معنی اسم شرلی

نام شرلی به چه معناست؟

شرلی (Shirley): این نام از scīr به معنای کشور و lēah به معنای چوب است. شرلی توسط شارلوت برونته به قهرمان رمان شرلی داده شد.



اسم شرلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شرلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شرلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شرلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شرلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شرلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شرلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شرلی

نام های دخترانه بر وزن شرلی به زودی درج میگردد.




℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید