در صورت نیاز به تماس با شهری در آفریقای جنوبی چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای آفریقای جنوبی را معرفی کنیم:

کد تلفن در آفریقای جنوبی

پيش‌شماره كشور: +27

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
10ژوهانسبورگخاوتنگافریقای جنوبی2.0 میلیونوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
11ژوهانسبورگخاوتنگافریقای جنوبی2.0 میلیونوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
12پرتوریاخاوتنگافریقای جنوبی1.6 میلیونوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
13Witbankامپومالانگاافریقای جنوبی262491وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
14Modimolleلیمپوپوافریقای جنوبی20527وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
15پولوکوینلیمپوپوافریقای جنوبی123749وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
16ورینیگینگخاوتنگافریقای جنوبی474681وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
17Ermeloامپومالانگاافریقای جنوبی41124وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
18Klerksdorpشمال غربی (استان آفریقای جنوبی)افریقای جنوبی178921وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
21کیپ‌تاونکیپ غربیافریقای جنوبی3.4 میلیونوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
22Malmesburyکیپ غربیافریقای جنوبی34991وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
23Worcesterکیپ غربیافریقای جنوبی127597وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
24Gordons Bayکیپ غربیافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
27Vredendalکیپ غربیافریقای جنوبی14806وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
28Swellendamکیپ غربیافریقای جنوبی13674وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
31دوربانکوازولو-ناتالافریقای جنوبی3.1 میلیونوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
32Stangerکوازولو-ناتالافریقای جنوبی59899وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
33پیترماریتسبرگکوازولو-ناتالافریقای جنوبی750845وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
331پیترماریتسبرگکوازولو-ناتالافریقای جنوبی750845وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
34Newcastleکوازولو-ناتالافریقای جنوبی404838وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
35Richards Bayکوازولو-ناتالافریقای جنوبی252968وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
36Ladysmithکوازولو-ناتالافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
39Port Shepstoneکوازولو-ناتالافریقای جنوبی52793وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
40Bhishoکیپ شرقیافریقای جنوبی137287وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
41پورت الیزابتکیپ شرقیافریقای جنوبی967677وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
42Humansdorpکیپ شرقیافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
43East Londonکیپ شرقیافریقای جنوبی478676وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
431East Londonکیپ شرقیافریقای جنوبی478676وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
44Georgeکیپ غربیافریقای جنوبی174582وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
45Queenstownکیپ شرقیافریقای جنوبی105309وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
46Grahamstownکیپ شرقیافریقای جنوبی91548وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
47Mthathaکیپ شرقیافریقای جنوبی78663وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
48Steynsburgکیپ شرقیافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
49Graaff-Reinetکیپ شرقیافریقای جنوبی62896وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
51بلومفونتنایالت آزاد (استان)افریقای جنوبی463064وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
53کیمبرلی (آفریقای جنوبی)کیپ شمالیافریقای جنوبی142089وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
54Upingtonکیپ شمالیافریقای جنوبی71373وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
56Kroonstadایالت آزاد (استان)افریقای جنوبی103992وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
57Welkomایالت آزاد (استان)افریقای جنوبی431944وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
571De Aarکیپ شمالیافریقای جنوبی32318وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
58Bethlehemایالت آزاد (استان)افریقای جنوبی83654وقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
7Mobile Phonesموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
81Mobile Phonesموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
82Mobile Phonesموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
83Mobile Phonesموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
84Mobile Phonesموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
85Mobile Phonesموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
87VoIPموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
88Pagers and Voicemailموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
89Maxinetموبايلافریقای جنوبیوقت افریقای جنوبی16:28 جمعهUTC+02
صفحه 1 منبع: cybo.com