پیش شماره شهرهای گرجستان

لیست کد تلفن شهرهای مختلف گرجستان

پیش شماره کشور گرجستان 955 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره موبایل در کشور گرجستان باید ابتدا 00955 را شماره گیری نمایید.

پيش‌شماره كشور گرجستان: +955

کد تلفنشهرمنطقه اداری
32تفلیستفلیس
33تفلیستفلیس
341روستاویکومو کارتلی
342Akhalgoriمتسختا-متیانتی
344
345Step’antsmindaمتسختا-متیانتی
346دوشتیمتسختا-متیانتی
347Javaمتسختا-متیانتی
348
349آخمتاکاختی
350تلاویکاختی
351ساگارجوکاختی
352قوارلیکاختی
353گورجاآنیکاختی
354لاگودخیکاختی
355سیغناغیکاختی
356ددوپلیس تسقاروکاختی
357مارنئولیکومو کارتلی
358بولنیسیکومو کارتلی
359تتری تسقاروکومو کارتلی
360Dmanisi
361نینوتسمینداسامتسخه-جاواختی
362آخالکالاکی
363تسالکاکومو کارتلی
364Aspindzaسامتسخه-جاواختی
365آخالتسیخهسامتسخه-جاواختی
366Adigeniسامتسخه-جاواختی
367برجومیسامتسخه-جاواختی
368خاشوریشیدا کارتلی
369کارلی
370گوری (گرجستان)شیدا کارتلی
371کاسپی (گرجستان)شیدا کارتلی
372گاردابانیکومو کارتلی
373متسختامتسختا-متیانتی
374
410Mest’iaسامگرلو-زمو سوانتی
411سامتردیاایمرتی
412آباشاسامگرلو-زمو سوانتی
413سناکیسامگرلو-زمو سوانتی
414خبیسامگرلو-زمو سوانتی
415زوگدیدیسامگرلو-زمو سوانتی
416تسالنجیخاسامگرلو-زمو سوانتی
417
418مارتویلیسامگرلو-زمو سوانتی
419Chokhat’auriگوریا
422باتومیآجارستان
423Khuloآجارستان
424Shuakheviآجارستان
425Kedaآجارستان
426کبولتیآجارستان

پيش‌شماره كشور: +955

کد تلفنشهرمنطقه اداری
427Khelvachauriآجارستان
431کوتائیسیایمرتی
432وانیایمرتی
433
434باقداتیایمرتی
435ساچخرهایمرتی
436Tsqaltuboایمرتی
437Lent’ekhiراچا-لچخومی و کومو سوانتی
439آمبرولائوریراچا-لچخومی و کومو سوانتی
442سوخومیآبخاز
443گاگراآبخاز
444Gudautaآبخاز
445اوچامچیراآبخاز
446Tqvarch’eliآبخاز
447Galiآبخاز
448Gulrip’shiآبخاز
472تساگریراچا-لچخومی و کومو سوانتی
473اونی، گرجستانراچا-لچخومی و کومو سوانتی
479چیاتوراایمرتی
491ترجلاایمرتی
492زستاپونیایمرتی
493پوتیسامگرلو-زمو سوانتی
494لانچخوتیگوریا
495خنیایمرتی
496ازورگتیگوریا
497Tqibuli
514LaiLai (Geocell)موبايل
551Bani (Magticom)موبايل
555LaiLai (Geocell)موبايل
557LaiLai (Geocell)موبايل
558LaiLai (Geocell)موبايل
568Beeline (VimpelCom)موبايل
570Silknetموبايل
571Beeline (VimpelCom)موبايل
574Beeline (VimpelCom)موبايل
577Geocellموبايل
591Magticomموبايل
592Beeline (VimpelCom)موبايل
593LaiLai (Geocell)موبايل
595Magticomموبايل
596Bali (Magticom)موبايل
597Beeline (VimpelCom)موبايل
598Bali (Magticom)موبايل
599Magticomموبايل
790MagtiFix (Magticom)ویژه
791Silknetویژه