پیش شماره شهرهای گرجستان

لیست کد تلفن شهرهای مختلف گرجستان

پیش شماره کشور گرجستان 955 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره موبایل در کشور گرجستان باید ابتدا 00955 را شماره گیری نمایید.

پيش‌شماره كشور گرجستان: +955

کد تلفن شهر منطقه اداری
32 تفلیس تفلیس
33 تفلیس تفلیس
341 روستاوی کومو کارتلی
342 Akhalgori متسختا-متیانتی
344
345 Step’antsminda متسختا-متیانتی
346 دوشتی متسختا-متیانتی
347 Java متسختا-متیانتی
348
349 آخمتا کاختی
350 تلاوی کاختی
351 ساگارجو کاختی
352 قوارلی کاختی
353 گورجاآنی کاختی
354 لاگودخی کاختی
355 سیغناغی کاختی
356 ددوپلیس تسقارو کاختی
357 مارنئولی کومو کارتلی
358 بولنیسی کومو کارتلی
359 تتری تسقارو کومو کارتلی
360 Dmanisi
361 نینوتسمیندا سامتسخه-جاواختی
362 آخالکالاکی
363 تسالکا کومو کارتلی
364 Aspindza سامتسخه-جاواختی
365 آخالتسیخه سامتسخه-جاواختی
366 Adigeni سامتسخه-جاواختی
367 برجومی سامتسخه-جاواختی
368 خاشوری شیدا کارتلی
369 کارلی
370 گوری (گرجستان) شیدا کارتلی
371 کاسپی (گرجستان) شیدا کارتلی
372 گاردابانی کومو کارتلی
373 متسختا متسختا-متیانتی
374
410 Mest’ia سامگرلو-زمو سوانتی
411 سامتردیا ایمرتی
412 آباشا سامگرلو-زمو سوانتی
413 سناکی سامگرلو-زمو سوانتی
414 خبی سامگرلو-زمو سوانتی
415 زوگدیدی سامگرلو-زمو سوانتی
416 تسالنجیخا سامگرلو-زمو سوانتی
417
418 مارتویلی سامگرلو-زمو سوانتی
419 Chokhat’auri گوریا
422 باتومی آجارستان
423 Khulo آجارستان
424 Shuakhevi آجارستان
425 Keda آجارستان
426 کبولتی آجارستان

پيش‌شماره كشور: +955

کد تلفن شهر منطقه اداری
427 Khelvachauri آجارستان
431 کوتائیسی ایمرتی
432 وانی ایمرتی
433
434 باقداتی ایمرتی
435 ساچخره ایمرتی
436 Tsqaltubo ایمرتی
437 Lent’ekhi راچا-لچخومی و کومو سوانتی
439 آمبرولائوری راچا-لچخومی و کومو سوانتی
442 سوخومی آبخاز
443 گاگرا آبخاز
444 Gudauta آبخاز
445 اوچامچیرا آبخاز
446 Tqvarch’eli آبخاز
447 Gali آبخاز
448 Gulrip’shi آبخاز
472 تساگری راچا-لچخومی و کومو سوانتی
473 اونی، گرجستان راچا-لچخومی و کومو سوانتی
479 چیاتورا ایمرتی
491 ترجلا ایمرتی
492 زستاپونی ایمرتی
493 پوتی سامگرلو-زمو سوانتی
494 لانچخوتی گوریا
495 خنی ایمرتی
496 ازورگتی گوریا
497 Tqibuli
514 LaiLai (Geocell) موبايل
551 Bani (Magticom) موبايل
555 LaiLai (Geocell) موبايل
557 LaiLai (Geocell) موبايل
558 LaiLai (Geocell) موبايل
568 Beeline (VimpelCom) موبايل
570 Silknet موبايل
571 Beeline (VimpelCom) موبايل
574 Beeline (VimpelCom) موبايل
577 Geocell موبايل
591 Magticom موبايل
592 Beeline (VimpelCom) موبايل
593 LaiLai (Geocell) موبايل
595 Magticom موبايل
596 Bali (Magticom) موبايل
597 Beeline (VimpelCom) موبايل
598 Bali (Magticom) موبايل
599 Magticom موبايل
790 MagtiFix (Magticom) ویژه
791 Silknet ویژه