در صورت نیاز به تماس با شهری در آلمان چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای آلمان را معرفی کنیم:

کد تلفن در آلمان

    پيش‌شماره كشور: +49

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
151T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
152Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
1521Lycamobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
155E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
157E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
1570ViStreamموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
1575Ring Mobilfunkموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
159o2 Germanyموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
160T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
162Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
163E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
164Pagersموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
168Pagersموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
169Pagersموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
170T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
171T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
172Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
173Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
174Vodafone D2موبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
175T-Mobileموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
176o2 Germanyموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
177E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
178E-Plusموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
179o2 Germanyموبايلآلمانوقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
201اسننوردراین-وستفالنآلمان593085وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
202ووپرتالنوردراین-وستفالنآلمان360797وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
203دوسلدورفنوردراین-وستفالنآلمان573057وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2041بتتروپنوردراین-وستفالنآلمان119909وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2043گلادبکنوردراین-وستفالنآلمان76940وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2045بتتروپنوردراین-وستفالنآلمان119909وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2051فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2052فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2053فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2054اسننوردراین-وستفالنآلمان593085وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2056فلبرتنوردراین-وستفالنآلمان87669وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2058ووپرتالنوردراین-وستفالنآلمان360797وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2064دینزلاکننوردراین-وستفالنآلمان70573وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2065دویسبورگنوردراین-وستفالنآلمان504358وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2066دویسبورگنوردراین-وستفالنآلمان504358وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
208مولهایم آن در رورنوردراین-وستفالنآلمان171000وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
209گلزنکیرشننوردراین-وستفالنآلمان270028وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2102راتینگننوردراین-وستفالنآلمان91606وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2103زولینگننوردراین-وستفالنآلمان164359وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2104ارکراتنوردراین-وستفالنآلمان47815وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
211دوسلدورفنوردراین-وستفالنآلمان573057وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
212ووپرتالنوردراین-وستفالنآلمان360797وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2129Haanنوردراین-وستفالنآلمان29431وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2131نویس (شهر)نوردراین-وستفالنآلمان152457وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2132میربوشنوردراین-وستفالنآلمان54826وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01
2133دورماگننوردراین-وستفالنآلمان63582وقت مرکز اروپا16:31 جمعهUTC+01

منبع: cybo.com