در صورت نیاز به تماس با شهری در نروژ چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای نروژ را معرفی کنیم:

همچنین در صورتی که قصد سفر به نروژ را دارید قبل از خرید تور نروژ با نقشه گردشگری نروژ آشنا شوید و سپس سفر خود را برنامه ریزی کنید.

کد تلفن در نروژ

    پيش‌شماره كشور: +47

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
2اسلواسلونروژ580000وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
3درامنبوسکرودنروژ90722وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
31Buskerudبوسکرودنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
32Buskerudبوسکرودنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
33تنسبرگوستفولدنروژ38914وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
35پورشگرنتلمارکنروژ34377وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
37آرندالاوست آدرنروژ30916وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
38کریستیان‌ساندوست آدرنروژ63814وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
4Mobile Phonesموبايلنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
5برگنهوردالاندنروژ213585وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
51Moiروگالاندنروژ1740وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
52Moiروگالاندنروژ1740وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
53Salhusهوردالاندنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
55Salhusهوردالاندنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
56Salhusهوردالاندنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
57Søgneوست آدرنروژ9000وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
58Mobile Phonesموبايلنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
59Mobile Phonesموبايلنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
61Kvamاوپلاند (نروژ)نروژ844وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
62هامارهدمارکنروژ29479وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
63Skiآکرشوسنروژ12513وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
64Skiآکرشوسنروژ12513وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
66Skiآکرشوسنروژ12513وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
67Skiآکرشوسنروژ12513وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
69موس، نروژاوستفولدنروژ34492وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
7تروندهایمسور تروندلاگنروژ147139وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
70مولدامور او رومسدالنروژ18594وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
71مولدامور او رومسدالنروژ18594وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
72Innsetسور تروندلاگنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
73Innsetسور تروندلاگنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
74Vikنورد تروندلاگنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
75Nordlandنوردلاندنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
76Nordlandنوردلاندنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
77ترومساترومزنروژ52436وقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
78Masiفینمارکنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
9Mobile Phonesموبايلنروژوقت مرکز اروپا5:17 یکشنبهUTC+02
صفحه 1 منبع: cybo.com