معنی اسم فروردین

نام فروردین به چه معناست؟

فروردین : 1- فروردهای پاكان و فروهرهای پارسیان؛ 2- در آیین زرتشتی یكی از فرشتگان موكل به روز نوزدهم هر ماه شمسی (فروردین روز)؛ 3- ماه اول هر سال شمسی (فروردین ماه).


همچنین بخوانید:اسم فروردین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فروردین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فروردین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فروردین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فروردین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فروردین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فروردین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فروردین

نام های دخترانه بر وزن فروردین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید