معنی اسم چیچک

نام چیچک به چه معناست؟

معنی اسم چیچک: غنچه ، شکوفه

چیچک . [چی چ َ ] (اِ) در ترکی به معنی گل است . (از آنندراج ). گل که به تازی ورد خوانند. (از سروری ). چچک (سروری ). || به معنی آبله لفظ ترکی است . (غیاث اللغات ). جُدَرّی مرضی که امروز به آبله معروف است . این معنی نیز از معنی گل مأخوذ است که ترکی است . (یادداشت مؤلف ). جدری به «یای » نسبت . غُضاب و غِضاب . نَفطَه . نِفطِه . نَفِطَه . ارض مجدره ؛ زمینی که در آن مردم را چیچک بسیار گیرد. تجدیر؛ چیچک برآوردن . تقشقش ؛ به شدن از چیچک . جدر؛ چیچک برآوردن . مجدر؛ چیچک برآورده شده . مجدور؛ چیچک برآورده شده . (منتهی الارب ).


عدد ابجد اسم چیچک

  • ابجد کبیر کلمه چیچک برابر است با : 36
  • ابجد صغیر چیچک برابر است با : 24


اسم چیچک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار چیچک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام چیچک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن چیچک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به چیچک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به چیچک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با چیچک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن چیچک

نام های دخترانه بر وزن چیچک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید