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
266 نویمبریان استان تاووش ارمنستان 5119 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
267 برد (ارمنستان) استان تاووش ارمنستان 8374 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
268 دیلیجان استان تاووش ارمنستان 13478 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
2680 دیلیجان استان تاووش ارمنستان 13478 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
269 واردنیس، آراگاتسوتن استان آراگاتسوتن ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
281 یغگنادزور استان وایوتس‌جور ارمنستان 8200 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28151 خاچیک، ارمنستان استان وایوتس‌جور ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28191 آرپی، ارمنستان استان وایوتس‌جور ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28193 آغاونادزور، وایوتس‌جور استان وایوتس‌جور ارمنستان 1925 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28194 آرنی استان وایوتس‌جور ارمنستان 1718 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28195 مالیشکا استان وایوتس‌جور ارمنستان 4174 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28197 یلپین استان وایوتس‌جور ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28198 ریند، ارمنستان استان وایوتس‌جور ارمنستان 1368 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28199 شاتین، ارمنستان استان وایوتس‌جور ارمنستان 1671 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
282 وایک استان وایوتس‌جور ارمنستان 5419 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
283 سیسیان استان سیونیک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
2830 سیسیان استان سیونیک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
284 گوریس استان سیونیک ارمنستان 20379 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
28494 خندزورسک استان سیونیک ارمنستان 1940 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
285 کاپان استان سیونیک ارمنستان 33160 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
286 مغری استان سیونیک ارمنستان 4540 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
2860 مغری استان سیونیک ارمنستان 4540 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
287 جرموک استان وایوتس‌جور ارمنستان 4582 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
312 گیومری استان شیراک ارمنستان 148381 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
322 وانادزور استان لوری ارمنستان 101098 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
3226 مارگاهوویت استان لوری ارمنستان 3308 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32293 پامباک، گغارکونیک استان گغارکونیک ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32294 لرناپات استان لوری ارمنستان 1710 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32295 یغگنوت، لوری استان لوری ارمنستان 1154 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32296 مارگاهوویت استان لوری ارمنستان 3308 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32297 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32298 لرمانتوفو، ارمنستان ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
32299 واهاگنی استان لوری ارمنستان 1184 وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
471 استپاناوان استان لوری ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
474 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04
475 ارمنستان وقت ارمنستان 17:54 جمعه UTC+04