پیش شماره شهرهای آلمان


در صورت نیاز به تماس با شهری در آلمان چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای آلمان را معرفی کنیم:

کد تلفن در آلمان

    پيش‌شماره كشور: +49

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
151 T-Mobile موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
152 Vodafone D2 موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
1521 Lycamobile موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
155 E-Plus موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
157 E-Plus موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
1570 ViStream موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
1575 Ring Mobilfunk موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
159 o2 Germany موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
160 T-Mobile موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
162 Vodafone D2 موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
163 E-Plus موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
164 Pagers موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
168 Pagers موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
169 Pagers موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
170 T-Mobile موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
171 T-Mobile موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
172 Vodafone D2 موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
173 Vodafone D2 موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
174 Vodafone D2 موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
175 T-Mobile موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
176 o2 Germany موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
177 E-Plus موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
178 E-Plus موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
179 o2 Germany موبايل آلمان وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
201 اسن نوردراین-وستفالن آلمان 593085 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
202 ووپرتال نوردراین-وستفالن آلمان 360797 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
203 دوسلدورف نوردراین-وستفالن آلمان 573057 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2041 بتتروپ نوردراین-وستفالن آلمان 119909 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2043 گلادبک نوردراین-وستفالن آلمان 76940 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2045 بتتروپ نوردراین-وستفالن آلمان 119909 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2051 فلبرت نوردراین-وستفالن آلمان 87669 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2052 فلبرت نوردراین-وستفالن آلمان 87669 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2053 فلبرت نوردراین-وستفالن آلمان 87669 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2054 اسن نوردراین-وستفالن آلمان 593085 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2056 فلبرت نوردراین-وستفالن آلمان 87669 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2058 ووپرتال نوردراین-وستفالن آلمان 360797 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2064 دینزلاکن نوردراین-وستفالن آلمان 70573 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2065 دویسبورگ نوردراین-وستفالن آلمان 504358 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2066 دویسبورگ نوردراین-وستفالن آلمان 504358 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
208 مولهایم آن در رور نوردراین-وستفالن آلمان 171000 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
209 گلزنکیرشن نوردراین-وستفالن آلمان 270028 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2102 راتینگن نوردراین-وستفالن آلمان 91606 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2103 زولینگن نوردراین-وستفالن آلمان 164359 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2104 ارکرات نوردراین-وستفالن آلمان 47815 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
211 دوسلدورف نوردراین-وستفالن آلمان 573057 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
212 ووپرتال نوردراین-وستفالن آلمان 360797 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2129 Haan نوردراین-وستفالن آلمان 29431 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2131 نویس (شهر) نوردراین-وستفالن آلمان 152457 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2132 میربوش نوردراین-وستفالن آلمان 54826 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01
2133 دورماگن نوردراین-وستفالن آلمان 63582 وقت مرکز اروپا 16:31 جمعه UTC+01

منبع: cybo.com